Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

SENIORART – tvorivý ateliér pre seniorov

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Pr 2021 záhrada v meste
Pr 2021 záhrada v meste
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 17 Publicité

SENIORART – tvorivý ateliér pre seniorov

Télécharger pour lire hors ligne

Zriadime ateliér, v ktorom sa budú využívať liečivé účinky umenia a ďalších kreatívnych činností – rôznych hobby techník, jednoduchých remeselných a výtvarných činností. Tvorivá práca a výmena skúsenosti napomôže aj prekonávaniu osamelosti.

Zriadime ateliér, v ktorom sa budú využívať liečivé účinky umenia a ďalších kreatívnych činností – rôznych hobby techník, jednoduchých remeselných a výtvarných činností. Tvorivá práca a výmena skúsenosti napomôže aj prekonávaniu osamelosti.

Publicité
Publicité

SENIORART – tvorivý ateliér pre seniorov

 1. 1. SENIORARTSENIORART Tvorivý ateliér pre seniorovTvorivý ateliér pre seniorov
 2. 2. CIEE PROJEKTUCIEE PROJEKTU  Rozvoj kreativity u seniorovRozvoj kreativity u seniorov –– bariéra procesubariéra procesu starnutia ,získavanie nových zručností,starnutia ,získavanie nových zručností,  Zmysluplná náplň pre voľný časZmysluplná náplň pre voľný čas v príprave nav príprave na starobu a v dôchodkovom vekustarobu a v dôchodkovom veku  Využívanie terapeutickej funkcie umeniaVyužívanie terapeutickej funkcie umenia –– výtvarných činností, jednoduchýchvýtvarných činností, jednoduchých remeselných techníkremeselných techník,, kreatívnych kurzov,kreatívnych kurzov, nácvik divadelných scénok, simultánnenácvik divadelných scénok, simultánne počúvanie relaxačnej hudbypočúvanie relaxačnej hudby
 3. 3. CIEĽOVÉ SKUPINYCIEĽOVÉ SKUPINY  Seniori v preddôchodkovom vekuSeniori v preddôchodkovom veku  Seniori – dôchodcoviaSeniori – dôchodcovia  ženy s kreatívnymi záľubami – textilnéženy s kreatívnymi záľubami – textilné techniky, umelecko-dekoratívne techniky,techniky, umelecko-dekoratívne techniky, tradičné remeslátradičné remeslá  Výtvarníci, remeselníci, divadelníci, recitátoriVýtvarníci, remeselníci, divadelníci, recitátori v seniorskom veku.v seniorskom veku.
 4. 4. PROSTRIEDKYPROSTRIEDKY  ZRIADENIE KREATÍVNEHO ATELIÉRU SZRIADENIE KREATÍVNEHO ATELIÉRU S ÚČELOVÝM VYBAVENÍM:ÚČELOVÝM VYBAVENÍM: - Regále na odkladanie výtvarného materiálu a- Regále na odkladanie výtvarného materiálu a pomôcokpomôcok - Skladacie pracovné stoly a stoličky- Skladacie pracovné stoly a stoličky - Keramická vypaľovacia piecka- Keramická vypaľovacia piecka - Malé tkáčske a gobelínové rámy, potreby na- Malé tkáčske a gobelínové rámy, potreby na paličkovaniepaličkovanie - Maliarske stojany- Maliarske stojany
 5. 5. Ukážky vybaveniaUkážky vybavenia
 6. 6. VÝCHODISKÁ, POPIS SÚČASNEJ SITUÁCIEVÝCHODISKÁ, POPIS SÚČASNEJ SITUÁCIE Neformálne stretávanie sa seniorov, najmä komunít žienNeformálne stretávanie sa seniorov, najmä komunít žien zameraných na kreatívnu činnosťzameraných na kreatívnu činnosť::  V ZŠ Dobšinského – Zapotôčky –V ZŠ Dobšinského – Zapotôčky – umelecko-dekoratívneumelecko-dekoratívne techniky, pletenie z papiera, textilné technikytechniky, pletenie z papiera, textilné techniky  V bývalej ZŠ S. Chalúpku v Prievidzi – stretnutia členiekV bývalej ZŠ S. Chalúpku v Prievidzi – stretnutia členiek združenia ARS PRO FEMINA zamerané nazdruženia ARS PRO FEMINA zamerané na arteterapiu,arteterapiu, výtvarné techniky, tradičnú ľudovú tvorbuvýtvarné techniky, tradičnú ľudovú tvorbu s možnosťous možnosťou využívania uvedených priestorov len do konca júla 2017využívania uvedených priestorov len do konca júla 2017  V Centre voľného času SPEKTRUM. Ul. K. Novackého -V Centre voľného času SPEKTRUM. Ul. K. Novackého - umelecko-dekoratívne techniky, pletenie z papiera, textilnéumelecko-dekoratívne techniky, pletenie z papiera, textilné technikytechniky  Jednotlivé skupiny pracujú viacmenej izolovanieJednotlivé skupiny pracujú viacmenej izolovanie  Na sídlisku Sever nepôsobí žiadne denné centrum pre seniorovNa sídlisku Sever nepôsobí žiadne denné centrum pre seniorov
 7. 7. RIEŠENIE SITUÁCIERIEŠENIE SITUÁCIE  Vzájomné prepojenie činnosti jednotlivých neformálnychVzájomné prepojenie činnosti jednotlivých neformálnych skupín, popri zachovaní tradičných miest stretávaniaskupín, popri zachovaní tradičných miest stretávania:: -- využitie skúsených lektoriek z jednotlivých skupínvyužitie skúsených lektoriek z jednotlivých skupín -- vzájomná výmena skúsenostívzájomná výmena skúseností - prizývanie odborných lektorov z radov skúsených výtvarníkov, ľudových- prizývanie odborných lektorov z radov skúsených výtvarníkov, ľudových umelcov a remeselníkovumelcov a remeselníkov - programová činnosť pod gesciou združenia ARS PRO FEMINA- programová činnosť pod gesciou združenia ARS PRO FEMINA - propagácia arteterapeutických a tvorivých činnosti v existujúcich denných- propagácia arteterapeutických a tvorivých činnosti v existujúcich denných centrách v rôznych častiach mesta, s možnosťou výjazdov do týchto centier, čicentrách v rôznych častiach mesta, s možnosťou výjazdov do týchto centier, či terénnej práce v Zariadení pre seniorovterénnej práce v Zariadení pre seniorov - rozšírenie výtvarno-kreatívnych činností o dramatoterapiu a muzikoterapiu- rozšírenie výtvarno-kreatívnych činností o dramatoterapiu a muzikoterapiu
 8. 8. ARS PRO FEMINA – z doterajšejARS PRO FEMINA – z doterajšej činnostičinnosti  Realizácia tvorivých dielní v rámci projektov:Realizácia tvorivých dielní v rámci projektov: SENIORART, UMENIE, NAŠA REČ, KREATIVITA SENIOROV,SENIORART, UMENIE, NAŠA REČ, KREATIVITA SENIOROV, LIEČIVÉ DOTYKY S REMESLOM – z dotácii MK SR a MestaLIEČIVÉ DOTYKY S REMESLOM – z dotácii MK SR a Mesta PrievidzaPrievidza -- pre členky ARS PRO FEMINApre členky ARS PRO FEMINA - pre zdravotne postihnutých klientov Sociálno-integračnégo centra- pre zdravotne postihnutých klientov Sociálno-integračnégo centra - pre klientov Zariadenia pre seniorov – Zapotôčky- pre klientov Zariadenia pre seniorov – Zapotôčky - pre klientov denných centier klibov dôchodcov Bôbar a Píly- pre klientov denných centier klibov dôchodcov Bôbar a Píly
 9. 9. Ukážky z činnosti Ars pro FeminaUkážky z činnosti Ars pro Femina Učebňa ZŠ S. Chalúpku. Mestský park – plenérUčebňa ZŠ S. Chalúpku. Mestský park – plenér
 10. 10. Z činnosti ARS PRO FEMINAZ činnosti ARS PRO FEMINA Sociálnointegračné centrumSociálnointegračné centrum
 11. 11. ZZ činnosti ARS PRO FEMINAčinnosti ARS PRO FEMINA Zariadenie pre seniorov - ZapotôčkyZariadenie pre seniorov - Zapotôčky
 12. 12. ZZ činnosti ARS PRO FEMINAčinnosti ARS PRO FEMINA Denné centrum BôbarDenné centrum Bôbar
 13. 13. AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTUAKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Prípravná fáza: jún – august 2017Prípravná fáza: jún – august 2017  Zriaďovanie ateliéruZriaďovanie ateliéru  Spresnenie modelového programu,Spresnenie modelového programu, zabezpečenie materiálu, zostaveniezabezpečenie materiálu, zostavenie lektorského tímu,lektorského tímu,  Propagácia programu medzi seniormi mestaPropagácia programu medzi seniormi mesta
 14. 14. AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTUAKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Realizačná fáza – september – december 2017Realizačná fáza – september – december 2017 September:September:  Relaxačná arteterapeutická technika – maľba prstovýmiRelaxačná arteterapeutická technika – maľba prstovými farbami. Nácvik jednoduchej techniky ľudovej tvorby - prácafarbami. Nácvik jednoduchej techniky ľudovej tvorby - práca so šúpolím a slamou – vtáčik, bábika, košíček.so šúpolím a slamou – vtáčik, bábika, košíček.  Voľná tvorba so zameraním na šúpolie a slamuVoľná tvorba so zameraním na šúpolie a slamu  Relaxačná arteterapeutická technika – hnetenie modelovacejRelaxačná arteterapeutická technika – hnetenie modelovacej hmoty – hliny a keraplastu. Modelovanie z hliny – tvorbahmoty – hliny a keraplastu. Modelovanie z hliny – tvorba mozaiky na hlinenom podklade.mozaiky na hlinenom podklade.  Voľná tvorba so zameraním na modelovaciu hmotuVoľná tvorba so zameraním na modelovaciu hmotu
 15. 15. AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTUAKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU OktóberOktóber  Relaxačná arteterapeutická technika –Relaxačná arteterapeutická technika – moja čiara životamoja čiara života (čiara vytvorená nalepovaním bavlnenej nite na podklad(čiara vytvorená nalepovaním bavlnenej nite na podklad a dokresľovaním symbolov jednotlivých etáp životaa dokresľovaním symbolov jednotlivých etáp života pastelkami. Prechod na jednoduchú textilnú technikupastelkami. Prechod na jednoduchú textilnú techniku pletenia prstami zo šujtášu, z ktorého si účastníci upletúpletenia prstami zo šujtášu, z ktorého si účastníci upletú náramok, alebo náhrdelníknáramok, alebo náhrdelník  Voľná tvorba so zameraním na jednoduché textilnéVoľná tvorba so zameraním na jednoduché textilné techniky – tkanie na ráme.techniky – tkanie na ráme.  Pokračovanie v technike tkania - vyhotovenie koberčeka,Pokračovanie v technike tkania - vyhotovenie koberčeka, alebo prestierania tkaním na ráme.alebo prestierania tkaním na ráme.  Dramatotrapia –Dramatotrapia – vyrozprávanie jednoduchého príbehuvyrozprávanie jednoduchého príbehu z vlastného života, scénické podaniez vlastného života, scénické podanie..
 16. 16. AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTUAKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU November:November:  Arteterapeutická technika –Arteterapeutická technika – Mozaika života –Mozaika života – koláž z vystrihovaných papierových obrázkovkoláž z vystrihovaných papierových obrázkov..  Dramatoterapia –Dramatoterapia – divadelná koláž – spájaniedivadelná koláž – spájanie vybraných príbehov, miniscén do jednotnéhovybraných príbehov, miniscén do jednotného celku.celku.  Pletenie z papiera –Pletenie z papiera –košíček, stromčekkošíček, stromček  Voľná tvorba – pletenie a skladanie papiera,Voľná tvorba – pletenie a skladanie papiera, ručná tvorba pozdravovručná tvorba pozdravov
 17. 17. AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTUAKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU DecemberDecember  Arteterapeutické technikyArteterapeutické techniky: Strom môjho života - kresba.: Strom môjho života - kresba. Voľná tvorba vianočných ozdôb – svietnik, gule,Voľná tvorba vianočných ozdôb – svietnik, gule, hviezdičky z rôznych materiálov s využitím rôznychhviezdičky z rôznych materiálov s využitím rôznych postupovpostupov  DramatoterapiaDramatoterapia – dokončenie scénickej koláže, nácvik– dokončenie scénickej koláže, nácvik pred verejným vystúpenímpred verejným vystúpením  Malá vianočná výstavaMalá vianočná výstava z vytvorených artefaktov.z vytvorených artefaktov. Uvedenie divadielka seniorov pre verejnosť. SpoločnéUvedenie divadielka seniorov pre verejnosť. Spoločné zdobenie vianočného stromu vo vybranej časti mestazdobenie vianočného stromu vo vybranej časti mesta určeného pre seniorov ako dar mestu.určeného pre seniorov ako dar mestu.

×