Publicité
Publicité

Contenu connexe

Dernier(20)

Publicité

Special_services_for _ housewives خدمات_فرانهادی_خانم‌های_خانه‌دار.pptx

 1. ‫دار‬‫خانه‬ ‫های‬‫خانم‬ ‫برای‬ ‫فرانهادی‬ ‫خدمات‬ ‫درس‬ ‫نام‬ : ‫رسانی‬‫اطالع‬ ‫مراکز‬ ‫و‬ ‫ها‬‫کتابخانه‬ ‫فرانهادی‬ ‫خدمات‬ ‫رشته‬ ‫نام‬ : ‫شناسی‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫علم‬ ‫دانشگاه‬ : ‫طباطبایی‬ ‫عالمه‬ ‫استاد‬ : ‫مریم‬ ‫پاکدامن‬ ‫دهندگان‬ ‫ارائه‬ : ‫غفاری‬ ‫فاطمه‬ ،‫ابراهیمی‬ ‫دنیابرادران‬ ‫پاییز‬ 1401
 2. ‫یا‬ ‫کننده‬ ‫تضعیف‬ ‫؟‬ ‫کننده‬ ‫تشویق‬ ! 01 02 ‫مقدمه‬ ‫های‬ ‫خانم‬ ‫نقش‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫دار‬‫خانه‬ ‫مطالب‬ ‫فهرست‬ ‫نمونه‬ ‫خدمات‬ ‫برای‬ ‫فرانهادی‬ ‫دار‬‫خانه‬ ‫های‬‫خانم‬ ‫ایران‬ ‫در‬ 04 ‫نمونه‬ ‫خدمات‬ ‫خارج‬ ‫در‬ ‫فرانهادی‬ ‫ایران‬ ‫از‬ 03 ‫مطالعه‬ ‫عوامل‬ ‫پایین‬ ‫استفاده‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫های‬‫خانم‬ ‫از‬ ‫دار‬‫خانه‬ ‫ها‬‫کتابخانه‬ ‫خدمات‬ ‫فرانهادی‬ ‫پیشنهادی‬ 5 . 6 . 7 . 8 . ‫گیری‬ ‫نتیجه‬ 2
 3. ‫‌ها‌به‌عنوان‌یک‌نهاد‌فرهنگی‌و‌آموزشی‌در‌طول‌تاریخ‌همواره‌بستر‌مناسبی‌برای‌شکوفایی‌است‬ ‫ه‬‫کتابخان‬ ‌‫عدادهای‬ ‫‌ها‌بوده‌است‬ ‫ن‬‫نهفته‌انسا‬ . ‌‫زنان‬ ‌‫‌دار‬ ‫ه‬‫خان‬ ‌‫به‌عنوان‌تشکیل‌دهنده‌بخش‌وسیعی‌از‌جامعه‌در‌حقیقت‌پرورش‌دهنده‌نسل‌های‌آینده‌اجتماع‬ ‫هستند‬ ‌. ‫این‌قشر‌از‌جامعه‌بعد‌از‌ازدواج‌با‌توجه‌به‌اینکه‌از‌فضای‌مطالعه‌و‌کتابخوانی‌فاصله‌می‌گیرند‌ن‬ ‌‫یازمند‌است‬ ‫‌های‌الزم‌در‌جهت‌افزایش‌بهروری‌علمی‌برایشان‌صورت‌بگیرد‬ ‫ش‬‫که‌آموز‬ ‌. ‫‌هایی‬ ‫ه‬‫کتابخانه‌ها‌به‌عنوان‌آموزشگا‬ ‌‫که‌هر‬ ‌‫فردی‌می‌تواند‌با‌ورود‌به‌آن‌به‌کسب‌دانش‌و‌آموزش‌بپردازد‌فرصت‌مناسبی‌را‌برای‌زنان‬ ‌‫‌دار‬ ‫ه‬‫خان‬ ‫فراهم‌می‌ک‬ ‌‫ند‌تا‬ ‌‫به‌فعالیت‌های‌آموزشی‌و‌علمی‌خود‬ ‫بپردازند‬ ‌‫همچنین‌زنان‬ ‌‫‌دار‬ ‫ه‬‫خان‬ ‫می‌توانند‌در‌کتابخانه‌ها‌با‌همکاری‌مسئول‌و‌کتابدار‌آن‌به‌ایفای‌نقش‌در‌این‌مورد‌ب‬ ‌‫پردازد‌و‬ ‫خالقیت‌ها‌و‌استعدادهای‌خود‌را‌در‌این‌مجموعه‌های‌فرهنگی‌بروز‌دهند‬ . ‫مقدمه‬ 3
 4. ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫دار‬‫خانه‬ ‫های‬‫خانم‬ ‫نقش‬ ‫های‬ ‫گاهی‬‫آ‬ ‫با‬ ‫باط‬‫ارت‬ ‫در‬ ‫قش‬‫ن‬ ‫ین‬‫ا‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫سی‬‫اسا‬ ‫شی‬‫نق‬ ‫دار‬ ‫نه‬‫خا‬ ‫نان‬‫ز‬ ‫ندگی‬‫ز‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫خانواده‬ ‫تحکیم‬ ،‫فرزندان‬ ‫تربیت‬ ،‫زناشویی‬ ‫روابط‬ ‫و‬ ‫همسر‬ ،‫فردی‬ ‫ارتباط‬ ‫ست‬‫ا‬ ‫پذیر‬ ‫میم‬‫تع‬ ‫عه‬‫جام‬ ‫با‬ . ‫کرد‬ ‫صیل‬‫تح‬ ‫یت‬‫اکثر‬ ‫مروزه‬‫ا‬ ‫که‬ ‫دار‬ ‫نه‬‫خا‬ ‫نان‬‫ز‬ ‫گان‬ ‫ما‬ ‫مروز‬ ‫ا‬ ‫عه‬ ‫جام‬ ‫طن‬ ‫ب‬ ‫در‬ ‫هان‬ ‫پن‬ ‫ماعی‬ ‫اجت‬ ‫های‬ ‫سرمایه‬ ‫له‬ ‫جم‬ ‫از‬ ،‫ند‬ ‫دار‬ ‫نه‬ ‫خا‬ ‫هستند‬ . ‫بردن‬ ‫باال‬ ‫در‬ ‫آنان‬ ‫سایی‬‫شنا‬ ‫با‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫مومی‬‫ع‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫یزان‬‫م‬ ‫به‬ ‫آنان‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫استفاده‬ ‫نحو‬ ‫بهترین‬ ‫به‬ ‫فرهنگی‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫آگاهی‬ ‫طور‬ ‫م‬ ‫هره‬‫ب‬ ‫ماعی‬‫اجت‬ ‫های‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫می‬‫عل‬ ‫یدات‬‫تول‬ ‫در‬ ‫ستقیم‬‫م‬ ‫یر‬‫غ‬ ‫و‬ ‫ستقیم‬‫م‬ ‫ند‬ ‫شوند‬ . 4
 5. ‫ها‬‫کتابخانه‬ ‫از‬ ‫دار‬‫خانه‬ ‫های‬‫خانم‬ ‫استفاده‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫پایین‬ ‫مطالعه‬ ‫عوامل‬ ‫زمان‬ ‫کمبود‬ ‌‫‌کتابخوانی‌یک‌کار‬،‫این‌روزها‬ ‌‫غیرضروری‌برای‌همه‌شده‌است‌و‬ ‌‫هرکس‌به‌دالیل‌مختلف‌یا‌توجیه‬ ‫‌خوانی‌فراری‌است‬ ‫ب‬‫خاصی‌از‌کتا‬ ‌‫؛‬ ‌‫‌داری‌هم‌به‌نوعی‌یک‌شغل‬ ‫ه‬‫خان‬ ‫محسوب‌می‌شود‬ ‌. ،‫در‌بین‌پخت‌و‌پز‬ ،‫‌های‌زندگی‬ ‫ی‬‫تمیزکاری‌و‌روزمرگ‬ ‫دیگر‌وقتی‌برای‌مطالعه‌نمی‌اند‬ . ‫زیاد‬ ‫مسافت‬ ‌‫تعداد‌محدود‌کتابخانه‌در‌شهر‌ها‌و‬ ‫‌شود‌که‌سترسی‌ب‬ ‌‫روستا‌باعث‌می‬ ‌‫ه‬ ‫‌ها‌کم‌شود‬ ‫ن‬‫آ‬ ‌‫خیلی‌از‌بانوان‬ ‫‌از‬،‫به‌دلیل‌مسافت‬ ‌‫‌های‌سطح‌شهر‬ ‫ه‬‫مراجعه‌به‌کتابخان‬ ‫برای‌تأمین‌منابع‌اطالعاتی‌مورد‌ن‬ ‌‫یاز‬ ‫‌ورزند‬ ‫ی‬‫خود‌امتناع‌م‬ . ‫آگاهی‬ ‫عدم‬ ‫هنگامی‌که‌فرهنگسازی‌درستی‌در‌جام‬ ‌‫عه‬ ‫شکل‌نگیرد‌و‌تبلیغاتی‌از‌سوی‌ک‬ ‌‫تابخانه‬ ‫ها‌نباشد‬ ‌. ‫افراد‌هدف‌با‌خدمات‌کتابخانه‬ ‫‌ای‌ایجاد‌نمی‌ش‬ ‫ه‬‫‌انگیز‬،‫آشنا‌نمی‌شوند‬ ‌‫ود‬ ‫که‌از‌خدمات‌استفاده‌کنند‌و‌این‌موضو‬ ‌‫ع‬ ‫را‌حتی‌ضروری‌هم‌نمی‌بینند‬ . 5
 6. ‫ب‬ ‫آنان‬ ‫همسران‬ ‫که‬ ‫زنانی‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ،‫هستند‬ ‫مطالعه‬ ‫اهل‬ ‫همسرانشان‬ ‫که‬ ‫زنانی‬ ‫این‬ ‫ه‬ ‫پردازند‬‫می‬ ‫خواندن‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫به‬ ،‫ندارند‬ ‫تمایل‬ ‫کار‬ . ‫ام‬ ‫از‬ ‫شدن‬ ‫غافل‬ ،‫زنان‬ ‫مطالعه‬ ‫با‬ ‫همسران‬ ‫مخالفت‬ ‫اصلی‬ ‫دلیل‬ ،‫است‬ ‫گفتنی‬ ‫ور‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫بیان‬ ‫مطالعه‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫توجهی‬‫بی‬ ‫و‬ ‫منزل‬ . ‫آ‬ ‫ضمن‬ ،‫بنابراین‬ ‫نکه‬ ‫امو‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫کردن‬ ‫مطالعه‬ ‫برای‬ ‫منظم‬ ‫ریزی‬‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫متأهل‬ ‫زنان‬ ‫منزل‬ ‫ر‬ ‫درباره‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫آنها‬ ‫همسران‬ ،‫نشوند‬ ‫غافل‬ ‫فرزندان‬ ‫و‬ ‫همسر‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫و‬ ‫نیازمندند‬ ،‫خانواده‬ ‫بر‬ ‫آن‬ ‫تأثیر‬ ‫و‬ ‫زنان‬ ‫مطالعه‬ ‫اهمیت‬ . ‫برا‬ ‫خانم‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫آقایان‬ ‫درمورد‬ ‫فقط‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫البته‬ ‫آقا‬ ‫ی‬ ‫باشد‬ ‫هم‬ . ‫پس‬ ‫رشد‬ ‫تا‬ ‫هستیم‬ ‫فرانهادی‬ ‫خدمات‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫اگر‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫س‬‫فرهنگ‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫خدماتی‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫در‬ ‫باید‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫پی‬ ‫در‬ ‫مطالعاتی‬ ‫ازی‬ ‫بگذاریم‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫همسرانشان‬ ‫به‬ . ‫؟‬ ‫کنند‬ ‫تشویق‬ ‫یا‬ ‫کننده‬ ‫تضعیف‬ !
 7. ‫است‬ ‫بانوان‬ ‫تمامی‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫دار‬‫خانه‬ ‫های‬ ‫خانم‬ ‫از‬ ‫منظور‬ ‫مکان‬ ‫این‬ ‫در‬ . ‫چه‬ ‫هستند‬ ‫خانه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫آن‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫شاغلند‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫آن‬ . ‫برای‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫اطرافی‬ ‫و‬ ‫همسران‬ ، ‫فرزندان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراری‬ ‫ایجاد‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫سازی‬‫توانمند‬ ‫و‬ ‫ان‬ ‫است‬ ‫آنان‬ ‫زندگی‬ ‫برای‬ ‫زیبا‬ ‫هنرهای‬ . ‫پاس‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ ‫جلسات‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫متعدد‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫مراجعین‬ ‫برای‬ ،‫خ‬ ‫و‬ ‫گو‬ ‫و‬ ‫گفت‬ ... ‫و‬ ‫هنری‬ ،‫ادبی‬ ‫های‬ ‫کانون‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫برگزار‬ ... ‫هم‬ ‫دور‬ ‫انتقا‬ ‫یکدیگر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫هایشان‬ ‫آموخته‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫کتاب‬ ‫نقد‬ ‫نشینند‬‫می‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫ل‬ . ‫ت‬ ‫آن‬ ‫ی‬‫مطالعه‬ ‫و‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫های‬‫کتاب‬ ‫دیدن‬ ‫با‬ ‫بودند‬ ‫بیکار‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫خانم‬ ‫وانستند‬ ‫و‬ ‫آشپزی‬ ،‫سازی‬ ‫عروسک‬ ، ‫بافی‬ ‫قالب‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫عرصه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ .. . ‫بدهند‬ ‫نیز‬ ‫آموزش‬ ‫مربی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫حتی‬ ‫توانستند‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫کار‬ . ‫زنان‬ ‫ویژه‬ ‫کتابخوانی‬ ‫کارگاه‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫برگزار‬ ‫دار‬‫خانه‬ ‫این‬ ‫برگزاری‬ ‫ک‬ ‫ها‬‫ارگاه‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫فعالیت‬ ‫نتیجه‬ ‫ها‬‫کتابخانه‬ ‫رو‬ ‫از‬ ‫شناختی‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ها‬‫ش‬ ‫است‬ ‫آنان‬ ‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫فردی‬ ‫عالیق‬ . ‫این‬ ‫برگزاری‬ ‫از‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬ ‫ها‬‫کارگاه‬ ‫مطالع‬ ،‫جمعی‬ ‫دسته‬ ‫کتابخوانی‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫کت‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫کارگاه‬ ‫اعضاء‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫کتاب‬ ‫چرخش‬ ،‫کتاب‬ ‫درباره‬ ‫بحث‬ ‫اب‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫دفاع‬ ‫و‬ ‫شخصی‬ ‫نظر‬ ‫براساس‬ ،‫اعضاء‬ ‫اهداف‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫برگزاری‬ ‫اصلی‬ ‫های‬‫کارگاه‬ ‫در‬ ‫کتابخوانی‬ ‫های‬‫کتابخانه‬ ‫شهرس‬ ‫عمومی‬ ‫تان‬ ‫باشد‬ ‫می‬ . ‫ایران‬ ‫در‬ ‫دار‬‫خانه‬ ‫های‬‫خانم‬ ‫برای‬ ‫فرانهادی‬ ‫خدمات‬ ‫نمونه‬ 7 ‫کرمان‬ ‫جامع‬ ‫مسجد‬ ‫کتابخانه‬ ‫اشکذر‬ ‫معلم‬ ‫کتابخانه‬
 8. ‫ایران‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫در‬ ‫فرانهادی‬ ‫خدمات‬ ‫نمونه‬ ‫آزاد‬ ‫پوست‬ ‫سیاه‬ ‫زنان‬ ‫کتابخانه‬ ‫ایاالت‬ ‫کتابخانه‬ ‫متحده‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫زنان‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫برای‬ ‫کتابخانه‬ ‫این‬ ‫ک‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫حمایتی‬ ‫و‬ ‫ایمن‬ ،‫مغذی‬ ‫محیطی‬ ‫ه‬ ‫جشن‬ ‫را‬ ‫زنان‬ ‫دستاوردهای‬ ‫و‬ ‫زندگی‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫یاد‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫امکانات‬ ‫بلکه‬ ،‫گیرد‬ ‫می‬ ‫گیری‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫نیز‬ ‫را‬ . ‫گالسکو‬ ‫زنان‬ ‫کتابخانه‬ ‫از‬ ‫سال‬ 1991 ‫از‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫داوطلبان‬ ‫با‬ ‫زن‬ ‫هزار‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫تاکنون‬ ‫زمان‬ ‫آن‬ ،‫ه‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫در‬ ‫مشارکت‬ ‫یا‬ ‫کتاب‬ ‫اهدای‬ ‫های‬‫فعالیت‬ ‫مشارک‬ ‫کتابخانه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫متعدد‬ ‫ت‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ . ‫لبنان‬ ‫کتابخانه‬ ‫گالسکو‬ ‫زنان‬ ‫کتابخانه‬ 8 ‫ها‬‫آن‬ ‫های‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫هایی‬ ‫مجموعه‬ ‫و‬ ‫انگلیسی‬ ‫و‬ ‫فرانسوی‬ ،‫عربی‬ ‫را‬ ‫دانشی‬ ‫های‬ ‫کارگاه‬ ‫همچنین‬ ‫دسترسی‬ ‫که‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫راه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫ی‬ ‫ترویج‬ ‫زنان‬ ‫حقوق‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫کند‬‫می‬ . ‫صدای‬ ‫از‬ ‫تجلیل‬ ‫و‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫به‬ ‫متعهد‬ ‫است‬ ‫ادبیات‬ ‫در‬ ‫پوست‬ ‫سیاه‬ ‫زنان‬ . ‫سراس‬ ‫در‬ ‫ماهانه‬ ‫سیار‬ ‫کتابخانه‬ ‫این‬ ‫ر‬ ‫ام‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫ظاهر‬ ‫نیویورک‬ ،‫بروکلین‬ ‫ا‬ ‫ایاالت‬ ‫دیگر‬ ‫شهرهای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫شیکاگو‬ ،‫دیترویت‬ ‫مانند‬ ‫متحده‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫پیدا‬ ‫نیز‬ ‫بالتیمور‬
 9. 01 02 03 ‫خدمات‬ ‫فرانهادی‬ ‫پیشنهادی‬ 9 ‫خاص‬ ‫های‬ ‫مناسبت‬ ‫و‬ ‫ها‬‫موضوع‬ ‫ی‬ ‫درباره‬ ‫یابی‬ ‫اطالع‬ ‫و‬ ‫مطالعاتی‬ ‫های‬‫حلقه‬ ‫تشکیل‬ ‫علمی‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ،‫فرهنگی‬ ،‫هنری‬ ،‫ادبی‬ ‫های‬‫مناظره‬ ‫برگزاری‬ ‫های‬ ‫جشنواره‬ ‫و‬ ‫ها‬‫نمایشگاه‬ ‫برپایی‬ ‫هنری‬ ‌( ‌،‫‌اجرای‌موسیقی‬،‫‌نمایش‌فیلم‬،‫‌صنایع‌دستی‬،‫‌نقاشی‬،‫کتاب‬ )... ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫کارگاه‬ ( ‌‫آشنایی‌با‬ ‌،‫ادبیات‬ ‌،‫‌مهارت‌های‌اطالع‌یابی‌و‌سواد‌اطالعاتی‬،‫شیوه‌بهره‌گیری‌از‌کتابخانه‬ ‫‌آشنایی‌با‬،‫‌ای‬ ‫ه‬‫‌های‌رایان‬ ‫ت‬‫مهار‬ ‌‫بانک‌های‬ ‫اطالعاتی‬ ‌‫‌آشنایی‌با‌منابع‌دیداری‌و‬،‫‌ی‌کار‌با‌آنها‬ ‫ه‬‫و‌شیو‬ ‫‌و‌مناسبت‬،‫‌آشنایی‌با‌آداب‌و‌رسوم‬،‫‌نقاشی‌و‌کاردستی‬،‫‌نویسندگی‬،‫‌ی‌کار‌با‌آنها‬ ‫ه‬‫شنیداری‌و‌شیو‬ ‌‫های‌ملی‌و‬ )... 4 .
 10. 10 ‫ادامه‬ ... ‫برای‬ ‫کتابخانه‬ ‫فعالیت‬ ‫گسترش‬ ‫آسیب‬ ‫بانوان‬ ‫اجتماعی‬ ‫ی‬‫دیده‬ ‫خالق‬ ‫آموزش‬ ( ،‫نمایش‌خالق‬ ‌، ‌،‫‌ی‌خبرنامه‬ ‫ه‬‫کتابسازی‌و‌تهی‬ ‌،‫نشریه‬ ‫و‌تولید‌م‬ ‌‫واد‬ ‫دیداری‬ - ‫شنیداری‬ ) ‫معرفی‬ ‫کتاب‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫نقد‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫درمانی‬ ( ‌‫‌ی‌خدمات‬ ‫ه‬‫ارائ‬ ‫مشاوره‌به‌بانوان‬ ( ‌‫فردی‬ ‫و‌گروهی‬ ‌) ‫با‌استفاده‌از‌مناب‬ ‌‫ع‬ ‫مطالعاتی‬ ) 5 . 6 . 7 . 8 .
 11. ‫دارند‬ ‫مطالعه‬ ‫به‬ ‫عادت‬ ‫مادرانشان‬ ‫و‬ ‫پدران‬ ‫که‬ ‫زنانی‬ ، ‫مندترند‬‫عالقه‬ ‫مطالعه‬ ‫و‬ ‫خواندن‬ ‫به‬ ‫د‬ ،‫کنند‬‫می‬ ‫مطالعه‬ ‫بیشتر‬ ‫کودکی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫زنانی‬ ‫ر‬ ‫دارند‬ ‫مطالعه‬ ‫به‬ ‫بیشتری‬ ‫تمایل‬ ‫سالی‬‫بزرگ‬ ‫تشویق‬ ‫عوامل‬ ‫مطالعه‬ ‫به‬
 12. ‫گیری‬‫نتیجه‬ ‫بهبود‬ ‫عملکرد‬ ‫ها‬‫کتابخانه‬ ‫و‬ ‫ارائه‬ ‫خدمات‬ ‫فرانهاد‬ ‫ی‬ ‫بهتر‬ ‫و‬ ‫کاملتر‬ ‫به‬ ‫زنان‬ ‫دار‬‫خانه‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫در‬ ‫فهم‬ ‫و‬ ‫گذاری‬‫ارزش‬ ‫آنان‬ ‫نسبت‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫فراهم‬ ‫شده‬ ‫توسط‬ ‫کتابخانه‬ ‫تحول‬ ‫ایجاد‬ ‫کند‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫نتیجه‬ ‫منجر‬ ‫به‬ ‫بهبود‬ ‫جایگاه‬ ‫کتابخانه‬ ‫در‬ ‫اف‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫اذهان‬ ‫عمومی‬ ‫شود‬ ‫زیرا‬ ‫این‬ ‫بانوان‬ ‫فرزندان‬ ‫و‬ ‫نسل‬ ‫بهتری‬ ‫را‬ ‫تربیت‬ ‫می‬ ‫کنند‬ ‫و‬ ‫از‬ ‫همان‬ ‫ابتدا‬ ‫با‬ ‫کت‬ ‫ابخانه‬ ‫هارا‬‫بچه‬ ‫آشنا‬ ‫می‬ ‫کنند‬ ‫وقتی‬ ‫از‬ ‫ریشه‬ ‫یک‬ ‫نسل‬ ‫درست‬ ‫تربیت‬ ‫شود‬ ‫قط‬ ‫عا‬ ‫آن‬ ‫جامعه‬ ‫مشکالت‬ ‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫اقتصادی‬ ‫و‬ ‫فرهنگی‬ ‫کمتری‬ ‫هم‬ ‫خواهد‬ ‫داشت‬ . ‫مسئولین‬ ‫های‬‫کتابخانه‬ ‫عمومی‬ ‫باید‬ ‫نقشه‬ ‫دهی‬‫خدمات‬ ‫به‬ ‫این‬ ‫قشر‬ ‫تأثیرپذیر‬ ‫و‬ ‫تأثیرگذا‬ ‫ر‬ ‫جامعه‬ ‫را‬ ‫بسیار‬ ‫مهم‬ ‫تلقی‬ ‫کنند‬ . “ 12
 13. 13 ‫منابع‬ • ‫کریمی‬ ، ‫فاطمه‬ ، ( ۱۳۹۱ ) ‫دانشگاه‬،‫دار‬ ‫خانه‬ ‫زنان‬ ‫مطالعه‬ ‫در‬ ‫عمومی‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫جایگاه‬ ، ‫معلم‬ ‫تربیت‬ ‫تهران‬ • ،‫غالمرضا‬ ،‫پور‬‫هاشم‬ ( 1401 ) ‫جذب‬ ‫در‬ ‫زن‬ ‫کتابداران‬ ‫جهادی‬ ‫مدیریت‬ ‫نقش‬، ‫اعضای‬ ‫زنان‬ ‫تربیت‬ ‫دانشگاه‬ ،‫عمومی‬ ‫های‬‫کتابخانه‬ ‫در‬ ‫دار‬‫خانه‬ ‫حیدریه‬ • ،‫دار‬ ‫خانه‬ ‫زنان‬ ‫برای‬ ‫ویژه‬ ‫بخش‬ ‫با‬ ‫کشور‬ ‫کتابخانه‬ ‫تنها‬ ( 1384 ‫ابان‬، 27 ) ‫برگرفته‬، ‫از‬ https://dana.ir/News/535419.html?titr=%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7- %DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87- %DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B4- %D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C- %D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1 • ،‫شد‬ ‫برپا‬ ‫اشکذر‬ ‫در‬ ‫دار‬ ‫خانه‬ ‫زنان‬ ‫ویژه‬ ‫کتابخوانی‬ ‫کارگاه‬ ‫دومین‬ ( 1398 ‫شهریور‬، 23 ) ‫از‬ ‫برگرفته‬، https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-296826 • ،‫دارند‬ ‫كتابخواني‬ ‫فرهنگ‬ ‫توسعه‬ ‫در‬ ‫بدیل‬ ‫بي‬ ‫نقشي‬ ‫زنان‬ ( 1393 ‫ابان‬ ، 26 ) ‫برگرفته‬، ‫از‬ https://irna.ir/xj7Pyf • ،‌‫‌کنند‬ ‫ی‬‫‌دار‌مطالعه‌م‬ ‫ه‬‫زنان‌شاغل‌بیش‌از‌زنان‌خان‬ ( 1392 ‌‫آذر‬، 17 ) ‌‫برگرفته‌از‬، khordad.news/00086C
 14. ‫فراوان‬ ‫تشکر‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫توجه‬ ‫از‬ !
Publicité