ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6

Dimitris Psounis
Dimitris PsounisTeacher & Manager at Δημήτρης Ψούνης - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης à www.psounis.gr

.

∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα 6 1
ΠΛΗ20
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ-6
Ονοµατεπώνυµο:…………………………………………………………………
Ηµεροµηνία: ………………………………………………………………………
ΣΩΣΤΑ / ΛΑΘΟΣ (30% του βαθµού)
(1) Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις αληθεύουν;
1. Ο αριθµός των ακµών σε κάθε κλίκα n κορυφών (n≥3) είναι άρτιος αριθµός.
2. Ο αριθµός των ακµών σε κάθε πλήρες διµερές γράφηµα µε τουλάχιστον n κορυφές (n≥5), είναι άρτιος
αριθµός.
3. O αριθµός των υπογραφηµάτων του K10 που είναι ισόµορφα µε το Κ3 είναι άρτιος αριθµός.
4. Ο αριθµός των υπογραφηµάτων του Κ50 που είναι ισόµορφα µε το Κ2,2 είναι άρτιος αριθµός.
(2) Ρίχνουµε δύο µη διακεκριµένα ζάρια.
1. Ο αριθµός των διαφορετικών αποτελεσµάτων είναι όσες οι επιλογές, χωρίς επανάληψη, 2 αντικειµένων
από 6
2. Ο αριθµός των διαφορετικών αποτελεσµάτων είναι όσες οι ακέραιες λύσεις της εξίσωσης
1 6 2, 0, 1, 6ix x x i+ + = ≥ =L K
3. Ο αριθµός των διαφορετικών αποτελεσµάτων που το άθροισµα τους είναι k είναι όσες οι ακέραιες λύσεις
της εξίσωσης 1 2 1 2, , 0x x k x x+ = ≥
4. Ο αριθµός των διαφορετικών αποτελεσµάτων που το άθροισµα τους είναι k είναι όσος ο συντελεστής του
k
x στην παράσταση 2 6 2
( )x x x+ + +L
(3) Το πλήθος των συµβολοσειρών µήκους 6 που µπορούµε να σχηµατίσουµε χρησιµοποιώντας τα σύµβολα Α
και Β ώστε κάθε σύµβολο να εµφανίζεται τουλάχιστον 1 φορά είναι ίσο µε:
1. Το συντελεστή του
6
6!
x
στη γεννήτρια συνάρτηση
2
2 6
...
2! 6!
x x
x
 
+ + + 
 
2. Το συντελεστή του
4
4!
x
στη γεννήτρια συνάρτηση
22 5
1 ...
2! 5!
x x
x
 
+ + + + 
 
3. Τα διαφορετικά αποτελέσµατα που µπορούν να προκύψουν αν ρίξουµε ταυτόχρονα δύο διακεκριµένα
ζάρια.
4. Τους τρόπους τοποθέτησης 6 διακεκριµένων βιβλίων σε 2 διακεκριµένα ράφια ώστε σε κάθε ράφι να
τοποθετηθεί τουλάχιστον ένα βιβλίο, χωρίς να ενδιαφέρει η σειρά τοποθέτησης των βιβλίων σε κάθε ράφι και
µε την υπόθεση ότι κάθε ράφι µπορεί να χωρέσει και τα 6 βιβλία.
(4) Έστω Τ = {φ1, φ2, ..., φn–1, φn} ένα αντιφατικό σύνολο προτασιακών τύπων.
1. Για κάθε προτασιακό τύπο ψ, ισχύει ότι Τ |– ψ και Τ |– ¬ψ.
2. {φ1, φ2, ..., φn–1 } |– ¬φn
3. Ο προτασιακός τύπος ¬(φ1 ∧ φ2 ∧ … φn–1 ∧ φn) είναι ταυτολογία.
4. Για κάθε προτασιακό τύπο ψ, το Τ ∪ { ψ } είναι αντιφατικό
∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα 6 2
(5) Θεωρούµε τις προτάσεις ( ( , ))x y x y P x yϕ ≡ ¬∀ ∃ ≠ ∧ ¬ και ( ( , ))x y x y P x yψ ≡ ∃ ∀ ≠ → .
1. Οι προτάσεις φ και ψ είναι λογικά ισοδύναµες.
2. Η πρόταση φ είναι σε Κανονική Ποσοδεικτική Μορφή.
3. Η πρόταση ψ είναι σε Κανονική Ποσοδεικτική Μορφή.
4. Η πρόταση φ αληθεύει στους φυσικούς, αν το P(x, y) δηλώνει ότι «ο x είναι µικρότερος του y».
(6) Οι παρακάτω προτάσεις αληθεύουν:
1. Σε ένα γράφηµα µε βάρη στις ακµές για όλα τα ζευγάρια κορυφών s,t η ακµή ελαχίστου βάρους
εµφανίζεται στο συντοµότερο s-t µονοπάτι.
2. Σε ένα γράφηµα µε βάρη στις ακµές η ακµή ελαχίστου βάρους εµφανίζεται σε κάθε ελάχιστο συνδετικό
δένδρο.
3. Υπάρχει αυτοσυµπληρωµατικό γράφηµα µε 14 κορυφές.
4. Ένα απλό επίπεδο 4-κανονικό γράφηµα µε 14 ακµές έχει 9 όψεις.
(7) Για τις ερωτήσεις 1-3 θεωρήστε τον γράφο Kn,m µε κoρυφές των συνόλων ανεξαρτησίας {v1,..,vn}, {u1,…,um}
αντίστοιχα και 1≤n<m. Ποιές από τις παρακάτω προτάσεις αληθεύουν και ποιές όχι;
Είναι δυνατόν να διαγράψουµε (n-1)(m-1) ακµές έτσι ώστε ο γράφος που αποµένει να είναι συνδετικό1.
δένδρο του Kn,m.
Η κατά-πλάτος διάσχιση του δέντρου ξεκινώντας από την v1 κατασκευάζει ένα δένδρο µε βάθος 3 (το2.
βάθος της v1 είναι 0).
Η κατά-βάθος διάσχιση του δέντρου ξεκινώντας από την v1 κατασκευάζει ένα δένδρο µε βάθος 2n-1 (το3.
βάθος της v1 είναι 0).
Σε ένα συνδεδεµένο γράφο G µια ακµή που το ένα άκρο της είναι µια κορυφή βαθµού ένα, υπάρχει σε4.
κάθε συνδετικό δένδρο του G.
(8) Θεωρήσατε τον ακόλουθο γράφο. Ποιές από τις παρακάτω προτάσεις αληθεύουν και ποιές όχι;
∆υο από τα συνδετικά δένδρα του γράφου είναι ο Κ1,6 και ο P7.1.
Έχει µόνο ένα ελάχιστο συνδετικό δένδρο.2.
Ο αλγόριθµος του Prim µε αρχική κορυφή την Α θα κατασκευάσει ένα ελάχιστο συνδετικό δένδρο µία από3.
τις ακµές του οποίου θα είναι η (∆, Ε).
Ο αλγόριθµος του Dijkstra για την εύρεση των συντοµότερων µονοπατιών από την κορυφή Α προς όλες4.
τις άλλες θα κατασκευάσει το ίδιο δένδρο µε τον αλγόριθµο του Prim µε αρχική κορυφή την A.
(9) Θεωρούµε απλά µη κατευθυντικά γραφήµατα. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις αληθεύουν;
Ένα συνδεόµενο επίπεδο γράφηµα είναι δέντρο αν και µόνο αν έχει µία µόνο όψη.1.
Ένα επίπεδο γράφηµα είναι δέντρο αν και µόνο αν έχει n κορυφές και n – 1 ακµές2.
Όλα τα δέντρα µε τουλάχιστον 2 κορυφές είναι διχοτοµίσιµα γραφήµατα.3.
Όλα τα δέντρα µε τουλάχιστον 2 κορυφές έχουν περιττό πλήθος φύλλων.4.
(10) ∆ίδεται το σύνολο Α µε τους φυσικούς αριθµούς Α={1,2,3,4,5,6,7}
Αν η σειρά εισαγωγής σε ένα ∆υαδικό ∆ένδρο Αναζήτησης είναι 7,6,5,4,3,2,1 τότε το δένδρο έχει το1.
µέγιστο δυνατό ύψος
Υπάρχει σειρά εισαγωγής των στοιχείων του συνόλου ώστε το δένδρο που προκύπτει να έχει ύψος 2.2.
Υπάρχει σειρά εισαγωγής των στοιχείων του συνόλου ώστε το δένδρο που προκύπτει να έχει ύψος 7.3.
Στο δυαδικό δένδρο αναζήτησης µε το ελάχιστο δυνατό ύψος, η αναζήτηση του αριθµού 2, απαιτεί4.
περισσότερες συγκρίσεις από την αναζήτηση του αριθµού 6.
2
3
4
11 8
6
12
7
1
5 9
10
Α
Γ
∆
Ζ
Η
ΕΒ
∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα 6 3
ΑΣΚΗΣΕΙΣ (70% του βαθµού)
Άσκηση 1 (Μονάδες 25)
1) Μια εταιρία αναθέτει σε τρεις διακεκριµένους µηχανικούς την επίβλεψη 3n διακεκριµένων έργων. Υπολογίστε
τους τρόπους µε τους οποίους µπορεί να γίνει η ανάθεση αν:
(i) δεν υπάρχει περιορισµός στον αριθµό των έργων που θα αναλάβει κάθε µηχανικός.
(ii) κάθε µηχανικός θα αναλάβει την επίβλεψη ακριβώς n έργων.
(iii) Ο 1ος
µηχανικός θα αναλάβει 2n έργα.
2) Ένα φορτηγό περιέχει 100 συσκευασίες των 10kg και 100 συσκευασίες των 20kg ενός συγκεκριµένου
προϊόντος. Το φορτηγό πρόκειται να εξυπηρετήσει τις ανάγκες δύο διακεκριµένων supermarket που είναι
ακριβώς 1000kg και 2000kg αντίστοιχα. Σχηµατίστε γεννήτρια συνάρτηση και υποδείξτε τον όρο του οποίου ο
συντελεστής δίνει τους διαφορετικούς τρόπους µε τους οποίους θα εξυπηρετηθούν τα δύο supermarket, αν από
το πρώτο υπάρχει η απαίτηση να παραλάβει τουλάχιστον 20 συσκευασίες των 10kg και 10 συσκευασίες των
20kg, ενώ από το δεύτερο δεν τίθεται κανένας περιορισµός (∆εν απαιτείται ο υπολογισµός του συντελεστή).
3) Σε µια αποθήκη που χωρίζεται σε τρία διακεκριµένα µέρη πρόκειται να τοποθετηθούν 100 λίτρα λάδι που θα
αγοραστούν σε δοχεία των 5 και 10 λίτρων (τα δοχεία κάθε συσκευασίας είναι όµοια). Να σχηµατίσετε γεννήτρια
συνάρτηση και να υπολογίσετε το συντελεστή του όρου που δίνει τους τρόπους µε τους οποίους µπορούν να
τοποθετηθούν τα δοχεία, ώστε σε κάθε µέρος της αποθήκης να τοποθετηθούν τουλάχιστον δύο συσκευασίες
των 5 λίτρων και τουλάχιστον δύο συσκευασίες των 10 λίτρων.
∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα 6 4
Άσκηση 2 (Μονάδες 35)
α) Έστω p1, p2, …, pn προτασιακές µεταβλητές, µε n ≥ 2. Να διερευνήσετε αν ο παρακάτω προτασιακός τύπος
είναι ταυτολογία:
( )1 2 2 3 1 1( ) ( ) ( ) ( )n n np p p p p p p p−→ ∧ → ∧ ∧ → → →L
β) Να δείξετε ότι ¬φ → (χ → ¬ψ) |– (¬φ → χ) → ((¬φ → ψ) → φ). Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε όλα τα
γνωστά θεωρήµατα, εκτός από τα Θεωρήµατα Εγκυρότητας και Πληρότητας.
γ) Θεωρούµε τη γλώσσα της κατηγορηµατικής λογικής που ορίζεται σε απλά µη κατευθυντικά (µη
κατευθυνόµενα) γραφήµατα, όπου το σύµπαν είναι οι κορυφές του γραφήµατος, και το διµελές
κατηγορηµατικό σύµβολο P(x, y) δηλώνει ότι «οι κορυφές x και y συνδέονται µε ακµή». Σε αυτή την ερµηνεία,
να διατυπώσετε:
(i) Τύπο ψ1(x, y) που δηλώνει ότι κάθε κορυφή, διαφορετική από τις x και y, είναι γειτονική προς µία
(ακριβώς) από τις x και y.
(ii) Τύπο ψ2(x, y) που δηλώνει ότι οι κορυφές x και y έχουν µοναδική κοινή γειτονική κορυφή.
(iii) Πρόταση που δηλώνει ότι το γράφηµα δεν έχει απλό κύκλο µήκους 3.
δ) Να βρείτε ένα απλό µη κατευθυντικό γράφηµα µε 7 κορυφές και όχι περισσότερες από 12 ακµές για το οποίο,
στην ερµηνεία του (γ), αληθεύει η παρακάτω πρόταση:
( ( ( , ) ( , )))x y x y z z x z y P x z P z y∀ ∀ ≠ → ∃ ≠ ∧ ≠ ∧ ∧
∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα 6 5
Άσκηση 3 (Μονάδες 20)
Ένα δυαδικό δένδρο µε ρίζα ονοµάζεται ισορροπηµένο όταν για κάθε εσωτερική κορυφή v :
i) αν η v έχει δύο παιδιά, τα ύψη των δύο υποδένδρων µε ρίζες τα παιδιά της διαφέρουν το πολύ κατά 1.
ii) αν η v έχει µόνο ένα παιδί, αυτό είναι κατ’ ανάγκη φύλλο.
1) Σχεδιάστε τα ισορροπηµένα δυαδικά δένδρα µε τον ελάχιστο αριθµό κορυφών µε ύψος από 0h = έως 4h = .
Επιβεβαιώστε ότι ο αριθµός των κορυφών hn των ισορροπηµένων δυαδικών δένδρων που κατασκευάσατε,
επαληθεύει την ισότητα:
3 1h hn f += −
όπου 3hf + είναι ο 3h + -οστός όρος της ακολουθίας Fibonacci.
2) ∆είξτε µε επαγωγή στο ύψος h , ότι η παραπάνω ισότητα ισχύει για τον ελάχιστο αριθµό κορυφών hn κάθε
ισορροπηµένου δυαδικού δένδρου ύψους h .
Υπενθύµιση: Η ακολουθία Fibonacci έχει πρώτους όρους f1 = f2 = 1 και για κάθε φυσικό k ≥ 3, ο k-οστός της
όρος δίνεται από την αναδροµική σχέση fk = fk-1 + fk-2 .
∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα 6 6
Άσκηση 4 (Μονάδες 20)
Μία κάµπια είναι ένα δένδρο το οποίο περιέχει ένα µονοπάτι στο οποίο προσπίπτει τουλάχιστον µία κορυφή για
κάθε ακµή του δένδρου.
Κατασκευάστε µία κάµπια 12 κορυφών, στην οποία το µέγιστο µονοπάτι έχει µήκος 7.1.
∆είξτε µε µαθηµατική επαγωγή ότι σε κάθε κάµπια n κορυφών που το µέγιστο µονοπάτι της είναι 7, έχει n-62.
φύλλα.

Contenu connexe

Tendances(20)

ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 28ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 28
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 28
Dimitris Psounis882 vues
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
Dimitris Psounis821 vues
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4
Dimitris Psounis979 vues
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 10ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 10
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 10
Dimitris Psounis1.3K vues
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1
Dimitris Psounis1.8K vues
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 19ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 19
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 19
Dimitris Psounis791 vues
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
Dimitris Psounis766 vues
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 12ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 12
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 12
Dimitris Psounis1.2K vues
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 14ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 14
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 14
Dimitris Psounis1K vues
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 17ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 17
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 17
Dimitris Psounis1.2K vues
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 7ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 7
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 7
Dimitris Psounis1.5K vues
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 8ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 8
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 8
Dimitris Psounis703 vues
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 15ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 15
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 15
Dimitris Psounis965 vues
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 8ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 8
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 8
Dimitris Psounis1.5K vues
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 9ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 9
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 9
Dimitris Psounis1.2K vues
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 7ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 7
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 7
Dimitris Psounis1.9K vues
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 24ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 24
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 24
Dimitris Psounis710 vues

En vedette(20)

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.2ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.2
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.2
Dimitris Psounis4.4K vues
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.3ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.3
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.3
Dimitris Psounis4.5K vues
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.3ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.3
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.3
Dimitris Psounis5.9K vues
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.1ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.1
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.1
Dimitris Psounis9.9K vues

Similaire à ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6

ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 26ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 26
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 26Dimitris Psounis
817 vues6 diapositives
Plh20 test 21Plh20 test 21
Plh20 test 21Dimitris Psounis
393 vues6 diapositives
ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 24ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 24
ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 24Dimitris Psounis
2K vues5 diapositives
ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 27ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 27
ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 27Dimitris Psounis
1.4K vues5 diapositives

Similaire à ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6(20)

ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 26ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 26
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 26
Dimitris Psounis817 vues
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 6ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 6
Dimitris Psounis1.4K vues
Plh20 test 21Plh20 test 21
Plh20 test 21
Dimitris Psounis393 vues
ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 24ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 24
ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 24
Dimitris Psounis2K vues
ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 27ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 27
ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 27
Dimitris Psounis1.4K vues
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 32ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 32
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 32
Dimitris Psounis788 vues
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 21ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 21
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 21
Dimitris Psounis609 vues
Them math gen_2014Them math gen_2014
Them math gen_2014
Konstantinos Georgiou437 vues
Them math-gen-2014Them math-gen-2014
Them math-gen-2014
Lia Papapetrou-2nd Geniko Lykeio Echedorou352 vues
Them mat gen_c_hmer_no_1405Them mat gen_c_hmer_no_1405
Them mat gen_c_hmer_no_1405
Σωκράτης Ρωμανίδης14.4K vues
ΠΛΗ30 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ΠΛΗ30 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ30 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
Dimitris Psounis1.1K vues
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 23ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 23
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 23
Dimitris Psounis922 vues
Mg ed1 ed4_ekf_plus_lysMg ed1 ed4_ekf_plus_lys
Mg ed1 ed4_ekf_plus_lys
Christos Loizos2.3K vues
Cpro sxol 2015-2016_papagrigorakis_aCpro sxol 2015-2016_papagrigorakis_a
Cpro sxol 2015-2016_papagrigorakis_a
Μάκης Χατζόπουλος12.4K vues

Plus de Dimitris Psounis(20)

ΠΛΗ31 - ΤΕΣΤ 33ΠΛΗ31 - ΤΕΣΤ 33
ΠΛΗ31 - ΤΕΣΤ 33
Dimitris Psounis2K vues
ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 32ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 32
ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 32
Dimitris Psounis1.7K vues

ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6

  • 1. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα 6 1 ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ-6 Ονοµατεπώνυµο:………………………………………………………………… Ηµεροµηνία: ……………………………………………………………………… ΣΩΣΤΑ / ΛΑΘΟΣ (30% του βαθµού) (1) Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις αληθεύουν; 1. Ο αριθµός των ακµών σε κάθε κλίκα n κορυφών (n≥3) είναι άρτιος αριθµός. 2. Ο αριθµός των ακµών σε κάθε πλήρες διµερές γράφηµα µε τουλάχιστον n κορυφές (n≥5), είναι άρτιος αριθµός. 3. O αριθµός των υπογραφηµάτων του K10 που είναι ισόµορφα µε το Κ3 είναι άρτιος αριθµός. 4. Ο αριθµός των υπογραφηµάτων του Κ50 που είναι ισόµορφα µε το Κ2,2 είναι άρτιος αριθµός. (2) Ρίχνουµε δύο µη διακεκριµένα ζάρια. 1. Ο αριθµός των διαφορετικών αποτελεσµάτων είναι όσες οι επιλογές, χωρίς επανάληψη, 2 αντικειµένων από 6 2. Ο αριθµός των διαφορετικών αποτελεσµάτων είναι όσες οι ακέραιες λύσεις της εξίσωσης 1 6 2, 0, 1, 6ix x x i+ + = ≥ =L K 3. Ο αριθµός των διαφορετικών αποτελεσµάτων που το άθροισµα τους είναι k είναι όσες οι ακέραιες λύσεις της εξίσωσης 1 2 1 2, , 0x x k x x+ = ≥ 4. Ο αριθµός των διαφορετικών αποτελεσµάτων που το άθροισµα τους είναι k είναι όσος ο συντελεστής του k x στην παράσταση 2 6 2 ( )x x x+ + +L (3) Το πλήθος των συµβολοσειρών µήκους 6 που µπορούµε να σχηµατίσουµε χρησιµοποιώντας τα σύµβολα Α και Β ώστε κάθε σύµβολο να εµφανίζεται τουλάχιστον 1 φορά είναι ίσο µε: 1. Το συντελεστή του 6 6! x στη γεννήτρια συνάρτηση 2 2 6 ... 2! 6! x x x   + + +    2. Το συντελεστή του 4 4! x στη γεννήτρια συνάρτηση 22 5 1 ... 2! 5! x x x   + + + +    3. Τα διαφορετικά αποτελέσµατα που µπορούν να προκύψουν αν ρίξουµε ταυτόχρονα δύο διακεκριµένα ζάρια. 4. Τους τρόπους τοποθέτησης 6 διακεκριµένων βιβλίων σε 2 διακεκριµένα ράφια ώστε σε κάθε ράφι να τοποθετηθεί τουλάχιστον ένα βιβλίο, χωρίς να ενδιαφέρει η σειρά τοποθέτησης των βιβλίων σε κάθε ράφι και µε την υπόθεση ότι κάθε ράφι µπορεί να χωρέσει και τα 6 βιβλία. (4) Έστω Τ = {φ1, φ2, ..., φn–1, φn} ένα αντιφατικό σύνολο προτασιακών τύπων. 1. Για κάθε προτασιακό τύπο ψ, ισχύει ότι Τ |– ψ και Τ |– ¬ψ. 2. {φ1, φ2, ..., φn–1 } |– ¬φn 3. Ο προτασιακός τύπος ¬(φ1 ∧ φ2 ∧ … φn–1 ∧ φn) είναι ταυτολογία. 4. Για κάθε προτασιακό τύπο ψ, το Τ ∪ { ψ } είναι αντιφατικό
  • 2. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα 6 2 (5) Θεωρούµε τις προτάσεις ( ( , ))x y x y P x yϕ ≡ ¬∀ ∃ ≠ ∧ ¬ και ( ( , ))x y x y P x yψ ≡ ∃ ∀ ≠ → . 1. Οι προτάσεις φ και ψ είναι λογικά ισοδύναµες. 2. Η πρόταση φ είναι σε Κανονική Ποσοδεικτική Μορφή. 3. Η πρόταση ψ είναι σε Κανονική Ποσοδεικτική Μορφή. 4. Η πρόταση φ αληθεύει στους φυσικούς, αν το P(x, y) δηλώνει ότι «ο x είναι µικρότερος του y». (6) Οι παρακάτω προτάσεις αληθεύουν: 1. Σε ένα γράφηµα µε βάρη στις ακµές για όλα τα ζευγάρια κορυφών s,t η ακµή ελαχίστου βάρους εµφανίζεται στο συντοµότερο s-t µονοπάτι. 2. Σε ένα γράφηµα µε βάρη στις ακµές η ακµή ελαχίστου βάρους εµφανίζεται σε κάθε ελάχιστο συνδετικό δένδρο. 3. Υπάρχει αυτοσυµπληρωµατικό γράφηµα µε 14 κορυφές. 4. Ένα απλό επίπεδο 4-κανονικό γράφηµα µε 14 ακµές έχει 9 όψεις. (7) Για τις ερωτήσεις 1-3 θεωρήστε τον γράφο Kn,m µε κoρυφές των συνόλων ανεξαρτησίας {v1,..,vn}, {u1,…,um} αντίστοιχα και 1≤n<m. Ποιές από τις παρακάτω προτάσεις αληθεύουν και ποιές όχι; Είναι δυνατόν να διαγράψουµε (n-1)(m-1) ακµές έτσι ώστε ο γράφος που αποµένει να είναι συνδετικό1. δένδρο του Kn,m. Η κατά-πλάτος διάσχιση του δέντρου ξεκινώντας από την v1 κατασκευάζει ένα δένδρο µε βάθος 3 (το2. βάθος της v1 είναι 0). Η κατά-βάθος διάσχιση του δέντρου ξεκινώντας από την v1 κατασκευάζει ένα δένδρο µε βάθος 2n-1 (το3. βάθος της v1 είναι 0). Σε ένα συνδεδεµένο γράφο G µια ακµή που το ένα άκρο της είναι µια κορυφή βαθµού ένα, υπάρχει σε4. κάθε συνδετικό δένδρο του G. (8) Θεωρήσατε τον ακόλουθο γράφο. Ποιές από τις παρακάτω προτάσεις αληθεύουν και ποιές όχι; ∆υο από τα συνδετικά δένδρα του γράφου είναι ο Κ1,6 και ο P7.1. Έχει µόνο ένα ελάχιστο συνδετικό δένδρο.2. Ο αλγόριθµος του Prim µε αρχική κορυφή την Α θα κατασκευάσει ένα ελάχιστο συνδετικό δένδρο µία από3. τις ακµές του οποίου θα είναι η (∆, Ε). Ο αλγόριθµος του Dijkstra για την εύρεση των συντοµότερων µονοπατιών από την κορυφή Α προς όλες4. τις άλλες θα κατασκευάσει το ίδιο δένδρο µε τον αλγόριθµο του Prim µε αρχική κορυφή την A. (9) Θεωρούµε απλά µη κατευθυντικά γραφήµατα. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις αληθεύουν; Ένα συνδεόµενο επίπεδο γράφηµα είναι δέντρο αν και µόνο αν έχει µία µόνο όψη.1. Ένα επίπεδο γράφηµα είναι δέντρο αν και µόνο αν έχει n κορυφές και n – 1 ακµές2. Όλα τα δέντρα µε τουλάχιστον 2 κορυφές είναι διχοτοµίσιµα γραφήµατα.3. Όλα τα δέντρα µε τουλάχιστον 2 κορυφές έχουν περιττό πλήθος φύλλων.4. (10) ∆ίδεται το σύνολο Α µε τους φυσικούς αριθµούς Α={1,2,3,4,5,6,7} Αν η σειρά εισαγωγής σε ένα ∆υαδικό ∆ένδρο Αναζήτησης είναι 7,6,5,4,3,2,1 τότε το δένδρο έχει το1. µέγιστο δυνατό ύψος Υπάρχει σειρά εισαγωγής των στοιχείων του συνόλου ώστε το δένδρο που προκύπτει να έχει ύψος 2.2. Υπάρχει σειρά εισαγωγής των στοιχείων του συνόλου ώστε το δένδρο που προκύπτει να έχει ύψος 7.3. Στο δυαδικό δένδρο αναζήτησης µε το ελάχιστο δυνατό ύψος, η αναζήτηση του αριθµού 2, απαιτεί4. περισσότερες συγκρίσεις από την αναζήτηση του αριθµού 6. 2 3 4 11 8 6 12 7 1 5 9 10 Α Γ ∆ Ζ Η ΕΒ
  • 3. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα 6 3 ΑΣΚΗΣΕΙΣ (70% του βαθµού) Άσκηση 1 (Μονάδες 25) 1) Μια εταιρία αναθέτει σε τρεις διακεκριµένους µηχανικούς την επίβλεψη 3n διακεκριµένων έργων. Υπολογίστε τους τρόπους µε τους οποίους µπορεί να γίνει η ανάθεση αν: (i) δεν υπάρχει περιορισµός στον αριθµό των έργων που θα αναλάβει κάθε µηχανικός. (ii) κάθε µηχανικός θα αναλάβει την επίβλεψη ακριβώς n έργων. (iii) Ο 1ος µηχανικός θα αναλάβει 2n έργα. 2) Ένα φορτηγό περιέχει 100 συσκευασίες των 10kg και 100 συσκευασίες των 20kg ενός συγκεκριµένου προϊόντος. Το φορτηγό πρόκειται να εξυπηρετήσει τις ανάγκες δύο διακεκριµένων supermarket που είναι ακριβώς 1000kg και 2000kg αντίστοιχα. Σχηµατίστε γεννήτρια συνάρτηση και υποδείξτε τον όρο του οποίου ο συντελεστής δίνει τους διαφορετικούς τρόπους µε τους οποίους θα εξυπηρετηθούν τα δύο supermarket, αν από το πρώτο υπάρχει η απαίτηση να παραλάβει τουλάχιστον 20 συσκευασίες των 10kg και 10 συσκευασίες των 20kg, ενώ από το δεύτερο δεν τίθεται κανένας περιορισµός (∆εν απαιτείται ο υπολογισµός του συντελεστή). 3) Σε µια αποθήκη που χωρίζεται σε τρία διακεκριµένα µέρη πρόκειται να τοποθετηθούν 100 λίτρα λάδι που θα αγοραστούν σε δοχεία των 5 και 10 λίτρων (τα δοχεία κάθε συσκευασίας είναι όµοια). Να σχηµατίσετε γεννήτρια συνάρτηση και να υπολογίσετε το συντελεστή του όρου που δίνει τους τρόπους µε τους οποίους µπορούν να τοποθετηθούν τα δοχεία, ώστε σε κάθε µέρος της αποθήκης να τοποθετηθούν τουλάχιστον δύο συσκευασίες των 5 λίτρων και τουλάχιστον δύο συσκευασίες των 10 λίτρων.
  • 4. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα 6 4 Άσκηση 2 (Μονάδες 35) α) Έστω p1, p2, …, pn προτασιακές µεταβλητές, µε n ≥ 2. Να διερευνήσετε αν ο παρακάτω προτασιακός τύπος είναι ταυτολογία: ( )1 2 2 3 1 1( ) ( ) ( ) ( )n n np p p p p p p p−→ ∧ → ∧ ∧ → → →L β) Να δείξετε ότι ¬φ → (χ → ¬ψ) |– (¬φ → χ) → ((¬φ → ψ) → φ). Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε όλα τα γνωστά θεωρήµατα, εκτός από τα Θεωρήµατα Εγκυρότητας και Πληρότητας. γ) Θεωρούµε τη γλώσσα της κατηγορηµατικής λογικής που ορίζεται σε απλά µη κατευθυντικά (µη κατευθυνόµενα) γραφήµατα, όπου το σύµπαν είναι οι κορυφές του γραφήµατος, και το διµελές κατηγορηµατικό σύµβολο P(x, y) δηλώνει ότι «οι κορυφές x και y συνδέονται µε ακµή». Σε αυτή την ερµηνεία, να διατυπώσετε: (i) Τύπο ψ1(x, y) που δηλώνει ότι κάθε κορυφή, διαφορετική από τις x και y, είναι γειτονική προς µία (ακριβώς) από τις x και y. (ii) Τύπο ψ2(x, y) που δηλώνει ότι οι κορυφές x και y έχουν µοναδική κοινή γειτονική κορυφή. (iii) Πρόταση που δηλώνει ότι το γράφηµα δεν έχει απλό κύκλο µήκους 3. δ) Να βρείτε ένα απλό µη κατευθυντικό γράφηµα µε 7 κορυφές και όχι περισσότερες από 12 ακµές για το οποίο, στην ερµηνεία του (γ), αληθεύει η παρακάτω πρόταση: ( ( ( , ) ( , )))x y x y z z x z y P x z P z y∀ ∀ ≠ → ∃ ≠ ∧ ≠ ∧ ∧
  • 5. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα 6 5 Άσκηση 3 (Μονάδες 20) Ένα δυαδικό δένδρο µε ρίζα ονοµάζεται ισορροπηµένο όταν για κάθε εσωτερική κορυφή v : i) αν η v έχει δύο παιδιά, τα ύψη των δύο υποδένδρων µε ρίζες τα παιδιά της διαφέρουν το πολύ κατά 1. ii) αν η v έχει µόνο ένα παιδί, αυτό είναι κατ’ ανάγκη φύλλο. 1) Σχεδιάστε τα ισορροπηµένα δυαδικά δένδρα µε τον ελάχιστο αριθµό κορυφών µε ύψος από 0h = έως 4h = . Επιβεβαιώστε ότι ο αριθµός των κορυφών hn των ισορροπηµένων δυαδικών δένδρων που κατασκευάσατε, επαληθεύει την ισότητα: 3 1h hn f += − όπου 3hf + είναι ο 3h + -οστός όρος της ακολουθίας Fibonacci. 2) ∆είξτε µε επαγωγή στο ύψος h , ότι η παραπάνω ισότητα ισχύει για τον ελάχιστο αριθµό κορυφών hn κάθε ισορροπηµένου δυαδικού δένδρου ύψους h . Υπενθύµιση: Η ακολουθία Fibonacci έχει πρώτους όρους f1 = f2 = 1 και για κάθε φυσικό k ≥ 3, ο k-οστός της όρος δίνεται από την αναδροµική σχέση fk = fk-1 + fk-2 .
  • 6. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα 6 6 Άσκηση 4 (Μονάδες 20) Μία κάµπια είναι ένα δένδρο το οποίο περιέχει ένα µονοπάτι στο οποίο προσπίπτει τουλάχιστον µία κορυφή για κάθε ακµή του δένδρου. Κατασκευάστε µία κάµπια 12 κορυφών, στην οποία το µέγιστο µονοπάτι έχει µήκος 7.1. ∆είξτε µε µαθηµατική επαγωγή ότι σε κάθε κάµπια n κορυφών που το µέγιστο µονοπάτι της είναι 7, έχει n-62. φύλλα.