Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

หน้าปก

0 vue

Publié le

  • Soyez le premier à commenter

หน้าปก

  1. 1. รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้ วย Wordpress เรื่อง เทคโนโลยี GIS จัดทาโดย นางสาวกนกวรรณ เพียคา ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 5/1 เลขที่ 27 นาเสนอ ครูสมร ตาระพันธ์ รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ นี้เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษา วิชา การสร้ างและออกแบบเว็บไซต์ (ง 30242) ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ ) สานักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ้
  2. 2. หัวข้ อโครงงาน : การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เทคโนโลยี GISประเภทของโครงงาน : โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาผู้เสนอโครงงาน : นางสาวกนกวรรณ เพียคา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 /1 เลขที่ 27ครูที่ปรึกษาโครงงาน : นางสมร ตาระพันธ์ ตาแหน่ง ครู ชานาญการพิเศษปี การศึกษา : 2554 บทคัดย่อ โครงงานการพัฒนาเว็บบล็อก (Weblog) ด้วย Wordpress เรื่ อง เทคโนโลยี GIS นี้ จัดทาขึ้นโดยมีวตถุประสงค์เพื่อนาเอารู ปแบบการเรี ยนรู้ยคใหม่ที่ใช้สื่อสังคม หรื อ Social Media ซึ่งเป็ นสื่อ ั ุที่ได้รับความสนใจและเป็ นที่นิยมในปัจจุบน มาประยุกต์เข้ากับการเรี ยนรู้ โดยได้ศึกษารู ปแบบ ัและพัฒนาการเรี ยนรู้ในการจัดสร้างเว็บบล็อกด้วยเว็บไซต์สาเร็ จรู ปชื่อว่า Wordpress ทั้งนี้ได้ทาการศึกษาค้นคว้าเนื้อหาความรู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่ อง เทคโนโลยี GIS นี้ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับGISซึ่งกาลังเป็ นที่นิยมกันในตอนนี้โดยผูจดทาโครงงานสามารถพัฒนารู ปแบบของเว็บบล็อกจาก ้ัWordpress ได้ดวยตนเองและนามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรี ยนรู้ของตนเองมากยิงขึ้น และนาได้ ้ ่นาเสนอบทเรี ยนผ่านเว็บบล็อกที่ http://siraporn.wordpress.com/ ทั้งนี้ ทาให้สามารถติดต่อ สื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผูสนใจทัวไปได้เป็ นอย่างดี ้ ่
  3. 3. กิตติกรรมประกาศ รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ฉบับนี้ สาเร็ จลุล่วงไปได้ดวยความเมตตาช่วยเหลือ ้อย่างดียงจากครู สมร ตาระพันธ์ ครู ผสอนวิชาการสร้างและออกแบบเว็บไซต์ ที่อนุมติเห็นชอบใน ิ่ ู้ ัการจัดทาโครงงานและให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บบล็อกด้วยเว็บไซต์ wordpress อีกทั้งเป็ นที่ปรึ กษาในด้านวิชาการและการจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ ขอขอบพระคุณคณะครู โรงเรี ยนเลยอนุกลทุกท่านที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้การ ูเรี ยนรู้ประสบผลสาเร็ จ ขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่มีส่วนช่วยแนะนาการทาโครงงานคอมพิวเตอร์การใช้อินเทอร์เน็ต การสร้างเว็บบล็อก และการช่วยเข้ามาคลิก “LIKE” ในกล่องแสดงความคิดเห็นขอบคุณกาลังใจดีๆ จากนางสาว ศิราภรณ์ วังคีรี ความดีอนเกิดจากการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ัผูจดทาโครงงานขอมอบแด่บิดา มารดา ครู อาจารย์และผูมีพระคุณทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยผลักดันและ ้ั ้เป็ นกาลังใจ ซึ่งผูจดทาซาบซึ้งในความกรุ ณาอันยิงใหญ่จากท่าน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาส ้ั ่นี้ นางสาวกนกวรรณ เพียคา
  4. 4. สารบัญ หน้ าส่ วนนา กบทคัดย่อ ขกิตติกรรมประกาศ คสารบัญ งสารบัญภาพ จบทที่ 1 บทนา 1 1.1 แนวคิด ที่มา และความสาคัญ 1 1.2 วัตถุประสงค์ 2 1.3 ขอบเขตของโครงงาน 2 1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 2บทที่ 2 เอกสารที่เกียวข้ อง ่ 3 2.1 ความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต 3-5 2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อสังคม Social Media 5-10 2.3 เว็บบล็อก (WebBlog) 10-13บทที่ 3 วิธีดาเนินงานโครงงาน 14 3.1 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือหรื อโปรแกรมหรื อที่ใช้ในการพัฒนา 14-15 3.2 ขั้นตอนการดาเนินงาน 14-15บทที่ 4 ผลการดาเนินงานโครงงาน 16 4.1 ผลการพัฒนาเว็บบล็อก 16 4.2 ตัวอย่างการนาเสนอหน้าเว็บบล็อก 17
  5. 5. บทที่ 5 สรุปผลการดาเนินงาน และข้ อเสนอแนะ 18 5.1 การดาเนินงานจัดทาโครงงาน 18 5.2 สรุ ปผลการดาเนินงานโครงงาน 18-19 5.3 ข้อเสนอแนะ 19บรรณานุกรมภาคผนวก

×