Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Obuka preduzetnika

9 290 vues

Publié le

Publié dans : Développement personnel
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Obuka preduzetnika

 1. 1. podsetnik POČETAK SOPSTVENOG BIZNISApreduzetnik – fizičko lice koje je registrovano ikoje radi sticanja dobiti u vidu zanimanja obavljazakonom dozvoljene delatnosti. U cilju obavljanjasamostalne delatnosti, preduzetnik osniva radnju(radionica, kancelarija, biro, servis, agencija,studio, pansion, apoteka, ordinacija...). Fizičko licemože osnovati samo jednu radnju. Radnja možeobavljati delatnost u više posebnih poslovnihprostorija i u više mesta, koja se mogu baviti istomili različitim delatnostima. Delatnost se možeobavljati u poslovnom prostoru ili kao terenski rad.
 2. 2. POSTUPAK OSNIVANJA RADNJE:1. REGISTRACIJA U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE (APR) – obrazac prijave i uplatnica za taksu – fotokopija lične karte – na zahtevanu adresu kroz par dana, dobije se: • Rešenje o upisu radnje u registar, • obrazac M-3A (PIO), • obrazac E-OPD (ZDRAVSTVO), • potvrda o izvršenoj registraciji (PIB). provera statusa može se videti na sajtu2. IZRADA PEČATA (štembilj mora biti identičan nazivu radnje na rešenju)3. OVERA POTPISA U SUDU (obrazac OP u 3 primerka)4. OTVARANJE RAČUNA KOD POSLOVNE BANKE (sa odabranom bankom zaključuje se ugovor i dobija depo karton)
 3. 3. 5. PORESKA UPRAVA SRBIJE (svi novoregistrovani preduzetnici treba da dostave): -rešenje o upisu radnje u registar, , -poreska prijava PPDG-1, preduzetnik koji započne obavljanjesamostalne delatnosti, dužan je da podnese poresku prijavu (PPDG-1) ukojoj će dati procenu prometa do kraja prve poslovne godine. -...6. PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE AKO PREDUZETNIK ISPUNJAVA USLOVE I ŽELI DA BUDE GODIŠNJE PAUŠALNO OPOREZOVAN.
 4. 4. FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (za dobijanje zdravstvene knjižice preduzetnika, dostaviti):-rešenje o upisu radnje u registar,-fotokopija lične karte,-obrazac E-OPD,-zdravstvenu knjižicu,-prijava na zdravstvo (M obrazac),
 5. 5. Za sve one koji nemaju iskustva u preduzetništvu preporučuje se da pre počinjanja svog posla provedu jedno vreme u firmi. Dobro bi bilo da to bude u istoj delatnosti u kojoj budući preduzetnik namerava da pokrene svoj biznis (prethodno radno iskustvo, hobi, primer iz okoline, preuzimanje postojećeg biznisa...)- biznis treba da poseduje tržišne i profitne potencijale,- biznis treba da odražava znanje, sposobnost i interese preduzetnika.OSOBINE USPEŠNOG PREDUZETNIKA- znaju to čime se bave, želja za finansijskom nezavisnošću, upornost, sposobnost da se problem identifikuje i iznađe rešenje, postavljanje prioriteta, vera u sebe i svoj poslovni koncept...UOBIČAJENI NEDOSTACI- nemaju kapacitet ni plan za proizvodnju proizvoda, često ne ispituju da li njihov proizvod ili usluga donose profit (retko rade istraživanje tržišta), neadekvatno planiranje posla, nedovoljan početni kapital za početni period i razvojne stadiume, pogrešno procenjen zahtev tržišta.
 6. 6. Vidovi obavljanja samostalne delatnosti:-preduzetnik koji obavlja samostalnu delatnost u vidu osnovnog zanimanja,-preduzetnik koji obavlja samostalnu delatnost iz radnog odnosa (istovremeno radi kod drugog poslodavca),-preduzetnik koji je istovremeno i osnivač, vlasnik privrednog društva u kojem nije radno angažovan,-preduzetnik koji je istovremeno i osnivač,vlasnik privrednog društva u kojem jeradno angažovan,-preduzetnik koji samostalnu delatnostobavlja kao penzioner.
 7. 7. OPOREZIVANJE PREDUZETNIČE RADNJE:-prema paušalno utvrđenom -PAUŠAL, DO 3 MIL.DIN. prihodu (shodno rešenju Poreske uprave), ukupan promet do 3.000.000,00 u kalendarskoj godini-prema stvarno ostvarenom -OBAVEZNO VOĐENJE prometu (obavezno vođenje POSLOVNIH KNJIGA , poslovnih knjiga), ukupna promet PREKO 3 MIL.DIN. veći od 3.000.000,00 u kalendarskoj godini.-PDV obveznik, ukupan promet preko 4.000.000,00 dinara u poslednjih 12 meseci (PDV -PDV OBVEZNIK, PREKO obveznik se postaje i na osnovu 4 MIL.DIN. planiranog prometa u toj visini).
 8. 8. NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI,plaćaju se:- porez na dohodak građana na prihode od samostalne delelatnosti (10%)- doprinosi za obavezno socijano osiguranje:doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje 22,0%doprinos za zdravstveno osiguranje 12,3%doprinos za osig.za sl.nezaposlenosti 1,5%Osnovica za obračun poreza na prihode od samostalne delatnosti i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje:-za preduzetnike je oporeziva dobit odnosno paušalno utvrđen prihod
 9. 9. Rešenje o obračunu poreza i doprinosa:Obračun poreza i doprinosa vrši nadležni poreskiorgan i obvezniku izdaje rešenje: -za plaćanje akontacija, -za konačnu obavezu po isteku poslovne godine.Prema načinu vođenja poslovnih knjiga preduzetnici se delena:-preduzetnike koji vode poslovne knjige po sistemu prostog /dvojnog knjigovodstva,-paušalno oporezovane preduzetnike koji vode samo knjigu oostvarenom prometu - KPO.
 10. 10. PAUŠALNO OPOREZIVANJE SAMOSTALNE DELATNOSTIPolazna osnovica za utvrđivanje paušalnog prihoda određuje se u odnosu na prosečnu mesečnu zaradu po zaposlenom ostvarenu u Republici u prethodnoj godini u odnosu na godinu za koju se utvrđuje porez.Pravo na paušalno oporezivanje ima: - preduzetnik koji s obzirom na okolnosti nije u stanju da vodi poslovne knjige osim knjige o ostvarenom prometu (KPO) -preduzetnik kome vođenje poslovnih knjiga otežava obavljanje delatnostiZahtev za paušalno oporezivanje: -za novoosnovanu radnju, zahtev za paušalno oprezivanje podnosti se u roku od 15 dana od dana upisa u registar APR. -preduzetnicima kojima je već utvrđeno pravo na paušalno oporezivanje, podnose prijavu do 30.novembra tekuće godine za narednu godinu.
 11. 11. • Obveznici koji su do sada bili paušalno oporezovani ne podnose novi zahtev, osim ako se promene okolnosti od značaja za paušalno oporezivanje (ako se značajnije izmeni obim poslovanja odnosno ako izmenjeni uslovi isključuju pravo na paušalno oporezivanje).• Preduzetnik koji je imao status paušalca a želi da porez na prihode od samostalne delatnosti u narednoj godini plaća na planirani odnosno ostvareni prihod, treba da dostavi poreskom organu poresku prijavu (PPDG-1) i pismeno obaveštenje da će od 01.01.naredne godine voditi poslovne knjige po sistemu prostog ili dvojnog knjigovodstva.
 12. 12. -preduzetnici paušalci vode samo knjigu o ostvarenom prometu paušalno oporezovanih obveznika – KPO i nisu obavezni da utvrđuju finansijski rezultat poslovanja i da poreskom organu dostavljaju Bilans uspeha i Poreski bilans.-raspolaganje novčanim sredstvima: paušalac može podizati gotov novac sa svog poslovnog računa, bez ikakvih ograničenja i bez podnošenja dokaza za koje namene podiže i troši novčana sredstva.Finansijska sredstva radnje mogu da se koriste za poslovne i lične potrebe.
 13. 13. Preduzetnik koji nema pravo na paušalno oporezivanje:1 -osnivač ortačke radnje,2 -koji obavlja delatnost iz oblasti trgovine na veliko itrgovine na malo (osim održavanja i opravke motornihvozila), hotela i restorana, finansijskog posredovanja iaktivnosti u vezi sa nekretninama. Izuzetnopreduzetniku koji trgovinsku ili ugostiteljsku delatnostobavlja u kiosku, prikolici ili sličnom montažnom ilipokretnom objektu može se, na njegov zahtev,odobriti da porez plaća na paušalno utvrđen prihod,3 -u čiju delatnost ulažu i druga lica,4 -čiji je ukupan promet u godini koja prethodi godiniza koju se utvrđuje porez, odnosno čiji je planiranipromet kada se otpočinje delatnost - veći od3.000.000,005 -koji je obveznik PDV odnosno koji se opredeli zaplaćanje PDV-a.
 14. 14. PDV JE POREZ NA PROMET:-kod nas je u primeni od 01.01.2005.-opšta stopa (18%), posebna stopa (8%).-ciljevi PDV-a:• prihod državi• smanjenje obima sive ekonomije i podsticanje lojalne konkurencije (oporezuje se svaka faza prometa),• podstiče i pojeftinjuje izvoz (na izvoz se ne plaća pdv),• povećava broj obveznika (ko posluje sa poreskim obveznikom koji nije u sistemu PDV nema pravo na povraćaj poreza).
 15. 15. KAKO SE EVIDENTIRATI ZA PDVPodošenjem evidencione prijave Poreskoj upravi:- Preko 4 miliona dinara – obavezno evidentiranje- od 2 do 4 miliona dinara – po opredeljenju preduzetnika- do 2 miliona dinara - ne evidentiraju se-poreski periodi mogu biti:• KALENDARSKI MESEC, obveznik koji je u proteklih 12 meseci ostvario ukupan promet, odnosno koji za narednih 12 meseci proceni ukupan promet veći od 20.000.000 dinara• KALENDARSKO TROMESEČJE, obveznik koji je u proteklih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 4.000.000 dinara, a manji od 20.000.000 dinara.
 16. 16. OBVEZNICI PDV-a-Firme koje su u PDV sistemu, određuju cenu robe i usluga bez PDV. Na tu cenu dodaju PDV, formirajući na taj način prodajnu cenu (PRODAJA).-Firma prilikom nabavke dobara i usluga za obavljanje delatnosti, dobavljačima plaća cenu sa PDV- om (NABAVKA).-Na kraju obračunskog perioda, firma plaća razliku ova dva iznosa, ili joj država vraća razliku, ukoliko je više uplaćeno (u roku od 45 dana).
 17. 17. PRIMENA PROPISA O FISKALNIM KASAMA:Prema Zakonu o fiskalnim kasama pravna lica i preduzetnici koji vrše promet dobara na malo, odnosno promet usluga fizičkim licima u okviru obavljanja delatnosti, dužni su da svaki pojedinačni promet evidentiraju isključivo preko fiskalnih kasa (sem ukoliko nisu posebnim propisom oslobođeni).• Nalog za ispravku – Ako se kupljeno dobro vraća ili na drugi način vrši reklamacija, ispravka se vrši nalogom NI. Ispravka se vrši samo na osnovu originalnog fiskalnog isečka. Za svaki isečak popunjava se poseban nalog za ispravku, istog dana kada je roba vraćena- reklamirana.• Obavezno vođenje knjige EDI (evidencija dnevnih izveštaja)
 18. 18. LIKVIDNOST• Svako poslovanje je povezano sa tri velike sfere finansijskih aktivnosti: sfera nabavke, sfera prodaje i sfera obaveza prema državi.• Preduzetnik mora da servisira obaveze prema dobavljačima (nabavka), državi, radnicima,krediti..., dok od kupaca naplaćuje svoja potraživanja. Likvidnost = Potraživanja - Obaveze• Za poslovanje je važno da potraživanja budu veća od obaveza i da potraživanja od kupaca budu realno naplativa.
 19. 19. UDRUŽENJE PREDUZETNIKA-pitanja i informacije vezane za obavljanje delatnosti,-uputstva za otvaranje radnji i nastale promene,-stručna pomoć kroz informativne i savetodavne usluge. Telefon : 024 / 557-385

×