Publicité

Contenu connexe

Similaire à 01 ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ БИЗНЕС - ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС v3.pdf(20)

Publicité

01 ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ БИЗНЕС - ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС v3.pdf

 1. ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ БИЗНЕС ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС
 2. ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС С развитието на компютърните технологии, на световната компютърна мрежа и неизбежната им комерсиализация в ежедневието на хората се появиха множество нови понятия, като електронна търговия, електронен бизнес, електронна услуга и електронно обучение, които придобиват все по-голяма популярност в съвременното общество.
 3. ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС Самата комбинация от думи подсказва основата, която става причина за появата на нови направления в икономиката – виртуалната среда на Интернет.
 4. ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС Присъствието на частицата "е-" пред всеки от термините подсказва, че става въпрос за процеси, протичащи по електронна път или чрез Интернет.
 5. ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС Електронният бизнес е свързан с използването на информационни технологии и на глобалната мрежа за осъществяване на бизнес процеси.
 6. ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС Тук е моментът да се направи разграничение между понятията електронен бизнес и електронна търговия. Поради близкия им смисъл и общата употреба в практиката се използват и двете понятия почти еднозначно.
 7. ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС Електронният бизнес е по-общото понятие, което обхваща дейности като:  електронни продажби, обработка на поръчки по електронен път, обслужване на клиенти;  производство, управление на складови наличности, маркетинг, финанси, управление на човешките ресурси;
 8. ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС Електронният бизнес е по-общото понятие, което обхваща дейности като:  осигуряване на редовни доставки, сътрудничество и комуникация с други бизнес партньори;  улесняване на взаимодействието и комуникацията между различните страни в бизнес отношенията.
 9. ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС Реално електронният бизнес включва в себе си електронната търговия.
 10. ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС В основата на електронната търговия стои сделката – обмен на продукти, услуги и финансови средства между участниците, реализирана чрез Интернет и компютърните технологии.
 11. ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС Терминът електронен бизнес е въведен от екипите по маркетинг и Интернет на IBM през 1996 година. Популяризирането му продължава още известно време посредством продуктите на фирмата и търговската и практика като лидер в областта на информационните и комуникационни технологии.
 12. ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС За да насърчат други компании да се включат тази новосъздаваща се индустрия, IBM решават да не регистрират "e-business" като търговска марка, а да го оставят за свободна употреба.
 13. ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС Какво осигурява електронният бизнес на фирмите? • нов, различен и изключително динамичен пазар, на който да оперират; • по-висока степен на конкурентност и механизми за осигуряване на по-висока конкурентоспособност; • по-бързо достигане до пазари и повече клиенти;
 14. ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС Какво осигурява електронният бизнес на фирмите? • възможности за всеобхватно обслужване на клиентите и обратна връзка с тях; • рязко съкращаване на разходите за поддръжка, за маркетинг и за реклама.
 15. ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС Главните участници в електронния бизнес са: • потребители (физически лица, Consumer); • фирми (юридически лица, Business) • държавата чрез органите на нейната администрация (Administration).
 16. ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС Бизнес отношенията между потребителите, бизнеса и администрацията в електронната търговия се наричат модели на електронната търговия, и могат да се групират в следните категории от гледна точка на клиента:
 17. ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС Администрация (А) A2A Потребители (С) C2C Бизнес (В) B2B B2A A2B A2C C2A B2C C2B
 18. ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС Бизнес към бизнес (B2B/business-to-business). Срещат се, когато Интернет технологиите се използват за взаимодействие между фирми. Това е едно от най-широко разпространените отношения. Администрация (А) A2A Потребители (С) C2C Бизнес (В) B2B B2A A2B A2C C2A B2C C2B
 19. ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС Администрация (А) A2A Потребители (С) C2C Бизнес (В) B2B B2A A2B A2C C2A B2C C2B Бизнес към бизнес (B2B/business-to-business). Представлява обмен на продукти между производители и търговци на едро и търговци на дребно, хостинг на уеб сайтове, изработване и публикуване на реклама, фирмено застраховане.
 20. ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС Администрация (А) A2A Потребители (С) C2C Бизнес (В) B2B B2A A2B A2C C2A B2C C2B Бизнес към бизнес (B2B/business-to-business). Тук се включват и т. нар. партньорски програми – търговецът със съответните стимули привлича партньори-агенти, които насочват покупката директно към сайта на продавача. Наблюдават се в сайтове като get.bg, onlineaffiliateworld.com.
 21. ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС Бизнес към потребител (B2C/business-to- consumer). Отношенията тук са ориентирани към осъществяване на продажби на стоки, услуги и информация от фирмите на потребители физически лица. Администрация (А) A2A Потребители (С) C2C Бизнес (В) B2B B2A A2B A2C C2A B2C C2B
 22. ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС Бизнес към потребител (B2C/business-to- consumer). Тези отношения наследяват традиционните търговски взаимоотношения продавач-клиент, като тук те се осъществяват във виртуален пазар и отчитат спецификата на взаимоотношенията в него. Пример за това са електронните магазини като shopcarsnow.com/.
 23. ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС Потребител към бизнес (C2B/consumer-to- business). Реализират се в системи за обработка на заявки, по които потребителите биха желали да придобият стоки и услуги. Администрация (А) A2A Потребители (С) C2C Бизнес (В) B2B B2A A2B A2C C2A B2C C2B
 24. ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС Потребител към потребител (C2C/consumer-to- consumer). Обезпечава взаимодействието между голям брой потребители (физически лица), за извършване на сделки помежду им в специализирани сайтове, например olx.bg. Администрация (А) A2A Потребители (С) C2C Бизнес (В) B2B B2A A2B A2C C2A B2C C2B
 25. ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС Администрация към администрация (A2A/administration-to-administration). Включва електронен обмен между публични институции, напр. представяне на документи, статистически данни и други. Администрация (А) A2A Потребители (С) C2C Бизнес (В) B2B B2A A2B A2C C2A B2C C2B
 26. ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС Администрация към бизнес (A2B/administration-to-business). Обхваща взаимоотношенията, свързани с предлагани от администрацията на бизнеса услуги, напр. подаване на документи, данъчни декларации, издаване на справки и удостоверения. Администрация (А) A2A Потребители (С) C2C Бизнес (В) B2B B2A A2B A2C C2A B2C C2B
 27. ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС Администрация (А) A2A Потребители (С) C2C Бизнес (В) B2B B2A A2B A2C C2A B2C C2B Бизнес към администрация (B2A/business-to- administration). Включва сделките между фирми и правителствени организации на различни нива, напр. обявяване на трудови договори, социални и здравни осигуровки, участие в обществени поръчки, доставка на консумативи за администрацията.
 28. ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС Администрация към потребител (A2C/administration-to-consumer). Възникват във връзка с осъществяване на социални плащания, напр. детски надбавки, болнични, социални помощи. Администрация (А) A2A Потребители (С) C2C Бизнес (В) B2B B2A A2B A2C C2A B2C C2B
 29. ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС Потребител към администрация (C2A/consumer-to-administration). Включва взаимоотношенията на физически лица и държавни служби, например заявление за смяна на адрес, гражданско състояние и други. Администрация (А) A2A Потребители (С) C2C Бизнес (В) B2B B2A A2B A2C C2A B2C C2B
 30. ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС Използвана литература: Койчева, Б., Главчева, А., Електронна търговия, изд. Мартилен, 2014 г.
 31. БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!
Publicité