Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

7 landsby lar status og muligheder

 1. PLANLÆGNING PROJEKTERING Landsby-LAR - status og muligheder Evaluering Overordnet planlægning Foranalyse Projektering og udførelse Drift • Analyse af eksisterende systemer • Spildevandsplan • Klimatilpasningsplan • Vandhandleplan • Før projektering • Idéoplæg • Planalternativer • Business Case • Modellering af planlagte systemer • Projektering • Dimensionering • Driftsplan DRIFT
 2. 7. februar 2015 2 Evaluering • Analyse af eksisterende systemer Opgaven – udmøntelse af strategiplan for Odder Spildevand dvs. nedlæg 2 renseanlæg og separer 3 byer, herunder at etablere LAR-anlæg for 100 ejendomme • Rammeaftale • Fra fælleskloak til separatkloak – det er klart • Mest kloakering for pengene • Eksisterende kloak er nedslidt og bør i stor udstrækning renoveres eller udskiftes • Geotekniske forhold og nedsivningsmuligheder er meget skiftende og generelt udfordrende • WORKSHOP • Driftsoplysninger omkring problemområder • Trin 1 notater og supplerende nedsivningsundersøgelser for alle 3 byer • TV-inspektion • bluespot • Ideskabelse • Kundeinddragelse
 3. 7. februar 2015 3 Overordnet planlægning • Spildevandsplan • Klimatilpasningsplan • Vandhandleplan Udarbejdelse af 4 tillæg til den eksisterende spildevandsplan samt som udløber af projektet en ny spildevandsplan. Der åbnes i tillæggene op for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag for kunder der selv håndterer deres regnvand. Resultater af modelberegninger indgår i kommunens klimatilpasningsplan og behov for eventuelle tiltag skal indgå i vores projekt
 4. 7. februar 2015 4 Foranalyse • Før projektering • Idéoplæg • Planalternativer • Business Case • Modellering af planlagte systemer Udarbejdelse af ideoplæg/forprojekter for alle 3 byer Det vælges på baggrund af trin 1 notater at fokusere indsatsen med at få etableret LAR- anlæg hos 100 kunder i Hundslund da nedsivningsforholdene her er langt bedre end i de øvrige byer. Hovedfokus herefter er kundeindragelses- processen/kommunikation: • LAR-temadag • For-enden-af-vejen møder med alle husstande (147) • Demonstrationshave • Artikler i lokalblade og –radio • Løbende orienteringer på hjemmeside
 5. 7. februar 2015 5 Foranalyse • Før projektering • Idéoplæg • Planalternativer • Business Case • Modellering af planlagte systemer Efter tilbagemeldinger er der udarbejdet notat vedr. anlægsøkonomi mv. • Overslag separering – ca. 16 mio. • LAR for dem der ønsker det og hvor det giver økonomisk værdi for forsyningen – ca. 13,5 mio. • 100 % LAR – håndtering af borgere der ikke ønsker selv at etablere LAR sammen med løsningerne for vejvand – ca. 11,6 mio. • Hvis alle havde ønsket selv at etablere LAR – ca. 11 mio. • For LAR-løsningerne dækker tilbagebetalingen af tilslutningsbidrag 2-3 mio. kr.
 6. 7. februar 2015 6 Foranalyse • Før projektering • Idéoplæg • Planalternativer • Business Case • Modellering af planlagte systemer • På et lignende projekt i Sdr. Hygum for Vejen Forsyning • Overslag separering – ca. 20 mio. • LAR for dem der ønsker det og hvor det giver økonomisk værdi for forsyningen – ca. 13 mio. • Heraf ca. 4 mio. i tilbagebetaling LAR-tur med vej-, plan- og miljøafdeling i det jysk/fynske • Workshop med endelig afklaring af muligheder og økonomi i forhold til vejvand • Opkvalificering af lokale kloakmestre, anlægsgartnere og havearkitekter • Gennemgang og optimering af myndighedens administrationspraksis for nedsivningstilladelser
 7. 7. februar 2015 7 Resultatet af kundeindragelsen Ca. 70 % ønsker at udtræde
 8. 7. februar 2015 8
 9. 7. februar 2015 9 Projektering og udførelse • Projektering • Dimensionering I øjeblikket kører måleprogrammet i forhold til et trin 2-notat der med geotekniske undersøgelser og modellering mere detaljeret redegør for geoteknik, nedsivnings-kapacitet og påvirkning af grundvandsspejl. Samtidigt arbejder vi projekteringen med: • et mulighedskort der beskriver de områder hvor det er muligt at etablere offentlige nedsivningsløsninger for vejvand og kunder der fortsat er tilsluttet det offentlige system. • modulopbyggede nedsivningsløsninger der sikrer den laveste pris samtidigt med mulighed for løbende at tilpasse anlægsprojektet til de lokale forhold og ændringer i projektet. • LAR-løsninger til forskønnelse af byrum • LAR-løsninger til højnelse af trafiksikkerheden
 10. 7. februar 2015 10 • Driftsplan Samtidigt med projekteringen arbejder vi med: • Udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesvejledning for LAR-anlæg • Prissætning og ansvarsfordeling i forhold til den ændrede drift af et LAR-anlæg i forhold til en traditionel løsning • Erfaringsopsamling fra gode og mindre gode løsninger • Forventning om færre fejlkoblinger og mindre uvedkommende vand på spildevandskloaken Drift
 11. Mulighederne i Landsby-LAR 7. februar 2015 11 • Mere kloak for pengene – både for kunde og forsyning • En separering der virker • Mere end bare kloak • Kunderne oplever muligheder i stedet for udfordringer og udgifter • Kunderne bliver mere bevidste om deres regnvand i stedet for det bare forsvinder i et rør
Publicité