Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
 mÉÉuÉxÉÉcÉå jÉåÇoÉ, fÉÉQûÉcÉÏ TüVåû ½ÉÇlÉÉ ZÉÉsÉÏ mÉQûhrÉÉxÉÉPûÏ
MüÉåhÉiÉå oÉsÉ aÉÌiÉqÉÉlÉ MüUiÉå? mÉ×juÉÏMüQåû uÉxiÉÔ M...
 aÉÑÃiuÉÉMüwÉïhÉ: lrÉÔOûlÉlÉå mÉërÉÉåaÉ AÉÍhÉ ÌlÉËU¤ÉhÉå ½É²ÉUå
AxÉå ÌuÉkÉÉlÉ qÉÉÇQûsÉå MüÐ MÑüPûsrÉÉWûÏ SÉålÉ uÉxiÉÔÇqÉk...
 aÉÉåsÉÉMüÉU ÌTüUhÉÉUÏ uÉxiÉÔ, aÉÉåsÉÉcrÉÉ MåÇüSìxjÉÉlÉÏ
AxÉhÉÉîrÉÉ uÉxiÉÔcrÉÉ AÉMüwÉïhÉÉcrÉÉ oÉsÉÉqÉÑVåû ÌTüUiÉ
UWûÉiÉå....
 lrÉÔOûlÉcÉÉ aÉÑÃiuÉÉMüwÉïhÉcÉÉ ÌlÉrÉqÉ: MÑüPûsrÉÉWûÏ SÉålÉ
uÉxiÉÔÇqÉkÉÏsÉ AÉMüwÉïhÉÉcÉå oÉsÉ irÉÉÇcrÉÉ uÉxiÉÑqÉÉlÉÉÇcrÉÉ...
 F = G m1. m2 / r2
F – aÉÑÃiuÉÉMüwÉïhÉÉcÉå
oÉsÉ
 m1 , m2 – uÉxiÉÔqÉÉlÉå
 r - uÉxiÉÔÇqÉkÉÏsÉ AÇiÉU
 G WûÉ ÎxjÉUÉÇMü AxÉÔlÉ irÉÉsÉÉ aÉÑÃiuÉÎxjÉUÉÇMü qWûhÉiÉÉiÉ.
uÉUÏsÉ xÉqÉÏMüUhÉÉiÉ eÉU m1 = m2 AÉÍhÉ AxÉåsÉ uÉ r
= 1 AxÉås...
 G = F r2 / m1 m2
 SI mÉ®iÉÏiÉ G cÉå LMüMü N-m2 / kg2 Wåû AÉWå,
CGS mÉ®iÉÏiÉ dyne-cm2 / gm2 Wåû LMüMü AÉWåû.
 G cÉÏ mÉë...
 SÉålÉ uÉxiÉÔÇmÉæMüÐ LMüÉcÉå uÉxiÉÔqÉÉlÉ ZÉÔmÉ eÉÉxiÉ AxÉåsÉ iÉU
eÉÉxiÉ uÉxiÉÔqÉÉlÉÉcrÉÉ ÌSzÉålÉå irÉÉ SÉålÉ uÉxiÉÔiÉÏsÉ
...
mÉÚjuÉÏcÉå aÉÑÃiuÉ iuÉUhÉ:
 mÉÚjuÉÏuÉU MüÉåhÉiÉÏWûÏ uÉxiÉÔ WûuÉåiÉÔlÉ ZÉÉsÉÏ rÉåiÉ AxÉåsÉ iÉU
irÉÉqÉkÉå LMüxÉqÉÉlÉ iuÉUhÉ...
 aÉäsÉÏsÉÏAÉå lÉÉuÉÉcrÉÉ zÉÉx§É¥ÉÉlÉå mÉërÉÉåaÉÉlÉå AxÉÉ ÌlÉwMüwÉï
MüÉRûsÉÉ MüÐ, aÉÑÃiuÉ iuÉUhÉ Wåû ZÉÉsÉÏ rÉåhÉÉîrÉÉ uÉx...
 g = GM/ r2
M = mÉ×juÉÏcÉå uÉxiÉÑqÉÉlÉ
 mÉ×juÉÏcrÉÉ mÉ׸pÉÉaÉÉuÉU g cÉå qÉÔsrÉ g = 9.8 m/s2
LuÉRåû AÉWåû. aÉÑÃiuÉ iuÉUhÉ...
 g crÉÉ ÌMüqÉiÉÏiÉ WûÉåiÉ eÉÉhÉÉUå oÉSsÉ
 (A) EÇcÉÏ lÉÑxÉÉU g qÉkÉå oÉSsÉ
 mÉ×juÉÏcrÉÉ MåÇüSìÉmÉÉxÉÔlÉ SÕU eÉÉiÉÉlÉÉ g ...
 (oÉ) ZÉÉåsÉÏlÉÑxÉÉU g qÉkÉÏsÉ oÉSsÉ
 mÉ×juÉÏcrÉÉ MåÇüSìÉeÉuÉVû eÉÉF sÉÉaÉsrÉÉxÉ g cÉå qÉÔsrÉ MüqÉÏ
WûÉåiÉ eÉÉiÉå. mÉÚju...
 (Mü) mÉ×jÉÏcrÉÉ AÉMüÉUÉmÉëqÉÉhÉå g qÉkÉÏsÉ oÉSsÉ
 mÉ×juÉÏ uÉÉOûÉåVûÏ lÉxÉÔlÉ kÉëÑuÉÉÇeÉuÉVû ÌiÉcÉÉ AÉMüÉU jÉÉåQûÉ
cÉmÉO...
uÉeÉlÉ uÉ uÉxiÉÑqÉÉlÉ
 uÉxiÉÑqÉÉlÉ ( m ) qWûhÉeÉå uÉxiÉÑqÉkÉå AxÉhÉÉîrÉÉ mÉSÉjÉÉïcÉÉ xÉÇcÉrÉ.
uÉxiÉÑqÉÉlÉ Wåû xÉuÉï§É xÉÉ...
uÉeÉlÉ uÉ uÉxiÉÑqÉÉlÉ
 uÉxiÉÑqÉÉlÉ ( m ) qWûhÉeÉå uÉxiÉÑqÉkÉå AxÉhÉÉîrÉÉ mÉSÉjÉÉïcÉÉ
xÉÇcÉrÉ. uÉxiÉÑqÉÉlÉ Wåû xÉuÉï§É xÉÉ...
 g cÉÏ ÌMÇüqÉiÉ xÉaÉVûÏMüQåû xÉÉUZÉÏ lÉÉWûÏå. irÉÉqÉÑVåû
mÉ×juÉÏuÉU uÉxiÉÔcÉå uÉeÉlÉ kÉëÑuÉÉuÉU eÉÉxiÉ pÉUiÉå iÉU
ÌuÉwÉÑu...
qÉÑ£ümÉiÉlÉ
 eÉU LZÉÉSÏ uÉxiÉÔ Tü£ü aÉÑÃiuÉÉMüwÉïhÉÉlÉå ZÉÉsÉÏ mÉQûiÉ
AxÉåsÉ iÉU ÌiÉcÉå qÉÑ£ümÉiÉlÉ WûÉåiÉ AÉWåû AxÉå qWû...
 qÉÑ£ümÉiÉlÉÉiÉ ZÉÉsÉÏ mÉQûhÉÉîrÉÉ uÉxiÉÔÇxÉÉPûÏ aÉÑÃiuÉ-iuÉUhÉ
g AxÉsrÉÉlÉå aÉiÉÏÌuÉwÉrÉMü xÉqÉÏMüUhÉå
 (ÌuÉUÉåkÉ zÉÔlr...
Lesson12
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Lesson12

686 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Lesson12

 1. 1.  mÉÉuÉxÉÉcÉå jÉåÇoÉ, fÉÉQûÉcÉÏ TüVåû ½ÉÇlÉÉ ZÉÉsÉÏ mÉQûhrÉÉxÉÉPûÏ MüÉåhÉiÉå oÉsÉ aÉÌiÉqÉÉlÉ MüUiÉå? mÉ×juÉÏMüQåû uÉxiÉÔ MüzÉÉ AÉMüwÉïsrÉÉ eÉÉiÉÉiÉ?
 2. 2.  aÉÑÃiuÉÉMüwÉïhÉ: lrÉÔOûlÉlÉå mÉërÉÉåaÉ AÉÍhÉ ÌlÉËU¤ÉhÉå ½É²ÉUå AxÉå ÌuÉkÉÉlÉ qÉÉÇQûsÉå MüÐ MÑüPûsrÉÉWûÏ SÉålÉ uÉxiÉÔÇqÉkÉå LMüqÉåMüÉÇmÉëiÉÏ AÉMüwÉïhÉÉcÉå oÉsÉ AxÉiÉå. ½ÉsÉÉ aÉÑÃiuÉÉMüwÉïhÉÉcÉå oÉsÉ qWûhÉiÉÉiÉ.
 3. 3.  aÉÉåsÉÉMüÉU ÌTüUhÉÉUÏ uÉxiÉÔ, aÉÉåsÉÉcrÉÉ MåÇüSìxjÉÉlÉÏ AxÉhÉÉîrÉÉ uÉxiÉÔcrÉÉ AÉMüwÉïhÉÉcrÉÉ oÉsÉÉqÉÑVåû ÌTüUiÉ UWûÉiÉå. AzÉÉ oÉsÉÉsÉÉ MåÇüSìMüÐrÉ oÉsÉ qWûhÉiÉÉiÉ. aÉëWû uÉ xÉÔrÉï ½ÉiÉÏsÉ MåÇüSìMüÐrÉ oÉsÉÉqÉÑVåû aÉëW xÉÔrÉÉïpÉÉåuÉiÉÏ ÌTüUiÉ AxÉiÉÉiÉ.
 4. 4.  lrÉÔOûlÉcÉÉ aÉÑÃiuÉÉMüwÉïhÉcÉÉ ÌlÉrÉqÉ: MÑüPûsrÉÉWûÏ SÉålÉ uÉxiÉÔÇqÉkÉÏsÉ AÉMüwÉïhÉÉcÉå oÉsÉ irÉÉÇcrÉÉ uÉxiÉÑqÉÉlÉÉÇcrÉÉ aÉÑhÉÉMüÉUÉzÉÏ xÉqÉÉlÉÑmÉÉiÉÏ uÉ uÉxiÉÔÇqÉkÉÏsÉ AÇiÉUÉcrÉÉ urÉxiÉÉlÉÑmÉÉiÉÏ AxÉiÉå. http://erc-pune.org/index.php/component/option,com_seyret/Itemid,0/catid,3/
 5. 5.  F = G m1. m2 / r2 F – aÉÑÃiuÉÉMüwÉïhÉÉcÉå oÉsÉ  m1 , m2 – uÉxiÉÔqÉÉlÉå  r - uÉxiÉÔÇqÉkÉÏsÉ AÇiÉU
 6. 6.  G WûÉ ÎxjÉUÉÇMü AxÉÔlÉ irÉÉsÉÉ aÉÑÃiuÉÎxjÉUÉÇMü qWûhÉiÉÉiÉ. uÉUÏsÉ xÉqÉÏMüUhÉÉiÉ eÉU m1 = m2 AÉÍhÉ AxÉåsÉ uÉ r = 1 AxÉåsÉ iÉU G = F. ½ÉcÉÉ AjÉï AxÉÉ MüÐ,  SÉålÉ LMü LMüMü uÉxiÉÑqÉÉlÉÉÇqÉkÉÏsÉ AÇiÉUWûÏ eÉU LMü LMüMü AxÉåsÉ, iÉU irÉÉqÉkÉå AxÉhÉÉîrÉÉ AÉMüwÉïhÉÉcÉå oÉsÉ WûÉcÉ aÉÑÃiuÉÎxjÉUÉÇMü AxÉiÉÉå.
 7. 7.  G = F r2 / m1 m2  SI mÉ®iÉÏiÉ G cÉå LMüMü N-m2 / kg2 Wåû AÉWå, CGS mÉ®iÉÏiÉ dyne-cm2 / gm2 Wåû LMüMü AÉWåû.  G cÉÏ mÉërÉÉåaÉÉÇlÉÏ MüÉRûsÉåsÉÏ ÌMÇüqÉiÉ 6.678 10-11 Nm2 / kg2 LuÉRûÏ AxÉiÉå.
 8. 8.  SÉålÉ uÉxiÉÔÇmÉæMüÐ LMüÉcÉå uÉxiÉÔqÉÉlÉ ZÉÔmÉ eÉÉxiÉ AxÉåsÉ iÉU eÉÉxiÉ uÉxiÉÔqÉÉlÉÉcrÉÉ ÌSzÉålÉå irÉÉ SÉålÉ uÉxiÉÔiÉÏsÉ aÉÑÃiuÉÉMüwÉïhÉÉcÉå mÉËUhÉÉqÉÏ oÉsÉ sÉÉaÉiÉå.
 9. 9. mÉÚjuÉÏcÉå aÉÑÃiuÉ iuÉUhÉ:  mÉÚjuÉÏuÉU MüÉåhÉiÉÏWûÏ uÉxiÉÔ WûuÉåiÉÔlÉ ZÉÉsÉÏ rÉåiÉ AxÉåsÉ iÉU irÉÉqÉkÉå LMüxÉqÉÉlÉ iuÉUhÉ ÌlÉqÉÉïhÉ WûÉåiÉå MüÉUhÉ irÉÉuÉU mÉ×juÉÏcÉå oÉsÉ MüÉrÉï MüUiÉ AxÉiÉå. rÉÉsÉÉcÉ aÉÑÃiuÉ iuÉUhÉ ( g ) qWûhÉiÉÉiÉ.
 10. 10.  aÉäsÉÏsÉÏAÉå lÉÉuÉÉcrÉÉ zÉÉx§É¥ÉÉlÉå mÉërÉÉåaÉÉlÉå AxÉÉ ÌlÉwMüwÉï MüÉRûsÉÉ MüÐ, aÉÑÃiuÉ iuÉUhÉ Wåû ZÉÉsÉÏ rÉåhÉÉîrÉÉ uÉxiÉÔcrÉÉ uÉxiÉÔqÉÉlÉÉuÉU AuÉsÉÇoÉÔlÉ lÉxÉiÉå. iÉå Tü£ü mÉÚjuÉÏcrÉÉ uÉxiÉÔqÉÉlÉÉuÉU AÉÍhÉ uÉxiÉÔcrÉÉ mÉ×juÉÏmÉÉxÉÔlÉcrÉÉ AÇiÉUÉuÉU AuÉsÉÇoÉÔlÉ AxÉiÉå.
 11. 11.  g = GM/ r2 M = mÉ×juÉÏcÉå uÉxiÉÑqÉÉlÉ  mÉ×juÉÏcrÉÉ mÉ׸pÉÉaÉÉuÉU g cÉå qÉÔsrÉ g = 9.8 m/s2 LuÉRåû AÉWåû. aÉÑÃiuÉ iuÉUhÉÉcÉÏ ÌSzÉÉ lÉåWûqÉÏ mÉ×juÉÏcrÉÉ MåÇüSìÉMüQåû AxÉsrÉÉlÉå g cÉÏ ÌMÇüqÉiÉ lÉåWûqÉÏ GhÉ brÉÉuÉÏ.  uÉxiÉÔ uÉU TåüMüsÉÏ AxÉiÉÉ uÉxiÉÔcÉÏ aÉiÉÏ aÉÑÃiuÉÉMüwÉïhÉÉcrÉÉ ÌuÉî AxÉsrÉÉlÉå uÉxiÉÔqÉkÉå AuÉiuÉUhÉ ÌMÇüuÉÉ qÉÇSlÉ WûÉåiÉå. irÉÉqÉÑVåû uÉxiÉÔcÉÏ aÉiÉÏ MüqÉÏ WûÉåiÉ eÉÉiÉå. iÉÏ zÉÔlrÉ fÉÉsrÉÉuÉU uÉxiÉÔ ZÉÉsÉÏ rÉåhrÉÉxÉ xÉÑUuÉÉiÉ WûÉåiÉå.
 12. 12.  g crÉÉ ÌMüqÉiÉÏiÉ WûÉåiÉ eÉÉhÉÉUå oÉSsÉ  (A) EÇcÉÏ lÉÑxÉÉU g qÉkÉå oÉSsÉ  mÉ×juÉÏcrÉÉ MåÇüSìÉmÉÉxÉÔlÉ SÕU eÉÉiÉÉlÉÉ g cÉå qÉÔsrÉ MüqÉÏ WûÉåiÉ eÉÉiÉå. eÉU uÉxiÉÔ mÉ×juÉÏcrÉÉ mÉ׸pÉÉaÉÉmÉÉxÉÔlÉ h LuÉžÉ EÇcÉÏuÉU AxÉåsÉ iÉU g cÉÏ ÌMÇüqÉiÉ 1/ (R+h) 2 ½É mÉëqÉÉhÉÉiÉ oÉSsÉiÉå.  R = mÉ×juÉÏcÉÏ Ì§ÉerÉÉ
 13. 13.  (oÉ) ZÉÉåsÉÏlÉÑxÉÉU g qÉkÉÏsÉ oÉSsÉ  mÉ×juÉÏcrÉÉ MåÇüSìÉeÉuÉVû eÉÉF sÉÉaÉsrÉÉxÉ g cÉå qÉÔsrÉ MüqÉÏ WûÉåiÉ eÉÉiÉå. mÉÚjuÉÏcrÉÉ AÉiÉ g xÉÉPûÏ uÉUÏsÉ xÉ賈 sÉÉaÉÔ WûÉåiÉ lÉÉWûÏ. mÉ×juÉÏcrÉÉ MåÇüSìÉmÉÉzÉÏ g cÉå qÉÔsrÉ zÉÔlrÉ AxÉiÉå.  mÉ×juÉÏcrÉÉ mÉ׸pÉÉaÉÉuÉU g cÉå qÉÔsrÉ xÉaÉtrÉÉiÉ eÉÉxiÉ AxÉiÉå.
 14. 14.  (Mü) mÉ×jÉÏcrÉÉ AÉMüÉUÉmÉëqÉÉhÉå g qÉkÉÏsÉ oÉSsÉ  mÉ×juÉÏ uÉÉOûÉåVûÏ lÉxÉÔlÉ kÉëÑuÉÉÇeÉuÉVû ÌiÉcÉÉ AÉMüÉU jÉÉåQûÉ cÉmÉOûÉ AÉWåû.  mÉ×juÉÏcÉÏ Ì§ÉerÉÉ kÉëÑuÉÉÇeÉuÉVû MüqÉÏ qWûhÉÔlÉ g eÉÉxiÉ (g = 9.83 m/s2 ) iÉU ÌuÉwÉÑuÉuÉרÉÉuÉU ̧ÉerÉÉ eÉÉxiÉ qWûhÉÔlÉ g MüqÉÏ ( g = 9.78 m/ s2 ) AÉWåû.  g cÉÏ xÉUÉxÉUÏ ÌMÇüqÉiÉ 9.8 m/s2 bÉåiÉsÉÏ eÉÉiÉå.
 15. 15. uÉeÉlÉ uÉ uÉxiÉÑqÉÉlÉ  uÉxiÉÑqÉÉlÉ ( m ) qWûhÉeÉå uÉxiÉÑqÉkÉå AxÉhÉÉîrÉÉ mÉSÉjÉÉïcÉÉ xÉÇcÉrÉ. uÉxiÉÑqÉÉlÉ Wåû xÉuÉï§É xÉÉUZÉåcÉ AxÉiÉå. lrÉÔOûlÉcrÉÉ mÉWûÏsrÉÉ ÌlÉrÉqÉÉlÉÑxÉÉU uÉxiÉÑqÉÉlÉ Wåû uÉxiÉÑcrÉÉ eÉQûiuÉÉcÉå qÉÉmÉlÉ AÉWåû. uÉxiÉÑqÉÉlÉÉcÉå SI LMüMü ÌMüsÉÉåaÉëäqÉ AÉWåû. iÉUÉeÉÔ lÉåWûqÉÏ uÉxiÉÑqÉÉlÉÉÇcÉÏ iÉÑsÉlÉÉ MüUiÉÉå.  uÉxiÉÔcÉå uÉeÉlÉ ( w ) qWûhÉeÉå uÉxiÉÔuÉU MüÉrÉï MüUhÉÉUå mÉ×juÉÏcÉå aÉÑÃiuÉoÉsÉ.  w = m (GM / R2 ) = mg
 16. 16. uÉeÉlÉ uÉ uÉxiÉÑqÉÉlÉ  uÉxiÉÑqÉÉlÉ ( m ) qWûhÉeÉå uÉxiÉÑqÉkÉå AxÉhÉÉîrÉÉ mÉSÉjÉÉïcÉÉ xÉÇcÉrÉ. uÉxiÉÑqÉÉlÉ Wåû xÉuÉï§É xÉÉUZÉåcÉ AxÉiÉå. lrÉÔOûlÉcrÉÉ mÉWûÏsrÉÉ ÌlÉrÉqÉÉlÉÑxÉÉU uÉxiÉÑqÉÉlÉ Wåû uÉxiÉÑcrÉÉ eÉQûiuÉÉcÉå qÉÉmÉlÉ AÉWåû. uÉxiÉÑqÉÉlÉÉcÉå SI LMüMü ÌMüsÉÉåaÉëäqÉ AÉWåû. iÉUÉeÉÔ lÉåWûqÉÏ uÉxiÉÑqÉÉlÉÉÇcÉÏ iÉÑsÉlÉÉ MüUiÉÉå.  uÉxiÉÔcÉå uÉeÉlÉ ( w ) qWûhÉeÉå uÉxiÉÔuÉU MüÉrÉï MüUhÉÉUå mÉ×juÉÏcÉå aÉÑÃiuÉoÉsÉ.  w = m (GM / R2 ) = mg
 17. 17.  g cÉÏ ÌMÇüqÉiÉ xÉaÉVûÏMüQåû xÉÉUZÉÏ lÉÉWûÏå. irÉÉqÉÑVåû mÉ×juÉÏuÉU uÉxiÉÔcÉå uÉeÉlÉ kÉëÑuÉÉuÉU eÉÉxiÉ pÉUiÉå iÉU ÌuÉwÉÑuÉuÉרÉÉuÉU MüqÉÏ pÉUiÉå.  uÉeÉlÉÉcÉå LMüMü, lrÉÔOûlÉ Wåû AÉWåû MüÉUhÉ uÉeÉlÉ Wåû uÉxiÉÔuÉUcÉå aÉÑÃiuÉoÉsÉ AxÉiÉå.  mÉëirÉåMü aÉëWûÉxÉÉPûÏ g cÉå qÉÔsrÉ uÉåaÉVåû AxÉsrÉÉlÉå mÉëirÉåMü aÉëWûÉuÉU uÉxiÉÔcÉå uÉeÉlÉ uÉåaÉVåû pÉUåsÉ.
 18. 18. qÉÑ£ümÉiÉlÉ  eÉU LZÉÉSÏ uÉxiÉÔ Tü£ü aÉÑÃiuÉÉMüwÉïhÉÉlÉå ZÉÉsÉÏ mÉQûiÉ AxÉåsÉ iÉU ÌiÉcÉå qÉÑ£ümÉiÉlÉ WûÉåiÉ AÉWåû AxÉå qWûhÉsÉå eÉÉiÉå uÉ irÉÉ uÉxiÉÔcrÉÉ aÉiÉÏsÉÉ AÉmÉhÉ qÉÑ£ümÉiÉlÉÉcÉÏ aÉiÉÏ qWûhÉiÉÉå.  WûuÉåqÉkÉÔlÉ uÉxiÉÔ ZÉÉsÉÏ mÉQûiÉÉlÉÉ qÉÑ£ümÉiÉlÉ WûÉåF zÉMüiÉ lÉÉWûÏ MüÉUhÉ WûuÉÉ qÉÑ£ümÉiÉlÉÉsÉÉ ÌuÉUÉåkÉ MüUiÉå.  Tü£ü ÌlÉuÉÉïiÉ eÉÉaÉåiÉ xÉuÉï uÉxiÉÔ LMüxÉÉUZrÉÉ aÉÑÃiuÉ- iuÉUhÉÉlÉå ZÉÉsÉÏ rÉåiÉÉiÉ.
 19. 19.  qÉÑ£ümÉiÉlÉÉiÉ ZÉÉsÉÏ mÉQûhÉÉîrÉÉ uÉxiÉÔÇxÉÉPûÏ aÉÑÃiuÉ-iuÉUhÉ g AxÉsrÉÉlÉå aÉiÉÏÌuÉwÉrÉMü xÉqÉÏMüUhÉå  (ÌuÉUÉåkÉ zÉÔlrÉ qÉÉlÉÔlÉ) ZÉÉsÉÏsÉmÉëqÉÉhÉå WûÉåiÉÉiÉ,  v = u + gt, S = ut + ½ gt2, v2 = u2 + 2gs  ½É xÉqÉÏMüUhÉÉiÉÏsÉ xÉÇ¥ÉÉÇcÉå AjÉï AÉkÉÏ AÉsrÉÉmÉëqÉÉhÉåcÉ AÉWåûiÉ.

×