CALCULATION OF MAGNETIC AND ELECTRIC FIELDS OF A SINGLE RAIL TRACK AND INFLUENCE ON HUMANS

Dženan Ćelić
Dženan Ćelićdipl.ing.el. à Federation of Bosnia and Herzegovina Railways
CALCULATION OF MAGNETIC
AND ELECTRIC FIELDS OF A
SINGLE RAIL TRACK AND
INFLUENCE ON HUMANS
U posljednje vrijeme vlada povećani interes za utjecaje
električkih i posebice magnetskih polja pogonskih
frekvencija na okolinu. Sve veća zabrinutost uslijed
izlaganja ljudi štetnom djelovanju elektromagnetskog
polja frekvencije 50-60 Hz tokom dužeg razdoblja
rezultirala je strogim propisima u nekim državama u
tom području. Elektrificirane željezničke pruge su
kompleksni elektromagnetski sustavi koji se sastoje
od elektrovučnih podstanica (EVP), voznog voda,
tračnica kao povratnog strujnog voda i vlakova kao
tereta izrazito dinamičkog karaktera.
Magnetsko polje potječe od električne struje voznog
voda i električne struje povratnog voda.
Električno polje potječe od naboja kontatne mreže.
Proračun jakosti magnetskog polja sustava
električne vuče
Struja vuče koja protječe kroz vozni vod je data izrazom:
𝑰 = 𝑰 𝒌 + 𝑰 𝒏
gdje je: 𝑰 𝒌 - struja kroz kontaktni provodnik,
𝑰 𝒏 - struja kroz nosivo uže
𝑰 𝒌 = 𝟎, 𝟓𝟔 ∙ 𝑰
𝑰 𝒏 = 𝟎, 𝟒𝟒 ∙ 𝑰
Srednja vrijednost struje kroz tračnice
𝑰Š𝒔𝒓𝒆𝒅. = 𝟏 − 𝜺 ∙ 𝑰 ∙
𝟏−𝒆−𝒌∙𝑳
𝒌∙𝑳
+ 𝜺 ∙ 𝑰
gdje je:
- 𝑳 - udaljenost između elektrovučne podstanice i lokomotive
(mjesta kratkog spoja),
- 𝑰 - struja vuče 𝑨 ,
- 𝒌 - koeficijent prostiranja 𝒌𝒎−𝟏
,
- 𝜺 - omjer međusobne impedancije vozni vod- povratni strujni krug
i impedancije povratnog strujnog kruga
Proračun vektora magnetskog polja u točki (x,y)
Tračnice normalnog kolosijeka širine 𝒅 = 𝟏𝟓𝟎𝟎 𝒎𝒎 se nalaze u
koordinatama (– 𝒂, 𝟎) i (𝒂, 𝟎), gdje je 𝒂 =
𝒅
𝟐
= 𝟕𝟓𝟎 𝒎𝒎
Izraz za vektor jakosti magnetskog polja u proizvoljnoj točki (𝒙, 𝒚)
𝑯 = 𝑯 𝒙 + 𝑯 𝒚 = 𝑯 𝒙 ∙ 𝒊 + 𝑯 𝒚 ∙ 𝒋
𝑯 𝒙 =
𝟏
𝟐𝝅
𝑰 𝒏 ∙ 𝜶 + 𝑰 𝒌 ∙ 𝜷 +
𝒚∙𝑰Š𝒔𝒓𝒆𝒅.
𝟐
∙ 𝜸 𝒊
𝑨
𝒎
𝑯 𝒚 =
𝟏
𝟐𝝅
𝑰 𝒏∙𝜶
𝒉 𝒏−𝒚
+
𝑰 𝒌∙𝜷
𝒉 𝒌−𝒚
∙ 𝒙 −
𝑰Š𝒔𝒓𝒆𝒅.
𝟐
∙ 𝜹 𝒋
𝑨
𝒎
gdje je: 𝒉 𝒏-visina ekvivalentnog nosivog užeta 𝒎 ,
𝒉 𝒌-visina kontaktnog provodnika 𝒎
𝜶 =
𝒉 𝒏 − 𝒚
𝒙 𝟐 + 𝒉 𝒏 − 𝒚 𝟐
𝜷 =
𝒉 𝒌 − 𝒚
𝒙 𝟐 + 𝒉 𝒌 − 𝒚 𝟐
𝜸 =
𝟏
𝒙 − 𝒂 𝟐 + 𝒚 𝟐 +
𝟏
𝒙 + 𝒂 𝟐 + 𝒚 𝟐
𝜹 =
𝒙 − 𝒂
𝒙 − 𝒂 𝟐 + 𝒚 𝟐 +
𝒙 + 𝒂
𝒙 + 𝒂 𝟐 + 𝒚 𝟐
Magnetska indukcija se računa prema sljedećim izrazima:
𝑩 𝒙 = 𝝁 𝟎 ∙ 𝑯 𝒙 𝑻 𝑩 𝒀 = 𝝁 𝟎 ∙ 𝑯 𝒚 𝑻
gdje je: 𝝁 𝟎 = 𝟒𝝅 ∙ 𝟏𝟎−𝟕 𝑯
𝒎
- magnetska permeabilnost zraka
Kompleksna vrijednost magnetske indukcije u proizvoljnoj točki (𝒙, 𝒚) ispod
kontaktne mreže se može izračunati prema izrazu:
𝑩 = 𝑩 𝒙
𝟐
+ 𝑩 𝒚
𝟐
Proračun jakosti električnog polja
Proračun jakosti električnog polja metodom
ogledanja (odslikavanja)
Proračun vektora električnog polja u
točki (x,y)
𝑽 = 𝑷 ∙ 𝑸
gdje su: 𝑽 - jednostupčana matrica potencijala vodiča,
𝑷 - kvadratna matrica potencijalnih koeficijenata,
𝑸 - jednostupčana matrica naboja vodiča.
𝑬 𝒙 =
𝒙
𝟐𝝅𝜺 𝟎
𝑸 𝒏
𝟏
𝑨 𝟐 −
𝟏
𝑩 𝟐 + 𝑸 𝒌
𝟏
𝑪 𝟐 −
𝟏
𝑫 𝟐
𝑽
𝒌𝒎
𝑬 𝒚 =
𝟏
𝟐𝝅𝜺 𝟎
𝑸 𝒏
𝒉 𝒏 − 𝒚
𝑨 𝟐
−
𝒉 𝒏 + 𝒚
𝑩 𝟐
+ 𝑸 𝒌
𝒉 𝒌 − 𝒚
𝑪 𝟐
−
𝒉 𝒌 + 𝒚
𝑫 𝟐
𝑽
𝒌𝒎
gdje je: 𝑨 𝟐
= 𝒙 𝟐
+ 𝒉 𝒏 − 𝒚 𝟐
; 𝑩 𝟐
= 𝒙 𝟐
+ 𝒉 𝒏 + 𝒚 𝟐
𝑪 𝟐
= 𝒙 𝟐
+ 𝒉 𝒌 − 𝒚 𝟐
; 𝑫 𝟐
= 𝒙 𝟐
+ 𝒉 𝒌 + 𝒚 𝟐
𝑬 = 𝑬 𝒙
𝟐 + 𝑬 𝒚
𝟐
Rezultati proračuna
Magnetska indukcija u osovini kolosijeka
Magnetska indukcija iznad desne tračnice
Magnetska indukcija za 𝐱 = 𝟏 𝐦
Rezultati proračuna jakosti električnog
polja
𝑄 𝑛 = 133
𝜇𝐶
𝑘𝑚
; 𝑄 𝑘 = 140
𝜇𝐶
𝑘𝑚
Rezultati mjerenja jakosti električnog polja dostupni u
literaturi [7], izvedeni u točkama prikazanim na slici 8,
dati su u tablici 1.
Mjerna
točka
Napon
kontaktne
mreže kV
Jakost električnog
polja E, kV/m
A 25,74 1,28
B 25,87 1,55
C 26,38 1,70
D 26,15 0,80
E 25,95 1,02
Pregled i usporedba normi i propisa na području
elektromagnetskog zračenja
Smjernice ICNIRP
Međunarodna organizacija za zaštitu od neionizirajućih zračenja pod
nazivom Internacionalna komisija za zaštitu od neionizirajučih
zračenja (Internatiomal Commision for Non-Ionizing Radiation
Protection-ICNIRP) izdala je 1998. smjernice u vezi dopuštenih
graničnih vrijednosti polja
Usvojeni su sljedeći kriteriji za dopuštene vrijednosti polja:
𝑬 = 𝟓
𝒌𝑽
𝒎
i 𝑩 = 𝟏𝟎𝟎 𝝁𝑻 za opću populaciju
𝑬 = 𝟏𝟎
𝒌𝑽
𝒎
i 𝑩 = 𝟓𝟎𝟎 𝝁𝑻 kod izlaganja profesionalnih radnika pri
radu.
Mogu biti dozvoljene i više vrijednosti od navedenih ukoliko se
pokaže da se ne prelazi temeljno ograničenje strujne gutoće u tijeli
čovjeka od 𝟐
𝒎𝑨
𝒎 𝟐 za opću populaciju
odnosno 𝟏𝟎
𝒎𝑨
𝒎 𝟐 za profesionalce
Preporuke Savjeta Europe
Granične vrijednosti su: 𝑬 = 𝟓
𝒌𝑽
𝒎
i 𝑩 = 𝟏𝟎𝟎 𝝁𝑻 uz uvjet strujne
gustoće 𝟐
𝒎𝑨
𝒎 𝟐 za f=50 Hz
Propisi nekih zemalja u Europi i svijetu
ACGIH - American Conferenc Governmental Industrial Hygienists,
CENELEC - Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
European Committee for Electrotechnical Standardization),
ICNIRP - International Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection,
NH&MRC - National Health & Medical Research Council,
NRPB - National Radiological Protection Board.
Država/institucija
Populacija-vrijeme izloženosti
[sati]
Dozvoljeno E
[kV/m]
Dozvoljeno B
[μT]
CENELEC (1995) SIST ENV 50166
opća populacija
radnici t≤80/E
10
30
640
1600
ICNIRP (1998)
opća populacija
radnici
5
10
100
500
THE COUNCIL OF THE
EUROPEN UNION (1999)
opća populacija 5 100
CIGRE & WHO izjava za javnost
(1983)
20 300
Njemačka (1996) opća populacija 5 100
Italija (1992)
opća populacija
profesionalno izloženi-nekoliko
sati dnevno
5
10
100
1000
Austrija (1988)
opća populacija
profesionalno izloženi
10
20
500
2000
Nizozemska (1998) cijelo tijelo 8 120
Slovenija (1996)
I. područje
II. područje
0,5
10
10
100
Švicarska (1999)
opća populacija dopuštena
emisija kod novih područja na
osjetljivim područjima
5
100
1
Velika Britanija NRPB (1993)
(60Hz)
opća populacija
profesionalno izloženi
10
10
1333
1333
SAD ACGIG (1998) (60Hz) profesionalno izloženi 25 1000
Australia NH&MRC (1989)
opća populacija
profesionalno izloženi
5
10
100
500
Hrvatska
profesionalno izloženi-8h
područja povećane osjetljivosti
5
2
100
40
ZAKLJUČAK
Izvedeni proračuni pokazuju da su vrijednosti magnetskog polja u neposrednoj
blizini tračnica, iznad dopuštenih i preporučenih vrijednosti datih u
smjernicama [8] i preporuci [9]. Vrijednosti električnog polja u prostoru
dostupnom ljudima nisu iznad graničnih vrijednosti datih od strane država i
institucija. Rezultati dobiveni proračunom dobro korespondiraju sa izmjerenim
vrijednostima datim u literaturi [7].
Prema izvedenim proračunima nema opasnosti od magnetskih i električnih
polja za opću populaciju.
U Sloveniji, Italiji i Švicarskoj propisane su najniže vrijednosti dozvoljenih
magnetskih i električnih polja, te je tako usvojen preventivni pristup.
Za smanjenje jakosti magnetskog polja moguće su izvedbe sustava električne
vuče sa usisnim transformatorima ili izvedba povratnog voda sa užetom u tlu
ispod tračnica. Ova tehnička rješenja znatno poskupljuju i kompliciraju
izgradnju sustava električne vuče.
Budućnost vjerojatno donosi daljnje smanjenje dopuštenih vrijednosti
magnetskog i električnog polja i to će odrediti pravce u projektiranju dijelova
sustava električne vuče.
CALCULATION OF MAGNETIC AND ELECTRIC FIELDS OF A SINGLE RAIL TRACK AND INFLUENCE ON HUMANS
1 sur 19

Recommandé

EFFICIENT ENERGY USAGE AND MEASUREMENT OF PEAK POWER-SUGGESTIONS FOR REDUCING... par
EFFICIENT ENERGY USAGE AND MEASUREMENT OF PEAK POWER-SUGGESTIONS FOR REDUCING...EFFICIENT ENERGY USAGE AND MEASUREMENT OF PEAK POWER-SUGGESTIONS FOR REDUCING...
EFFICIENT ENERGY USAGE AND MEASUREMENT OF PEAK POWER-SUGGESTIONS FOR REDUCING...Dženan Ćelić
362 vues20 diapositives
USAGE AND ADJUSTMENT OF AUTOMATICS AND PROTECTIVE RELAYS ON RAILWAYS par
USAGE AND ADJUSTMENT OF AUTOMATICS AND PROTECTIVE RELAYS ON RAILWAYSUSAGE AND ADJUSTMENT OF AUTOMATICS AND PROTECTIVE RELAYS ON RAILWAYS
USAGE AND ADJUSTMENT OF AUTOMATICS AND PROTECTIVE RELAYS ON RAILWAYSDženan Ćelić
556 vues16 diapositives
Parallel connection of power traction substations for peak power reduction an... par
Parallel connection of power traction substations for peak power reduction an...Parallel connection of power traction substations for peak power reduction an...
Parallel connection of power traction substations for peak power reduction an...Dženan Ćelić
310 vues19 diapositives
TRACK OVERHAUL AND IMPACT OF USING OF UIC 60 RAILS ON ELECTRICAL CALCULATIONS par
TRACK OVERHAUL AND IMPACT OF USING OF UIC 60 RAILS ON ELECTRICAL CALCULATIONSTRACK OVERHAUL AND IMPACT OF USING OF UIC 60 RAILS ON ELECTRICAL CALCULATIONS
TRACK OVERHAUL AND IMPACT OF USING OF UIC 60 RAILS ON ELECTRICAL CALCULATIONSDženan Ćelić
673 vues16 diapositives
NEW APPROACH OF DESIGNING AND EXPLOATATION OF ELECTRICAL TRACTION SUBSTATIONS par
NEW APPROACH OF DESIGNING AND EXPLOATATION OF ELECTRICAL TRACTION SUBSTATIONSNEW APPROACH OF DESIGNING AND EXPLOATATION OF ELECTRICAL TRACTION SUBSTATIONS
NEW APPROACH OF DESIGNING AND EXPLOATATION OF ELECTRICAL TRACTION SUBSTATIONSDženan Ćelić
382 vues26 diapositives
Kablovi i električne instalacije par
Kablovi i električne instalacijeKablovi i električne instalacije
Kablovi i električne instalacijegworks
984 vues1 diapositive

Contenu connexe

En vedette

“Principles of designing electrical installations in business and residential... par
“Principles of designing electrical installations in business and residential...“Principles of designing electrical installations in business and residential...
“Principles of designing electrical installations in business and residential...Faris Karić
3.9K vues76 diapositives
Instalacije u stanu par
Instalacije u stanuInstalacije u stanu
Instalacije u stanuHamdo Hasanović
1.8K vues11 diapositives
Projekat el postrojenja par
Projekat el postrojenjaProjekat el postrojenja
Projekat el postrojenjaZvonko Gašparović
8.4K vues11 diapositives
Komenzacija reaktivne elektricne energije par
Komenzacija reaktivne elektricne energijeKomenzacija reaktivne elektricne energije
Komenzacija reaktivne elektricne energijezornik
10.9K vues50 diapositives
12687eir ppei 0809 par
12687eir ppei 080912687eir ppei 0809
12687eir ppei 0809Samir Salman
5.7K vues32 diapositives
10 gromobranska zastita par
10 gromobranska zastita10 gromobranska zastita
10 gromobranska zastitaWizard TM
4.2K vues25 diapositives

En vedette(20)

“Principles of designing electrical installations in business and residential... par Faris Karić
“Principles of designing electrical installations in business and residential...“Principles of designing electrical installations in business and residential...
“Principles of designing electrical installations in business and residential...
Faris Karić3.9K vues
Komenzacija reaktivne elektricne energije par zornik
Komenzacija reaktivne elektricne energijeKomenzacija reaktivne elektricne energije
Komenzacija reaktivne elektricne energije
zornik10.9K vues
10 gromobranska zastita par Wizard TM
10 gromobranska zastita10 gromobranska zastita
10 gromobranska zastita
Wizard TM4.2K vues
заштита од струен удар par Jovanka Ivanova
заштита од струен ударзаштита од струен удар
заштита од струен удар
Jovanka Ivanova4.5K vues
Journal Entries par innli
Journal EntriesJournal Entries
Journal Entries
innli1.3K vues
Standardni instalacioni elementi par Slavka Čičak
Standardni instalacioni elementiStandardni instalacioni elementi
Standardni instalacioni elementi
Slavka Čičak24.8K vues
Baterijski sistem paljenje par igoriv
Baterijski sistem paljenjeBaterijski sistem paljenje
Baterijski sistem paljenje
igoriv8.5K vues
Električne instalacije i signalni uredjaji par igoriv
Električne instalacije i signalni uredjajiElektrične instalacije i signalni uredjaji
Električne instalacije i signalni uredjaji
igoriv11K vues
Prezentacija (1) par igoriv
Prezentacija (1)Prezentacija (1)
Prezentacija (1)
igoriv2.5K vues
Elektricne instalacije par igoriv
Elektricne instalacijeElektricne instalacije
Elektricne instalacije
igoriv4.1K vues

Similaire à CALCULATION OF MAGNETIC AND ELECTRIC FIELDS OF A SINGLE RAIL TRACK AND INFLUENCE ON HUMANS

Formule elektrotehnika par
Formule elektrotehnikaFormule elektrotehnika
Formule elektrotehnikazarecacak
6.4K vues11 diapositives
Končar - Institut: Sustav za monitoring elektromagnetskih polja-MEP par
Končar - Institut: Sustav za monitoring elektromagnetskih polja-MEPKončar - Institut: Sustav za monitoring elektromagnetskih polja-MEP
Končar - Institut: Sustav za monitoring elektromagnetskih polja-MEPKoncar - Electrical Engineering Institute
161 vues4 diapositives
Vježba 6 par
Vježba 6Vježba 6
Vježba 6Antonio Šabić
249 vues3 diapositives
Vježba 4 par
Vježba 4Vježba 4
Vježba 4Antonio Šabić
790 vues6 diapositives
Vježba 2 par
Vježba 2Vježba 2
Vježba 2Antonio Šabić
283 vues3 diapositives
Vježba 5 par
Vježba 5Vježba 5
Vježba 5Antonio Šabić
637 vues9 diapositives

Similaire à CALCULATION OF MAGNETIC AND ELECTRIC FIELDS OF A SINGLE RAIL TRACK AND INFLUENCE ON HUMANS(17)

Formule elektrotehnika par zarecacak
Formule elektrotehnikaFormule elektrotehnika
Formule elektrotehnika
zarecacak6.4K vues
Faradejev zakon elektromagnetne indukcije par ZijadBegic1
Faradejev zakon elektromagnetne indukcijeFaradejev zakon elektromagnetne indukcije
Faradejev zakon elektromagnetne indukcije
ZijadBegic12.3K vues
Predavanje 9 prikazuje_temeljne_odrednice_zaštite_distribucijskih_mreža_18-05... par Zoran Lalkovic
Predavanje 9 prikazuje_temeljne_odrednice_zaštite_distribucijskih_mreža_18-05...Predavanje 9 prikazuje_temeljne_odrednice_zaštite_distribucijskih_mreža_18-05...
Predavanje 9 prikazuje_temeljne_odrednice_zaštite_distribucijskih_mreža_18-05...
Zoran Lalkovic230 vues
streuja par pcmc123
streujastreuja
streuja
pcmc1231.1K vues
G2 završna verzija par rloncar
G2 završna verzijaG2 završna verzija
G2 završna verzija
rloncar507 vues
"Application of the matrix crown reduction [L] and [G] procedure in the Y-mat... par Faris Karić
"Application of the matrix crown reduction [L] and [G] procedure in the Y-mat..."Application of the matrix crown reduction [L] and [G] procedure in the Y-mat...
"Application of the matrix crown reduction [L] and [G] procedure in the Y-mat...
Faris Karić414 vues

CALCULATION OF MAGNETIC AND ELECTRIC FIELDS OF A SINGLE RAIL TRACK AND INFLUENCE ON HUMANS

 • 1. CALCULATION OF MAGNETIC AND ELECTRIC FIELDS OF A SINGLE RAIL TRACK AND INFLUENCE ON HUMANS
 • 2. U posljednje vrijeme vlada povećani interes za utjecaje električkih i posebice magnetskih polja pogonskih frekvencija na okolinu. Sve veća zabrinutost uslijed izlaganja ljudi štetnom djelovanju elektromagnetskog polja frekvencije 50-60 Hz tokom dužeg razdoblja rezultirala je strogim propisima u nekim državama u tom području. Elektrificirane željezničke pruge su kompleksni elektromagnetski sustavi koji se sastoje od elektrovučnih podstanica (EVP), voznog voda, tračnica kao povratnog strujnog voda i vlakova kao tereta izrazito dinamičkog karaktera. Magnetsko polje potječe od električne struje voznog voda i električne struje povratnog voda. Električno polje potječe od naboja kontatne mreže.
 • 3. Proračun jakosti magnetskog polja sustava električne vuče
 • 4. Struja vuče koja protječe kroz vozni vod je data izrazom: 𝑰 = 𝑰 𝒌 + 𝑰 𝒏 gdje je: 𝑰 𝒌 - struja kroz kontaktni provodnik, 𝑰 𝒏 - struja kroz nosivo uže 𝑰 𝒌 = 𝟎, 𝟓𝟔 ∙ 𝑰 𝑰 𝒏 = 𝟎, 𝟒𝟒 ∙ 𝑰 Srednja vrijednost struje kroz tračnice 𝑰Š𝒔𝒓𝒆𝒅. = 𝟏 − 𝜺 ∙ 𝑰 ∙ 𝟏−𝒆−𝒌∙𝑳 𝒌∙𝑳 + 𝜺 ∙ 𝑰 gdje je: - 𝑳 - udaljenost između elektrovučne podstanice i lokomotive (mjesta kratkog spoja), - 𝑰 - struja vuče 𝑨 , - 𝒌 - koeficijent prostiranja 𝒌𝒎−𝟏 , - 𝜺 - omjer međusobne impedancije vozni vod- povratni strujni krug i impedancije povratnog strujnog kruga
 • 5. Proračun vektora magnetskog polja u točki (x,y) Tračnice normalnog kolosijeka širine 𝒅 = 𝟏𝟓𝟎𝟎 𝒎𝒎 se nalaze u koordinatama (– 𝒂, 𝟎) i (𝒂, 𝟎), gdje je 𝒂 = 𝒅 𝟐 = 𝟕𝟓𝟎 𝒎𝒎
 • 6. Izraz za vektor jakosti magnetskog polja u proizvoljnoj točki (𝒙, 𝒚) 𝑯 = 𝑯 𝒙 + 𝑯 𝒚 = 𝑯 𝒙 ∙ 𝒊 + 𝑯 𝒚 ∙ 𝒋 𝑯 𝒙 = 𝟏 𝟐𝝅 𝑰 𝒏 ∙ 𝜶 + 𝑰 𝒌 ∙ 𝜷 + 𝒚∙𝑰Š𝒔𝒓𝒆𝒅. 𝟐 ∙ 𝜸 𝒊 𝑨 𝒎 𝑯 𝒚 = 𝟏 𝟐𝝅 𝑰 𝒏∙𝜶 𝒉 𝒏−𝒚 + 𝑰 𝒌∙𝜷 𝒉 𝒌−𝒚 ∙ 𝒙 − 𝑰Š𝒔𝒓𝒆𝒅. 𝟐 ∙ 𝜹 𝒋 𝑨 𝒎 gdje je: 𝒉 𝒏-visina ekvivalentnog nosivog užeta 𝒎 , 𝒉 𝒌-visina kontaktnog provodnika 𝒎 𝜶 = 𝒉 𝒏 − 𝒚 𝒙 𝟐 + 𝒉 𝒏 − 𝒚 𝟐 𝜷 = 𝒉 𝒌 − 𝒚 𝒙 𝟐 + 𝒉 𝒌 − 𝒚 𝟐 𝜸 = 𝟏 𝒙 − 𝒂 𝟐 + 𝒚 𝟐 + 𝟏 𝒙 + 𝒂 𝟐 + 𝒚 𝟐 𝜹 = 𝒙 − 𝒂 𝒙 − 𝒂 𝟐 + 𝒚 𝟐 + 𝒙 + 𝒂 𝒙 + 𝒂 𝟐 + 𝒚 𝟐
 • 7. Magnetska indukcija se računa prema sljedećim izrazima: 𝑩 𝒙 = 𝝁 𝟎 ∙ 𝑯 𝒙 𝑻 𝑩 𝒀 = 𝝁 𝟎 ∙ 𝑯 𝒚 𝑻 gdje je: 𝝁 𝟎 = 𝟒𝝅 ∙ 𝟏𝟎−𝟕 𝑯 𝒎 - magnetska permeabilnost zraka Kompleksna vrijednost magnetske indukcije u proizvoljnoj točki (𝒙, 𝒚) ispod kontaktne mreže se može izračunati prema izrazu: 𝑩 = 𝑩 𝒙 𝟐 + 𝑩 𝒚 𝟐
 • 8. Proračun jakosti električnog polja Proračun jakosti električnog polja metodom ogledanja (odslikavanja) Proračun vektora električnog polja u točki (x,y)
 • 9. 𝑽 = 𝑷 ∙ 𝑸 gdje su: 𝑽 - jednostupčana matrica potencijala vodiča, 𝑷 - kvadratna matrica potencijalnih koeficijenata, 𝑸 - jednostupčana matrica naboja vodiča. 𝑬 𝒙 = 𝒙 𝟐𝝅𝜺 𝟎 𝑸 𝒏 𝟏 𝑨 𝟐 − 𝟏 𝑩 𝟐 + 𝑸 𝒌 𝟏 𝑪 𝟐 − 𝟏 𝑫 𝟐 𝑽 𝒌𝒎 𝑬 𝒚 = 𝟏 𝟐𝝅𝜺 𝟎 𝑸 𝒏 𝒉 𝒏 − 𝒚 𝑨 𝟐 − 𝒉 𝒏 + 𝒚 𝑩 𝟐 + 𝑸 𝒌 𝒉 𝒌 − 𝒚 𝑪 𝟐 − 𝒉 𝒌 + 𝒚 𝑫 𝟐 𝑽 𝒌𝒎 gdje je: 𝑨 𝟐 = 𝒙 𝟐 + 𝒉 𝒏 − 𝒚 𝟐 ; 𝑩 𝟐 = 𝒙 𝟐 + 𝒉 𝒏 + 𝒚 𝟐 𝑪 𝟐 = 𝒙 𝟐 + 𝒉 𝒌 − 𝒚 𝟐 ; 𝑫 𝟐 = 𝒙 𝟐 + 𝒉 𝒌 + 𝒚 𝟐 𝑬 = 𝑬 𝒙 𝟐 + 𝑬 𝒚 𝟐
 • 11. Magnetska indukcija iznad desne tračnice
 • 12. Magnetska indukcija za 𝐱 = 𝟏 𝐦
 • 13. Rezultati proračuna jakosti električnog polja 𝑄 𝑛 = 133 𝜇𝐶 𝑘𝑚 ; 𝑄 𝑘 = 140 𝜇𝐶 𝑘𝑚
 • 14. Rezultati mjerenja jakosti električnog polja dostupni u literaturi [7], izvedeni u točkama prikazanim na slici 8, dati su u tablici 1. Mjerna točka Napon kontaktne mreže kV Jakost električnog polja E, kV/m A 25,74 1,28 B 25,87 1,55 C 26,38 1,70 D 26,15 0,80 E 25,95 1,02
 • 15. Pregled i usporedba normi i propisa na području elektromagnetskog zračenja Smjernice ICNIRP Međunarodna organizacija za zaštitu od neionizirajućih zračenja pod nazivom Internacionalna komisija za zaštitu od neionizirajučih zračenja (Internatiomal Commision for Non-Ionizing Radiation Protection-ICNIRP) izdala je 1998. smjernice u vezi dopuštenih graničnih vrijednosti polja Usvojeni su sljedeći kriteriji za dopuštene vrijednosti polja: 𝑬 = 𝟓 𝒌𝑽 𝒎 i 𝑩 = 𝟏𝟎𝟎 𝝁𝑻 za opću populaciju 𝑬 = 𝟏𝟎 𝒌𝑽 𝒎 i 𝑩 = 𝟓𝟎𝟎 𝝁𝑻 kod izlaganja profesionalnih radnika pri radu. Mogu biti dozvoljene i više vrijednosti od navedenih ukoliko se pokaže da se ne prelazi temeljno ograničenje strujne gutoće u tijeli čovjeka od 𝟐 𝒎𝑨 𝒎 𝟐 za opću populaciju odnosno 𝟏𝟎 𝒎𝑨 𝒎 𝟐 za profesionalce Preporuke Savjeta Europe Granične vrijednosti su: 𝑬 = 𝟓 𝒌𝑽 𝒎 i 𝑩 = 𝟏𝟎𝟎 𝝁𝑻 uz uvjet strujne gustoće 𝟐 𝒎𝑨 𝒎 𝟐 za f=50 Hz
 • 16. Propisi nekih zemalja u Europi i svijetu ACGIH - American Conferenc Governmental Industrial Hygienists, CENELEC - Comité Européen de Normalisation Electrotechnique European Committee for Electrotechnical Standardization), ICNIRP - International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, NH&MRC - National Health & Medical Research Council, NRPB - National Radiological Protection Board.
 • 17. Država/institucija Populacija-vrijeme izloženosti [sati] Dozvoljeno E [kV/m] Dozvoljeno B [μT] CENELEC (1995) SIST ENV 50166 opća populacija radnici t≤80/E 10 30 640 1600 ICNIRP (1998) opća populacija radnici 5 10 100 500 THE COUNCIL OF THE EUROPEN UNION (1999) opća populacija 5 100 CIGRE & WHO izjava za javnost (1983) 20 300 Njemačka (1996) opća populacija 5 100 Italija (1992) opća populacija profesionalno izloženi-nekoliko sati dnevno 5 10 100 1000 Austrija (1988) opća populacija profesionalno izloženi 10 20 500 2000 Nizozemska (1998) cijelo tijelo 8 120 Slovenija (1996) I. područje II. područje 0,5 10 10 100 Švicarska (1999) opća populacija dopuštena emisija kod novih područja na osjetljivim područjima 5 100 1 Velika Britanija NRPB (1993) (60Hz) opća populacija profesionalno izloženi 10 10 1333 1333 SAD ACGIG (1998) (60Hz) profesionalno izloženi 25 1000 Australia NH&MRC (1989) opća populacija profesionalno izloženi 5 10 100 500 Hrvatska profesionalno izloženi-8h područja povećane osjetljivosti 5 2 100 40
 • 18. ZAKLJUČAK Izvedeni proračuni pokazuju da su vrijednosti magnetskog polja u neposrednoj blizini tračnica, iznad dopuštenih i preporučenih vrijednosti datih u smjernicama [8] i preporuci [9]. Vrijednosti električnog polja u prostoru dostupnom ljudima nisu iznad graničnih vrijednosti datih od strane država i institucija. Rezultati dobiveni proračunom dobro korespondiraju sa izmjerenim vrijednostima datim u literaturi [7]. Prema izvedenim proračunima nema opasnosti od magnetskih i električnih polja za opću populaciju. U Sloveniji, Italiji i Švicarskoj propisane su najniže vrijednosti dozvoljenih magnetskih i električnih polja, te je tako usvojen preventivni pristup. Za smanjenje jakosti magnetskog polja moguće su izvedbe sustava električne vuče sa usisnim transformatorima ili izvedba povratnog voda sa užetom u tlu ispod tračnica. Ova tehnička rješenja znatno poskupljuju i kompliciraju izgradnju sustava električne vuče. Budućnost vjerojatno donosi daljnje smanjenje dopuštenih vrijednosti magnetskog i električnog polja i to će odrediti pravce u projektiranju dijelova sustava električne vuče.