Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

"De pensioenen zijn wel betaalbaar"

De regering is nog altijd aan het zwoegen op het kluwen aan pensioenregels voor zware beroepen. Pensioenen zijn wel vaker een splijtzwam voor regeringen, zeker in een land vol uitzonderingsregels als België. Intussen heeft Kim De Witte, pensioenspecialist van PVDA en docent aan de leergang Pensioenen van de KU Leuven, 300 pagina’s volgeschreven over onze pensioenproblemen en hoe ze op te lossen.

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

"De pensioenen zijn wel betaalbaar"

  1. 1. HET BELANG VAN LIMBURG ZATERDAG 17 EN ZONDAG 18 MAART 2018 12 NIEUWS Bilzen - Eeklo - Herenthout - Kalmthout - Vosselaar - Wetteren van ons bbp kosten. Dat heeft de commissie vergrijzing berekend. Die 14,7 procent is niet onhaal- baar, want Oostenrijk, Frankrijk, ItaliëenPortugal,betalennual14 à 15 procent aan hun pensioenen. Het is een kwestie van keuzes. Door de maatregelen van de rege- ring zakken die kosten tegen 2060 met2procent.Daardoorgaanwij nog minder geven aan de pensioe- nen dan tal van andere Europese landen.” Nu betalen we 10 procent. Nog 2 procent erbij is al 8 miljard. Dat krijgen we toch niet betaald? “Jawel,wantdeuitgavenvanonze sociale zekerheid verschuiven de komende jaren. De gezondheids- kosten zullen stijgen, maar de uit- gaven voor de werkloosheid da- len.Netalsdievoorkinderbijslag, omdat er minder werklozen en minder kinderen zijn. Ook voor arbeidsongeschiktheid zullen we vanaf 2030 minder uitgeven. Dat geld kan je dan in de pensioenen ambtenaren,ministers,parlemen- tairen en diplomaten hebben pen- sioenen van 3.500 à 4.000 euro. Watwijzeggenis:geefallemensen een pensioen dat overeenkomt met drie vierde van hun loon, met een minimum van 1.500 en een maximum van 3.000 euro. Ieder- een betaalt nu elke maand een so- ciale bijdrage van 17 procent van zijn loon voor de pensioenen. Daar mogen toch fatsoenlijke pensioenen tegenover staan.” Je bent gaan kijken hoe ze de pensioenen in het buitenland aanpakken. Doen ze het daar beter? “In België hebben de mensen met een gemiddeld inkomen een pen- sioen dat goed is voor 66 procent van hun loon, dat is een van de laagste percentages van Europa. In Frankrijk is dat 74 procent, in Nederland 100. In Denemarken krijgendemensenmeteenlaagin- komen een pensioen dat 10 pro- cent hoger ligt dan hun loon.” Maar de Duitsers krijgen maar de helft van hun loon. “In Duitsland hebben ze 15 jaar geleden gekozen voor private ver- zekeringen. De wettelijke pensi- oenen zaten aan 70 procent van het loon en zijn afgebouwd naar amper 46 procent, want zolang er sterke pensioenen zijn, koopt na- tuurlijk niemand private verzeke- ringen. De privéverzekeringen hebben het gat niet gedicht. Ge- volg is dat in het rijkste land van Europa miljoenen ouderen van- daaginarmoedeleven.InOosten- rijk wilde de regering in 2003 de- zelfde weg opgaan, maar hebben ze na heftig protest de plannen herzien. Het resultaat mag er zijn: mannen hebben er een pensioen van gemiddeld 1.820 euro per maand tegenover 1.050 euro in Duitsland. Vrouwen komen in Duitslandop590euro,inOosten- rijk is dat met 1.220 meer dan het dubbele.” X‘De grote pensioenroof’, Kim De Witte, 300 blz. Epo, 19,90 euro Liliana CASAGRANDE stoppen. Vandaag geven we ook al8miljardeurouitaansalariswa- gens. De grote fiscale fraude en ontwijking loopt volgens een stu- die van de KU Leuven op tot 30 miljard. Het is een kwestie van keuzes.” Wat willen jullie eigenlijk: een ambtenarenpensioen voor iedereen? “Dat is niet aan de orde. Er zijn ook veel ambtenaren die geen hoog pensioen hebben hoor, zoals postbodes of cipiers. Maar top- In Canada en Polen hebben mensen zich verzet, waardoor de pensioenleeftijd er van 67 naar 65 jaar is gebracht Kim DE WITTE “De pensioenen zijn wél betaalbaar” HASSELT - De regering is nog altijd aan het zwoegen op het kluwen aan pensioenregels voor zware beroepen. Pensioenen zijn wel vaker een splijtzwam voor regeringen, zeker in een land vol uitzonderingsregels als België. Intussen heeft Kim De Witte, pensioenspecialist van PVDA en docent aan de leergang Pensioenen van de KU Leuven, 300 pagina’s volgeschreven over onze pensioenproblemen en hoe ze op te lossen. Kim De Witte, pensioenspecialist van de PVDA. FOTO LUC DAELEMANS De titel van je boek is: ‘De Grote Pensioenroof’. Wie is wie aan het beroven? “Privépensioenen zijn een groei- ende markt. Grote verzekerings- maatschappijen willen daar geld uitslaan met hun tweede en derde pensioenpijlers, maar steken het grootste deel van de beleggings- opbrengsten in hun eigen zakken. Intussen wordt de sociale zeker- heid leeggeroofd en verliezen mensen het recht op rust en vrij- heid aan het einde van hun leven. Ook dat is roof.” “Het boek legt uit dat het anders kan.Wekunnenonsrechtoppen- sioen terugwinnen. In Canada en Polen hebben mensen zich verzet, waardoor de pensioenleeftijd van 67 jaar weer op 65 jaar is ge- bracht.” De regering heeft maatregelen genomen om iedereen langer te doen werken, is dat dan zo fout? Want uiteindelijk kan je met 42 gewerkte jaren ook vanaf je 63ste met vervroegd pensioen. “Ja, maar drie op de vier vrouwen geraken niet aan 42 gewerkte ja- ren.Zijmoetendusverderwerken tot 64, 65, 66 of zelfs 67 jaar. Het brugpensioen (SWT) is ook de factoafgeschaftomdatjebeschik- baarmoetblijvenvoordearbeids- markt. Ik heb nog maar net zo’n verhaal op mijn Facebook gezet van iemand die op zijn 58ste met SWT ging bij Volvo, omdat hij moe en opgewerkt was. Hij werd meteen weer opgeroepen door de VDAB. Nu werkt hij in een ander bedrijf, in wisselende ploegen. Zijn lichaam kan dat niet meer aan.” Maar als de regering alles bij het oude laat, worden de pensioenen toch onbetaalbaar. We leven toch ook langer. “Kijk, als we het huidige systeem willenbehoudenwaarbijweop65 jaarmetpensioenkunnen,danzal ons dat tegen 2060 14,7 procent Kim De Witte, pensioenspecialist van de PVDA:

×