Мінвідновлення_Практичний посібник з проектування укриттів у дитсадках та школах.pdf

D
1
ПРАКТИЧНИЙ
ПОСІБНИК
З ПРОЕКТУВАННЯ УКРИТТІВ У ЗАКЛАДАХ
ДОШКІЛЬНОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
2023
ЗМІСТ
1. Типи споруд для укриття вихованців та учасників освітнього процесу для закладів дошкільної та загальної середньої освіти . . . . . . . . . . . . . . . 4
2. Рекомендації по вибору типу споруди (за порівняльними характеристиками) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3. Захисні властивості сховищ ПРУ та СПП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4. Вимоги щодо розташування та визначення захисних властивостей ПРУ та СПП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
5. Типи розміщення ПРУ та СПП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Відносно рівня землі
Відносно оточуючої забудови
6. Визначення місткості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
7. Об’ємно-планувальні рішення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Загальні вимоги
Перелік обов’язкових (основних та допоміжних) приміщень
8. Основне приміщення для укриття . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
9. Санітарно-гігієнічне обладнання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
10. Вимоги до входів, аварійних виходів та вікон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
11. Дизельні електростанції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
12. Вимоги щодо інклюзивності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
13. Приклади організації внутрішнього простору з урахуванням вікової групи вихованців та учасників освітнього процесу . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
А. Умовна схема організації блоку основних приміщень для закладу дошкільної освіти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Б. Приклад розподілу на окремі блоки основного приміщення для укриття закладів загальної середньої освіти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
В. Умовна схема розміщення устаткування в закладах дошкільної та загальної середньої освіти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Г. Умовна схема влаштування СПП закладу дошкільної освіти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
14. Рішення щодо реалізації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3
Для укриття у закладах дошкільної та загальної
середньої освіти можуть бути використані:
Захисні споруди
цивільного захисту
Споруди подвійного
призначення
ТИПИ СПОРУД ДЛЯ УКРИТТЯ ВИХОВАНЦІВ
ТА УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
1
4
ТИПИ СПОРУД ДЛЯ УКРИТТЯ ВИХОВАНЦІВ
ТА УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
1
ДО ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВІДНОСЯТЬСЯ: СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (СПП) ЦЕ:
СХОВИЩЕ
герметична споруда для за-
хисту людей, в якій протягом
певного часу створюють-
ся умови, що виключають
вплив на них небезпечних
факторів, які виникають вна-
слідок надзвичайної ситуації,
воєнних (бойових) дій та
терористичних актів
Приміщення СПП закладів освіти рекомендується проєкту-
вати, виходячи з їх можливого використання, непов’язано-
го із укриттям – для забезпечення потреб закладу освіти.
За умови дотримання протипожежних і санітарно-гі-
гієнічних вимог, вимог інклюзивності відповідно до
ДБН В.2.2-40, а також вимог щодо забезпечення ре-
жиму експлуатації у таких приміщення рекомендовано
передбачати приміщення відповідно вимог ДБН В.2.2-
9, ДБН В.2.2-4, ДБН В.2.2-3.
Споруди подвійного призначення з можливістю використання у мирний час
для потреб закладу є найбільш раціонально доцільними для будівництва.
ПРОТИРАДІАЦІЙНЕ
УКРИТТЯ (ПРУ)
негерметична споруда для
захисту людей, в якій ство-
рюються умови, що виклю-
чають вплив на них іонізу-
ючого опромінення у разі
радіоактивного забруднення
місцевості та дії звичайних
засобів ураження
наземні або підземні будівлі/споруди чи їх окремі ча-
стини, що спроектовані або пристосовані для викори-
стання за основним функціональним призначенням,
у тому числі для захисту населення, та в яких створені
умови для тимчасового перебування людей
із захисними
властивостями
сховищ
із захисними
властивостями
ПРУ
5
РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИБОРУ ТИПУ СПОРУДИ
(ЗА ПОРІВНЯЛЬНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ)
2
Для закладів дошкільної освіти та закладів загальної середньої освіти може бути застосований будь-який об’єкт фонду захисних споруд – сховище, ПРУ, СПП
ОДНАК, з метою вибору оптимального варіанту, розглянемо їх переваги та недоліки
СХОВИЩЕ
найбільш надійно захищена герметична захис-
на споруда цивільного захисту, але й найбільш
дороговартісна, технологічно та інженерно
складна і не завжди можлива до реалізації. Таку
споруду (з огляду на її герметичність, автоном-
ну дороговартісну систему вентиляції наявність
тамбур-шлюзів з захисно-герметичними та
герметичними дверима) – досить незручно
експлуатувати для зазначеної вікової категорії
населення. Кодексом цивільного захисту України
сховища рекомендується влаштовувати насам-
перед для укриття працівників категорованих
підприємств та суб’єктів господарювання.
ПРУ
надійно захищена, але не герметична
споруда, достатньо гнучка в планувальних,
інженерних та технологічних рішеннях
і більш зручна в експлуатації. Має
значну вартість, пов’язану з вимогами
забезпечення певних захисних
властивостей та інженерних рішень.
Кодексом цивільного захисту України ПРУ
рекомендується влаштовувати для укриття
населення, яке не підлягає укриттю у
сховищах, а також працівників підприємств
та суб’єктів господарювання.
СПП (З ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ
СХОВИЩ АБО ПРУ)
має відповідні властивості сховищ або
ПРУ, але додатково має суттєву перевагу
у можливості використання у мирний час
за іншим функціональними призначенням.
Несе певні складнощі в організації таких
функціональних процесів, оскільки повинна
відповідати вимогам одразу обох (як за
функцією використання у мирний час, і як
укриття у особливий період).
ТОМУ, керуючись вище викладеним,
з огляду на наведені аргументи та
характеристики, найбільш доцільним
(для закладів дошкільної та закладів
загальної середньої освіти) і
рекомендованим для застосування є:
СПП з захисними
властивостями ПРУ
Примітка: ПРУ та СПП з
захисними властивостями ПРУ
проектуються згідно вимог
ДБН В.2.2-4, ДБН В.2.2-5, ДБН
В.1.1-7, ДБН В.2.2-9, ДБН В.2.2-3
та вимог щодо інклюзивності
відповідно до ДБН В.2.2-40
ПРУ
ДАНІ ТИПИ ЗАХИСНИХ СПОРУД
МАЮТЬ НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ,
Є КОМФОРТНИМИ ТА ЗРУЧНИМИ
У ЕКСПЛУАТАЦІЇ.
6
ЗАХИСНІ ВЛАСТИВОСТІ СХОВИЩ, ПРУ ТА СПП
3
РОЗРАХУНКОВИЙ ЧАС ПЕРЕБУВАННЯ ОСІБ ЩО УКРИВАЮТЬСЯ ДО
48 ГОДИН
ЗАХИСНІ ВЛАСТИВОСТІ :
сховища, СПП із захисними властивостями сховищ забезпечують відповід-
ний ступінь їх захисту від:
дії повітряної ударної хвилі від побічної дії зброї масового ураження;
дії повітряної ударної хвилі при застосуванні звичайних засобів ураження;
проникнення уламками засобів звичайного ураження;
дії небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних, отруйних речовин;
дії проникаючої радіації та іонізуючого випромінювання;
катастрофічного затоплення у зонах можливого затоплення;
дії високих температур та продуктів горіння при пожежах.
ПРУ, СПП із захисними властивостями ПРУ забезпечують відповідний
ступінь їх захисту від:
дії іонізуючого випромінювання від радіоактивного забруднення;
дії повітряної ударної хвилі від побічної дії зброї масового ураження;
дії повітряної ударної хвилі при застосуванні звичайних засобів ураження;
проникнення уламками засобів звичайного ураження;
дії високих температур та продуктів горіння при пожежах.
7
ГРУПА ПРУ АБО КЛАС СХОВИЩ
МОЖУТЬ БУТИ ВСТАНОВЛЕНІ:
за відповідним запитом до ДСНС
або територіальних органів ДСНС
органами місцевої влади
проектувальником
ВИМОГИ ЩОДО РОЗТАШУВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
ЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СХОВИЩ, ПРУ ТА СПП
Перелік та необхідні мінімальні розрахункові
параметри захисних властивостей сховищ
та СПП із захисними властивостями сховищ
визначаються залежно від їх класу (ДБН В.2.2-5)
Перелік та необхідні мінімальні розрахункові
параметри захисних властивостей ПРУ та СПП
із захисними властивостями ПРУ визначаються
залежно від їх групи (ДБН В.2.2-5)
4
А-І П-6
П-5
А-ІІ П-1
Це класи Це групи
А-ІV П-4
А-ІІІ П-3
П-2
Групи характеризуються за розміщенням на тери-
торіях, за віддаленістю від осередків можливих не-
безпечних факторів та ін.
8
Недоліком окремо розташова-
ного укриття є технічна склад-
ність та ускладнений процес
евакуації дітей та погодні умови,
які впливають на темп евакуації
В такому випадку доцільним є
створення підземних переходів
між закладом освіти та захисною
спорудою
ТИПИ РОЗМІЩЕННЯ СХОВИЩ, ПРУ ТА СПП
5
ОКРЕМО РОЗТАШОВАНІ СХОВИЩА, ПРУ ТА СПП
Окремо розташовані сховища, ПРУ та СПП проєктуються
відносно планувальної позначки землі:
заглибленими;
частково заглибленими.
При технічній неможливості розмістити захисну споруду
безпосередньо в підвалі або цоколі будівлі закладу освіти
саме окремо розташована захисна споруда на території закладу
освіти може забезпечити захист вихованців або учасників
освітнього процесу
НАПІВЗАГЛИБЛЕНА
ЗАГЛИБЛЕНА
Переваги заглиблених споруд -
візуальна «невидимість» споруди,
надійний захист, розташування за
межами найбільш цінного просто-
ру земельної ділянки, або будівлі.
Доцільно:
окремо розташовані захисні
споруди та СПП розміщувати за
межами зон завалів від інших
будівель та споруд.
9
У разі неможливості
розміщення за межами
зон можливих завалів
від інших будівель не-
обхідно забезпечува-
ти стійкість зовнішніх
огороджувальних кон-
струкцій таких споруд до
впливу додаткових на-
вантажень, що можуть
виникнути при руйну-
ванні інших будівель
внаслідок впливу небез-
печних чинників.
ТИПИ РОЗМІЩЕННЯ СХОВИЩ, ПРУ ТА СПП
5
Окремо розташовані та
прибудовані сховища,
ПРУ або СПП потрібно
розміщувати за межами
зон можливих завалів від
інших будівель
10
ТИПИ РОЗМІЩЕННЯ СХОВИЩ, ПРУ ТА СПП
5
ВБУДОВАНІ СХОВИЩА, ПРУ ТА СПП
ПРИБУДОВАНІ
СХОВИЩА,
ПРУ ТА СПП
Прибудовані і вбудовані сховища, ПРУ та СПП можуть розмі-
щуватись у:
підземних поверхах
цокольних поверхах
підвальних поверхах.
Доцільність застосування
такого рішення визначається
на етапі проектування.
Застереження –
в розташуванні в зоні
можливих руйнувань:
Переваги:
найбільш короткі та безпечні функціональні зв’язки
найбільш зручне використання як СПП (для потреб закладу у мирний час)
Вбудовані у іншу будівлю: Найбільш доцільним є при новому будівництві закладу в ціло-
му (коли в проекті одразу закладено відповідну функцію для підземної частини будівлі).
Недоліки – захисні властивості
такої споруди складно забезпечи-
ти при реконструкції.
Переваги вбудованих споруд –
можливість забезпечення найко-
ротшого доступу до споруди без-
посередньо з надземних поверхів.
11
Необхідна кількість та місткість кожної захис-
но споруди та СПП визначається завданням
на проєктування, виходячи з розрахункової
кількості осіб, що підлягають укриттю, а саме:
при реалізації вимог розділу ІТЗ ЦЗ у
містобудівній документації відповідного
рівня;
при реалізації вимог розділу ІТЗ ЦЗ у
проєктній документації на будівництво
об’єктів різного призначення;
відповідно до кількості осіб, що постій-
но та/або періодично перебувають на
об’єкті – залежно від функціонального
призначення об’єкта, для якого проєк-
тується захисна споруда або СПП
визначається можливістю
укриття 100% учасників освіт-
нього процесу та інших праців-
ників закладу дошкільної освіти.
визначається можливістю
укриття 100% учасників освіт-
нього процесу та інших праців-
ників закладу.
За певних ви-
мог допускаєть-
ся зменшувати
місткість захис-
них споруд та
СПП до 60%
За певних ви-
мог допускаєть-
ся зменшувати
місткість захис-
них споруд та
СПП до 50%.
за способом розмі-
щення визначається на
етапі проектування.
При цьому, доцільно
враховувати найкорот-
ші за часом та най-
більш безпечні та зруч-
ні за функцією зв’язки
між приміщеннями
закладу та укриттям (и).
ВИЗНАЧЕННЯ МІСТКОСТІ
6
ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ: КІЛЬКІСТЬ СПОРУД, ЇХ МІСТКІСТЬ, ТИП
ЗАКЛАДИ ДОШКІЛЬНОЇ
ОСВІТИ
ЗАКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
A
Б
В
60% 50%
12
ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ
7
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
Перелік обов’язкових
(основних та допоміжних)
приміщень
Рекомендації щодо
додаткових приміщень
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:
Ширина (у просвіті) коридорів, пандусів в
середині захисних споруд та СПП, що вико-
ристовуються для евакуації, у тому числі МГН,
має бути:
не менше ніж 1,8 м - при новому будівництві;
не менше ніж 1,5 м - при реконструкції;
не менше ніж 1,2 м - при капітальному ремонті.
Висоту приміщень (від відмітки підлоги до
низу перекриття (покриття) захисних споруд
та СПП слід приймати не менше:
2,5 м - при новому будівництві;
В місцях потенційного скупчення людей
(при входах / виходах, коридорах,
переходах) рекомендується передбачати
проміжні зони безпеки у вигляді
розширення коридорів, карманів тощо.
Проміжні зони безпеки можуть бути
розташовані безпосередньо вздовж
коридору.
Ширина просвіту внутрішніх дверей в ос-
новних приміщеннях має бути не менше ніж
0,9 м.
При капітальному ремонту допускається
не менше
0,8 м.
Двері до технічних приміщень можуть
бути не менше ніж
0,7 м.
13
ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ
7
ПЕРЕЛІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ (ОСНОВНИХ ТА ДОПОМІЖНИХ) ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ ПРУ ТА СПП ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРУ
основне приміщення для укриття;
зона санітарного посту (для ПРУ)
приміщення медичного пункту (від 601 особи)
приміщення пункту керування (від 301 особи)
санітарно-гігієнічні приміщення;
приміщення для вентиляційного та
фільтровентиляційного обладнання
приміщення зберігання забрудненого одягу (для ПРУ)
приміщення з обладнанням для підтримання
нормативної температури їжі, питного режиму для
закладів дошкільної освіти та для учнів 1-2 класів
закладів загальної середньої освіти (при новому
будівництві)
приміщення буфету з обладнанням для підтримання
нормативної температури їжі, питного режиму для
учнів 3-12 класів закладів загальної середньої освіти
(при новому будівництві)
зона санітарного посту (для СПП із захисними
властивостями ПРУ)
приміщення медичного пункту (до 600 осіб)
приміщення пункту керування (до 300 осіб)
приміщення зберігання забрудненого одягу (для ПРУ)
приміщення для аварійних джерел живлення (ДЕС)
складське приміщення;
приміщення для зберігання продовольства
приміщення/зона для зберігання води
приміщення для зберігання відходів
приміщення з обладнанням для підтримання
нормативної температури їжі, питного режиму ля
закладів дошкільної освіти та для учнів 1-2 класів
закладів загальної середньої освіти (при реконструкції)
приміщення буфету з обладнанням для підтримання
нормативної температури їжі, питного режиму для учнів
3-12 класів закладів загальної середньої освіти (при
реконструкції)
Завданням на проєктування перелік основних та допоміжних приміщень в захисних спорудах та СПП закладів освіти дозволяється доповнювати за умови
дотримання протипожежних і санітарно-гігієнічних вимог, вимог ДБН В.2.2-9, ДБН В.2.2-4, ДБН В.2.2-3 та вимог щодо інклюзивності відповідно до ДБН В.2.2-40.
Обов’язковий
перелік:
Рекомендований
перелік
приміщень:
14
Мінімальні рекомендовані
площі окремих зон при
реконструкції:
для учнів 1 - 2 класів –
1,6 м2
для учнів 3 - 4 класів –
1,2 м2
для учнів 5 - 12 класів –
1,0 м2
Мінімальні площі на одну
дитину, дорослого при
реконструкції:
заклади дошкільної освіти –
2,0 м2
заклади загальної середньої
освіти – 1,2 м2
інші працівники закладів
освіти – 0, 9 м2
Мінімальні рекомендовані
площі окремих зон при
новому будівництві:
для учнів 1 - 2 класів -
2,0 м2
для учнів 3 - 4 класів –
1,6 м2
для учнів 5 - 12 класів –
1,3 м2
Мінімальні площі на одну
дитину, дорослого при
новому будівництві:
заклади дошкільної освіти –
3,0 м2
заклади загальної
середньої освіти – 1,5 м2
інші працівники закладів
освіти – 1,0 м2
ОСНОВНЕ ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ УКРИТТЯ
8
МІНІМАЛЬНІ ПЛОЩІ РОЗПОДІЛЕННЯ НА ЗОНИ/ПРИМІЩЕННЯ
Площу основного приміщення для укриття визначають
розрахунком за показниками норм мінімальних площ.
Рекомендується розподіляти основне приміщення для укриття відповідно до
вікової категорії учасників учбового процесу на наступні приміщення або зони:
Місткість та спосіб розподілення приміщень/блоків основного приміщення для
укриття закладів освіти визначається завданням на проєктування.
A Б В
у складі закладів
дошкільної освіти:
з розрахунку
60 дітей (3 групи по
20 дітей в закладах
загального розвит-
ку) або до 30 дітей в
спеціальних закла-
дах для дітей з пору-
шеннями психофі-
зичного розвитку (3
групи по 10 дітей);
спеціальних за-
кладів загальної
середньої освіти:
для учасників освіт-
нього процесу:
1-2 класів;
3-4 класів;
5-11 класів;
12-13 класів;
для закладів загаль-
ної середньої освіти:
учасників освітнього
процесу 1-2 класів;
3-4 класів;
5-9 класів;
10-12 класів
(допускається об’єд-
нання приміщень/
блоків для учасників
освітнього процесу 1-4
класів та 5-12 класів);
15
САНІТАРНО – ГІГІЄНІЧНІ ПРИМІЩЕННЯ
9
НОВЕ БУДІВНИЦТВО РЕКОНСТРУКЦІЯ
САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ПРОЕКТУЄТЬСЯ ВІДПОВІДНОДО ДЕРЖАВНИХ САНІТАРНИХ НОРМ І ПРАВИЛ, ДБН В.2.2-9 ТА ДБН В.2.2-40.
ЗАКЛАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
туалетні приміщення для дітей: із розрахунку 1 дитячий унітаз
на15 дітей
умивальники для дітей: із розрахунку 1 умивальник на 15 дітей,
універсальне санітарно-гігієнічне приміщення 1 приміщення на
40 осіб (дорослих), але не менше одного;
туалетні приміщення для дорослих: із розрахунку 1 кабінка з
унітазом на 20 осіб.
ЗАКЛАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
туалетних приміщень для дітей: із розрахунку не менше 1 дитячий
унітаз на 30 дітей із розмежуванням (перегородками) дитячих
унітазів, окремо для дівчат та хлопчиків;
умивальники для дітей: із розрахунку не менше 1 умивальник на
30 дітей;
туалетних приміщень для дорослих: із розрахунку не менше ніж
1 кабінка з унітазом на 40 осіб;
універсальних санітарно-гігієнічного приміщення не менше до одного
ЗАКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
туалетні приміщення для дітей: із розрахунку 1 кабінка з унітазом
на 30 дітей, окремо для дівчат та хлопчиків;
умивальники для дітей: із розрахунку 1 умивальник на 60 дітей;
туалетні приміщення для дорослих: із розрахунку 1 кабінка з
унітазом на 20 осіб (дорослих);
універсальне санітарно-гігієнічне приміщення із зоною для душу,
обладнане відповідно до вимог ДБН В.2.2-40: мінімум одне.
ЗАКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
туалетних приміщень для дітей: із розрахунку не менше ніж 1 кабінка
з унітазом на 60 дітей;
умивальники для дітей: із розрахунку не менше ніж 1 умивальник
на 100 дітей;
туалетних приміщень для дорослих: із розрахунку не менше ніж
1 кабінка з унітазом на 40 осіб,
універсальних санітарно-гігієнічного приміщення із зоною для душу –
не менше одного, обладнаного згідно з вимогами ДБН В.2.2-40.
16
ВИМОГИ ДО ВХОДІВ, АВАРІЙНИХ ВИХОДІВ ТА ВІКОН
10
ВХОДИ
Входи повинні мати поворот на 90 градусів (декілька поворотів) або захисну
стіну-екран навпроти входу, захисні властивості якої повинні розраховуватись у
тому числі на проникнення уламків від звичайних засобів ураження.
АВАРІЙНІ ВИХОДИ
Як мінімуми один аварійний вихід має бути за межами завалів. Якщо
аварійний вихід потрапляє в зону можливих завалів, тоді розрахо-
вується навантаження від завалів конструкцій зруйнованої будівлі
СХОВИЩА, СПП ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ СХОВИЩ ПРУ, СПП ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРУ
Входи організовуються через тамбур-шлюзи
(тамбури) з захисно-герметичними та
герметичними дверима.
Влаштування вікон у сховищах – не допускається.
Сховища мають мати мінімум один аварійний вихід.
У сховищах, СПП місткістю до 300 осіб (при
реконструкції до 600 осіб) допускається
передбачати аварійний вихід у вигляді
вертикальної шахти з захисним оголовком, яка
поєднана зі сховищем тунелем.
Входи організовуються
через захисні (або захисно-
герметичні двері) двері.
Кількість та ширину входів у
ПРУ та СПП слід передбачати
в залежності від їх місткості
але не менше двох входів із
шириною дверей у просвіті не
менше 0,9 м (при капітальному
ремонті допускається 0,8 м)
Влаштування вікон у ПРУ – не
допускається.
У СПП із захисними властивостями ПРУ
влаштування вікон допускається, але за умо-
ви, шо вони мають бути зачинені на весь
період дії особливого періоду або мають
зачинятись під час зовнішньої загрози (ого-
лошення повітряних триво тощо) зовнішні-
ми або внутрішні ставнями (віконницями)
із автоматичною системою зачинення, що
повинні відповідати ряду додаткових вимог.
17
В сховищах та
СПП із захисними
властивостями
сховищ ДЕС
розміщується в
межах захисної
споруди.
В ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ ДЕС може розміщуватись безпо-
середньо в межах захисної будівлі або зовні (на вулиці). Обидва варіанта носять
рекомендаційний характер.
ДИЗЕЛЬНІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ
11
СХОВИЩА, СПП ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ СХОВИЩ ПРУ, СПП ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРУ
ЗЗОВНІ В СЕРЕДИНІ БУДІВЛІ
ВИМОГИ ПРИ
РОЗМІЩЕННІ
ДЕС В МЕЖАХ
СПОРУДИ
При розміщенні безпосередньо
в межах захисної будівлі ДЕС та
приміщення паливо-мастильних
матеріалів повинні відокрем-
люватися від інших приміщень
протипожежними стінами та
перекриттями 1-го типу згідно з
ДБН В.1.1-7 та перекриттями 3-го
типу згідно з ДБН В.1.1-7.
В приміщеннях ДЕС та зберігання ПММ
необхідно передбачати заходи проти роз-
ливу рідин та їх розтікання за межі примі-
щень (влаштування металевих піддонів,
зниження рівня підлоги приміщень тощо).
При цьому при влаштуванні заходів проти
розтікання потрібно враховувати повний
вміст ємностей для зберігання палива, яке
знаходиться в даному приміщення.
При вході в приміщення ДЕС
з основного приміщення для
укриття людей повинен бути пе-
редбачений тамбур з двома гер-
метичними дверима, які відчиня-
ються у напрямку входу у захисну
споруду, або протипожежний
тамбур-шлюз з підпором повітря
20-30 Па в разі пожежі.
18
ВИМОГИ ЩОДО ІНКЛЮЗИВНОСТІ
12
Проєктні рішення захисних споруд та СПП повинні забезпечувати доступ-
ність та безпеку МГН відповідно до вимог ДБН В.2.2-40.
Вхідні групи, тамбури, сходи, пандуси, майданчики, приміщення, шляхи
руху всередині будівель або споруд, елементи оздоблення та інтер’єру
захисних споруд та СПП повинні відповідати вимогам ДБН В.2.2-40.
Для доступу МГН до захисних споруд та СПП необхідно влаштовувати
пандуси відповідно до вимог ДБН В.2.2-40. У разі неможливості влашту-
вання пандуса рекомендується застосовувати розумне пристосування, у
тому числі у вигляді підйомних пристроїв, механізмів
Перед вхідни-
ми дверима у
захисні спору-
ди та СПП не-
обхідно забез-
печити простір
для можливості
маневрування
та повороту на
90 градусів на
кріслі колісно-
му відповідно
до вимог ДБН
В.2.2-40.
В разі необхідності влаштування порогів в дверних прорізах (вхідних
захисних, герметичних або захисно-герметичних дверях тощо), вхід має
бути обладнаний відкидними або переносним пандусом.
19
ВИМОГИ ЩОДО ІНКЛЮЗИВНОСТІ
12
В приміщеннях захисних споруд та СПП повинні бути передбачені засо-
би безпеки, орієнтування, отримання інформації згідно з ДБН В.2.2-40.
Системи візуальної навігації на стінах, повинні містити інформацію
щодо призначень приміщень, необхідних шляхів руху. В захисних
спорудах та СПП необхідно передбачити тактильну навігацію, у тому
числі за допомогою тактильних інформаційних табличок, контраст-
ного маркування на сходах, порогах, дверних отворах, а також звуже-
них відносно ширини коридору проходах тощо. Рекомендується крім
контрастного співвідношення кольорів використовувати матеріали із
світло відбивальними властивостями для візуальної ідентифікації під
час відсутності освітлення.
При новому будівництві
обов’язковим є
влаштування мінімум
одного універсального
санітарно-гігієнічного
приміщення відповідно
до вимог ДБН В.2.2-40.
Одне таке приміщення
має бути на кожні
200 осіб.
20
A
13 ПРИКЛАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО ПРОСТОРУ
З УРАХУВАННЯМ ВІКОВОЇ ГРУПИ ВИХОВАНЦІВ ТА УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
УМОВНА СХЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ БЛОКУ ОСНОВНИХ ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
21
Б
13 ПРИКЛАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО ПРОСТОРУ
З УРАХУВАННЯМ ВІКОВОЇ ГРУПИ ВИХОВАНЦІВ ТА УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
УМОВНА СХЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ БЛОКУ ОСНОВНИХ ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
22
В
13 ПРИКЛАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО ПРОСТОРУ
З УРАХУВАННЯМ ВІКОВОЇ ГРУПИ ВИХОВАНЦІВ ТА УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
УМОВНА СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
23
Експлуатація у особливий період Екссплуатація у мирний період
Г
13 ПРИКЛАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО ПРОСТОРУ
З УРАХУВАННЯМ ВІКОВОЇ ГРУПИ ВИХОВАНЦІВ ТА УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
УМОВНА СХЕМА ВЛАШТУВАННЯ СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
24
РІШЕННЯ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ
14
У ТЕБЕ ДВА ШЛЯХИ:
Індивідуальне проектне рішення.
Розробляється безпосередньо під конкретну ситуацію.
*** При створенні посібника частково використано матеріали наявні у відкритому доступі інтернет-ресурсів.
Проект повторного використання (або проектні
рішення для повторного використання у будівництві).
Застосовується вже розроблений для інших випадків
проект.
І В ЦЬОМУ ЗМОЖЕ ДОПОМОГТИ ПОРТАЛ ЄДЕССБ:
https://e-construction.gov.ua/
1 sur 24

Recommandé

Параметричне нормування в будівництві par
Параметричне нормування в будівництвіПараметричне нормування в будівництві
Параметричне нормування в будівництвіBetter Regulation Delivery Office
681 vues92 diapositives
Manual de treinamento físico militar par
Manual de treinamento físico militarManual de treinamento físico militar
Manual de treinamento físico militarmarcelosilveirazero1
21.8K vues231 diapositives
Regulamento de Uniformes da Marinha do Brasil RUMB VOLUME I par
Regulamento de Uniformes da Marinha do Brasil RUMB VOLUME IRegulamento de Uniformes da Marinha do Brasil RUMB VOLUME I
Regulamento de Uniformes da Marinha do Brasil RUMB VOLUME IFalcão Brasil
16.2K vues463 diapositives
CGCFN-1-4 - Manual de Operações de Esclarecimento de Fuzileiros Navais par
CGCFN-1-4 - Manual de Operações de Esclarecimento de Fuzileiros NavaisCGCFN-1-4 - Manual de Operações de Esclarecimento de Fuzileiros Navais
CGCFN-1-4 - Manual de Operações de Esclarecimento de Fuzileiros NavaisFalcão Brasil
503 vues273 diapositives
4 técnicas de estivagem (tes) par
4 técnicas de estivagem (tes)4 técnicas de estivagem (tes)
4 técnicas de estivagem (tes)R.A. DA SILVA BECKMA-ME
13.2K vues116 diapositives
CGCFN-1003 - Manual Básico do Fuzileiro Naval par
CGCFN-1003 - Manual Básico do Fuzileiro NavalCGCFN-1003 - Manual Básico do Fuzileiro Naval
CGCFN-1003 - Manual Básico do Fuzileiro NavalFalcão Brasil
2.3K vues259 diapositives

Contenu connexe

Tendances

CGCFN-1-1 - Manual de Operações Anfíbias dos Grupamentos de Fuzileiros Navais par
CGCFN-1-1 - Manual de Operações Anfíbias dos Grupamentos de Fuzileiros NavaisCGCFN-1-1 - Manual de Operações Anfíbias dos Grupamentos de Fuzileiros Navais
CGCFN-1-1 - Manual de Operações Anfíbias dos Grupamentos de Fuzileiros NavaisFalcão Brasil
627 vues131 diapositives
ESTÁGIO BÁSICO DO COMBATENTE DE MONTANHA PPE 08/1 par
ESTÁGIO BÁSICO DO COMBATENTE DE MONTANHA PPE 08/1ESTÁGIO BÁSICO DO COMBATENTE DE MONTANHA PPE 08/1
ESTÁGIO BÁSICO DO COMBATENTE DE MONTANHA PPE 08/1Falcão Brasil
12.5K vues33 diapositives
Sema History and Overview par
Sema History and OverviewSema History and Overview
Sema History and OverviewClark Jay Wilson
13K vues78 diapositives
Defesa com Facas par
Defesa com FacasDefesa com Facas
Defesa com FacasPaulo Mello
13K vues96 diapositives
PROGRAMA DE INSTRUÇÃO MILITAR EB70-P-11.001 par
PROGRAMA DE INSTRUÇÃO MILITAR EB70-P-11.001PROGRAMA DE INSTRUÇÃO MILITAR EB70-P-11.001
PROGRAMA DE INSTRUÇÃO MILITAR EB70-P-11.001Falcão Brasil
40.6K vues189 diapositives
CGCFN-311.1 - Manual de Coordenação de Apoio de Fogo dos Grupamentos Operativ... par
CGCFN-311.1 - Manual de Coordenação de Apoio de Fogo dos Grupamentos Operativ...CGCFN-311.1 - Manual de Coordenação de Apoio de Fogo dos Grupamentos Operativ...
CGCFN-311.1 - Manual de Coordenação de Apoio de Fogo dos Grupamentos Operativ...Falcão Brasil
220 vues88 diapositives

Tendances(6)

CGCFN-1-1 - Manual de Operações Anfíbias dos Grupamentos de Fuzileiros Navais par Falcão Brasil
CGCFN-1-1 - Manual de Operações Anfíbias dos Grupamentos de Fuzileiros NavaisCGCFN-1-1 - Manual de Operações Anfíbias dos Grupamentos de Fuzileiros Navais
CGCFN-1-1 - Manual de Operações Anfíbias dos Grupamentos de Fuzileiros Navais
Falcão Brasil627 vues
ESTÁGIO BÁSICO DO COMBATENTE DE MONTANHA PPE 08/1 par Falcão Brasil
ESTÁGIO BÁSICO DO COMBATENTE DE MONTANHA PPE 08/1ESTÁGIO BÁSICO DO COMBATENTE DE MONTANHA PPE 08/1
ESTÁGIO BÁSICO DO COMBATENTE DE MONTANHA PPE 08/1
Falcão Brasil12.5K vues
PROGRAMA DE INSTRUÇÃO MILITAR EB70-P-11.001 par Falcão Brasil
PROGRAMA DE INSTRUÇÃO MILITAR EB70-P-11.001PROGRAMA DE INSTRUÇÃO MILITAR EB70-P-11.001
PROGRAMA DE INSTRUÇÃO MILITAR EB70-P-11.001
Falcão Brasil40.6K vues
CGCFN-311.1 - Manual de Coordenação de Apoio de Fogo dos Grupamentos Operativ... par Falcão Brasil
CGCFN-311.1 - Manual de Coordenação de Apoio de Fogo dos Grupamentos Operativ...CGCFN-311.1 - Manual de Coordenação de Apoio de Fogo dos Grupamentos Operativ...
CGCFN-311.1 - Manual de Coordenação de Apoio de Fogo dos Grupamentos Operativ...
Falcão Brasil220 vues

Similaire à Мінвідновлення_Практичний посібник з проектування укриттів у дитсадках та школах.pdf

Зелена книга “Ринок голосових телекомунікаційних послуг” par
Зелена книга “Ринок голосових телекомунікаційних послуг”Зелена книга “Ринок голосових телекомунікаційних послуг”
Зелена книга “Ринок голосових телекомунікаційних послуг”Better Regulation Delivery Office
223 vues157 diapositives
Зелена книга “Ринок голосових телекомунікаційних послуг” par
Зелена книга “Ринок голосових телекомунікаційних послуг”Зелена книга “Ринок голосових телекомунікаційних послуг”
Зелена книга “Ринок голосових телекомунікаційних послуг”Better Regulation Delivery Office
230 vues158 diapositives
Зелена книга "Як використовувати радіочастотний ресурс для забезпечення якісн... par
Зелена книга "Як використовувати радіочастотний ресурс для забезпечення якісн...Зелена книга "Як використовувати радіочастотний ресурс для забезпечення якісн...
Зелена книга "Як використовувати радіочастотний ресурс для забезпечення якісн...Better Regulation Delivery Office
250 vues77 diapositives
Who 2019-n cov-sari-toolkit-2020.1-ukr par
Who 2019-n cov-sari-toolkit-2020.1-ukrWho 2019-n cov-sari-toolkit-2020.1-ukr
Who 2019-n cov-sari-toolkit-2020.1-ukrAleksey Svidrov
11 vues198 diapositives
Зелена книга "Політика відкритих даних" par
Зелена книга "Політика відкритих даних"Зелена книга "Політика відкритих даних"
Зелена книга "Політика відкритих даних"Better Regulation Delivery Office
1.3K vues78 diapositives
Зелена книга. Ринок послуг таксі par
Зелена книга. Ринок послуг таксіЗелена книга. Ринок послуг таксі
Зелена книга. Ринок послуг таксіmResearcher
742 vues87 diapositives

Similaire à Мінвідновлення_Практичний посібник з проектування укриттів у дитсадках та школах.pdf(20)

Зелена книга “Ринок голосових телекомунікаційних послуг” par Better Regulation Delivery Office
Зелена книга “Ринок голосових телекомунікаційних послуг”Зелена книга “Ринок голосових телекомунікаційних послуг”
Зелена книга “Ринок голосових телекомунікаційних послуг”
Зелена книга “Ринок голосових телекомунікаційних послуг” par Better Regulation Delivery Office
Зелена книга “Ринок голосових телекомунікаційних послуг”Зелена книга “Ринок голосових телекомунікаційних послуг”
Зелена книга “Ринок голосових телекомунікаційних послуг”
Зелена книга "Як використовувати радіочастотний ресурс для забезпечення якісн... par Better Regulation Delivery Office
Зелена книга "Як використовувати радіочастотний ресурс для забезпечення якісн...Зелена книга "Як використовувати радіочастотний ресурс для забезпечення якісн...
Зелена книга "Як використовувати радіочастотний ресурс для забезпечення якісн...
Зелена книга. Ринок послуг таксі par mResearcher
Зелена книга. Ринок послуг таксіЗелена книга. Ринок послуг таксі
Зелена книга. Ринок послуг таксі
mResearcher742 vues
Зелена книга "Аналіз сфери спеціального водокористування та проведення робіт ... par Better Regulation Delivery Office
Зелена книга "Аналіз сфери спеціального водокористування та проведення робіт ...Зелена книга "Аналіз сфери спеціального водокористування та проведення робіт ...
Зелена книга "Аналіз сфери спеціального водокористування та проведення робіт ...
7 par 7klas
77
7
7klas911 vues
Зелена книга "Технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна" par Better Regulation Delivery Office
Зелена книга "Технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна"Зелена книга "Технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна"
Зелена книга "Технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна"
Звіт національної системи моніторингу ситуації с внутрішньо переміщеними особ... par DonbassFullAccess
Звіт національної системи моніторингу ситуації с внутрішньо переміщеними особ...Звіт національної системи моніторингу ситуації с внутрішньо переміщеними особ...
Звіт національної системи моніторингу ситуації с внутрішньо переміщеними особ...
Зелена книга "Системний перегляд якості державного регулювання "Публічні заку... par Better Regulation Delivery Office
Зелена книга "Системний перегляд якості державного регулювання "Публічні заку...Зелена книга "Системний перегляд якості державного регулювання "Публічні заку...
Зелена книга "Системний перегляд якості державного регулювання "Публічні заку...

Plus de DeponDe

DLC_Handbook 2023_210x210_final online.pdf par
DLC_Handbook 2023_210x210_final online.pdfDLC_Handbook 2023_210x210_final online.pdf
DLC_Handbook 2023_210x210_final online.pdfDeponDe
30 vues39 diapositives
Putivnyk-2023.pdf par
Putivnyk-2023.pdfPutivnyk-2023.pdf
Putivnyk-2023.pdfDeponDe
45 vues22 diapositives
Шановні працівники закладів позашкільної освіти! par
Шановні працівники закладів позашкільної освіти!Шановні працівники закладів позашкільної освіти!
Шановні працівники закладів позашкільної освіти!DeponDe
36 vues19 diapositives
Захисні споруди (20).pdf par
Захисні споруди (20).pdfЗахисні споруди (20).pdf
Захисні споруди (20).pdfDeponDe
278 vues29 diapositives
Освтній процес розпочато! (2).pdf par
Освтній процес розпочато! (2).pdfОсвтній процес розпочато! (2).pdf
Освтній процес розпочато! (2).pdfDeponDe
276 vues14 diapositives
Робота з дітьми з числа ВПО par
Робота з дітьми з числа ВПО Робота з дітьми з числа ВПО
Робота з дітьми з числа ВПО DeponDe
279 vues42 diapositives

Plus de DeponDe(20)

DLC_Handbook 2023_210x210_final online.pdf par DeponDe
DLC_Handbook 2023_210x210_final online.pdfDLC_Handbook 2023_210x210_final online.pdf
DLC_Handbook 2023_210x210_final online.pdf
DeponDe30 vues
Putivnyk-2023.pdf par DeponDe
Putivnyk-2023.pdfPutivnyk-2023.pdf
Putivnyk-2023.pdf
DeponDe45 vues
Шановні працівники закладів позашкільної освіти! par DeponDe
Шановні працівники закладів позашкільної освіти!Шановні працівники закладів позашкільної освіти!
Шановні працівники закладів позашкільної освіти!
DeponDe36 vues
Захисні споруди (20).pdf par DeponDe
Захисні споруди (20).pdfЗахисні споруди (20).pdf
Захисні споруди (20).pdf
DeponDe278 vues
Освтній процес розпочато! (2).pdf par DeponDe
Освтній процес розпочато! (2).pdfОсвтній процес розпочато! (2).pdf
Освтній процес розпочато! (2).pdf
DeponDe276 vues
Робота з дітьми з числа ВПО par DeponDe
Робота з дітьми з числа ВПО Робота з дітьми з числа ВПО
Робота з дітьми з числа ВПО
DeponDe279 vues
Психологічна допомога (2).pdf par DeponDe
Психологічна допомога (2).pdfПсихологічна допомога (2).pdf
Психологічна допомога (2).pdf
DeponDe275 vues
Подяки за прихисток (1).pdf par DeponDe
Подяки за прихисток (1).pdfПодяки за прихисток (1).pdf
Подяки за прихисток (1).pdf
DeponDe281 vues
Прихист ВПО (21).pdf par DeponDe
Прихист ВПО (21).pdfПрихист ВПО (21).pdf
Прихист ВПО (21).pdf
DeponDe288 vues
Допомога ЗСУ par DeponDe
Допомога ЗСУ Допомога ЗСУ
Допомога ЗСУ
DeponDe309 vues
Орг. ЦЗ в ЗЗСО 2022_навч.pptx par DeponDe
Орг. ЦЗ в ЗЗСО 2022_навч.pptxОрг. ЦЗ в ЗЗСО 2022_навч.pptx
Орг. ЦЗ в ЗЗСО 2022_навч.pptx
DeponDe687 vues
Навчання освіта.ppt par DeponDe
Навчання освіта.pptНавчання освіта.ppt
Навчання освіта.ppt
DeponDe194 vues
Захисні споруди - 2022.ppt par DeponDe
Захисні споруди - 2022.pptЗахисні споруди - 2022.ppt
Захисні споруди - 2022.ppt
DeponDe375 vues
Zvit ministerstva osvity i nauky ukrayiny z vykonannya operatyvnoho planu par DeponDe
Zvit ministerstva osvity i nauky ukrayiny z vykonannya operatyvnoho planuZvit ministerstva osvity i nauky ukrayiny z vykonannya operatyvnoho planu
Zvit ministerstva osvity i nauky ukrayiny z vykonannya operatyvnoho planu
DeponDe70 vues
130735773 1061357094290683 1114041334085316313_n par DeponDe
130735773 1061357094290683 1114041334085316313_n130735773 1061357094290683 1114041334085316313_n
130735773 1061357094290683 1114041334085316313_n
DeponDe53 vues
228 4.20 par DeponDe
228 4.20228 4.20
228 4.20
DeponDe324 vues

Dernier

В'ячеслав Васильович Петров par
 В'ячеслав Васильович Петров В'ячеслав Васильович Петров
В'ячеслав Васильович ПетровНБУ для дітей
7 vues10 diapositives
М. Гоголь.pptx par
М. Гоголь.pptxМ. Гоголь.pptx
М. Гоголь.pptxssuser705e14
12 vues15 diapositives
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" par
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Andrii Kopp
6 vues73 diapositives
«Жив і працював для Університету» par
«Жив і працював для Університету»«Жив і працював для Університету»
«Жив і працював для Університету»ihorsadovskyi
5 vues61 diapositives
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" par
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Andrii Kopp
9 vues14 diapositives

Dernier(14)

Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" par Andrii Kopp
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp6 vues
«Жив і працював для Університету» par ihorsadovskyi
«Жив і працював для Університету»«Жив і працював для Університету»
«Жив і працював для Університету»
ihorsadovskyi5 vues
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" par Andrii Kopp
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp9 vues
11 компетентностей НУШ.pdf par olha1koval
11 компетентностей НУШ.pdf11 компетентностей НУШ.pdf
11 компетентностей НУШ.pdf
olha1koval34 vues
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти par tetiana1958
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти
tetiana195839 vues
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... par tetiana1958
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
tetiana195854 vues
9 ціннісних орієнтирів.pdf par olha1koval
9 ціннісних орієнтирів.pdf9 ціннісних орієнтирів.pdf
9 ціннісних орієнтирів.pdf
olha1koval35 vues
Академічна доброчесність par tetiana1958
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесність
tetiana195856 vues

Мінвідновлення_Практичний посібник з проектування укриттів у дитсадках та школах.pdf

 • 1. 1 ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК З ПРОЕКТУВАННЯ УКРИТТІВ У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 2023
 • 2. ЗМІСТ 1. Типи споруд для укриття вихованців та учасників освітнього процесу для закладів дошкільної та загальної середньої освіти . . . . . . . . . . . . . . . 4 2. Рекомендації по вибору типу споруди (за порівняльними характеристиками) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3. Захисні властивості сховищ ПРУ та СПП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4. Вимоги щодо розташування та визначення захисних властивостей ПРУ та СПП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5. Типи розміщення ПРУ та СПП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Відносно рівня землі Відносно оточуючої забудови 6. Визначення місткості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 7. Об’ємно-планувальні рішення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Загальні вимоги Перелік обов’язкових (основних та допоміжних) приміщень 8. Основне приміщення для укриття . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 9. Санітарно-гігієнічне обладнання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 10. Вимоги до входів, аварійних виходів та вікон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 11. Дизельні електростанції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 12. Вимоги щодо інклюзивності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 13. Приклади організації внутрішнього простору з урахуванням вікової групи вихованців та учасників освітнього процесу . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 А. Умовна схема організації блоку основних приміщень для закладу дошкільної освіти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Б. Приклад розподілу на окремі блоки основного приміщення для укриття закладів загальної середньої освіти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 В. Умовна схема розміщення устаткування в закладах дошкільної та загальної середньої освіти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Г. Умовна схема влаштування СПП закладу дошкільної освіти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 14. Рішення щодо реалізації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
 • 3. 3 Для укриття у закладах дошкільної та загальної середньої освіти можуть бути використані: Захисні споруди цивільного захисту Споруди подвійного призначення ТИПИ СПОРУД ДЛЯ УКРИТТЯ ВИХОВАНЦІВ ТА УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 1
 • 4. 4 ТИПИ СПОРУД ДЛЯ УКРИТТЯ ВИХОВАНЦІВ ТА УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 1 ДО ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВІДНОСЯТЬСЯ: СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (СПП) ЦЕ: СХОВИЩЕ герметична споруда для за- хисту людей, в якій протягом певного часу створюють- ся умови, що виключають вплив на них небезпечних факторів, які виникають вна- слідок надзвичайної ситуації, воєнних (бойових) дій та терористичних актів Приміщення СПП закладів освіти рекомендується проєкту- вати, виходячи з їх можливого використання, непов’язано- го із укриттям – для забезпечення потреб закладу освіти. За умови дотримання протипожежних і санітарно-гі- гієнічних вимог, вимог інклюзивності відповідно до ДБН В.2.2-40, а також вимог щодо забезпечення ре- жиму експлуатації у таких приміщення рекомендовано передбачати приміщення відповідно вимог ДБН В.2.2- 9, ДБН В.2.2-4, ДБН В.2.2-3. Споруди подвійного призначення з можливістю використання у мирний час для потреб закладу є найбільш раціонально доцільними для будівництва. ПРОТИРАДІАЦІЙНЕ УКРИТТЯ (ПРУ) негерметична споруда для захисту людей, в якій ство- рюються умови, що виклю- чають вплив на них іонізу- ючого опромінення у разі радіоактивного забруднення місцевості та дії звичайних засобів ураження наземні або підземні будівлі/споруди чи їх окремі ча- стини, що спроектовані або пристосовані для викори- стання за основним функціональним призначенням, у тому числі для захисту населення, та в яких створені умови для тимчасового перебування людей із захисними властивостями сховищ із захисними властивостями ПРУ
 • 5. 5 РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИБОРУ ТИПУ СПОРУДИ (ЗА ПОРІВНЯЛЬНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ) 2 Для закладів дошкільної освіти та закладів загальної середньої освіти може бути застосований будь-який об’єкт фонду захисних споруд – сховище, ПРУ, СПП ОДНАК, з метою вибору оптимального варіанту, розглянемо їх переваги та недоліки СХОВИЩЕ найбільш надійно захищена герметична захис- на споруда цивільного захисту, але й найбільш дороговартісна, технологічно та інженерно складна і не завжди можлива до реалізації. Таку споруду (з огляду на її герметичність, автоном- ну дороговартісну систему вентиляції наявність тамбур-шлюзів з захисно-герметичними та герметичними дверима) – досить незручно експлуатувати для зазначеної вікової категорії населення. Кодексом цивільного захисту України сховища рекомендується влаштовувати насам- перед для укриття працівників категорованих підприємств та суб’єктів господарювання. ПРУ надійно захищена, але не герметична споруда, достатньо гнучка в планувальних, інженерних та технологічних рішеннях і більш зручна в експлуатації. Має значну вартість, пов’язану з вимогами забезпечення певних захисних властивостей та інженерних рішень. Кодексом цивільного захисту України ПРУ рекомендується влаштовувати для укриття населення, яке не підлягає укриттю у сховищах, а також працівників підприємств та суб’єктів господарювання. СПП (З ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ СХОВИЩ АБО ПРУ) має відповідні властивості сховищ або ПРУ, але додатково має суттєву перевагу у можливості використання у мирний час за іншим функціональними призначенням. Несе певні складнощі в організації таких функціональних процесів, оскільки повинна відповідати вимогам одразу обох (як за функцією використання у мирний час, і як укриття у особливий період). ТОМУ, керуючись вище викладеним, з огляду на наведені аргументи та характеристики, найбільш доцільним (для закладів дошкільної та закладів загальної середньої освіти) і рекомендованим для застосування є: СПП з захисними властивостями ПРУ Примітка: ПРУ та СПП з захисними властивостями ПРУ проектуються згідно вимог ДБН В.2.2-4, ДБН В.2.2-5, ДБН В.1.1-7, ДБН В.2.2-9, ДБН В.2.2-3 та вимог щодо інклюзивності відповідно до ДБН В.2.2-40 ПРУ ДАНІ ТИПИ ЗАХИСНИХ СПОРУД МАЮТЬ НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ, Є КОМФОРТНИМИ ТА ЗРУЧНИМИ У ЕКСПЛУАТАЦІЇ.
 • 6. 6 ЗАХИСНІ ВЛАСТИВОСТІ СХОВИЩ, ПРУ ТА СПП 3 РОЗРАХУНКОВИЙ ЧАС ПЕРЕБУВАННЯ ОСІБ ЩО УКРИВАЮТЬСЯ ДО 48 ГОДИН ЗАХИСНІ ВЛАСТИВОСТІ : сховища, СПП із захисними властивостями сховищ забезпечують відповід- ний ступінь їх захисту від: дії повітряної ударної хвилі від побічної дії зброї масового ураження; дії повітряної ударної хвилі при застосуванні звичайних засобів ураження; проникнення уламками засобів звичайного ураження; дії небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних, отруйних речовин; дії проникаючої радіації та іонізуючого випромінювання; катастрофічного затоплення у зонах можливого затоплення; дії високих температур та продуктів горіння при пожежах. ПРУ, СПП із захисними властивостями ПРУ забезпечують відповідний ступінь їх захисту від: дії іонізуючого випромінювання від радіоактивного забруднення; дії повітряної ударної хвилі від побічної дії зброї масового ураження; дії повітряної ударної хвилі при застосуванні звичайних засобів ураження; проникнення уламками засобів звичайного ураження; дії високих температур та продуктів горіння при пожежах.
 • 7. 7 ГРУПА ПРУ АБО КЛАС СХОВИЩ МОЖУТЬ БУТИ ВСТАНОВЛЕНІ: за відповідним запитом до ДСНС або територіальних органів ДСНС органами місцевої влади проектувальником ВИМОГИ ЩОДО РОЗТАШУВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СХОВИЩ, ПРУ ТА СПП Перелік та необхідні мінімальні розрахункові параметри захисних властивостей сховищ та СПП із захисними властивостями сховищ визначаються залежно від їх класу (ДБН В.2.2-5) Перелік та необхідні мінімальні розрахункові параметри захисних властивостей ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ визначаються залежно від їх групи (ДБН В.2.2-5) 4 А-І П-6 П-5 А-ІІ П-1 Це класи Це групи А-ІV П-4 А-ІІІ П-3 П-2 Групи характеризуються за розміщенням на тери- торіях, за віддаленістю від осередків можливих не- безпечних факторів та ін.
 • 8. 8 Недоліком окремо розташова- ного укриття є технічна склад- ність та ускладнений процес евакуації дітей та погодні умови, які впливають на темп евакуації В такому випадку доцільним є створення підземних переходів між закладом освіти та захисною спорудою ТИПИ РОЗМІЩЕННЯ СХОВИЩ, ПРУ ТА СПП 5 ОКРЕМО РОЗТАШОВАНІ СХОВИЩА, ПРУ ТА СПП Окремо розташовані сховища, ПРУ та СПП проєктуються відносно планувальної позначки землі: заглибленими; частково заглибленими. При технічній неможливості розмістити захисну споруду безпосередньо в підвалі або цоколі будівлі закладу освіти саме окремо розташована захисна споруда на території закладу освіти може забезпечити захист вихованців або учасників освітнього процесу НАПІВЗАГЛИБЛЕНА ЗАГЛИБЛЕНА Переваги заглиблених споруд - візуальна «невидимість» споруди, надійний захист, розташування за межами найбільш цінного просто- ру земельної ділянки, або будівлі. Доцільно: окремо розташовані захисні споруди та СПП розміщувати за межами зон завалів від інших будівель та споруд.
 • 9. 9 У разі неможливості розміщення за межами зон можливих завалів від інших будівель не- обхідно забезпечува- ти стійкість зовнішніх огороджувальних кон- струкцій таких споруд до впливу додаткових на- вантажень, що можуть виникнути при руйну- ванні інших будівель внаслідок впливу небез- печних чинників. ТИПИ РОЗМІЩЕННЯ СХОВИЩ, ПРУ ТА СПП 5 Окремо розташовані та прибудовані сховища, ПРУ або СПП потрібно розміщувати за межами зон можливих завалів від інших будівель
 • 10. 10 ТИПИ РОЗМІЩЕННЯ СХОВИЩ, ПРУ ТА СПП 5 ВБУДОВАНІ СХОВИЩА, ПРУ ТА СПП ПРИБУДОВАНІ СХОВИЩА, ПРУ ТА СПП Прибудовані і вбудовані сховища, ПРУ та СПП можуть розмі- щуватись у: підземних поверхах цокольних поверхах підвальних поверхах. Доцільність застосування такого рішення визначається на етапі проектування. Застереження – в розташуванні в зоні можливих руйнувань: Переваги: найбільш короткі та безпечні функціональні зв’язки найбільш зручне використання як СПП (для потреб закладу у мирний час) Вбудовані у іншу будівлю: Найбільш доцільним є при новому будівництві закладу в ціло- му (коли в проекті одразу закладено відповідну функцію для підземної частини будівлі). Недоліки – захисні властивості такої споруди складно забезпечи- ти при реконструкції. Переваги вбудованих споруд – можливість забезпечення найко- ротшого доступу до споруди без- посередньо з надземних поверхів.
 • 11. 11 Необхідна кількість та місткість кожної захис- но споруди та СПП визначається завданням на проєктування, виходячи з розрахункової кількості осіб, що підлягають укриттю, а саме: при реалізації вимог розділу ІТЗ ЦЗ у містобудівній документації відповідного рівня; при реалізації вимог розділу ІТЗ ЦЗ у проєктній документації на будівництво об’єктів різного призначення; відповідно до кількості осіб, що постій- но та/або періодично перебувають на об’єкті – залежно від функціонального призначення об’єкта, для якого проєк- тується захисна споруда або СПП визначається можливістю укриття 100% учасників освіт- нього процесу та інших праців- ників закладу дошкільної освіти. визначається можливістю укриття 100% учасників освіт- нього процесу та інших праців- ників закладу. За певних ви- мог допускаєть- ся зменшувати місткість захис- них споруд та СПП до 60% За певних ви- мог допускаєть- ся зменшувати місткість захис- них споруд та СПП до 50%. за способом розмі- щення визначається на етапі проектування. При цьому, доцільно враховувати найкорот- ші за часом та най- більш безпечні та зруч- ні за функцією зв’язки між приміщеннями закладу та укриттям (и). ВИЗНАЧЕННЯ МІСТКОСТІ 6 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ: КІЛЬКІСТЬ СПОРУД, ЇХ МІСТКІСТЬ, ТИП ЗАКЛАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЗАКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ A Б В 60% 50%
 • 12. 12 ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ 7 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ Перелік обов’язкових (основних та допоміжних) приміщень Рекомендації щодо додаткових приміщень ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ: Ширина (у просвіті) коридорів, пандусів в середині захисних споруд та СПП, що вико- ристовуються для евакуації, у тому числі МГН, має бути: не менше ніж 1,8 м - при новому будівництві; не менше ніж 1,5 м - при реконструкції; не менше ніж 1,2 м - при капітальному ремонті. Висоту приміщень (від відмітки підлоги до низу перекриття (покриття) захисних споруд та СПП слід приймати не менше: 2,5 м - при новому будівництві; В місцях потенційного скупчення людей (при входах / виходах, коридорах, переходах) рекомендується передбачати проміжні зони безпеки у вигляді розширення коридорів, карманів тощо. Проміжні зони безпеки можуть бути розташовані безпосередньо вздовж коридору. Ширина просвіту внутрішніх дверей в ос- новних приміщеннях має бути не менше ніж 0,9 м. При капітальному ремонту допускається не менше 0,8 м. Двері до технічних приміщень можуть бути не менше ніж 0,7 м.
 • 13. 13 ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ 7 ПЕРЕЛІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ (ОСНОВНИХ ТА ДОПОМІЖНИХ) ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ ПРУ ТА СПП ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРУ основне приміщення для укриття; зона санітарного посту (для ПРУ) приміщення медичного пункту (від 601 особи) приміщення пункту керування (від 301 особи) санітарно-гігієнічні приміщення; приміщення для вентиляційного та фільтровентиляційного обладнання приміщення зберігання забрудненого одягу (для ПРУ) приміщення з обладнанням для підтримання нормативної температури їжі, питного режиму для закладів дошкільної освіти та для учнів 1-2 класів закладів загальної середньої освіти (при новому будівництві) приміщення буфету з обладнанням для підтримання нормативної температури їжі, питного режиму для учнів 3-12 класів закладів загальної середньої освіти (при новому будівництві) зона санітарного посту (для СПП із захисними властивостями ПРУ) приміщення медичного пункту (до 600 осіб) приміщення пункту керування (до 300 осіб) приміщення зберігання забрудненого одягу (для ПРУ) приміщення для аварійних джерел живлення (ДЕС) складське приміщення; приміщення для зберігання продовольства приміщення/зона для зберігання води приміщення для зберігання відходів приміщення з обладнанням для підтримання нормативної температури їжі, питного режиму ля закладів дошкільної освіти та для учнів 1-2 класів закладів загальної середньої освіти (при реконструкції) приміщення буфету з обладнанням для підтримання нормативної температури їжі, питного режиму для учнів 3-12 класів закладів загальної середньої освіти (при реконструкції) Завданням на проєктування перелік основних та допоміжних приміщень в захисних спорудах та СПП закладів освіти дозволяється доповнювати за умови дотримання протипожежних і санітарно-гігієнічних вимог, вимог ДБН В.2.2-9, ДБН В.2.2-4, ДБН В.2.2-3 та вимог щодо інклюзивності відповідно до ДБН В.2.2-40. Обов’язковий перелік: Рекомендований перелік приміщень:
 • 14. 14 Мінімальні рекомендовані площі окремих зон при реконструкції: для учнів 1 - 2 класів – 1,6 м2 для учнів 3 - 4 класів – 1,2 м2 для учнів 5 - 12 класів – 1,0 м2 Мінімальні площі на одну дитину, дорослого при реконструкції: заклади дошкільної освіти – 2,0 м2 заклади загальної середньої освіти – 1,2 м2 інші працівники закладів освіти – 0, 9 м2 Мінімальні рекомендовані площі окремих зон при новому будівництві: для учнів 1 - 2 класів - 2,0 м2 для учнів 3 - 4 класів – 1,6 м2 для учнів 5 - 12 класів – 1,3 м2 Мінімальні площі на одну дитину, дорослого при новому будівництві: заклади дошкільної освіти – 3,0 м2 заклади загальної середньої освіти – 1,5 м2 інші працівники закладів освіти – 1,0 м2 ОСНОВНЕ ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ УКРИТТЯ 8 МІНІМАЛЬНІ ПЛОЩІ РОЗПОДІЛЕННЯ НА ЗОНИ/ПРИМІЩЕННЯ Площу основного приміщення для укриття визначають розрахунком за показниками норм мінімальних площ. Рекомендується розподіляти основне приміщення для укриття відповідно до вікової категорії учасників учбового процесу на наступні приміщення або зони: Місткість та спосіб розподілення приміщень/блоків основного приміщення для укриття закладів освіти визначається завданням на проєктування. A Б В у складі закладів дошкільної освіти: з розрахунку 60 дітей (3 групи по 20 дітей в закладах загального розвит- ку) або до 30 дітей в спеціальних закла- дах для дітей з пору- шеннями психофі- зичного розвитку (3 групи по 10 дітей); спеціальних за- кладів загальної середньої освіти: для учасників освіт- нього процесу: 1-2 класів; 3-4 класів; 5-11 класів; 12-13 класів; для закладів загаль- ної середньої освіти: учасників освітнього процесу 1-2 класів; 3-4 класів; 5-9 класів; 10-12 класів (допускається об’єд- нання приміщень/ блоків для учасників освітнього процесу 1-4 класів та 5-12 класів);
 • 15. 15 САНІТАРНО – ГІГІЄНІЧНІ ПРИМІЩЕННЯ 9 НОВЕ БУДІВНИЦТВО РЕКОНСТРУКЦІЯ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ПРОЕКТУЄТЬСЯ ВІДПОВІДНОДО ДЕРЖАВНИХ САНІТАРНИХ НОРМ І ПРАВИЛ, ДБН В.2.2-9 ТА ДБН В.2.2-40. ЗАКЛАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ туалетні приміщення для дітей: із розрахунку 1 дитячий унітаз на15 дітей умивальники для дітей: із розрахунку 1 умивальник на 15 дітей, універсальне санітарно-гігієнічне приміщення 1 приміщення на 40 осіб (дорослих), але не менше одного; туалетні приміщення для дорослих: із розрахунку 1 кабінка з унітазом на 20 осіб. ЗАКЛАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ туалетних приміщень для дітей: із розрахунку не менше 1 дитячий унітаз на 30 дітей із розмежуванням (перегородками) дитячих унітазів, окремо для дівчат та хлопчиків; умивальники для дітей: із розрахунку не менше 1 умивальник на 30 дітей; туалетних приміщень для дорослих: із розрахунку не менше ніж 1 кабінка з унітазом на 40 осіб; універсальних санітарно-гігієнічного приміщення не менше до одного ЗАКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ туалетні приміщення для дітей: із розрахунку 1 кабінка з унітазом на 30 дітей, окремо для дівчат та хлопчиків; умивальники для дітей: із розрахунку 1 умивальник на 60 дітей; туалетні приміщення для дорослих: із розрахунку 1 кабінка з унітазом на 20 осіб (дорослих); універсальне санітарно-гігієнічне приміщення із зоною для душу, обладнане відповідно до вимог ДБН В.2.2-40: мінімум одне. ЗАКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ туалетних приміщень для дітей: із розрахунку не менше ніж 1 кабінка з унітазом на 60 дітей; умивальники для дітей: із розрахунку не менше ніж 1 умивальник на 100 дітей; туалетних приміщень для дорослих: із розрахунку не менше ніж 1 кабінка з унітазом на 40 осіб, універсальних санітарно-гігієнічного приміщення із зоною для душу – не менше одного, обладнаного згідно з вимогами ДБН В.2.2-40.
 • 16. 16 ВИМОГИ ДО ВХОДІВ, АВАРІЙНИХ ВИХОДІВ ТА ВІКОН 10 ВХОДИ Входи повинні мати поворот на 90 градусів (декілька поворотів) або захисну стіну-екран навпроти входу, захисні властивості якої повинні розраховуватись у тому числі на проникнення уламків від звичайних засобів ураження. АВАРІЙНІ ВИХОДИ Як мінімуми один аварійний вихід має бути за межами завалів. Якщо аварійний вихід потрапляє в зону можливих завалів, тоді розрахо- вується навантаження від завалів конструкцій зруйнованої будівлі СХОВИЩА, СПП ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ СХОВИЩ ПРУ, СПП ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРУ Входи організовуються через тамбур-шлюзи (тамбури) з захисно-герметичними та герметичними дверима. Влаштування вікон у сховищах – не допускається. Сховища мають мати мінімум один аварійний вихід. У сховищах, СПП місткістю до 300 осіб (при реконструкції до 600 осіб) допускається передбачати аварійний вихід у вигляді вертикальної шахти з захисним оголовком, яка поєднана зі сховищем тунелем. Входи організовуються через захисні (або захисно- герметичні двері) двері. Кількість та ширину входів у ПРУ та СПП слід передбачати в залежності від їх місткості але не менше двох входів із шириною дверей у просвіті не менше 0,9 м (при капітальному ремонті допускається 0,8 м) Влаштування вікон у ПРУ – не допускається. У СПП із захисними властивостями ПРУ влаштування вікон допускається, але за умо- ви, шо вони мають бути зачинені на весь період дії особливого періоду або мають зачинятись під час зовнішньої загрози (ого- лошення повітряних триво тощо) зовнішні- ми або внутрішні ставнями (віконницями) із автоматичною системою зачинення, що повинні відповідати ряду додаткових вимог.
 • 17. 17 В сховищах та СПП із захисними властивостями сховищ ДЕС розміщується в межах захисної споруди. В ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ ДЕС може розміщуватись безпо- середньо в межах захисної будівлі або зовні (на вулиці). Обидва варіанта носять рекомендаційний характер. ДИЗЕЛЬНІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ 11 СХОВИЩА, СПП ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ СХОВИЩ ПРУ, СПП ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРУ ЗЗОВНІ В СЕРЕДИНІ БУДІВЛІ ВИМОГИ ПРИ РОЗМІЩЕННІ ДЕС В МЕЖАХ СПОРУДИ При розміщенні безпосередньо в межах захисної будівлі ДЕС та приміщення паливо-мастильних матеріалів повинні відокрем- люватися від інших приміщень протипожежними стінами та перекриттями 1-го типу згідно з ДБН В.1.1-7 та перекриттями 3-го типу згідно з ДБН В.1.1-7. В приміщеннях ДЕС та зберігання ПММ необхідно передбачати заходи проти роз- ливу рідин та їх розтікання за межі примі- щень (влаштування металевих піддонів, зниження рівня підлоги приміщень тощо). При цьому при влаштуванні заходів проти розтікання потрібно враховувати повний вміст ємностей для зберігання палива, яке знаходиться в даному приміщення. При вході в приміщення ДЕС з основного приміщення для укриття людей повинен бути пе- редбачений тамбур з двома гер- метичними дверима, які відчиня- ються у напрямку входу у захисну споруду, або протипожежний тамбур-шлюз з підпором повітря 20-30 Па в разі пожежі.
 • 18. 18 ВИМОГИ ЩОДО ІНКЛЮЗИВНОСТІ 12 Проєктні рішення захисних споруд та СПП повинні забезпечувати доступ- ність та безпеку МГН відповідно до вимог ДБН В.2.2-40. Вхідні групи, тамбури, сходи, пандуси, майданчики, приміщення, шляхи руху всередині будівель або споруд, елементи оздоблення та інтер’єру захисних споруд та СПП повинні відповідати вимогам ДБН В.2.2-40. Для доступу МГН до захисних споруд та СПП необхідно влаштовувати пандуси відповідно до вимог ДБН В.2.2-40. У разі неможливості влашту- вання пандуса рекомендується застосовувати розумне пристосування, у тому числі у вигляді підйомних пристроїв, механізмів Перед вхідни- ми дверима у захисні спору- ди та СПП не- обхідно забез- печити простір для можливості маневрування та повороту на 90 градусів на кріслі колісно- му відповідно до вимог ДБН В.2.2-40. В разі необхідності влаштування порогів в дверних прорізах (вхідних захисних, герметичних або захисно-герметичних дверях тощо), вхід має бути обладнаний відкидними або переносним пандусом.
 • 19. 19 ВИМОГИ ЩОДО ІНКЛЮЗИВНОСТІ 12 В приміщеннях захисних споруд та СПП повинні бути передбачені засо- би безпеки, орієнтування, отримання інформації згідно з ДБН В.2.2-40. Системи візуальної навігації на стінах, повинні містити інформацію щодо призначень приміщень, необхідних шляхів руху. В захисних спорудах та СПП необхідно передбачити тактильну навігацію, у тому числі за допомогою тактильних інформаційних табличок, контраст- ного маркування на сходах, порогах, дверних отворах, а також звуже- них відносно ширини коридору проходах тощо. Рекомендується крім контрастного співвідношення кольорів використовувати матеріали із світло відбивальними властивостями для візуальної ідентифікації під час відсутності освітлення. При новому будівництві обов’язковим є влаштування мінімум одного універсального санітарно-гігієнічного приміщення відповідно до вимог ДБН В.2.2-40. Одне таке приміщення має бути на кожні 200 осіб.
 • 20. 20 A 13 ПРИКЛАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО ПРОСТОРУ З УРАХУВАННЯМ ВІКОВОЇ ГРУПИ ВИХОВАНЦІВ ТА УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ УМОВНА СХЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ БЛОКУ ОСНОВНИХ ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
 • 21. 21 Б 13 ПРИКЛАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО ПРОСТОРУ З УРАХУВАННЯМ ВІКОВОЇ ГРУПИ ВИХОВАНЦІВ ТА УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ УМОВНА СХЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ БЛОКУ ОСНОВНИХ ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
 • 22. 22 В 13 ПРИКЛАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО ПРОСТОРУ З УРАХУВАННЯМ ВІКОВОЇ ГРУПИ ВИХОВАНЦІВ ТА УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ УМОВНА СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
 • 23. 23 Експлуатація у особливий період Екссплуатація у мирний період Г 13 ПРИКЛАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО ПРОСТОРУ З УРАХУВАННЯМ ВІКОВОЇ ГРУПИ ВИХОВАНЦІВ ТА УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ УМОВНА СХЕМА ВЛАШТУВАННЯ СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
 • 24. 24 РІШЕННЯ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ 14 У ТЕБЕ ДВА ШЛЯХИ: Індивідуальне проектне рішення. Розробляється безпосередньо під конкретну ситуацію. *** При створенні посібника частково використано матеріали наявні у відкритому доступі інтернет-ресурсів. Проект повторного використання (або проектні рішення для повторного використання у будівництві). Застосовується вже розроблений для інших випадків проект. І В ЦЬОМУ ЗМОЖЕ ДОПОМОГТИ ПОРТАЛ ЄДЕССБ: https://e-construction.gov.ua/