Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
L Í T E J L E V N Ě ( J I ) !
D A V I D E I S E LT
O Č E M T O
B U D E ?
• Základních pravidlech
• Cenovém rozboru
• Vyhledávačích
• Fuel dumpingu
C O T U D N E S D Ě L Á M ?
D A V E Z C E S T U J L E V N E . C O M
C E S T U J I L E V N Ě , A U Č Í M T O I VÁ S . .
W W W. C E S T U J L E V N E . C O M
M O J E
N E J Z A J Í M AV Ě J Š Í
Ú L O V K Y
• 20 Kč za letenky do
Stockholmu
• 190 Kč za tři lety po
Polsku
• 2.500 Kč ...
O Č E M M É L E T Y N E B Y LY
• Neletěl jsem v nákladovém prostoru
• Neletěl jsem letadlem bez křídel
• Nekupoval jsem le...
O Č E M M É L E T Y B Y LY
• Obdržel jsem standardní služby během letu
• Vedle mě seděli lidé platící standardní cenu
• Ce...
C H C I TA K Y L E V N É L E T E N K Y !
C O P R O T O M U S Í M U D Ě L AT ?
Z Á K L A D N Í P I L Í Ř E K
L E V N Ě J Š Í M L E T E N K Á M
P R A V I D L A
C E N Y S E L I Š Í V
Z ÁV I S L O S T I N A
D N E C H V T Ý D N U A
T Ý D N E C H V R O C E
B U Ď T E F L E X I B I L N Í
N E J E N Č A S , A L E
I D E S T I N A C E
H R A J E R O L I
B U Ď T E F L E X I B I L N Í
B R AT I S L AVA ,
V Í D E Ň N E B O
L O N D Ý N ?
L É T E J T E N E J E N Z Č R
J A K Á N E J N I Ž Š Í
Č Á S T K A J E P R O
VÁ S P Ř I J AT E L N Á ?
N I K O L I V B O Ž S K Á . .
R O Z M Y S L E T E ...
R E Z E R V U J T E
B R Z Y, A L E N E
P Ř Í L I Š B R Z Y
R E Z E R V U J T E V Č A S
Z Č E H O S E S K L Á D Á ?
L E T E N K A
Z Č E H O S E
S K L Á D Á L E T E N K A ?
• cena samotné letenky
• palivový příplatek
• povinné poplatky
10 %
20 %
70 %
Z Č E H O S E
S K L Á D Á L E T E N K A ?
• cena samotné letenky
• palivový příplatek
• povinné poplatky
10 %
20 %
70 %
P R A H A - K O Š I C E
L E T E N K A + PA L I V O V É P O P L A T K Y + TA X Y
B U D A P E Š Ť - N E W Y O R K / C H I C A G O -
F R A N K F U R T
L E T E N K A + PA L I V O V É P O P L A T K Y + TA X Y
P R O Č J E T O D O B R É V Ě D Ě T ?
• Chcete-li se blíže zabývat cenou letenek, je potřeba se
vždy podívat na její rozbor
K D E H L E D AT L E T E N K Y ?
V Y H L E D ÁVA Č E
Z D R O J E C E N
L E T E N E K
• Web dopravce
• Vyhledávač letenek
• Meta vyhledávač letenek
• Matrix ITA software
V Y U Ž I J T E P O U Z E
P R O L O W - C O S T
A E R O L I N K Y
W E B D O P R A V C E
A N O , L E T E C K É
S P O L E Č N O S T I VÁ S S L E D U J Í . .
P O K U D L E T E N K U S L E D U J I Č A S T O , Z V Ý...
S R O V N A J Í
C E N Y N A P Ř Í Č
A E R O L I N K A M I
V Y H L E D ÁVA Č E
V Y H L E D ÁVA Č E
L E T E N E K
• GDS
• Galileo: letenky.cz,
pelikan.cz,
superletuska.cz
• Amadeus: letuska.cz
• Abacus,...
C E N Y S E L I Š Í
• Regionální zvýhodnění
• německé portály mají
levnější tarif
• Zvýhodnění konkrétního
prodejce
• peli...
H L E D E J T E N E J L É P E N A
D O M Á C Í M T R H U . .
J A K É H O P R O D E J C E S I T E D Y V Y B R A T ?
U K Á Ž Í I M É N Ě Č I
Z C E L A N E Z N Á M É
V Y H L E D ÁVA Č E
M E TA V Y H L E D ÁVA Č E
U S N A D Ň U J Í
P R Á C I ,
V Ě T Š I N O U . .
M E TA V Y H L E D ÁVA Č E
M E TA
V Y H L E D ÁVA Č E
• kayak.com, skyscanner.com,
momondo.com aj.
• Srovnávají ceny srovnávačů
(vyhledávačů) na 1 kl...
L O W - C O S T M E TA
V Y H L E D ÁVA Č E
• airixo.com, azair.cz,
skypicker.com ...
• Jediní kombinují
nekombinovatelné
•...
D O B RÝ S L U H A , Š PAT N Ý
PÁ N
M E TA S E A R C H P O U Ž Í VA T N E B O N E ?
V Y T V O Ř E N O
G O O G L E M
M A T R I X I TA S O F T WA R E
M AT R I X
• www.matrix.itasoftware.com
• Nejpokročilejší nástroj
• Umožňuje diktovat pravidla
pro vyhledávání
• Neprodává...
P R O Č J E
M AT R I X L E P Š Í ?
• Umožňuje měsíční přehled
cen
• Má radius pro letiště
• Kombinuje mezi letišti
• Nemá ...
N E N Í , A L E V E L M I S E M U
B L Í Ž Í . .
J E T E D Y M A T R I X N E J L E P Š Í M V Y H L E D ÁVA Č E M ?
K R O K Z A K R O K E M
K N E J N I Ž Š Í C E N Ě
• Matrix: Praha - Bangkok
• Matrix: Praha - BKK, KUL, SIN
• Matrix: PRG,...
Z A K Á Z A N É
O V O C E
T R A V E L H A C K I N G
PA L I V O V O U
TA X U
C O M Ů Ž E M E V C E N Ě L E T E N K Y
O V L I V N I T ?
F U E L
D U M P I N G
• bit.ly/fuel_dumping
• Nízká cena letenky a
zároveň vysoký podíl
palivové taxy
• Tarif umožňuje END...
I N S P I R A C E N A F LY E RTA L K . C O M
F U E L D U M P I N G
O D K U D , K A M ,
S K Ý M
1 . P O K U S
VA R I A N T Y L E T Ů
1 . V Ý S L E D E K
H L E D Á M
K A N D I D ÁTA
P R O F D
1 . C E N A
B O D Č . 1 0 N Á M
P O V Í C O
S M Í M E
FA R E R U L E S
J A K É M Á M M O Ž N O S T I ?
A I R I N D I A . I N
U P Ř E S N Í M
Z A D Á N Í
2 . P O K U S
N Ě C O S E
D Ě J E . .
2 . C E N A
S H O D I L I J S M E
PA L I V O O 4 8 %
3 . C E N A
PA L I V O N I Ž Š Í O
5 5 % , A L E . .
4 . C E N A
O T R P Ě L I V O S T I A
S P O U S T U V O L N É H O Č A S U
O Č E M T E D Y H L E D Á N Í L E T E N E K J E ?
W W W. C E S T U J L E V N E . C O M
L E V N É L E T E N K Y B E Z P R Á C E ?
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Letenky - Travelhacking

13 030 vues

Publié le

Jak na levné cestování, akční letenky, fuel dumping a travelhacking od Cestujlevne.com

Publié dans : Voyages
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Letenky - Travelhacking

 1. 1. L Í T E J L E V N Ě ( J I ) ! D A V I D E I S E LT
 2. 2. O Č E M T O B U D E ? • Základních pravidlech • Cenovém rozboru • Vyhledávačích • Fuel dumpingu
 3. 3. C O T U D N E S D Ě L Á M ? D A V E Z C E S T U J L E V N E . C O M
 4. 4. C E S T U J I L E V N Ě , A U Č Í M T O I VÁ S . . W W W. C E S T U J L E V N E . C O M
 5. 5. M O J E N E J Z A J Í M AV Ě J Š Í Ú L O V K Y • 20 Kč za letenky do Stockholmu • 190 Kč za tři lety po Polsku • 2.500 Kč za cestu do New Yorku • 5.000 Kč za návštěvy Asie
 6. 6. O Č E M M É L E T Y N E B Y LY • Neletěl jsem v nákladovém prostoru • Neletěl jsem letadlem bez křídel • Nekupoval jsem letenky na poslední chvíli • Nekupoval jsem letenky rok dopředu
 7. 7. O Č E M M É L E T Y B Y LY • Obdržel jsem standardní služby během letu • Vedle mě seděli lidé platící standardní cenu • Ceny jsou uvedeny vždy za zpáteční cestu • Ceny jsou konečné včetně všech poplatků
 8. 8. C H C I TA K Y L E V N É L E T E N K Y ! C O P R O T O M U S Í M U D Ě L AT ?
 9. 9. Z Á K L A D N Í P I L Í Ř E K L E V N Ě J Š Í M L E T E N K Á M P R A V I D L A
 10. 10. C E N Y S E L I Š Í V Z ÁV I S L O S T I N A D N E C H V T Ý D N U A T Ý D N E C H V R O C E B U Ď T E F L E X I B I L N Í
 11. 11. N E J E N Č A S , A L E I D E S T I N A C E H R A J E R O L I B U Ď T E F L E X I B I L N Í
 12. 12. B R AT I S L AVA , V Í D E Ň N E B O L O N D Ý N ? L É T E J T E N E J E N Z Č R
 13. 13. J A K Á N E J N I Ž Š Í Č Á S T K A J E P R O VÁ S P Ř I J AT E L N Á ? N I K O L I V B O Ž S K Á . . R O Z M Y S L E T E S I C E N U
 14. 14. R E Z E R V U J T E B R Z Y, A L E N E P Ř Í L I Š B R Z Y R E Z E R V U J T E V Č A S
 15. 15. Z Č E H O S E S K L Á D Á ? L E T E N K A
 16. 16. Z Č E H O S E S K L Á D Á L E T E N K A ? • cena samotné letenky • palivový příplatek • povinné poplatky 10 % 20 % 70 %
 17. 17. Z Č E H O S E S K L Á D Á L E T E N K A ? • cena samotné letenky • palivový příplatek • povinné poplatky 10 % 20 % 70 %
 18. 18. P R A H A - K O Š I C E L E T E N K A + PA L I V O V É P O P L A T K Y + TA X Y
 19. 19. B U D A P E Š Ť - N E W Y O R K / C H I C A G O - F R A N K F U R T L E T E N K A + PA L I V O V É P O P L A T K Y + TA X Y
 20. 20. P R O Č J E T O D O B R É V Ě D Ě T ? • Chcete-li se blíže zabývat cenou letenek, je potřeba se vždy podívat na její rozbor
 21. 21. K D E H L E D AT L E T E N K Y ? V Y H L E D ÁVA Č E
 22. 22. Z D R O J E C E N L E T E N E K • Web dopravce • Vyhledávač letenek • Meta vyhledávač letenek • Matrix ITA software
 23. 23. V Y U Ž I J T E P O U Z E P R O L O W - C O S T A E R O L I N K Y W E B D O P R A V C E
 24. 24. A N O , L E T E C K É S P O L E Č N O S T I VÁ S S L E D U J Í . . P O K U D L E T E N K U S L E D U J I Č A S T O , Z V Ý Š Í M I U M Ě L E A E R O L I N K A C E N U ?
 25. 25. S R O V N A J Í C E N Y N A P Ř Í Č A E R O L I N K A M I V Y H L E D ÁVA Č E
 26. 26. V Y H L E D ÁVA Č E L E T E N E K • GDS • Galileo: letenky.cz, pelikan.cz, superletuska.cz • Amadeus: letuska.cz • Abacus, Sabre, Travelsky...
 27. 27. C E N Y S E L I Š Í • Regionální zvýhodnění • německé portály mají levnější tarif • Zvýhodnění konkrétního prodejce • pelikan.cz má speciální promo tarify
 28. 28. H L E D E J T E N E J L É P E N A D O M Á C Í M T R H U . . J A K É H O P R O D E J C E S I T E D Y V Y B R A T ?
 29. 29. U K Á Ž Í I M É N Ě Č I Z C E L A N E Z N Á M É V Y H L E D ÁVA Č E M E TA V Y H L E D ÁVA Č E
 30. 30. U S N A D Ň U J Í P R Á C I , V Ě T Š I N O U . . M E TA V Y H L E D ÁVA Č E
 31. 31. M E TA V Y H L E D ÁVA Č E • kayak.com, skyscanner.com, momondo.com aj. • Srovnávají ceny srovnávačů (vyhledávačů) na 1 kliknutí • Zahrnují vyhledávače bez zákaznického servisu • Ceny bývají "jen na oko" • Neaktuální ceny
 32. 32. L O W - C O S T M E TA V Y H L E D ÁVA Č E • airixo.com, azair.cz, skypicker.com ... • Jediní kombinují nekombinovatelné • Návazné spojení lowcost dopravců a jejich vzájemné propojení (easyjet+wizzair)
 33. 33. D O B RÝ S L U H A , Š PAT N Ý PÁ N M E TA S E A R C H P O U Ž Í VA T N E B O N E ?
 34. 34. V Y T V O Ř E N O G O O G L E M M A T R I X I TA S O F T WA R E
 35. 35. M AT R I X • www.matrix.itasoftware.com • Nejpokročilejší nástroj • Umožňuje diktovat pravidla pro vyhledávání • Neprodává letenky
 36. 36. P R O Č J E M AT R I X L E P Š Í ? • Umožňuje měsíční přehled cen • Má radius pro letiště • Kombinuje mezi letišti • Nemá omezení na počet přestupů • Účinný filtr hledání
 37. 37. N E N Í , A L E V E L M I S E M U B L Í Ž Í . . J E T E D Y M A T R I X N E J L E P Š Í M V Y H L E D ÁVA Č E M ?
 38. 38. K R O K Z A K R O K E M K N E J N I Ž Š Í C E N Ě • Matrix: Praha - Bangkok • Matrix: Praha - BKK, KUL, SIN • Matrix: PRG, VIE, MUC, KRK, BUD - KUL • Matrix: preference aerolinek • opakuj dokud nejsi s výsledkem spokojen • Meta search: vyhledání kombinace • Vyhledávač: rezervace letenek
 39. 39. Z A K Á Z A N É O V O C E T R A V E L H A C K I N G
 40. 40. PA L I V O V O U TA X U C O M Ů Ž E M E V C E N Ě L E T E N K Y O V L I V N I T ?
 41. 41. F U E L D U M P I N G • bit.ly/fuel_dumping • Nízká cena letenky a zároveň vysoký podíl palivové taxy • Tarif umožňuje END-TO- END kombinace • Let pomocník (1x, 2x, 3x)
 42. 42. I N S P I R A C E N A F LY E RTA L K . C O M F U E L D U M P I N G
 43. 43. O D K U D , K A M , S K Ý M 1 . P O K U S
 44. 44. VA R I A N T Y L E T Ů 1 . V Ý S L E D E K
 45. 45. H L E D Á M K A N D I D ÁTA P R O F D 1 . C E N A
 46. 46. B O D Č . 1 0 N Á M P O V Í C O S M Í M E FA R E R U L E S
 47. 47. J A K É M Á M M O Ž N O S T I ? A I R I N D I A . I N
 48. 48. U P Ř E S N Í M Z A D Á N Í 2 . P O K U S
 49. 49. N Ě C O S E D Ě J E . . 2 . C E N A
 50. 50. S H O D I L I J S M E PA L I V O O 4 8 % 3 . C E N A
 51. 51. PA L I V O N I Ž Š Í O 5 5 % , A L E . . 4 . C E N A
 52. 52. O T R P Ě L I V O S T I A S P O U S T U V O L N É H O Č A S U O Č E M T E D Y H L E D Á N Í L E T E N E K J E ?
 53. 53. W W W. C E S T U J L E V N E . C O M L E V N É L E T E N K Y B E Z P R Á C E ?

×