ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

First Children's Embassy in the World
First Children's Embassy in the WorldPresident/CEO&Founder at First Children's Embassy in the World MEGJASHI à First Children's Embassy in the World

ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

Проектот „Место за растење: Општини посветени на децата” е финансиски поддржан од страна на Европската Унија.
Изразените ставови и мислења се на организациите кои го спроведуваат проектот и нужно не ги одразуваат ставовите
и мислењата на Европската Унија
ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА
ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
I. Општи информации
Првата детска амбасада во светот Меѓаши (Меѓаши) објавува повик за ангажирање
обучувачи/ки од областа на детските права кои ќе спроведат обуки на претставници од
општинската администрација, советите на општините, претставниците на ЗЕЛС, како и воспитно
- образовниот кадар од општините Гостивар, Кисела Вода, Велес, Виница и Дебар.
Меѓаши е граѓанска организација чија мисија е да ги застапува и заштитува правата на
децата, поттикнува одговорно родителство и почит на детската личност, го зајакнува граѓанското
движење за правата на децата, детското учество и се залага за функционалност на институциите
во најдобар интерес на детето. Меѓаши го промовира мировното образование, развивајки
активно граѓанство засновано на принципот на ненасилство и ги негува раличностите и
еднаквите можности за сите.
Мандатот на Меѓаши е заштита и одбрана на детските права преку што се стреми кон
остварување на својата визија за „Поправеден свет за секое дете“. Овој мандат е отелотворен
во секоја активност, програма или проект што Меѓаши го спроведува, во секоја иницијатива за
застапување на правата на децата и во секоја услуга што организацијата ја обезбедува.
II. Општи информации за проектот
Од февруари 2023 Меѓаши во партнерство со Центарот за семејно и детско
згрижување КМОП Скопје (КМОП) го реализираат проектот „Локална самоуправа за градови и
заедници по мерка на децата“. Проектот е поддржан од општините Виница, Дебар, Гостивар,
Велес и Кисела Вода и Заедницата на општини (ЗЕЛС).
Проектот „Место за растење: општини посветени на децата“ е 30 месечен проект,
почнувајќи од февруари 2023 година до јули 2025 година. Проектот е финансиран од
Делегацијата на Европската Унија во рамки на локалните шеми за поддршка на граѓанското
општество на Европскиот инструмент за демократија и човекови права.
Општата цел на проектот е да се зајакнат заложбите на локалните власти за
унапредување на правата на децата и учеството на децата во локалното планирање, во пет
општини во Македонија: Виница, Дебар, Гостивар, Велес и Кисела Вода.
Потребите за зајакнување на услугите за децата на локално ниво беа адресирани во
последните заклучни согледувања од Комитетот на ООН за правата на детето. Освен што
недостига национален стратешки документ за унапредување и заштита на правата на децата,
таков недостиг има и на локално ниво, односно ниту една општина нема локален акциски план
за правата на децата. Проектот ги опфаќа токму овие критични прашања, а преку спроведените
Проектот „Место за растење: Општини посветени на децата” е финансиски поддржан од страна на Европската Унија.
Изразените ставови и мислења се на организациите кои го спроведуваат проектот и нужно не ги одразуваат ставовите
и мислењата на Европската Унија
активности ќе им обезбеди на општините алатки за одржливост. Проектот ќе придонесе кон
промовирање и заштита на правата на детето преку:
а) зајакнување на капацитетите на претставниците на локалните самоуправи за правата на
децата, учеството на децата и сеопфатното локално планирање за децата;
б) зајакнување на воспитно - образовните знаењаа и вештини за раниот детски развој и грижа
како и јакнење на училишниот персонал во планирањето и спроведувањето консултации со
децата за прашања од локално значење;
в) поддршка на локалните самоуправи во развивањето и операционализацијата на локални
стратегии за правата на децата преку партиципативни процеси, засновани на најдобрите
практики во ЕУ;
г) воведување алатки за ефективно следење на правата на децата на локално ниво;
д) подигање на свеста за правата на децата и важноста на локалното планирање за
унапредување на состојбата со правата на децата.
III. Цел
Целта на оваа активност е да се зајакнат знаењата и капацитетите за правата на децата
и учеството на децата преку обука на претставниците на општинските власти и ЗЕЛС, како и
зајакнување на капацитетите на предучилишниот и училишниот персонал во планирањето и
спроведувањето консултации со децата за прашања од нивен интерес.
IV. Задачи, одговорности и временски рокови
Обуките ќе се спроведуваат во текот на јуни 2023 - јануари 2024 според динамика
усогласена со вклучените страни, како и роковите определени од другите чинители во процесот.
Поконкретно, процесот подразбира неколку задачи што треба да ги завршат двајцата обучувачи,
наведени подолу во табелата.
Бр. Задачи Производ
Работни
денови/часови
Рок за
испорака
1
Подготовка на План, програма,
опис и помошни материјали за
реализација на пет дводневни
основни обуки по 8 часа за
најмалку 50 учесници, на теми:
правата на децата и детското
учество консултативни пристапи
и методи применливи за деца
од различни возрасни групи;
собирање податоци, етички
аспекти, улогата на локалните
власти во поттикнувањето на
правата на децата преку локално
планирање и нивно вклучување ,
План, програма и
опис на обуките,
Материјали за
обука;
Пет (5)
дводневни,16-
часовни основни
обуки;
Евалуациони
прашалници
10 дена
одржување на
обуките
12 дена
подготовка на
обуките
2.5 дена
евалуација на
обуките
2.5 дена
известување за
Јуни 2023 -
Јануари
2024
Проектот „Место за растење: Општини посветени на децата” е финансиски поддржан од страна на Европската Унија.
Изразените ставови и мислења се на организациите кои го спроведуваат проектот и нужно не ги одразуваат ставовите
и мислењата на Европската Унија
вовед во концептот на градови
посветени на децата;
Реализација на петте дводневни
основни обуки по 8 часа дневно
за најмалку 50 учесници, од
локалните власти и ЗЕЛС (една
обука по општина);
Евалуација на обуките;
Извештаи и
евалуација на
обуките
Списоци за
присуство,
фотографии,
видео записи и
евалуациските
листи ќе бидат
обезбедени од
проектниот тим
спроведените
обуки
2
Подоготовка на План, програма,
опис и помошни материјали за
реализација на една дводневна
обука за обучувачи по 8 часа, за
најмалку 10 учесници, од
локалните власти и ЗЕЛС, на
теми: градење на тим; основни
презентациски и фасилитаторски
вештини; принципи за дизајн на
обука; визуелизација; дизајн на
простор за учење; групно
олеснување, интеракција и
групна динамика.
Реализација и евалуација на
дводневната обука за обучувачи
План, програма и
опис
Материјали за
обука;
Една (1) 16-
часовна обука
Евалуациони
прашалници
Извештаи и
евалуација на
обуките.
2 дена
одржување на
обуките
3 дена
подготовка на
обуките
0.5 дена
евалуација на
обуките
0.5 дена
известување за
спроведените
обуки
Јуни 2023 -
Јануари
2024
3
Подготовка на План, програма,
опис и помошни материјали за
реализација на пет дводневни
обуки по 8 часа за најмалку 100
вработени во градинките и
училиштата (една обука по
општина, 20 учесници по обука)
на теми: заеднички концепти и
разбирање за учеството на
децата; методи на консултации
применливи со деца од
различни возрасни групи
(анкети, набљудување,
интервјуа, структурирани
активности и мултисензорни
пристапи); собирање податоци,
анализа и известување; етички
аспекти.
План, програма и
опис
Материјали за
обука;
Пет (5) 16-часовни
основни обуки;
Евалуациони
прашалници за
оценување на
учесниците;
Извештаи за
евалуација на
обуката.
10 дена
одржување на
обуките
12 дена
подготовка на
обуките
2.5 дена
евалуација на
обуките
2.5 дена
известување за
спроведените
обуки
Јуни 2023 -
Јануари
2024
Проектот „Место за растење: Општини посветени на децата” е финансиски поддржан од страна на Европската Унија.
Изразените ставови и мислења се на организациите кои го спроведуваат проектот и нужно не ги одразуваат ставовите
и мислењата на Европската Унија
Реализација и евалуација на
обуките
Сите наведени задачи и обврски треба да бидат спроведени во консултација со проектниот тим
на Меѓаши. Обучувачите/ките ќе бидат ангажирани по 30 експертски денови.
V. Хонорари/Услови на исплата
Меѓаши ќе ги исплати обучувачите/обучувачките според производ, за бруто износ, вклучувајќи
и персонален данок на приход, а ќе изврши уплата во рок од седум (7) дена по примањето и
одобрувањето на комплетна документација која опфаќа потпишан договор, Извештаи и Time
Sheets и доставени производи опишани во табелата погоре.
VI. Профил на експертот/тите
 Докажани вештини за спроведување практични обуки и работилници од областа на
детските права;
 Универзитетска диплома, магистерски студии во областа на правата на детето или друг
вид специјализација во оваа област ќе се сметаат за предност;
 Одлични комуникациски вештини, посебно вештини за фасилитирање и модерирање
групни дискусии, способност за комуницирање и соработување со различни возрасни
групи и професионалци;
 Флексибилност за работа преку викенди и патување во наведените општини;
 Поседување добри комуникациски вештини и вештини за пишување и навремено
испорачување на концизни и информативни извештаи.
VII. Аплицирање
Заинтересираните кандидати треба да ги испратат своите апликации не подоцна од 21.06.2023
до 16:00 часот на следнава адреса placetogrow@childrensembassy.org.mk. За дополнителни
прашања можете да нѐ исконтактирате најдоцна до 19.06.2023, до 12:00 часот на 071 37 97 99.
а. Техничката понуда треба да ги содржи следните детали: кус концепт на Плановите за
обуките
б. Кратка биографија на кандидатот/кандидатката
в. Финансиска понуда во облик на очекуван бруто хонорар за ангажманот за извршување на
горенаведените задачи и обврски, вклучително и сите трошоци поврзани со пат, сместување и
храна за време на спроведување на обуките.
г. Референци
VIII. Критериуми за селекција
а. Знаење од областа на детските права (35 бода)
б. Работно искуство во оддржување на обуки и работилници (35 бода)
в. Финансиска понуда (30 бода)

Recommandé

МЕЃАШИ објавува оглас за ангажирање кординатор/ка на проект поддржан во рамки... par
МЕЃАШИ објавува оглас за ангажирање кординатор/ка на проект поддржан во рамки...МЕЃАШИ објавува оглас за ангажирање кординатор/ка на проект поддржан во рамки...
МЕЃАШИ објавува оглас за ангажирање кординатор/ка на проект поддржан во рамки...First Children's Embassy in the World
16 vues3 diapositives
Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ... par
Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...
Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...First Children's Embassy in the World
13 vues25 diapositives
Национална стратегија за застапување на ПРЕЦЕДЕ мрежата 2016-2026 Партнерство... par
Национална стратегија за застапување на ПРЕЦЕДЕ мрежата 2016-2026 Партнерство...Национална стратегија за застапување на ПРЕЦЕДЕ мрежата 2016-2026 Партнерство...
Национална стратегија за застапување на ПРЕЦЕДЕ мрежата 2016-2026 Партнерство...Детска Амбасада Меѓаши
178 vues18 diapositives
Национална стратегија за застапување на ПРЕЦЕДЕ мрежата 2016-2026 Партнерство... par
Национална стратегија за застапување на ПРЕЦЕДЕ мрежата 2016-2026 Партнерство...Национална стратегија за застапување на ПРЕЦЕДЕ мрежата 2016-2026 Партнерство...
Национална стратегија за застапување на ПРЕЦЕДЕ мрежата 2016-2026 Партнерство...First Children's Embassy in the World
93 vues18 diapositives
Каталог на СТЕМ практики од формативно оценување par
Каталог на СТЕМ практики од формативно оценувањеКаталог на СТЕМ практики од формативно оценување
Каталог на СТЕМ практики од формативно оценувањеGeorgina Dimova
136 vues95 diapositives
ПРЕЦЕДЕ Регионална стратегија за застапување 2016 2019 Партнерство за помиру... par
ПРЕЦЕДЕ Регионална стратегија  за застапување 2016 2019 Партнерство за помиру...ПРЕЦЕДЕ Регионална стратегија  за застапување 2016 2019 Партнерство за помиру...
ПРЕЦЕДЕ Регионална стратегија за застапување 2016 2019 Партнерство за помиру...First Children's Embassy in the World
219 vues32 diapositives

Contenu connexe

Similaire à ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

Презентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕК par
Презентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕКПрезентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕК
Презентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕКПроект МЕК
405 vues15 diapositives
Проект МЕК par
Проект МЕКПроект МЕК
Проект МЕКMetamorphosis
528 vues15 diapositives
Оглас за ангажирање асистент/ка par
Оглас за ангажирање асистент/каОглас за ангажирање асистент/ка
Оглас за ангажирање асистент/каДетска Амбасада Меѓаши
16 vues3 diapositives
Повик за учество_Академија за одржливост par
Повик за учество_Академија за одржливостПовик за учество_Академија за одржливост
Повик за учество_Академија за одржливостЦентар за институционален развој-ЦИРа
394 vues3 diapositives
Godishna programa-2016-2017 par
Godishna programa-2016-2017Godishna programa-2016-2017
Godishna programa-2016-2017Sasko Temelkoski
132 vues92 diapositives
Позначајни организациски постигнувања и заложби.pdf par
Позначајни организациски постигнувања и заложби.pdfПозначајни организациски постигнувања и заложби.pdf
Позначајни организациски постигнувања и заложби.pdfFirst Children's Embassy in the World
9 vues8 diapositives

Similaire à ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО(20)

Презентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕК par Проект МЕК
Презентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕКПрезентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕК
Презентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕК
Методологија на работа и временска динамика par МЦМС | MCIC
Методологија на работа и временска динамика Методологија на работа и временска динамика
Методологија на работа и временска динамика
МЦМС | MCIC423 vues
Стратегија за соработка на Општина Јегуновце со граѓанскиот сектор и негов по... par МЦМС | MCIC
Стратегија за соработка на Општина Јегуновце со граѓанскиот сектор и негов по...Стратегија за соработка на Општина Јегуновце со граѓанскиот сектор и негов по...
Стратегија за соработка на Општина Јегуновце со граѓанскиот сектор и негов по...
МЦМС | MCIC220 vues
Соработка помеѓу ЕЛС и граѓанските организации на локално ниво par МЦМС | MCIC
Соработка помеѓу ЕЛС и граѓанските организации на локално нивоСоработка помеѓу ЕЛС и граѓанските организации на локално ниво
Соработка помеѓу ЕЛС и граѓанските организации на локално ниво
МЦМС | MCIC473 vues
Соработка помеѓу локалните власти и ГО: Практики на Градот Белград par МЦМС | MCIC
Соработка помеѓу локалните власти и ГО:Практики на Градот БелградСоработка помеѓу локалните власти и ГО:Практики на Градот Белград
Соработка помеѓу локалните власти и ГО: Практики на Градот Белград
МЦМС | MCIC268 vues
Центри за поддршка на НВО par Metamorphosis
Центри за поддршка на НВОЦентри за поддршка на НВО
Центри за поддршка на НВО
Metamorphosis808 vues
Стратегија за соработка на Општина Битола со граѓанскиот сектор и негов посто... par МЦМС | MCIC
Стратегија за соработка на Општина Битола со граѓанскиот сектор и негов посто...Стратегија за соработка на Општина Битола со граѓанскиот сектор и негов посто...
Стратегија за соработка на Општина Битола со граѓанскиот сектор и негов посто...
МЦМС | MCIC255 vues

Plus de First Children's Embassy in the World

Драги Змијанац – Застапник и бранител на правата на децата par
Драги Змијанац – Застапник и бранител на правата на децатаДраги Змијанац – Застапник и бранител на правата на децата
Драги Змијанац – Застапник и бранител на правата на децатаFirst Children's Embassy in the World
3 vues1 diapositive
Dragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender 1.pdf par
Dragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender 1.pdfDragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender 1.pdf
Dragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender 1.pdfFirst Children's Embassy in the World
3 vues2 diapositives
Dragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender 1.pdf par
Dragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender 1.pdfDragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender 1.pdf
Dragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender 1.pdfFirst Children's Embassy in the World
4 vues2 diapositives
Dragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender.pdf par
Dragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender.pdfDragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender.pdf
Dragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender.pdfFirst Children's Embassy in the World
3 vues1 diapositive
Dragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender.pdf par
Dragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender.pdfDragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender.pdf
Dragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender.pdfFirst Children's Embassy in the World
3 vues1 diapositive
МОНОГРАФИЈА 30 ГОДИНИ ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ 1992-2022.pdf par
МОНОГРАФИЈА 30 ГОДИНИ ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ 1992-2022.pdfМОНОГРАФИЈА 30 ГОДИНИ ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ 1992-2022.pdf
МОНОГРАФИЈА 30 ГОДИНИ ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ 1992-2022.pdfFirst Children's Embassy in the World
3 vues31 diapositives

Plus de First Children's Embassy in the World(20)

ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АЛОБУШАВКО - ТЕЛЕФОНОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ НА... par First Children's Embassy in the World
ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АЛОБУШАВКО - ТЕЛЕФОНОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ НА...ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АЛОБУШАВКО - ТЕЛЕФОНОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ НА...
ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АЛОБУШАВКО - ТЕЛЕФОНОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ НА...

ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

  • 1. Проектот „Место за растење: Општини посветени на децата” е финансиски поддржан од страна на Европската Унија. Изразените ставови и мислења се на организациите кои го спроведуваат проектот и нужно не ги одразуваат ставовите и мислењата на Европската Унија ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО I. Општи информации Првата детска амбасада во светот Меѓаши (Меѓаши) објавува повик за ангажирање обучувачи/ки од областа на детските права кои ќе спроведат обуки на претставници од општинската администрација, советите на општините, претставниците на ЗЕЛС, како и воспитно - образовниот кадар од општините Гостивар, Кисела Вода, Велес, Виница и Дебар. Меѓаши е граѓанска организација чија мисија е да ги застапува и заштитува правата на децата, поттикнува одговорно родителство и почит на детската личност, го зајакнува граѓанското движење за правата на децата, детското учество и се залага за функционалност на институциите во најдобар интерес на детето. Меѓаши го промовира мировното образование, развивајки активно граѓанство засновано на принципот на ненасилство и ги негува раличностите и еднаквите можности за сите. Мандатот на Меѓаши е заштита и одбрана на детските права преку што се стреми кон остварување на својата визија за „Поправеден свет за секое дете“. Овој мандат е отелотворен во секоја активност, програма или проект што Меѓаши го спроведува, во секоја иницијатива за застапување на правата на децата и во секоја услуга што организацијата ја обезбедува. II. Општи информации за проектот Од февруари 2023 Меѓаши во партнерство со Центарот за семејно и детско згрижување КМОП Скопје (КМОП) го реализираат проектот „Локална самоуправа за градови и заедници по мерка на децата“. Проектот е поддржан од општините Виница, Дебар, Гостивар, Велес и Кисела Вода и Заедницата на општини (ЗЕЛС). Проектот „Место за растење: општини посветени на децата“ е 30 месечен проект, почнувајќи од февруари 2023 година до јули 2025 година. Проектот е финансиран од Делегацијата на Европската Унија во рамки на локалните шеми за поддршка на граѓанското општество на Европскиот инструмент за демократија и човекови права. Општата цел на проектот е да се зајакнат заложбите на локалните власти за унапредување на правата на децата и учеството на децата во локалното планирање, во пет општини во Македонија: Виница, Дебар, Гостивар, Велес и Кисела Вода. Потребите за зајакнување на услугите за децата на локално ниво беа адресирани во последните заклучни согледувања од Комитетот на ООН за правата на детето. Освен што недостига национален стратешки документ за унапредување и заштита на правата на децата, таков недостиг има и на локално ниво, односно ниту една општина нема локален акциски план за правата на децата. Проектот ги опфаќа токму овие критични прашања, а преку спроведените
  • 2. Проектот „Место за растење: Општини посветени на децата” е финансиски поддржан од страна на Европската Унија. Изразените ставови и мислења се на организациите кои го спроведуваат проектот и нужно не ги одразуваат ставовите и мислењата на Европската Унија активности ќе им обезбеди на општините алатки за одржливост. Проектот ќе придонесе кон промовирање и заштита на правата на детето преку: а) зајакнување на капацитетите на претставниците на локалните самоуправи за правата на децата, учеството на децата и сеопфатното локално планирање за децата; б) зајакнување на воспитно - образовните знаењаа и вештини за раниот детски развој и грижа како и јакнење на училишниот персонал во планирањето и спроведувањето консултации со децата за прашања од локално значење; в) поддршка на локалните самоуправи во развивањето и операционализацијата на локални стратегии за правата на децата преку партиципативни процеси, засновани на најдобрите практики во ЕУ; г) воведување алатки за ефективно следење на правата на децата на локално ниво; д) подигање на свеста за правата на децата и важноста на локалното планирање за унапредување на состојбата со правата на децата. III. Цел Целта на оваа активност е да се зајакнат знаењата и капацитетите за правата на децата и учеството на децата преку обука на претставниците на општинските власти и ЗЕЛС, како и зајакнување на капацитетите на предучилишниот и училишниот персонал во планирањето и спроведувањето консултации со децата за прашања од нивен интерес. IV. Задачи, одговорности и временски рокови Обуките ќе се спроведуваат во текот на јуни 2023 - јануари 2024 според динамика усогласена со вклучените страни, како и роковите определени од другите чинители во процесот. Поконкретно, процесот подразбира неколку задачи што треба да ги завршат двајцата обучувачи, наведени подолу во табелата. Бр. Задачи Производ Работни денови/часови Рок за испорака 1 Подготовка на План, програма, опис и помошни материјали за реализација на пет дводневни основни обуки по 8 часа за најмалку 50 учесници, на теми: правата на децата и детското учество консултативни пристапи и методи применливи за деца од различни возрасни групи; собирање податоци, етички аспекти, улогата на локалните власти во поттикнувањето на правата на децата преку локално планирање и нивно вклучување , План, програма и опис на обуките, Материјали за обука; Пет (5) дводневни,16- часовни основни обуки; Евалуациони прашалници 10 дена одржување на обуките 12 дена подготовка на обуките 2.5 дена евалуација на обуките 2.5 дена известување за Јуни 2023 - Јануари 2024
  • 3. Проектот „Место за растење: Општини посветени на децата” е финансиски поддржан од страна на Европската Унија. Изразените ставови и мислења се на организациите кои го спроведуваат проектот и нужно не ги одразуваат ставовите и мислењата на Европската Унија вовед во концептот на градови посветени на децата; Реализација на петте дводневни основни обуки по 8 часа дневно за најмалку 50 учесници, од локалните власти и ЗЕЛС (една обука по општина); Евалуација на обуките; Извештаи и евалуација на обуките Списоци за присуство, фотографии, видео записи и евалуациските листи ќе бидат обезбедени од проектниот тим спроведените обуки 2 Подоготовка на План, програма, опис и помошни материјали за реализација на една дводневна обука за обучувачи по 8 часа, за најмалку 10 учесници, од локалните власти и ЗЕЛС, на теми: градење на тим; основни презентациски и фасилитаторски вештини; принципи за дизајн на обука; визуелизација; дизајн на простор за учење; групно олеснување, интеракција и групна динамика. Реализација и евалуација на дводневната обука за обучувачи План, програма и опис Материјали за обука; Една (1) 16- часовна обука Евалуациони прашалници Извештаи и евалуација на обуките. 2 дена одржување на обуките 3 дена подготовка на обуките 0.5 дена евалуација на обуките 0.5 дена известување за спроведените обуки Јуни 2023 - Јануари 2024 3 Подготовка на План, програма, опис и помошни материјали за реализација на пет дводневни обуки по 8 часа за најмалку 100 вработени во градинките и училиштата (една обука по општина, 20 учесници по обука) на теми: заеднички концепти и разбирање за учеството на децата; методи на консултации применливи со деца од различни возрасни групи (анкети, набљудување, интервјуа, структурирани активности и мултисензорни пристапи); собирање податоци, анализа и известување; етички аспекти. План, програма и опис Материјали за обука; Пет (5) 16-часовни основни обуки; Евалуациони прашалници за оценување на учесниците; Извештаи за евалуација на обуката. 10 дена одржување на обуките 12 дена подготовка на обуките 2.5 дена евалуација на обуките 2.5 дена известување за спроведените обуки Јуни 2023 - Јануари 2024
  • 4. Проектот „Место за растење: Општини посветени на децата” е финансиски поддржан од страна на Европската Унија. Изразените ставови и мислења се на организациите кои го спроведуваат проектот и нужно не ги одразуваат ставовите и мислењата на Европската Унија Реализација и евалуација на обуките Сите наведени задачи и обврски треба да бидат спроведени во консултација со проектниот тим на Меѓаши. Обучувачите/ките ќе бидат ангажирани по 30 експертски денови. V. Хонорари/Услови на исплата Меѓаши ќе ги исплати обучувачите/обучувачките според производ, за бруто износ, вклучувајќи и персонален данок на приход, а ќе изврши уплата во рок од седум (7) дена по примањето и одобрувањето на комплетна документација која опфаќа потпишан договор, Извештаи и Time Sheets и доставени производи опишани во табелата погоре. VI. Профил на експертот/тите  Докажани вештини за спроведување практични обуки и работилници од областа на детските права;  Универзитетска диплома, магистерски студии во областа на правата на детето или друг вид специјализација во оваа област ќе се сметаат за предност;  Одлични комуникациски вештини, посебно вештини за фасилитирање и модерирање групни дискусии, способност за комуницирање и соработување со различни возрасни групи и професионалци;  Флексибилност за работа преку викенди и патување во наведените општини;  Поседување добри комуникациски вештини и вештини за пишување и навремено испорачување на концизни и информативни извештаи. VII. Аплицирање Заинтересираните кандидати треба да ги испратат своите апликации не подоцна од 21.06.2023 до 16:00 часот на следнава адреса placetogrow@childrensembassy.org.mk. За дополнителни прашања можете да нѐ исконтактирате најдоцна до 19.06.2023, до 12:00 часот на 071 37 97 99. а. Техничката понуда треба да ги содржи следните детали: кус концепт на Плановите за обуките б. Кратка биографија на кандидатот/кандидатката в. Финансиска понуда во облик на очекуван бруто хонорар за ангажманот за извршување на горенаведените задачи и обврски, вклучително и сите трошоци поврзани со пат, сместување и храна за време на спроведување на обуките. г. Референци VIII. Критериуми за селекција а. Знаење од областа на детските права (35 бода) б. Работно искуство во оддржување на обуки и работилници (35 бода) в. Финансиска понуда (30 бода)