Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान

4 819 vues

Publié le

इ.१० वी. माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान प्रात्यक्षिक १

Publié dans : Formation
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2F90ZZC ❤❤❤
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2F90ZZC ♥♥♥
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान

 1. 1. माहहती संप्रेषण तंत्रऻानाचा शिऺणातील प्रभाव इ. १० वी
 2. 2. • अभ्याशक्रम • अध्याऩन ऩद्धती • मूल्यमाऩन व्यळस्थाऩन • शऴसणाचे शाळवत्रीकरण • वळद्यार्थयावच्या शोयीनुशार के व्षाषी ळ कु ठेषी शऴसण
 3. 3. माहषती शंप्रेवण तंत्रहानाच्या युगात अभ्याशक्रम ननयशमतऩणे बदऱणारा आणण गनतमान झाऱा आषे.
 4. 4.  ई ऱननिंग  वळद्यार्थयािंच्या कु ळतीनुशार  वळवळध शाधनांचा ळाऩर – अंतरजाऱ, शीडी रॉम, मल्ल्िशमडीया, शंगणक इ.  व्षचुवअऱ क्ऱाशरूम
 5. 5. शऴसण प्रक्रक्रया जऱद, शोऩी, आनंदी ळ मनोरंजक झाऱी अशून अध्याऩनात ल्जळंतऩणा आऱा आषे.
 6. 6. वळद्यार्थयािंना आऩल्या गतीनुशार ळ शषभागी षोऊन अध्ययन करता येत आषे.
 7. 7.  घरी, ऴालेत, ऩररशरात वळद्याथी स्ळअभ्याश आणण स्ळमूल्यमाऩन करीत आषेत.
 8. 8.  श्री. दीऩक मषाजन उऩशऴसक, शाने गुरुजी कन्या षायस्कू ऱ, अमलनेर

×