Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Agregacja i analiza logów

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 37 Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Agregacja i analiza logów (20)

Plus par Divante (20)

Publicité

Plus récents (20)

Agregacja i analiza logów

 1. 1. Agregacja i analiza logów
 2. 2. Agenda ● Problemy z logami ● Jak to robimy w Divante - ELK Stack o Elasticsearch o Logstash o Kibana o Architektura o Dodatko e arzędzia ● Podsumowanie ● Pytania
 3. 3. Jakie problemy z logami oże y apotkać?
 4. 4. Problemy logów Brak spójnego formatu logów. http://blog.tersmitten.nl/how-to-colorize-your-log-files-with-ccze.html
 5. 5. Problemy logów • cat • grep • awk • sed • tail • yraże ia regular e Bardzo utrud io a a aliza logów, wydłużo y czas reakcji. Przeszukiwanie, analiza logów – old school
 6. 6. Problemy logów O iąże ie ser era, ydaj ość aplika ji • Sy hro i z y, lokują y zapis do pliku • Opera je IO o iążają e ser er • Ograniczona liczba i-node w systemie plików • Relatywnie wolny zapis • Sprząta ie logó http://wiki.processmaker.com/index.php/Advanced_Performance_Monitor_Dashboards
 7. 7. Problemy logów Złożo a ar hitektura - problem zapisu i odczytu • Zapis/od zyt z ser eró za load ala er’e - Zastosowanie NFS? https://www.digitalocean.com/community/tutorials/5-common-server-setups-for-your-web-application
 8. 8. Problemy logów Ciągły o itori g • Bardzo utrud io e iągłe o itoro a ie szystki h para etró aplika ji • Wymagana wiedza techniczna
 9. 9. Jak to robimy w Divante? ELK Stack
 10. 10. Czym jest ELK Stack? ELK Sta k to zesta arzędzi: ELK zape ia s e tralizo a y syste zarządza ia loga i rozproszo y h, ysoko dostęp y h syste a h.
 11. 11. E jak ElasticSearch elasticsearch ● + Baza danych NoSQL ● + Wyszuki a ie peł oteksto e ● + REST Api (json) ● + Bazuje na Apache Lucene ● + Replikacja, snapshots ● + Dostęp a ofi jal a i lioteka dla PHP i Ja aS ript ● - Brak transakcji ● Wymagania: Java
 12. 12. E jak ElasticSearch Instalacja i konfiguracja ● Instalacja Java Oracle o sudo apt-get install python-software-properties o sudo add-apt-repository -y ppa:webupd8team/java o sudo apt-get update o sudo apt-get -y install oracle-java8-installer ● Instalacja ElasticSearch o wget i unzip najnowszej paczki do pobrania z strony https://www.elastic.co/downloads o Wykonanie konfiguracji w pliku elasticsearch.yml ● Urucho ie ie ElasticSearch’a: o ./bin/elasticsearch -d
 13. 13. L jak Logstash ● Agrega ja logó z ielu źródeł ● Normalizacja (parsowanie, filtrowanie) pobranych danych ● Wysła ie z or alizo a y h da y h do roz aity h źródeł ● Wymagania : Java INPUT FILTER PARSE OUTPUT
 14. 14. L jak Logstash Input: (41) ● elasticsearch, imap ● rabbitmq, redis ● sqlite, syslog ● tcp, twitter ● varnishlog, websocket Output: (55) ● elasticsearch, mongodb, ● redis, email, file, csv ● hipchat, http ● jira, redmine, rabbitmq ● tcp, websocket, zabbix Wię ej a: http://logstash.net/docs/1.4.2/ INPUT FILTER PARSE OUTPUT
 15. 15. L jak Logstash Filtry: (50) ● checksum ● csv, date ● elasticsearch ● fingerprint ● geoip, grep, grok ● json, json_encode ● ruby, split ● translate ● urldecode ● useragent, xml Wię ej a: http://logstash.net/docs/1.4.2/ INPUT FILTER PARSE OUTPUT
 16. 16. L jak Logstash Filtr GROK ● Analizowanie i parsowanie dowolnego tekstu ● Grok jest najlepszym sposobem na przetworzenie najbardziej nieustrukturyzowanych danych ● Po ad zor ó z ożli oś ią t orze ia łas y h [ERROR] - 2015/13/03-11:01:31 - 192.168.0.1 - Some error message [%{GREEDYDATA:message}] - %{DATESTAMP} - %{IP:client} - %{GREEDYDATA:message}
 17. 17. L jak Logstash Instalacja i konfiguracja ● Instalacja Java Oracle i instalacja Logstash: o wget i unzip najnowszej paczki do pobrania z strony https://www.elastic.co/downloads ● Konfiguracja: input { file { type => "syslog" path => ["/var/log/auth.log", "/var/log/syslog"] }} ● Urucho ie ie Logstash’a: o ./bin/logstash
 18. 18. K jak Kibana ● Wizualizacja danych w formie aplikacji webowej ● Wyszukiwanie, filtrowanie, analizowanie danych ● Intuicyjny interfejs, nie tylko dla programistów ● Błyska i z e t orze ie i udostęp ia ie ielu kokpitó ● Łat e dostoso a ie dash oard’u - JSON ● Eksportowanie wyników
 19. 19. K jak Kibana https://www.elastic.co/blog/kibana-4-literally
 20. 20. K jak Kibana Wykres słupko y: https://www.elastic.co/blog/kibana-4-beta-2-get-now
 21. 21. K jak Kibana Wykres koło y: https://www.elastic.co/blog/kibana-4-for-investigating-pacs-super-pacs-and-your-neighbors
 22. 22. K jak Kibana Histogram: http://blog.qbox.io/kibana-4-and-elasticsearch-v-1-4-4-and-1-3-9
 23. 23. K jak Kibana Tabela danych: https://www.elastic.co/blog/kibana-4-for-investigating-pacs-super-pacs-and-your-neighbors
 24. 24. K jak Kibana Geolokalizacja: https://www.elastic.co/blog/kibana-4-literally
 25. 25. K jak Kibana Wykres po iązań: http://demo.packetbeat.com/#/dashboard/elasticsearch/Packetbeat%2520Statistics
 26. 26. K jak Kibana Instalacja i konfiguracja ● Instalacja Kibany: o wget i unzip najnowszej paczki do pobrania z strony https://www.elastic.co/downloads ● Konfiguracja: o Ki a a jest sko figuro a a a do yśl y port Elasti sea h’a 9 ● Uruchomienie Kibany: o ./bin/kibana ● Start w przeglądarce: o http://YOURDOMAIN.com:5601
 27. 27. ELK Stack ARCHITEKTURA
 28. 28. ELK - Architektura Podstawowa: Jaki jest potencjalny problem? ElasticSearch REST API
 29. 29. ELK - Architektura Wydaj ość + skalo al ość Ko figura ja z ykorzysta ie Redis’a Dostawcy Indekser
 30. 30. ELK - Architektura Wydaj ość + skalo al ość Ko figura ja z ykorzysta ie e ha iz u kolejkują ego Indekser Dostawcy
 31. 31. Dodatkowe NARZĘDZIA
 32. 32. Narzędzia ElasticSearch Plugin: Head Pa el o itoro a ia i zarządza ia Elasti Sear h’e Instalacja: ● elasticsearch/bin/plugin -install mobz/elasticsearch-head ● http://localhost:9200/_plugin/head/
 33. 33. Narzędzia ElasticSearch Plugin: Morfologik Plugi poz alają y ykorzystać polskie z aki w zapytaniach do ElasticSearch. Instalacja: ● cd elasticsearch ● bin/plugin -install com.github.chytreg/elasticsearch-analysis- morfologik/2.3.1
 34. 34. Narzędzia Marvel Aplika ja do iągłego o itori gu Elasti Sear h’a http://blog.qbox.io/elasticsearch-marvel-released
 35. 35. ELK Stack Podsumowanie ● Ujednolicona struktura logów ● Scentralizowany system logów ● Dash orad spo agają y yszuki a ie i a alizo a ie ● Zape ie ie iągłego o itori gu ● Szybszy czas reakcji ● Sz zęśli y Klie t otrzy a kolej e ykresy :)
 36. 36. VS http://blog.rootshell.be/tag/unix/ http://imgbuddy.com/kibana-demo.asp
 37. 37. Dziękuję! Bartosz Picho sales@divante.co divante.co/blog

×