Полугодишен извештај Ало Бушавко Телефон за деца и млади 070 390632 јануари јуни 2022.pdf

First Children's Embassy in the World
First Children's Embassy in the WorldPresident/CEO&Founder at First Children's Embassy in the World MEGJASHI à First Children's Embassy in the World

Полугодишен извештај Ало Бушавко Телефон за деца и млади 070 390632 јануари јуни 2022

ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ - РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Ало Бушавко / Телефон за деца и млади
070 390 632, 02 2465 316
sos@childrensembassy.org.mk, alobushavko@childrensembassy.org.mk,
info@childrensembassy.org.mk,
https://www.facebook.com/AloBushavkoHelpLineMEGJASHI
https://www.instagram.com/alobushavko/
ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА РАБОТАТА НА СОС ЛИНИЈАТА ЗА ДЕЦА И МЛАДИ НА
ДЕТСКАТА АМБАСАДА МЕЃАШИ
(јануари - јуни 2022)
јануари, февруари, март, април, мај, јуни
Месеци
2022
Година
Воведни забелешки
Работата на СОС телефонот е цврсто заснована на принципите на Конвенцијата на ООН за
правата на детето. Целта на СОС телефонот за деца и млади е да обезбеди поддршка на децата кои
имаат потреба, да обезбеди форум за споделување информации и поддршка, поддршка при
застапување и лобирање, промовирање на правата на детето и промоција на СОС линијата како
медиум за поддршка на децата.
Ало Бушавко и овој шест месечен период од 2022 година, продолжи да функционира со
дежурства, односно беше достапен 24 часа, 7 дена во неделата благодарение на СОС тимот
(Клементина Добревска - СОС операторка, Маријана Марковиќ - супервизорка на работата на СОС
телефонот и Јорданка Ч. Трајкоска - координаторка на СОС телефонот, Гордана П. Змијанац - в.д
оперативна директорка на Меѓаши) како и групата волонтер(к)и (Марија Брајковска, Даниел
Смиљков, Десислава Цветановска, Викторија Кузманоска, Магдалена Тасевска, Мила Нашевска,
Тамара Трајковска, Стефани Стојановска, Мимоза Костовска, Александар Младеноски, Емира
Хусович, Марија Цветаноска, Марија Дамовска) кои несебично го вложија и го вложуваат своето
време и знаење. Работата на СОС тимот на Детската амбасада МЕЃАШИ, како и сите години наназад
беше менторирана од Гордана Пирковска Змијанац, основачка и актуелна в.д. оперативна
директорка на ПДАС Меѓаши.
Во споредба со полугодишниот извештај од минатата година, бројот на дојави е зголемен за 39% а
бројот на деца опфатени со дојавите за 19% во 2022.
А. Оперативни информации
Регион на работа: Македонија
Име на линијата за помош: Ало Бушавко /СОС телефон за деца и млади
Работно време на СОС линијата: 24/7
Е-маил на СОС линијата: sos@childrensembassy.org.mk, alobushavko@childrensembassy.org.mk,
Контакт телефони на СОС линијата: +389 (0)70 390 632 и/или 02 2465 316 дежурства 24/7 активен
СОС телефон за деца и млади
Постојани контакти: info@childrensembassy.org.mk,
https://www.facebook.com/detskaambasadamegjashi https://www.facebook.com/megjashi/
https://www.facebook.com/AloBushavkoHelpLineMEGJASHI https://www.instagram.com/alobushavko/
Б. Дојави
1. Основни информации за дојавите
Во овој дел даден е приказ на општи демографски податоци за случаите (возраст и пол на
децата според дојавите како и етничка припадност), број на добиени дојави и број на деца кои
биле опфатени со овие дојави. Во овој дел исто така е вклучен и приказ на начинот на кој што сме
ги добиле дојавите – преку административниот телефон, преку вебсајтот alobushavko.mk и Фејсбук
страниците на Детската амбасада Меѓаши, преку пошта или со директно обраќање во просториите
на Меѓаши.
ДОЈАВИ
Во периодот од 6 месеци, од јануари 2022 заклучно со јуни 2022 добиени се вкупно 210
дојави. Вкупниот број деца и млади кои се опфатени со дојавите изнесува 265, а дополнително се
остварени 360 разговори.
КАНАЛ НА КОМУНИКАЦИЈА
Во овој 6 месечен период, комуникацијата со дојавувачите во најголем број беше
остварена преку административниот (мобилен и фиксен) број на Детската амбасада Меѓаши,
поточно примени се 167 дојави преку телефонот. Дојавите кои се примени по e-mail за овој
период се 22, дојави на ФБ страницата се 14, 3 примени дојави се по пошта и една дојава е
поднесена со лично присуство во просториите на Меѓаши, додека 3 дојави се примени на
вебсајтот на АлоБушавко.
ВОЗРАСТ
Вкупен број на деца и млади според возраст и пол
Графиконот дава приказ на распределеноста на децата на кои се однесувале повиците
според возраст и пол.
Во однос на категорија пол најголема застапеност се децата за кои не ни е познат полот
или вкупно 103 деца, додека застапеноста меѓу момчиња и девојчиња е 86 машки и 76 женски. Во
однос на возраста најголем број машки се наоѓаат во категоријата од 7-9г., додека пак женските се
најбројни во возрасна група од 4 - 6г и 7 - 9г. За 75 деца не ни е позната возраста ниту полот,
додека за вкупно 30 деца од кои 16 машки и 14 женски не ни е позната возраста.
СРЕДИНА НА ЖИВЕЕЊЕ
Според средината на живеење на јавувачите, како што се гледа во табелата подолу,
најголемиот број од нив или 241 деца живеат во урбана средини, нема опфатени деца со дојавите
кои живеат во рурална средина, додека за 24 деца не ни е позната средината во која живеат.
Табела 1. Деца/млади на кои се однесува повикот, според средината на живеење – урбана и
рурална, разделени по пол за овој квартален период.
2022 машки женски неопределени непознато
Урбана
Прв квартал 50 47 0 33
Втор квартал 31 24 0 56
Рурална
Прв квартал 0 0 0 0
Втор квартал 0 0 0 0
Непознато
Прв квартал 2 2 0 8
Втор квартал 3 3 0 6
ЈАВУВАЧИ СПОРЕД ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ
Во однос на етничката припадност на јавувачите, како што се гледа од графиконот, 169 од
вкупниот број се Македонци, 5 јавувачи се Роми, 28 јавувачи се од албанска етничка припадност.
Само 1 од јавувањата се од јавувачи во останати (етнички групи) и за 7 лица етничката припадност
е непозната.
2. Приказ на податоците за прекршување на правата на децата
според категорија на проблем
КАТЕГОРИИ НА ПРОБЛЕМ
Секоја дојава се бележи како еден случај, без разлика дали е барање информација или
посериозен проблем, се категоризира причината во стандардизиран образец според рамката од
Child Helpline International (CHI) којашто е глобална мрежа на СОС телефонски линии за деца што
работат на заштита на правата на децата. СОС телефонот за деца и млади на Меѓаши е членка во
мрежата од 2004 година. Постојат 11 категории на проблеми во рамката, односно прекршувања
на правата на детето и секоја од добиените 210 дојави се брои во повеќе категории на проблеми
во зависност од сложеноста на проблемот.
Пет најчести категории на проблеми на кои добиените дојави се однесуваат за период
јануари - јуни 2022 се следниве:
• МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ – 36%
Значителен пораст на дојави поврзани со менталното здравје се карактеристични за
овој полугодишен извештај на АлоБушавко. Со вкупно 190 деца, категоријата ментално
здравје котира на високото прво место во најчестите дојави на телефонот за деца и млади.
Важноста на менталното здравје на децата во развој е многу голема и може да
влијае врз севкупниот живот на детето. Во пријавените случаи се забележува дека кај
децата преовладува лутина, фрустрации и емоции кои водат до агресивно однесување, а
најчесто причинител за ваквата психолошка состојба кај децата е односот на родителите
кои произлегува од бракоразводните постапки и неусогласеноста на родителите за
видување, остварување контакти и средби на еден од родителите со детето или децата по
разводот и по доделување на старателството.
Значајно е да се истакне дека 69 деца од дојавите, се соочуваат со страв и
вознемиреност, додека 33 имаат проблеми со расположението. Стресот и анксиозност,
доведуваат децата да покажуваат гнев (17 деца), да се загрижени за себе ( 12 деца) и да
имаат проблеми со исхраната (6 деца).
Исчезнати деца
1%
Повреда
28%
Ментално
здравје
36%
Физичко здравје
0%
Пристапност
8%
Дискриминација и
ексклузија 4%
Семејни односи
16%
Училиште
7%
Сексуалност
0%
• ПОВРЕДА – 28%
Во дојавите за повреда, како втора по зачестеност категорија за овој полугодишен
период, се опфатени 150 деца и се однесуваат на повеќе видови насилство:
- 14 деца се жртви на меѓуврсничко насилство или булинг
- ментално/емоционално насилство се однесува на 28 деца, што е најголем број на
деца опфатени од сите дојави за повреда во оваа категорија
- 24 деца се занемарени или не добиле соодветна грижа од родителите/старателите
- 25 деца се опфатени со дојавите за физичко насилство
- неодредено/друго – 26 деца
● СЕМЕЈНИ ОДНОСИ – 16%
Како и во претходните шест години, оваа категорија на проблеми се наоѓа помеѓу
прворангираните причините за остварување на дојавите. Повторувањето на
прекршувањето на правото на видување на двајцата родители во континуитет во
последните неколку години е една од причините заради кои Детската амбасада Меѓаши и
дава поддршка на Иницијативата за заедничко и споделено родителство и нивните
активности. Најголем број на деца, дури 85, се опфатени со дојавите кои се однесуваат на
проблемот со прекршување на правото на детето при бракоразводни постапки и
непочитување на решенијата од центрите за социјална работа, по основ видување на
детето со другиот родител кој не е старател. Се уште преовладуваат конфликтите помеѓу
партнерите за време на и по бракоразводните постапки, што ги доведува децата да бидат
приморани да направат избор помеѓу родителите. Овој податок не загрижува и не наведува
да размислуваме за свесноста на родителите дека семејството останува и по разводот, е
сеуште на ниско ниво, и дека штетата ги тагира само нивните биолошки деца.
Особено сме загрижени за синдромот на отуѓено дете што се јавува кај децата на
разведени родители, кој придонесува сериозни последици врз развојот на овие деца и
нивната личност. Ова не само што е алармантна бројка туку и опстојува како доминантна
причина за јавувања на СОС линијата веќе 6 години што ни укажува дека треба да се
спроведат дополнителни мерки и едукации на родителите при нивната разделба. Треба да
им се обрне поголемо внимание и освестување за штетата која ја прават со нивната
конфликтна меѓусебна комуникација, притоа неводејќи сметка за потребата на детето да
ги сака двајцата родители подеднакво и дека за негов правилен развој му се неопходни
љубовта и грижата од двајцата родители, освен ако не се процени поинаку.
Со нашето долгогодишно искуство во соработката со центрите за социјална работа
имавме можност да увидиме дека огромниот број случаи и недоволниот број на човечки
ресурси кои треба да бидат вклучени во активно водење и следење на еден случај е
клучниот проблем за ненавремено постапување и заштита на децата.
• ПРИСТАПНОСТ – 8%
Вкупно 45 деца се опфатени во категоријата проблеми со пристапноста до
различни услуги и институции и се однесуваат на проблеми поврзани со:
- Пристап до образование, 26 деца.
Во оваа категорија се опфатени деца кои имале ограничен пристап до
образование како резултат на актуелниот штрајк на просветните работници додека
на дел од децата засегнати им е ускратено правото на пристапност со одлуката на
Советот на Општина Карпош, немање извод од матична книга, непоседување на
вакцинален картон.
- Суштински потреби - основните потреби не им се достапни на 9 деца.
Во оваа категорија се опфатени деца кои немале можност за задоволување
на најосновните потреби како храна, дом, облека и друго. Најчесто станува збор за
ранливи категории семејства што живеат на прагот на сиромаштија.
• УЧИЛИШТЕ - 7%
Под категорија училиште се подразбираат прашања поврзани со справување со
училишните задачи и академски перформанси, проблеми, проблематичен однос или
интеракција со наставник или училишни власти, што може да има негативно влијание врз
детето или младата личност, врз неговата психосоцијална благосостојба. Во оваа категорија
има регистрирани 38 деца, што е значителен пораст на добиените дојави во однос на
претходните години.
- Наставник и училиште - 15 деца, независно од полот, имале спор со своите
наставници. Најчесто дојавите се од родители кои пријавуваат физичко или
емоционално насилство врз своите деца направено од страна на просветни
работници. Овој податок особено не загрижува и говори дека во образовниот
процес сеуште постојат ситуации кои негативно влијаат на психофизичкиот
развој на децата, што би требало да е целосна спротивност.
- Неодреден / друго - 20 деца чии дојави не се опфатени со подкатегориите од
оваа категорија на проблеми.
• ДРУГИ ПРОБЛЕМИ – 5%
Категориите на проблем со мал број на деца опфатени во дојавите се следните:
дискриминација и ексклузија, исчезнати деца, физичко здравје, сексуалност и родов
идентитет.
Во категоријата Дискриминација и ексклузија имаме регистрирани 20 случаи или
застапеност од 4% и во најчест случај станува збор за исклучување на детето од различни
групи заради неговата финансиска и здравствена состојба, но и дискриминација на етничка
основа, недоразбирања меѓу возрасните и сл.
Категорија Исчезнати деца учествува со по 1 % во вкупниот број, односно со по 3
дојави. Категоријата Исчезнати деца опфаќа случаи кога имаме малолетно лице кое
избегало односно доброволно го напуштило домот или институцијата каде што е сместено
и грабнување на дете од страна на еден родител односно семејно грабнување.
Категорија Сексуалност и родов идентитет - Дојави поврзани со прашања поврзани
со сексуалноста, сексуалната ориентација и родовиот идентитет и изразување. Категоријата
Физичко здравје се однесува на прашања поврзани со ХИВ / СИДА, Медицински проблеми,
Бременост и абортус како и Сексуално и репродуктивно здравје. Не се регистрирани дојави
во овие две категории.
Табела 2. Вкупниот број деца засегнати по категории на проблем за период од јануари
до јуни 2022
Категорија на проблем Прв (I) квартал Втор (II) квартал Вкупно
Исчезнати деца 3 0 3
Повреда 88 62 150
Ментално здравје 105 85 190
Физичко здравје 0 0 0
Пристапност 28 17 45
Дискриминација и ексклузија 14 6 20
Семејни односи 55 30 85
Училиште 24 12 38
Сексуалност 0 0 0
*Бројот на деца поделен по категории може да е поголем од вкупниот број на деца за овој
шест месечен период, бидејќи со една дојава може да бидат опфатени повеќе категории на
проблеми.
3. Преземени активности
Активности кои беа преземени во овој 6 месечен период во однос на наоѓање решение на
проблемите искажани во дојавите, во најголем број дадени се: препораки- на 197 деца, упатувања
до агенциите за заштита на деца - 83 и директни интервенции - 53.
Во текот на преземањето активности за решавање на проблемите беа остварени контакти
и соработка со други организации, служби и институции и во најголем број соработката беше
успешна и беше најдено решение.
Во текот на постапувањето и давањето поддршка, тимот на СОС-телефонот често соработуваше со
центрите за социјална работа , посебно со Интервентиот тим при Скопскиот центар, како и
центрите од другите градови, Секторот за внатрешни работи, училишта, Здружението на млади
правници, Коалицијата за правично судење, Прв семеен центар како и други чинители и
организации заради давање подобра и поефикасна поддршка на јавувачите.
Кога станува збор за организациското водење случаи, нашата примарна цел е најдобриот интерес
на детето, односно постапувањата треба да се од витално значење при донесување одлуки и
спроведување активности кои се однесуваат на секое дете поединечно, но и на одредена група
деца. Принципот на најдобриот интерес на детето претставува општ принцип кој во најширока
смисла на зборот води кон остварување благосостојба на детето. СОС тимот е составен од
различни профили на луѓе: психолози, педагог, наставник и специјален едукатор и рехабилитатор.
Оваа тимска разноликост ни дава можност секој случај поединечно да биде разгледан од повеќе
аспекти и да се изнајде најдобро решение за негово решавање.
ДРУГИ АКТИВНОСТИ НА АЛОБУШАВКО
КАМПАЊА ЗА ПРОМОЦИЈА НА ДЕТСКИ ПРАВА И ПРОМОЦИЈА НА АЛОБУШАВКО / СОС ТЕЛЕФОН ЗА ДЕЦА И МЛАДИ
ПРВАТА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ –
МЕЃАШИ ВО ТЕКОТ НА 2022 ГОДИНА,
ПОСЛЕДНИТЕ 3 МЕСЕЦИ ОД УЧЕБНАТА
ГОДИНА ГИ ИСКОРИСТИ ДА СПРОВЕДЕ
КАМПАЊА ЗА ПРОМОЦИЈА НА ДЕТСКИТЕ
ПРАВА ВО ОСНОВИТЕ И СРЕДНИ
УЧИЛИШТА. ЦЕЛТА НА ОВАА КАМПАЊА
Е ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ДЕЦАТА И МЛАДИТЕ
СО НИВНИТЕ ПРАВА, И ОТВОРАЊЕ НА
ПРАШАЊАТА КОЛКУ ОД НИВ СЕ
ЗАПОЗНАЕНИ И ГО РАЗБИРААТ НИВНОТО
ВИСТИНСКО ЗНАЧЕЊЕ. НО НАЈВАЖЕН
АКЦЕНТ СЕ СТАВА НА ПРАШАЊЕТО:
КОЛКУ ОВИЕ ПРАВА СЕ ПОЧИТУВАНИ ОД
ВРСНИЦИТЕ ВО ПРАКСА?
ДОПОЛНИТЕЛНО, ЕДНА ОД ЦЕЛИТЕ НА
КАМПАЊАТА Е ПРОМОВИРАЊЕ НА
АЛОБУШАВКО / СОС ЛИНИЈАТА ЗА
ДЕЦА И МЛАДИ, КАДЕ ШТО БЕА
РАЗГЛЕДАНИ СЛЕДНИВЕ ПРАШАЊА:
ЗОШТО Е ПОТРЕБЕН СОС- ТЕЛЕФОНОТ,
ПРИНЦИПОТ НА РАБОТА НА СОС-
ТЕЛЕФОНОТ И КОЈ СТОИ ЗАД СОС-
ТЕЛЕФОНОТ, КАКО ЕДНИ ОД
НАЈСКОКОТЛИВИТЕ ПРАШАЊА КОИ
БУДАТ ДИЛЕМИ КАЈ НАЈМЛАДИТЕ.
НЕПОМАЛКУ ЗНАЧАЈНО БЕА ПРОМОВИРАНИ КОМУНИКАЦИСКИ КАНАЛИ НА АЛОБУШАВКО МЕЃУ КОИ И НОВО-
ЛАНСИРАНАТА ВЕБ СТРАНИЦА ALOBUSHAVKO.MK КОЈА НУДИ СОДРЖИНИ ОД ИНТЕРЕС ЗА МЛАДАТА ПОПУЛАЦИЈА, НО И
ЗА РОДИТЕЛИТЕ И НАСТАВНИОТ КАДАР.
КАМПАЊАТА БЕШЕ РЕАЛИЗИРАНА ПРЕКУ ОНЛАЈН–РАБОТИЛНИЦИ НА ПЛАТФОРМАТА ZOOM СО ИНТЕРАКТИВНО
УЧЕСТВО НА ДЕЦАТА ПРЕКУ ГЛЕДАЊЕ СЛИКИ И ВИДЕА, КАДЕ БЕА ОПФАТЕНИ 3 ТЕМИ: ЖИВОТ, ОБРАЗОВАНИЕ И
РОДИТЕЛИ.
ЗА УЧИЛИШТАТА ОД ГРАД СКОПЈЕ РАБОТИЛНИЦИТЕ БЕА РЕАЛИЗИРАНИ СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО. КАМПАЊАТА БЕШЕ
СПРОВЕДЕНА ВО 10 УЧИЛИШТА ОД КОИ 3 ОСНОВНИ И 7 СРЕДНИ УЧИЛИШТА КАДЕ БЕА ОПФАТЕНИ ПОВЕЌЕ ОД 200
УЧЕНИЦИ И ТОА ВО НЕКОЛКУ ГРАДОВИ: СКОПЈЕ, ВЕЛЕС, ШТИП, ПРИЛЕП, СТРУГА И ГОСТИВАР.
РАБОТЛНИЦИТЕ БЕА ОДРЖАНИ ОД СТРАНА НA СЛЕДНИВЕ ВОЛОНТЕРКИ/ВОЛОНТЕРИ: ЕМИНЕ, ИЛАРИЈА, ВИКТОРИЈА,
МАРИЈА, ЕМИРА, ДЕСИСЛАВА, ДАНИЕЛ, СОФИЈА, СТЕФАНИ, КОИ ВЛОЖИЈА ГОЛЕМ ТРУД И ПОКАЖААА ГОЛЕМА
МОТИВИРАНОСТ И ЖЕЛБА ДА СЕ ПРОМОВИРААТ ДЕТСКИТЕ ПРАВА, А ВОЕДНО И ДА СЕ ПОДИГНЕ СВЕСНОСТА КАЈ
ДЕЦАТА И МЛАДИТЕ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ КОИ СЛЕДУВААТ ОД ПРЕКРШУВАЊЕ НА ИСТИТЕ. ПРОЦЕСОТ И ТЕКОТ НА
КАМПАЊАТА БЕШЕ ПОД МЕНТОРСТВО НА ЈОРДАНКА Ч.ТРАЈКОСКА (ПРОЕКТЕН КООДИНАТОР), КЛЕМЕНТИНА
ДОБРЕВСКА (КООРДИНАТОР НА АЛОБУШАВКО) И ВИОЛЕТА ИЛИОСКА (ПСИХОЛОГ).
Извештајот го подготвија:
Клементина Добревска, Операторка на АлоБушавко – телефон за деца и млади
Марија Брајковска, Волонтерка на АлоБушавко – телефон за деца и млади
Јорданка Черепналкова-Трајкоска, Координаторка на АлоБушавко – телефон за деца и млади
Уредник: Драги Змијанац, основач и претседател на ПДАС Меѓаши

Recommandé

To hop par
To hopTo hop
To hopAi Tui
50.1K vues47 diapositives
5. dethi hsg-l11-2013-ha tinh-tienganh par
5. dethi hsg-l11-2013-ha tinh-tienganh5. dethi hsg-l11-2013-ha tinh-tienganh
5. dethi hsg-l11-2013-ha tinh-tienganhHườngg Thu
38.7K vues9 diapositives
cung-cấp-giáo-viên-nước-ngoài- Anh Giai chi tiet de thi thu THPT Quoc gia 201... par
cung-cấp-giáo-viên-nước-ngoài- Anh Giai chi tiet de thi thu THPT Quoc gia 201...cung-cấp-giáo-viên-nước-ngoài- Anh Giai chi tiet de thi thu THPT Quoc gia 201...
cung-cấp-giáo-viên-nước-ngoài- Anh Giai chi tiet de thi thu THPT Quoc gia 201...cung cấp giáo viên nước ngoài
1.1K vues15 diapositives
Đề tài: Quản lý học sinh trường mầm non Quốc tế Hữu Nghị, HAY par
Đề tài: Quản lý học sinh trường mầm non Quốc tế Hữu Nghị, HAYĐề tài: Quản lý học sinh trường mầm non Quốc tế Hữu Nghị, HAY
Đề tài: Quản lý học sinh trường mầm non Quốc tế Hữu Nghị, HAYDịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
5.8K vues64 diapositives
Tài liệu bồi dưỡng ôn tập thi olympic sinh học 10 par
Tài liệu bồi dưỡng ôn tập thi olympic sinh học 10Tài liệu bồi dưỡng ôn tập thi olympic sinh học 10
Tài liệu bồi dưỡng ôn tập thi olympic sinh học 10jackjohn45
501 vues50 diapositives
Toán lớp 6 cơ bản và nâng cao theo sách mới Cánh Diều par
Toán lớp 6 cơ bản và nâng cao theo sách mới Cánh DiềuToán lớp 6 cơ bản và nâng cao theo sách mới Cánh Diều
Toán lớp 6 cơ bản và nâng cao theo sách mới Cánh DiềuBồi dưỡng Toán lớp 6
20.4K vues20 diapositives

Contenu connexe

Tendances

19 phương phap chứng minh bất đẳng thức par
19 phương phap chứng minh bất đẳng thức19 phương phap chứng minh bất đẳng thức
19 phương phap chứng minh bất đẳng thứcThế Giới Tinh Hoa
577.4K vues37 diapositives
Hướng dẫn giải bài tập Đại Số Tuyến Tính par
Hướng dẫn giải bài tập Đại Số Tuyến TínhHướng dẫn giải bài tập Đại Số Tuyến Tính
Hướng dẫn giải bài tập Đại Số Tuyến TínhNhóc Nhóc
103.5K vues277 diapositives
[Phần 1] Tuyển tập các bài hình giải tích phẳng Oxy trong đề thi thử ĐH (2013... par
[Phần 1] Tuyển tập các bài hình giải tích phẳng Oxy trong đề thi thử ĐH (2013...[Phần 1] Tuyển tập các bài hình giải tích phẳng Oxy trong đề thi thử ĐH (2013...
[Phần 1] Tuyển tập các bài hình giải tích phẳng Oxy trong đề thi thử ĐH (2013...Megabook
40.3K vues20 diapositives
Cam ung o dong vat par
Cam ung o dong vatCam ung o dong vat
Cam ung o dong vatmrpi2011
9.4K vues22 diapositives
Chuyên đề bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 7 par
Chuyên đề bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 7Chuyên đề bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 7
Chuyên đề bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 7Gia sư môn Toán tại nhà Hà Nội Chất Lượng Cao
124.8K vues44 diapositives
191 câu trắc nghiệm chương 1, 2 - Sinh học 12 par
191 câu trắc nghiệm chương 1, 2 - Sinh học 12191 câu trắc nghiệm chương 1, 2 - Sinh học 12
191 câu trắc nghiệm chương 1, 2 - Sinh học 12Van-Duyet Le
94.6K vues14 diapositives

Tendances(20)

Hướng dẫn giải bài tập Đại Số Tuyến Tính par Nhóc Nhóc
Hướng dẫn giải bài tập Đại Số Tuyến TínhHướng dẫn giải bài tập Đại Số Tuyến Tính
Hướng dẫn giải bài tập Đại Số Tuyến Tính
Nhóc Nhóc103.5K vues
[Phần 1] Tuyển tập các bài hình giải tích phẳng Oxy trong đề thi thử ĐH (2013... par Megabook
[Phần 1] Tuyển tập các bài hình giải tích phẳng Oxy trong đề thi thử ĐH (2013...[Phần 1] Tuyển tập các bài hình giải tích phẳng Oxy trong đề thi thử ĐH (2013...
[Phần 1] Tuyển tập các bài hình giải tích phẳng Oxy trong đề thi thử ĐH (2013...
Megabook40.3K vues
Cam ung o dong vat par mrpi2011
Cam ung o dong vatCam ung o dong vat
Cam ung o dong vat
mrpi20119.4K vues
191 câu trắc nghiệm chương 1, 2 - Sinh học 12 par Van-Duyet Le
191 câu trắc nghiệm chương 1, 2 - Sinh học 12191 câu trắc nghiệm chương 1, 2 - Sinh học 12
191 câu trắc nghiệm chương 1, 2 - Sinh học 12
Van-Duyet Le94.6K vues
Slide bài giảng đầy đủ về phần mềm Geogebra par Bùi Việt Hà
Slide bài giảng đầy đủ về phần mềm GeogebraSlide bài giảng đầy đủ về phần mềm Geogebra
Slide bài giảng đầy đủ về phần mềm Geogebra
Bùi Việt Hà26K vues
Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng par Man_Book
Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụngGiáo trình lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng
Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng
Man_Book728 vues
Nội tiết - thầy Tuấn gửi.pdf par KhnhChiNguyn13
Nội tiết - thầy Tuấn gửi.pdfNội tiết - thầy Tuấn gửi.pdf
Nội tiết - thầy Tuấn gửi.pdf
KhnhChiNguyn1356 vues
Chuong 12 mang cuc bo par hnda
Chuong 12 mang cuc boChuong 12 mang cuc bo
Chuong 12 mang cuc bo
hnda1.5K vues
Chuyen de toan logic roi rac li thuyet to hop par lephucduc06011999
Chuyen de toan logic roi rac li thuyet to hopChuyen de toan logic roi rac li thuyet to hop
Chuyen de toan logic roi rac li thuyet to hop
lephucduc0601199935.6K vues
Các bài toán về tỷ lệ thức par Kim Liên Cao
Các bài toán về tỷ lệ thứcCác bài toán về tỷ lệ thức
Các bài toán về tỷ lệ thức
Kim Liên Cao67.5K vues
Tìm hiểu về giao thức mạng tcp ip par leduyk11
Tìm hiểu về giao thức mạng tcp ipTìm hiểu về giao thức mạng tcp ip
Tìm hiểu về giao thức mạng tcp ip
leduyk115.1K vues
Toán lớp 6 - Chương 1 - Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên (Lý thuyết và bài tập) par Bồi dưỡng Toán lớp 6
Toán lớp 6 - Chương 1 - Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên (Lý thuyết và bài tập)Toán lớp 6 - Chương 1 - Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên (Lý thuyết và bài tập)
Toán lớp 6 - Chương 1 - Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên (Lý thuyết và bài tập)
Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán Hà Nội 2013-2014 par tieuhocvn .info
Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán Hà Nội 2013-2014Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán Hà Nội 2013-2014
Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán Hà Nội 2013-2014
tieuhocvn .info8.2K vues

Similaire à Полугодишен извештај Ало Бушавко Телефон за деца и млади 070 390632 јануари јуни 2022.pdf

ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АЛОБУШАВКО - ТЕЛЕФОНОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ НА... par
ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АЛОБУШАВКО - ТЕЛЕФОНОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ НА...ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АЛОБУШАВКО - ТЕЛЕФОНОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ НА...
ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АЛОБУШАВКО - ТЕЛЕФОНОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ НА...Детска Амбасада Меѓаши
14 vues17 diapositives
ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АЛОБУШАВКО - ТЕЛЕФОНОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ НА... par
ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АЛОБУШАВКО - ТЕЛЕФОНОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ НА...ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АЛОБУШАВКО - ТЕЛЕФОНОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ НА...
ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АЛОБУШАВКО - ТЕЛЕФОНОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ НА...First Children's Embassy in the World
5 vues17 diapositives
Годишен описен извештај на Првата детска амбасада во светот Меѓаши 2021 par
Годишен описен извештај на Првата детска амбасада во светот Меѓаши 2021Годишен описен извештај на Првата детска амбасада во светот Меѓаши 2021
Годишен описен извештај на Првата детска амбасада во светот Меѓаши 2021First Children's Embassy in the World
10 vues44 diapositives
Годишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2021 година par
Годишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2021 годинаГодишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2021 година
Годишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2021 годинаДетска Амбасада Меѓаши
48 vues44 diapositives
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА СОС ТЕЛЕФОНОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ 0800 1 22 22 НА СЕРВИС... par
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА СОС ТЕЛЕФОНОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ 0800 1 22 22 НА СЕРВИС...ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА СОС ТЕЛЕФОНОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ 0800 1 22 22 НА СЕРВИС...
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА СОС ТЕЛЕФОНОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ 0800 1 22 22 НА СЕРВИС...Детска Амбасада Меѓаши
162 vues17 diapositives
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА СОС ТЕЛЕФОНОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ 0800 12222 НА СЕРВИСИТЕ... par
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА СОС ТЕЛЕФОНОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ 0800 12222 НА СЕРВИСИТЕ...ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА СОС ТЕЛЕФОНОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ 0800 12222 НА СЕРВИСИТЕ...
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА СОС ТЕЛЕФОНОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ 0800 12222 НА СЕРВИСИТЕ...First Children's Embassy in the World
158 vues17 diapositives

Similaire à Полугодишен извештај Ало Бушавко Телефон за деца и млади 070 390632 јануари јуни 2022.pdf(20)

ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АЛОБУШАВКО - ТЕЛЕФОНОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ НА... par First Children's Embassy in the World
ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АЛОБУШАВКО - ТЕЛЕФОНОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ НА...ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АЛОБУШАВКО - ТЕЛЕФОНОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ НА...
ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АЛОБУШАВКО - ТЕЛЕФОНОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ НА...
Годишен описен извештај на Првата детска амбасада во светот Меѓаши 2021 par First Children's Embassy in the World
Годишен описен извештај на Првата детска амбасада во светот Меѓаши 2021Годишен описен извештај на Првата детска амбасада во светот Меѓаши 2021
Годишен описен извештај на Првата детска амбасада во светот Меѓаши 2021
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА СОС ТЕЛЕФОНОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ 0800 12222 НА СЕРВИСИТЕ... par First Children's Embassy in the World
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА СОС ТЕЛЕФОНОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ 0800 12222 НА СЕРВИСИТЕ...ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА СОС ТЕЛЕФОНОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ 0800 12222 НА СЕРВИСИТЕ...
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА СОС ТЕЛЕФОНОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ 0800 12222 НА СЕРВИСИТЕ...
Интервју за Академик „Поправеден свет за децата е возможен само ако нема војн... par First Children's Embassy in the World
Интервју за Академик „Поправеден свет за децата е возможен само ако нема војн...Интервју за Академик „Поправеден свет за децата е возможен само ако нема војн...
Интервју за Академик „Поправеден свет за децата е возможен само ако нема војн...
Водич за деца и родители против телесно казнување на децата "Зошто баш мене?" par First Children's Embassy in the World
Водич за деца и родители против телесно казнување на децата  "Зошто баш мене?"Водич за деца и родители против телесно казнување на децата  "Зошто баш мене?"
Водич за деца и родители против телесно казнување на децата "Зошто баш мене?"

Plus de First Children's Embassy in the World

Драги Змијанац – Застапник и бранител на правата на децата par
Драги Змијанац – Застапник и бранител на правата на децатаДраги Змијанац – Застапник и бранител на правата на децата
Драги Змијанац – Застапник и бранител на правата на децатаFirst Children's Embassy in the World
3 vues1 diapositive
Dragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender 1.pdf par
Dragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender 1.pdfDragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender 1.pdf
Dragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender 1.pdfFirst Children's Embassy in the World
3 vues2 diapositives
Dragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender 1.pdf par
Dragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender 1.pdfDragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender 1.pdf
Dragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender 1.pdfFirst Children's Embassy in the World
4 vues2 diapositives
Dragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender.pdf par
Dragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender.pdfDragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender.pdf
Dragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender.pdfFirst Children's Embassy in the World
3 vues1 diapositive
Dragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender.pdf par
Dragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender.pdfDragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender.pdf
Dragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender.pdfFirst Children's Embassy in the World
3 vues1 diapositive
МОНОГРАФИЈА 30 ГОДИНИ ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ 1992-2022.pdf par
МОНОГРАФИЈА 30 ГОДИНИ ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ 1992-2022.pdfМОНОГРАФИЈА 30 ГОДИНИ ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ 1992-2022.pdf
МОНОГРАФИЈА 30 ГОДИНИ ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ 1992-2022.pdfFirst Children's Embassy in the World
3 vues31 diapositives

Plus de First Children's Embassy in the World(20)

МЕЃАШИ објавува оглас за ангажирање кординатор/ка на проект поддржан во рамки... par First Children's Embassy in the World
МЕЃАШИ објавува оглас за ангажирање кординатор/ка на проект поддржан во рамки...МЕЃАШИ објавува оглас за ангажирање кординатор/ка на проект поддржан во рамки...
МЕЃАШИ објавува оглас за ангажирање кординатор/ка на проект поддржан во рамки...
Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ... par First Children's Embassy in the World
Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...
Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...

Полугодишен извештај Ало Бушавко Телефон за деца и млади 070 390632 јануари јуни 2022.pdf

 • 1. ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ - РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Ало Бушавко / Телефон за деца и млади 070 390 632, 02 2465 316 sos@childrensembassy.org.mk, alobushavko@childrensembassy.org.mk, info@childrensembassy.org.mk, https://www.facebook.com/AloBushavkoHelpLineMEGJASHI https://www.instagram.com/alobushavko/ ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА СОС ЛИНИЈАТА ЗА ДЕЦА И МЛАДИ НА ДЕТСКАТА АМБАСАДА МЕЃАШИ (јануари - јуни 2022) јануари, февруари, март, април, мај, јуни Месеци 2022 Година
 • 2. Воведни забелешки Работата на СОС телефонот е цврсто заснована на принципите на Конвенцијата на ООН за правата на детето. Целта на СОС телефонот за деца и млади е да обезбеди поддршка на децата кои имаат потреба, да обезбеди форум за споделување информации и поддршка, поддршка при застапување и лобирање, промовирање на правата на детето и промоција на СОС линијата како медиум за поддршка на децата. Ало Бушавко и овој шест месечен период од 2022 година, продолжи да функционира со дежурства, односно беше достапен 24 часа, 7 дена во неделата благодарение на СОС тимот (Клементина Добревска - СОС операторка, Маријана Марковиќ - супервизорка на работата на СОС телефонот и Јорданка Ч. Трајкоска - координаторка на СОС телефонот, Гордана П. Змијанац - в.д оперативна директорка на Меѓаши) како и групата волонтер(к)и (Марија Брајковска, Даниел Смиљков, Десислава Цветановска, Викторија Кузманоска, Магдалена Тасевска, Мила Нашевска, Тамара Трајковска, Стефани Стојановска, Мимоза Костовска, Александар Младеноски, Емира Хусович, Марија Цветаноска, Марија Дамовска) кои несебично го вложија и го вложуваат своето време и знаење. Работата на СОС тимот на Детската амбасада МЕЃАШИ, како и сите години наназад беше менторирана од Гордана Пирковска Змијанац, основачка и актуелна в.д. оперативна директорка на ПДАС Меѓаши. Во споредба со полугодишниот извештај од минатата година, бројот на дојави е зголемен за 39% а бројот на деца опфатени со дојавите за 19% во 2022. А. Оперативни информации Регион на работа: Македонија Име на линијата за помош: Ало Бушавко /СОС телефон за деца и млади Работно време на СОС линијата: 24/7 Е-маил на СОС линијата: sos@childrensembassy.org.mk, alobushavko@childrensembassy.org.mk, Контакт телефони на СОС линијата: +389 (0)70 390 632 и/или 02 2465 316 дежурства 24/7 активен СОС телефон за деца и млади Постојани контакти: info@childrensembassy.org.mk, https://www.facebook.com/detskaambasadamegjashi https://www.facebook.com/megjashi/ https://www.facebook.com/AloBushavkoHelpLineMEGJASHI https://www.instagram.com/alobushavko/
 • 3. Б. Дојави 1. Основни информации за дојавите Во овој дел даден е приказ на општи демографски податоци за случаите (возраст и пол на децата според дојавите како и етничка припадност), број на добиени дојави и број на деца кои биле опфатени со овие дојави. Во овој дел исто така е вклучен и приказ на начинот на кој што сме ги добиле дојавите – преку административниот телефон, преку вебсајтот alobushavko.mk и Фејсбук страниците на Детската амбасада Меѓаши, преку пошта или со директно обраќање во просториите на Меѓаши. ДОЈАВИ Во периодот од 6 месеци, од јануари 2022 заклучно со јуни 2022 добиени се вкупно 210 дојави. Вкупниот број деца и млади кои се опфатени со дојавите изнесува 265, а дополнително се остварени 360 разговори. КАНАЛ НА КОМУНИКАЦИЈА Во овој 6 месечен период, комуникацијата со дојавувачите во најголем број беше остварена преку административниот (мобилен и фиксен) број на Детската амбасада Меѓаши, поточно примени се 167 дојави преку телефонот. Дојавите кои се примени по e-mail за овој период се 22, дојави на ФБ страницата се 14, 3 примени дојави се по пошта и една дојава е
 • 4. поднесена со лично присуство во просториите на Меѓаши, додека 3 дојави се примени на вебсајтот на АлоБушавко. ВОЗРАСТ Вкупен број на деца и млади според возраст и пол Графиконот дава приказ на распределеноста на децата на кои се однесувале повиците според возраст и пол.
 • 5. Во однос на категорија пол најголема застапеност се децата за кои не ни е познат полот или вкупно 103 деца, додека застапеноста меѓу момчиња и девојчиња е 86 машки и 76 женски. Во однос на возраста најголем број машки се наоѓаат во категоријата од 7-9г., додека пак женските се најбројни во возрасна група од 4 - 6г и 7 - 9г. За 75 деца не ни е позната возраста ниту полот, додека за вкупно 30 деца од кои 16 машки и 14 женски не ни е позната возраста. СРЕДИНА НА ЖИВЕЕЊЕ Според средината на живеење на јавувачите, како што се гледа во табелата подолу, најголемиот број од нив или 241 деца живеат во урбана средини, нема опфатени деца со дојавите кои живеат во рурална средина, додека за 24 деца не ни е позната средината во која живеат. Табела 1. Деца/млади на кои се однесува повикот, според средината на живеење – урбана и рурална, разделени по пол за овој квартален период. 2022 машки женски неопределени непознато Урбана Прв квартал 50 47 0 33 Втор квартал 31 24 0 56 Рурална Прв квартал 0 0 0 0 Втор квартал 0 0 0 0 Непознато Прв квартал 2 2 0 8 Втор квартал 3 3 0 6 ЈАВУВАЧИ СПОРЕД ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ Во однос на етничката припадност на јавувачите, како што се гледа од графиконот, 169 од вкупниот број се Македонци, 5 јавувачи се Роми, 28 јавувачи се од албанска етничка припадност. Само 1 од јавувањата се од јавувачи во останати (етнички групи) и за 7 лица етничката припадност е непозната.
 • 6. 2. Приказ на податоците за прекршување на правата на децата според категорија на проблем КАТЕГОРИИ НА ПРОБЛЕМ Секоја дојава се бележи како еден случај, без разлика дали е барање информација или посериозен проблем, се категоризира причината во стандардизиран образец според рамката од Child Helpline International (CHI) којашто е глобална мрежа на СОС телефонски линии за деца што работат на заштита на правата на децата. СОС телефонот за деца и млади на Меѓаши е членка во мрежата од 2004 година. Постојат 11 категории на проблеми во рамката, односно прекршувања на правата на детето и секоја од добиените 210 дојави се брои во повеќе категории на проблеми во зависност од сложеноста на проблемот.
 • 7. Пет најчести категории на проблеми на кои добиените дојави се однесуваат за период јануари - јуни 2022 се следниве: • МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ – 36% Значителен пораст на дојави поврзани со менталното здравје се карактеристични за овој полугодишен извештај на АлоБушавко. Со вкупно 190 деца, категоријата ментално здравје котира на високото прво место во најчестите дојави на телефонот за деца и млади. Важноста на менталното здравје на децата во развој е многу голема и може да влијае врз севкупниот живот на детето. Во пријавените случаи се забележува дека кај децата преовладува лутина, фрустрации и емоции кои водат до агресивно однесување, а најчесто причинител за ваквата психолошка состојба кај децата е односот на родителите кои произлегува од бракоразводните постапки и неусогласеноста на родителите за видување, остварување контакти и средби на еден од родителите со детето или децата по разводот и по доделување на старателството. Значајно е да се истакне дека 69 деца од дојавите, се соочуваат со страв и вознемиреност, додека 33 имаат проблеми со расположението. Стресот и анксиозност, доведуваат децата да покажуваат гнев (17 деца), да се загрижени за себе ( 12 деца) и да имаат проблеми со исхраната (6 деца). Исчезнати деца 1% Повреда 28% Ментално здравје 36% Физичко здравје 0% Пристапност 8% Дискриминација и ексклузија 4% Семејни односи 16% Училиште 7% Сексуалност 0%
 • 8. • ПОВРЕДА – 28% Во дојавите за повреда, како втора по зачестеност категорија за овој полугодишен период, се опфатени 150 деца и се однесуваат на повеќе видови насилство: - 14 деца се жртви на меѓуврсничко насилство или булинг - ментално/емоционално насилство се однесува на 28 деца, што е најголем број на деца опфатени од сите дојави за повреда во оваа категорија - 24 деца се занемарени или не добиле соодветна грижа од родителите/старателите - 25 деца се опфатени со дојавите за физичко насилство - неодредено/друго – 26 деца ● СЕМЕЈНИ ОДНОСИ – 16% Како и во претходните шест години, оваа категорија на проблеми се наоѓа помеѓу прворангираните причините за остварување на дојавите. Повторувањето на прекршувањето на правото на видување на двајцата родители во континуитет во последните неколку години е една од причините заради кои Детската амбасада Меѓаши и дава поддршка на Иницијативата за заедничко и споделено родителство и нивните активности. Најголем број на деца, дури 85, се опфатени со дојавите кои се однесуваат на проблемот со прекршување на правото на детето при бракоразводни постапки и непочитување на решенијата од центрите за социјална работа, по основ видување на детето со другиот родител кој не е старател. Се уште преовладуваат конфликтите помеѓу партнерите за време на и по бракоразводните постапки, што ги доведува децата да бидат приморани да направат избор помеѓу родителите. Овој податок не загрижува и не наведува да размислуваме за свесноста на родителите дека семејството останува и по разводот, е сеуште на ниско ниво, и дека штетата ги тагира само нивните биолошки деца. Особено сме загрижени за синдромот на отуѓено дете што се јавува кај децата на разведени родители, кој придонесува сериозни последици врз развојот на овие деца и нивната личност. Ова не само што е алармантна бројка туку и опстојува како доминантна причина за јавувања на СОС линијата веќе 6 години што ни укажува дека треба да се спроведат дополнителни мерки и едукации на родителите при нивната разделба. Треба да им се обрне поголемо внимание и освестување за штетата која ја прават со нивната конфликтна меѓусебна комуникација, притоа неводејќи сметка за потребата на детето да ги сака двајцата родители подеднакво и дека за негов правилен развој му се неопходни љубовта и грижата од двајцата родители, освен ако не се процени поинаку. Со нашето долгогодишно искуство во соработката со центрите за социјална работа имавме можност да увидиме дека огромниот број случаи и недоволниот број на човечки
 • 9. ресурси кои треба да бидат вклучени во активно водење и следење на еден случај е клучниот проблем за ненавремено постапување и заштита на децата. • ПРИСТАПНОСТ – 8% Вкупно 45 деца се опфатени во категоријата проблеми со пристапноста до различни услуги и институции и се однесуваат на проблеми поврзани со: - Пристап до образование, 26 деца. Во оваа категорија се опфатени деца кои имале ограничен пристап до образование како резултат на актуелниот штрајк на просветните работници додека на дел од децата засегнати им е ускратено правото на пристапност со одлуката на Советот на Општина Карпош, немање извод од матична книга, непоседување на вакцинален картон. - Суштински потреби - основните потреби не им се достапни на 9 деца. Во оваа категорија се опфатени деца кои немале можност за задоволување на најосновните потреби како храна, дом, облека и друго. Најчесто станува збор за ранливи категории семејства што живеат на прагот на сиромаштија. • УЧИЛИШТЕ - 7% Под категорија училиште се подразбираат прашања поврзани со справување со училишните задачи и академски перформанси, проблеми, проблематичен однос или интеракција со наставник или училишни власти, што може да има негативно влијание врз детето или младата личност, врз неговата психосоцијална благосостојба. Во оваа категорија има регистрирани 38 деца, што е значителен пораст на добиените дојави во однос на претходните години. - Наставник и училиште - 15 деца, независно од полот, имале спор со своите наставници. Најчесто дојавите се од родители кои пријавуваат физичко или емоционално насилство врз своите деца направено од страна на просветни работници. Овој податок особено не загрижува и говори дека во образовниот процес сеуште постојат ситуации кои негативно влијаат на психофизичкиот развој на децата, што би требало да е целосна спротивност. - Неодреден / друго - 20 деца чии дојави не се опфатени со подкатегориите од оваа категорија на проблеми.
 • 10. • ДРУГИ ПРОБЛЕМИ – 5% Категориите на проблем со мал број на деца опфатени во дојавите се следните: дискриминација и ексклузија, исчезнати деца, физичко здравје, сексуалност и родов идентитет. Во категоријата Дискриминација и ексклузија имаме регистрирани 20 случаи или застапеност од 4% и во најчест случај станува збор за исклучување на детето од различни групи заради неговата финансиска и здравствена состојба, но и дискриминација на етничка основа, недоразбирања меѓу возрасните и сл. Категорија Исчезнати деца учествува со по 1 % во вкупниот број, односно со по 3 дојави. Категоријата Исчезнати деца опфаќа случаи кога имаме малолетно лице кое избегало односно доброволно го напуштило домот или институцијата каде што е сместено и грабнување на дете од страна на еден родител односно семејно грабнување. Категорија Сексуалност и родов идентитет - Дојави поврзани со прашања поврзани со сексуалноста, сексуалната ориентација и родовиот идентитет и изразување. Категоријата Физичко здравје се однесува на прашања поврзани со ХИВ / СИДА, Медицински проблеми, Бременост и абортус како и Сексуално и репродуктивно здравје. Не се регистрирани дојави во овие две категории. Табела 2. Вкупниот број деца засегнати по категории на проблем за период од јануари до јуни 2022 Категорија на проблем Прв (I) квартал Втор (II) квартал Вкупно Исчезнати деца 3 0 3 Повреда 88 62 150 Ментално здравје 105 85 190 Физичко здравје 0 0 0 Пристапност 28 17 45 Дискриминација и ексклузија 14 6 20 Семејни односи 55 30 85 Училиште 24 12 38 Сексуалност 0 0 0 *Бројот на деца поделен по категории може да е поголем од вкупниот број на деца за овој шест месечен период, бидејќи со една дојава може да бидат опфатени повеќе категории на проблеми.
 • 11. 3. Преземени активности Активности кои беа преземени во овој 6 месечен период во однос на наоѓање решение на проблемите искажани во дојавите, во најголем број дадени се: препораки- на 197 деца, упатувања до агенциите за заштита на деца - 83 и директни интервенции - 53. Во текот на преземањето активности за решавање на проблемите беа остварени контакти и соработка со други организации, служби и институции и во најголем број соработката беше успешна и беше најдено решение. Во текот на постапувањето и давањето поддршка, тимот на СОС-телефонот често соработуваше со центрите за социјална работа , посебно со Интервентиот тим при Скопскиот центар, како и центрите од другите градови, Секторот за внатрешни работи, училишта, Здружението на млади правници, Коалицијата за правично судење, Прв семеен центар како и други чинители и организации заради давање подобра и поефикасна поддршка на јавувачите. Кога станува збор за организациското водење случаи, нашата примарна цел е најдобриот интерес на детето, односно постапувањата треба да се од витално значење при донесување одлуки и спроведување активности кои се однесуваат на секое дете поединечно, но и на одредена група деца. Принципот на најдобриот интерес на детето претставува општ принцип кој во најширока
 • 12. смисла на зборот води кон остварување благосостојба на детето. СОС тимот е составен од различни профили на луѓе: психолози, педагог, наставник и специјален едукатор и рехабилитатор. Оваа тимска разноликост ни дава можност секој случај поединечно да биде разгледан од повеќе аспекти и да се изнајде најдобро решение за негово решавање. ДРУГИ АКТИВНОСТИ НА АЛОБУШАВКО КАМПАЊА ЗА ПРОМОЦИЈА НА ДЕТСКИ ПРАВА И ПРОМОЦИЈА НА АЛОБУШАВКО / СОС ТЕЛЕФОН ЗА ДЕЦА И МЛАДИ ПРВАТА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ – МЕЃАШИ ВО ТЕКОТ НА 2022 ГОДИНА, ПОСЛЕДНИТЕ 3 МЕСЕЦИ ОД УЧЕБНАТА ГОДИНА ГИ ИСКОРИСТИ ДА СПРОВЕДЕ КАМПАЊА ЗА ПРОМОЦИЈА НА ДЕТСКИТЕ ПРАВА ВО ОСНОВИТЕ И СРЕДНИ УЧИЛИШТА. ЦЕЛТА НА ОВАА КАМПАЊА Е ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ДЕЦАТА И МЛАДИТЕ СО НИВНИТЕ ПРАВА, И ОТВОРАЊЕ НА ПРАШАЊАТА КОЛКУ ОД НИВ СЕ ЗАПОЗНАЕНИ И ГО РАЗБИРААТ НИВНОТО ВИСТИНСКО ЗНАЧЕЊЕ. НО НАЈВАЖЕН АКЦЕНТ СЕ СТАВА НА ПРАШАЊЕТО: КОЛКУ ОВИЕ ПРАВА СЕ ПОЧИТУВАНИ ОД ВРСНИЦИТЕ ВО ПРАКСА? ДОПОЛНИТЕЛНО, ЕДНА ОД ЦЕЛИТЕ НА КАМПАЊАТА Е ПРОМОВИРАЊЕ НА АЛОБУШАВКО / СОС ЛИНИЈАТА ЗА ДЕЦА И МЛАДИ, КАДЕ ШТО БЕА РАЗГЛЕДАНИ СЛЕДНИВЕ ПРАШАЊА: ЗОШТО Е ПОТРЕБЕН СОС- ТЕЛЕФОНОТ, ПРИНЦИПОТ НА РАБОТА НА СОС- ТЕЛЕФОНОТ И КОЈ СТОИ ЗАД СОС- ТЕЛЕФОНОТ, КАКО ЕДНИ ОД НАЈСКОКОТЛИВИТЕ ПРАШАЊА КОИ БУДАТ ДИЛЕМИ КАЈ НАЈМЛАДИТЕ. НЕПОМАЛКУ ЗНАЧАЈНО БЕА ПРОМОВИРАНИ КОМУНИКАЦИСКИ КАНАЛИ НА АЛОБУШАВКО МЕЃУ КОИ И НОВО- ЛАНСИРАНАТА ВЕБ СТРАНИЦА ALOBUSHAVKO.MK КОЈА НУДИ СОДРЖИНИ ОД ИНТЕРЕС ЗА МЛАДАТА ПОПУЛАЦИЈА, НО И ЗА РОДИТЕЛИТЕ И НАСТАВНИОТ КАДАР.
 • 13. КАМПАЊАТА БЕШЕ РЕАЛИЗИРАНА ПРЕКУ ОНЛАЈН–РАБОТИЛНИЦИ НА ПЛАТФОРМАТА ZOOM СО ИНТЕРАКТИВНО УЧЕСТВО НА ДЕЦАТА ПРЕКУ ГЛЕДАЊЕ СЛИКИ И ВИДЕА, КАДЕ БЕА ОПФАТЕНИ 3 ТЕМИ: ЖИВОТ, ОБРАЗОВАНИЕ И РОДИТЕЛИ. ЗА УЧИЛИШТАТА ОД ГРАД СКОПЈЕ РАБОТИЛНИЦИТЕ БЕА РЕАЛИЗИРАНИ СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО. КАМПАЊАТА БЕШЕ СПРОВЕДЕНА ВО 10 УЧИЛИШТА ОД КОИ 3 ОСНОВНИ И 7 СРЕДНИ УЧИЛИШТА КАДЕ БЕА ОПФАТЕНИ ПОВЕЌЕ ОД 200 УЧЕНИЦИ И ТОА ВО НЕКОЛКУ ГРАДОВИ: СКОПЈЕ, ВЕЛЕС, ШТИП, ПРИЛЕП, СТРУГА И ГОСТИВАР. РАБОТЛНИЦИТЕ БЕА ОДРЖАНИ ОД СТРАНА НA СЛЕДНИВЕ ВОЛОНТЕРКИ/ВОЛОНТЕРИ: ЕМИНЕ, ИЛАРИЈА, ВИКТОРИЈА, МАРИЈА, ЕМИРА, ДЕСИСЛАВА, ДАНИЕЛ, СОФИЈА, СТЕФАНИ, КОИ ВЛОЖИЈА ГОЛЕМ ТРУД И ПОКАЖААА ГОЛЕМА МОТИВИРАНОСТ И ЖЕЛБА ДА СЕ ПРОМОВИРААТ ДЕТСКИТЕ ПРАВА, А ВОЕДНО И ДА СЕ ПОДИГНЕ СВЕСНОСТА КАЈ ДЕЦАТА И МЛАДИТЕ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ КОИ СЛЕДУВААТ ОД ПРЕКРШУВАЊЕ НА ИСТИТЕ. ПРОЦЕСОТ И ТЕКОТ НА КАМПАЊАТА БЕШЕ ПОД МЕНТОРСТВО НА ЈОРДАНКА Ч.ТРАЈКОСКА (ПРОЕКТЕН КООДИНАТОР), КЛЕМЕНТИНА ДОБРЕВСКА (КООРДИНАТОР НА АЛОБУШАВКО) И ВИОЛЕТА ИЛИОСКА (ПСИХОЛОГ). Извештајот го подготвија: Клементина Добревска, Операторка на АлоБушавко – телефон за деца и млади Марија Брајковска, Волонтерка на АлоБушавко – телефон за деца и млади Јорданка Черепналкова-Трајкоска, Координаторка на АлоБушавко – телефон за деца и млади Уредник: Драги Змијанац, основач и претседател на ПДАС Меѓаши