Edukatë qytetare - SlideShare

SHMLEJ”HOXHЁ KADRI PRISHTINA”
Edukatё qytetare
Doniza Maliqi
Prof : Melihate Hoxha
Financё
Prishtinё 2017
1
Pёrmbajtja
• Ndёrtimi i personalitetit…………………………………………………………………………..3
• Shoqёria njerёzore ……………………………………………………………………………….4
• Familja………………………………………………………………………………………….....5
• Religjion…………………………………………………………………………………………...6-7
• Mbi identitetet………………………………………………………………………………..........8-9
• Kultura……………………………………………………………………………………………………..…10
• Socializmi…………………………………………………………………………………………….........…11
• Stratifikimi……………………………………………………………………………………,…12
• Migrimet e popullsisё……………………………………………………………………….……13
• Demokracia………………………………………………………………………………………14
• Burokracia…………………………………………………………………………………………………..15
• Integrimet……………………………………………………………………………………………………16
• Arti…………………………………………………………………………………………........17-18
2
Ndёrtimi i personalitetit
• Personaliteti i individit formohet ose ngjizet qe nga trashegimia gjenetike dhe ze fille qe kur
shfaqet uni (egoja) per hedhur themelet ne ambjentim e rrethit familjare. Se dihet qe fillimisht
njeriu drejtohet dhe diktohet nga instiktet dhe me pas nga morali familjare. Por shtyse ne
formimin e tij jep shoqeria me moralin dhe ligjet e saj. Gjithashtu nje rol te rendesishem luan
arsimimi dhe bindjet ne pergjithesi qe shoqerohen nga besimi qe i impunohen ne jeten
shoqerore. Por rrolin kryesore e luan pervoja qe individi perfiton ne jete. Personaliteti ngihet
si nje kala qe ndertohet dhe lartesohet gure mbi gure nga pervoja, bindjet dhe morali
shoqerore qe transmetohen ne botekuptimin dhe pasqyrimin mendore dhe shpirterore te
individit. Perfundimisht kur individi arrin gradualisht ne pjekurine e arsyes dhe te vetedijes
dhe fillon te analizoje gjerat dhe fenomenet me logjiken gjithone ne lartesim, duke gjykuar ne
baze te njohurive, pervojave, botekutimit, ndjenjave dhe pozicionimit te tije perballe
fenomeneve dhe shoqerise. Atehere ketu vetvetiu krijohet ndarja midis egos dhe te tjereve dhe
shfaqet personaliteti perkates duke e bere ate unik kundrejt te tjereve.
3
Shoqёria njerёzore
• Cilët janë elementët përbërës të shoqërisë njerëzore?
(Themeloret) Gjuha, kultura, traditat, familja, feja, zhvillimet ekonomike dhe
politike, etj.
Çfarë i kthen një grup të caktuar njerëzish në një shoqëri...?
Bashkeveprimi i ndersjelle, i pashmangshem. Me fjale te tjera, ndervaresia e theksuar
tek njeri-tjetri, si dhe ceshtja tjeter, e nje rendesie vitale, qe ka te beje me bindjen
ndaj normave morale dhe ato ligjore te hartuara nga organet legjislative te nje shteti
dhe pranuara si te tilla nga shumica (ketu e tutje pastaj, ka te lesh (pa shkruar) e te
shkruash me shume se nje gazete e gjysem!)
4
Familja
• Familja (lat. familia, nga famulus –
rob shtëpie, shërbëtor) është
njësia shoqërore me e vogel e
perbere nga dy ose me shume
persona te cilet kane midis tyre
lidhje martesore, gjaku ose
biresimi; qe jetojne ne te njejtin
mjedis per nje kohe relativisht te
gjate, kane marrdhenie kulturore
dhe ekonomike te perbashketa si
dhe perkujdesen per njeri-tjetrin .
• Sipas nenit 16(3) të Deklaratës të
Përgjithshme mbi të Drejtat e
Njeriut "Familja është njësia bazë
grupore e shoqërisë dhe i jepet
mbrojtje nga shoqëria dhe shteti".
5
Religjioni
• Feja është marrëdhënia që vendoset mes një personi dhe një apo më
shumë hyjnish ose fuqish mbinatyrore, pa pasur nevojë te vertetohet
logjikisht nëse keto te fundit ekzistojne, dhe mes njerëzve që ushtrojnë të
njëjtin kult; me fjalë të tjera mund të përcaktohet si një përçim tejnatyror
(metafizik) i ndare e i koduar dhe i trashëguar në brendësinë e një bashkësie
shoqërore. Nevoja fetare është e pranishme në çdo kulture në trajta të
dukshme nga rite që kanë një vlerë shoqërore e munden pak a shumë të kenë
një përmbajtje etike (udhëheqja e sjelljes së brendshme)
dhe filozofike (dhënie përgjigjesh pyetjeve gjithësinore).
6
Fetё kryesore botёrore
Hinduizmi
Judaizmi
Budizmi
Krishtёrimi Satanizmi
Islami
7
MBI IDENTITETET
• Ka njёfar legjimitetit kur e vёren se disa forma identifikimi qё mbёshteten nё realitete
shoqёrore tё ndryshme nga nj ёri tjetri si feja , gjuha dhe prejardhja komb ёtare kan ё t ё
gjitha diqka t ё p ёrbashk ёt aq sa u referohet nj ё term t ё gjithave ETNICITET.
8
Kombi është një term politiko-shoqëror nga fundi i mesjetës me të cilin
nënkuptohen grupe të njerzëve, fiseve të një gjaku të organizuar në një shoqëri
që ja arrinin të krijonin një sitem politik përfaqsues të interesave të asaj shoqërie
tek qendrat e vendosje të asaj kohe. Për dallim nga sistemet tjera shoqërore me
këtë kuptohej jo vetem paraqitësi i interesave por edhe anëtarët e asaj shoqërie.
Etnia ka të bëjë me vlerat dhe normat kulturore që dallojnë anëtarët e një grupi
të caktuar nga tëtjerët. Pjesëtarët e një grupi entik kanëndërgjegjen e vecantë të
një identiteti kulturortë përbashkët që i ndan ata nga grupet e tjerarreth tyre.
Raca ka të bëjë me karakteristikat fizike si ngjyra e lëkurës, e flokeve të trajtuara
nga pjesëtarët e një komuniteti ose shoqërie si etnikisht të rëndësishme- si
tregues të karakteristikave kulturore të vecanta. Ndryshimet fizike midis
njerëzve rrjedhin nga kombinimet gjenetike, që ndryshojnë sipas shkallës së
kontaktit midis njësive të ndryshme sociale ose kulturore të popullsisë.
9
Kultura
Kultura ështe tërësia e arritjeve të
një populli dhe të gjithë njerëzimit në
fushën e prodhimit dhe në zhvillimin
shoqëror e mendor. Kultura,si
qëndrim i vecantë i njeriut ndaj
mjedisit rrethues,dallohet nga
karakteri krijues dhe simbolika. Ajo
është tipar dallues vetëm i njeriut të
të gjitha epokave,qysh nga fillimet e
procesit të hominzimit. "...njeriu
fillon të behët i tillë ,ne dallim nga
kafshet e tjera,pikërisht sepse
koncepton botën në mënyrë
simbolike" Kultura mund të ndahet
në disa mënyra, sipas kohës, vendit
dhe sipas grupimeve të njerëzimit.10
Socializmi
• Socializmi është një sistem i organizimit shoqëror dhe ekonomik në të cilin
prona private, e cilësdo formë qoftë, dhe shpërndarja e të ardhurave i
nënshtrohen kontrollit shtetëror, i cili sipas teorive të ndryshme thuhet se
përfaqëson kontrollin "shoqëror". Socializmi shpesh i referohet edhe
lëvizjeve politike të cilat kanë pasur dhe kanë si qëllim vendosjen e një
sistemi të tillë në praktikë.
11
Stratifikimi
Stratifikimi është kundërthënia në mes të karrakterit individual të prodhimitdhe
karrakterit kolektiv apo grupor të konsumit.Stratifikimi perdoret si pabarazi strukturore
midis grupeve te ndryshme te njerezve dallohen kater sisteme: Skllaveria, kastat,
shtresatfeudale dhe klasat.
Kriteret e Stratifikimit PUSHTETIPASURIA
12
Migrimet e popullsisё
• Shkaqet e migrimeve mund të jenë:
 natyrorë - epidemitë, shkaqe atmosferike, katastrofa të ndryshme...
 shoqërore- luftërat, destabilizimi [olitik, urrejtja fetare..
 ekonomike - uria, varfëria, lakmia për jetë më lumtur...
• Migrimet (latinisht: migratio :
shpërngulje) paraqet qdo ndrrim
të vendbanimit të përsonave ose
grupe të mëdha apo të vogla të
njerzve.
Dallojmë dy lloje të migrimeve:
• Emigrimi -paraqet shkuarjen e
popullsisë nga një vend i caktuar.
Imigrimi- ardhja e popullsisë në
një vend të caktuar.
13
Demokracia
• Demokracia (gr. demo - popull, kraci - rend) është një formë qeverisje në të cilën shumica e njerëzve
ushtrojnë sovranitetin e tyre ose drejtëpërdrejtë, nëpërmjet referendumeve, ose në mënyrë jo të
drejtëpërdrejtë, nëpërmjet zgjedhjes së përfaqësuesve. Duke filluar pas luftës së dytë botërore,
interpretimet për demokracinë si rend qeverisës janë shumuar, dhe ndërmjet tyre ka dallime të mëdha.
Gjatë historisë së sistemeve politike qeverisëse, brezi i sistemeve shtetërore demokratike është zgjeruar
dhe në të futen rendet shtetërore liberale, rendet shtetërore një partiake deri tek rendet shtetërore të
emërtuara demokratike por që në të vërtet nuk kanë asgjë që i lidh me kuptimin e fjalës demokraci.
14
Burokracia
 Sistem qeverisjeje në rendet shoqërore të tipit shfrytëzues, ku klasat sunduese drejtojnë me
anë të një aparati të fryrë e policor funksionarësh të lartë e nëpunësish, që janë të shkëputur
nga populli, e vënë veten mbi popullin, nuk e dëgjojnë zërin e tij dhe veprojnë në
kundërshtim me interesat jetësore të masave të gjera punonjëse.
Tërësia e nëpunësve që bëjnë pjesë në aparatin burokratik të një shteti, burokratët.
Veprime të panevojshme e të kota, sidomos me anë shkresash; mbivlerësimi i tepruar i
anëve formale, zvarritje e punëve nga nëpunësit e aparatit zyrtar, që pengojnë zgjidhjen e
shpejtë të çështjeve e dëmtojnë masat punonjëse.
15
Integrimet
• Nocioni integrim burom nga Integer / integralitas / integrans
/ integrare - (nga gjuha latine) dhe i plotë, plotësisht, tërësi,
diçka që i përket një tërësie, që e plotëson si një përërje të
rëndë- sishme/ripërtrirje, plotësim me diçka që është e
rëndësishme, ndërsa planifikimi vjen nga fjala latine planare që
do të thotë barazim, ka qëllim, përpilon projekt/plan për
zhvillim.Shoqërite njerëzore moderne, të organizuara në
demokraci pluraliste dhe në shtete të së drejtës, punojnë për të
përmirësuar të sotmen dhe për të përgatitur zhvillimet e të
ardhshmes. Permasat kryesore të këtij procesi tërësor janë
demokracia dhe prosperiteti ekonomik, sigurimi i brendshëm
dhe i jashtëm, kontributi për paqen në shkallë të gjërë,
emancipimi i gjithanshëm i individit dhe i shoqërisë
16
Arti
• Arti është proces apo produkt i
rregullimit të qëllimtë të elementeve
simbolike për të tërhequr vëmendjen
e shqisave apo emocioneve. Arti
përfshinë një gamë të gjerë të
aktiviteteve, krijimeve, dhe mënyra të
shprehjes njerëzore,
përfshirë muzikën, literaturën, filmin,
skulpturën dhe pikturën. Kuptimin
dhe domethënien e artit i
studion estetika.
17
18
1 sur 18

Recommandé

Te drejtat e njeriut par
Te drejtat e njeriutTe drejtat e njeriut
Te drejtat e njeriutDonart Geci
64K vues17 diapositives
Projekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor Hygo par
Projekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor HygoProjekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor Hygo
Projekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor HygoAldrin Pashku
10K vues15 diapositives
Droga dhe shendeti par
Droga dhe shendetiDroga dhe shendeti
Droga dhe shendetiEgesta Trashani
28.5K vues13 diapositives
Shnderrimet Gjeometrike par
Shnderrimet GjeometrikeShnderrimet Gjeometrike
Shnderrimet GjeometrikeErgi Nushi
19.9K vues8 diapositives
Fizika ne jeten e perditshme par
Fizika ne jeten e perditshmeFizika ne jeten e perditshme
Fizika ne jeten e perditshmeAn An
169.8K vues37 diapositives
Letersia dhe Folklori !!!! par
Letersia dhe Folklori !!!!Letersia dhe Folklori !!!!
Letersia dhe Folklori !!!!#MesueseAurela Elezaj
38.8K vues16 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone par
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten toneTeknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten toneJugerta Poçi
32K vues20 diapositives
Llojet e teksteve par
Llojet e teksteveLlojet e teksteve
Llojet e tekstevesindi21
113.9K vues10 diapositives
Prodhimi i energjise par
Prodhimi i energjiseProdhimi i energjise
Prodhimi i energjiseroberto1723
23.1K vues13 diapositives
Njesite hyrse dhe dalese te Kompjuterit © par
Njesite hyrse dhe dalese te Kompjuterit ©Njesite hyrse dhe dalese te Kompjuterit ©
Njesite hyrse dhe dalese te Kompjuterit ©Lirim Jahiu
34.9K vues15 diapositives
PROJEKT-Ndotja e Mjedisit par
PROJEKT-Ndotja e MjedisitPROJEKT-Ndotja e Mjedisit
PROJEKT-Ndotja e Mjedisitxhulia osmanllari
206.8K vues34 diapositives
Familja shqiptare ne vite par
Familja shqiptare ne viteFamilja shqiptare ne vite
Familja shqiptare ne viteD. Sh
45.1K vues21 diapositives

Tendances(20)

Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone par Jugerta Poçi
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten toneTeknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone
Jugerta Poçi32K vues
Llojet e teksteve par sindi21
Llojet e teksteveLlojet e teksteve
Llojet e teksteve
sindi21113.9K vues
Prodhimi i energjise par roberto1723
Prodhimi i energjiseProdhimi i energjise
Prodhimi i energjise
roberto172323.1K vues
Njesite hyrse dhe dalese te Kompjuterit © par Lirim Jahiu
Njesite hyrse dhe dalese te Kompjuterit ©Njesite hyrse dhe dalese te Kompjuterit ©
Njesite hyrse dhe dalese te Kompjuterit ©
Lirim Jahiu34.9K vues
Familja shqiptare ne vite par D. Sh
Familja shqiptare ne viteFamilja shqiptare ne vite
Familja shqiptare ne vite
D. Sh45.1K vues
Ndotja e mjedisit nga zhurma par Atien Mati
Ndotja e mjedisit nga zhurmaNdotja e mjedisit nga zhurma
Ndotja e mjedisit nga zhurma
Atien Mati1.1K vues
Letersia dhe artet e tjera par EGLI TAFA
Letersia dhe artet e tjeraLetersia dhe artet e tjera
Letersia dhe artet e tjera
EGLI TAFA22.3K vues
Semundjet e trashegueshme par An An
Semundjet e trashegueshmeSemundjet e trashegueshme
Semundjet e trashegueshme
An An19K vues
Pyetësor për matjen e BULIZMIT ne shkolle par Anida Ago
Pyetësor për matjen e BULIZMIT ne shkolle Pyetësor për matjen e BULIZMIT ne shkolle
Pyetësor për matjen e BULIZMIT ne shkolle
Anida Ago30K vues
Lidhja e matematikes me lendet e tjera par olinuhi
Lidhja e matematikes me lendet e tjeraLidhja e matematikes me lendet e tjera
Lidhja e matematikes me lendet e tjera
olinuhi44.4K vues
Liber mesuesi fizika 6 par Esat Imeraj
Liber mesuesi fizika 6Liber mesuesi fizika 6
Liber mesuesi fizika 6
Esat Imeraj16.8K vues
Tema:Forca dhe levizja ne jeten e perditshme par Jetmira Sula
Tema:Forca dhe levizja ne jeten e perditshmeTema:Forca dhe levizja ne jeten e perditshme
Tema:Forca dhe levizja ne jeten e perditshme
Jetmira Sula67.3K vues
Duhani,droga,alkooli par Egi Zenelaj
Duhani,droga,alkooliDuhani,droga,alkooli
Duhani,droga,alkooli
Egi Zenelaj52.2K vues
Hebrenjtë në Shqipëri par DonikaLici
Hebrenjtë në ShqipëriHebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në Shqipëri
DonikaLici39.1K vues

Similaire à Edukatë qytetare - SlideShare

Qytetaria 8 portofoli Ideart par
Qytetaria 8 portofoli IdeartQytetaria 8 portofoli Ideart
Qytetaria 8 portofoli IdeartMario Peleshka
2.9K vues14 diapositives
Hyrjenedrejtesi 111219031333-phpapp01 par
Hyrjenedrejtesi 111219031333-phpapp01Hyrjenedrejtesi 111219031333-phpapp01
Hyrjenedrejtesi 111219031333-phpapp01Ministry of Health
1.3K vues168 diapositives
Hyrje ne drejtesi par
Hyrje ne drejtesiHyrje ne drejtesi
Hyrje ne drejtesiNasuf GËRMIZAJ
12.6K vues168 diapositives
PUNE ME PROJEKT par
PUNE ME PROJEKTPUNE ME PROJEKT
PUNE ME PROJEKTErjonaHaka
720 vues6 diapositives
Psikologji Sociale par
Psikologji SocialePsikologji Sociale
Psikologji SocialeAnida Ago
2.6K vues2 diapositives
HYRJE NE DREJTSI par
HYRJE NE DREJTSI HYRJE NE DREJTSI
HYRJE NE DREJTSI Refik Mustafa
2.2K vues168 diapositives

Similaire à Edukatë qytetare - SlideShare (20)

Psikologji Sociale par Anida Ago
Psikologji SocialePsikologji Sociale
Psikologji Sociale
Anida Ago2.6K vues
Fillet e së drejtes, Cikël Leksionesh 2014 2015 par Refik Mustafa
Fillet e së drejtes, Cikël Leksionesh 2014 2015Fillet e së drejtes, Cikël Leksionesh 2014 2015
Fillet e së drejtes, Cikël Leksionesh 2014 2015
Refik Mustafa8.7K vues
Qëndrueshmeria e administratës publike si pasojë e integrimeve evropiane par endritrrustemi9
Qëndrueshmeria e administratës publike si pasojë e integrimeve evropianeQëndrueshmeria e administratës publike si pasojë e integrimeve evropiane
Qëndrueshmeria e administratës publike si pasojë e integrimeve evropiane
endritrrustemi93.6K vues
Fillet E Sw Drejtes - USHT Kumanove - DANI par Ramadan Ademi
Fillet E Sw Drejtes - USHT Kumanove - DANIFillet E Sw Drejtes - USHT Kumanove - DANI
Fillet E Sw Drejtes - USHT Kumanove - DANI
Ramadan Ademi20.1K vues
Roli i Kultures ne formimin e individit par Kejti Cela
Roli i Kultures ne formimin e individitRoli i Kultures ne formimin e individit
Roli i Kultures ne formimin e individit
Kejti Cela14.3K vues
Sjelljet Deviante - Projekt sociologji par Mirsad - New
Sjelljet Deviante - Projekt sociologjiSjelljet Deviante - Projekt sociologji
Sjelljet Deviante - Projekt sociologji
Mirsad - New19.8K vues
Sociologjija eshte shkenc e cilla mirret me studimin e shoqris net e gjitha f... par kulla 2010
Sociologjija eshte shkenc e cilla mirret me studimin e shoqris net e gjitha f...Sociologjija eshte shkenc e cilla mirret me studimin e shoqris net e gjitha f...
Sociologjija eshte shkenc e cilla mirret me studimin e shoqris net e gjitha f...
kulla 201039K vues
Fillet konceptet-kryesore par guxha
Fillet konceptet-kryesoreFillet konceptet-kryesore
Fillet konceptet-kryesore
guxha1.2K vues

Edukatë qytetare - SlideShare

 • 1. SHMLEJ”HOXHЁ KADRI PRISHTINA” Edukatё qytetare Doniza Maliqi Prof : Melihate Hoxha Financё Prishtinё 2017 1
 • 2. Pёrmbajtja • Ndёrtimi i personalitetit…………………………………………………………………………..3 • Shoqёria njerёzore ……………………………………………………………………………….4 • Familja………………………………………………………………………………………….....5 • Religjion…………………………………………………………………………………………...6-7 • Mbi identitetet………………………………………………………………………………..........8-9 • Kultura……………………………………………………………………………………………………..…10 • Socializmi…………………………………………………………………………………………….........…11 • Stratifikimi……………………………………………………………………………………,…12 • Migrimet e popullsisё……………………………………………………………………….……13 • Demokracia………………………………………………………………………………………14 • Burokracia…………………………………………………………………………………………………..15 • Integrimet……………………………………………………………………………………………………16 • Arti…………………………………………………………………………………………........17-18 2
 • 3. Ndёrtimi i personalitetit • Personaliteti i individit formohet ose ngjizet qe nga trashegimia gjenetike dhe ze fille qe kur shfaqet uni (egoja) per hedhur themelet ne ambjentim e rrethit familjare. Se dihet qe fillimisht njeriu drejtohet dhe diktohet nga instiktet dhe me pas nga morali familjare. Por shtyse ne formimin e tij jep shoqeria me moralin dhe ligjet e saj. Gjithashtu nje rol te rendesishem luan arsimimi dhe bindjet ne pergjithesi qe shoqerohen nga besimi qe i impunohen ne jeten shoqerore. Por rrolin kryesore e luan pervoja qe individi perfiton ne jete. Personaliteti ngihet si nje kala qe ndertohet dhe lartesohet gure mbi gure nga pervoja, bindjet dhe morali shoqerore qe transmetohen ne botekuptimin dhe pasqyrimin mendore dhe shpirterore te individit. Perfundimisht kur individi arrin gradualisht ne pjekurine e arsyes dhe te vetedijes dhe fillon te analizoje gjerat dhe fenomenet me logjiken gjithone ne lartesim, duke gjykuar ne baze te njohurive, pervojave, botekutimit, ndjenjave dhe pozicionimit te tije perballe fenomeneve dhe shoqerise. Atehere ketu vetvetiu krijohet ndarja midis egos dhe te tjereve dhe shfaqet personaliteti perkates duke e bere ate unik kundrejt te tjereve. 3
 • 4. Shoqёria njerёzore • Cilët janë elementët përbërës të shoqërisë njerëzore? (Themeloret) Gjuha, kultura, traditat, familja, feja, zhvillimet ekonomike dhe politike, etj. Çfarë i kthen një grup të caktuar njerëzish në një shoqëri...? Bashkeveprimi i ndersjelle, i pashmangshem. Me fjale te tjera, ndervaresia e theksuar tek njeri-tjetri, si dhe ceshtja tjeter, e nje rendesie vitale, qe ka te beje me bindjen ndaj normave morale dhe ato ligjore te hartuara nga organet legjislative te nje shteti dhe pranuara si te tilla nga shumica (ketu e tutje pastaj, ka te lesh (pa shkruar) e te shkruash me shume se nje gazete e gjysem!) 4
 • 5. Familja • Familja (lat. familia, nga famulus – rob shtëpie, shërbëtor) është njësia shoqërore me e vogel e perbere nga dy ose me shume persona te cilet kane midis tyre lidhje martesore, gjaku ose biresimi; qe jetojne ne te njejtin mjedis per nje kohe relativisht te gjate, kane marrdhenie kulturore dhe ekonomike te perbashketa si dhe perkujdesen per njeri-tjetrin . • Sipas nenit 16(3) të Deklaratës të Përgjithshme mbi të Drejtat e Njeriut "Familja është njësia bazë grupore e shoqërisë dhe i jepet mbrojtje nga shoqëria dhe shteti". 5
 • 6. Religjioni • Feja është marrëdhënia që vendoset mes një personi dhe një apo më shumë hyjnish ose fuqish mbinatyrore, pa pasur nevojë te vertetohet logjikisht nëse keto te fundit ekzistojne, dhe mes njerëzve që ushtrojnë të njëjtin kult; me fjalë të tjera mund të përcaktohet si një përçim tejnatyror (metafizik) i ndare e i koduar dhe i trashëguar në brendësinë e një bashkësie shoqërore. Nevoja fetare është e pranishme në çdo kulture në trajta të dukshme nga rite që kanë një vlerë shoqërore e munden pak a shumë të kenë një përmbajtje etike (udhëheqja e sjelljes së brendshme) dhe filozofike (dhënie përgjigjesh pyetjeve gjithësinore). 6
 • 8. MBI IDENTITETET • Ka njёfar legjimitetit kur e vёren se disa forma identifikimi qё mbёshteten nё realitete shoqёrore tё ndryshme nga nj ёri tjetri si feja , gjuha dhe prejardhja komb ёtare kan ё t ё gjitha diqka t ё p ёrbashk ёt aq sa u referohet nj ё term t ё gjithave ETNICITET. 8
 • 9. Kombi është një term politiko-shoqëror nga fundi i mesjetës me të cilin nënkuptohen grupe të njerzëve, fiseve të një gjaku të organizuar në një shoqëri që ja arrinin të krijonin një sitem politik përfaqsues të interesave të asaj shoqërie tek qendrat e vendosje të asaj kohe. Për dallim nga sistemet tjera shoqërore me këtë kuptohej jo vetem paraqitësi i interesave por edhe anëtarët e asaj shoqërie. Etnia ka të bëjë me vlerat dhe normat kulturore që dallojnë anëtarët e një grupi të caktuar nga tëtjerët. Pjesëtarët e një grupi entik kanëndërgjegjen e vecantë të një identiteti kulturortë përbashkët që i ndan ata nga grupet e tjerarreth tyre. Raca ka të bëjë me karakteristikat fizike si ngjyra e lëkurës, e flokeve të trajtuara nga pjesëtarët e një komuniteti ose shoqërie si etnikisht të rëndësishme- si tregues të karakteristikave kulturore të vecanta. Ndryshimet fizike midis njerëzve rrjedhin nga kombinimet gjenetike, që ndryshojnë sipas shkallës së kontaktit midis njësive të ndryshme sociale ose kulturore të popullsisë. 9
 • 10. Kultura Kultura ështe tërësia e arritjeve të një populli dhe të gjithë njerëzimit në fushën e prodhimit dhe në zhvillimin shoqëror e mendor. Kultura,si qëndrim i vecantë i njeriut ndaj mjedisit rrethues,dallohet nga karakteri krijues dhe simbolika. Ajo është tipar dallues vetëm i njeriut të të gjitha epokave,qysh nga fillimet e procesit të hominzimit. "...njeriu fillon të behët i tillë ,ne dallim nga kafshet e tjera,pikërisht sepse koncepton botën në mënyrë simbolike" Kultura mund të ndahet në disa mënyra, sipas kohës, vendit dhe sipas grupimeve të njerëzimit.10
 • 11. Socializmi • Socializmi është një sistem i organizimit shoqëror dhe ekonomik në të cilin prona private, e cilësdo formë qoftë, dhe shpërndarja e të ardhurave i nënshtrohen kontrollit shtetëror, i cili sipas teorive të ndryshme thuhet se përfaqëson kontrollin "shoqëror". Socializmi shpesh i referohet edhe lëvizjeve politike të cilat kanë pasur dhe kanë si qëllim vendosjen e një sistemi të tillë në praktikë. 11
 • 12. Stratifikimi Stratifikimi është kundërthënia në mes të karrakterit individual të prodhimitdhe karrakterit kolektiv apo grupor të konsumit.Stratifikimi perdoret si pabarazi strukturore midis grupeve te ndryshme te njerezve dallohen kater sisteme: Skllaveria, kastat, shtresatfeudale dhe klasat. Kriteret e Stratifikimit PUSHTETIPASURIA 12
 • 13. Migrimet e popullsisё • Shkaqet e migrimeve mund të jenë:  natyrorë - epidemitë, shkaqe atmosferike, katastrofa të ndryshme...  shoqërore- luftërat, destabilizimi [olitik, urrejtja fetare..  ekonomike - uria, varfëria, lakmia për jetë më lumtur... • Migrimet (latinisht: migratio : shpërngulje) paraqet qdo ndrrim të vendbanimit të përsonave ose grupe të mëdha apo të vogla të njerzve. Dallojmë dy lloje të migrimeve: • Emigrimi -paraqet shkuarjen e popullsisë nga një vend i caktuar. Imigrimi- ardhja e popullsisë në një vend të caktuar. 13
 • 14. Demokracia • Demokracia (gr. demo - popull, kraci - rend) është një formë qeverisje në të cilën shumica e njerëzve ushtrojnë sovranitetin e tyre ose drejtëpërdrejtë, nëpërmjet referendumeve, ose në mënyrë jo të drejtëpërdrejtë, nëpërmjet zgjedhjes së përfaqësuesve. Duke filluar pas luftës së dytë botërore, interpretimet për demokracinë si rend qeverisës janë shumuar, dhe ndërmjet tyre ka dallime të mëdha. Gjatë historisë së sistemeve politike qeverisëse, brezi i sistemeve shtetërore demokratike është zgjeruar dhe në të futen rendet shtetërore liberale, rendet shtetërore një partiake deri tek rendet shtetërore të emërtuara demokratike por që në të vërtet nuk kanë asgjë që i lidh me kuptimin e fjalës demokraci. 14
 • 15. Burokracia  Sistem qeverisjeje në rendet shoqërore të tipit shfrytëzues, ku klasat sunduese drejtojnë me anë të një aparati të fryrë e policor funksionarësh të lartë e nëpunësish, që janë të shkëputur nga populli, e vënë veten mbi popullin, nuk e dëgjojnë zërin e tij dhe veprojnë në kundërshtim me interesat jetësore të masave të gjera punonjëse. Tërësia e nëpunësve që bëjnë pjesë në aparatin burokratik të një shteti, burokratët. Veprime të panevojshme e të kota, sidomos me anë shkresash; mbivlerësimi i tepruar i anëve formale, zvarritje e punëve nga nëpunësit e aparatit zyrtar, që pengojnë zgjidhjen e shpejtë të çështjeve e dëmtojnë masat punonjëse. 15
 • 16. Integrimet • Nocioni integrim burom nga Integer / integralitas / integrans / integrare - (nga gjuha latine) dhe i plotë, plotësisht, tërësi, diçka që i përket një tërësie, që e plotëson si një përërje të rëndë- sishme/ripërtrirje, plotësim me diçka që është e rëndësishme, ndërsa planifikimi vjen nga fjala latine planare që do të thotë barazim, ka qëllim, përpilon projekt/plan për zhvillim.Shoqërite njerëzore moderne, të organizuara në demokraci pluraliste dhe në shtete të së drejtës, punojnë për të përmirësuar të sotmen dhe për të përgatitur zhvillimet e të ardhshmes. Permasat kryesore të këtij procesi tërësor janë demokracia dhe prosperiteti ekonomik, sigurimi i brendshëm dhe i jashtëm, kontributi për paqen në shkallë të gjërë, emancipimi i gjithanshëm i individit dhe i shoqërisë 16
 • 17. Arti • Arti është proces apo produkt i rregullimit të qëllimtë të elementeve simbolike për të tërhequr vëmendjen e shqisave apo emocioneve. Arti përfshinë një gamë të gjerë të aktiviteteve, krijimeve, dhe mënyra të shprehjes njerëzore, përfshirë muzikën, literaturën, filmin, skulpturën dhe pikturën. Kuptimin dhe domethënien e artit i studion estetika. 17
 • 18. 18