Publicité

Skybrudsproces, fra plan til virkelighed

6 May 2017
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Skybrudsproces, fra plan til virkelighed

 1. EVA temadag 5. Februar 2015 Julie Friis Ziersen SKYBRUDSPROCES - FRA PLAN TIL VIRKELIGHED
 2. 2
 3. 3 UMIDDELBARE TILTAG NØDOVERLØB • Vandet samles bag kajkanter og løber ned i kældre.
 4. 4 UMIDDELBARE TILTAG NØDOVERLØB
 5. 5
 6. 6
 7. 7 UMIDDELBARE TILTAG NØDOVERLØB • Ny Kongensgade • Havnegade • Holmens kirke • Nationalbanken • Ved Stranden • Højbro Plads
 8. 8 UMIDDELBARE TILTAG NØDUDLØB
 9. 9 SIMPLE LOKALE TILTAG • Højvandslukker i kældre • Hævede nedkørsler til parkeringskældre • Etc.
 10. 10 AFSKUDTE DÆKSLER ER DØDSFÆLDER!
 11. 11 2009 Klimaplan 2011 Klimatilpasningsplan – Ingen opstuvning til terræn fra fællessystem ved en 10-års hændelse – Tilpasning til øgede regnmængder gennem frakobling af 30% af de befæstede flader 2012 Skybrudsplan – Nyt servicemål: Max. 10 cm vand på terræn ved en 100-års hændelse Socio-økonomisk cost-benefit analyse 2013 Skybrudskonkretiseringer SKYBRUDSPROCES KOMMUNAL PLANLÆGNING OG LOVGIVNING
 12. 12 Socio-økonomisk cost-benefit analyse Optimale service niveau (Skadeomkostninger vanddybde > 10 cm)
 13. 13 Med de seneste ændringer i lovgivningen kan vandselskaberne bidrage til skybrudssikringen gennem: • Hydraulisk overblik over det samlede vandsystem • Underjordiske (traditionelle) løsninger – Ledninger, bassiner, tunneler etc. • Overflade (blå/grønne) løsninger – Medfinansiere kommunale og private projekter – Betale for transport og forsinkelse af vand • Inkludere disse omkostninger i vandprisen SKYBRUDSPROCES LOVGIVNING
 14. 14 SKYBRUDSKONKRETISERINGER 7 HYDROLOGISKE OPLANDE I KØBENHAVN
 15. 15 • Hovedvægt på overfladeløsninger • Parker og åbne pladser til forsinkelse og magasinering • Veje til transport • Supplerende underjordiske anlæg • Fokus på synergier mellem nye blå/grønne elementer og – Livskvalitet – Trafik – Urban Heat Island-effect • Også til hverdagsregn SKYBRUDSKONKRETISERINGER
 16. 16 TYPOLOGIER • Skybrudsveje • Forsinkelsesveje • Forsinkelsespladser • Grønne veje Anlæg ”under jorden”
 17. 17 2014 – Roller og principper for omkostningsfordeling – Synergieffekter og implementeringsrækkefølge – Politisk godkendelse af projektbeskrivelser 2015 – Aftale mellem Københavns Kommune og HOFOR – Politisk vedtagelse – Ansøgning til Forsyningssekretariatet – Samarbejdsaftaler SKYBRUDSPROCES
 18. 18 Medfinansieringsprojekter vs. traditionelle forsyningsprojekter • Projektejer • Projektleder • Drift (daglig og hændelsesbaseret) • Finansiering ROLLER OG PRINCIPPER FOR OMKOSTNINGSFORDELING
 19. 19 BEK nr 1431 af 16/12/2014 Bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand § 2. Spildevandsforsyningsselskaber kan alene afholde og indregne udgifter, som efter en konkret vurdering er nødvendige af hensyn til et alternativt projekts håndtering af tag- og overfladevand, herunder omkostninger til investering, drift og vedligeholdelse, samt omkostninger til retablering ROLLER OG PRINCIPPER FOR OMKOSTNINGSFORDELING
 20. 20 • Ny vejbefæstelse og fortov • Regulering/flytning af rendestensbrønde • Regulering af kantsten • Tilpasning af adgangsforhold til private ejendomme • Afgravning og sænkning af vejoverflade • Flytning af vejudstyr og -træer • Osv. ROLLER OG PRINCIPPER FOR OMKOSTNINGSFORDELING
 21. 21 Skybrudssikring af København og Frederiksberg: • Vandselskaberne: 8 milliarder kr. for etablering af de nødvendige hydrauliske elementer. • Kommunale omkostninger: Yderligere 100-vis af millioner til byrumsforskønnelse, afhængig af udstyr og ambitioner: Græs eller marmor? • Private omkostninger: Husejere skal selv sikre deres ejendomme mod 10 cm vand på terræn og installere højvandslukker. ROLLER OG PRINCIPPER FOR OMKOSTNINGSFORDELING
 22. 22 2014 – Roller og principper for omkostningsfordeling – Synergieffekter og implementeringsrækkefølge – Politisk godkendelse af projektbeskrivelser 2015 – Aftale mellem Københavns Kommune og HOFOR – Politisk vedtagelse – Ansøgning til Forsyningssekretariatet – Samarbejdsaftaler SKYBRUDSPROCES
 23. 23 SYNERGIEFFEKTER OG IMPLEMENTERINGSRÆKKEFØLGE Koordinering af • Forsyningsarter • Vejrenovering • Pladsrenovering • Cykelstier • Byudvikling • Mv. Hydrauliske afhængigheder Projektbeskrivelser og -pakker
 24. 24 2014 – Roller og principper for omkostningsfordeling – Synergieffekter og implementeringsrækkefølge – Politisk godkendelse af projektbeskrivelser 2015 – Aftale mellem Københavns Kommune og HOFOR – Politisk vedtagelse – Ansøgning til Forsyningssekretariatet – Samarbejdsaftaler SKYBRUDSPROCES
 25. 25 2014 – Roller og principper for omkostningsfordeling – Synergieffekter og implementeringsrækkefølge – Politisk godkendelse af projektbeskrivelser 2015 – Aftale mellem Københavns Kommune og HOFOR – Politisk vedtagelse – Ansøgning til Forsyningssekretariatet – Samarbejdsaftaler SKYBRUDSPROCES
 26. 26 Rammeansøgning for hvert hydrologisk opland • Vision og strategi • Oplandets hydrologiske sammenhæng, udfordringer og potentialer • Beskrivelse og overslag for projektomkostninger • Gennemgang af enkeltprojekter (alle projekter!) – (Hydraulisk) beskrivelse af projektet – Medfinansieringsdelens bestanddele – Traditionel løsning – Anlægs- og driftsomkostninger for både skybrudsløsning og traditionel løsning fordelt på kommune og forsyning – Kort over projektområde ANSØGNING TIL FORSYNINGSSEKRETARIATET
 27. 27 2014 – Roller og principper for omkostningsfordeling – Synergieffekter og implementeringsrækkefølge – Politisk godkendelse af projektbeskrivelser 2015 – Aftale mellem Københavns Kommune og HOFOR – Politisk vedtagelse – Ansøgning til Forsyningssekretariatet – Samarbejdsaftaler SKYBRUDSPROCES
 28. 28 – Frederiksberg – Kommuner omkring Damhusåen – Kommuner nord for København – Private vejlaug og grundejerforeninger… SAMARBEJDSAFTALER
 29. 29 2015-? – Implementeringsperiode på ca. 20-30 år med projektering og udførelse af ca. 350 projekter – 2015: de første medfinansieringsprojekter i samarbejde med Københavns Kommune, ca. 10 HOFOR skybrudsprojekter SKYBRUDSPROJEKTER
 30. 30 FRA KLIMAUDFORDRINGER TIL SAMFUNDSVÆRDISKABENDE LØSNINGER Traditionelle løsninger – tunnel Løsninger til gavn for København, borgerne, erhvervslivet, turisme mv.
 31. 31 Tak for opmærksomheden!
Publicité