SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  48
E ZAIMI
6/15/2012  E. Zaimi
Dhimbja e gjoksit
 Dhimbja e gjoksit eshte nje simptom i shpeshte
 ne te semuret qe paraqiten ne Departamentet e
 Urgjences (DU), qe shkaktohet nga disa
 semundje jete-kercenuese dhe perfshin nje
 game te gjere diagnozash diferenciale.

 Dallimi i sakte i diagnozes korrekte dhe trajtimi
 i pacienteve me dhimbje gjoksi, mbetet nje nga
 detyrat me te veshtira per mjekun e urgjences

6/15/2012   E. Zaimi
SHKAQET

  Shkaqe
  kardiake  Shkaqe jo
 kardiake6/15/2012   E. Zaimi
Shkaqe kardiake      Shkaqe jo kardiake

  Infarkti i         Trakti gastrointestinal
               (Esofagu, pankreasi, temthi dhe
  miokardit         stomaku )
  Angina pectoris      Pulmonare (Pnx, pleurizia)
  Perikarditi        Emboli pulmonare
  Diseksioni i aortës  Dhimbja muskulo skeletike
  Spazma e       Kostokondritis
  arterieve koronare  Herpesi
             Atake paniku

6/15/2012    E. Zaimi
Shkaqet e dhimbjes se gjoksit me
pasoja katastrofike
 Sindromi koronar akut (SKA) – diag. me e
 mundeshme, 50% e vdekjeve, 3-5% e rasteve te padiag.
 te IAM
 Disekacioni i aortes – 0.5-1 per 100 000, vdekshmeri
 90% ne rastet e keqdiagnostikuara
 Embolia pulmonare – 650 mije vdekje, 400 000 te
 pakapura
 Pneumotoraksi – Pnx 2.5-18/100 000
 Perikarditi me tamponade te zemres – 1 ne 1000
 shtrime
      dhe
 Ruptura e ezofagut – 12.5/100 000
        E. Zaimi
6/15/2012
QENDRIMI DIAGNOSTIK
  Vleresimi i Menjehershem dhe Stabilizimi
    Pyetja e pare qe duhet te mendoje mjeku eshte, “sa
    eshte rreziku kercenues per jeten dhe a duhet te
    nderhyje menjehere?”
    Nepermjet vleresimit te pamjes dhe shenjave vitale
    te pacientit, mjeku percakton nevojen e nderhyrjes
    Ne pacientet me crregullime serioze te shenjave
    vitale eshte e nevojshme te stabilizohet gjendja…
    Pacientet me distres respirator kane nevoje per
    nderhyrje te menjehershme dhe e bejne mjekun te
    mendoje per nje shkaqe me te renda te dhimbjes.

6/15/2012    E. Zaimi
6/15/2012  E. Zaimi
Diagnoza Diferenciale e Dhimbjes
   se Gjoksit
Sistemi   Diagnoze    Diagnoze     Diagnoze
organet   kritike     emergjente    joemergjente
      Infarkti akut  Angina e     Semundjet
      i miokardit   paqendrueshme  valvulare te
                       zemres
Kardio
      Ishemia     Spazma      Stenoza e
vaskular
      akute e     koronare:    Aortes
      miokardit    -Sindr Prinzmetal
              - Nga kokaina   Prolapsi i
      Disekacioni            valvules
      i aortes             Mitrale
              Perikarditi    Kardiomiopatia
              Miokarditi    hipertrofike

6/15/2012    E. Zaimi
Diagnoza Diferenciale e Dhimbjes
   se Gjoksit
Sistemi   Diagnoze    Diagnoze     Diagnoze
organet   kritike    emergjente    joemergjente

      Embolia    Pneumothoraksi  Pneumonia
      Pulmonare

Pulmonar  Pneumotho   Mediastinitis  Pleuriti
      raksi tensiv

                      Tumoret


                      Pneumo
                      mediastinum
6/15/2012    E. Zaimi
Diagnoza Diferenciale e Dhimbjes
   se Gjoksit
Sistemi   Diagnoze   Diagnoze    Diagnoze
organet   kritike    emergjente   joemergjente

Gastro-   Ruptura e  Carjet e esofagut Spasmat
intestinal  Esofagut  (Mallory-Weiss)  Esofagut
       (Boerhaave)
             Kolecistiti    Refluksi
                      Esofagal

              Pankreatiti  Ulcera peptike


                     Kolika biliare

6/15/2012    E. Zaimi
Diagnoza Diferenciale e Dhimbjes
   se Gjoksit
Sistemi   Diagnoze   Diagnoze   Diagnoze
organet   kritike    emergjente  joemergjente


                    Terheqjet
                    muskulare
Muskulo-
skeletal                Frakturat e
                    brinjeve
                    Artritet
                    Kostokondriti

                    Dhimbjet jo
                    specifike te gjoksit
6/15/2012   E. Zaimi
Diagnoza Diferenciale e Dhimbjes
   se Gjoksit
Sistemi    Diagnoze Diagnoze   Diagnoze
organet    kritike emergjente  joemergjente


                   Komprimimi i
                   rrenjeve te nervave
Neurologjike
                   Herpes zoster
                   Neuralgjia
                   interkostale
                   Neuralgjia
                   postherpetike
Te tjera               Psikologjike
                   Hiperventilimi
6/15/2012    E. Zaimi
Menaxhimi Empirik
 Te gjithe pacientet, cohen menjehere ne zonen e
 trajtimit.
 Pacienti lidhet ne monitor kardiak, fillohet oksigjen
 terapia dhe hapet nje rruge intravenoze.
  Nqs pacienti ka shenja dhe simptoma te Pnx tensiv, behet
  menjehere torakostomia me age/tube.
  Nqs shenjat vitale jane te alteruara, behet trajtimi
  perkates sipas simptomave.
  Nqs shenjat vitale jane te stabilizuara, merret nje histori
  e shpejte e semundjes dhe behet ekzaminimi fizik.


 6/15/2012   E. Zaimi
Menaxhimi Empirik
 Nqs pacienti ploteson kriteret e moshes (m > 33vj,
 f> 40 vj) behet menjehere nje EKG.
 Shume paciente gjithashtu kane te nevojshme nje
 RdgToraksi per vleresimin e DhGj.
 Nqs dyshohet per shkak kardiak dhe shenjat vitale
 jane te qendrueshme, qetesohen dhimbjet me
  trinitrine (0.4 mg sublingual cdo 3 - 5 minuta)
  Aspirina (81 deri ne 325 mg) duhet dhene tek te gjithe
   ata qe s’kane crregullime hemostaze apo alergji prej saj.
 P. eksudativ me tamponade-perikardiocenteze
 Sapo vendoset diagnoza, behet trajtimi i
 pershtatshem per ate diagnoze.
 6/15/2012    E. Zaimi
Gjetjet kryesore
 Nje qendrim i caktuar ndaj pacienteve me DhGj
 eshte themelor per te vleresuar sic duhet te
 gjitha shkaqet e mundshme.

 Historia e semundjes dhe ekzaminimi fizik (EF),
 jane pikat kyce te diagnozes.

 Ne pergjithesi, 80% deri 90% e informacionit qe
 lidhet me diagnozen diferenciale, merret nga
 anamneza, EF dhe ekzaminimet ndihmese

6/15/2012   E. Zaimi
Historia e semundjes
 Pacientit i kerkohet te pershkruaje karakterin e
  dhimbjes apo te shqetesimit qe ka.
    “shtrengim” , “ngjeshje,” ose “shtypje” ne gjoks e
    bejne mjekun te dyshoje per nje sindrom ishemie
    kardiake.
    “shqyerje” e gjoksit eshte pershkrimi klasik per
    disekacionin e aortes.
    “therese” ose “shpuese” shihet me teper ne diagnozat
    pulmonare dhe gastrointestinale.
    “djegese” ose “renduese ne stomak” e bejne mjekun te
    mendoje per shkak gastrointestinal te saj.
 Megjithate per shkak te natyres viscerale te DhGj,
  pershkrimet e mesiperme mund te jene per cilindo shkak
  te saj.
6/15/2012      E. Zaimi
Historia e semundjes
 Te dhena te tjera lidhur me aktivitetin e te
 semurit ne kohen e shfaqjes se dhimbjes
 Fortesia e dhimbjes matet duke perdorur
 shkallen e dhimbjes nga 1 ne 10.
 Pershkrimi i lokalizimit te shqetesimit apo
 dhimbjes
 Cdo pershkrim i perhapjes se dhimbjes eshte
 domethenes.
 Kohezgjatja e dhimbjes dhe ecuria ne kohe e
 fortesise se saj, jane element te rendesishem
 te historise se semundjes.
6/15/2012  E. Zaimi
Historia e semundjes
 Faktoret acarues ose lehtesues te dhimbjes
 duhet te merren ne konsiderate.
 Simptoma te tjera shoqeruese, te cilat fillimisht
 mund te shfaqen edhe si ankesa kryesore
   Diaforeza e forcon dyshimin e mjekut per nje shkak
    serioz ose natyre viscerale te dhimbjes
    Hemoptizia, nje simptom klasik por qe shihet ralle, e
    ben mjekun te mendoje nje TP.
    Gjendjet sinkopale ose presinkopale
    Dispnea
    Nausea dhe te vjellat

6/15/2012     E. Zaimi
Historia e semundjes
 Prania e episodeve te maparshme te
 dhimbjes, te cilat jane diagnostikuar, e
 lehtesojne punen e mjekut

 Prania e faktoreve te riskut per semundje
 te vecanta e perforcon dyshimin klinik per
 to. Faktoret e riskut llogariten per
 popullaten dhe jo per individe te vecante,
 prandaj duhet kujdes ne vleresimin e tyre.
6/15/2012  E. Zaimi
Faktoret e riskut qe shoqerohen me
shkaktar te mundshem katastrofik te dh.gj
Sindromet koronar akut
                Kolesteroli (LDL)/
 Histori e kaluar per SAK    trigliceridet te rritura
 Histori familjare per SAK    Jeta sedentare
 Mosha              Obeziteti
   Meshkuj >33 vjec
                 Postmenopausa
   Femra > 40 vjec
                 Hipertrofia e ventrikulit
 Diabeti melitus         te majte
 Hipertensioni          Perdorimi i kokaines
 Perdorimi i
 duhanit/ekspozimi pasiv
 6/15/2012    E. Zaimi
Faktoret e riskut qe shoqerohen me
shkaktar te mundshem katastrofik te dh.gj
        Embolia pulmonare
 Imobilizimi i zgjatur
 Nderhyrjet kirurgjikale >30 min, 3 muajt e fundit
 Tromboze e venave te thella ose EP te meparshme
 Shtatzani e tanishme ose e afert
 Trauma te pelvisit ose te ekstremiteteve te poshteme
 Perdorimi i kontraceptiveve oral dhe duhanpirja
 Insuficienca Kardiake Kongjestive
 Semundje Pulmonare Obstruktive Kronike (SPOK)
 Obeziteti
 Histori personale te meparshme ose familjare per
  hiperkuagulim E. Zaimi
 6/15/2012
Faktoret e riskut qe shoqerohen me
shkaktar te mundshem katastrofik te dh.gj
       Disekacioni i aortes
 Hipertensioni
 Semundje kongenitale te aortes ose valvules
 aortale
 Semundje inflamatore te aortes
 Semundje te indit lidhor
 Shtatzania
 Arterioskleroza
 Duhanpirja

 6/15/2012   E. Zaimi
Faktoret e riskut qe shoqerohen me
shkaktar te mundshem katastrofik te dh.gj
       Perikarditi/miokarditi
 Infeksionet
 Semundjet autoimune (p.sh LED)
 ER
 Infarkt i miokardit ose kirurgji e zemres kohet e
  fundit
  Semundjet malinje
  Radioterapi e mediastinit
  Uremia
  Perdorimi i drogave
  Perikardit i meparshem
 6/15/2012      E. Zaimi
Faktoret e riskut qe shoqerohen me
shkaktar te mundshem katastrofik te dh.gj
   Pneumotoraksi
 Pneumotoraks i meparshem
 Kryerja e manovres Valsalva
 Semundjet kronike te mushkrive
 Duhanpirja
 6/15/2012   E. Zaimi
Ekzaminimi Fizik
 Pamja e jashteme    Distres akut
             respirator
             Diaforetik

 Shenjat jetesore    Hypotensioni
             Takikardia
             Bradikardia
             Hipertension
             Temperature
             Hypoksia

6/15/2012  E. Zaimi
Ekzaminimi Fizik
             Diference TA ne ekstremite
 Ekzaminimi
             Presion i dobet pulsi
 kardio vaskular
             Zhurme e re
             Galop atrial/ventrikular
             Ferkim perikardi
             “Gervishje” sistolike ne
              auskultim (shenja Hamman)
              Fryrje e venave jugulare
 Ekzaminimi        Dobesim/mungese e njeanshme
              e respiracionit
 pulmonar         Ferkime pleurale
              Emfizema subkutane
6/15/2012  E. Zaimi    Rale
Ekzaminimi Fizik
 Ekzaminimi         Mbrojtje ne epigaster
 abdominal         Mbrojtje kuadrati siperm
                majtas
                Mbrojtje kuadrati siperm
                djathtas
 Ekzaminimi anesive      Kembe e enjtur ne nje ane, e
                ngrohte, e dhimbshme ose e
                skuqur
                Deficite ne puls
 Ekzaminimi          Shenja fokale
 neurologjik         Stroke

6/15/2012    E. Zaimi
Ekzaminimet Ndihmese
Dy ekzaminimet me
 te zakonshme ne
 pacientet me DhGj
 jane :

 EKG-ja dhe


 Rdg e toraksit
6/15/2012   E. Zaimi
Ekzaminimet Ndihmese
  EKG-ja - sa me    Kryerja e shpejte e EKG-se
  shpejte te jete e  lehteson diagnozen e IAM
  mundur ne te gjithe dhe ndihmon ne fillimin e
            shpejte te trajtimit me
  pacientet me DhGj  trombolitik te ketyre
  qe dyshohen per   pacienteve (“dere- fillim i
  ishemi te miokardit.  mjekimit” < 30 minuta)


  RdgT ne rastet     Jep te dhena per nje sere
             shkaqesh serioze te DhGj
  kritike kryhet ne DU
  me aparate te
  levizshme
6/15/2012   E. Zaimi
Ekzaminimet Ndihmese
 Testet laboratorike kane vlere ne diagnostikimin e SKA.


 Klinike dhe Biokimike
   Kreatine kinaza (CK) sensitiviteti i saj pergjithshem per IM
   eshte 95%, ne 4 oret e para eshte me pak se 40%. Ka fals-
   positivitet te larte. CK-MB, eshte me specifike per ishemine
   kardiake.
   Myoglobin ka sens. te larte (90% ne 4 oret e para), false-
   positivitet 50%.
    Asnjeri nga keta markues nuk eshte i vlefshem per diagnozen e
     APP-se.
   Troponinat (I & T), nqs rriten, identifikojne pacientet me APP me
   risk te larte per ngjarje te padesherueshme.


6/15/2012     E. Zaimi
Ekzaminimet Ndihmese
 Studimet tregojne qe matja ne dinamike e
 enzimave cdo 2 - 4 ore eshte me rezultative. Nje
 ngritje e rendesishme (2 - 3 here nga vlerat
 bazale) eshte me sensitive se matjet e vecanta
 te cdo enzime.
 CT skaner - Cdo pozitivitet apo dyshim i larte ne
 pacientet me te dhena klinike (TEP)
 Astrupograma - nuk rekomandohet per
 vleresimin rutine te pacienteve me DhGj, ka
 njefare vlere ne diagnozen e embolise pulmonare

6/15/2012  E. Zaimi
 Shpesh here ne fund te ekzaminimit nuk mund
  te vendoset nje diagnoze e sakte.
  Mjeku i urgjences ne vleresimin e pacientit me
  dhimbje gjoksi duhet te perqendrohet ne
  mundesine e natyres ishemike te saj.
  Cdo pacient me pothuaj te njejtin tip te DhGj,
  mund te kete ishemi koronare, emboli
  pulmonare apo disekacion aorte.
  Nqs paterni klinik nuk eshte i qarte, qe mjeku
  te vendosi nje diagnose alternative, shtrimi ne
  spital ose observacioni, per vleresimin e te
  semurit ne dinamike, jane zgjidhja me e mire
6/15/2012   E. Zaimi
Kritere për shtrim
    Në çdo kohë
  Dhimbje të përsëritura sugjeruese për IAK
  Ndryshime në EKG sugjeruese për IAK
  Alterim i markuesve kardiake, sugjerues për
  IAK ( troponina I, vlera normale < 0.1 ng/l)
      Rishikimi final
  Prania e cilitdo nga treguesit e mësipërm
  Diagnoza alternative dhe nevoja per
  ekzaminime te metejshme

6/15/2012     E. Zaimi
Kritere për dalje nga spitali
  Markuesit kardiake ne norme;
  Asnjë ndryshim në EKG;
  Pa dhimbje ;
  Rregullimi i ndjekjes se metejshme (MP apo
  kardiologu);
  Kushtet e jetesës.
6/15/2012   E. Zaimi
1. Diskomfort ne gjoks
                                  dyshues per ischemi


              2. Ndihma   e pare, kujdesi dhe pergatitja per ne spital
              Monitoron dhe qendron ne gadishmeri per ABC, RZM dhe defibrilim;
              Administro O2, aspirine, nitroglicerine dhe morfine po te nevojitet;
              EKG (nese ke mundesi), nese ka ngritje te ST njofto spitalin per transferim ose interpretim te EKG,
              Fillo fibrinolize
              Spitali i njoftuar pergatitet per tú perballur me nje STEMI 3a. Vleresimi i menjehershem ne DU (<10 min)
    Kontrolli i sh vitale; kontrollo O2 sat                3b. Trajtimi i menjehershem ne DU
    Hapja e rruges venoze;                        Fillo O2 me 4l/min, mbaj O2 sat mbi 90%;
    Bej/rishiko EKG;                           Aspirine 160-325 mg, nese s’eshte dhene me pare;
    Ekzaminim i shpejte (anamneze, ekz. fizik)              Nitroglicerine sub lingual, spray ose iv
    Rishiko/kompleto fibrinolizen, shiko per kunderindikiacione;     Morfine iv nese nuk eshte qetesuar dhimbja nga NTG
    Merr markuesit kardiake fillestare, elektrolite dhe analizat e koagulimit
    Bej Ro-grafi gjoksi portabel (<30’)                            4. Rishiko EKG fillestare


                                                                 13
         5                            9
                                                   PO
                                                                 14
           6                         10                               JO

                      >12 h
                                                                  15
         7                            11
                                                  PO
                                                                 16
     < 12 h
                                                                    JO
         8                            12
6/15/2012               E. Zaimi
                                                                 17
2.
 Ndihma e pare, kujdesi dhe pergatitja per ne
  spital
  Monitoro dhe qendro ne gadishmeri per ABC,
  RZM dhe defibrilim;
  Administro O2, aspirine, nitroglicerine dhe
  morfine nese nevojitet;
  EKG (nese ke mundesi), nese ka ngritje te ST
  njofto spitalin per transferim ose interpretim
  te EKG,
  Fillo fibrinolize
  Spitali i njoftuar pergatitet per tú perballur
  me nje STEMI.

6/15/2012  E. Zaimi
3
  3a. Vleresimi i menjehershem    3b. Trajtimi i menjehershem
  ne DU (<10 min)           ne DU
    Kontrolli i sh vitale;      Fillo O2 me 4 l/min, mbaj O2
    kontrollo O2 sat         sat mbi 90%; (O)
    Hapja e rruges venoze;      Aspirine 160-325 mg, nese
    Bej/rishiko EKG;         s’eshte dhene me pare; (A)
    Ekzaminim i shpejte        Nitroglicerine sub lingual,
    (anamneze, ekz. fizik)      spray ose iv (N)
    Rishiko/kompleto         Morfine iv nese nuk eshte
    fibrinolizen, shiko per      qetesuar dhimbja nga NTG
    kunderindikiacione;        (M)
    Merr markuesit kardiake           (MONA)
    fillestare, elektrolite dhe
    analizat e koagulimit
    Bej Ro-grafi gjoksi
    portabel (<30’)

6/15/2012      E. Zaimi
5.
       Ngritje e ST ose BDM i ri, apo qe
       mendohet i tille, dyshues per
       demtim te miokardit (STEMI)
6/15/2012     E. Zaimi
6              7
 Fillo trajtimet sipas
 indikacioneve.      Koha nga fillimi i
 Mos vono         simptomave < 12 h
  riperfuzionet:
  Β-bllokues;
  Clopidogrel;
  Heparine (UFH ose
  LMWH)

6/15/2012   E. Zaimi
8.
 Strategjia e riperfuzionit
 Terapia percaktohet nga pacienti (pt)
  Ki parasysh synimet e riperfuzionit
    Nga hyrja ne dere, deri tek fryrja e balonit (PCI)
    90 min;
    Nga hyrja ne dere, deri tek injeksioni (fibrinolize)
    30 min.
  Vazhdo terapite shtese
  ACEI/ ARB
  Statina

6/15/2012     E. Zaimi
9.
   Ulje e ST ose invertim dinamik i T;


   Dyshim i forte per ishemi miokardi;


   APP me rrezik te larte/ IM pa ngritje
   te ST.


6/15/2012   E. Zaimi
10.               11.
 Fillo trajtimet sipas
  indikacioneve:       •Dergo ne shtrat te
  Nitroglicerine;      monitoruar;
  Β-bllokues;
               •Vlereso nivelin e
  Clopidogrel;
               riskut.
  Heparine (UFH ose
  LMWH)
  Inhibitor te
  glikoproteines IIb/IIIa.
6/15/2012  E. Zaimi
12.
Paciente me risk te larte:
 Pt me dhimbje gjoksi ishemike refraktare;
 Devijacion i ST rekurent, persistent
 TV
 Instabilitet hemodinamik;
 Sh. te insuficiences kardiake;
 Strategji invazive e hershme, perfshi kateterizimin dhe
revaskularizimin ne shok, brenda 48 h qe ka ndodhur IAM;

Vazhdo aspirine, heparine dhe terapite e tjera sipas
 indikacionit:
 ACEI/ARB;
 Statina.
Kur nuk eshte me risk te larte, dergoje ne kardiologji per
saktesim te riskut dhe trajtim
  6/15/2012  E. Zaimi
13.               14.
  Segmenti ST ose vala    A paraqet kriteret e
  T jane normale, ose pa  riskut te
  ≠ diagnostike.      larte/intermediate
               ose troponina eshte
  AP me risk te ulet/te   pozitiv ?
  mesem.
6/15/2012   E. Zaimi
15.
 Konsidero shtrimin ne NO ose ne nje shtrat
 te monitoruar ne DU.
 Ndiq:
  Markuesit kardiake (perfshi troponinen);
  Perserit EKG (monitorim i vazhdueshem i ST-T)
  Konsidero proven e efortit.
6/15/2012  E. Zaimi
16.            17.
  A paraqet kriteret e   Nese s’ ka shenja
  riskut te        ishemie apo infarkti,
  larte/intermediate    mund te nxirret nga
  ose troponina eshte  spitali dhe te ndiqet
  pozitiv?        ambulatorisht.
6/15/2012   E. Zaimi
Faleminderi
       t

6/15/2012  E. Zaimi
Recent onset chest pain is a common presentation, which most doctors treating
adults will encounter.
Chest pain is a very common symptom - 20% to 40% of the general population will
experience chest pain in their lives. In the UK, up to 1% of visits to a GP are due to
chest pain. Approximately 5% of visits to the emergency department are due to a
complaint of chest pain, and up to 40% of emergency hospital admissions are due
to chest pain. The 2006 Health Survey for England found that approximately 8% of
men and 3% of women aged 55 to 64, and about 14% of men and 8% of women
aged 65 to 74 have or have had angina. Using the combined age specific prevalence
rates, it has been estimated that there are about 726 000 men aged between 35
and 75 living in the UK who have had angina and about 393 000 women giving a
total of over 1.1 million. From these prevalence rates it has been estimated that
there are about 619 000 men aged between 55 and 75 living in the UK who have or
have had angina and about 336 000 women giving a total of just over 955 000. For
all people older than 35 there are about 1 132 000 men living in the UK who have
had angina and about 849 000 women giving a total of more than 1.98 million.
A recent systematic review of observational data (six studies) found that the total
mortality rate in angina patients was 2.8% to 6.6% per annum, compared with 1.4%
to 6.5% per annum mortality rate for cardiovascular disease, and 0.3% to 5.5% per
annum for non-fatal myocardial infarction.

  6/15/2012       E. Zaimi

Contenu connexe

Tendances

Triazhimi, kodet e triazhit
Triazhimi, kodet e triazhitTriazhimi, kodet e triazhit
Triazhimi, kodet e triazhitHysni Dida
 
Infarkti akut i miokardit ndihma e shpejte
Infarkti akut i miokardit ndihma e shpejteInfarkti akut i miokardit ndihma e shpejte
Infarkti akut i miokardit ndihma e shpejteHysni Dida
 
Djegiet. Ndihma e pare
Djegiet. Ndihma e pareDjegiet. Ndihma e pare
Djegiet. Ndihma e pareHysni Dida
 
Sëmundjet Iskemike të Zemrës
Sëmundjet Iskemike të ZemrësSëmundjet Iskemike të Zemrës
Sëmundjet Iskemike të ZemrësDriton Baloku
 
Lendimet masovike,-triazhimi-i-te-lenduareve-ppt;-25-10-2012
Lendimet masovike,-triazhimi-i-te-lenduareve-ppt;-25-10-2012Lendimet masovike,-triazhimi-i-te-lenduareve-ppt;-25-10-2012
Lendimet masovike,-triazhimi-i-te-lenduareve-ppt;-25-10-2012nastela
 
Komplikacionet Postoperatore/Kujdesi Infermieror
Komplikacionet Postoperatore/Kujdesi InfermierorKomplikacionet Postoperatore/Kujdesi Infermieror
Komplikacionet Postoperatore/Kujdesi InfermierorMatilda Gremi
 
Ndihma e shpejte, Arresti kardiak, qasje algoritmike
Ndihma e shpejte, Arresti kardiak, qasje algoritmikeNdihma e shpejte, Arresti kardiak, qasje algoritmike
Ndihma e shpejte, Arresti kardiak, qasje algoritmikeHysni Dida
 
Hipertensioni
Hipertensioni Hipertensioni
Hipertensioni Dani Muhaj
 
Zemra dhe Enet e gjakut
Zemra dhe Enet e gjakutZemra dhe Enet e gjakut
Zemra dhe Enet e gjakutAndiKrasniqi4
 
INJEKSIONET. VESHTRIM I PERGJITHESHEM
INJEKSIONET. VESHTRIM I PERGJITHESHEMINJEKSIONET. VESHTRIM I PERGJITHESHEM
INJEKSIONET. VESHTRIM I PERGJITHESHEM#MesueseAurela Elezaj
 
Kardiomiopatite
KardiomiopatiteKardiomiopatite
KardiomiopatiteZoja Demaj
 
Anamneza dhe ekzaminimi klinik ne kirurgji
Anamneza dhe ekzaminimi klinik ne kirurgjiAnamneza dhe ekzaminimi klinik ne kirurgji
Anamneza dhe ekzaminimi klinik ne kirurgjiHysni Dida
 
Shoku II. Klinika. Diagnoza. Parimet e trajtimit
Shoku II. Klinika. Diagnoza. Parimet e trajtimitShoku II. Klinika. Diagnoza. Parimet e trajtimit
Shoku II. Klinika. Diagnoza. Parimet e trajtimitHysni Dida
 
Plaget kujdesi ndaj tyre
Plaget kujdesi ndaj tyrePlaget kujdesi ndaj tyre
Plaget kujdesi ndaj tyremagnumi
 
Gjinekologjija me kujdes per vitin e IV te arsimit profesional te shkollave t...
Gjinekologjija me kujdes per vitin e IV te arsimit profesional te shkollave t...Gjinekologjija me kujdes per vitin e IV te arsimit profesional te shkollave t...
Gjinekologjija me kujdes per vitin e IV te arsimit profesional te shkollave t...Nezhla Shabani
 
Periudha preoperatore
Periudha preoperatorePeriudha preoperatore
Periudha preoperatoreHysni Dida
 
Ds ( Down Syndrone)
Ds ( Down Syndrone)Ds ( Down Syndrone)
Ds ( Down Syndrone)Melissa Cani
 
Sëmundjet gjenetike gr1
Sëmundjet gjenetike gr1Sëmundjet gjenetike gr1
Sëmundjet gjenetike gr1Sara Miria
 
Djegiet ndihma e pare II
Djegiet ndihma e pare IIDjegiet ndihma e pare II
Djegiet ndihma e pare IIHysni Dida
 

Tendances (20)

Triazhimi, kodet e triazhit
Triazhimi, kodet e triazhitTriazhimi, kodet e triazhit
Triazhimi, kodet e triazhit
 
Infarkti akut i miokardit ndihma e shpejte
Infarkti akut i miokardit ndihma e shpejteInfarkti akut i miokardit ndihma e shpejte
Infarkti akut i miokardit ndihma e shpejte
 
Djegiet. Ndihma e pare
Djegiet. Ndihma e pareDjegiet. Ndihma e pare
Djegiet. Ndihma e pare
 
Plaget.pptx
Plaget.pptxPlaget.pptx
Plaget.pptx
 
Sëmundjet Iskemike të Zemrës
Sëmundjet Iskemike të ZemrësSëmundjet Iskemike të Zemrës
Sëmundjet Iskemike të Zemrës
 
Lendimet masovike,-triazhimi-i-te-lenduareve-ppt;-25-10-2012
Lendimet masovike,-triazhimi-i-te-lenduareve-ppt;-25-10-2012Lendimet masovike,-triazhimi-i-te-lenduareve-ppt;-25-10-2012
Lendimet masovike,-triazhimi-i-te-lenduareve-ppt;-25-10-2012
 
Komplikacionet Postoperatore/Kujdesi Infermieror
Komplikacionet Postoperatore/Kujdesi InfermierorKomplikacionet Postoperatore/Kujdesi Infermieror
Komplikacionet Postoperatore/Kujdesi Infermieror
 
Ndihma e shpejte, Arresti kardiak, qasje algoritmike
Ndihma e shpejte, Arresti kardiak, qasje algoritmikeNdihma e shpejte, Arresti kardiak, qasje algoritmike
Ndihma e shpejte, Arresti kardiak, qasje algoritmike
 
Hipertensioni
Hipertensioni Hipertensioni
Hipertensioni
 
Zemra dhe Enet e gjakut
Zemra dhe Enet e gjakutZemra dhe Enet e gjakut
Zemra dhe Enet e gjakut
 
INJEKSIONET. VESHTRIM I PERGJITHESHEM
INJEKSIONET. VESHTRIM I PERGJITHESHEMINJEKSIONET. VESHTRIM I PERGJITHESHEM
INJEKSIONET. VESHTRIM I PERGJITHESHEM
 
Kardiomiopatite
KardiomiopatiteKardiomiopatite
Kardiomiopatite
 
Anamneza dhe ekzaminimi klinik ne kirurgji
Anamneza dhe ekzaminimi klinik ne kirurgjiAnamneza dhe ekzaminimi klinik ne kirurgji
Anamneza dhe ekzaminimi klinik ne kirurgji
 
Shoku II. Klinika. Diagnoza. Parimet e trajtimit
Shoku II. Klinika. Diagnoza. Parimet e trajtimitShoku II. Klinika. Diagnoza. Parimet e trajtimit
Shoku II. Klinika. Diagnoza. Parimet e trajtimit
 
Plaget kujdesi ndaj tyre
Plaget kujdesi ndaj tyrePlaget kujdesi ndaj tyre
Plaget kujdesi ndaj tyre
 
Gjinekologjija me kujdes per vitin e IV te arsimit profesional te shkollave t...
Gjinekologjija me kujdes per vitin e IV te arsimit profesional te shkollave t...Gjinekologjija me kujdes per vitin e IV te arsimit profesional te shkollave t...
Gjinekologjija me kujdes per vitin e IV te arsimit profesional te shkollave t...
 
Periudha preoperatore
Periudha preoperatorePeriudha preoperatore
Periudha preoperatore
 
Ds ( Down Syndrone)
Ds ( Down Syndrone)Ds ( Down Syndrone)
Ds ( Down Syndrone)
 
Sëmundjet gjenetike gr1
Sëmundjet gjenetike gr1Sëmundjet gjenetike gr1
Sëmundjet gjenetike gr1
 
Djegiet ndihma e pare II
Djegiet ndihma e pare IIDjegiet ndihma e pare II
Djegiet ndihma e pare II
 

En vedette

En vedette (7)

Interna kardiologji mësimet
Interna kardiologji mësimetInterna kardiologji mësimet
Interna kardiologji mësimet
 
Kujdesi infermieror per plaget.
Kujdesi infermieror per plaget.Kujdesi infermieror per plaget.
Kujdesi infermieror per plaget.
 
Punim seminarik
Punim seminarikPunim seminarik
Punim seminarik
 
Angina pectoris
Angina pectorisAngina pectoris
Angina pectoris
 
Chest pain
Chest painChest pain
Chest pain
 
Angina pectoris presentation
Angina pectoris presentationAngina pectoris presentation
Angina pectoris presentation
 
medikamentet antihipertensive
medikamentet antihipertensivemedikamentet antihipertensive
medikamentet antihipertensive
 

Similaire à Dhimbja e gjoksit

Similaire à Dhimbja e gjoksit (10)

Anesteziologji
AnesteziologjiAnesteziologji
Anesteziologji
 
biologjia dhe shendeti
biologjia dhe shendetibiologjia dhe shendeti
biologjia dhe shendeti
 
Kanceri i Mushkerise
Kanceri i MushkeriseKanceri i Mushkerise
Kanceri i Mushkerise
 
Menorrhagjia
MenorrhagjiaMenorrhagjia
Menorrhagjia
 
Kanceri
Kanceri Kanceri
Kanceri
 
Pankreatiti Akut
Pankreatiti AkutPankreatiti Akut
Pankreatiti Akut
 
Projekt.docx 2..
Projekt.docx 2..Projekt.docx 2..
Projekt.docx 2..
 
Projekt biologji
Projekt biologji Projekt biologji
Projekt biologji
 
Joubert sindroma
Joubert sindromaJoubert sindroma
Joubert sindroma
 
Sëmundjet gjenetike
Sëmundjet gjenetikeSëmundjet gjenetike
Sëmundjet gjenetike
 

Dhimbja e gjoksit

 • 1. E ZAIMI 6/15/2012 E. Zaimi
 • 2. Dhimbja e gjoksit  Dhimbja e gjoksit eshte nje simptom i shpeshte ne te semuret qe paraqiten ne Departamentet e Urgjences (DU), qe shkaktohet nga disa semundje jete-kercenuese dhe perfshin nje game te gjere diagnozash diferenciale.  Dallimi i sakte i diagnozes korrekte dhe trajtimi i pacienteve me dhimbje gjoksi, mbetet nje nga detyrat me te veshtira per mjekun e urgjences 6/15/2012 E. Zaimi
 • 3. SHKAQET  Shkaqe kardiake  Shkaqe jo kardiake 6/15/2012 E. Zaimi
 • 4. Shkaqe kardiake Shkaqe jo kardiake  Infarkti i  Trakti gastrointestinal (Esofagu, pankreasi, temthi dhe miokardit stomaku )  Angina pectoris  Pulmonare (Pnx, pleurizia)  Perikarditi  Emboli pulmonare  Diseksioni i aortës  Dhimbja muskulo skeletike  Spazma e  Kostokondritis arterieve koronare  Herpesi  Atake paniku 6/15/2012 E. Zaimi
 • 5. Shkaqet e dhimbjes se gjoksit me pasoja katastrofike  Sindromi koronar akut (SKA) – diag. me e mundeshme, 50% e vdekjeve, 3-5% e rasteve te padiag. te IAM  Disekacioni i aortes – 0.5-1 per 100 000, vdekshmeri 90% ne rastet e keqdiagnostikuara  Embolia pulmonare – 650 mije vdekje, 400 000 te pakapura  Pneumotoraksi – Pnx 2.5-18/100 000  Perikarditi me tamponade te zemres – 1 ne 1000 shtrime dhe  Ruptura e ezofagut – 12.5/100 000 E. Zaimi 6/15/2012
 • 6. QENDRIMI DIAGNOSTIK  Vleresimi i Menjehershem dhe Stabilizimi  Pyetja e pare qe duhet te mendoje mjeku eshte, “sa eshte rreziku kercenues per jeten dhe a duhet te nderhyje menjehere?”  Nepermjet vleresimit te pamjes dhe shenjave vitale te pacientit, mjeku percakton nevojen e nderhyrjes  Ne pacientet me crregullime serioze te shenjave vitale eshte e nevojshme te stabilizohet gjendja…  Pacientet me distres respirator kane nevoje per nderhyrje te menjehershme dhe e bejne mjekun te mendoje per nje shkaqe me te renda te dhimbjes. 6/15/2012 E. Zaimi
 • 7. 6/15/2012 E. Zaimi
 • 8. Diagnoza Diferenciale e Dhimbjes se Gjoksit Sistemi Diagnoze Diagnoze Diagnoze organet kritike emergjente joemergjente Infarkti akut Angina e Semundjet i miokardit paqendrueshme valvulare te zemres Kardio Ishemia Spazma Stenoza e vaskular akute e koronare: Aortes miokardit -Sindr Prinzmetal - Nga kokaina Prolapsi i Disekacioni valvules i aortes Mitrale Perikarditi Kardiomiopatia Miokarditi hipertrofike 6/15/2012 E. Zaimi
 • 9. Diagnoza Diferenciale e Dhimbjes se Gjoksit Sistemi Diagnoze Diagnoze Diagnoze organet kritike emergjente joemergjente Embolia Pneumothoraksi Pneumonia Pulmonare Pulmonar Pneumotho Mediastinitis Pleuriti raksi tensiv Tumoret Pneumo mediastinum 6/15/2012 E. Zaimi
 • 10. Diagnoza Diferenciale e Dhimbjes se Gjoksit Sistemi Diagnoze Diagnoze Diagnoze organet kritike emergjente joemergjente Gastro- Ruptura e Carjet e esofagut Spasmat intestinal Esofagut (Mallory-Weiss) Esofagut (Boerhaave) Kolecistiti Refluksi Esofagal Pankreatiti Ulcera peptike Kolika biliare 6/15/2012 E. Zaimi
 • 11. Diagnoza Diferenciale e Dhimbjes se Gjoksit Sistemi Diagnoze Diagnoze Diagnoze organet kritike emergjente joemergjente Terheqjet muskulare Muskulo- skeletal Frakturat e brinjeve Artritet Kostokondriti Dhimbjet jo specifike te gjoksit 6/15/2012 E. Zaimi
 • 12. Diagnoza Diferenciale e Dhimbjes se Gjoksit Sistemi Diagnoze Diagnoze Diagnoze organet kritike emergjente joemergjente Komprimimi i rrenjeve te nervave Neurologjike Herpes zoster Neuralgjia interkostale Neuralgjia postherpetike Te tjera Psikologjike Hiperventilimi 6/15/2012 E. Zaimi
 • 13. Menaxhimi Empirik  Te gjithe pacientet, cohen menjehere ne zonen e trajtimit.  Pacienti lidhet ne monitor kardiak, fillohet oksigjen terapia dhe hapet nje rruge intravenoze.  Nqs pacienti ka shenja dhe simptoma te Pnx tensiv, behet menjehere torakostomia me age/tube.  Nqs shenjat vitale jane te alteruara, behet trajtimi perkates sipas simptomave.  Nqs shenjat vitale jane te stabilizuara, merret nje histori e shpejte e semundjes dhe behet ekzaminimi fizik. 6/15/2012 E. Zaimi
 • 14. Menaxhimi Empirik  Nqs pacienti ploteson kriteret e moshes (m > 33vj, f> 40 vj) behet menjehere nje EKG.  Shume paciente gjithashtu kane te nevojshme nje RdgToraksi per vleresimin e DhGj.  Nqs dyshohet per shkak kardiak dhe shenjat vitale jane te qendrueshme, qetesohen dhimbjet me  trinitrine (0.4 mg sublingual cdo 3 - 5 minuta)  Aspirina (81 deri ne 325 mg) duhet dhene tek te gjithe ata qe s’kane crregullime hemostaze apo alergji prej saj.  P. eksudativ me tamponade-perikardiocenteze  Sapo vendoset diagnoza, behet trajtimi i pershtatshem per ate diagnoze. 6/15/2012 E. Zaimi
 • 15. Gjetjet kryesore  Nje qendrim i caktuar ndaj pacienteve me DhGj eshte themelor per te vleresuar sic duhet te gjitha shkaqet e mundshme.  Historia e semundjes dhe ekzaminimi fizik (EF), jane pikat kyce te diagnozes.  Ne pergjithesi, 80% deri 90% e informacionit qe lidhet me diagnozen diferenciale, merret nga anamneza, EF dhe ekzaminimet ndihmese 6/15/2012 E. Zaimi
 • 16. Historia e semundjes  Pacientit i kerkohet te pershkruaje karakterin e dhimbjes apo te shqetesimit qe ka.  “shtrengim” , “ngjeshje,” ose “shtypje” ne gjoks e bejne mjekun te dyshoje per nje sindrom ishemie kardiake.  “shqyerje” e gjoksit eshte pershkrimi klasik per disekacionin e aortes.  “therese” ose “shpuese” shihet me teper ne diagnozat pulmonare dhe gastrointestinale.  “djegese” ose “renduese ne stomak” e bejne mjekun te mendoje per shkak gastrointestinal te saj.  Megjithate per shkak te natyres viscerale te DhGj, pershkrimet e mesiperme mund te jene per cilindo shkak te saj. 6/15/2012 E. Zaimi
 • 17. Historia e semundjes  Te dhena te tjera lidhur me aktivitetin e te semurit ne kohen e shfaqjes se dhimbjes  Fortesia e dhimbjes matet duke perdorur shkallen e dhimbjes nga 1 ne 10.  Pershkrimi i lokalizimit te shqetesimit apo dhimbjes  Cdo pershkrim i perhapjes se dhimbjes eshte domethenes.  Kohezgjatja e dhimbjes dhe ecuria ne kohe e fortesise se saj, jane element te rendesishem te historise se semundjes. 6/15/2012 E. Zaimi
 • 18. Historia e semundjes  Faktoret acarues ose lehtesues te dhimbjes duhet te merren ne konsiderate.  Simptoma te tjera shoqeruese, te cilat fillimisht mund te shfaqen edhe si ankesa kryesore  Diaforeza e forcon dyshimin e mjekut per nje shkak serioz ose natyre viscerale te dhimbjes  Hemoptizia, nje simptom klasik por qe shihet ralle, e ben mjekun te mendoje nje TP.  Gjendjet sinkopale ose presinkopale  Dispnea  Nausea dhe te vjellat 6/15/2012 E. Zaimi
 • 19. Historia e semundjes  Prania e episodeve te maparshme te dhimbjes, te cilat jane diagnostikuar, e lehtesojne punen e mjekut  Prania e faktoreve te riskut per semundje te vecanta e perforcon dyshimin klinik per to. Faktoret e riskut llogariten per popullaten dhe jo per individe te vecante, prandaj duhet kujdes ne vleresimin e tyre. 6/15/2012 E. Zaimi
 • 20. Faktoret e riskut qe shoqerohen me shkaktar te mundshem katastrofik te dh.gj Sindromet koronar akut  Kolesteroli (LDL)/  Histori e kaluar per SAK trigliceridet te rritura  Histori familjare per SAK  Jeta sedentare  Mosha  Obeziteti  Meshkuj >33 vjec  Postmenopausa  Femra > 40 vjec  Hipertrofia e ventrikulit  Diabeti melitus te majte  Hipertensioni  Perdorimi i kokaines  Perdorimi i duhanit/ekspozimi pasiv 6/15/2012 E. Zaimi
 • 21. Faktoret e riskut qe shoqerohen me shkaktar te mundshem katastrofik te dh.gj Embolia pulmonare  Imobilizimi i zgjatur  Nderhyrjet kirurgjikale >30 min, 3 muajt e fundit  Tromboze e venave te thella ose EP te meparshme  Shtatzani e tanishme ose e afert  Trauma te pelvisit ose te ekstremiteteve te poshteme  Perdorimi i kontraceptiveve oral dhe duhanpirja  Insuficienca Kardiake Kongjestive  Semundje Pulmonare Obstruktive Kronike (SPOK)  Obeziteti  Histori personale te meparshme ose familjare per hiperkuagulim E. Zaimi 6/15/2012
 • 22. Faktoret e riskut qe shoqerohen me shkaktar te mundshem katastrofik te dh.gj Disekacioni i aortes  Hipertensioni  Semundje kongenitale te aortes ose valvules aortale  Semundje inflamatore te aortes  Semundje te indit lidhor  Shtatzania  Arterioskleroza  Duhanpirja 6/15/2012 E. Zaimi
 • 23. Faktoret e riskut qe shoqerohen me shkaktar te mundshem katastrofik te dh.gj Perikarditi/miokarditi  Infeksionet  Semundjet autoimune (p.sh LED)  ER  Infarkt i miokardit ose kirurgji e zemres kohet e fundit  Semundjet malinje  Radioterapi e mediastinit  Uremia  Perdorimi i drogave  Perikardit i meparshem 6/15/2012 E. Zaimi
 • 24. Faktoret e riskut qe shoqerohen me shkaktar te mundshem katastrofik te dh.gj Pneumotoraksi  Pneumotoraks i meparshem  Kryerja e manovres Valsalva  Semundjet kronike te mushkrive  Duhanpirja 6/15/2012 E. Zaimi
 • 25. Ekzaminimi Fizik  Pamja e jashteme  Distres akut respirator  Diaforetik  Shenjat jetesore  Hypotensioni  Takikardia  Bradikardia  Hipertension  Temperature  Hypoksia 6/15/2012 E. Zaimi
 • 26. Ekzaminimi Fizik  Diference TA ne ekstremite  Ekzaminimi  Presion i dobet pulsi kardio vaskular  Zhurme e re  Galop atrial/ventrikular  Ferkim perikardi  “Gervishje” sistolike ne auskultim (shenja Hamman)  Fryrje e venave jugulare  Ekzaminimi  Dobesim/mungese e njeanshme e respiracionit pulmonar  Ferkime pleurale  Emfizema subkutane 6/15/2012 E. Zaimi  Rale
 • 27. Ekzaminimi Fizik  Ekzaminimi  Mbrojtje ne epigaster abdominal  Mbrojtje kuadrati siperm majtas  Mbrojtje kuadrati siperm djathtas  Ekzaminimi anesive  Kembe e enjtur ne nje ane, e ngrohte, e dhimbshme ose e skuqur  Deficite ne puls  Ekzaminimi  Shenja fokale neurologjik  Stroke 6/15/2012 E. Zaimi
 • 28. Ekzaminimet Ndihmese Dy ekzaminimet me te zakonshme ne pacientet me DhGj jane :  EKG-ja dhe  Rdg e toraksit 6/15/2012 E. Zaimi
 • 29. Ekzaminimet Ndihmese  EKG-ja - sa me  Kryerja e shpejte e EKG-se shpejte te jete e lehteson diagnozen e IAM mundur ne te gjithe dhe ndihmon ne fillimin e shpejte te trajtimit me pacientet me DhGj trombolitik te ketyre qe dyshohen per pacienteve (“dere- fillim i ishemi te miokardit. mjekimit” < 30 minuta)  RdgT ne rastet  Jep te dhena per nje sere shkaqesh serioze te DhGj kritike kryhet ne DU me aparate te levizshme 6/15/2012 E. Zaimi
 • 30. Ekzaminimet Ndihmese  Testet laboratorike kane vlere ne diagnostikimin e SKA. Klinike dhe Biokimike  Kreatine kinaza (CK) sensitiviteti i saj pergjithshem per IM eshte 95%, ne 4 oret e para eshte me pak se 40%. Ka fals- positivitet te larte. CK-MB, eshte me specifike per ishemine kardiake.  Myoglobin ka sens. te larte (90% ne 4 oret e para), false- positivitet 50%.  Asnjeri nga keta markues nuk eshte i vlefshem per diagnozen e APP-se.  Troponinat (I & T), nqs rriten, identifikojne pacientet me APP me risk te larte per ngjarje te padesherueshme. 6/15/2012 E. Zaimi
 • 31. Ekzaminimet Ndihmese  Studimet tregojne qe matja ne dinamike e enzimave cdo 2 - 4 ore eshte me rezultative. Nje ngritje e rendesishme (2 - 3 here nga vlerat bazale) eshte me sensitive se matjet e vecanta te cdo enzime.  CT skaner - Cdo pozitivitet apo dyshim i larte ne pacientet me te dhena klinike (TEP)  Astrupograma - nuk rekomandohet per vleresimin rutine te pacienteve me DhGj, ka njefare vlere ne diagnozen e embolise pulmonare 6/15/2012 E. Zaimi
 • 32.  Shpesh here ne fund te ekzaminimit nuk mund te vendoset nje diagnoze e sakte.  Mjeku i urgjences ne vleresimin e pacientit me dhimbje gjoksi duhet te perqendrohet ne mundesine e natyres ishemike te saj.  Cdo pacient me pothuaj te njejtin tip te DhGj, mund te kete ishemi koronare, emboli pulmonare apo disekacion aorte.  Nqs paterni klinik nuk eshte i qarte, qe mjeku te vendosi nje diagnose alternative, shtrimi ne spital ose observacioni, per vleresimin e te semurit ne dinamike, jane zgjidhja me e mire 6/15/2012 E. Zaimi
 • 33. Kritere për shtrim Në çdo kohë  Dhimbje të përsëritura sugjeruese për IAK  Ndryshime në EKG sugjeruese për IAK  Alterim i markuesve kardiake, sugjerues për IAK ( troponina I, vlera normale < 0.1 ng/l) Rishikimi final  Prania e cilitdo nga treguesit e mësipërm  Diagnoza alternative dhe nevoja per ekzaminime te metejshme 6/15/2012 E. Zaimi
 • 34. Kritere për dalje nga spitali  Markuesit kardiake ne norme;  Asnjë ndryshim në EKG;  Pa dhimbje ;  Rregullimi i ndjekjes se metejshme (MP apo kardiologu);  Kushtet e jetesës. 6/15/2012 E. Zaimi
 • 35. 1. Diskomfort ne gjoks dyshues per ischemi 2. Ndihma e pare, kujdesi dhe pergatitja per ne spital Monitoron dhe qendron ne gadishmeri per ABC, RZM dhe defibrilim; Administro O2, aspirine, nitroglicerine dhe morfine po te nevojitet; EKG (nese ke mundesi), nese ka ngritje te ST njofto spitalin per transferim ose interpretim te EKG, Fillo fibrinolize Spitali i njoftuar pergatitet per tú perballur me nje STEMI 3a. Vleresimi i menjehershem ne DU (<10 min) Kontrolli i sh vitale; kontrollo O2 sat 3b. Trajtimi i menjehershem ne DU Hapja e rruges venoze; Fillo O2 me 4l/min, mbaj O2 sat mbi 90%; Bej/rishiko EKG; Aspirine 160-325 mg, nese s’eshte dhene me pare; Ekzaminim i shpejte (anamneze, ekz. fizik) Nitroglicerine sub lingual, spray ose iv Rishiko/kompleto fibrinolizen, shiko per kunderindikiacione; Morfine iv nese nuk eshte qetesuar dhimbja nga NTG Merr markuesit kardiake fillestare, elektrolite dhe analizat e koagulimit Bej Ro-grafi gjoksi portabel (<30’) 4. Rishiko EKG fillestare 13 5 9 PO 14 6 10 JO >12 h 15 7 11 PO 16 < 12 h JO 8 12 6/15/2012 E. Zaimi 17
 • 36. 2. Ndihma e pare, kujdesi dhe pergatitja per ne spital  Monitoro dhe qendro ne gadishmeri per ABC, RZM dhe defibrilim;  Administro O2, aspirine, nitroglicerine dhe morfine nese nevojitet;  EKG (nese ke mundesi), nese ka ngritje te ST njofto spitalin per transferim ose interpretim te EKG,  Fillo fibrinolize  Spitali i njoftuar pergatitet per tú perballur me nje STEMI. 6/15/2012 E. Zaimi
 • 37. 3  3a. Vleresimi i menjehershem  3b. Trajtimi i menjehershem ne DU (<10 min) ne DU  Kontrolli i sh vitale;  Fillo O2 me 4 l/min, mbaj O2 kontrollo O2 sat sat mbi 90%; (O)  Hapja e rruges venoze;  Aspirine 160-325 mg, nese  Bej/rishiko EKG; s’eshte dhene me pare; (A)  Ekzaminim i shpejte  Nitroglicerine sub lingual, (anamneze, ekz. fizik) spray ose iv (N)  Rishiko/kompleto  Morfine iv nese nuk eshte fibrinolizen, shiko per qetesuar dhimbja nga NTG kunderindikiacione; (M)  Merr markuesit kardiake (MONA) fillestare, elektrolite dhe analizat e koagulimit  Bej Ro-grafi gjoksi portabel (<30’) 6/15/2012 E. Zaimi
 • 38. 5.  Ngritje e ST ose BDM i ri, apo qe mendohet i tille, dyshues per demtim te miokardit (STEMI) 6/15/2012 E. Zaimi
 • 39. 6 7 Fillo trajtimet sipas indikacioneve.  Koha nga fillimi i Mos vono simptomave < 12 h riperfuzionet:  Β-bllokues;  Clopidogrel;  Heparine (UFH ose LMWH) 6/15/2012 E. Zaimi
 • 40. 8. Strategjia e riperfuzionit Terapia percaktohet nga pacienti (pt)  Ki parasysh synimet e riperfuzionit  Nga hyrja ne dere, deri tek fryrja e balonit (PCI) 90 min;  Nga hyrja ne dere, deri tek injeksioni (fibrinolize) 30 min.  Vazhdo terapite shtese  ACEI/ ARB  Statina 6/15/2012 E. Zaimi
 • 41. 9.  Ulje e ST ose invertim dinamik i T;  Dyshim i forte per ishemi miokardi;  APP me rrezik te larte/ IM pa ngritje te ST. 6/15/2012 E. Zaimi
 • 42. 10. 11. Fillo trajtimet sipas indikacioneve: •Dergo ne shtrat te  Nitroglicerine; monitoruar;  Β-bllokues; •Vlereso nivelin e  Clopidogrel; riskut.  Heparine (UFH ose LMWH)  Inhibitor te glikoproteines IIb/IIIa. 6/15/2012 E. Zaimi
 • 43. 12. Paciente me risk te larte:  Pt me dhimbje gjoksi ishemike refraktare;  Devijacion i ST rekurent, persistent  TV  Instabilitet hemodinamik;  Sh. te insuficiences kardiake;  Strategji invazive e hershme, perfshi kateterizimin dhe revaskularizimin ne shok, brenda 48 h qe ka ndodhur IAM; Vazhdo aspirine, heparine dhe terapite e tjera sipas indikacionit:  ACEI/ARB;  Statina. Kur nuk eshte me risk te larte, dergoje ne kardiologji per saktesim te riskut dhe trajtim 6/15/2012 E. Zaimi
 • 44. 13. 14.  Segmenti ST ose vala  A paraqet kriteret e T jane normale, ose pa riskut te ≠ diagnostike. larte/intermediate ose troponina eshte  AP me risk te ulet/te pozitiv ? mesem. 6/15/2012 E. Zaimi
 • 45. 15. Konsidero shtrimin ne NO ose ne nje shtrat te monitoruar ne DU. Ndiq:  Markuesit kardiake (perfshi troponinen);  Perserit EKG (monitorim i vazhdueshem i ST-T)  Konsidero proven e efortit. 6/15/2012 E. Zaimi
 • 46. 16. 17.  A paraqet kriteret e  Nese s’ ka shenja riskut te ishemie apo infarkti, larte/intermediate mund te nxirret nga ose troponina eshte spitali dhe te ndiqet pozitiv? ambulatorisht. 6/15/2012 E. Zaimi
 • 47. Faleminderi t 6/15/2012 E. Zaimi
 • 48. Recent onset chest pain is a common presentation, which most doctors treating adults will encounter. Chest pain is a very common symptom - 20% to 40% of the general population will experience chest pain in their lives. In the UK, up to 1% of visits to a GP are due to chest pain. Approximately 5% of visits to the emergency department are due to a complaint of chest pain, and up to 40% of emergency hospital admissions are due to chest pain. The 2006 Health Survey for England found that approximately 8% of men and 3% of women aged 55 to 64, and about 14% of men and 8% of women aged 65 to 74 have or have had angina. Using the combined age specific prevalence rates, it has been estimated that there are about 726 000 men aged between 35 and 75 living in the UK who have had angina and about 393 000 women giving a total of over 1.1 million. From these prevalence rates it has been estimated that there are about 619 000 men aged between 55 and 75 living in the UK who have or have had angina and about 336 000 women giving a total of just over 955 000. For all people older than 35 there are about 1 132 000 men living in the UK who have had angina and about 849 000 women giving a total of more than 1.98 million. A recent systematic review of observational data (six studies) found that the total mortality rate in angina patients was 2.8% to 6.6% per annum, compared with 1.4% to 6.5% per annum mortality rate for cardiovascular disease, and 0.3% to 5.5% per annum for non-fatal myocardial infarction. 6/15/2012 E. Zaimi