Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Hệ Thống Chống Sét Tiếp Địa Cát Vạn Lợi

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
90 CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Vùn Phoâng
61 Àûúâng söë 7,
KDC CityLand Center Hills,
P...
HÏå THÖËNG CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN
& TIÏËP ÀÕA - HAÂN HOÁA NHIÏåT
(Saãn xuêët taåi Viïåt Nam)
LIGHTNING PROTECTION &
GROUNDI...
92 CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Vùn Phoâng
61 Àûúâng söë 7,
KDC CityLand Center Hills,
P...
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Thanh chống đa năng
Thanh chống đa năng
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 21 Publicité

Hệ Thống Chống Sét Tiếp Địa Cát Vạn Lợi

Télécharger pour lire hors ligne

Các sản phẩm thuộc hệ thống chống sét tiếp địa Cát Vạn Lợi đa dạng phụ kiện thi công lắp đặt, góp phần mang đến hiệu quả phòng chống sét cho từng công trình.
Hệ thống chống sét tiếp địa CVL là bộ phận quan trọng đối với mỗi công trình chống sét và không thể tách rời.

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CÁT VẠN LỢI
Email : baogia@catvanloi.com
Tel: 84–28–3588 6496
Văn phòng : 61 đường số 7, KDC CityLand Center Hills P.7, Q. Gò Vấp, TP.HCM
Nhà máy: Lô F1.2 đường số 8, khu công nghiệp Cơ khí ô tô TP.HCM Hòa Phú, Củ Chi, TP.HCM
#hệ_thống_chống_sét_tiếp_địa
#kim_thu_sét
#tiếp_địa

Các sản phẩm thuộc hệ thống chống sét tiếp địa Cát Vạn Lợi đa dạng phụ kiện thi công lắp đặt, góp phần mang đến hiệu quả phòng chống sét cho từng công trình.
Hệ thống chống sét tiếp địa CVL là bộ phận quan trọng đối với mỗi công trình chống sét và không thể tách rời.

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CÁT VẠN LỢI
Email : baogia@catvanloi.com
Tel: 84–28–3588 6496
Văn phòng : 61 đường số 7, KDC CityLand Center Hills P.7, Q. Gò Vấp, TP.HCM
Nhà máy: Lô F1.2 đường số 8, khu công nghiệp Cơ khí ô tô TP.HCM Hòa Phú, Củ Chi, TP.HCM
#hệ_thống_chống_sét_tiếp_địa
#kim_thu_sét
#tiếp_địa

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Hệ Thống Chống Sét Tiếp Địa Cát Vạn Lợi (18)

Plus récents (16)

Publicité

Hệ Thống Chống Sét Tiếp Địa Cát Vạn Lợi

 1. 1. 90 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM Lyádosûãduånghïåthöëngchöëngseátvaâtiïëpàõa 1 Nhaâ maáy Caát Vaån Lúåi àûúåc saãn xuêët trïn dêy chuyïìn hiïån àaåi, àaåt chûáng nhêån:  IEC 62561 cuãa UÃy ban Kyä Thuêåt Àiïån Quöëc tïë (IEC - International Electrotechnical Commission).  TCVN 9385 - Tiïu chuêín Quöëc gia Viïåt Nam vïì chöëng seát cho cöng trònh xêy dûång. 2 Quy trònh saãn xuêët taåi nhaâ maáy àûúåc giaám saát nghiïm ngùåt theo hïå thöëng quaãn lyá chêët lûúång ISO 9001 : 2015 tûâ nguöìn nguyïn liïåu cho àïën khêu thaânh phêím vaâ àoáng goái àïìu phaãi àaãm baão chêët lûúång àöìng àïìu. 3 Hïå thöëng chöëng seát vaâ tiïëp àõa cöí àiïín àûúåc saãn xuêët tûâ möåt nhaâ maáy CAÁT VAÅN LÚÅI nïn luön baão àaãm sûå àöìng böå têët caã vêåt tû thi cöng theo tiïu chuêín Quöëc tïë. 4 Hïå thöëng chöëng seát vaâ tiïëp àõa cöí àiïín khùèng àõnh chêët lûúång taåi nhiïìu cöng trònh lúán taåi Viïåt Nam. 5 Saãn phêím chöëng seát vaâ tiïëp àõa cöí àiïín àûúåc saãn xuêët trûåc tiïëp taåi Viïåt Nam. Viïåc sûã duång caác saãn phêím laâ giuáp ngûúâi Viïåt thûåc hiïån khaát voång Viïåt: “Thay thïë haâng nhêåp khêíu - Made in Vietnam”. 6 CAÁT VAÅN LÚÅI vêîn luön hûúáng vïì CÖÅNG ÀÖÌNG & GIAÁ TRÕ NHÊN VÙN bùçng viïåc kyá húåp taác vúái 20 trûúâng cao àùèng vaâ àaåi hoåc taåi TP HCM; höî trúå quyä hoåc böíng vûúåt khoá cho sinh viïn khoá khùn, taåo àiïìu kiïån thûåc têåp taåi doanh nghiïåp vaâ tuyïín duång sinh viïn sau khi töët nghiïåp; tuyïín duång vaâ höî trúå ngûúâi khuyïët têåt laâm viïåc taåi Cöng ty. Kim thu seát CVL (Vietnam) IEC 62561/ TCVN 9385 Coåc tiïëp àõa theáp maå àöìng CVL (Vietnam) IEC 62561 UL 467 TCVN 9385 Thanh àöìng thoaát seát CVL (Vietnam) Luvata (Malaysia) IEC 62561 TCVN 9385 Thanh nhöm thoaát seát CVL (Vietnam) IEC 62561 TCVN 9385 BSEN 755 Keåp giûä caáp cho hïå thöëng chöëng seát CVL (Vietnam) IEC 62561 TCVN 9385 Hoáa chêët giaãm àiïån trúã GEM CVL (Vietnam) IEC 62561/ BS EN 50164 Tiïuchuêínaápduångchohïåthöëngchöëngseátcöíàiïín&tiïëpàõa-Haânhoáanhiïåt CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA
 2. 2. HÏå THÖËNG CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA - HAÂN HOÁA NHIÏåT (Saãn xuêët taåi Viïåt Nam) LIGHTNING PROTECTION & GROUNDING SYSTEM - EXOTHERMIC WELDING (Made in Vietnam) Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng DOANH NGHIÏÅP COÁ SAÃN PHÊÍM CÖNG NGHIÏÅP HÖÎ TRÚÅ TIÏU BIÏÍU TP. HÖÌ CHÑ MINH NÙM 2020 TCVN 9385 BSEN 755 Vêåt liïåu thi cöng hïå thöëng àiïån àaáp ûáng hoaân toaân yïu cêìu Quy chuêín kyä thuêåt quöëc gia vïì An toaân chaáy cho nhaâ vaâ cöng trònh QCVN 06:2020/BXD, QCVN 16:2019/BXD coá hiïåu lûåc tûâ ngaây 01/07/2020.
 3. 3. 92 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA The IEC 62561 standard deal with requirements and tests for lightning protection system components (LPSC) used in the installation of lightning protection system (LPS) designed and implemented in accordance with IEC 62306 / TCVN 9888 (Vietnam).
 4. 4. 93 Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA
 5. 5. 94 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM IEC 62561 IEC 62561:2007 IEC 62561:2007 TIÏU CHUÊÍN KYÄ THUÊÅT CHO SAÃN PHÊÍM CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN VAÂ TIÏËP ÀÕA HIÏåN ÀANG AÁP DUÅNG TRÏN THÏË GIÚÁI UÃy ban Kyä thuêåt Àiïån Quöëc Tïë laâ möåt töí chûác chõu traách nhiïåm vïì tiïu chuêín hoáa trong lônh vûåc Kyä thuêåt àiïån. Àêy laâ möåt höåi àöìng Kyä thuêåt bao göìm àaåi diïån cho tiïu chuêín cuãa nhiïìu quöëc gia thaânh viïn, trong àoá bao göìm UÃy ban Tiïu chuêín Kyä thuêåt Àiïån tûã Chêu Êu (CENELEC). IEC vaâ CENELEC laâm viïåc song song vúái nhau, caác thaânh viïn cuãa CENELEC boã phiïëu cho viïåc xêy dûång vaâ thöng qua caác tiïu chuêín IEC múái cuäng nhû tiïu chuêín CENELEC múái. Möåt nguyïn tùæc raâng buöåc cuãa tiïu chuêín CENELEC laâ têët caã caác nûúác thaânh viïn phaãi chùæc chùæn thöng qua chuáng laâm tiïu chuêín quöëc gia cuãa caác nûúác thaânh viïn. Quaá trònh thöng qua nhûäng tiïu chuêín naây rêët ñt sûå thay àöíi àûúåc cho pheáp trong nhûäng tiïu chuêín cuãa tûâng quöëc gia (àiïím loaåi trûâ hoùåc thay àöíi) chó àûúåc aáp duång trong nhûäng trûúâng húåp rêët haån chïë. Nhûäng tiïu chuêín naây seä chó àûúåc thöng qua úã caác mûác àöå quöëc gia cuãa caác nûúác thaânh viïn, nhûäng tiïu chuêín cuãa quöëc gia naâo khaác biïåt vúái tiïu chuêín trïn àïìu buöåc phaãi thu höìi. ÚÃ möîi cêëp àöå (Quöëc Tïë, Chêu Êu vaâ Quöëc Gia) àûúåc sûã duång nhûäng tïn quy ûúác khaác nhau nhû sau: - IEC 62561 - 1:2017 (Phiïn baãn IEC) - EN 62561 - 1:2017 (CENELEC àaä thöng qua phiïn baãn cuãa tiïu chuêín trïn) - BS EN 62561 - 1:2017 (Tiïu chuêín Anh àaä thöng qua phiïn baãn cuãa tiïu chuêín trïn) Têët caã caác vêåt tû vaâ thiïët bõ sûã duång cho Hïå thöëng chöëng seát trong vaâ ngoaâi phaãi àûúåc thiïët kïë, saãn xuêët vaâ thûã nghiïåm theo caác tiïu chuêín vïì àiïån, cú lyá vaâ caác tiïu chuêín hoáa lyá. Caác nhaâ saãn xuêët vaâ cung cêëp nhûäng phuå kiïån chöëng seát phaãi cêëp chûáng nhêån chêët lûúång phuâ húåp vúái caác tiïu chuêín trïn. Sûå phï duyïåt chó coá giaá trõ trïn toaân böå sûå kïët nöëi cuãa caác kñch thûúác dêy dêîn thoaát seát vaâ toaân böå cêëu hònh cuãa Hïå thöëng. Böå tiïu chuêín IEC 62561 quy àõnh nhûäng yïu cêìu Kyä thuêåt thûã nghiïåm daânh cho caác phuå kiïån Hïå thöëng chöëng seát (LPSC) àûúåc sûã duång àïí lùæp àùåt cho Hïå thöëng chöëng seát (LPS) àûúåc thiïët kïë vaâ lùæp àùåt theo tiïu chuêín IEC/ BS EN 62305. CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA
 6. 6. 95 Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Thanhàöìngthoaátseát (ViïåtNam)/ (Malaysia)chohïåthöëngchöëngseát ( (Vietnam)/ (Malaysia) Bare Copper Tape) Thanh theáp maå àöìng thoaát seát (Viïåt Nam) ( Copper Bonded Steel Tape) Tiïu chuêín (Standard): - : IEC 62561 - 2/ TCVN 9385 - (Malaysia) : IEC 62561 - 2 Maä saãn phêím thanh àöìng (Viïåt Nam) Product Code Maä saãn phêím thanh àöìng (Malaysia) Product Code Maä saãn phêím thanh theáp maå àöìng (Viïåt Nam) Product Code Kñch thûúác Size (A x B) (mm) TD253 LTD253 TMD253(*) 25 x 3 TD254(*) TMD254(*) 25 x 4 TD303(*) 30 x 3 TD304(*) 30 x 4 TD305(*) 30 x 5 TD403(*) 40 x 3 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Kim thu seát cöí àiïín Franklin (Viïåt Nam) ( Franklin Conventional Air Rod) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng (Copper), Theáp maå àöìng (Copper bonded steel) Inox 304 (Stainless steel SUS304) (***) Maä saãn phêím chi tiïët seä cùn cûá trïn baãng baáo giaá Maä saãn phêím (Viïåt Nam) Product Code (***) Àûúâng kñnh Outside Diameter (mm) Chiïìu daâi Length (mm) KCS16300 16 300 KCS16600 16 600 KCS161000 16 1000 Thanh nhöm thoaát seát cho hïå thöëng chöëng seát ( Bare Aluminum Steel Tape) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 : 2012 Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (A x B) (mm) Troång lûúång Weight Per Meter (kg/m) TN253 25 x 3 0.2 (*) AÁp duång cho àún àùåt haâng töëi thiïíu 2.000m LIGHTNING PROTECTION & GROUNDING ACCESSORIES CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA Khúáp nöëi kim thu seát àa àiïím ( Multi Point Air Rod) Tiïu chuêín (Standard): TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng (Copper) Maä saãn phêím Product Code Àûúâng Kñnh Outside Diamater (mm) KCSDD16 16 Thanh àöìng thoaát seát (99.9%) Thanh theáp maå àöìng thoaát seát (Àöå daây lúáp maå àöìng 254 micron)
 7. 7. 96 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM Intensive Test And Inspection Of Ground Rod Ground Rods should pass the following criterions of international standars as shown: 1.Thickness Inspection Copper shell of each ground rod shall be passed the thickness inspection to ensure its protective coating. The copper shell not be less than 0.25 mm (250 micron) thick at any point met to UL 467 standard 2.Adherence of Coating Test There shall be no separation of the coating from the steel core when subjected to the test described as follow met with UL 467 standard requirements. Peeling of the coating by the steel plates or the jaws of the vise shall be allowed. 3.Bending Strength Test There shall be no cracking of the coating when subjected to the test met with UL 467 standard requirements. The application of force shall be such that the rod is permanently bent through a 300 angle. 4.Straightness Test Ground rod should be passed straightness test to ensure in its straightness and high tensile with acceptable sag. The deviation of every 305 mm ground rod shall be less than 3.05 mm. giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Coåc tiïëp àõa theáp maå àöìng (Viïåt Nam) ( Copper Bonded Grounding Rod) Tiïu chuêín (Standard): UL 467/ IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Theáp maå àöìng (Copper bonded steel), Àöìng (Copper) (***) Maä saãn phêím chi tiïët seä cùn cûá trïn baãng baáo giaá Maä saãn phêím Product Code (***) Àûúâng kñnh danh nghôa Nominal Outside Diamater (mm) Àûúâng kñnh thên Outside Diamater mm (inch) Chiïìu daâi Length (mm) CND161424 16 14.2 (5/8”) 2400/3000 CND161624 16 16 2400/3000 CND191730 19 17.2 (3/4”) 3000 LIGHTNING PROTECTION & GROUNDING ACCESSORIES CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA Caáp àöìng trêìn ( Bare Copper Cable) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 5064 Vêåt liïåu (Material): Àöìng (Copper) Maä saãn phêím Product Code Tiïët diïån caáp Cable Size (mm2 ) CDT50 50 CDT70 70 CDT95 95 CDT120 120 CDT150 150
 8. 8. 97 Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng K16LG K16 Khúáp coåc tiïëp àõa bùçng àöìng thau loaåi troân/luåc giaác ( Round/Hexagon Brass Coupler) Tiïu chuêín (Standard): TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass), Theáp maå àöìng (Copper bonded steel) (***) Maä saãn phêím chi tiïët seä cùn cûá trïn baãng baáo giaá Maä saãn phêím khúáp nöëi coåc tiïëp àõa troân Product Code (***) Maä saãn phêím khúáp nöëi coåc tiïëp àõa luåc giaác Product Code (***) Àûúâng kñnh Outside Diameter (mm) K16 K16LG 16 Àêìu coåc tiïëp àõa bùçng theáp ( Driving Head) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel) Maä saãn phêím Product Code Àûúâng kñnh Outside Diameter (mm) DC16 16 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Keåp caáp àöìng cho hïå thöëng chöëng seát ( Cable Support) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass) Maä saãn phêím Product Code Tiïët diïån caáp Cable Size (mm2 ) KCD25 25 KCD35 35 KCD50 50 KCD70 70 KCD95 95 KCD120 120 Keåp giûä caáp àöìng cho hïå thöëng chöëng seát ( One Hole Cable Grip) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng (Copper) Maä saãn phêím Product Code Tiïët diïån caáp Cable Size (mm2 ) KGCD25 25 KGCD35 35 KGCD50 50 KGCD70 70 KGCD95 95 KGCD120 120 LIGHTNING PROTECTION & GROUNDING ACCESSORIES CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA
 9. 9. 98 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM LIGHTNING PROTECTION & GROUNDING ACCESSORIES Keåp giûä 2 caáp vaâ thanh thùèng ( Flat Bar Clamp) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass) Maä saãn phêím Product Code Tiïët diïån caáp Cable Size (mm2 ) KGCC25 25 KGCC50 50 KGCC70 70 KGCC120 120 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Keåp caáp àöìng 4 ngaä cho hïå thöëng chöëng seát (4 vñt) ( Copper Cable Cross Clamp - 4 Screwed) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass) Maä saãn phêím Product Code Tiïët diïån caáp Cable Size (mm2 ) KCD435 35 KCD450 50 KCD470 70 KCD495 95 KCD4120 120 CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA Keåp giûä caáp cho hïå thöëng nöëi àêët ( Ground Clamp) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass) Maä saãn phêím Product Code Tiïët diïån caáp Cable Size (mm2 ) KGC95 95 KGC150 150 KGC180 180 KGC185 185 Keåp giûä caáp àöìng ngaä 3 cho hïå thöëng chöëng seát ( Tee Clamp) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass) Maä saãn phêím Product Code Tiïët diïån caáp Cable Size (mm2 ) KGCT50 50 KGCT70 70 KGCT95 95 KGCT120 120
 10. 10. 99 Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Keåp nöëi kiïím tra thanh àöìng/nhöm daång troân (4 vñt) ( Plate Test Clamp) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass), Nhöm (Aluminum) (***) Maä saãn phêím chi tiïët seä cùn cûá trïn baãng baáo giaá Maä saãn phêím Product Code (***) Kñch thûúác thanh Conductor Size (mm) KNTDT256 25 x 6 Keåp C cho hïå thöëng chöëng seát ( C - Clamp) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng (Copper) Maä saãn phêím Product Code Tiïët diïån caáp Cable Size (mm2 ) CC16 - 16 16 - 16 CC25 - 25 25 - 25 CC35 - 35 35 - 35 CC50 - 50 50 - 50 CC70 - 70 70 - 70 CC95 - 95 95 - 95 CC120 - 120 120 - 120 CC150 - 150 150 - 150 CC185 - 185 185 - 185 CC240 - 240 240 - 240 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Keåp nöëi kiïím tra thanh àöìng/nhöm (2 vñt)( Test Connector) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass), Nhöm (Aluminum) Maä saãn phêím Keåp nöëi thanh àöìng Product Code Maä saãn phêím Keåp nöëi thanh nhöm Product Code Kñch thûúác thanh Conductor Size (mm) KNTD256 KNTN256 26 x 8 KNTD256 KNTN256 Keåp nöëi kiïím tra thanh àöìng/nhöm vúái caáp (1 vñt) ( Cable - Tape Test Connector) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass), Nhöm (Aluminum) (***) Maä saãn phêím chi tiïët seä cùn cûá trïn baãng baáo giaá Maä saãn phêím Product Code (***) Tiïët diïån caáp Conductor Range (mm2 ) Kñch thûúác thanh Conductor Size (mm) KNTDC70253 70 25 x 3 KNTDC90253 90 25 x 3 KNTDC120253 120 25 x 3 LIGHTNING PROTECTION & GROUNDING ACCESSORIES CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA
 11. 11. 100 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM LIGHTNING PROTECTION & GROUNDING ACCESSORIES HKTTD2525 Höåp kiïím tra tiïëp àõa ( Polypropylene/Concrete Inspection Earth Pit) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561 Vêåt liïåu (Material): Nhûåa PP cûúâng lûåc cao (Heavy high - grade polypropylene), Bï - töng (Concrete) Taãi troång töëi àa (Max load test): 5000 kg (Nhûåa PP), 6000 kg (Bï - töng) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) HKTTD2525 250 x 250 HKTTD3232 320 x 320 Nùæpchöëngnûúácbùçnginox ( CopperEarthingElectrodeWaterSealingGlands) Vêåt liïåu (Material): Inox 304 (Stainless Steel SUS 304) Maä saãn phêím Product Code Àûúâng Kñnh Coåc Nominal Rod Kñch thûúác Size (mm) (Inch) (mm) NHCN 5/8’ / 3/4’ 14.2/16/17.2 300 x 300 x 2 HKTTD3232 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA Àïë kim chöëng seát duâng cho thanh àöìng/nhöm/caáp àöìng ( Tape Saddle) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass), Nhöm (Aluminum) (***) Maä saãn phêím chi tiïët seä cùn cûá trïn baãng baáo giaá Maä saãn phêím Product Code (***) Kñch thûúác kim thu seát Thread Size (inch) Tiïët diïån Thanh àöìng/nhöm/caáp àöìng Tape/Cable Size DKS58 5/8” 25 x 3 DKS34 3/4” 25 x 3 DKSC58 5/8” 35 - 70 mm2 DKSC34 3/4” 35 - 70 mm2 DKSC DKS
 12. 12. 101 Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng LIGHTNING PROTECTION & GROUNDING ACCESSORIES Keåp caáp & coåc tiïëp àêët ( Rod Copper Clamp) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass) Maä saãn phêím Product Code Àûúâng kñnh coåc Nominal Rod Tiïët diïån caáp Cable Range (mm2 ) (inch) (mm) KCDC1470 5/8” / 3/4” 14.2/16/17.2 16 - 70 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Keåp U thanh àöìng/nhöm & coåc tiïëp àõa ( Ground Rod To Copper Tape Clamp) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass) (***) Maä saãn phêím chi tiïët seä cùn cûá trïn baãng baáo giaá Maä saãn phêím Product Code (***) Kñch thûúác coåc Nominal Rod (mm) Kñch thûúác thanh Conductor Size (mm) KUTC16 14.2/16/17.2 25 x 3 Keåp U caáp & coåc tiïëp àõa ( Ground Rod To Cable Clamp) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass) (***) Maä saãn phêím chi tiïët seä cùn cûá trïn baãng baáo giaá Maä saãn phêím Product Code (***) Àûúâng kñnh coåc Nominal Rod Tiïët diïån caáp Cable Range (mm2 ) (inch) (mm) KUCC14295 5/8” / 3/4” 14.2/16/17.2 16 - 95 KUCC142185 5/8” / 3/4” 14.2/16/17.2 70 - 185 KUCC142300 5/8” / 3/4” 14.2/16/17.2 150 - 300 Keåp thanh àöìng/nhöm & coåc tiïëp àêët ( Rod Copper Tape Clamp) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass), Nhöm (Aluminum) (***) Maä saãn phêím chi tiïët seä cùn cûá trïn baãng baáo giaá Maä saãn phêím Product Code (***) Àûúâng kñnh coåc Nominal Rod Kñch thûúác thanh Conductor Size (mm) (inch) (mm) KTDC142 - 2612 5/8” / 3/4” 14.2/16/17.2 26 x 12 KTDC142 - 302 5/8” / 3/4” 14.2/16/17.2 30 x 2 KTDC142 - 4012 5/8” / 3/4” 14.2/16/17.2 40 x 12 KTDC142 - 518 5/8” / 3/4” 14.2/16/17.2 51 x 8 KTDC142 - 2618 5/8” / 3/4” 14.2/16/17.2 26 x 18 CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA
 13. 13. 102 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM KTD4253B KTN4253 KTD4253 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Keåp thanh àöìng/nhöm 2 ngaä cho hïå thöëng chöëng seát (2 vñt) ( Aluminum/Copper Tape Support - 2 Screwed) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass), Nhöm (Aluminum) Maä saãn phêím Keåp àöìng Product Code Maä saãn phêím Keåp nhöm Product Code Kñch thûúác Size (A x B) (mm) KTD2253 KTN2253 25 x 3 KTD2305 30 x 5 KTD2253 KTN2253 Nöëi lûúäng kim àöìng/nhöm cho hïå thöëng chöëng seát ( Bi - Metallic Connector) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng + Nhöm (Aluminum + Copper) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác thanh Conductor Size (mm) KLK253 25 x 3 KLK254 25 x 4 KLK256 25 x 6 Keåp caáp àöìng vaâ thanh àöìng/nhöm cho hïå thöëng chöëng seát (4 vñt) ( Aluminum/Copper Tape To Cable - 4 Screwed) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass) Maä saãn phêím Product Code Tiïët diïån thanh dêîn Conductor Size (mm2 ) KCDTD325 - 35120 3 - 25/35 - 120 Keåp thanh àöìng/nhöm 4 ngaä cho hïå thöëng chöëng seát (4 vñt) ( Square Aluminum/Copper Tape Support - 4 Screwed) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass), Nhöm (Aluminum) Maä saãn phêím Keåp àöìng daång bûúám Product Code Maä saãn phêím Keåp àöìng Product Code Maä saãn phêím Keåp nhöm Product Code Maä saãn phêím Keåp nhöm daång bûúám Product Code Kñch thûúác Size (A x B) (mm) KTD4253B KTD4253 KTN4253 KTN4253B 25 x 3 KTN4253B LIGHTNING PROTECTION & GROUNDING ACCESSORIES CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA
 14. 14. 103 Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng LIGHTNING PROTECTION & GROUNDING ACCESSORIES giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Höåp kiïím tra bùçng nhöm ( Aluminum Test box) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Nhöm (Aluminum), Inox 304 (SUS304 Stainless Steel) (***) Maä saãn phêím chi tiïët seä cùn cûá trïn baãng baáo giaá Maä saãn phêím Product Code (***) Tiïët diïån caáp Cable Range (mm2 ) Kñch thûúác Size (mm) Daâi Length Röång Width Cao Height HKT26315370 50 - 120 263 153 70 Maä saãn phêím Product Code Söë àiïím kïët nöëi No Terminations Kñch thûúác Size (mm) Daâi Length Röång Width Cao Height DKN40 4 300 90 75 (sûá 35) (Insulator 35) DKN60 6 400 DKN80 8 500 90 (sûá 51) (Insulator 51) DKN100 10 650 Àiïím kïët nöëi ( Earth Bars) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng + Bulong & Taán Inox 304 (Copper + SUS304 Bolts & Nuts) Àiïím kïët nöëi àún ( Earth Bars With Single Disconnecting Link) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng + Bulong & Taán Inox 304 (Copper + SUS304 Bolts & Nuts) Maä saãn phêím Product Code Söë àiïím kïët nöëi No Terminations Kñch thûúác Size (mm) Daâi Length Röång Width Cao Height DKN41 4 375 90 75 (sûá 35) (Insulator 35) DKN61 6 475 DKN81 8 575 90 (sûá 51) (Insulator 51) DKN101 10 725 Àiïím kïët nöëi àöi ( Earth Bars With Double Disconnecting Link) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng + Bulong & Taán Inox 304 (Copper + SUS304 Bolts & Nuts) Maä saãn phêím Product Code Söë àiïím kïët nöëi No Terminations Kñch thûúác Size (mm) Daâi Length Röång Width Cao Height DKN42 4 450 90 75 (sûá 35) (Insulator 35) DKN62 6 550 DKN82 8 650 90 (sûá 51) (Insulator 51) DKN102 10 800 CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA
 15. 15. 104 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM Keåp soáng tön Kliplock ( Kliplock Proof Clamp) Vêåtliïåu(Material):Inox304(SUS304Stainlesssteel),Theápmaåkeämnhuángnoáng(Hot-dipgalvanizedsteel) Maä saãn phêím Product Code (***) Kñch thûúác Size (mm) KST1820NN 18 - 20 Thanhnöëiàêëtsûãduångchohöëbïtöngtiïëpàõa ( InspectionHousingEarthBar) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561 Vêåt liïåu (Material): Àöìng (Copper) Maä saãn phêím Product Code Söë löî No. Holes Kñch thûúác löî Hole Size (mm) Kñch thûúác Daâi Length (mm) Röång Width (mm) Cao Height (mm) TND5 5 11 285 30 6 TND7 7 Lûúái tiïëp àõa bùçng àöìng ( Solid Copper Lattice Mats) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561 Vêåt liïåu (Material): Àöìng (Copper) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) LTD663 600 x 600 x 3 LTD993 900 x 900 x 3 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Àêìu tiïëp àõa 1/2/4 àiïím cho hïå thöëng nöëi àêët ( Earth Point) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass) Maä saãn phêím Product Code Tiïët diïån caáp Cable Size (mm2 ) DND120 (1) 35 - 120 DND120 (2) 35 - 120 DND120 (4) 35 - 120 DND120(1) DND120(2) DND120(4) LIGHTNING PROTECTION & GROUNDING ACCESSORIES CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA
 16. 16. 105 Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng HÛÚÁNG DÊÎN SÛÃ DUÅNG HOÁA CHÊËT GIAÃM ÀIÏÅN TRÚÃ THEO PHÛÚNG NÙÇM NGANG: Bûúác 1: Tröån hoáa chêët giaãm àiïån trúã vúái 5.6 lñt àïën 7.6 lñt nûúác saåch. Lûu yá: Khöng sûã duång nûúác muöëi àïí tröån vúái hoáa chêët giaãm àiïån trúã. Bûúác 2: Raãi àïìu hoáa chêët giaãm àiïån trúã xuöëng raänh sao cho lúáp hoáa chêët àaåt àöå daây 5 cm (xem baãng àïí ûúác tñnh 1 bao hoáa chêët giaãm àiïån trúã coá thïí phuã kñn àûúåc bao nhiïu chiïìu daâi caáp dêîn). Chúâ khoaãng 15 - 20 phuát cho lúáp hoáa chêët húi cûáng laåi àïí ngùn dêy caáp chòm xuöëng àaáy. Bûúác 3: Àùåt dêy caáp lïn trïn lúáp hoáa chêët giaãm àiïån trúã. Bûúác 4: Raãi tiïëp lúáp hoáa chêët giaãm àiïån trúã lïn trïn àïí phuã kñn dêy caáp. Chúâ khoaãng 30 - 60 phuát àïí cho lúáp hoáa chêët giaãm àiïån trúã raáo laåi trïn bïì mùåt. Bûúác 5: Phuã àêët lïn trïn hoáa chêët giaãm àiïån trúã. Vd: Möîi bao GEM coá khöëi lûúång 11.3kg seä bao phuã àûúåc 1m caáp dêîn vúái chiïìu röång raänh mûúng 10cm vaâ töíng àöå daây lúáp hoáa chêët giaãm àiïån trúã laâ 10,2cm. HÛÚÁNG DÊÎN SÛÃ DUÅNG HOÁA CHÊËT GIAÃM ÀIÏÅN TRÚÃ THEO PHÛÚNG THÙÈNG ÀÛÁNG: Bûúác 1: Khoan löî coá àûúâng kñnh ≥ 7.5 cm vaâ sêu hún chiïìu daâi coåc nöëi àêët khoaãng 15 cm. Bûúác 2: Àùåt coåc nöëi àêët vaâo löî khoan vaâ àoáng coåc sêu xuöëng àêët khoaãng 30 cm. Àêìu coåc nöëi àêët caách mùåt àêët khoaãng 15 cm. Luác naây coá thïí taåo bêët kyâ möëi nöëi naâo vúái coåc nöëi àêët maâ baån muöën. Bûúác 3: Tröån hoáa chêët giaãm àiïån trúã vúái 5.6 lñt àïën 7.6 lñt nûúác saåch. Lûu yá: Khöng sûã duång nûúác muöëi àïí tröån vúái hoáa chêët giaãm àiïån trúã. Bûúác 4: Àöí lûúång vûâa àuã hoáa chêët giaãm àiïån trúã xung quanh coåc nöëi àêët (xem baãng àïí ûúác tñnh söë lûúång bao hoáa chêët giaãm àiïån trúã cêìn coá àïí àöí xung quanh coåc tiïëp àõa). Àaãm baão lúáp hoáa chêët lêëp àêìy löî khoan. Chúâ khoaãng 30 - 60 phuát cho lúáp hoáa chêët raáo laåi trïn bïì mùåt. Bûúác 5: Phuã àêët lïn trïn hoáa chêët giaãm àiïån trúã. Chuá yá: Phaãi thaáo nûúác àoång dû thûâa ra khoãi löî khoan. Coåc tiïëp àõa 15.2 cm 30.4 cm 15.2 cm GEM Àêët phuã Àûúâng kñnh Löî khoan giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Maä saãn phêím Product Code Khaã nùng giaãm àiïån trúã Resistance Reduction Efficiency Troång lûúång Weight (kg) HCGDT p ≤ 0.9 Ω.m 11.3 Vd: Löî khoan coá àûúâng kñnh 10.2cm, sêu 1.5m seä cêìn 2 bao GEM (11.3kg) àïí àöí xung quanh coåc tiïëp àõa. *2.4 m laâ chiïìu daâi töëi thiïíu cuãa coåc tiïëp àõa tiïëp xuác vúái àêët. Hoáa chêët giaãm àiïån trúã GEM ( Ground Enhancement Material) Tiïu chuêín(Standard): IEC 62561 - 7 (10 cm) GEM GEM GEM Dêy caáp Àêët 10 cm 5 cm 5 cm (76.2 cm) Raänhmûúng 1 2 3 4 5 Ngùæn hún coåc tiïëp àõa ÀÛÚÂNG KÑNH LÖÎ KHOAN 1.5 m 1.8 m 2.4 m 3 m 4.6 m 6.1 m 10.2 cm 2 bao 2 bao 2 bao 3 bao 4 bao 5 bao 15.2 cm 3 bao 3 bao 4 bao 5 bao 8 bao 10 bao 20.3 cm 5 bao 6 bao 8 bao 9 bao 14 bao 18 bao 25.4 cm 7 bao 9 bao 12 bao 14 bao 21 bao 25 bao 30.5 cm 10 bao 12 bao 16 bao 20 bao 30 bao 40 bao ÀÖÅ SÊU CUÃA LÖÎ KHOAN* Ûúác tñnh SÖË LÛÚÅNG BAO GEM (11.3 kg) cêìn coá àïí àöí xung quanh coåc tiïëp àõa. LIGHTNING PROTECTION & GROUNDING ACCESSORIES CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA ÛúáctñnhÀÖÅDAÂICUÃADÊYCAÁPÀÛÚÅCPHUÃKÑNBÚÃI1BAOGEM(11.3kg). TÖÍNG ÀÖÅ DAÂY CUÃA LÚÁP HOÁA CHÊËT GIAÃM ÀIÏåN TRÚÃ GEM CHIÏÌU RÖÅNG RAÄNH MÛÚNG 5 cm 10.2 cm 12.7 cm 15.2 cm 10 cm 2.0 m 1 m 0.8 m 0.7 m 15.2 cm 1.4 m 0.7 m 0.5 m 0.4 m 20.3 cm 1.0 m 0.5 m 0.4 m 0.3 m 25.4 cm 0.8 m 0.4 m 0.3 m 0.3 m 30.5 cm 0.7 m 0.3 m 0.3 m 0.2 m
 17. 17. 106 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh HAÂN HOÁA NHIÏÅT (EXOTHERMIC WELDING) KH Khuön haân ( ExothermicMould) Haân hoáa nhiïåt laâ phûúng phaáp sûã duång thuöëc haân hoáa nhiïåt nöí trong möåt khuön haân àûa nhiïåt àöå trong khuön lïn àïën gêìn 3000 àöå C àïí haân caác vêåt liïåu nhû àöìng, theáp... coåc tiïëp àõa, coåc theáp maå àöìng, coåc àöìng, coåc sùæt vúái caáp àöìng trong hïå thöëng tiïëp àêët chöëng seát, hïå thöëng tiïëp àêët an toaân àiïån hoùåc nöëi dêy chöëng seát. Haân hoáa nhiïåt coá phûúng phaáp thûåc hiïån rêët àún giaãn, möëi haân rêët bïìn vaâ rêët hiïåu quaã kinh tïë. Haân hoáa nhiïåt àûúåc khuyïën nghõ ûáng duång trong hïå thöëng nöëi àêët búãi nhiïìu tiïu chuêín kyä thuêåt quöëc tïë nhû IEEC, IEC, NEC, ASME... Haân hoáa nhiïåt laâ möëi haân daång phên tûã, sûã duång phaãn ûáng nhiïåt nhöm àïí sinh nhiïåt laâm noáng chaãy kim loaåi trong möåt khuön kñn chõu nhiïåt. Phaãn ûáng xaãy ra nhû sau: 3CuO + 2Al -> 3Cu + Al2 O3 +2537 àöå C t o ÚÃ nhiïåt àöå naây thò caác kim loaåi thöng duång nhû sùæt, àöìng, nhöm... àïìu bõ noáng chaãy vaâ tröån vaâo nhau thaânh möåt khöëi, chñnh vò vêåy goåi laâ möëi haân phên tûã. Kiïíu haân naây haân àûúåc caác kim loaåi vúái nhau khöng nhêët thiïët phaãi cuâng möåt loaåi vêåt liïåu. Hún nûäa vò laâ möëi haân phên tûã nïn chuáng dêîn àiïån rêët töët, rêët hiïåu quaã cho hïå thöëng tiïëp àêët. Ûu àiïím: - Möëi haân truyïìn dêîn seát töët vaâ khöng bõ gia tùng àiïån trúã theo thúâi gian. - Thuöëc möìi haân rêët nhaååy bùæt lûãa, dïî daâng, nhanh choáng vaâ an toaân sûã duång. - Liïn kïët vônh cûãu vaâ khöng coá àiïím nöëi. - Coá thïí liïn kïët vúái bêët kyâ kiïíu nöëi naâo (kiïíu chûä T, chûä U, song song...). - Möëi haân khöng bõ ùn moân, oxi hoáa, àeåp, bïìn vônh cûãu. - Tiïët kiïåm chi phñ cho ngûúâi duâng. Viïåcthicönghaânhoáanhiïåtàúngiaãnvaâthuêåntiïån,trûúáckhithicöngchócêìnchuêínbõkhuön haân, thuöëc haân phuâ húåp cho caác möëi nöëi tiïëp àõa laâ coá thïí thi cöng ngay tûác thò. Khöng cêìn phaãi coá nguöìn àiïån, dêy dêîn phûác taåp maâ chó cêìn coá lûãa àïí laâm chaáy thuöëc haân, thuöëc möìi haân laâ coá thïí thi cöng haân hoáa nhiïåt. Caác kyä thuêåt viïn thi cöng cuäng khöng cêìn àoâi hoãi tay nghïì cao, chó cêìn àùåt caác thiïët bõ, khuön haân chuêín vaâ chñnh xaác laâ coá thïí thûåc hiïån viïåc thi cöng möëi haân hoáa nhiïåt. EXOTHERMIC WELDING TH Thuöëc haâân vaâ Miïëng loát ( ExothermicMetalPowder –SteelDisk) KKH Keåpkhuönhaân ( HandleClamp) HAÂN HOÁA NHIÏåT
 18. 18. 107 Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Bûúác 5: Àöí thuöëc haân vaâo khuön. Lûu yá: Phaãi cho àuáng lûúång thuöëc haân àïí àaãm baão tiïu chuêín kyä thuêåt cuãa möëi haân. Bûúác 7: Àêåy nùæp khuön haân. Sûã duång suáng möìi haân àïí bùæn lûãa vaâo thuöëc haân úã meáp khuön. Lûuyá:Luöncêínthêånvaâàûángcaáchxameápkhuönhaân khi bùæn lûãa àïí traánh bõ boãng. Bûúác 1: Laâm saåch khuön haân vaâ thiïët bõ cêìn haân (coåc tiïëp àõa, dêy caáp, thanh àöìng...) àïí àaãm baão khaã nùng kïët dñnh cuãa caác thiïët bõ àûúåc töët nhêët. Bûúác 2: Laâm noáng khuön vaâ thiïët bõ cêìn haân (coåc tiïëp àõa, dêy caáp, thanh àöìng...) khoaãng 1-2 phuátàïíquaátrònhàaåthiïåuquaãcao. Bûúác 3: Àùåt khuön vaâo àuáng võ trñ vaâ keåp khuön haân sao cho khuön àûúåc cöë àõnh àïí traánh bõ chaãy thuöëc haân trong quaá trònh phaãn ûáng. HÛÚÁNG DÊÎN THI CÖNG HAÂN HOÁA NHIÏÅT * Chuá yá: Chúâ 5 - 10 phuát cho khuön haân nguöåi, sau àoá vïå sinh khuön röìi múái tiïëp tuåc quaá trònh haân vò nïëu tiïëp tuåc haân khi khuön noáng thò möëi haân seä khöng àûúåc àaãm baão vaâ coá thïí gêy boãng cho ngûúâi thûåc hiïån. Bûúác 4: Cho àôa nhöm vaâo khuön. Bûúác6:Raãi thuöëc ra meáp khuön àïí bùæt lûãa àûúåc dïî daâng hún. Bûúác 8: Chúâ 1 vaâi phuát cho möëi haân nguöåi vaâ búát nhiïåt. Sau àoá, múã khuön haân ra. EXOTHERMIC WELDING HAÂN HOÁA NHIÏåT
 19. 19. 108 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Möëi nöëi haân hoáa nhiïåt caáp vúái caáp CC1 ( Cable To Cable CC1) Kñch thûúác caáp A Cable Size (mm2 ) Maä troång lûúång thuöëc haân Product Code For Metal Powder (g) Maä khuön haân Product Code For Mould Maä keåp khuön haân Product Code For Handle Clamp 50 TH45 KHCC1 - 50 KKH 70 TH65 KHCC1 - 70 KKH 95 TH90 KHCC1 - 95 KKH 120 TH115 KHCC1 - 120 KKH Möëi nöëi haân hoáa nhiïåt caáp vúái caáp CC2 ( Cable To Cable CC2) Kñch thûúác caáp A Cable Size (mm2 ) Kñch thûúác caáp B Cable Size (mm2 ) Maä troång lûúång thuöëc haân Product Code For Metal Powder (g) Maä khuön haân Product Code For Mould Maäkeåpkhuönhaân Product Code For Handle Clamp 50 50 TH90 KHCC2 - 5050 KKH 70 70 TH90 KHCC2 - 7070 KKH 95 95 TH115 KHCC2 - 9595 KKH 95 70 TH90 KHCC2 - 9570 KKH 120 120 TH150 KHCC2 -120120 KKH Möëi nöëi haân hoáa nhiïåt caáp vúái caáp CC4 ( Cable To Cable CC4) Kñch thûúác caáp A Cable Size (mm2 ) Kñch thûúác caáp B Cable Size (mm2 ) Maä troång lûúång thuöëc haân Product Code For Metal Powder (g) Maä khuön haân Product Code For Mould Maä keåp khuön haân Product Code For Handle Clamp 50 50 TH90 KHCC4 - 5050 KKH 70 70 TH115 KHCC4 - 7070 KKH 95 95 TH150 KHCC4 - 9595 KKH 95 35 TH115 KHCC4 - 9535 KKH 120 120 TH200 KHCC4 - 120120 KKH Möëi nöëi haân hoáa nhiïåt caáp vúái coåc tiïëp àõa CR1 ( Cable To Rod CR1) Kñch thûúác coåc tiïëp àõa A Rod Size (mm2 ) Kñch thûúác caáp B Cable Size (mm2 ) Maä troång lûúång thuöëc haân Product Code For Metal Powder (g) Maä khuön haân Product Code For Mould Maä keåp khuön haân Product Code For Handle Clamp 14.2 (*) 35 TH115 KHCR1 - 14235 KKH 14.2 (*) 50 TH115 KHCR1 - 14250 KKH 14.2 (*) 70 TH150 KHCR1 - 14270 KKH 14.2 (*) 95 TH150 KHCR1 - 14295 KKH 14.2 (*) 120 TH150 KHCR1 - 142120 KKH (*): Àöëi vúái coåc tiïëp àõa coá kñch thûúác 16 mm/ 17.2 mm thò maä khuön haân laâ KHCR1 - 160.../ KHCR1 - 172... EXOTHERMIC WELDING HAÂN HOÁA NHIÏåT
 20. 20. 109 Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Möëi nöëi haân hoáa nhiïåt thanh àöìng/nhöm vúái coåc tiïëp àõa BR2 ( Cable To Rod BR2) Kñchthûúáccoåc tiïëpàõaA Rod Size (mm) Kñch thûúác thanh àöìng B Conductor Size (mm2 ) Maä troång lûúång thuöëc haân ProductCodeFor Metal Powder (g) Maä khuön haân Product Code For Mould Maä keåp khuön haân Product Code For Handle Clamp 14.2 25 x 3 TH150 KHBR2-142253 KKH 16 25 x 3 TH150 KHBR2-160253 KKH 17.2 25 x 3 TH150 KHBR2-172253 KKH Möëi nöëi haân hoáa nhiïåt thanh àöìng/nhöm vúái coåc tiïëp àõa BR1 ( CableToRodBR1) Kñchthûúáccoåc tiïëpàõaA Rod Size (mm) Kñch thûúác thanh àöìng B Conductor Size (mm2 ) Maä troång lûúång thuöëc haân Product Code For Metal Powder (g) Maä khuön haân ProductCodeFor Mould Maä keåp khuön haân Product Code For Handle Clamp 14.2 25 x 3 TH150 KHBR1 - 142253 KKH 16 25 x 3 TH150 KHBR1 - 160253 KKH 17.2 25 x 3 TH150 KHBR1 - 172253 KKH Möëi nöëi haân hoáa nhiïåt thanh àöìng/nhöm vúái thanh àöìng/nhöm BB3 ( Tap To Tap BB3) Kñch thûúác thanh àöìng A Conductor Size (mm2 ) Kñch thûúác thanh àöìng B Conductor Size (mm2 ) Maä troång lûúång thuöëc haân Product Code For Metal Powder (g) Maä khuön haân Product Code For Mould Maäkeåpkhuönhaân Product Code For Handle Clamp 25 x 3 25 x 3 TH90 KHBB3 - 253253 KKH Möëi nöëi haân hoáa nhiïåt thanh àöìng/nhöm vúái thanh àöìng/nhöm BB1 ( Tap To Tap BB1) Kñch thûúác thanh àöìng A Conductor Size (mm2 ) Maä troång lûúång thuöëc haân Product Code For Metal Powder (g) Maä khuön haân Product Code For Mould Maä keåp khuön haân Product Code For Handle Clamp 25 x 3 TH90 KHBB1 - 253 KKH Möëi nöëi haân hoáa nhiïåt caáp vúái coåc tiïëp àõa CR2 ( Cable To Rod CR2) Kñchthûúáccoåc tiïëpàõaA Rod Size (mm) Kñch thûúác caáp B Cable Size (mm2 ) Maä troång lûúång thuöëc haân Product Code For Metal Powder (g) Maä khuön haân Product Code For Mould Maäkeåpkhuönhaân Product Code For Handle Clamp 14.2 (*) 50 TH115 KHCR2 - 14250 KKH 14.2 (*) 70 TH150 KHCR2 - 14270 KKH 14.2 (*) 95 TH150 KHCR2 - 14295 KKH 14.2 (*) 120 TH150 KHCR2 - 142120 KKH (*): Àöëi vúái coåc tiïëp àõa coá kñch thûúác 16 mm/ 17.2 mm thò maä khuön haân laâ KHCR2 - 160.../ KHCR2 - 172... EXOTHERMIC WELDING HAÂN HOÁA NHIÏåT
 21. 21. 110 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM Möëi nöëi haân hoáa nhiïåt thanh àöìng/nhöm vúái thanh àöìng/nhöm BB7 ( Tap To Tap BB7) Kñch thûúác thanh àöìng A Conductor Size (mm2 ) Maä troång lûúång thuöëc haân Product Code For Metal Powder (g) Maä khuön haân Product Code For Mould Maä keåp khuön haân Product Code For Handle Clamp 25 x 3 TH90 KHBB7 - 253 KKH giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Möëi nöëi haân hoáa nhiïåt thanh àöìng/nhöm vúái thanh àöìng/nhöm BB14 ( Tap To Tap BB14) Kñch thûúác thanh àöìng A Conductor Size (mm2 ) Kñch thûúác thanh àöìng B Conductor Size (mm2 ) Maä troång lûúång thuöëc haân Product Code For Metal Powder (g) Maä khuön haân Product Code For Mould Maäkeåpkhuönhaân Product Code For Handle Clamp 25 x 3 25 x 3 TH90 KHBB14-253253 KKH Möëinöëihaânhoáanhiïåtcaápvúáithanhàöìng/nhömCB1 ( CapToTapCB1) Kñch thûúác caáp A Rod Size (mm2 ) Kñch thûúác thanh àöìng B Cable Size (mm2 ) Maä troång lûúång thuöëc haân Product Code For Metal Powder (g) Maä khuön haân Product Code For Mould Maä keåp khuön haân Product Code For Handle Clamp 70 25 x 3 TH90 KHCB1 - 70253 KKH 95 25 x 4 TH115 KHCB1 - 95254 KKH 120 25 x 6 TH115 KHCB1 - 120256 KKH Möëinöëihaânhoáanhiïåtcaápvúáithanhàöìng/nhömCB4 ( CapToTapCB4) Kñch thûúác caáp A Rod Size (mm2 ) Kñch thûúác thanh àöìng B Cable Size (mm2 ) Maä troång lûúång thuöëc haân Product Code For Metal Powder (g) Maä khuön haân Product Code For Mould Maä keåp khuön haân Product Code For Handle Clamp 50 25 x 3 TH65 KHCB4 - 50253 KKH 70 25 x 3 TH90 KHCB4 - 70253 KKH 95 25 x 4 TH115 KHCB4 - 95254 KKH 120 25 x 6 TH150 KHCB4 - 120256 KKH Möëinöëihaânhoáanhiïåtcaápvúáithanhàöìng/nhömCB5 ( CapToTapCB5) Kñch thûúác caáp A Rod Size (mm2 ) Kñch thûúác thanh àöìng B Cable Size (mm2 ) Maä troång lûúång thuöëc haân Product Code For Metal Powder (g) Maä khuön haân Product Code For Mould Maä keåp khuön haân Product Code For Handle Clamp 50 25 x 3 TH90 KHCB5 - 50253 KKH 70 25 x 3 TH115 KHCB5 - 70253 KKH 95 25 x 4 TH200 KHCB5 - 95254 KKH 120 25 x 6 TH200 KHCB5 - 120256 KKH EXOTHERMIC WELDING HAÂN HOÁA NHIÏåT

×