Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Emotional and Social Intelligence

148 vues

Publié le

Емоционалната и социалната форми на интелигентност не са нови понятия. Аристотел споменава за “рядкото умение да бъдеш гневен на правилния човек, в правилна степен, в правилното време, с правилната цел, и по правилния начин.” Дарвин работи върху “значението на емоционалното изразяване за оцеляването на видовете и тяхната адаптация.”

Publié dans : Business
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Emotional and Social Intelligence

 1. 1. Емоционална и социална интелигентност По книгите на Даниел Голман и Дейв Карнеги
 2. 2. Въведение в темата • Интелигентността е мъглява концепция с много дефиниции от различни експерти... • Обикновено определенията за нея се концентрират около: аналитичното мислене, говорните умения, пространствените усещания, вниманието, паметта, преценката. • “...Концепциите за интелигентност са опит да се изясни и систематизира този комплексен набор от явления.”
 3. 3. • Аристотел споменава за “рядкото умение да бъдеш гневен на правилния човек, в правилна степен, в правилното време, с правилната цел, и по правилния начин.” • Дарвин работи върху “значението на емоционалното изразяване за оцеляването на видовете и тяхната адаптация.” Модерно ли е да говорим за емоционална и социална интелигентност? • 1997 – 7 научни статии • 2002 – 46 научни статии • 2007 – 71 научни статии
 4. 4. Даниел Голман • Развива кариера в журналистиката, в сферата на изследователския си интерес. • Успехът на неговата книга “Емоционалната интелигентност” определя пътя на творческото му и научно развитие в бъдеще. • Работи по проблемите на училищното образование и приложението и влиянието на емоционалната и социална интелигентност в бизнес-организациите, за производствената и екипна ефективност. • Роден през 1946г. в семейство на университетски преподаватели. • Следва в сферата на клиничната психология - изучава човешкия ум в психологичен, антропологичен и социален аспект. • Увлича се по медитацията.
 5. 5. Дейв Карнеги • Роден в бедно фермерско семейство през 1888г. • Още от дете намира най-силното си “конкурентно” предимство – майсторството на речта и публичното говорене. • Завършва щатски колеж за учители, пробва се като актьор, търговски представител, във войската... • Намира своето призвание като обучител по публично говорене в аспекта на развитието на търговски умения. • Създава собствен институт за обучение на възрастни и професионалисти - за развитие на бизнес, социални и комуникативни умения. • Издава редица бестселъри за личностно развитие, пише биографични книги за успели личности.
 6. 6. Емоционалната интелигентност • “Harvard Business Review” определя емоционалната интелигентнотст като “една от най-въздействащите и вдъхновяващи бизнес идеи на века”. • Даниел Голман я определя като: Капацитетът да разпознаваме собствените си чувства и тези на другите, да се самомотивираме и управляваме емоциите си – вътре в нас самите и нашите взаимоотношения. • Емоционалната интелигентност съдържа следните “съставки”: самоосъзнатост, емоционален контрол, самомотивация, емпатия, управление на взаимоотношенията
 7. 7. Емоционалният процес и емоционалната интелигентност Амигдала (задейства емоционален отговор на ситуацията) Нео-кортекс (най-скоро в еволюционния процес – комплексната мисъл) ПоведениеЯснота за ситуацията Поява на емоцията
 8. 8. Измеримост Има различни инструменти, с които мерим EQ. ...Повечето от тях са загуба на време. • Има 2 метода за измерване: Умения за EQ и Самооценка на EQ Концентрирането трябва да бъде около стратегиите за развитие на ЕQ! • Да разпознаваме и определяме емоциите • Да разпознаваме причините, породили дадена емоция • Да преодоляваме несполуките чрез оптимизъм • Да усвоим техники за разсейване • Да се вслушваме в гласа на опита • Да развием умения за слушане
 9. 9. Социалната интелигентност “ Способността да разбираме и управляваме хората, да реагираме мъдро във взаимоотношенията помежду си” (Едуард Торндайк) • Изградена върху социалната осъзнатост (включително емпатията, уменията за приспособяване един към друг и социалната когнитивност) and социалните практики (в това число: синхрон, самосъхранение, влияние и загриженост). – Човешкият мозък има вградена Bluetooth технология! – Социалните ни взаимоотношения влияят на имунната ни система.
 10. 10. Социално интелигентните предприемачи: Приемат колегите си такива, каквито са. Признават грешките си. Широкоскроени и отворени за нови идеи и перспективи. Имат социално самосъзнание. Любопитни и любознателни са – не правят прибързани решения. Преценяват, въз основа на справедливостта. Чувствителни към чувствата и нуждите на останалите. Честни към себе си и останалите. Интересуват се от “нормите на човешките взаимоотношения” Адаптивни са в различна социална обстановка. ...или поне се стараят да бъдат (бел. ред.)...
 11. 11. Приложение в мениджмънта • IQ играе ключова роля за успеха при намирането на подходяща заетост, според редица изследвания върху кариерния успех – повече от 20-25% • EQ може да увеличи производствените способности с повече от 20%. “Може би най-голяма изненада за мен бе влиянието на концепцията за емоционалната интелигентност върху света на бизнеса, и в частност върху ролята й за лидерството и кариерното развитие”.
 12. 12. Изследвания • “181 различни позиции в 121 организации по целия свят... 67% от способностите, окачествени като основоопределящи за успешното представяне в работна среда са свързани с уменията за емоционална интелигентност.” • “Анализирани данни от 40 различни корпорации сочат, че... При различаването на служителите с най-високи резултати от тези със средни, уменията за емоционална интелигентност се посочват като 2 пъти по-важни за постигането на отлични резултати, в сравнение с IQ или наличната експертиза...” Загубите от неразвитите умения за емоционална интелигентност у заетите в американската икономика се изчисляват на между 5,6 и 16,8 милиарда долара годишно.
 13. 13. Практическа насоченост • Наемането • Кариерното развитие • Комуникация и сътрудничество • Емоционалният труд – в бизнес-организации в сферата на услугите – изисква високо ниво на самоконтрол и организация – Липсата на умения за емоционална интелигентност може да доведе до проблеми в личен и професионален план за заетите
 14. 14. Ефект върху организацията Емоционална интелигентност на групата Доверие и групова идентичност Активно участие и сътрудничество По-добри и по-креативни решения, по-висока производителност
 15. 15. Заключение • Христиан Даскалов • daskalov.hr@gmail.com

×