Presentasjon NAV frokostseminar anskaffelser_211010

Devoteam daVinci
Devoteam daVinciDevoteam daVinci
Suksesskriterier sett fra en innkjøpers ståsted
Anskaffelse av IKT og konsulenttjenester
Gunnar.Helge.Wiik@nav.no
Seniorrådgiver NAV
21. oktober 2010
Devoteam daVinci
Frokostseminar anskaffelser 21. oktober 2010
NAV, 27.10.2010 Side 2
Offentlige anskaffelser
 I Norge anskaffer det offentlige varer og tjenester for ca. 380 mrd
kroner i 2010.
 NAV anskaffet varer og tjenester for ca. 9,9 mrd kroner i 2009
 IKT - varer , vedl.og -support 650 MNOK
 Konsulentavtaler 1 357 MNOK
 § 1 Formål
– Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved
å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på
forretningsmessighet og likebehandling. Regelverket skal også bidra til at det
offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at
offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenelig måte.
 Sukssesskriterie for en offentlig anskaffelse er å realisere § 1
formål.
– Hvordan klare det?
– Det følgende er et eksempel på en anskaffelse som pågår nå og viser hvordan denne gjennomføres for å
etterleve § 1
NAV, 27.10.2010 Side 3
NAV - Arbeids- og velferdsforvaltningen
TALL OG FAKTA
 Opprettet 1. juli 2006 som fusjon av Arbeidsmarkedsetaten
og Trygdeetaten
 Skal innen 2010 gjennomføre en av tidenes største
forvaltningsreformer: Lokale partnerskap stat/kommune
 14 000 ansatte (i statsetaten)
 ca 17 000 ansatte gjennom partnerskap med kommunene
 Nesten hele befolkningen er blant våre brukere
 Forvalter en tredjedel av statsbudsjettet, gjennom
ordninger som arbeidsledighetstrygd, attføring, pensjon,
barnetrygd, kontantstøtte, m.m.
 Kontor i alle kommuner
NAV, 27.10.2010 Side 4
Tre reformer samtidig
NAV Pensjon
Helse-
refusjoner
Organisering
Arbeidsprosesser
Kompetanse
IKT
Regler/lovgivning
NAV, 27.10.2010 Side 5
Oppsummering av dagens situasjon og
de viktigste utfordringene
 Omstillingen er i rute, men tar energi og oppmerksomhet fra løpende
produksjon og oppfølging av brukerne
 Vi har hatt betydelige restanser og har slitt med
saksbehandlingstidene på flere av de store ytelsesområdene
 Forbereder innføring av nye regelverk som nytt pensjonsregelverk og
arbeidsavklaringspenger
 Reformarbeidet har vært prioritert og det har liten grad har vært mulig
å prioritere andre oppgaver knyttet til utvikling og modernisering av
etaten
NAV, 27.10.2010 Side 6
Sentrale utfordringer på systemsiden i NAV
 Det store presset på utvikling har ført til at forebyggende vedlikehold,
konsolidering og feilretting har blitt prioritert lavere
 IKT-porteføljen preges av sprikende teknologi og komplekse
avhengigheter
 Den nye organisasjonsstrukturen stiller krav til arbeidsprosessene i
NAV som ikke støttes godt nok av eksisterende IKT-løsninger – f. eks.
post- og dokumenthåndtering
 Saksbehandlingssystemene har fått langt flere brukere enn systemene
var designet for
 Høy kompleksitet i et drifts-, utviklings- og forvaltningsperspektiv
 Strategiske/tekniske beslutninger blir ofte tatt i prosjekter
 Påvirkning fra eksterne tjenesteleverandører
 Kontroll og styring
NAV, 27.10.2010 Side 7
Etablering av forvaltningskontrakter for Ny
pensjonsløsning
 Konkurranseutsetting av et sentralt og virksomhetskritisk
område
 Informasjon og forventninger til leverandørmarkedet
 Kjøp av tjenester på et riktig nivå
 Profesjonalisering av kunderollen
 Ønske om å påvirke og motivere markedet
– Reelle og gode tilbud
– Ryddig og etterrettelig behandling
– God informasjon
– Profesjonell kjøper av tjenester
NAV, 27.10.2010 Side 8
Mål
 Etablere forvaltningskontrakter for Ny pensjonsløsning
 Inkludere systemer/komponenter fra eksisterende
porteføljer der dette gir bedre systemforvaltning for NAV
NAV, 27.10.2010 Side 9
Overordnet plan
 Informasjon og overgangsavtaler med leverandører
innenfor Pensjonsprogrammet: juni – september 2009
 Prekvalifisering av leverandører: Q3 – Q4 2009
 Anskaffelsesprosess: Q4 2009 – Q3 2010
 Overgangsfase for ny leverandør: Q3 2010 – Q2 2011
 Ny leverandør overtar forvaltningsansvaret: Fra Q3 2011
NAV, 27.10.2010 Side 10
Strategi
 Markedsvurdering
 Forvaltningsstrategi
 Anskaffelsesstrategi
 Sourcingstrategi
 Evt. endringer i rammeverk/utviklingsverktøy for
forvaltning?
 Føringer vedrørende metode for systemutvikling/
systemleveranse
NAV, 27.10.2010 Side 11
Markedsvurdering
 Markedssituasjonen
– Med dagens forholdsvis lave konjunkturer er det kapasitet i markedet
– Prisnivået har gått ned siste 12 måneder
– Nedgangen i verdensøkonomien på vei til å bunne ut
– Usikkert når markedet snur – vil det skje innenfor neste 6 - 12
måneder?
 Konkurransesituasjonen
– Dagens leverandører i pensjonsprogrammet har fortrinn
– Viktig å skape en god konkurransesituasjon gjennom
– Definere overgang fra program til forvaltning (oppstart- og
etableringsfase) som gjør andre leverandører i stand til å bygge seg opp
– Overgangsavtaler med dagens leverandører
– NDU sine ekstra kostnader for overgang til forvaltning med ny leverandør
tas ikke inn i evalueringen
– Kjennskap til virksomhetsprosessene i NAV skal vektlegges balansert i
evalueringen
NAV, 27.10.2010 Side 12
Forvaltningsstrategi
 NAV forvaltningsstrategi legges til grunn
– Leveranse av tjenester med resultatansvar fremfor kjøp av
løpende konsulenttjenester
– Leveransene skal beskrives iht definerte kvalitetskrav, og skal
følges opp ift måloppnåelse
– Større forutsigbarhet i forhold til kostnadsnivå for kunden
– Definert grunnlag for styring og oppfølging av kostnader
– Leverandørene skal følges opp i forhold til måloppnåelse og
kvalitet
– Kontraktene skal i størst mulig grad gjenspeile faktisk
samhandling og oppfølging av leveranser
– Klare forpliktelser hos leverandører
– Incentiver som sikrer kvalitetsmessig god forvaltning
NAV, 27.10.2010 Side 13
Anskaffelsesstrategi
1. Prosedyre og modell
2. Kvalifikasjonskriterier – prekvalifisering
3. Kvalifikasjonskriterier - konkurranse
NAV, 27.10.2010 Side 14
Prosedyre og modell
 Prosedyre: Over terskelverdi, konkurranse i 2 trinn med forhandling
 Kontraktene baseres på kontraktsstandardene fra Dataforeningen for
systemforvaltning samt NDU sine tillegg til disse standardene
– Vedlikeholdskontrakten
– Rammeavtale om utviklingstjenester
 Prismodell: I henhold til kontraktsstandardene fra Dataforeningen
– Fast pris for vedlikehold med feilrettingsforpliktelse
– Målpris med risikopåslag på estimat som hovedmodell for
videreutviklingsleveranser
– Løpende timebetaling for utredningsarbeid, evt. også målpris på utarbeidelse
av løsningsspesifikasjon
– Fast %-påslag for administrasjon av videreutvikling, versjonshåndtering/
konfigurasjonsstyring og feilretting under akseptansetest
 Kontraktsperiode: 4 år (inklusive oppstartfase) samt opsjoner på 1 år + 1
år
 Leverandørkonstellasjon: En leverandør innenfor forvaltning av hvert
område/portefølje
NAV, 27.10.2010 Side 15
Avklaringer
 Beslutningsmatrise
 Rollebeskrivelser
 Risikovurderinger
 Gjennomføringsevne i SPA
 Samarbeid med andre avdelinger i NDU, med direktoratet og med Pensjonsprogrammet
 Konkurransesituasjonen, forhold hos leverandørene
 Endringsprosesser innenfor NAV eller hos andre sentrale premissgivere
 Usikkerhet
 Hvert team har evaluert tilbudene fra alle de aktuelle leverandørene innenfor de respektive
kategoriene
 Teamene ble kun vurdert i forhold til kvalitetskriteriene
– Oppdragsforståelse
– Oppfyllelse av funksjonelle krav
– Oppfyllelse av ikke-funksjonelle krav
– Risiko ved migrering
– Metode for migrering
 Poenggivning og begrunnelser dokumentert i regneark
NAV, 27.10.2010 Side 16
Kvalifikasjonskriterier – prekvalifisering
 Obligatoriske krav (attester, regnskap etc)
 Tekniske og faglige kvalifikasjoner (eksempel fra Arena)
– Erfaring 25%
– Referanseprosjekter
– Kompetanse 25%
– CV’er for relevante ressurser
– Utfylt kompetansematrise (verktøy, rammeverk, metode, prosesser, ledelse)
for de samme personene
– Kapasitet 25%
– Beskrive og godtgjøre kapasitet for kvalifisert personell
– Beskrive bruk av evt. underleverandører
– Metode og kvalitetssikring 25%
– Kortfattet beskrivelse av relevant metode og verktøy
– Beskrivelse av forvaltningsprosesser
– Kvalitetssystem, sertifisering
NAV, 27.10.2010 Side 17
Kriterier – konkurranse
 Totalkostnad 35%
– Oppstartfase/etableringsfase
– Vedlikehold (ut fra erfaringstall for feil, support etc)
– Videreutvikling (ut fra prognose over utviklingsbehov)
 Kvalitet på tjenestene 65%
– Gjennomføringsevne 50%
– Forvaltningsorganisasjon
– Kompetanse og kapasitet
– Ledelse
– Referanseprosjekter
– Underleverandører
– Forvaltningsprosesser
– Utviklingsmetodikk
– Oppstartprosjekt
– Evt en konkret case??
– Kravoppfyllelse vedlikehold 10%
– Kravoppfyllelse rammeavtale 5%
NAV, 27.10.2010 Side 18
Omfang
Anskaffelse av forvaltningskontrakter - milepæler
Konkurranse Frist – forespørsel om å
delta i
konkurransen
Frist – utsendelse av
konkurransegrunnlag
Tilbudsfrist Avtaleinngåelse
Fellessystemer 5/1 13/1 25/2 7/5
Pensjon & Bidrag 8/1 25/1 25/3 18/6
Datavarehus 13/1 12/2 13/4 18/6
Fellesregistre 20/1 22/2 6/5 13/8
Integrasjon 22/1 12/4 23/6 29/10
Brev & arkiv 27/1 12/3 11/6 1/10
Økonomi 15/1 5/5 27/8 19/11
NAV, 27.10.2010 Side 19
Innhold av konkurransegrunnlag
 Betingelser for konkurransen
 Vedlegg 1 Kontraktsforlag Vedlikeholdskontrakt for programvare
– Del 1 Kontraktsdokument
– Del 2 Generelle kontraktsbestemmelser
– Del 3 Bilag
 Vedlegg 2 Kontraktsforslag Rammeavtale om utviklingstjenester
– Del 1 Kontraktsdokument
– Del 2 Generelle kontraktsbestemmelser
– Del 3 Bilag
 Vedlegg 3 Beskrivelse av programvaren
 Vedlegg 4 Forvaltning av programvaren
 Vedlegg 5 Internkontrollsystem for personvern,
informasjonssikkerhet og beredskap; Systemutvikling og
systemforvaltning
NAV, 27.10.2010 Side 20
6. De faste deltagerne i forhandlingsteamene
Anskaffelse Forhandlingsleder Forvaltningsledelse Innkjøp Koordinator
1 Fellessystemer Gunnar Helge Wiik
Pål Sundbye
Kristina Karlsen Gunnar Helge Wiik
Odd G. Alterhaug
Morten Tveit
2
Pensjon og
Bidrag Inger Beate Botheim
Pål Sundby
Trude Sponberg
Johnny Borgan Cecilie Trehjørningen Odd G. Alterhaug
3
Statistikk og
datavarehus Magne Nilsen
Christian Rosenvinge
Maria Tangen
Johnny Borgan
Jørgen Oddvar
Iversen NN
4 Fellesregistre Gunnar Helge Wiik
Dag Levkowetz
Berit Bergen Gunnar Helge Wiik Odd G. Alterhaug
5 Brev & Arkiv Gunnar Helge Wiik
Christian Rosenvinge
Johnny Borgan Gunnar Helge Wiik
Odd G. Alterhaug
Bente Ulvund
6
Integrasjon og
rammeverk Cecilie Trehjørningen
Dag Levkowetz
Daniel Engehagen Cecilie Trehjørningen (Odd G. Alterhaug)
7 Økonomi Gunnar Helge Wiik
Christian Rosenvinge
Bjarne Pettersen Gunnar Helge Wiik Odd G. Alterhaug
NAV, 27.10.2010 Side 21
Anskaffelse av forvaltningskontrakter - status
Konkurranse Tilbuds-
frist
Planlagt dato for
avtaleinngåelse
Status
Fellessystemer 25/2 7/5 Kontrakt signert 30/4 med Computas
Kontraktsverdi innlagt i Doffin etter avtaleinngåelse:
90 MNOK inkl. mva (6 år med årlig verdi på 15 MNOK)
Pensjon & Bidrag 25/3 18/6 Kontrakt signert 14.juni med Accenture
Kontraktsverdi innlagt i Doffin etter avtaleinngåelse:
330 MNOK inkl. mva (6 år med årlig verdi på 55 MNOK)
Datavarehus 13/4 18/6 Kontrakt signert 14.juni med Capgemini
Kontraktsverdi innlagt i Doffin etter avtaleinngåelse:
90 MNOK inkl. mva (6 år med årlig verdi på 15 MNOK)
Fellesregistre 6/5 13/8 Kontrakt signert 16.august med IBM
Kontraktsverd legges inn i Doffin etter avtaleinngåelse:
190 MNOK inkl. mva (6 år med årlig verdi på 31,7 MNOK)
Brev & arkiv 11/6 1/10 Kontraktsverdi 120 MNOK inkl mva
Integrasjon 23/6 29/10 Kontraktsverdi 150 MNOK inkl mva
Økonomi 27/8 19/11 Kontraktsverdi ca. 150+ MNOK inkl mva
Avtale ikke inngått. Verdi kan derfor ikke bekreftes.
NAV, 27.10.2010 Side 22
Oppsummering - suksesskriterier
 Planlegging og organisering
 Informasjon til markedet
 Likebehandling
 Forutsigbarhet
 Åpenhet og tilgjengelighet
 Planlegging og organisering
1 sur 22

Contenu connexe

Similaire à Presentasjon NAV frokostseminar anskaffelser_211010(20)

SSA-SSSA-S
SSA-S
Mari Vestre669 vues
Når kunden driver smidig utviklingNår kunden driver smidig utvikling
Når kunden driver smidig utvikling
Smidigkonferansen695 vues
NAV - IKT direktør Nina AulieNAV - IKT direktør Nina Aulie
NAV - IKT direktør Nina Aulie
Visma Consulting AS1.4K vues
Partnering og samspillPartnering og samspill
Partnering og samspill
Einar Michelsen1.4K vues
SIK Möte i Fredrikstad 11 sep 2013 SIK Möte i Fredrikstad 11 sep 2013
SIK Möte i Fredrikstad 11 sep 2013
Svenskt Projektforum384 vues
Governance  ddvGovernance  ddv
Governance ddv
dagfinnlauv553 vues
Signert kontrakt - hva nå?Signert kontrakt - hva nå?
Signert kontrakt - hva nå?
LYNX advokatfirma DA1.3K vues
FITS - IKT-drift slik det burde væreFITS - IKT-drift slik det burde være
FITS - IKT-drift slik det burde være
Snorre Løvås1.1K vues
Rammeverk: Kontinuerlig forbedring i SSBRammeverk: Kontinuerlig forbedring i SSB
Rammeverk: Kontinuerlig forbedring i SSB
Nordisk statistikermøte 20133.6K vues
Feide søknad og godkjenningsprosessFeide søknad og godkjenningsprosess
Feide søknad og godkjenningsprosess
Synneve Bottolfs284 vues
Feide søknad og godkjenningsprosessFeide søknad og godkjenningsprosess
Feide søknad og godkjenningsprosess
Senter for IKT i utdanningen, redaksjon421 vues
Prosjektøkonomi kurs draftProsjektøkonomi kurs draft
Prosjektøkonomi kurs draft
Ole Kristian Gravrok901 vues
Læreplan VG2Læreplan VG2
Læreplan VG2
Jon Even Fossheim270 vues

Plus de Devoteam daVinci(6)

Presentasjon NAV frokostseminar anskaffelser_211010

 • 1. Suksesskriterier sett fra en innkjøpers ståsted Anskaffelse av IKT og konsulenttjenester Gunnar.Helge.Wiik@nav.no Seniorrådgiver NAV 21. oktober 2010 Devoteam daVinci Frokostseminar anskaffelser 21. oktober 2010
 • 2. NAV, 27.10.2010 Side 2 Offentlige anskaffelser  I Norge anskaffer det offentlige varer og tjenester for ca. 380 mrd kroner i 2010.  NAV anskaffet varer og tjenester for ca. 9,9 mrd kroner i 2009  IKT - varer , vedl.og -support 650 MNOK  Konsulentavtaler 1 357 MNOK  § 1 Formål – Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenelig måte.  Sukssesskriterie for en offentlig anskaffelse er å realisere § 1 formål. – Hvordan klare det? – Det følgende er et eksempel på en anskaffelse som pågår nå og viser hvordan denne gjennomføres for å etterleve § 1
 • 3. NAV, 27.10.2010 Side 3 NAV - Arbeids- og velferdsforvaltningen TALL OG FAKTA  Opprettet 1. juli 2006 som fusjon av Arbeidsmarkedsetaten og Trygdeetaten  Skal innen 2010 gjennomføre en av tidenes største forvaltningsreformer: Lokale partnerskap stat/kommune  14 000 ansatte (i statsetaten)  ca 17 000 ansatte gjennom partnerskap med kommunene  Nesten hele befolkningen er blant våre brukere  Forvalter en tredjedel av statsbudsjettet, gjennom ordninger som arbeidsledighetstrygd, attføring, pensjon, barnetrygd, kontantstøtte, m.m.  Kontor i alle kommuner
 • 4. NAV, 27.10.2010 Side 4 Tre reformer samtidig NAV Pensjon Helse- refusjoner Organisering Arbeidsprosesser Kompetanse IKT Regler/lovgivning
 • 5. NAV, 27.10.2010 Side 5 Oppsummering av dagens situasjon og de viktigste utfordringene  Omstillingen er i rute, men tar energi og oppmerksomhet fra løpende produksjon og oppfølging av brukerne  Vi har hatt betydelige restanser og har slitt med saksbehandlingstidene på flere av de store ytelsesområdene  Forbereder innføring av nye regelverk som nytt pensjonsregelverk og arbeidsavklaringspenger  Reformarbeidet har vært prioritert og det har liten grad har vært mulig å prioritere andre oppgaver knyttet til utvikling og modernisering av etaten
 • 6. NAV, 27.10.2010 Side 6 Sentrale utfordringer på systemsiden i NAV  Det store presset på utvikling har ført til at forebyggende vedlikehold, konsolidering og feilretting har blitt prioritert lavere  IKT-porteføljen preges av sprikende teknologi og komplekse avhengigheter  Den nye organisasjonsstrukturen stiller krav til arbeidsprosessene i NAV som ikke støttes godt nok av eksisterende IKT-løsninger – f. eks. post- og dokumenthåndtering  Saksbehandlingssystemene har fått langt flere brukere enn systemene var designet for  Høy kompleksitet i et drifts-, utviklings- og forvaltningsperspektiv  Strategiske/tekniske beslutninger blir ofte tatt i prosjekter  Påvirkning fra eksterne tjenesteleverandører  Kontroll og styring
 • 7. NAV, 27.10.2010 Side 7 Etablering av forvaltningskontrakter for Ny pensjonsløsning  Konkurranseutsetting av et sentralt og virksomhetskritisk område  Informasjon og forventninger til leverandørmarkedet  Kjøp av tjenester på et riktig nivå  Profesjonalisering av kunderollen  Ønske om å påvirke og motivere markedet – Reelle og gode tilbud – Ryddig og etterrettelig behandling – God informasjon – Profesjonell kjøper av tjenester
 • 8. NAV, 27.10.2010 Side 8 Mål  Etablere forvaltningskontrakter for Ny pensjonsløsning  Inkludere systemer/komponenter fra eksisterende porteføljer der dette gir bedre systemforvaltning for NAV
 • 9. NAV, 27.10.2010 Side 9 Overordnet plan  Informasjon og overgangsavtaler med leverandører innenfor Pensjonsprogrammet: juni – september 2009  Prekvalifisering av leverandører: Q3 – Q4 2009  Anskaffelsesprosess: Q4 2009 – Q3 2010  Overgangsfase for ny leverandør: Q3 2010 – Q2 2011  Ny leverandør overtar forvaltningsansvaret: Fra Q3 2011
 • 10. NAV, 27.10.2010 Side 10 Strategi  Markedsvurdering  Forvaltningsstrategi  Anskaffelsesstrategi  Sourcingstrategi  Evt. endringer i rammeverk/utviklingsverktøy for forvaltning?  Føringer vedrørende metode for systemutvikling/ systemleveranse
 • 11. NAV, 27.10.2010 Side 11 Markedsvurdering  Markedssituasjonen – Med dagens forholdsvis lave konjunkturer er det kapasitet i markedet – Prisnivået har gått ned siste 12 måneder – Nedgangen i verdensøkonomien på vei til å bunne ut – Usikkert når markedet snur – vil det skje innenfor neste 6 - 12 måneder?  Konkurransesituasjonen – Dagens leverandører i pensjonsprogrammet har fortrinn – Viktig å skape en god konkurransesituasjon gjennom – Definere overgang fra program til forvaltning (oppstart- og etableringsfase) som gjør andre leverandører i stand til å bygge seg opp – Overgangsavtaler med dagens leverandører – NDU sine ekstra kostnader for overgang til forvaltning med ny leverandør tas ikke inn i evalueringen – Kjennskap til virksomhetsprosessene i NAV skal vektlegges balansert i evalueringen
 • 12. NAV, 27.10.2010 Side 12 Forvaltningsstrategi  NAV forvaltningsstrategi legges til grunn – Leveranse av tjenester med resultatansvar fremfor kjøp av løpende konsulenttjenester – Leveransene skal beskrives iht definerte kvalitetskrav, og skal følges opp ift måloppnåelse – Større forutsigbarhet i forhold til kostnadsnivå for kunden – Definert grunnlag for styring og oppfølging av kostnader – Leverandørene skal følges opp i forhold til måloppnåelse og kvalitet – Kontraktene skal i størst mulig grad gjenspeile faktisk samhandling og oppfølging av leveranser – Klare forpliktelser hos leverandører – Incentiver som sikrer kvalitetsmessig god forvaltning
 • 13. NAV, 27.10.2010 Side 13 Anskaffelsesstrategi 1. Prosedyre og modell 2. Kvalifikasjonskriterier – prekvalifisering 3. Kvalifikasjonskriterier - konkurranse
 • 14. NAV, 27.10.2010 Side 14 Prosedyre og modell  Prosedyre: Over terskelverdi, konkurranse i 2 trinn med forhandling  Kontraktene baseres på kontraktsstandardene fra Dataforeningen for systemforvaltning samt NDU sine tillegg til disse standardene – Vedlikeholdskontrakten – Rammeavtale om utviklingstjenester  Prismodell: I henhold til kontraktsstandardene fra Dataforeningen – Fast pris for vedlikehold med feilrettingsforpliktelse – Målpris med risikopåslag på estimat som hovedmodell for videreutviklingsleveranser – Løpende timebetaling for utredningsarbeid, evt. også målpris på utarbeidelse av løsningsspesifikasjon – Fast %-påslag for administrasjon av videreutvikling, versjonshåndtering/ konfigurasjonsstyring og feilretting under akseptansetest  Kontraktsperiode: 4 år (inklusive oppstartfase) samt opsjoner på 1 år + 1 år  Leverandørkonstellasjon: En leverandør innenfor forvaltning av hvert område/portefølje
 • 15. NAV, 27.10.2010 Side 15 Avklaringer  Beslutningsmatrise  Rollebeskrivelser  Risikovurderinger  Gjennomføringsevne i SPA  Samarbeid med andre avdelinger i NDU, med direktoratet og med Pensjonsprogrammet  Konkurransesituasjonen, forhold hos leverandørene  Endringsprosesser innenfor NAV eller hos andre sentrale premissgivere  Usikkerhet  Hvert team har evaluert tilbudene fra alle de aktuelle leverandørene innenfor de respektive kategoriene  Teamene ble kun vurdert i forhold til kvalitetskriteriene – Oppdragsforståelse – Oppfyllelse av funksjonelle krav – Oppfyllelse av ikke-funksjonelle krav – Risiko ved migrering – Metode for migrering  Poenggivning og begrunnelser dokumentert i regneark
 • 16. NAV, 27.10.2010 Side 16 Kvalifikasjonskriterier – prekvalifisering  Obligatoriske krav (attester, regnskap etc)  Tekniske og faglige kvalifikasjoner (eksempel fra Arena) – Erfaring 25% – Referanseprosjekter – Kompetanse 25% – CV’er for relevante ressurser – Utfylt kompetansematrise (verktøy, rammeverk, metode, prosesser, ledelse) for de samme personene – Kapasitet 25% – Beskrive og godtgjøre kapasitet for kvalifisert personell – Beskrive bruk av evt. underleverandører – Metode og kvalitetssikring 25% – Kortfattet beskrivelse av relevant metode og verktøy – Beskrivelse av forvaltningsprosesser – Kvalitetssystem, sertifisering
 • 17. NAV, 27.10.2010 Side 17 Kriterier – konkurranse  Totalkostnad 35% – Oppstartfase/etableringsfase – Vedlikehold (ut fra erfaringstall for feil, support etc) – Videreutvikling (ut fra prognose over utviklingsbehov)  Kvalitet på tjenestene 65% – Gjennomføringsevne 50% – Forvaltningsorganisasjon – Kompetanse og kapasitet – Ledelse – Referanseprosjekter – Underleverandører – Forvaltningsprosesser – Utviklingsmetodikk – Oppstartprosjekt – Evt en konkret case?? – Kravoppfyllelse vedlikehold 10% – Kravoppfyllelse rammeavtale 5%
 • 18. NAV, 27.10.2010 Side 18 Omfang Anskaffelse av forvaltningskontrakter - milepæler Konkurranse Frist – forespørsel om å delta i konkurransen Frist – utsendelse av konkurransegrunnlag Tilbudsfrist Avtaleinngåelse Fellessystemer 5/1 13/1 25/2 7/5 Pensjon & Bidrag 8/1 25/1 25/3 18/6 Datavarehus 13/1 12/2 13/4 18/6 Fellesregistre 20/1 22/2 6/5 13/8 Integrasjon 22/1 12/4 23/6 29/10 Brev & arkiv 27/1 12/3 11/6 1/10 Økonomi 15/1 5/5 27/8 19/11
 • 19. NAV, 27.10.2010 Side 19 Innhold av konkurransegrunnlag  Betingelser for konkurransen  Vedlegg 1 Kontraktsforlag Vedlikeholdskontrakt for programvare – Del 1 Kontraktsdokument – Del 2 Generelle kontraktsbestemmelser – Del 3 Bilag  Vedlegg 2 Kontraktsforslag Rammeavtale om utviklingstjenester – Del 1 Kontraktsdokument – Del 2 Generelle kontraktsbestemmelser – Del 3 Bilag  Vedlegg 3 Beskrivelse av programvaren  Vedlegg 4 Forvaltning av programvaren  Vedlegg 5 Internkontrollsystem for personvern, informasjonssikkerhet og beredskap; Systemutvikling og systemforvaltning
 • 20. NAV, 27.10.2010 Side 20 6. De faste deltagerne i forhandlingsteamene Anskaffelse Forhandlingsleder Forvaltningsledelse Innkjøp Koordinator 1 Fellessystemer Gunnar Helge Wiik Pål Sundbye Kristina Karlsen Gunnar Helge Wiik Odd G. Alterhaug Morten Tveit 2 Pensjon og Bidrag Inger Beate Botheim Pål Sundby Trude Sponberg Johnny Borgan Cecilie Trehjørningen Odd G. Alterhaug 3 Statistikk og datavarehus Magne Nilsen Christian Rosenvinge Maria Tangen Johnny Borgan Jørgen Oddvar Iversen NN 4 Fellesregistre Gunnar Helge Wiik Dag Levkowetz Berit Bergen Gunnar Helge Wiik Odd G. Alterhaug 5 Brev & Arkiv Gunnar Helge Wiik Christian Rosenvinge Johnny Borgan Gunnar Helge Wiik Odd G. Alterhaug Bente Ulvund 6 Integrasjon og rammeverk Cecilie Trehjørningen Dag Levkowetz Daniel Engehagen Cecilie Trehjørningen (Odd G. Alterhaug) 7 Økonomi Gunnar Helge Wiik Christian Rosenvinge Bjarne Pettersen Gunnar Helge Wiik Odd G. Alterhaug
 • 21. NAV, 27.10.2010 Side 21 Anskaffelse av forvaltningskontrakter - status Konkurranse Tilbuds- frist Planlagt dato for avtaleinngåelse Status Fellessystemer 25/2 7/5 Kontrakt signert 30/4 med Computas Kontraktsverdi innlagt i Doffin etter avtaleinngåelse: 90 MNOK inkl. mva (6 år med årlig verdi på 15 MNOK) Pensjon & Bidrag 25/3 18/6 Kontrakt signert 14.juni med Accenture Kontraktsverdi innlagt i Doffin etter avtaleinngåelse: 330 MNOK inkl. mva (6 år med årlig verdi på 55 MNOK) Datavarehus 13/4 18/6 Kontrakt signert 14.juni med Capgemini Kontraktsverdi innlagt i Doffin etter avtaleinngåelse: 90 MNOK inkl. mva (6 år med årlig verdi på 15 MNOK) Fellesregistre 6/5 13/8 Kontrakt signert 16.august med IBM Kontraktsverd legges inn i Doffin etter avtaleinngåelse: 190 MNOK inkl. mva (6 år med årlig verdi på 31,7 MNOK) Brev & arkiv 11/6 1/10 Kontraktsverdi 120 MNOK inkl mva Integrasjon 23/6 29/10 Kontraktsverdi 150 MNOK inkl mva Økonomi 27/8 19/11 Kontraktsverdi ca. 150+ MNOK inkl mva Avtale ikke inngått. Verdi kan derfor ikke bekreftes.
 • 22. NAV, 27.10.2010 Side 22 Oppsummering - suksesskriterier  Planlegging og organisering  Informasjon til markedet  Likebehandling  Forutsigbarhet  Åpenhet og tilgjengelighet  Planlegging og organisering