Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej EGB Investments za IVQ2014

405 vues

Publié le

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej EGB Investments za IV kwartał 2014

 • Soyez le premier à commenter

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej EGB Investments za IVQ2014

 1. 1. Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe za IV Q 2014* * Dane finansowe za okres 01.01 – 31.12.2014 nie zostały jeszcze zaudytowane
 2. 2. Objęcie certyfikatów inwestycyjnych w funduszu sekurytyzacyjnym i AGIO EGB NS FIZ i sprawne zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami, przyczynia się do umacniania roli EGB Investments S.A. w tym segmencie rynku Wizerunek rzetelnego i wiarygodnego płatnika, wypracowany dzięki terminowemu wykupowi obligacji przez EGB Investments S.A. oraz EGB Finanse sp. z o.o., pozwala z sukcesem plasować kolejne emisje i pozyskiwać finasowanie na zakupy kolejnych portfeli wierzytelności - 2 - Dalszy wzrost liczby i wartości transakcji wykupu wierzytelności niewymagalnych od klientów z sektora MMP, zwiększa udział w przychodach Grupy Kapitałowej tej linii biznesowej IV KWARTAŁ 2014 PODSUMOWANIE POTENCJAŁ PRZYCHODOWY SPRAWNOŚĆ POZYSKIWANIA FINANSOWANIA PERSPEKTYWICZNA SEKURYTYZACJA
 3. 3. EGB Investments S.A. (spółka dominująca) EGB Finanse sp. z o.o. (spółka zależna) EGB Nieruchomości sp. z o.o. (spółka zależna) Akcjonariat/ Udziałowcy  82,11% - EGB International S.à.r.l.  14,28% - K. Matela  2,06% - J. M. Niewiarowska  1,55% - Pozostali akcjonariusze  98% -EGB Investments S.A.  1% - K. Matela  1% - J. M. Niewiarowska  100% - EGB Investments S.A. Główny przedmiot działalności Kompleksowa obsługa wierzytelności masowych, w tym:  Kupno portfeli należności  Sekurytyzacja  Windykacja na zlecenie  Windykacja sądowa  Skip tracing (poszukiwanie dłużników)  Monitoring płatności  Nabywanie wierzytelności przed terminem wymagalności (wysokocennych)  Obsługa sektora MMSP poprzez Elektroniczny System Windykacji (www.EGBFinanse.pl), w tym: monitoring płatności, windykacja na zlecenie, kupno niewymagalnych należności wynikających z faktur  Obsługa wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie, w tym również sekurytyzowanych  Nabywanie nieruchomości w toku egzekucji komorniczych i działań windykacyjnych, obrót tymi nieruchomościami, ich zagospodarowanie i komercjalizacja Grupa docelowa  Podmioty generujące masowe portfele wierzytelności, m.in. banki, instytucje finansowe, firmy teleinformatyczne, towarzystwa ubezpieczeniowe, operatorzy płatnej telewizji  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (także te oferujące pojedyncze wierzytelności o niewielkich wartościach nominalnych) oraz inne podmioty, poszukujące alternatywnych źródeł finansowania  Zbywcy wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie  Nabywcy nieruchomości INFORMACJE O SPÓŁKACH W GRUPIE KAPITAŁOWEJ - 3 -
 4. 4. - 4 - Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) EBIT (w tys. zł)EBITDA (w tys. zł) Zmiana IV2014/ IVQ2013  92% Zmiana IVQ2014/ IVQ2013  596% Zmiana IVQ2014/ IVQ2013  1560% Zmiana IVQ2014/ IVQ2013  1160% Zysk ze sprzedaży (w tys. zł) DANE FINANSOWE ZA IV Q 2014 (01.10. – 31.12.2014) 12 162 23 330 0 10 000 20 000 30 000 01.10 - 31.12.2013 01.10 - 31.12.2014 1 103 7 678 0 4 000 8 000 01.10 - 31.12.2013 01.10 - 31.12.2014 455 7 557 0 4 000 8 000 01.10 - 31.12.2013 01.10 - 31.12.2014 613 7 726 0 4 000 8 000 01.10 - 31.12.2013 01.10 - 31.12.2014
 5. 5. - 5 - Przychody ogółem (w tys. zł) Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł) Zmiana IVQ2014/ IVQ2013  19% Zmiana IVQ2014/ IVQ2013  8% Zmiana IVQ2014/ IVQ2013  10% DANE FINANSOWE ZA IV Q 2014 (01.10. – 31.12.2014) 6 426 5 916 0 3 500 7 000 01.10 - 31.12.2013 01.10 - 31.12.2014 5 304 4 751 0 3 500 7 000 01.10 - 31.12.2013 01.10 - 31.12.2014 19 736 23 469 0 10 000 20 000 30 000 01.10 - 31.12.2013 01.10 - 31.12.2014
 6. 6. - 6 - Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) EBIT (w tys. zł)EBITDA (w tys. zł) Zmiana 2014/2013  26% Zmiana 2014/2013  141% Zmiana 2014/2013  152% Zmiana 2014/2013  143% Zysk ze sprzedaży (w tys. zł) DANE FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY 2014 (01.01.2014 – 31.12.2014) 56 154 70 689 0 25 000 50 000 75 000 01.01 - 31.12.2013 01.01 - 31.12.2014 8 663 20 888 0 6 000 12 000 18 000 24 000 01.01 - 31.12.2013 01.01 - 31.12.2014 8 035 20 254 0 6 000 12 000 18 000 24 000 01.01 - 31.12.2013 01.01 - 31.12.2014 8 608 20 903 0 6 000 12 000 18 000 24 000 01.01 - 31.12.2013 01.01 - 31.12.2014
 7. 7. - 7 - Przychody ogółem (w tys. zł) Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł) Zmiana 2014/2013  13% Zmiana 2014/2013  47% Zmiana 2014/2013  42% DANE FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY 2014 (01.01.2014 – 31.12.2014) 64 690 73 009 0 25 000 50 000 75 000 01.01 - 31.12.2013 01.01 - 31.12.2014 8 837 12 587 0 8 000 16 000 01.01 - 31.12.2013 01.01 - 31.12.2014 10 850 15 929 0 8 000 16 000 01.01 - 31.12.2013 01.01 - 31.12.2014
 8. 8. WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł) - 8 - Zmiana stanu w 4Q 2013 Zmiana stanu w 4Q 2014 Stan na 31.12.2013 Stan na 31.12.2014 AKTYWA AKTYWA RAZEM 10 823 16 516 109 795 143 065 AKTYWA TRWAŁE 1 902 4 929 15 271 16 155 w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE - - 87 87 AKTYWA OBROTOWE 8 921 11 586 94 523 126 910 w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE - 2 011 2 989 1 110 4 199 w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 12 114 8 737 92 678 122 173 PASYWA PASYWA OGÓŁEM 10 823 16 516 109 795 143 065 KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 5 304 4 778 48 620 61 207 w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY - - 1 305 1 305 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 5 501 11 719 61 118 81 753 w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 822 7 061 34 995 42 624 w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 2 978 4 593 22 317 35 775
 9. 9. WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł) - 9 - 01.10.2013 – 31.12.2013 01.10.2014 – 31.12.2014 01.01.2013 – 31.12.2013 01.01.2014 – 31.12.2014 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 12 162 23 330 56 154 70 689 ZYSK ZE SPRZEDAŻY 1 103 7 678 8 663 20 888 EBIT (zysk operacyjny) 455 7 557 8 035 20 254 EBITDA (EBIT + amortyzacja) 613 7 726 8 608 20 903 ZYSK BRUTTO 6 426 5 916 10 850 15 929 ZYSK NETTO 5 304 4 751 8 837 12 587
 10. 10. WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY 2014 - 10 - Wskaźnik 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2014 – 31.09.2014 Rentowność sprzedaży 15,43% 29,55% ROE 19,99% 22,92% ROA 8,92% 9,96% Wskaźnik ogólnego zadłużenia 55,67% 57,14% Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 125,70% 133,57% P/E* 3,04 3,19 P/BV* 0,55 0,66 ** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2 FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego** FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów*** FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny * do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały
 11. 11. LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃPAŹDZIERNIK STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W IV Q 2014 - 11 - 2014 Spółka dominująca - EGB Investments S.A.  Podniesienie Programu Emisji Obligacji z 60 do 80 mln zł (XII 2014)  Emisja obligacji serii AD (XII 2014)  Objęcie 10.080 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 006 o wartości 780,74 zł każdy (XII 2014) Spółki zależne:  wykup obligacji serii O, P i U(X, XI, XII 2014)  emisja obligacji serii AB, AC, AD, AE, AF i AG
 12. 12. PORTFEL POZYSKANYCH WIERZYTELNOŚCI - 12 - nabyte 01.10 – 31.12.2014 obsługiwane w ramach zlecenia 01.10 – 31.12.2014 sekurytyzowane 01.10 – 31.12.2014 EGB Investments S.A. 23.073.524 zł 81.495.828 zł 133.287.037 zł EGB Finanse Sp. z o.o. 14.462.114 zł - - razem 37.535.638 zł 81.495.828 zł 133.287.037 zł nabyte 01.01 – 31.12.2014 obsługiwane w ramach zlecenia 01.01 – 31.12.2014 sekurytyzowane 01.01 – 31.12.2014 EGB Investments S.A. 268.992.997 zł 367.264.961 zł 625.775.065 zł EGB Finanse Sp. z o.o. 49.945.097 zł 402.098 zł - razem 318.938.094 zł 367.667.059 zł 625.775.065 zł
 13. 13. (52) 564 30 60 inwestor@egb.pl (52) 376 76 88 pr@egb.pl KONTAKT DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW: www.EGB.pl/relacje-inwestorskie m.egb.pl

×