Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Presentasjon undersøkelse gevinstrealisering_121010

1 016 vues

Publié le

Publié dans : Business
 • Soyez le premier à commenter

Presentasjon undersøkelse gevinstrealisering_121010

 1. 1. Leonardoseminar om Gevinstrealisering 12. oktober 2010
 2. 2. COPYRIGHT© VERDIEN LIGGER I Å SE SAMMENHENGENE… 2 19/10/2010
 3. 3. COPYRIGHT© BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN IKT en viktig driver • Få, om noen, virksomheter klarer seg uten IKT • IKT viktig driver for samfunnsutviklingen og for å opprettholde konkurransekraft i næringslivet Effektivisering av offentlig sektor • Velferdsmodellen under press • Våre naboland planlegger radikale kutt som et resultat av finanskrisen UNDERSØKELSEN ER BESVART AV 227 BESLUTNINGSTAGERE I Hvor står vi? OFFENTLIG OG PRIVAT • Vi ville ta temperaturen på hvordan norske virksomheter forholder seg til gevinster fra IKT- SEKTOR prosjekter 3 10/19/2010
 4. 4. MÅLENE ER ORIENTERT OM BEDRET KUNDEOPPLEVELSE, COPYRIGHT© LAVERE KOSTNADER, SAKSBEHANDLINGSTID OG FEILREDUKSJON På hvilke av følgende områder er det satt mål for utbytte eller gevinst fra prosjektet? Forbedring i kunde- eller 52 brukeropplevelse Forbedret kostnadseffektivitet 48 Forbedring i 41 saksbehandlingstid Reduksjon i feil 39 Privat næringsliv legger i Økte inntekter 26 større grad vekt på økonomiske mål som kostnadseffektivitet og Andre områder 24 inntektsmuligheter Forbedret 23 produktlønnsomhet Forbedret kundelønnsomhet 22 Redusert bemanning 20 Vet ikke 0 Kilde: Synovate 4 19/10/2010
 5. 5. COPYRIGHT© HOVEDFUNN Kun 6 av 10 prosjekter igangsettes med mål og planer for gevinstrealisering Kun 2 av 10 av de som legger planer for gevinstrealisering, følger opp/ evaluerer planene og holder fremdriften 5 19/10/2010
 6. 6. COPYRIGHT© ÅRSAKER TIL MANGLENDE PLANER: MANGLENDE RESSURSTILDELING Etter din personlige vurdering, hva mener du er årsakene til at det ikke er lagt konkrete planer for realisering av utbytte eller gevinst fra prosjektet? Prosjektet har ikke klare målsettinger for gevinst eller 48 utbytte Ingen har fått i oppgave å utarbeide slike planer 26 Prosjektgruppen har ikke hatt kapasitet til annet enn å 19 utvikle og implementere prosjektet Svak For lite ressurser for å gjennomføre opplæring 16 ressurstildeling Prosjektet er ikke tilstrekkelig integrert med øvrig 15 organisasjon Ledelsen er for lite involvert i prosjektet 6 Forutsetningene for beregnet gevinst eller utbytte har 6 endret seg Ny ledelse som prioriterer andre ting 5 Vet ikke 4 Andre årsaker 28 Kilde: Synovate
 7. 7. COPYRIGHT© ÅRSAKENE TIL AVVIK ER MANGE Hva mener du er årsakene til at man ikke vil oppnå målene som er satt for utbytte eller gevinst? Målene er for optimistiske 31 % Prosjektet er ikke tilstrekkelig integrert med øvrig organisasjon 25 % For lite ressurser for å gjennomføre opplæring 24 % For svak praktisk oppfølging av planene som er lagt 22 % Tendens til at sviktende måloppnåelse i privat Planer for realisering av gevinstene er ikke konkrete nok 20 % næringsliv i større grad skyldes optimistiske Forutsetningene for beregnet gevinst eller utbytte har endret seg 19 % mål. For dårlig teknisk eller systemmessig løsning 15 % Mens i det offentlige er Ledelsen er for lite involvert i prosjektet 13 % liten ressurstildeling, manglende kompetanse Har ikke god nok kompetanse i endringsledelse 13 % i endringsledelse og mot hos ledelsen de Ledelsen har ikke mot til å gjennomføre nødvendige endringer 12 % viktigste årsakene til svak måloppnåelse. Planene for realisering av gevinstene er ikke oppdaterte 8% Ny ledelse som prioriterer andre ting 2% Vet ikke 1% Kilde: Synovate Andre årsaker 22 % 7 19/10/2010
 8. 8. HVORDAN KAN MAN LYKKES BEDRE MED GEVINSTREALISERING? 8 19/10/2010
 9. 9. COPYRIGHT© SÆRPREG VED GEVINSTREALISERING AV IKT Krever tverrfaglig kompetanse, kunnskap om prosesser og Alle gevinster er ikke klargjort teknologi på forhånd! Behov for flere runder.. Behov for å planlegge bruk av ulike virkemidler, skjer ikke av seg selv.. Liten etterspørsel: Ofte stemoderlig behandlet.. Her er det ofte stort fokus! 9 10/19/2010
 10. 10. COPYRIGHT© HVA HINDRER GEVINSTREALISERING? Manglende insentiver Manglende lederforankring Manglende kobling mellom prosjekt og linje 10 10/19/2010
 11. 11. COPYRIGHT© MANGLENDE INSENTIVER TIL Å REALISERE GEVINSTER ”Oversalg” ved beslutning Vil ikke tydeliggjøre gevinster som ikke beholdes Gevinstene kommer et sted, mens kostnadene kommer et annet sted ”Silobudsjettering” og ”silostyring” 11 10/19/2010
 12. 12. COPYRIGHT© FOKUS I LEDELSEN VARIERER I ULIKE FASER Ledelsesfokus Høy Toppledelsen har fokus på fase 1 og 2 Viktig å ta med mellomledere i hele prosessen! Tid Lav Fase 1: Planlegging Fase 2: Implementering Fase 3: Gevinstrealisering Prosjektstart Prosjektslutt 12 10/19/2010
 13. 13. COPYRIGHT© TIPS FOR GEVINSTREALISERING Planlegg: Gevinster kommer ikke av seg selv! • Lag en plan for å ta ut gevinstene • Bestem hvordan du skal måle gevinstene og sørg for at planene revideres Jobb med forankring i ledelsen/linjen • Toppledelse og mellomledelse • God overgang prosjekt linje Tenk organisering • Egne enheter for oppfølging, ”vaktbikkjer” Integrer oppfølgingen av gevinster i den ordinære virksomhetsstyringen • IKT sentral driver for omlegging av prosesser og effektivisering! 13 10/19/2010

×