Хүүхдийн хүмүүжил, хөгжил төлөвшил багшийн үйл ажиллагааны үр дүн

S
SGSHead Of Laboratory at Specialized inspection agency à SGS
Сурган хүмүүжүүлэх илтгэл
ЕБ- ын III сургууль багш Б.Даваасамбуу
Сэдэв:Хүүхдийн хүмүүжил хөгжил
төлөвшил багшийн үйл ажиллагааны
үр дүн
2016. 10.03
1.1 Сэдвийг сонгосон учир
1.2 Судалгааны ажлын зорилго
1.3 Судлах зүйл
1.4 Судалгааны хамрах хүрээ
1.5 Судалгаанд ашигласан арга
1.6 Судалгааны үр дүн
1.7 Судалгааны дэвшүүлсэн санаа
2. Хүүхдийн хөгжил төлөвшил нь багшийн ажлын үр
дүн
Шавийн эрдэм багшаас . . .
 2.1 Шавиа хөгжүүлж, төлөвшүүлэх арга технологийг
багш эзэмшиж ирсэн байдал
 2.2 Өнөөгийн багш нарын хүүхдийг хүмүүжүүлж
хөгжүүлж, төлөвшүүлж байгаа асуудал
 2.3 Хүүхдийг хөгжүүлэх, төлөвшүүлэх арга
технологийн шинэчлэл бол багшийн хөгжил мөн
 3 . Санал
 4. Дүгнэлт
 5. ном зүй
 Хавсралт
Оршил
Сурах нь хэцүү биш бөгөөд
Харин зугаатай зүйл байж болно.
Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлж, төвшүүлэх нь багшийн
хөгжлийн шаардлага байх ёстой.
Боловсролын гол зорилго нь эх орондоо ухаалаг , ёс
суртахууны зөв зан чанартай , эх оронч , өөдрөг , ажилсаг ,
эрхэлсэн үйлсдээ амжилт гаргах чадвартай үнэнч ,
амьдралд тулгарах саад бэрхшээлийг даван туулах
тэнхээтэй залуу хойч үеийг бэлтгэх явдал юм гэж заасан
байдаг. [1]
Бидний хамгийн их бишрэн шүтдэг АНУ, Япон зэрэг
орнууд ч боловсролоо , хүнээ хөгжүүлэх, тэр тусмаа
хүүхдийг хөгжүүлэх төлөвшүүлэх тухай байнга ярьсаар
байна.
Монгол улс ч хөгжлийн гол гарцаа хүнээ хөгжүүлэх явдал
хэмээн үзэж “.............................Боловсролыг хөгжүүлэх “
стратегийн баримт бичгүүдэд хүүхдийн хөгжил төлөвшлийн
талаар онцгойлон тусгасан байна.
Хүүхэд мэдлэг олж авахаа хэрхэн мэдэрч байна, түүний
сурах эрмэлзэл, сурах үйлийг юуч зогсоож чадахгүй .[7]
Юмыг яаж сурах тухай мэдэж авах нь чамд юунаас ч
чухал гэдгийг мэдрүүлж, ойлгуулах хэрэгтэй .
Хүүхэд бодит үзэгдлүүдийн хоорондын жирийн холбоо
болон тэдгээрийн үйлдлийг зөв тусган тогтоосноор
тодорхой бодит сэтгэхүй үүсэж цаашаа хөгжинө. Ийм
учраас хүүхдийн хөгжих эхний шат нь тодорхой буюу бодит
зүйл дээр тулгуурлах болно .
 Сурагчдын сэтгэхүй бүрэлдэн тогтох чухал үе нь
тэдний хэл зүйн хувьд нийлмэл өгүүлбэрийг
эзэмших, түүгээр өөрийн бодол санааг чөлөөтэй
илэрхийлж, арифметикийн нарийн үйлдлийг
бодож чадах арга барилыг эзэмшин хөгжүүлэх
чадвараар тодорхойлогдоно. [5]
 Багш хүүхдийн сэтгэлийг маш зөв хөгжүүлэх,
төлөвшүүлэх ёстой. Үүнийг багш өөрөө зөв
сэтгэлгээтэй байж байж л удирдаж чадна.
 Хүүхдийн сэтгэл нь зөв бол үг нь зөв болно.
Үг нь зөв бол үйл нь зөв байна.
Үйл нь зөв бол үйлдэл нь зөв байна.
Үйлдэл нь зөв бол үйл хэрэг нь зөв болно.
1. Судалгааны онол арга зүй
1.1 Сэдвийг сонгосны учир
Нэг хэмжиж долоо огтол
Хүүхдийг хүмүүжүүлэх, хөгжүүлэх, төлөвшүүлэх
шаардлага бол багш нар сургалтын арга технологио
өөрчлөн өөрийн гэсэн арга технологитой болж, хүүхэд
бүрийг эх хэл, үндэсний соёл, ёс уламжлалаа эрхэмлэсэн
амьдрах ухаанд суралцах чадвартай зөв ол хүнийг бий
болгох нь нийгмийн шаардлага болж байгаа учир энэхүү
сэдвийг сонголоо.
1.2 Судалгааны ажлын зорилго
Хүүхэд бүрийг хүмүүжүүлэх, хөгжүүлэх, төлөвшүүлэхэд
тохиолдох бэрхшээл саадыг даван туулах, хүүхдийн
хөгжил авьяасыг нээх, бусдаас илүү юуг хийж чаддагийг нь
мэдрүүлж, сурагчдад туслахад оршино.
1.3 Судлах зүйл
 Багш нар өөрийн гэсэн арга технологи эзэмшиж байгаа байдал
түүнийгээ хүүхдийн хүмүүжил, төлөвшилд хэрхэн ашиглаж байгаа
байдал
 Сурагчдыг хөгжүүлж байгаа байдал
1.4 Судалгааны хамрах хүрээ
 Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх талаар хийх ажлын үр дүнд судалгаа
шинжилгээ хийх
 Авьяасыг нээж илэрүүлэхэд судалгаа хийж дүн шинжилгээ хийх
 Хүүхдийг хөгжүүлэх багшийн хөгжлийн давуу тал
1.5 Судалгаанд ашигласан арга
 Асуулга
 Ажиглалт , туршилт, харьцуулалт
 Тоон судалгаа
 Нэгтгэн дүгнэх
1.6 Судалгааны үр дүн
Энэхүү судалгааг хийснээр хүүхэд нэг бүрийг хүмүүжүүлэх,
хөгжүүлэх, төлөвшүүлэх нь багш нарын өмнө тулгамдсан асуудал
мөн гэдгийг илэрүүлээд зогсохгүй хүүхдийн авьяасыг нээх явдал
нь багшийн үүрэг харин цааш хөгжүүлэх нь сурагчийн үүрэг байх
төдийгүй багш, эцэг эх асран хамгаалагч нар сургалтын хамтын
үйл ажиллагаа төдийгүй хүүхэд бусдаар заалгаж биш мэдэрч
суралцдаг хандлагатай болсныг багшийн хөгжлийн
илэрхийлэл мөн гэдгийг судлан тогтоолоо.
1.7 Судалгаанд дэвшүүлсэн шинэ санаа
 Хүүхэд нэг бүр хүмүүжих, хөгжих, төлөвших боломж
бүрдүүлэхүйц сургалтын арга зүй, технологийг багш өөрийн
болгон хөгжүүлэх үр дүнг тооцох
 Мэдэхгүй ганц үгнээс болоод бүхэл бүтэн ухагдахууныг
ойлгохгүй хоцордог. Энэ бол сургалтын хоцрогдол төдийгүй багш
мэдлэг чадвар дутмаг байна гэсэн үг юм.
Иймээс хүүхэд бүрийг хүмүүжүүлэх, хөгжүүлэх,
төлөвшүүлэхэд багшийн хөгжил төдийгүй гэр бүлийн хөгжил юу
юунаас илүү чухал байна.
2.Хүүхдийн хүмүүжил хөгжил төлөвшил нь багшийн
ажлын үр дүн
Оролдлого ихт оройд нь
2.1 Шавиа хүмүүжүүлж, хөгжүүлж, төлөвшүүлэх арга
технологийг багш эзэмшиж ирсэн байдал
Өвөг дээдэс маань эрт дээр үеэс үе уламжлан ардын
аман бодлого, оньсого, таавраар үр хүүхдүүдээ сурган
хүмүүжүүлэх хэрэглүүр болгон ирсэн.
 2.2 Өнөөгийн багш нарын хүүхдийг хүмүүжүүлж, хөгжүүлж,
төлөвшүүлж байгаа асуудал
 2.3 Хүүхдийг хөгжүүлэх, төлөвшүүлэх арга технологийн
шинэчлэл бол багшийн хөгжил мөн.
Энэ нь амьдрах ухаанд сургах, хүмүүжүүлэх
сэтгэн бодох үйл ажиллагааг хөгжүүлэхэд их хувь
нэмэр болж байсан билээ . Ардын уламжлалт ёс
заншил нь аливаа юмыг тал бүрээс нь бодит
байдалд бодож, сэтгэж, дурсаж, санаж, ажиллаж
сургадаг .
Тухайлбал : Далан тэмээг долоон гадсанд
сондгой тоогоор уях юүлэлтийн бодлого,
хөдөлгөөний бодлого
Зарим шүлэглэсэн бодлого /Ногооны зах / гэх
мэт . . .
Эндээс бол үзвэл боловсрол бол үлгэрлэл мөн
гэдгийг багш бүр болгоон тунгаах хэрэгтэй . Энэ
бол багшийн хүүхдээ шавь нараа хүмүүжүүлэх,
хөгжүүлэх, төлөвшүүлэх гарц мөн.
20-р зуунд хүүхдийг хүмүүжүүлж, хөгжүүлж,
төлөвшүүлэн дэмжиж тэдний авьяасыг хөгжүүлж байсан
багш нар цөөнгүй байдаг . Тэдний заримаас дурдвал :
Монгол хэлний багш Рэнцэндорж Физикийн багш
Гомбожав , Ганчимэг, Няндаг, Нэргүй , Лхагва нарын олон
олон багш сурган хүмүүжүүлэгч нар байсан.
Тэгвэл өнөөдөрч гэсэн Дорноговь аймагт энэ ажил
тасраагүй байна. Математикийн гавьяат багш Бадарч ,
Монгол хэлний гавьяат багш Ч.Отгонбаяр нарын хүүхдийг
хөгжүүлэн төлөвшүүлж байсан арга технологийг
дэлгэрүүлэн судлах, олны хүртээл болгох хэрэгтэй байна.
Сурагчдын чадварыг хөгжүүлж ирсэн байдал
Багш сурагчдын чадвар
Олимпиад Спорт Урлаг Бусад
Багш өөрөө болон цөөн хэдэн хүүхдийг бэлтгэн
олимпиад уралдаан цэмцээнд оруулж,
тэднийг хөгжүүлж ирсэн байна.
2.2 Өнөөгийн багш хүүхдийг хүмүүжүүлж,
хөгжүүлж , төлөвшүүлж байгаа асуудал
Багш нарын зүгээс хүүхэд нэг бүрийг хүмүүжүүлэх,
хөгжүүлэх, төлөвшүүлэх чиглэлээр өөрийн арга
технологио өөрчлөн шинэчлэхийг өнөөгийн нийгмийн
хөгжил зүй ёсоор шаардах болсон тул сургуулийн
захиргаанаас багш нартай ажиллах үйл ажиллагааны
агуулга арга хэлбэрийг боловсронгуй болгох асуудалд
анхаарлаа хандуулах нь туйлаас эрхэм зүйл болж
байна
Өнөөгийн багш хүүхдийг хүмүүжүүлж, хөгжүүлж,
төлөвшүүлж байгаа байдал
Багш сурагчдын авьяас чадвар
сургалт урлаг ардын үндэсний тоглоом
спорт уламжлалт наадгай
үг хэллэг
Багш өөрийгөө болон анги хамт олноо буюу хүүхэд нэг бүрийг
бэлтгэн хүмүүжүүлж, хөгжүүлж, төлөвшүүлж олимпиад
уралдаан тэмцээн урлаг соёлын ажил төдийгүй үндэсний
уламжлалт үг хэллэг, тоглоом наадгайгаар дамжуулан
хөгжүүлсээр байна.
 Хүүхдийг хүмүүжүүлэх, хөгжүүлэх, төлөвшүүлэх гэдэг нь
багшаас ажиглалт судалгаа шинжилгээ шаардсан бүтээлч
үйл ажиллагаа гэдгийг манай багш нар сайн ойлгож,
хүүхдийг хөгжүүлсээр ирсэн баялаг туршлага бий .
 хүүхэд нэг бүрийг зөв монгол хүн болгох өргөн хүрээтэй
ажлын нэг хэсэг нь багш, эцэг эх, асран хамгаалагч нарын
хамтын үйл ажиллагаа түүний үр өгөөж эцсийн үр дүнгээс
хамаарах асуудал юм.
харилцаа
Багш Хүүхэд
харилцаа Хөгжил харилцаа
Эцэг эх
 Өнөөдөр “Алтан гурвалжин” арга технологийг
боловсруулан эцэг эх , асран хамгаалагчтай багш
хамтран ажиллаж багагүй үр дүнд хүрлээ.
 Энэ чиглэлээр явуулсан ажиглалт туршилтаас үзэхэд
багаар хамтран ажиллах, багш нар хамтран сургууль
дээрээ сургалт зохион явуулах , хамтран ном
зөвлөмж, гарын авлага бичих, зөв харилцааны
чиглэлийг эрхэм болгох хандлага их байх юм.
 Үүнээс үзэхэд сургалтын үйл ажиллагааныхаа
явцад багш мэргэжил боловсролоо дээшлүүлэн
өөрийгөө хөгжүүлэх, сургалт амьдралын холбоог
бэхжүүлж тэдний хэрэгцээнд тулгуурлах нь бодит
зүйлд ойртдог тул үр өгөөж нь илүү байх үндэслэлтэй
юм.
2014-2015 оны хичээлийн жилд багш,
суралцагч, эцэг эх, асран хамгаалагч
нарын дунд явуулсан судалгааг авч үзвэл:
Эх хэлний чиглэлд
10 сурагч
Уламжлалт тоглоом 12
сурагч
Хөлөгт тоглоом 8сурагч
Байгалийн ухааны чиглэл
7 сурагч
Урлагийн чиглэлд
6 сурагч
Спортын чиглэлд
5 сурагч
Бусан чиглэлд 8 сурагч
33.3%
40%
26,6%23,3%
20%
16,6%
26,6%
Чи сайн хүн болон төлөвшихийн тулд ямар чиглэлээр дугуйлан, секценд
суралцмаар байна
Судалгаа 1 Сурагчдаас авсан судалгаа нийт 30 сурагч
Эх хэлний чиглэлд
15 сурагч
Уламжлалт тоглоом 17
сурагч
Хөлөгт тоглоом 20 сурагч
Байгалийн ухааны чиглэл
14 сурагч
Урлагийн чиглэлд
7 сурагч
Спортын чиглэлд
11 сурагч
Бусад чиглэлд 10 сурагч
Эх хэл
50%
утоглоом
56.6%
Хөтоглоом
66,6%
БУ-н
46,6%
Урлаг
23.3%
Спорт
36,6%
Бусад
26,6%
Чи сайн хүн болон төлөвшихийн тулд ямар чиглэлээр дугуйлан, секцэд
суралцмаар байна вэ?
Судалгаа 1 Сурагчдаас авсан судалгаа нийт 30 сурагч
Эх хэлний чиглэлд
15 эцэг эх
Уламжлалт тоглоом
чиглэлд 18 эцэг эх
Хөлөгт тоглоом чиглэлд 3
эцэг эх
Байгалийн ухааны чиглэл
4 эцэг эх
Урлагийн чиглэлд
5 эцэг эх
Спортын чиглэлд
5 эцэг эх
Бусан чиглэлд 6 эцэг эх
50%
60%
11%
13,3%
16,6%
16,6%
20%
Судалгаа 2
Эцэг эхээс авсан судалгаа нийт 30 эцэг эх
Та өөрийнхөө хүүхдийг сайн хүн болгохын тулд ямар дугуйлан
секцэд хамруулмаар байна.
Эх хэлний чиглэлд
17 эцэг эх
Уламжлалт тоглоом
чиглэлд 15 эцэг эх
Хөлөгт тоглоом чиглэлд 13
эцэг эх
Байгалийн ухааны чиглэл
12 эцэг эх
Урлагийн чиглэлд
6 эцэг эх
Спортын чиглэлд
9 эцэг эх
Бусан чиглэлд 7 эцэг эх
56.6%
50%
40%
20%
30%
20%
43.3%
Судалгаа 2
Эцэг эхээс авсан судалгаа нийт 30 эцэг эх
Та өөрийнхөө хүүхдийг сайн хүн болгохын тулд ямар дугуйлан
секцэд хамруулмаар байна.
Судалгаа 3 Багш нараас авсан судалгаа нийт 26 багш
Та хүүхдийг эрдэм чадвартай сайн хүн болгон хөгжүүлэх, төлөвшүүлэх хэмжээнд
ээлжит хичээлээ зааж чаддаг хөгжсөн багш мөн үү?
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Тийм Үгүй Мэдэхгүй
5 багш
12 багш
8 багш
20%
48%
32%
Судалгаа 3 Багш нараас авсан судалгаа нийт 26 багш
Та хүүхдийг эрдэм чадвартай сайн хүн болгон хөгжүүлэх, төлөвшүүлэх хэмжээнд
ээлжит хичээлээ зааж чаддаг хөгжсөн багш мөн үү?
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Тийм Үгүй Мэдэхгүй
10 багш
10 багш2
6 багш
65%
20% 15%
Судалгаа 4 Олон нийтийн дунд түүвэр судалгаа хийлээ нийт 30 хүн
Өнөөгийн нөхцөлд хүүхэд хөгжих , төлөвших ямар боломж
байна вэ?
Багш нарын бэлтгэх
тогтолцоог өөрчлөх 2518
хүн
Багш нарын мэддэг
чадварыг тасралтгүй
дээшлүүлэх 2516 хүн
Сургуулийн материалаг
баазыг нэмэгдүүлэх 2513
хүн
Бусад 2510 хүн
72%
64%
52%
40%
Судалгаа 4
Олон нийтийн дунд явуулсан түүврийн судалгаанд нийт 30
хүн оролцлоо.
Өнөөгийн нөхцөлд хүүхэд хөгжих , төлөвших ямар боломж
байна вэ?
Багш нарын бэлтгэх
тогтолцоог өөрчлөх 3015
хүн
Багш нарын мэддэг
чадварыг тасралтгүй
дээшлүүлэх 3020 хүн
Сургуулийн материаллаг
баазыг нэмэгдүүлэх 3019
хүн
Бусад 3011 хүн
50%
66.6%
63%
36.6%
Судалгаа 5 15 багшид түүврийн аргаар судалгаа хийлээ.
Багш, шавь нараа хөгжүүлэх төлөвшүүлэх хамгийн САЙН
арга ЮУ байх вэ?
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
256 багш
257 багш%
2510 багш
256багш
40%
46,6%
66,6%
40%
Судалгаа 5 15 багшид түүврийн аргаар судалгаа хийлээ.
Багш, шавь нараа хөгжүүлэх төлөвшүүлэх хамгийн САЙН
арга ЮУ байх вэ?
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
159 багш
1511 багш
1513багш
159багш
40%
46,6%
66,6%
40%
 2014-2015, 2015-2016 оны хичээлийн жилд хийсэн
судалгааг дүгнэн үзвэл:
Судалгаанд оролцсон багш, суралцагчид, эцэг эх
асран хамгаалагчийн дийлэнх хувь нь эх хэлээ сайн
сурах , уламжлалт тоглоом, оньсон , хөлөгт
тоглоомоос суралцаж хүүхдийг хүмүүжүүлж ,
хөгжүүлэх, төлөвшүүлэх нь монгол хүүхдийн онцлогт
тохирсон сургалтын үйл ажиллагаанд эерэг нөлөөтэй
байна гэж үзэж байна.
2.3 Хүүхдийг хүмүүжүүлэх, хөгжүүлэх, төлөвшүүлэх
арга технологийн шинэчлэл бол багшийн хөгжил мөн
Амьд явбал алтан аяганаас ус уух
 Хүүхдийг хөгжүүлэх зөв төлөвшлийг тэдэнд
өвлүүлэхийн тулд багш өөрөө байнга хөгжиж байх
ёстой . Өнөөдөр хүүхдийг зөв төлөвшилтэй болгох
бодлогыг маш өндөр хэмжээнд авч үзэх боллоо .
“ Ном “ хөтөлбөр , Авьяас “ хөтөлбөр , “ Багшийн
хөгжил” хөтөлбөр зэрэг нь хүүхэд бүрийг хөгжил
төлөвшилд чиглэгдсэн хүүхдийг зөв монгол хүн болгон
төлөвшүүлэх манай төр засгийн бодлого юм.
Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэхэд чиглэсэн багшлах
арга зүй технологид тулгамдаж байгаа асуудлыг
судлан түүнийг шийдвэрлэх шинэчлэлт өөрчлөлт хийх
тэргүүний арга технологитой багш нарын туршлагыг
түгээн дэлгэрүүлэх ажил эхэлсэн байна.
 Хүүхэд бусдаар заалгаж биш өөрөө мэдэрч сурах зүй
тогтлоор төлөвшиж, хөгжих хандлагатай болсныг багш нар
маань мэдэрч байгаа гэдэгт эргэлзэх шаардлагагүй. Хүүхдийн
хөгжил төлөвшилд багш өөрийгөө хөгжүүлэхэд эрхэмлэн дээдлэх
зүйл олон олон. Арга ч үгүй. Бид хүнээр хүн хийх ухааны хүмүүс
шүү дээ.
 Бүр чухал зүйлд : Нэгдүгээрт энэрэнгүй, хүнлэг сайхан сэтгэл
Хоёрдугаарт: Багш хүн маш мэдрэмтгий байх чанар
Гуравдугаарт: Үлгэр дууриалал үзүүлэх чанар юм. Түүний дотор
сургууль дээр явагдаж байгаа өөрчлөлт нь боловсролын бүхий л
талыг хамарсан үр ашигтай чанартай бодит болгох эрмэлзэл
хандлагыг сурах судлах , эцэг эхийн хамтын үйл ажиллагаагаар
дэмжихэд чиглэж байна гэж үзэх үндэстэй юм.
 Багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх, хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх
чиглэлээр сургуулийн захиргаанаас багш нартай ажиллах үйл
ажиллагааны агуулга арга хэлбэрийг боловсронгуй болгох
асуудалд анхаарлаа хандуулах нь туйлаас эрхэм зүйл болж
байна.
 Багш нар заах үйл ажиллагааг тасралтгүй сайн төлөвлөн
явуулаад хамгийн чухал амин сүнс болсон сургах үйлээ
орхихдуулах хандлага байна гэдэгтэй санал нэгдэж байна
.
 Мөн сургах судлах үйлийг хийхдээ багш өөрийн арга
барилаа зоригтой өөрчлөн шинэчлэн ,эелдэг зөв
харилцааг эрхэмлэн ажлаа зүү орох зайгүй төлөвлөх
хэрэгтэй гэж үзэж байна. Ингэж чадвал шавь нар хөгжинө ,
зөв төлөвшлийн эхлэл бий болно.
 Сургалтын технологийг эзэмшээгүй бол багш та өөр өөртөө
дүгнэлт хийж бусдыг харж ухаарах хэрэгтэй болжээ гэдгийг
бодох цаг нь болоод байна Энэ бол хүүхдийн хөгжил ,
төлөвшлийн тушаа болно.
 Хүүхэд яаж бодож сэтгэдэг, яаж ярьдгийг, уншдагийг,
бичдэгийг сурчихвал хүнд ч бай хөнгөн ч бай өгөгдөл
дээр ажиллаж чадна гэдгийг ухаарч ажиллах хэрэгцээ
багш бидний өмнө хөндлөн зогсож байна.
 Жингийн цуваа явж л байна жингэр нохой хуцаж л
байг
Би явж байна бээжин сууж байна гэдэг үг өнөөдөр үеэ
өнгөрөөж шинэ шинэ арга технологи гарч ирчхээд
байна.
 Өнөөгийн нийгмийн хөгжлийн шаардлагыг дагаж
бодит байдал дээр сургалт явуулах, хүүхдийг зүрх
сэтгэлээрээ мэдрэх , эелдэг зөв харилцаагаар хандан
баттай ,үнэн зөв, ойлгомжтой сургалтын үзэл санааг
дэлгэрүүлэн ажиллах нь багш бидний үүрэг зорилго
болоод байгааг мэдэрч ажиллахыг өнөөгийн хүүхдийн
ертөнц шаардаж байна.[2]
3. Санал
 Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэхэд багшийн хөгжил юу юунаас
чухал гэдгийг ухаарч багш бүр хүүхдийн хөгжих боломж
бүрэлдэхүйц сургалтын арга зүй, дэвшилтэд технологийг
өөрийн болгон хөгжүүлэн эзэмшиж үл өгөөжийг тооцож байх
 Хүүхэд яаж сурдаг вэ? Багш яаж ажиллах вэ? Гэсэн
хандлагаар ажиллах
 Сургалтын үйл ажиллагаа төлөвлөх,удирдан явуулах,
үйлийг өөрчлөн багш бүр өөрийн арга технологио
дэлгэрүүлэх
 Багш нарын хамтын үйл ажилагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх,
багш нар эрдэмтдийн харилцааны сүлжээ бий болгох,
мэргэжлийн багш нарын холбоодыг байгуулах
4. Дүгнэлт
 Шийдвэрлэх асуудалд тулгуурлан хүүхэд бүрийг
хөгжүүлэх ,тэдний суралцах , хөгжих баталгааг хангах
хүртээмжтэй чанартай боловсролын үйлчилгээг бий
болгох иймийн тулд нэг талаас боловсролын
байгууллага багш ажлын байрандаа хөгжих нөхцөл
боломжийг бүрдүүлэх, нөгөө талаас багш хөгжих бүхий
л сувгийг ашиглах сургалтын үйл ажиллагаандаа яаж
ажиллах вэ? гэдгийг онцгойлон авч үзэх шаардлагатай
байна гэж үзлээ.
 Багш мэдээллээ хайж олж авах, түүнийгээ хуваалцах
туршилт хийх шийдэлд хүрэх ба төгсгөлд нь шинээр
олсон зүйлийнхээ талаар бусдадаа мэдээллэхэд
хамтран ажилласны үр өгөөж их байна гэж үнэлж
байна.
5.Ном зүй
 1. Боловсролын тухай хууль
 2. ”Бага ангийн багш” сэтгүүл 2014-20!6 он
 3. Х.Дүгэр “ Боловсролын шинэчлэл” 1997он
 4. “Монгол улсын боловсролыг хөгжүүлэх мастер
 төлөвлөгөө”
 5. “Чанартай боловсрол- Хөгжлийн баталгаа”
 6. Багшийн хөгжил хөтөлбөр
 7. Л . Рон Хаббард “Яаж сурч сурах тухай
1 sur 36

Recommandé

Багш сурагчдын харилцаа par
Багш сурагчдын харилцааБагш сурагчдын харилцаа
Багш сурагчдын харилцааСэтгэмж Цогцолбор Сургууль
67.4K vues21 diapositives
хүүхдийн хөгжил төлөвшилд багшийн үүрэг роль par
хүүхдийн хөгжил төлөвшилд багшийн үүрэг рольхүүхдийн хөгжил төлөвшилд багшийн үүрэг роль
хүүхдийн хөгжил төлөвшилд багшийн үүрэг рольbadmaa0614
70.7K vues9 diapositives
багшийн харилцаа, арга зүй сурагчийн сурах хүсэлд нөлөөлөх par
багшийн харилцаа, арга зүй сурагчийн сурах хүсэлд нөлөөлөхбагшийн харилцаа, арга зүй сурагчийн сурах хүсэлд нөлөөлөх
багшийн харилцаа, арга зүй сурагчийн сурах хүсэлд нөлөөлөхEnkhbold1211
60.5K vues23 diapositives
илтгэл par
илтгэлилтгэл
илтгэлdelgerya
10.6K vues14 diapositives
Багшийн ёс зүй харилцаа par
Багшийн ёс зүй харилцааБагшийн ёс зүй харилцаа
Багшийн ёс зүй харилцааmnuser
62.7K vues30 diapositives
мэндчилгээ par
мэндчилгээмэндчилгээ
мэндчилгээMunkh Orgil
52.1K vues4 diapositives

Contenu connexe

Tendances

илтгэл 2016 par
илтгэл 2016илтгэл 2016
илтгэл 2016Abirmed Tumurchudur
7.2K vues17 diapositives
багшийн ёс зүй par
багшийн ёс зүйбагшийн ёс зүй
багшийн ёс зүй91444422
28.3K vues15 diapositives
багш ажлын байранд хөгжихөд хамтын үйл ажиллагааны үр par
багш ажлын байранд хөгжихөд хамтын үйл ажиллагааны үрбагш ажлын байранд хөгжихөд хамтын үйл ажиллагааны үр
багш ажлын байранд хөгжихөд хамтын үйл ажиллагааны үрza tosontsengel L.Tsendiin neremjit 11 Jil
25.1K vues32 diapositives
101 arga par
101 arga101 arga
101 argabudkhand_2
39.6K vues122 diapositives
сургалтын аргууд par
сургалтын аргуудсургалтын аргууд
сургалтын аргуудbayarmaa_mish
57.7K vues36 diapositives
илтгэл par
илтгэлилтгэл
илтгэлdelgerya
67.4K vues14 diapositives

Tendances(20)

багшийн ёс зүй par 91444422
багшийн ёс зүйбагшийн ёс зүй
багшийн ёс зүй
9144442228.3K vues
сургалтын аргууд par bayarmaa_mish
сургалтын аргуудсургалтын аргууд
сургалтын аргууд
bayarmaa_mish57.7K vues
илтгэл par delgerya
илтгэлилтгэл
илтгэл
delgerya67.4K vues
Ардын уламжлалт тоглоомоор хүүхдийг хэл яриаг хөгжүүлэх нь par BMDI
Ардын уламжлалт тоглоомоор хүүхдийг хэл яриаг хөгжүүлэх ньАрдын уламжлалт тоглоомоор хүүхдийг хэл яриаг хөгжүүлэх нь
Ардын уламжлалт тоглоомоор хүүхдийг хэл яриаг хөгжүүлэх нь
BMDI 64.3K vues
илтгэл бичих арга par tulga_11e
илтгэл бичих аргаилтгэл бичих арга
илтгэл бичих арга
tulga_11e155.2K vues
Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нь(танилцуулга) par mngntsetseg_bsndorj2014
Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нь(танилцуулга)Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нь(танилцуулга)
Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нь(танилцуулга)
анги удирдах урлаг par ydmaa
анги удирдах урлаганги удирдах урлаг
анги удирдах урлаг
ydmaa28.4K vues
ээлжит хичээлийн технологийн шинэчлэл илтгэл par urangua85
ээлжит хичээлийн технологийн шинэчлэл илтгэлээлжит хичээлийн технологийн шинэчлэл илтгэл
ээлжит хичээлийн технологийн шинэчлэл илтгэл
urangua8514.2K vues
эцэг эхийн судлгаа par jobshig
эцэг эхийн судлгааэцэг эхийн судлгаа
эцэг эхийн судлгаа
jobshig16.5K vues
БАГШ УДИРДАХ АЖИЛТНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ: НИЙГМИЙН ШААРДЛАГА БА БОДИТ БАЙДАЛ par mngntsetseg_bsndorj2014
БАГШ УДИРДАХ АЖИЛТНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ: НИЙГМИЙН ШААРДЛАГА БА БОДИТ БАЙДАЛБАГШ УДИРДАХ АЖИЛТНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ: НИЙГМИЙН ШААРДЛАГА БА БОДИТ БАЙДАЛ
БАГШ УДИРДАХ АЖИЛТНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ: НИЙГМИЙН ШААРДЛАГА БА БОДИТ БАЙДАЛ
Удирдахуйн ухаан ба мэргэжлийн ёс зүй par Batmunkh Oyuka
Удирдахуйн ухаан ба мэргэжлийн ёс зүйУдирдахуйн ухаан ба мэргэжлийн ёс зүй
Удирдахуйн ухаан ба мэргэжлийн ёс зүй
Batmunkh Oyuka26K vues

Similaire à Хүүхдийн хүмүүжил, хөгжил төлөвшил багшийн үйл ажиллагааны үр дүн

Iltgel mhuz 2014 par
Iltgel mhuz 2014Iltgel mhuz 2014
Iltgel mhuz 2014Odon Ch
466 vues35 diapositives
Iltgel mhuz 2014 par
Iltgel mhuz 2014Iltgel mhuz 2014
Iltgel mhuz 2014Odon Ch
746 vues35 diapositives
илтгэл "БАГШ АЖЛЫН БАЙРАНДАА ТАСРАЛТГҮЙ ХӨГЖИХ НЬ" 2015 par
илтгэл "БАГШ АЖЛЫН БАЙРАНДАА ТАСРАЛТГҮЙ ХӨГЖИХ НЬ" 2015илтгэл "БАГШ АЖЛЫН БАЙРАНДАА ТАСРАЛТГҮЙ ХӨГЖИХ НЬ" 2015
илтгэл "БАГШ АЖЛЫН БАЙРАНДАА ТАСРАЛТГҮЙ ХӨГЖИХ НЬ" 2015mngntsetseg_bsndorj2014
36K vues26 diapositives
Hicheeliin sudalgaa (n.oyuntsetseg) par
Hicheeliin sudalgaa (n.oyuntsetseg)Hicheeliin sudalgaa (n.oyuntsetseg)
Hicheeliin sudalgaa (n.oyuntsetseg)lxagvaochir_sh
2.2K vues23 diapositives

Similaire à Хүүхдийн хүмүүжил, хөгжил төлөвшил багшийн үйл ажиллагааны үр дүн(20)

Iltgel mhuz 2014 par Odon Ch
Iltgel mhuz 2014Iltgel mhuz 2014
Iltgel mhuz 2014
Odon Ch466 vues
Iltgel mhuz 2014 par Odon Ch
Iltgel mhuz 2014Iltgel mhuz 2014
Iltgel mhuz 2014
Odon Ch746 vues
илтгэл "БАГШ АЖЛЫН БАЙРАНДАА ТАСРАЛТГҮЙ ХӨГЖИХ НЬ" 2015 par mngntsetseg_bsndorj2014
илтгэл "БАГШ АЖЛЫН БАЙРАНДАА ТАСРАЛТГҮЙ ХӨГЖИХ НЬ" 2015илтгэл "БАГШ АЖЛЫН БАЙРАНДАА ТАСРАЛТГҮЙ ХӨГЖИХ НЬ" 2015
илтгэл "БАГШ АЖЛЫН БАЙРАНДАА ТАСРАЛТГҮЙ ХӨГЖИХ НЬ" 2015
Hicheeliin sudalgaa (n.oyuntsetseg) par lxagvaochir_sh
Hicheeliin sudalgaa (n.oyuntsetseg)Hicheeliin sudalgaa (n.oyuntsetseg)
Hicheeliin sudalgaa (n.oyuntsetseg)
lxagvaochir_sh2.2K vues
Iltgel 2016-tugsuu-Setgemj par Tugsuu0221
Iltgel 2016-tugsuu-Setgemj Iltgel 2016-tugsuu-Setgemj
Iltgel 2016-tugsuu-Setgemj
Tugsuu0221371 vues
Surgaltiin bodlogo eo nalaikh par Odon Ch
Surgaltiin bodlogo eo  nalaikhSurgaltiin bodlogo eo  nalaikh
Surgaltiin bodlogo eo nalaikh
Odon Ch580 vues
сайн хичээлийн туршлага дээр тулгуурлан багш ажлын байрандаа хөгжих нь par tumendemberel sandag
сайн хичээлийн туршлага дээр тулгуурлан багш ажлын байрандаа хөгжих ньсайн хичээлийн туршлага дээр тулгуурлан багш ажлын байрандаа хөгжих нь
сайн хичээлийн туршлага дээр тулгуурлан багш ажлын байрандаа хөгжих нь
2015 uyanga par Ireedui12
2015 uyanga2015 uyanga
2015 uyanga
Ireedui121.9K vues
4444444444444444444444 par delgerya
44444444444444444444444444444444444444444444
4444444444444444444444
delgerya690 vues

Хүүхдийн хүмүүжил, хөгжил төлөвшил багшийн үйл ажиллагааны үр дүн

 • 1. Сурган хүмүүжүүлэх илтгэл ЕБ- ын III сургууль багш Б.Даваасамбуу Сэдэв:Хүүхдийн хүмүүжил хөгжил төлөвшил багшийн үйл ажиллагааны үр дүн 2016. 10.03
 • 2. 1.1 Сэдвийг сонгосон учир 1.2 Судалгааны ажлын зорилго 1.3 Судлах зүйл 1.4 Судалгааны хамрах хүрээ 1.5 Судалгаанд ашигласан арга 1.6 Судалгааны үр дүн 1.7 Судалгааны дэвшүүлсэн санаа
 • 3. 2. Хүүхдийн хөгжил төлөвшил нь багшийн ажлын үр дүн Шавийн эрдэм багшаас . . .  2.1 Шавиа хөгжүүлж, төлөвшүүлэх арга технологийг багш эзэмшиж ирсэн байдал  2.2 Өнөөгийн багш нарын хүүхдийг хүмүүжүүлж хөгжүүлж, төлөвшүүлж байгаа асуудал  2.3 Хүүхдийг хөгжүүлэх, төлөвшүүлэх арга технологийн шинэчлэл бол багшийн хөгжил мөн  3 . Санал  4. Дүгнэлт  5. ном зүй  Хавсралт
 • 4. Оршил Сурах нь хэцүү биш бөгөөд Харин зугаатай зүйл байж болно. Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлж, төвшүүлэх нь багшийн хөгжлийн шаардлага байх ёстой. Боловсролын гол зорилго нь эх орондоо ухаалаг , ёс суртахууны зөв зан чанартай , эх оронч , өөдрөг , ажилсаг , эрхэлсэн үйлсдээ амжилт гаргах чадвартай үнэнч , амьдралд тулгарах саад бэрхшээлийг даван туулах тэнхээтэй залуу хойч үеийг бэлтгэх явдал юм гэж заасан байдаг. [1] Бидний хамгийн их бишрэн шүтдэг АНУ, Япон зэрэг орнууд ч боловсролоо , хүнээ хөгжүүлэх, тэр тусмаа хүүхдийг хөгжүүлэх төлөвшүүлэх тухай байнга ярьсаар байна.
 • 5. Монгол улс ч хөгжлийн гол гарцаа хүнээ хөгжүүлэх явдал хэмээн үзэж “.............................Боловсролыг хөгжүүлэх “ стратегийн баримт бичгүүдэд хүүхдийн хөгжил төлөвшлийн талаар онцгойлон тусгасан байна. Хүүхэд мэдлэг олж авахаа хэрхэн мэдэрч байна, түүний сурах эрмэлзэл, сурах үйлийг юуч зогсоож чадахгүй .[7] Юмыг яаж сурах тухай мэдэж авах нь чамд юунаас ч чухал гэдгийг мэдрүүлж, ойлгуулах хэрэгтэй . Хүүхэд бодит үзэгдлүүдийн хоорондын жирийн холбоо болон тэдгээрийн үйлдлийг зөв тусган тогтоосноор тодорхой бодит сэтгэхүй үүсэж цаашаа хөгжинө. Ийм учраас хүүхдийн хөгжих эхний шат нь тодорхой буюу бодит зүйл дээр тулгуурлах болно .
 • 6.  Сурагчдын сэтгэхүй бүрэлдэн тогтох чухал үе нь тэдний хэл зүйн хувьд нийлмэл өгүүлбэрийг эзэмших, түүгээр өөрийн бодол санааг чөлөөтэй илэрхийлж, арифметикийн нарийн үйлдлийг бодож чадах арга барилыг эзэмшин хөгжүүлэх чадвараар тодорхойлогдоно. [5]  Багш хүүхдийн сэтгэлийг маш зөв хөгжүүлэх, төлөвшүүлэх ёстой. Үүнийг багш өөрөө зөв сэтгэлгээтэй байж байж л удирдаж чадна.  Хүүхдийн сэтгэл нь зөв бол үг нь зөв болно. Үг нь зөв бол үйл нь зөв байна. Үйл нь зөв бол үйлдэл нь зөв байна. Үйлдэл нь зөв бол үйл хэрэг нь зөв болно.
 • 7. 1. Судалгааны онол арга зүй 1.1 Сэдвийг сонгосны учир Нэг хэмжиж долоо огтол Хүүхдийг хүмүүжүүлэх, хөгжүүлэх, төлөвшүүлэх шаардлага бол багш нар сургалтын арга технологио өөрчлөн өөрийн гэсэн арга технологитой болж, хүүхэд бүрийг эх хэл, үндэсний соёл, ёс уламжлалаа эрхэмлэсэн амьдрах ухаанд суралцах чадвартай зөв ол хүнийг бий болгох нь нийгмийн шаардлага болж байгаа учир энэхүү сэдвийг сонголоо. 1.2 Судалгааны ажлын зорилго Хүүхэд бүрийг хүмүүжүүлэх, хөгжүүлэх, төлөвшүүлэхэд тохиолдох бэрхшээл саадыг даван туулах, хүүхдийн хөгжил авьяасыг нээх, бусдаас илүү юуг хийж чаддагийг нь мэдрүүлж, сурагчдад туслахад оршино.
 • 8. 1.3 Судлах зүйл  Багш нар өөрийн гэсэн арга технологи эзэмшиж байгаа байдал түүнийгээ хүүхдийн хүмүүжил, төлөвшилд хэрхэн ашиглаж байгаа байдал  Сурагчдыг хөгжүүлж байгаа байдал 1.4 Судалгааны хамрах хүрээ  Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх талаар хийх ажлын үр дүнд судалгаа шинжилгээ хийх  Авьяасыг нээж илэрүүлэхэд судалгаа хийж дүн шинжилгээ хийх  Хүүхдийг хөгжүүлэх багшийн хөгжлийн давуу тал 1.5 Судалгаанд ашигласан арга  Асуулга  Ажиглалт , туршилт, харьцуулалт  Тоон судалгаа  Нэгтгэн дүгнэх
 • 9. 1.6 Судалгааны үр дүн Энэхүү судалгааг хийснээр хүүхэд нэг бүрийг хүмүүжүүлэх, хөгжүүлэх, төлөвшүүлэх нь багш нарын өмнө тулгамдсан асуудал мөн гэдгийг илэрүүлээд зогсохгүй хүүхдийн авьяасыг нээх явдал нь багшийн үүрэг харин цааш хөгжүүлэх нь сурагчийн үүрэг байх төдийгүй багш, эцэг эх асран хамгаалагч нар сургалтын хамтын үйл ажиллагаа төдийгүй хүүхэд бусдаар заалгаж биш мэдэрч суралцдаг хандлагатай болсныг багшийн хөгжлийн илэрхийлэл мөн гэдгийг судлан тогтоолоо. 1.7 Судалгаанд дэвшүүлсэн шинэ санаа  Хүүхэд нэг бүр хүмүүжих, хөгжих, төлөвших боломж бүрдүүлэхүйц сургалтын арга зүй, технологийг багш өөрийн болгон хөгжүүлэх үр дүнг тооцох  Мэдэхгүй ганц үгнээс болоод бүхэл бүтэн ухагдахууныг ойлгохгүй хоцордог. Энэ бол сургалтын хоцрогдол төдийгүй багш мэдлэг чадвар дутмаг байна гэсэн үг юм. Иймээс хүүхэд бүрийг хүмүүжүүлэх, хөгжүүлэх, төлөвшүүлэхэд багшийн хөгжил төдийгүй гэр бүлийн хөгжил юу юунаас илүү чухал байна.
 • 10. 2.Хүүхдийн хүмүүжил хөгжил төлөвшил нь багшийн ажлын үр дүн Оролдлого ихт оройд нь 2.1 Шавиа хүмүүжүүлж, хөгжүүлж, төлөвшүүлэх арга технологийг багш эзэмшиж ирсэн байдал Өвөг дээдэс маань эрт дээр үеэс үе уламжлан ардын аман бодлого, оньсого, таавраар үр хүүхдүүдээ сурган хүмүүжүүлэх хэрэглүүр болгон ирсэн.  2.2 Өнөөгийн багш нарын хүүхдийг хүмүүжүүлж, хөгжүүлж, төлөвшүүлж байгаа асуудал  2.3 Хүүхдийг хөгжүүлэх, төлөвшүүлэх арга технологийн шинэчлэл бол багшийн хөгжил мөн.
 • 11. Энэ нь амьдрах ухаанд сургах, хүмүүжүүлэх сэтгэн бодох үйл ажиллагааг хөгжүүлэхэд их хувь нэмэр болж байсан билээ . Ардын уламжлалт ёс заншил нь аливаа юмыг тал бүрээс нь бодит байдалд бодож, сэтгэж, дурсаж, санаж, ажиллаж сургадаг . Тухайлбал : Далан тэмээг долоон гадсанд сондгой тоогоор уях юүлэлтийн бодлого, хөдөлгөөний бодлого Зарим шүлэглэсэн бодлого /Ногооны зах / гэх мэт . . . Эндээс бол үзвэл боловсрол бол үлгэрлэл мөн гэдгийг багш бүр болгоон тунгаах хэрэгтэй . Энэ бол багшийн хүүхдээ шавь нараа хүмүүжүүлэх, хөгжүүлэх, төлөвшүүлэх гарц мөн.
 • 12. 20-р зуунд хүүхдийг хүмүүжүүлж, хөгжүүлж, төлөвшүүлэн дэмжиж тэдний авьяасыг хөгжүүлж байсан багш нар цөөнгүй байдаг . Тэдний заримаас дурдвал : Монгол хэлний багш Рэнцэндорж Физикийн багш Гомбожав , Ганчимэг, Няндаг, Нэргүй , Лхагва нарын олон олон багш сурган хүмүүжүүлэгч нар байсан. Тэгвэл өнөөдөрч гэсэн Дорноговь аймагт энэ ажил тасраагүй байна. Математикийн гавьяат багш Бадарч , Монгол хэлний гавьяат багш Ч.Отгонбаяр нарын хүүхдийг хөгжүүлэн төлөвшүүлж байсан арга технологийг дэлгэрүүлэн судлах, олны хүртээл болгох хэрэгтэй байна.
 • 13. Сурагчдын чадварыг хөгжүүлж ирсэн байдал Багш сурагчдын чадвар Олимпиад Спорт Урлаг Бусад Багш өөрөө болон цөөн хэдэн хүүхдийг бэлтгэн олимпиад уралдаан цэмцээнд оруулж, тэднийг хөгжүүлж ирсэн байна.
 • 14. 2.2 Өнөөгийн багш хүүхдийг хүмүүжүүлж, хөгжүүлж , төлөвшүүлж байгаа асуудал Багш нарын зүгээс хүүхэд нэг бүрийг хүмүүжүүлэх, хөгжүүлэх, төлөвшүүлэх чиглэлээр өөрийн арга технологио өөрчлөн шинэчлэхийг өнөөгийн нийгмийн хөгжил зүй ёсоор шаардах болсон тул сургуулийн захиргаанаас багш нартай ажиллах үйл ажиллагааны агуулга арга хэлбэрийг боловсронгуй болгох асуудалд анхаарлаа хандуулах нь туйлаас эрхэм зүйл болж байна
 • 15. Өнөөгийн багш хүүхдийг хүмүүжүүлж, хөгжүүлж, төлөвшүүлж байгаа байдал Багш сурагчдын авьяас чадвар сургалт урлаг ардын үндэсний тоглоом спорт уламжлалт наадгай үг хэллэг Багш өөрийгөө болон анги хамт олноо буюу хүүхэд нэг бүрийг бэлтгэн хүмүүжүүлж, хөгжүүлж, төлөвшүүлж олимпиад уралдаан тэмцээн урлаг соёлын ажил төдийгүй үндэсний уламжлалт үг хэллэг, тоглоом наадгайгаар дамжуулан хөгжүүлсээр байна.
 • 16.  Хүүхдийг хүмүүжүүлэх, хөгжүүлэх, төлөвшүүлэх гэдэг нь багшаас ажиглалт судалгаа шинжилгээ шаардсан бүтээлч үйл ажиллагаа гэдгийг манай багш нар сайн ойлгож, хүүхдийг хөгжүүлсээр ирсэн баялаг туршлага бий .  хүүхэд нэг бүрийг зөв монгол хүн болгох өргөн хүрээтэй ажлын нэг хэсэг нь багш, эцэг эх, асран хамгаалагч нарын хамтын үйл ажиллагаа түүний үр өгөөж эцсийн үр дүнгээс хамаарах асуудал юм. харилцаа Багш Хүүхэд харилцаа Хөгжил харилцаа Эцэг эх
 • 17.  Өнөөдөр “Алтан гурвалжин” арга технологийг боловсруулан эцэг эх , асран хамгаалагчтай багш хамтран ажиллаж багагүй үр дүнд хүрлээ.  Энэ чиглэлээр явуулсан ажиглалт туршилтаас үзэхэд багаар хамтран ажиллах, багш нар хамтран сургууль дээрээ сургалт зохион явуулах , хамтран ном зөвлөмж, гарын авлага бичих, зөв харилцааны чиглэлийг эрхэм болгох хандлага их байх юм.  Үүнээс үзэхэд сургалтын үйл ажиллагааныхаа явцад багш мэргэжил боловсролоо дээшлүүлэн өөрийгөө хөгжүүлэх, сургалт амьдралын холбоог бэхжүүлж тэдний хэрэгцээнд тулгуурлах нь бодит зүйлд ойртдог тул үр өгөөж нь илүү байх үндэслэлтэй юм.
 • 18. 2014-2015 оны хичээлийн жилд багш, суралцагч, эцэг эх, асран хамгаалагч нарын дунд явуулсан судалгааг авч үзвэл:
 • 19. Эх хэлний чиглэлд 10 сурагч Уламжлалт тоглоом 12 сурагч Хөлөгт тоглоом 8сурагч Байгалийн ухааны чиглэл 7 сурагч Урлагийн чиглэлд 6 сурагч Спортын чиглэлд 5 сурагч Бусан чиглэлд 8 сурагч 33.3% 40% 26,6%23,3% 20% 16,6% 26,6% Чи сайн хүн болон төлөвшихийн тулд ямар чиглэлээр дугуйлан, секценд суралцмаар байна Судалгаа 1 Сурагчдаас авсан судалгаа нийт 30 сурагч
 • 20. Эх хэлний чиглэлд 15 сурагч Уламжлалт тоглоом 17 сурагч Хөлөгт тоглоом 20 сурагч Байгалийн ухааны чиглэл 14 сурагч Урлагийн чиглэлд 7 сурагч Спортын чиглэлд 11 сурагч Бусад чиглэлд 10 сурагч Эх хэл 50% утоглоом 56.6% Хөтоглоом 66,6% БУ-н 46,6% Урлаг 23.3% Спорт 36,6% Бусад 26,6% Чи сайн хүн болон төлөвшихийн тулд ямар чиглэлээр дугуйлан, секцэд суралцмаар байна вэ? Судалгаа 1 Сурагчдаас авсан судалгаа нийт 30 сурагч
 • 21. Эх хэлний чиглэлд 15 эцэг эх Уламжлалт тоглоом чиглэлд 18 эцэг эх Хөлөгт тоглоом чиглэлд 3 эцэг эх Байгалийн ухааны чиглэл 4 эцэг эх Урлагийн чиглэлд 5 эцэг эх Спортын чиглэлд 5 эцэг эх Бусан чиглэлд 6 эцэг эх 50% 60% 11% 13,3% 16,6% 16,6% 20% Судалгаа 2 Эцэг эхээс авсан судалгаа нийт 30 эцэг эх Та өөрийнхөө хүүхдийг сайн хүн болгохын тулд ямар дугуйлан секцэд хамруулмаар байна.
 • 22. Эх хэлний чиглэлд 17 эцэг эх Уламжлалт тоглоом чиглэлд 15 эцэг эх Хөлөгт тоглоом чиглэлд 13 эцэг эх Байгалийн ухааны чиглэл 12 эцэг эх Урлагийн чиглэлд 6 эцэг эх Спортын чиглэлд 9 эцэг эх Бусан чиглэлд 7 эцэг эх 56.6% 50% 40% 20% 30% 20% 43.3% Судалгаа 2 Эцэг эхээс авсан судалгаа нийт 30 эцэг эх Та өөрийнхөө хүүхдийг сайн хүн болгохын тулд ямар дугуйлан секцэд хамруулмаар байна.
 • 23. Судалгаа 3 Багш нараас авсан судалгаа нийт 26 багш Та хүүхдийг эрдэм чадвартай сайн хүн болгон хөгжүүлэх, төлөвшүүлэх хэмжээнд ээлжит хичээлээ зааж чаддаг хөгжсөн багш мөн үү? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Тийм Үгүй Мэдэхгүй 5 багш 12 багш 8 багш 20% 48% 32%
 • 24. Судалгаа 3 Багш нараас авсан судалгаа нийт 26 багш Та хүүхдийг эрдэм чадвартай сайн хүн болгон хөгжүүлэх, төлөвшүүлэх хэмжээнд ээлжит хичээлээ зааж чаддаг хөгжсөн багш мөн үү? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Тийм Үгүй Мэдэхгүй 10 багш 10 багш2 6 багш 65% 20% 15%
 • 25. Судалгаа 4 Олон нийтийн дунд түүвэр судалгаа хийлээ нийт 30 хүн Өнөөгийн нөхцөлд хүүхэд хөгжих , төлөвших ямар боломж байна вэ? Багш нарын бэлтгэх тогтолцоог өөрчлөх 2518 хүн Багш нарын мэддэг чадварыг тасралтгүй дээшлүүлэх 2516 хүн Сургуулийн материалаг баазыг нэмэгдүүлэх 2513 хүн Бусад 2510 хүн 72% 64% 52% 40%
 • 26. Судалгаа 4 Олон нийтийн дунд явуулсан түүврийн судалгаанд нийт 30 хүн оролцлоо. Өнөөгийн нөхцөлд хүүхэд хөгжих , төлөвших ямар боломж байна вэ? Багш нарын бэлтгэх тогтолцоог өөрчлөх 3015 хүн Багш нарын мэддэг чадварыг тасралтгүй дээшлүүлэх 3020 хүн Сургуулийн материаллаг баазыг нэмэгдүүлэх 3019 хүн Бусад 3011 хүн 50% 66.6% 63% 36.6%
 • 27. Судалгаа 5 15 багшид түүврийн аргаар судалгаа хийлээ. Багш, шавь нараа хөгжүүлэх төлөвшүүлэх хамгийн САЙН арга ЮУ байх вэ? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 256 багш 257 багш% 2510 багш 256багш 40% 46,6% 66,6% 40%
 • 28. Судалгаа 5 15 багшид түүврийн аргаар судалгаа хийлээ. Багш, шавь нараа хөгжүүлэх төлөвшүүлэх хамгийн САЙН арга ЮУ байх вэ? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 159 багш 1511 багш 1513багш 159багш 40% 46,6% 66,6% 40%
 • 29.  2014-2015, 2015-2016 оны хичээлийн жилд хийсэн судалгааг дүгнэн үзвэл: Судалгаанд оролцсон багш, суралцагчид, эцэг эх асран хамгаалагчийн дийлэнх хувь нь эх хэлээ сайн сурах , уламжлалт тоглоом, оньсон , хөлөгт тоглоомоос суралцаж хүүхдийг хүмүүжүүлж , хөгжүүлэх, төлөвшүүлэх нь монгол хүүхдийн онцлогт тохирсон сургалтын үйл ажиллагаанд эерэг нөлөөтэй байна гэж үзэж байна.
 • 30. 2.3 Хүүхдийг хүмүүжүүлэх, хөгжүүлэх, төлөвшүүлэх арга технологийн шинэчлэл бол багшийн хөгжил мөн Амьд явбал алтан аяганаас ус уух  Хүүхдийг хөгжүүлэх зөв төлөвшлийг тэдэнд өвлүүлэхийн тулд багш өөрөө байнга хөгжиж байх ёстой . Өнөөдөр хүүхдийг зөв төлөвшилтэй болгох бодлогыг маш өндөр хэмжээнд авч үзэх боллоо . “ Ном “ хөтөлбөр , Авьяас “ хөтөлбөр , “ Багшийн хөгжил” хөтөлбөр зэрэг нь хүүхэд бүрийг хөгжил төлөвшилд чиглэгдсэн хүүхдийг зөв монгол хүн болгон төлөвшүүлэх манай төр засгийн бодлого юм. Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэхэд чиглэсэн багшлах арга зүй технологид тулгамдаж байгаа асуудлыг судлан түүнийг шийдвэрлэх шинэчлэлт өөрчлөлт хийх тэргүүний арга технологитой багш нарын туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх ажил эхэлсэн байна.
 • 31.  Хүүхэд бусдаар заалгаж биш өөрөө мэдэрч сурах зүй тогтлоор төлөвшиж, хөгжих хандлагатай болсныг багш нар маань мэдэрч байгаа гэдэгт эргэлзэх шаардлагагүй. Хүүхдийн хөгжил төлөвшилд багш өөрийгөө хөгжүүлэхэд эрхэмлэн дээдлэх зүйл олон олон. Арга ч үгүй. Бид хүнээр хүн хийх ухааны хүмүүс шүү дээ.  Бүр чухал зүйлд : Нэгдүгээрт энэрэнгүй, хүнлэг сайхан сэтгэл Хоёрдугаарт: Багш хүн маш мэдрэмтгий байх чанар Гуравдугаарт: Үлгэр дууриалал үзүүлэх чанар юм. Түүний дотор сургууль дээр явагдаж байгаа өөрчлөлт нь боловсролын бүхий л талыг хамарсан үр ашигтай чанартай бодит болгох эрмэлзэл хандлагыг сурах судлах , эцэг эхийн хамтын үйл ажиллагаагаар дэмжихэд чиглэж байна гэж үзэх үндэстэй юм.  Багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх, хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх чиглэлээр сургуулийн захиргаанаас багш нартай ажиллах үйл ажиллагааны агуулга арга хэлбэрийг боловсронгуй болгох асуудалд анхаарлаа хандуулах нь туйлаас эрхэм зүйл болж байна.
 • 32.  Багш нар заах үйл ажиллагааг тасралтгүй сайн төлөвлөн явуулаад хамгийн чухал амин сүнс болсон сургах үйлээ орхихдуулах хандлага байна гэдэгтэй санал нэгдэж байна .  Мөн сургах судлах үйлийг хийхдээ багш өөрийн арга барилаа зоригтой өөрчлөн шинэчлэн ,эелдэг зөв харилцааг эрхэмлэн ажлаа зүү орох зайгүй төлөвлөх хэрэгтэй гэж үзэж байна. Ингэж чадвал шавь нар хөгжинө , зөв төлөвшлийн эхлэл бий болно.  Сургалтын технологийг эзэмшээгүй бол багш та өөр өөртөө дүгнэлт хийж бусдыг харж ухаарах хэрэгтэй болжээ гэдгийг бодох цаг нь болоод байна Энэ бол хүүхдийн хөгжил , төлөвшлийн тушаа болно.  Хүүхэд яаж бодож сэтгэдэг, яаж ярьдгийг, уншдагийг, бичдэгийг сурчихвал хүнд ч бай хөнгөн ч бай өгөгдөл дээр ажиллаж чадна гэдгийг ухаарч ажиллах хэрэгцээ багш бидний өмнө хөндлөн зогсож байна.
 • 33.  Жингийн цуваа явж л байна жингэр нохой хуцаж л байг Би явж байна бээжин сууж байна гэдэг үг өнөөдөр үеэ өнгөрөөж шинэ шинэ арга технологи гарч ирчхээд байна.  Өнөөгийн нийгмийн хөгжлийн шаардлагыг дагаж бодит байдал дээр сургалт явуулах, хүүхдийг зүрх сэтгэлээрээ мэдрэх , эелдэг зөв харилцаагаар хандан баттай ,үнэн зөв, ойлгомжтой сургалтын үзэл санааг дэлгэрүүлэн ажиллах нь багш бидний үүрэг зорилго болоод байгааг мэдэрч ажиллахыг өнөөгийн хүүхдийн ертөнц шаардаж байна.[2]
 • 34. 3. Санал  Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэхэд багшийн хөгжил юу юунаас чухал гэдгийг ухаарч багш бүр хүүхдийн хөгжих боломж бүрэлдэхүйц сургалтын арга зүй, дэвшилтэд технологийг өөрийн болгон хөгжүүлэн эзэмшиж үл өгөөжийг тооцож байх  Хүүхэд яаж сурдаг вэ? Багш яаж ажиллах вэ? Гэсэн хандлагаар ажиллах  Сургалтын үйл ажиллагаа төлөвлөх,удирдан явуулах, үйлийг өөрчлөн багш бүр өөрийн арга технологио дэлгэрүүлэх  Багш нарын хамтын үйл ажилагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх, багш нар эрдэмтдийн харилцааны сүлжээ бий болгох, мэргэжлийн багш нарын холбоодыг байгуулах
 • 35. 4. Дүгнэлт  Шийдвэрлэх асуудалд тулгуурлан хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх ,тэдний суралцах , хөгжих баталгааг хангах хүртээмжтэй чанартай боловсролын үйлчилгээг бий болгох иймийн тулд нэг талаас боловсролын байгууллага багш ажлын байрандаа хөгжих нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх, нөгөө талаас багш хөгжих бүхий л сувгийг ашиглах сургалтын үйл ажиллагаандаа яаж ажиллах вэ? гэдгийг онцгойлон авч үзэх шаардлагатай байна гэж үзлээ.  Багш мэдээллээ хайж олж авах, түүнийгээ хуваалцах туршилт хийх шийдэлд хүрэх ба төгсгөлд нь шинээр олсон зүйлийнхээ талаар бусдадаа мэдээллэхэд хамтран ажилласны үр өгөөж их байна гэж үнэлж байна.
 • 36. 5.Ном зүй  1. Боловсролын тухай хууль  2. ”Бага ангийн багш” сэтгүүл 2014-20!6 он  3. Х.Дүгэр “ Боловсролын шинэчлэл” 1997он  4. “Монгол улсын боловсролыг хөгжүүлэх мастер  төлөвлөгөө”  5. “Чанартай боловсрол- Хөгжлийн баталгаа”  6. Багшийн хөгжил хөтөлбөр  7. Л . Рон Хаббард “Яаж сурч сурах тухай