Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Kazlovo piramide ir metafizinis uzpakalis

1 270 vues

Publié le

Publié dans : Business
  • Soyez le premier à commenter

Kazlovo piramide ir metafizinis uzpakalis

  1. 1. Wednesday, November 2, 2011 įžvalgos KOZLOVO PIRAMIDĖ IR METAFIZINIS UŽPAKALIS DARIUS Įsivaizduokite saulėtą, gražią dieną, gana RADKEVIČIUS stambios verslo bendrovės posėdžių kambarį, jame vadovai aptaria įmonės valdymo klausimus. Ambicingiems pokyčių, įmonės plėtros ir pardavimo augimo planams lyg ir pritariama. Bet iš tikrųjų šis pritarimas primena tylą prieš audrą. Dauguma susirinkimo dalyvių tik ir laukia minutės X, kad „sukeltų maištą laive“ ir įrodytų, kad ambicingi planai – tai fantastikos proveržis. Dažnai kai kurie vadovai mėgsta tvirtinti, kad jie pasirengę įgyvendinti visus planus, bet viskas žlugs, nes darbuotojai nepritars. Piramidė – tai per šimtmečius susiformavęs organizacijos simbolis.         Kadangi mūsų herojus susiduria su pasi- priešinimu kiekvieną kartą, kai bando ką nors keisti, jis nusprendžia pabandyti ape- liuoti į vadovų „asmeninį išdidumą“ ir pri- statyti Kozlovo piramidę. Lentoje jis paišo trikampį ir nubrėžia jame septynis lygius. Tada jis prašo vadovų pačių nuspręsti, kokio hierarchijos lygio klausimus jie užduoda še- fui ir kokio lygio nurodymų iš šefo jie reika- lauja. Taigi, kaip atrodo ta paslaptingoji Kozlovo piramidė? Štai ką nupiešė ir papasa- kojo šefas. 44 VERSLO KLASĖ VERSLO ŽINIOS LAPKRITIS 20111
  2. 2. Wednesday, November 2, 2011 KOZLOVO PIRAMIDĖ IR METAFIZINIS UŽPAKALIS pagal įvykdytas „kiaušianormes“. Kitas planų padidinimas yra didesnis krūvis viš- procentų lygis – gaidžiai. Jų darbas „tūpti“ toms ir gaidžiams! Bet ir kiekvienas plano vištas, kad jos įvykdytų dienos, savaitės ir nevykdymas – papildomas krūvis gaidžiams mėnesio „kiaušianormes“. procentai pie- ir piemenims! Štai kodėl sistema linkusi menų, prižiūrinčių gaidžius, reikalingi, kad pati reguliuotis, išlaikyti tų pačių pasieki- paukščiai energiją skirtų vištoms, o ne tar- mų lygį ir neviršyti metinio ar procentų pusavio kovoms. Kiti procentai – kolūkių augimo. Jeigu Kozlovo piramidę palygin- pirmininkai. Dar yra procentai rajono ko- tume su laivu, tai jis panašus į galerą, kurios Pagrindo, pamato lygyje yra procentų miteto pirmininkų. Investuotojas sėdi pira- triume sėdi vergai ir jie labai jau nenori vis pasyvių darbuotojų. Neturėdami jokio sa- midės viršūnėje. Jeigu verslo rezultatai blo- gerinti rezultato. Lengviau imituoti asme- varankiško mąstymo, jie vykdo siaurus gėja ir piramidė pradeda trauktis, jos viršū- ninį darbą ir perkelti savo krūvį ant kolegų konkrečius nurodymus, juos reikia nuolat nė pasmailėja ir pradeda gana skaudžiai pečių. Bet tuo pat metu jie supranta, kad griežtai kontroliuoti. Aukščiau pagrindo ly- spausti investuotoją. geriau išlaikyti laivą ant vandens negu kar- gio yra procentų darbuotojų, sugebančių tu su juo nuskęsti. savarankiškai dirbti, bet jie patys nemąsto. Trečiame lygyje – procentai darbuotojų, kurie mato visumos dalį, gali būti pavaduo- tojai ir skirstyti funkcines užduotis. Dar aukščiau yra procentai protingų žmonių, kurie gali savarankiškai spręsti ir prisiimti atsakomybę. Aukščiausiame lygyje yra procentai – tai vadovai, jie mato ir supranta visumą ir ieško verslui palankių sprendi- mų. Piramidės autoriaus pavardė ir vadovo pasakojimas mano vaizduotėje sukėlė asoci- aciją su George’o Orwello kūriniu „Gyvulių ūkis“. O ką jums, investuotojams, daryti (at- minkite, kad jei mokate į pensijų fondą, tai ir jūs esate investuotojas), kad įgyvendintu- mėte ambicingus planus ir užsitikrintumėte Štai jums ir paaiškinimas, kodėl užklu- aprūpintą senatvę? Arba tiesiog neprarastu- pus krizei savininkai linkę sugrįžti į verslus mėte investuotų pinigų? ir perimti valdymą iš samdytų direktorių. Paslapties reikia ieškoti ne Kozlovo pira- Dėl sosto nepatogumo jie linkę nuo jo nu- midėje, o už jos simbolio. Už Kozlovo sim- lipti ir tiesiogiai dėstyti „partijos“ politiką bolio? Ne, už piramidės. „liaudžiai“. Piramidė – tai per šimtmečius susiforma- Tačiau jei verslo piramidė priklauso in- vęs organizacijos simbolis. Į jos viršūnę veda vesticiniam fondui, tada viršūnėje sėdi ne siauri ir nestabilūs karjeros laiptai. Ant tų konkretus savininkas, ten susiformuoja de- laiptų stumdosi visi norintys pamatyti „sau- besėlis iš būsimų pensininkų dvasių. Pensi- lę“, bet į viršūnę prasibrauna tik „geriausi“, jų fondai ne taip skausmingai reaguoja į šitaip socialinėje aplinkoje atspindima aštrius smaigalius, todėl viršininkams pir- Charleso Darwino evoliucijos teorija. Pira- mininkams lengviau išlaikyti savo gerai ap- midės esmė – išnaudoti vištas. Vištai prasi- mokamas kėdes. brauti į viršūnę – tas pats kaip loterijoje Užduokime sau klausimą: kodėl valdymo laimėti milijoną. Vištos privalo įvykdyti piramidėje susiformuoja toks stiprus pasi- „kiaušianormes“, nes daroma valdymo prie- priešinimas ambicingoms idėjoms? Pagal- laida, kad jei vištos suneš normas, tada ir vokite, kaip jūs elgtumėtės, jei būtumėte organizacija įvykdys savo socialinę paskirtį. višta? Ar norėtumėte dėti daugiau kiauši- Kaip tvirtino Nobelio premijos laureatas Perskaitykite, pagalvokite ir įsivaizduoki- nių? O jeigu būtumėte gaidys? Ar norėtu- ekonomikos srityje Miltonas Friedmanas: te: procentų darbuotojų – tai Orwello mėte daugiau vištų „tūpti“? Primenu, kad „Verslas turi tik vieną socialinę atsakomybę vištos. Jų darbo efektyvumas matuojamas paaugliai į šį darbą nepriimami! Kiekvienas – išnaudoti visus savo išteklius, kad gautų2
  3. 3. Wednesday, November 2, 2011 teisėtą pelną.“ Socialinė M. Friedmano atsa- mažiau prisitaikiusią. Gamtos pasaulis su- Iš pradžių jam baisoka, jis bando išlaikyti komybė dažniausiai įgyvendinama pagal kurtas kaip tarpusavyje susijusi, save regu- pusiausvyrą, bet, įgijęs daugiau pasitikėji- vieną labai seną mechanizmą, apie kurį Jea- liuojanti ekosistema, kurioje kiekvienas at- mo, įsisąmonina, kad reikia judėti. Daugu- nas Jeacques’as Rousseau yra sakęs: „Žmo- lieka jam skirtą vaidmenį. Jeigu žmogus ki- ma pradeda judėti žiūrėdami sau po kojomis gus gimė būti laisvas, bet vis dėlto jį visur šasi į ekosistemą ir sunaikina pačius stipriau- ir taip prarasdami kryptį. Pradeda veikti tai- sukausto grandinės.“ sius, tokius kaip koralinio rifo rykliai ar vil- syklė: „Jei nežinai, kur eini, tada ten ir pa- kai mūsų miškuose, visa sistema patiria sti- tenki.“ Kamuolys juda, kur nors neša tave. priausią sukrėtimą, išmiršta daugiau rūšių Jei pakelyje sutiksite mentorių ar dvasinį nei iš pradžių buvo manyta. Liūtai neužima mokytoją, tai jis būtinai jūsų paprašys apsi- gyvūnų „piramidės“ viršūnės, o rykliai – spręsti, ko tiksliai norite pasiekti. Prieš jus žuvų „piramidės“. – visas pasaulis, visos galimybės. Jeigu tiki, Kaip pamatyti pasaulį kitaip? Kaip at- kad tu gali, arba tiki, kad negali, tai abiem merkti akis aklam? Padėti gali vitalinės sfe- atvejais esi visiškai teisus. Apsispręsk, gal tu ros modelis. Jis aprašo organizaciją ne kaip nori likti višta ar gaidžiu? Gal būti kolūkio piramidę, o kaip sferą. Kas iš jūsų matėte pirmininku? O gal tu nori nusimesti Jeano piramidės pavidalo organizaciją tikrovėje? Jeacques’o grandines? Kad pradėtum drąsiai Kur vadas būtinai sėdi virš pavaduotojų, pa- veikti, tau reikia suvokti sferos dėsnius. vaduotojai – virš funkcinių vadovų, funkci- Pažiūrėkite, kas atsitinka su žmogumi, su- niai vadovai virš... ir t. t. Vitalinės sferos sidūrusiu su kliūtimi, kai jį „nunešė“ žemyn modelis vaizduoja organizaciją kaip susisie- į kitą sferos pusę. kiančius srautus ar, vaizdžiai tariant, kaip juosiančias pasaulį upes. Kuo gali padėti sfera kaip simbolis? Ar at- simenate cirko artistus, užlipusius ant ka- „Dhamapadoje“ Buda tvirtina, kad „Visa, muolių ir bandančius išlaikyti pusiausvyrą? kas mes esame, – mūsų minčių rezultatas. Išstovėti vietoje labai sunku, tačiau judant Tai sukurta mintimis. Tai grindžiama min- yra kur kas lengviau. O dabar įsivaizduokite timis“. Georgas Hegelis tvirtino, kad pasau- savo gyvenimą, karjerą, organizaciją kaip lis – tai begalinis vystymosi ir kaitos proce- sferą, kurios paviršiumi reikia judėti? Baisu? sas, idėjų susidūrimo rezultatas, todėl mate- Baimė skatina neigimą, atmetimą, pasiprie- rialūs daiktai yra mažiau realūs negu min- šinimą pokyčiams. Suvokite tai. Pažiūrėkite tys. Jis tikėjo, kad mintis yra visatos prasmė. į paveikslą – taip atrodo žmogus, suprantan- Tai reiškia, kad, kol jūs nepermąstysite, kaip tis, kad jis yra ant sferos paviršiaus. regite minčių pasaulį, ir nesukursite naujo organizacijos matymo ar vaizdavimo mode- lio, tol pagerinti padėtį organizacijose, re- zultatus ir žmonių bei savo asmeninį gyve- nimą sunkiai seksis. Jeigu jūs labiau tikite mokslininkais, o ne religiniais veikėjais, štai jums Alberto Ein- steino tvirtinimas: „Rimtų problemų neiš- spręsite, jeigu mąstysite tai pat, kaip ir jų atsiradimo akimirką.“ Kaip kitaip galėtume pavaizduoti žmo- gaus kelią organizacijoje, kaip atsitrauksime nuo socialinio darvinizmo karjeros laiptų, fridmaniškos socialinės atsakomybės ar G. Orwello aprašytos „Gyvulių ūkio“ organiza- cijos? Vienas iš paslapčių žinovų atsakymų Taip, jis jaučiasi pakabintas žemyn galva, yra toks: reikia pakeisti simbolį. bet kur kas svarbiau yra tai, jog jis supranta, Pastarieji gamtos tyrimai įrodo, kad klasi- kad yra žemyn galva ir reikia kapstytis, imtis kinis supratimas, jog išgyvena stipriausias, veiksmų! Tuo pat metu čia slypi ir didelė pa- yra labai ginčytinas. Gyvūnijos pasaulyje slaptis. „Aiškiaregiai“ žino, kad ši būsena būtybės nekonkuruoja viena su kita ir nesi- laikina, nes kritimo nuo sferos metu įsijun- stengia sunaikinti ar pavergti silpnesnę arba 46 VERSLO KLASĖ VERSLO ŽINIOS LAPKRITIS 20113
  4. 4. Wednesday, November 2, 2011 gia Fuko švytuoklės mechanizmas, jis ir pa- Sferiniame pasaulio modelyje tai yra įma- dės išsikapstyti atgal ar net peršokti ant nau- noma tik esant sferos viduje. Apatinis taškas jos sferos, į naują planetą su naujomis gali- suteikia stabilumo jausmą, kiekvienas jude- mybėmis! Gal jums buvimas žemyn galva ir sys į viršų ar į apačią, į priekį ar atgal reiškia atrodo nepamatuojamai ilgas ir sunkus, bet Sizifo pastangas, kurios atmeta atgalios į visatos masteliais jis trunka tik akimirką. pradinį tašką. Mūsų laikais stabilumas yra labai santy- kinis, ir čia labai tinka Aleisterio Crowley posakis: „Viskas teka, o viskas, kas priešinasi šiam dėsniui, sustingsta ir virsta akmeniu. Tai, kas bando sustoti, būna sugriaunama nenutrūkstamos laiko bangų mūšos.“ Žiauriausia yra tai, kad iš tikrųjų žmogus yra ne stabilumo taške, bet meta ziniame užpakalyje! Pagal gamtos dėsnius, kiekvie- nas gyvas organizmas, kiekviena sistema linkusi apsivalyti. Todėl kartais „stabilumo“ taškas ar, tiksliau, meta zinis užpakalis atsi- veria ir išstumia susikaupusį turinį žemyn. Taip savo įžymioje knygoje „Čempionų pus- ryčiai“ Kurtas Vonnegutas vaizdavo stabilu- mo tašką ar, kitaip tariant, užpakalio skylu- tę: O dabar pažiūrėkite į piešinį. Kaip jaučia- O dabar pažiūrėkite, kaip jaučiasi žmo- si žmogus kurį išstūmė meta zinis užpaka- gus, kuris nenori permainų ir ieško stabilu- lis? mo taško. Gyvūnijos pasaulyje būtybės nekonkuruoja viena su kita ir nesistengia sunaikinti ar pavergti silpnesnę arba mažiau prisitaikiusią. 48 VERSLO KLASĖ VERSLO ŽINIOS LAPKRITIS 20114
  5. 5. Wednesday, November 2, 2011 O jeigu tik jis suprastų, kad jį išstūmė me- ną? Ir gauti tai, ką vaizdžiai yra aprašęs Kurtas ta zinis užpakalis, jaustųsi prastai. Bet ka- Mūsų laikais bendrovės Vonnegutas, kad „gamybos procesai alino pla- dangi jo galvos padėtis nepasikeitė, tai yra jis nebegali klestėti vienos, netą, o gaminamas buvo daugiausia visoks ir liko aukštyn galva, tai galva tokio pokyčio leisdamos vietos šlamštas“? O gal palaikyti ir kurti ekosistemos nesupranta! Va čia ir yra ta siaurutė riba, bendruomenėms pūti savireguliavimo procesą? kuri skiria žmones į likimo verpetus pateku- Jackas Welshas, įžymusis „General Electric“ sius žmones – vaikščioję sferos paviršiumi ir patirti nuopuolį. vadovas, tvirtina: „Mūsų laikais bendrovės ne- jaučiasi esą žemyn galva, buvę sferos viduje begali klestėti vienos, leisdamos vietos ben- jaučiasi esantys aukštyn galva! druomenėms pūti ir patirti nuopuolį.“ Jis tei- sus, jeigu bendruomenės nepalaikysime, ji skurs, o kaip tada galės leisti pinigus gami- niams pirkti? Verslo įmonė yra sudedamoji ekonominės ekosistemos dalis, o ekosistemoje viskas su viskuo susiję. Pati idėja nenauja, kaip ir viskas mūsų pasaulyje. Pelnas negali būti ga- lutinis socialinis tikslas, jis yra tik priemonė, padedanti kurti žmonių gerovę. Dar Adamas Smithas yra sakęs, kad tautos turtas didėja ne dėl sukauptų pinigų. Tautos turtas tiesiogiai priklauso nuo žmonių kūrybinių sugebėjimų. Piramidės struktūra neskatina kūrybiškumo, monotoniškas išnaudojamas pigus darbas – irgi. Įsivyraujančios stambiojo verslo oligopoli- jos naikina smulkųjį verslą, o sykiu ir kūrybiš- kumą. Henry Fordas, XX amžiaus verslo geni- jus, vadovaudamasis šiais principais sukūrė visą pramonės šaką. Jis padvigubino darbinin- kų atlyginimus, perpus sumažino automobilių kainas ir taip paveikė JAV darbininkų klasės gerovę, jis tapo visos tautos suklestėjimo kata- lizatoriumi. Apibendrinant . Piramidės simbolis yra izoliuotas, mecha- ninis, jis neatspindi tarpusavio priklausomy- Ir esmė ne ta, kad stabilumo ieškotojus iš- bės ryšių. stūmė vienas meta zinis užpakalis, esmė ta, . Jeigu norite, kad verslas (šalis) sulauktų kad jis patenka į dar blogesnį užpakalį, o laikui sėkmės, būtina išlaisvinti žmonių gabumus. bėgant – ir į dar blogesnį. Aplinkiniai mato, . Geriausiai dirba organizacijos, pagrįstos kad žmogus ritasi žemyn, bet tas, kuris krenta, savanoriškumo principais, tai yra: pasitikėji- įsitikinęs, kad viskas gerai, tik ant jo galvos ap- mo, pripažinimo, iššūkio, moralinio pasi- linkiniai pila vis daugiau ir daugiau mėšlo. To- tenkinimo, kūrybiškumo, tobulėjimo, ko- dėl jis linkęs kaltinti valdžią, aplinką, draugus, lektyviškumo, teisingo atlygio principais. likimą, tai yra absoliučiai visus, bet tik ne . Kurkite verslą, kuris tarnauja kitų žmonių save! poreikiams, ir jūsų asmeniniai poreikiai bus Mokytojo, mentoriaus, vadovo ar bet kurio patenkinti. kito atsakingo žmogaus užduotis – paveikti . Džiaukitės konkurencija, ji yra evoliucijos žmonių mąstymą, keisti piramidžių principus mechanizmas. ir padėti žmonėms matyti gyvenimą kitaip. . Siekti pelno puiku, bet ne visuomenės ir/ Pasaulis nėra mechaniškas, kaip apie jį manė ar gamtos sąskaita. prieš metų Renesanso epochos mąstytojai, . Atminkite – žmonijos gerovė yra ekono- įsivaizdavę, kad Dievas yra laikrodininkas, vi- minės veiklos galutinis tikslas, tik turtingi sata – laikrodis, o jo kiekvieną sugedusį varžte- žmonės gali būti lojalūs vartotojai. lį galima pakeisti nauju. Kokia šio laikrodžio prasmė? Kalti pelną pagal Miltoną Friedma- DARIUS R ADKEVIČIUS YR A KNYGOS „DIEVAS, KVANTINĖ FIZIK A , ORGANIZACIJOS STRUKTŪR A IR VALDYMO STILIUS“ AUTORIUS. 2011 LAPKRITIS VERSLO ŽINIOS VERSLO KLASĖ 495

×