Diabetes mellitus

Donjet Bislimi
Donjet BislimiMedical Student
Universitet i Prishtinës
“Hasan Prishtina”
Fakulteti i Mjekësisë
Punim seminarik nga lënda Farmakologji me
Toksikologji
Tema: Barnat për trajtimin e diabetit
Mentori: Prof.Dr.Shaip Krasniqi
Studentët: Valon BELLANICA, Donjet BISLIMI
Prishtinë/2015
Diabetus mellitus(sëmundja e sheqerit)
I.Disa të dhëna për diabetin
Diabeti mellitus është një sëmundje që përfshin një
grup heterogjen të çrregullimeve metabolike të
karakterizuara me hiperglikemi.
Kemi dy lloje të diabetus mellitus :
• Diabetus mellitus tip 1 (insulin vartës) tek të cilët
kemi të bëjmë me mungesë absolute të insulinës.
• Diabetus mellitus tip 2 (jo-insulin vartës) tek të
cilët kemi të bëjmë me mungesë relative të
insulinës dhe rezistencë të organeve të cakut
ndaj insulinës.
Karakteristikat dalluese në mes DM tip 1 dhe DM tip
2
Karakteristika DM tip 1 DM tip 2
Mosha e fillimit Fëmijëri apo adoleshencë >40 vjeç
Shpejtësia e shfaqjes Befas Gradual
Historia familjare Negative Pozitive
Konstitucioni I trupit Astenikët Obez apo histori për obezitet
Sindroma metabolike Jo Po
Autoantitrupat Prezentë Rrallë
Simptomat Poliuria, Polidipsia, Polifagia
dhe humje e peshes trupore
Shpesh asimptomatik
Ketonet në momentin e
diagnostifikimit
Prezente Jo
Komplikimet akute Ketoacidozë diabetike Rrallë
Komplikimet mikrovaskulare
në momentin e diag.
Rrallë Të rëndomta
Komplikimet makrovaskulare
në momntin e diag.
Rrallë Të rëndomta
II.Patogjeneza e diabetit
Diabeti tip 1 është sëmundje autoimune e cila
karakterizohet nga shkatërrimi progresiv I qel. β
e cila çon në mungesë të plotë të insulinës.
Diabeti tip 2 nuk ka problem autoimun në bazë.
Tiparet karakteristike janë rezistenca insulinike
dhe çregullimi I funksionit të qel. β që rezulton
me mungesë të pjesshme të insulinës.
III.Veçoritë klinike të diabetit
Diagnoza e diabetit duhet të dyshohet në prani të
shenjave të mëposhtme klinike:
• Polidipsisë
• Poliurisë
• Lodhje
• Polifagi
• Rënie në peshë
• Mbyllje me vështirësi e plagëve
• Turbullimin e pamjes
• Shpeshtim të infekioneve, sidomos të atyre të
shkaktuar nga mykozat
IV. Kriteret diagnostike të diabetit
Kriteret e diagnozës
Glicemi e dëmtuar (GDE)
esëll ≥ 100 – 125 mg/dl (5.6 – 6.9 mmol/l)
2 orë pas glukozës < 140 mg/dl (7.8 mmol/l)
Tolerancë e dëmtuar e glukozës (TDG)
esëll < 126 mg/dl
2 orë pas glukozës ≥ 140 – 200 mg/dl (7.8 – 11.0 mmol/l)
Diabet
esëll ≥ 126 mg/dl (7.0 mmol/l)
2 orë pas glukozës ≥ 200 mg/dl (11.1 mmol/l)
(GDE) dhe (TDG) = PREDIABET
OGTT ((testi I ngarkesës orale me
glukozë),75gr glukozë e tretur në 300ml
ujë.
Insulina dhe preparatet insulinike në terapi
Struktura kimike, sinteza dhe lirimi I
insulinës
• Insulina është një proteinë e vogël prej 51
aminoacidesh e përbërë nga 2 zinxhirë të lidhur me
dy ura disulfide. Në përbërjen e insulinës hyjnë një
numër I madh aminoacidesh: acidi glutaminik,
leicina, tirozina, cistina, prolina, fenilalanina,
histidina, arginina, lizina etj.
• Preproinsulina sintetizohet dhe eksportohet në
retikulumin endoplazmatik, ku zbërthehet për të
dhënë proinsulinën, e cila pastaj transportohet në
Aparatin e Golxhit ku nën veprimin e konvertazave
(prohormon konvertazat PC2 dhe PC3) në vendet
hidrolizuese të proinsulinës, hidrolizohet në insulinë
dhe në një segment rezidual të quajtur peptidi C.
Lirimi I insulinës së bashku me peptidin C dhe pak
proinsulinë bëhet nëpërmjet ekzocitozës të varur nga
jonet e Ca. Pas lirimit insulina metabolizohet shpejtë
dhe ka kohën e t1/2 rreth 5-10 min.
Efektet fiziologjike dhe farmakologjike të
insulinës
1)Efekti në metabolizmin e karbohidrateve
2)Efekti në metabolizmin e lipideve
3)Efekti në metabolizmin e proteinave
Mekanizmi I veprimit
• Insulina lidhet për një receptor I cili gjendet në
sipërfaqe të qelizës. Ky receptor përbëhet nga dy
subnjësi α të cilët përmbajnë vendin njohës për
insulinën, dhe dy subnjësi β me pjesët
jashtëqelizore, transmembranore dhe
brendaqelizore.
• Kompleksi receptor-insulin ndryshon strukturën
membranore të qelizës që aktivizon cAMP-në. cAMP
bënë “kaskada” përgjatë qelizës dhe aktivizon
kinazën.Kinaza fosforilon enzimin
glukogjensintetazën e cila bëhet metabolikisht aktive
dhe ndihmon lidhjen e molekulave të glukozës që të
formohen depo-molekulat e glukogjenit.
Karakteristikat e preparateve insulinike
Insulina nuk merret me anën e gojës sepse I
nënshtrohet degradimit nga sistemi digjestiv,
prandaj inslulina aplikohet parenteral.
Doza e insulinës shprehet në njësi UI. Doza fillestare
e insulinës është 0.2 UI/kg peshë trupore. Tek
pacientët me DM tip 1 doza mesatare është 0.6-
0.7 UI/kg, ndërsa tek ata me DM tip 2 për shkak
të rezistencës së indeve periferike ndaj insulinës,
doza është rreth 2 UI/kg.
Në bazë të shpejtësisë së fillimit të veprimit,pikut
dhe kohëzgjatjes së veprimit preparatet insulinike
ndahen në 4 grupe:
1) Preparatet me veprim rapid
a) Lispro insulina
b) Asart insulina
c) Glulizin insulina
• 2). Preparatet me veprim tё shkurtёr
• 3). Preparatet me veprim mesatarisht tё
shpejtё
• 4). Preparatet me veprim tё gjatё
• 5). Kombinimet e insulinave
• Regjimet e trajtimit me insulin
• Krahasuar me terapin standarde, komplikimet
afatgjate tё diabetit mellitus (retinopatia,
nefropatia, neuropatia) janё mё tё pakta.
• Efektet anёsore tё insulinёs
• Hipoglikemia ёshtё efekti anёsor mё I
shpeshtё I insulinёs
• Manifestohet me simptoma autonome-
adrenergjike dhe me simptoma
neuroglikopenike
• Alergjia dhe rezistenca nё insulin
• Alergjia nё insulin mund tё jetё nё formё
reaksioni lёkuror
• Si pasojё e formimit tё antitrupave ndaj
insulinёs mund tё zhvillohet rezistenca nё
insulin por shumё rrallё.
• Lipodistrofia nё vendet e injektimit
• Barnat antidiabetike orale
• Barnat qe veprojnё pёr tё ngadalёsuar
absorbimin e glukozёs nga zorra (inhibitorёt e
alfa-glukozёs),
Diabetes mellitus
• Meglitinidet
• Nё kёtё grup tё barnave hynё Repaglinidi dhe
Nateglinidi.
• Agonistёt dhe imituesit e GLP-1
• Eksenatidi- vepron si agonist I plotё nё receptorёt
human GLP-1.
• Sitagliptina dhe vigladipina janё inhibitorё tё
dipeptilpeptidazёs-4, janё barna qe pёrdoren pёr
trajtimin e
• Kunderindikacionet:
• tek subjektet me insuficiencё renale tё moderuar
ose tё rёndё
• insuficiencё hepatike e moderuar ose e rёndё.
• Sensitizuesit e insulinёs
Tiazolidinedionet dhe biguanidet.
• Tiazolidinedionet (glitazonet)
• Troglitazoni, Rosiglitazoni dhe Pioglitazoni.
• Efeket anёsor I tyre mund tё jetё shtimi nё
peshё
• Biguanidet-
• Shёnjestra molekulare e tyre duhet tё jetё
protein kinaza AMP-dependente (PKAMP)
• Efektet anёsore tё tyre janё: diskomforti I
lehtё gastrointestinal, acidoza laktike e cila
ёshtё mё e rrezikshme etj.
• Referencat:
•
• Farmakologjia mjekesore – Elton BAHTIRI
•
• http://www.pharmaks.com/fbk/endocrine
•
• htmhttp://www.shendetesia.gov.al/files/userfiles/Shendeti_Publik/
2_2.pdf
•
• http://diabetes.diabetesjournals.org/content/51/suppl_3/S389.lon
g
•
• http://www.fda.gov/downloads/drugs/guidancecomplianceregulato
ryinformation/guidances/ucm071624.pdf
•
• Farmakologjia: Dr. Petrit Kokalari, Dr. Nexhmedin Misiri, Dr. Sezai
Braho
• Ju faleminderit per vemendjen….
1 sur 27

Recommandé

Diabetes Mellitus par
Diabetes MellitusDiabetes Mellitus
Diabetes MellitusDonjet Bislimi
1.5K vues27 diapositives
diabeti mellitus s. r. par
diabeti mellitus s. r.diabeti mellitus s. r.
diabeti mellitus s. r.Sunilda Rexhaj
1.8K vues22 diapositives
Diabeti par
DiabetiDiabeti
Diabetigentiana beqiraj
1.7K vues11 diapositives
Update on diabetes treatment strategies 2017 par
Update on diabetes treatment strategies 2017Update on diabetes treatment strategies 2017
Update on diabetes treatment strategies 2017Indhu Reddy
5.7K vues59 diapositives
Shteti i frankëve par
Shteti i frankëveShteti i frankëve
Shteti i frankëveYsni Ismaili
5.4K vues8 diapositives
Periudha preoperatore par
Periudha preoperatorePeriudha preoperatore
Periudha preoperatoreHysni Dida
1.6K vues47 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Humanistet shqiptar par
Humanistet shqiptarHumanistet shqiptar
Humanistet shqiptarMarjan DODAJ
36.4K vues2 diapositives
GEMC: Diabetic Ketoacidosis: Resident Training par
GEMC: Diabetic Ketoacidosis: Resident TrainingGEMC: Diabetic Ketoacidosis: Resident Training
GEMC: Diabetic Ketoacidosis: Resident TrainingOpen.Michigan
5.7K vues40 diapositives
Komplikacionet Postoperatore/Kujdesi Infermieror par
Komplikacionet Postoperatore/Kujdesi InfermierorKomplikacionet Postoperatore/Kujdesi Infermieror
Komplikacionet Postoperatore/Kujdesi InfermierorMatilda Gremi
8.9K vues36 diapositives
Shqiperia ne sundimin bizantin par
Shqiperia ne sundimin bizantinShqiperia ne sundimin bizantin
Shqiperia ne sundimin bizantinAn An
18.1K vues16 diapositives
What is Diabets? par
What is Diabets?What is Diabets?
What is Diabets?Nikole Dy
1.2K vues7 diapositives
Недочетената книжка par
Недочетената книжкаНедочетената книжка
Недочетената книжкаDani Parvanova
4.8K vues16 diapositives

Tendances(20)

Humanistet shqiptar par Marjan DODAJ
Humanistet shqiptarHumanistet shqiptar
Humanistet shqiptar
Marjan DODAJ36.4K vues
GEMC: Diabetic Ketoacidosis: Resident Training par Open.Michigan
GEMC: Diabetic Ketoacidosis: Resident TrainingGEMC: Diabetic Ketoacidosis: Resident Training
GEMC: Diabetic Ketoacidosis: Resident Training
Open.Michigan5.7K vues
Komplikacionet Postoperatore/Kujdesi Infermieror par Matilda Gremi
Komplikacionet Postoperatore/Kujdesi InfermierorKomplikacionet Postoperatore/Kujdesi Infermieror
Komplikacionet Postoperatore/Kujdesi Infermieror
Matilda Gremi8.9K vues
Shqiperia ne sundimin bizantin par An An
Shqiperia ne sundimin bizantinShqiperia ne sundimin bizantin
Shqiperia ne sundimin bizantin
An An18.1K vues
What is Diabets? par Nikole Dy
What is Diabets?What is Diabets?
What is Diabets?
Nikole Dy1.2K vues
Недочетената книжка par Dani Parvanova
Недочетената книжкаНедочетената книжка
Недочетената книжка
Dani Parvanova4.8K vues
Lufterat Boterore par Denis Lezo
Lufterat BoteroreLufterat Boterore
Lufterat Boterore
Denis Lezo25.6K vues
Diabetes par akifab93
DiabetesDiabetes
Diabetes
akifab938.1K vues
Provimi i lirimit 2014 Gjuhe Shqipe par Helio RAMOLLARI
Provimi i lirimit 2014 Gjuhe ShqipeProvimi i lirimit 2014 Gjuhe Shqipe
Provimi i lirimit 2014 Gjuhe Shqipe
Helio RAMOLLARI56.1K vues
Презентация за ден на Народните Будители par sustz
Презентация за ден на Народните БудителиПрезентация за ден на Народните Будители
Презентация за ден на Народните Будители
sustz12.3K vues
Hypoglycemia by Dr Shubham Jain par Shubham Jain
Hypoglycemia by Dr Shubham JainHypoglycemia by Dr Shubham Jain
Hypoglycemia by Dr Shubham Jain
Shubham Jain976 vues
Любовта трае 3 години ( Фредерик Бегбеде ) par tlisheva
Любовта трае 3 години ( Фредерик Бегбеде ) Любовта трае 3 години ( Фредерик Бегбеде )
Любовта трае 3 години ( Фредерик Бегбеде )
tlisheva36.1K vues
Periudha intra operatore/Anestezia par Hysni Dida
Periudha intra operatore/Anestezia Periudha intra operatore/Anestezia
Periudha intra operatore/Anestezia
Hysni Dida686 vues
Diabetic coma clinical_features par rahulverma1194
Diabetic coma clinical_features Diabetic coma clinical_features
Diabetic coma clinical_features
rahulverma11942.3K vues
Skenderbeu & Rilindja kombetare par Denis Lezo
Skenderbeu & Rilindja kombetareSkenderbeu & Rilindja kombetare
Skenderbeu & Rilindja kombetare
Denis Lezo4.5K vues
2006 Physiopathologie du diabète de type 2 par APRHOC
2006 Physiopathologie du diabète de type 22006 Physiopathologie du diabète de type 2
2006 Physiopathologie du diabète de type 2
APRHOC6.4K vues

En vedette

Kapitulli i diabeti par
Kapitulli i diabetiKapitulli i diabeti
Kapitulli i diabetiQENDER SHENDETSORE
14.9K vues26 diapositives
Diabetes par
DiabetesDiabetes
Diabetessandrajan
185.2K vues28 diapositives
Diabetes ppt par
Diabetes pptDiabetes ppt
Diabetes pptTavo1021
291.1K vues14 diapositives
Karcinomat e pankreasit par
Karcinomat e pankreasitKarcinomat e pankreasit
Karcinomat e pankreasitDonjet Bislimi
1.1K vues15 diapositives
Diabetes Slideshow par
Diabetes SlideshowDiabetes Slideshow
Diabetes Slideshowguest5e33e6
28.8K vues23 diapositives
Diabetes Mellitus par
Diabetes MellitusDiabetes Mellitus
Diabetes MellitusTosca Torres
414K vues66 diapositives

En vedette(7)

Diabetes mellitus

 • 1. Universitet i Prishtinës “Hasan Prishtina” Fakulteti i Mjekësisë Punim seminarik nga lënda Farmakologji me Toksikologji Tema: Barnat për trajtimin e diabetit Mentori: Prof.Dr.Shaip Krasniqi Studentët: Valon BELLANICA, Donjet BISLIMI Prishtinë/2015
 • 2. Diabetus mellitus(sëmundja e sheqerit) I.Disa të dhëna për diabetin Diabeti mellitus është një sëmundje që përfshin një grup heterogjen të çrregullimeve metabolike të karakterizuara me hiperglikemi.
 • 3. Kemi dy lloje të diabetus mellitus : • Diabetus mellitus tip 1 (insulin vartës) tek të cilët kemi të bëjmë me mungesë absolute të insulinës. • Diabetus mellitus tip 2 (jo-insulin vartës) tek të cilët kemi të bëjmë me mungesë relative të insulinës dhe rezistencë të organeve të cakut ndaj insulinës.
 • 4. Karakteristikat dalluese në mes DM tip 1 dhe DM tip 2 Karakteristika DM tip 1 DM tip 2 Mosha e fillimit Fëmijëri apo adoleshencë >40 vjeç Shpejtësia e shfaqjes Befas Gradual Historia familjare Negative Pozitive Konstitucioni I trupit Astenikët Obez apo histori për obezitet Sindroma metabolike Jo Po Autoantitrupat Prezentë Rrallë Simptomat Poliuria, Polidipsia, Polifagia dhe humje e peshes trupore Shpesh asimptomatik Ketonet në momentin e diagnostifikimit Prezente Jo Komplikimet akute Ketoacidozë diabetike Rrallë Komplikimet mikrovaskulare në momentin e diag. Rrallë Të rëndomta Komplikimet makrovaskulare në momntin e diag. Rrallë Të rëndomta
 • 5. II.Patogjeneza e diabetit Diabeti tip 1 është sëmundje autoimune e cila karakterizohet nga shkatërrimi progresiv I qel. β e cila çon në mungesë të plotë të insulinës. Diabeti tip 2 nuk ka problem autoimun në bazë. Tiparet karakteristike janë rezistenca insulinike dhe çregullimi I funksionit të qel. β që rezulton me mungesë të pjesshme të insulinës.
 • 6. III.Veçoritë klinike të diabetit Diagnoza e diabetit duhet të dyshohet në prani të shenjave të mëposhtme klinike: • Polidipsisë • Poliurisë • Lodhje • Polifagi • Rënie në peshë • Mbyllje me vështirësi e plagëve • Turbullimin e pamjes • Shpeshtim të infekioneve, sidomos të atyre të shkaktuar nga mykozat
 • 7. IV. Kriteret diagnostike të diabetit Kriteret e diagnozës Glicemi e dëmtuar (GDE) esëll ≥ 100 – 125 mg/dl (5.6 – 6.9 mmol/l) 2 orë pas glukozës < 140 mg/dl (7.8 mmol/l) Tolerancë e dëmtuar e glukozës (TDG) esëll < 126 mg/dl 2 orë pas glukozës ≥ 140 – 200 mg/dl (7.8 – 11.0 mmol/l) Diabet esëll ≥ 126 mg/dl (7.0 mmol/l) 2 orë pas glukozës ≥ 200 mg/dl (11.1 mmol/l) (GDE) dhe (TDG) = PREDIABET OGTT ((testi I ngarkesës orale me glukozë),75gr glukozë e tretur në 300ml ujë.
 • 8. Insulina dhe preparatet insulinike në terapi Struktura kimike, sinteza dhe lirimi I insulinës
 • 9. • Insulina është një proteinë e vogël prej 51 aminoacidesh e përbërë nga 2 zinxhirë të lidhur me dy ura disulfide. Në përbërjen e insulinës hyjnë një numër I madh aminoacidesh: acidi glutaminik, leicina, tirozina, cistina, prolina, fenilalanina, histidina, arginina, lizina etj. • Preproinsulina sintetizohet dhe eksportohet në retikulumin endoplazmatik, ku zbërthehet për të dhënë proinsulinën, e cila pastaj transportohet në Aparatin e Golxhit ku nën veprimin e konvertazave (prohormon konvertazat PC2 dhe PC3) në vendet hidrolizuese të proinsulinës, hidrolizohet në insulinë dhe në një segment rezidual të quajtur peptidi C.
 • 10. Lirimi I insulinës së bashku me peptidin C dhe pak proinsulinë bëhet nëpërmjet ekzocitozës të varur nga jonet e Ca. Pas lirimit insulina metabolizohet shpejtë dhe ka kohën e t1/2 rreth 5-10 min.
 • 11. Efektet fiziologjike dhe farmakologjike të insulinës 1)Efekti në metabolizmin e karbohidrateve 2)Efekti në metabolizmin e lipideve 3)Efekti në metabolizmin e proteinave
 • 12. Mekanizmi I veprimit • Insulina lidhet për një receptor I cili gjendet në sipërfaqe të qelizës. Ky receptor përbëhet nga dy subnjësi α të cilët përmbajnë vendin njohës për insulinën, dhe dy subnjësi β me pjesët jashtëqelizore, transmembranore dhe brendaqelizore. • Kompleksi receptor-insulin ndryshon strukturën membranore të qelizës që aktivizon cAMP-në. cAMP bënë “kaskada” përgjatë qelizës dhe aktivizon kinazën.Kinaza fosforilon enzimin glukogjensintetazën e cila bëhet metabolikisht aktive dhe ndihmon lidhjen e molekulave të glukozës që të formohen depo-molekulat e glukogjenit.
 • 13. Karakteristikat e preparateve insulinike Insulina nuk merret me anën e gojës sepse I nënshtrohet degradimit nga sistemi digjestiv, prandaj inslulina aplikohet parenteral. Doza e insulinës shprehet në njësi UI. Doza fillestare e insulinës është 0.2 UI/kg peshë trupore. Tek pacientët me DM tip 1 doza mesatare është 0.6- 0.7 UI/kg, ndërsa tek ata me DM tip 2 për shkak të rezistencës së indeve periferike ndaj insulinës, doza është rreth 2 UI/kg.
 • 14. Në bazë të shpejtësisë së fillimit të veprimit,pikut dhe kohëzgjatjes së veprimit preparatet insulinike ndahen në 4 grupe: 1) Preparatet me veprim rapid a) Lispro insulina b) Asart insulina c) Glulizin insulina
 • 15. • 2). Preparatet me veprim tё shkurtёr • 3). Preparatet me veprim mesatarisht tё shpejtё • 4). Preparatet me veprim tё gjatё • 5). Kombinimet e insulinave
 • 16. • Regjimet e trajtimit me insulin • Krahasuar me terapin standarde, komplikimet afatgjate tё diabetit mellitus (retinopatia, nefropatia, neuropatia) janё mё tё pakta.
 • 17. • Efektet anёsore tё insulinёs • Hipoglikemia ёshtё efekti anёsor mё I shpeshtё I insulinёs • Manifestohet me simptoma autonome- adrenergjike dhe me simptoma neuroglikopenike
 • 18. • Alergjia dhe rezistenca nё insulin • Alergjia nё insulin mund tё jetё nё formё reaksioni lёkuror • Si pasojё e formimit tё antitrupave ndaj insulinёs mund tё zhvillohet rezistenca nё insulin por shumё rrallё.
 • 19. • Lipodistrofia nё vendet e injektimit
 • 20. • Barnat antidiabetike orale • Barnat qe veprojnё pёr tё ngadalёsuar absorbimin e glukozёs nga zorra (inhibitorёt e alfa-glukozёs),
 • 22. • Meglitinidet • Nё kёtё grup tё barnave hynё Repaglinidi dhe Nateglinidi.
 • 23. • Agonistёt dhe imituesit e GLP-1 • Eksenatidi- vepron si agonist I plotё nё receptorёt human GLP-1. • Sitagliptina dhe vigladipina janё inhibitorё tё dipeptilpeptidazёs-4, janё barna qe pёrdoren pёr trajtimin e • Kunderindikacionet: • tek subjektet me insuficiencё renale tё moderuar ose tё rёndё • insuficiencё hepatike e moderuar ose e rёndё.
 • 24. • Sensitizuesit e insulinёs Tiazolidinedionet dhe biguanidet. • Tiazolidinedionet (glitazonet) • Troglitazoni, Rosiglitazoni dhe Pioglitazoni. • Efeket anёsor I tyre mund tё jetё shtimi nё peshё
 • 25. • Biguanidet- • Shёnjestra molekulare e tyre duhet tё jetё protein kinaza AMP-dependente (PKAMP) • Efektet anёsore tё tyre janё: diskomforti I lehtё gastrointestinal, acidoza laktike e cila ёshtё mё e rrezikshme etj.
 • 26. • Referencat: • • Farmakologjia mjekesore – Elton BAHTIRI • • http://www.pharmaks.com/fbk/endocrine • • htmhttp://www.shendetesia.gov.al/files/userfiles/Shendeti_Publik/ 2_2.pdf • • http://diabetes.diabetesjournals.org/content/51/suppl_3/S389.lon g • • http://www.fda.gov/downloads/drugs/guidancecomplianceregulato ryinformation/guidances/ucm071624.pdf • • Farmakologjia: Dr. Petrit Kokalari, Dr. Nexhmedin Misiri, Dr. Sezai Braho
 • 27. • Ju faleminderit per vemendjen….