Publicité

Блок 3 Громадський порядок і безпека

Communications manager - Europe without barriers à Europe without barriers
5 Jun 2016
Блок 3 Громадський порядок і безпека
Блок 3 Громадський порядок і безпека
Блок 3 Громадський порядок і безпека
Блок 3 Громадський порядок і безпека
Publicité
Блок 3 Громадський порядок і безпека
Блок 3 Громадський порядок і безпека
Блок 3 Громадський порядок і безпека
Блок 3 Громадський порядок і безпека
Prochain SlideShare
Блок 2 Нелегальна міграція, включаючи реадмісіюБлок 2 Нелегальна міграція, включаючи реадмісію
Chargement dans ... 3
1 sur 8
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

En vedette(20)

Publicité

Similaire à Блок 3 Громадський порядок і безпека(20)

Plus de Europe without barriers(20)

Publicité

Dernier(20)

Блок 3 Громадський порядок і безпека

  1. аналітичнийзвіт БЛОК 3 ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК ТА БЕЗПЕКА
  2. БЛОК 3. ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК ТА БЕЗПЕКА2015 Необхідність впровадження реформ у сфері Громадського порядку та безпеки зумовлено висо- ким запитом збоку громадськості, експертного середовища та міжнародних партнерів Украї- ни. Зокрема, згідно з всеукраїнським опитуванням Фонду «Демократичні ініціативи» саме Анти- корупційна реформа та Реформа органів правопорядку на думку звичайних громадян є найбільш пріоритетними в Україні1 . Тож, на фоні високого рівня корупції, недовіри до органів правопоряд- ку та судової системи, План дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України (ПДВЛ) став лише приводом для здійснення конкретних реформ у наступних сферах: Загалом, роботу українських органів влади по виконанню третього блоку Плану дій з візової лібералізації можна розділити на три часових періоди: 1) з кінця 2010 по 2012 роки – відчутний прогрес у виконанні першої фази третього блоку ПДВЛ, прийняття низки нових концепцій та законів; 2)2013рік–затишшяувиконанніПДВЛ,відкладенняпідписанняУгодипроАсоціаціюміж Україною та ЄС та події Революції гідності; 3) з 2014 по сьогодні – активний період виконання ключових пунктів та рекомендацій ПДВЛ під керівництвом новообраного Президента, Верхов- ноїРадитаУряду.Тож,дляоцінкипрогресуУкраїниувиконанніТретьогоблокуПДВЛ«Громадська безпека та порядок» необхідним є окремо розглянути усі з вищенаведених сфер в розрізі вказа- них п’яти років. 1 http://dif.org.ua/ua/publications/press-relizy/reformi-v-ukselennja.htm Попередження та боротьба з організованою злочинністю, тероризмом та корупцією Судове співробітництво у кримінальних справах Правоохоронне співробітництво Захист даних
  3. БЛОК 3. ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК ТА БЕЗПЕКА2015 Робота по третьому блока розпочалась зі внесення змін до Закону «Про організацій- но-правові основи боротьби з організованою злочинністю» та ухвалення Плану заходів та Концепції боротьби з організованою злочинністю у 2011-2012 роках. Основними ви- конавцями Плану заходів було визначено Міністерство Внутрішніх справ, СБУ, Державну Податкову Службу, Держмитслужбу, Адміністрацію Державну Прикордонну Службу. Ста- ном на 2012 рік Україна приєдналася до всіх конвенцій ООН і Ради Європи, що мають відношення до сфері боротьби з організованою злочинністю, протидії торгівлі людьми, антикорупційної діяльності, протидії відмиванню коштів та боротьби з тероризмом. Для підвищення ефективності боротьби з організованою злочинністю необхідно було запро- вадити більш просунутий вид конфіскації майна, зокрема розширену конфіскацію до ви- несення вироку, а також створення незалежного агентства для управління вилученими і конфіскованими активами. Після подій Революції Гідності боротьба з організованою злочинністю набула нових обер- тів. Загальне бачення процесу реформ було відображено у новій Стратегії національної безпеки та Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових ін- ститутів на 2015-2020 роки. До того ж, було розпочато реформу Міністерства внутрішніх справ, відповідно до якої, було розформовано головний відділ по боротьбі з організо- ваною злочинністю (ГУБОЗ). Згідно з новим Законом прийнятим Верховною Радою у ли- стопаді 2015 року, функцію ГУБОЗу має перейняти новий додатковий орган по боротьбі з організованою злочинністю – Державне бюро розслідувань. При цьому, відповідно до рекомендацій Єврокомісії було обмежено повноваження СБУ з досудового розслідуван- ня кримінальних правопорушень, щодо злочинів у сфері національної безпеки і оборони та пов’язаних із тероризмом, а також підвищено ефективність системи «захисту свідків», відповідно до міжнародних стандартів. Тож, для закінчення виконання даної частини блоку, необхідним є запуск компетентного Бюро розслідувань, що ефективно виконува- тиме покладені на нього функції. БОРОТЬБА З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ
  4. БЛОК 3. ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК ТА БЕЗПЕКА2015 Паралельно з прийняттям Концепції боротьби з організованою злочинністю у 2011 році була прийнята Національна антикорупційна стратегія на 2011-2015 роки та відповідна Державна про- грама. Втім, найбільшу увагу привернув затверджений Закон «Про засади запобігання і протидії корупції», що за оцінкою Групи держав проти корупції (GRECO)2 та Організації Економічного Спів- робітництва та Розвитку лише частково відповідав міжнародним рекомендаціям. Зокрема, гостро постало питання про відсутність незалежного антикорупційного органу та недостатність коорди- нації та інформаційного обміну між органами, відповідальними за боротьбу з корупцією. Варто зауважити, що наданий момент цей недосконалий Закон втратив чинність. Питання створення дієвого та незалежного Національного антикорупційного бюро (НАБУ), Наці- онального агентства з питань запобігання корупції та спеціальної Антикорупційної прокуратури почало реалізовуватись уже під керівництвом нового Президента та Парламенту. Втім, якщо про- цес відбору керівних посад в НАБУ був доволі прозорим, то підбір кваліфікованого та незаангажо- ваного персоналу до Національного агентства з питань запобігання корупції та Антикорупційної прокуратури був заплямований порушеннями ще на етапі відбору конкурсної комісії. Влітку 2015 року в непрозорий спосіб Кабінет Міністрів провів ініціативні збори громадських організацій, де було обрано чотирьох представників громадського сектору в конкурсну комісію, незалежність та компетентність яких підлягала сумніву. Тоді, під тиском громадськості та Євросоюзу, прем’єр-мі- ністр Арсеній Яценюк перезапустив конкурсну комісію,в яку біли відібрані відомі представники громадського сектору. На даний момент, усі три відомства існують «на папері», так як укомплекто- ваний кадрами НАБУ не має повноважень розпочати кримінальні провадження стосовно високо- посадовців-корупціонерів, допоки не буде призначений антикорупційний прокурор. Складним виявився і процес прийняття низки законопроектів про Агентство з пошуку та управлін- ня арештованим та конфіскованим злочинним майном, що пов’язує частини третього блоку ПДВЛ про боротьбу з організованою злочинністю та протидію корупції. Хоча первинно відповідні зако- нопроекти були узгоджені з європейськими експертами, в процесі розгляду вони втратили одну з ключових позицій, а саме необхідність доказової бази для конфіскування майна, отриманого в результаті незаконної діяльності. Таким чином, формально рекомендація Європейської Комісії були виконана, але фактично інститут конфіскації потерпів значних змін, що не відповідає загаль- ноєвропейській практиці. Окрім того, потребує виконання ще одна рекомендація Європейської Комісії щодо зняття недоторканості з суддів та членів Парламенту. Затягнутість процесу пов’язана зі складними процесом внесенням змін до Конституції України. З іншого боку, у порівнянні з 2010-2013 роками, прогрес у антикорупційній діяльності нового Уряду та Парламенту є відчутним, хоча і доволі повільним. Незважаючи на складнощі з запуском окремих антикорупційних агенцій, розпочала свою роботу Національна раду з антикорупційної політики, яка займається підготовкою пропозицій щодо визначення та вдосконалення антико- рупційної стратегії, здійснює системний аналіз стану запобігання і протидії корупції, ефективності реалізації антикорупційної стратегії, заходів, що вживаються для запобігання і протидії корупції. Тож, для закінчення даного надважливого блоку ПДВЛ необхідним є запустити усі антикорупційні агенції та Агентство з пошуку та управління арештованим та конфіскованим злочинним майном, а також зняти недоторканість з суддів та парламентарів. АНТИКОРУПЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 2 http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round2/GrecoRC1&2(2009)1_Add_Ukraine_ EN.pdf
  5. БЛОК 3. ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК ТА БЕЗПЕКА2015 Щодо боротьби з відмиванням грошей, ще у 2010 році було завершено процес ратифікації Кон- венції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму 2005 року. Після цього, було затверджено Стратегію роз- витку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом на період до 2015 року та відповідний План заходів на 2011 рік. Плани заходів на наступні роки так і не були затверджені. Проблема відмивання коштів з’явилась на порядку денному з приходом нової влади. У 2014 році було прийнято та розпочато імплементацію Закону «Про запобігання та протидію легалізації (від- миванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню роз- повсюдження зброї масового знищення». Даний блок був оцінений європейськими експертами як практично повністю завершений. На виконання рекомендацій, в Національному Банку України було створено спеціальний орган відповідальний за моніторинг прав власності родичів, в рам- ках вжиття заходів проти банків, які не розкривають реальних власників рахунків. Координацією розслідувань відмивання грошей і фінансування тероризму займається спеціальний департамент Генеральної Прокуратури. Для боротьби з торгівлею людьми, у 2011 році було прийнято відповідний Закон, розроблений за участі громадських організацій та схвалено Концепцію Державної цільової соціальної програ- ми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року. Окрім цього, на виконання Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми у 2011 році було прийнято Закон про відпові- дальність перевізників, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення. Втім, недосконалою залишається система ідентифікації жертв торгівлі людьми. Саме тому, на даний момент продовжу- ється робота над моніторингом потенційних нових тенденцій щодо торгівлі людьми, зміцненням процесу ідентифікації та підготовки відповідальних осіб до проведення ефективної ідентифікації. За оцінками європейських експертів, даний показник є частково виконаним з перспективами по- дальшого прогресу. Боротьба з розповсюдженням наркотичних засобів розпочалась ше у 2010 році, коли було схва- лено План дій та Концепцію протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом нар- котичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки. До того ж, було за- початковано співробітництво України з Європейським моніторинговим центром з наркотиків та наркотичної залежності. У 2013 році було схвалено Стратегію державної політики щодо наркоти- ків на період до 2020 року. Робота нового Уряду та Парламенту продовжилась з схвалення Плану дій до Стратегії на 2015 рік, який передбачав утворення міжвідомчої координаційної ради з питань протидії наркоманії. Згідно з позицією експертів, блок є практично повністю виконаним за. ПРОТИДІЯ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ ПРОТИДІЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ БОРОТЬБА З НАРКОТИКАМИ
  6. БЛОК 3. ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК ТА БЕЗПЕКА2015 Україна ратифікувала основні міжнародні конвенції в галузі судової співпраці в кримінальних справах. На початку 2012 року вступив у силу 2-й Додатковий протокол до Конвенції Ради Європи про взаємну правову допомогу у кримінальних справах. На виконання Протоколу та Конвенції було прийнято Закон, що вносив поправки до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів та таким чином визначив основу і процедури для міжнародної правової допомоги. На даний момент, блок вважається виконаним. Створення адекватного механізму координації між відповідними національними органами та єди- ної бази даних, що гарантують прямий доступ на всій території України Правоохоронна співпраця мала бути встановлена між ключовими органами: Міністерством вну- трішніх справ (міліція та податкова міліція), Службою безпеки, Державною прикордонною служ- бою, Митною службою та Прокуратурою. Експертами Єврокомісії рекомендувалось переглянути і посилити роль і компетенцію Прокуратури для того аби гарантувати достатній рівень координації між різними відомствами. А саме, мова йшла про забезпечення безперервного потоку інформації у визначеному форматі через конкретні канали передачі інформації. До того ж, рекомендувалось створення загальної бази даних інформації та укладення договору оперативного співробітництва з Європейським поліцейським офісом (Європолом). Зі зміною влади, було досягнуто значних успіхів у підписанні Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європолом, щодо вста- новлення захищеної лінії зв’язку та затверджено операційний договір. Загалом, даний блок ПДВЛ вважається практично виконаним. Починаючи з 2011 року був досягнутий прогрес у створенні законодавчої базу по захисту персо- нальних даних. В першу чергу, було прийнято Закон «Про захист персональних даних», спрямо- ваний на гармонізацію українського законодавства у сфері захисту даних до європейських стан- дартів. Крім того, було ухвалено «Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порушення законодавства про захист персональних даних», який ввів адміністративну та в деяких випадках кримінальну відповідальність за порушення законодавства про захист даних. Втім, потребувала уточнення та посилення сфери дотримання прав суб’єктів персональних даних та правила передачі особистих даних третім країнам. Досягнення адекватного рівня захисту даних було необхідною умовою для укладення оперативних угод з Євроюстом та Європолом. Після 2014 року робота по частині блоку більш активізувалась. Зокрема, було забезпечено необ- хідним фінансуванням Департамент захисту персональних даних у складі офісу Уповноваженого з прав людини. Таким чином, було збільшено штат департаменту та оптимізовано його структуру та функціональне наповнення. Ця частина блоку ПДВЛ вважається також практично виконаною. СУДОВА СПІВПРАЦЯ В КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
  7. БЛОК 3. ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК ТА БЕЗПЕКА2015 Доповнити законодавство про управління арештованим та конфіскованим злочинним майном пунктами, що забезпечать вчасну конфіскацію майна Провести прозорий конкурс на посади та запустити роботу Бюро розслідувань Прийняти необхідний ряд законодавчих актів для зняття недоторканості суддів та депутатів Верховної Ради Запустити роботу Національного антикорупційного бюро, Національного агентства з питань запобігання корупції та спеціальної Антикорупційної прокуратури, за участі персоналу, обраного на загальних, прозорих засадах Проводити постійний моніторинг потенційних нових тенденцій щодо торгівлі людьми Посилити підготовку відповідальних осіб до проведення ефективної ідентифікації жертв торгівлі людьми. Отже, зважаючи на вищевикладені досягнення та складнощі у виконанні третього блоку ПДВЛ «Громадський порядок та безпека» необхідним є виконати наступні рекомендації:
  8. www.novisa.org.ua
Publicité