Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Kersteucharistie

240 vues

Publié le

in formaat16:9 in samenwerking met de Chiro

Publié dans : Spirituel

Kersteucharistie

 1. 1. Kersteucharist ieMet medewerking van Chiro Gaverke Welkom in de H.Familie kerk
 2. 2. WELKOMSLIED: Deck the halls Deck the hall with boughs of holy, Fa la la la la, la la la la This the season to be jolly, Fa la la la la, la la la la
 3. 3. Fill the mead cup, drain the barrel, Fa la la, la la la, la la la Trolll the ancient Christmas carol, Fa la la la la, la la la la
 4. 4. See the flowing bowl before us, Fa la la la la, la la la la Strike the harp and join the chorus, Fa la la la la, la la la la
 5. 5. Follow me in merry measure, Fa la la, la la la, la la la While I sing of beauty’s treasure, Fa la la la la, la la la la
 6. 6. Fast away the old year passes, Fa la la la la, la la la la Hail the new, ye lads and lasses Fa la la la la, la la la la
 7. 7. Laughing, quaffing all together, Fa la la, la la la, la la la Heedless of the wind and weather, Fa la la la la, la la la la
 8. 8. Kruisteken Welkom
 9. 9. Heer, ontferm U over ons Heer, ontferm U over ons SCHULDBELIJDENIS
 10. 10. Christus ontferm U over ons Christus ontferm U over ons
 11. 11. Heer, ontferm U Heer, ontferm U
 12. 12. EER AAN GOD Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd. Mensen van Het welbehagen, roept op aarde vrede uit.
 13. 13. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Eer zij God die onze Vader en die onze Koning is.
 14. 14. Eer zij God die op aarde naar ons toe gekomen is. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo.
 15. 15. TUSSENLIED: Swing Low Swing low, sweet chariot, Comin’ fo’ to carry me home. Swing low, sweet chariot, Comin’ fo’ to carry me home.
 16. 16. I looked over Jordan and what did I see ? Comin’ fo’ to carry me home. A band of angles comin’ after me. Comin’ fo’ to carry me home.
 17. 17. Swing low, sweet chariot, Comin’ fo’ to carry me home. Swing low, sweet chariot, Comin’ fo’ to carry me home.
 18. 18. The brightest day that ever I saw. Comin’ fo’ to carry me home. When Jesus washed my sins away. Comin’ fo’ to carry me home.
 19. 19. Swing low, sweet chariot, Comin’ fo’ to carry me home. Swing lo, sweet chariot, Comin’ fo’ to carry me home.
 20. 20. Evangelie Volgens Lucas 2, 1-14
 21. 21. Allen Wij danken God.
 22. 22. Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de heilige Geest, en geboren uit de Maagd Maria;
 23. 23. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven; die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden; die opgevaren is ten hemel,
 24. 24. en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de heilige Geest,
 25. 25. de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
 26. 26. de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
 27. 27. Voorbeden. Wij bidden U verhoor ons, Heer.
 28. 28. Wij bidden U verhoor ons, Heer.
 29. 29. Wij bidden U verhoor ons, Heer.
 30. 30. Wij bidden U verhoor ons, Heer.
 31. 31. OFFERANDELIED: Kumbaya Kumbaya my Lord, kumbaya Kumbaya my Lord, kumbaya Kumbaya my Lord, kumbaya Oh Lord, kumbaya
 32. 32. Someone’s sleeping Lord, kumbaya Someone’s sleeping Lord, kumbaya Someone’s sleeping Lord, kumbaya Oh Lord, kumbaya
 33. 33. Groot dankgebed P. De Heer zij met u. A. En met uw geest. P. Verhef uw hart. A. We zijn met ons hart bij de Heer. P. Brengen wij dank aan de Heer, onze God A. Hij is onze dankbaarheid waardig.
 34. 34. Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in de hoge.
 35. 35. Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoge.
 36. 36. Wij danken U omdat Gij om ons geeft, omdat wij, mensen, niet te min zijn voor U,
 37. 37. omdat Gij naar ons wilt luisteren en het goed vindt dat wij – steeds weer en vandaag opnieuw –
 38. 38. U bidden en smeken om altijd weer hetzelfde: vrede in en rondom ons.
 39. 39. Breng ons tot inkeer, God, Roep ons bij onze naam. Laat ons toch zien, al was het maar even,
 40. 40. dat het onmogelijke mogelijk wordt, dat ook wij, zo jong of oud wij zijn, klein kunnen worden,
 41. 41. opnieuw geboren, dat het gebeuren kan: vrede op aarde, angst bezworen, honger gestild,
 42. 42. recht gedaan, brood gebroken, gedeelde vreugde van mens tot mens.
 43. 43. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Acclamatie na de consecratieAllen:
 44. 44. Leer ons luisteren, wachten en stil zijn, dan zullen wij het Licht zien, de engel horen, het Kind vinden en wonen in,
 45. 45. uw Liefde als kinderen van uw welbehagen. Wij zullen U verheerlijken om al wat wij horen en zien door Jezus Christus, onze Heer,
 46. 46. uw Licht voor ons, uw Woord voor ons, onze vrede voor eeuwig. Amen.
 47. 47. Onze Vader die in de hemelen zijt, Geheiligd zij Uw naam, Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede op aarde als in de Hemel.
 48. 48. Geef ons heden ons dagelijks brood En vergeef ons onze schulden, Gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren
 49. 49. En leid ons niet in bekoring Maar verlos ons van het kwade. Amen.
 50. 50. Geven wij dan aan elkaar een teken van vrede
 51. 51. LAM GODS: Sjalom
 52. 52. Vrede voor alle mensen, de vrede van de Heer, Vrede voor u, voor mij, voor ons, de vrede van de Heer.
 53. 53. Heer, ik ben niet waardig Dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Allen:
 54. 54. COMMUNIE We wish you a merry christmas Vredeslied Instrumentaal door chiroleden
 55. 55. COMMUNIELIED Rudolph the red nosed reindeer, Had a very shiny nose. And if you ever saw it,
 56. 56. You would even say it glows. All of the other reindeer, used to laugh and call him names.
 57. 57. They never let poor Rudolph, Join in any reindeer games. The one foggy Christmas Eve Santa came to say.
 58. 58. Rudolph with your nose so bright, Won’t you guide my sleigh tonight ? Then all the reindeer loved him,
 59. 59. As they shouted out with glee, Rudolph the red nosed reindeer, You’ll go down in history !
 60. 60. Kerstwensen
 61. 61. Stille nacht, Heilige nacht. Alles slaapt, eenzaam wacht bij het Kind-je ‘t hoogheilige paar.
 62. 62. Rond de kribbe zingt d’engelenschaar: Slaap in de hemelse rust. Slaap in de hemelse rust.
 63. 63. Stille nacht, Heilige nacht. Davids Zoon, lang verwacht, wordt door d’herders begroet in de stal.
 64. 64. Op de bergen klinkt vreugdegeschal: Heil de Redder is daar! Heil de Redder is daar!
 65. 65. Stille nacht, Heilige nacht. ‘t Goddelijk Kind vreedzaam lacht, liefde spreekt uit zijn mondeke teer.
 66. 66. Kom , kniel allen bij ‘t kribbeke neer. Schenk Hem allen uw hart. Schenk Hem allen uw hart.
 67. 67. SLOTGEBED Goede God, in een pasge - boren kind hebt Gij U aan ons getoond: kwetsbaar en hulpeloos, maar ook echt en eenvoudig. Wij bidden U:
 68. 68. laat ons meewerken aan uw grote droom: vrede op aarde voor alle mensen van goede wil. Dat vragen wij U op dit feest van Kerstmis,
 69. 69. door Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.
 70. 70. Zending en Zegen
 71. 71. SLOTLIED: Santa Claus is coming to town You better watch out, you better not cry, better not pout, I’m telling you why. Santa Claus is coming to town.
 72. 72. He’ s making a list and checking it twice, Gonna find out who’s naughty and nice. Santa Claus is coming to town.
 73. 73. He sees you when you’re sleeping, he knows when you’re awake, He knows if you’ve been bad or good, so be good for goodness sake; Ow!
 74. 74. You better watch out, you better not cry, better not pout I’m telling you why. Santa Claus is coming to town!
 75. 75. Heilige Familie kerk zaterdag 27 december Feestdag van de Heilige Familie Jezus Maria Jozef Intentie: Voor alle parochianen Wij danken U om mee te vieren. P.P. Eric D. CorDam Beamerteam

×