Shejtani mënyrat e mashtrimeve të tij

3 663 vues

Publié le

Publié dans : Formation
0 commentaire
3 j’aime
Statistiques
Remarques
 • Soyez le premier à commenter

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
3 663
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
2
Actions
Partages
0
Téléchargements
70
Commentaires
0
J’aime
3
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

Shejtani mënyrat e mashtrimeve të tij

 1. 1. Titulli i librit: Shejtani, mënyrat e mashtrimeve të tijTitulli i origjinalit: Shaytaan: his ways in misleadingAutor: Ebu IjadPërktheu: Ebu Ensarij Avni ibn Tahir XhemajliBallina: Arton Spahiu 2
 2. 2. PërmbajtjaHyrje................................................................................................................................4Pjesa e parë: Natyra e shejtanit 5 1. Çfarë është shejtani?..........................................................................................5 2. Cili është besimi i Ehli Sunetit në lidhje me shejtanin?................................6 3. Krijimi i Ademit.................................................................................................6 4. Engjëjt i bien në sexhde Ademit por Iblisi refuzon......................................7 5. Ademi, Hava dhe Iblisi përjashtohen nga xheneti dhe dërgohen në tokë.......................................................................................................................8 6. Cili është qëllimi i shejtanit?.............................................................................9Pjesa e dytë: Mënyrat dhe mjetet e shejtanit në mashtrimet e tij 101. Nxitja e mosmarrëveshjeve dhe dyshimi i keq...................................................102. Zbukurimi i bidateve...............................................................................................113. Teprimi i një çështjeje mbi çështjet e tjera.........................................................13 Individi......................................................................................................................13 Komuniteti...............................................................................................................14 4. Zvarritja dhe thënia “së shpejti”....................................................................19 5. Përkryerja e rreme............................................................................................20 6. Mos pasja e perceptimit mbi vetveten..........................................................20 7. Dyshimi.............................................................................................................22 8. Frika...................................................................................................................23Pjesa e Tretë: Mënyrat e mbrojtës 26 1. Dituria................................................................................................................26 2. Sinqeriteti...........................................................................................................27 3. Përkujtimi..........................................................................................................27 4. Kërkimi i strehimit tek Allahu........................................................................28 5. Leximi i pjesëve të veçanta të Kuranit..........................................................28 6. Mbajtja e shoqërisë së mirë.............................................................................28Bibliografia....................................................................................................................30 3
 3. 3. ِِ ‫ْ َـ ِ ا‬ ‫ِ ِْ ا ِ ا‬Vërtetë, i tërë falënderimi dhe lavdërimi i takon vetëm Allahut. Atë efalënderojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmëmbrojtje tek Allahu nga e keqja e shpirtrave dhe veprave tona. Atë që Allahu eudhëzon s’ka kush që e humb dhe atë që Allahu e lë në humbje s’ka kush që eudhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me meritë përveç Allahut dhese Muhamedi është rob dhe i dërguari i Tij.E në vijim:Fjala më e mirë është fjala e Allahut dhe udhëzimi më i mirë është udhëzimi iMuhamedit, sal-lAllahu alejhi ve sel-lem. Punët më të këqija janë bidatet dheçdo bidat dhe risi e ka vendin në zjarr.Fatkeqësisht, në kohërat moderne, muslimanët janë më pak të vetëdijshëmrreth ekzistencës së shejtanit dhe kjo për shkak të preokupimit dhe ndjekjeve tëkënaqësive të kësaj bote. Ai tashmë nuk konsiderohet dhe nuk kuptohet sikërcënim apo armik. Si pasojë e lënies së mjeteve mbrojtëse nga ana jonë,shejtani ka përfituar plotësisht nga pavëmendshmëria dhe dobësia jonë që tërekrutoj ndihmës dhe ushtri nga mes ynë për ti ndihmuar atij në ligësi dheshkatërrim. Allahu na ka njoftuar dhe na ka paralajmëruar: ٌ۟ ِ ۟‫أَ ۡ أ ۡ َ ۡ إَ ۡ ُ ۡ َـٰ َ ِ ٓ َادم َن َ ۡ ُ ُواْ ٱ ۡ َـٰ َۖ إ ُ ۥ َ ُ ۡ َ ُو‬ ِ ‫ء ََ أ‬ ِ َ َ“Vallë, a nuk ju kam urdhëruar, o bijtë e Ademit, që të mos e adhuronidjallin, se ai është vërtetë armiku juaj i shpallur?1Pjesa në vazhdim është një përmbledhje e shejtanit dhe përfshin një përshkrimtë rrugëve dhe mënyrave të cilat ai i përdor për ti larguar njerëzit nga rruga edrejtë e Zotit. Shumica e materialit në këtë punim është përkthyer nga libri iAbdullah al-Khatirit “Mënyrat e Shejtanit në sulmimin e njerëzve të devotshëm”.Shpresojmë që Allahu të na bëjë të kemi dobi prej këtij punimi dhe ta bëjë këtëvepër tonën vetëm për hir të Tij dhe të na e llogarisë atë prej veprave të mira nëDitën e Gjykimit. Ebu Ijad Mars 19951 Ja Sinë, 60 4
 4. 4. Pjesa e Parë: Natyra e shejtanit 1. Çfarë është shejtani?A është ai i vërtetë? Apo vetëm një koncept, një mendim, ide? Apo ai ështëvetëm një figurë simbolike? Kjo është një pjesë e rëndësishme në akide( besim). Në të vërtetë disa njerëz realitetin e xhindeve e shpjegojnë duke thënëse ato janë si pasojë e mendimeve të këqija dhe sugjerojnë se ata kanë ose janëshpirtra të trupave qiellor.Besimi në ekzistimin e xhinëve është pjesë e besimit në të padukshmen dhebesimi i asnjë muslimani nuk mund të jetë i plotë derisa ai të pohoj dhe tëpranojë çështjet e së padukshmes, pa marr parasysh nëse ky pohim përputhetapo jo me të kuptuarit dhe intelektin e tij. Gjithashtu, realiteti i xhindeve dhenatyrës së tyre të vërtetë është sqaruar me Kuran dhe Sunet.Allahu i madhërishëm duke na e vetëtuar ekzistencën e xhinëve ka thënë: ‫و َ ََ ۡ ُ ٱ ۡ ِ َٱ ۡ ِ َ إ ِ َ ۡ ُ ُون‬ ِ ِ ‫و‬ َ “ Xhindet dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë.2”Gjithashtu thotë: ً۟ َ َ ً ‫َ ِ ۡ َ ُ ۡ َا‬ ‫ء‬ ‫ُ ۡ ُو ِ َ إَ أ ُ ٱ ۡ َ َ َ َ َ ٌ۟ َ ٱ ۡ ِ َ َ ُ ٓاْ إ‬ ِ َ ِ ‫أ‬“Thuaj (o Muhamed): Mua më është shpallur se disa prej xhindeve kanëdëgjuar ( Kuranin)...3”Dhe i dërguari i Allahut, Muhamedi sal-Allahu alejhi ve selem ka thënë: “Ka trelloje të xhindeve. Njëri lloj fluturon në qiell, lloji tjetër është në formën eqeneve dhe gjarpërinjve, dhe lloji i tretë është i vendosur në një vend porudhëton andej-këndej.4”2 Dharijat 51:563 Xhin 72:1)4 Transmetojnë Behajkiu dhe Tabarani 5
 5. 5. 2. Cili është besimi i Ehli Sunetit dhe Xhematit rreth kësaj çështjeje?Besimi ynë është se shejtani është prej xhindeve. Allahu i Madhërishëm kathënë: ۗۤ‫وإذۡ ُ ۡ َ ِ ۡ ََـٰ ٕ َ ِ ٱ ۡ ُ ُواْ ِ َدم َ َ َ ُواْ إِ ٓ إ ِۡ َ آ ن ِ َ ٱ ۡ ِ َ َ َ َ َ ۡ أ ۡ ِ ر ِۦ‬ َ َ َ َ ِ ٓ ََ ِٓ َِ“Kur u thamë engjëjve: “Përuluni në sexhde Ademit”, ata u përulen,përveç Iblisit. Ai ishte një nga xhindet dhe nuk iu bind urdhrit të Zotit tëvet.”5Xhindet u krijuan para njerëzve nga një zjarr pa tym. ‫رٱ ُ م‬ ِ ِ ِ ُ ۡ َ ِ ُ ٰ‫َٱ ۡ َٓن ََ ۡ َـ‬ ‫و‬ “..kurse para tij kemi krijuar xhindet nga zjarri pa tym.6”Pra xhindet jetonin dhe ekzistonin para njeriut dhe përgjegjësia e tyre është engjashme me tonën: të adhurojnë Allahun pa i shoqëruar shok (ortak) Atij. Atakanë vullnet të lirë ashtu siç kemi edhe ne dhe ata janë përgjegjës për veprimet etyre ashtu siç jemi edhe ne. Ne nuk e dimë mënyrën se si apo ku kanë jetuarxhindet para krijimit të Ademit, por nëse Allahu nuk ka na njoftuar për këtë përhollësi të tilla, atëherë nuk kanë kurrfarë rëndësie dhe edhe sikur ta dinim kjonuk do të na sillte dobi. Andaj edhe nuk kemi dobi që të kërkojmë më tepërrreth kësaj çështjeje.3. Krijimi i AdemitPas xhindeve, Allahu krijoi Ademin. Ademi ishte krijesa e fundit të cilën e krijoiAllahu. Ibn Kajimi në librin e tij “El Favaid” jep dhjetë arsye pse Ademi u krijuai fundit. Do të përmendim disa prej tyre.E para: Që vendi i Ademit dhe pasardhësve të tij të jetë i përgatitur.E dyta: Që ai ( Ademi dhe pasardhësit e tij) të jenë krijesat e fundit të krijuaraqë u krijuan përveç tij ( qiejt, toka, dielli, hëna, yjet, lumenjtë etj.)5 Kehf, 506 El Hixhr, 27 6
 6. 6. E treta: Ngase prodhuesit apo ndërtuesit më të kualifikuar e më të zotët,gjithmonë e plotësojnë veprën e tyre me të përkryer m’u ashtu siç e kanë filluarme bazat dhe shtyllat e saj.E katërta: Ngase Allahu e ka vonuar librin më të mirë të shpallur, të dërguaritdhe komunitetet deri në fundin e kohës (d.m.th Muhamedin, Kuranin dheumetin e tij) dhe e ka bërë botën tjetër më të mirë se sa këtë botë. Në të njëjtënmënyrë krijesën e Tij më të mirë e krijoi të fundit.4. Engjëjt i përulen Ademit por Iblisi refuzonPas krijimit të Ademit, Allahu kërkoi nga engjëjt dhe xhindet që ti përuleshinAdemit. Domethënia e këtij veprimi ishte bindja e engjëjve dhe xhindeve ndajKrijuesit të tyre. Nuk e përfshin adhurimin e Ademit ngase origjina për ta bërënjë gjë të tillë është prej Allahut të Madhërishëm. Të gjithë ata ranë në sexhdeme përjashtim të Iblisit. Kjo histori përmendet shtatë herë në Kuran me tekstetë ndryshme. Do ta citojmë një prej tyre nga surja Araf: َ ُ َ ۡ َ َ ِۡ ‫وَ َ ۡ ََ ۡ َـٰ ُ ۡ ُ َ رۡ َـٰ ُ ۡ ُ ُ ۡ َ ِ ۡ ََـٰ ٕ َ ِ ٱ ۡ ُ ُواْ ِ َدم َ َ َ ُواْ إ ٓ إ‬ ِ ِ ٓ ََ ِٓ َ ‫ٍ۟ و ََ ۡ َ ُ ۥ‬ َ ‫ٱ ـٰ ِ ِ َ )١١( َ ل َ َ َ َ َ أ َ ۡ ُ َ إذۡ أ َ ۡ ُ َۖ َ ل أ َ ۟ َ ۡ ٌ۟ ۡ ُ ََ ۡ َ ِ ِ ر‬ ََ َ ِ َ َ َ ِ ِ ٰ‫ِ ِ ٍ۟ )٢١( َ ل َﭑهۡ ِ ۡ ِ ۡﮩ َ َ َ ُ ن َ َ َن َ َ َ َ ِ ﮩ َﭑ ۡ ُجۡ إ َ ِ َ ٱ ـ‬ ِ َ ‫أ‬ ُ َ َ ِ َ ۡ َ ۡ ‫)٣١( َ ل أ ِ ۡ ِ ٓ إَ ٰ َ ۡم ُ ۡ َ ُ ن )٤١( َ ل إ َ ِ َ ٱ ۡ ُ َ ِ َ )٥١( َ ل َ ِ َٓ أ‬ َ َ َِ َ ِ ِ ََۡ ‫ۢ َ ۡ ِ أ ۡ ِ ﮩ ۡ و ِ ۡ َ ۡ ِ ِ ۡ و َ ۡ أ ۡ َـٰ ِﮩ‬ ِ َ َ َ ِ َ ُ َ ِ َ َ ُ (١٦) َ ِ َ ۡ ُ ۡ ‫َ َ ۡ ُ َن َ ُ ۡ ِ َٲ َ َ ٱ‬ َ ِ ِ ٰ‫و َ َ َٓ ِٕ ِ ۡۖ وَ َ ِ ُ أآۡ َ َه ۡ َـ‬ ُ َ َ ِ َ“Ne ju krijuam, pastaj ju dhamë formë e u thamë engjëjve: “Përuluni nësexhde Ademit!” Të gjithë iu përulen, përveç Iblisit. Ai nuk ishte nga ataqë u përulen. Allahu tha: “Çfarë të pengoi ty të mos përuleshe, kur tëurdhërova?”. Ai u përgjigj: “Unë jam më i mirë se ai. Mua më krijovenga zjarri, kurse atë e krijove nga balta.” Allahu i tha: “Atëherë, zbrit prejandej (xhenetit)! Ti nuk ke të drejt të krenohesh në të! Shporru, me tëvërtetë, ti je prej të poshtëruarve.” Iblisi tha: “Më jep afat deri në ditënkur do të ringjallen njerëzit!” Allahu i tha:”Ti je nga ata që u është dhënëafati.” Ai tha:”Për shkak se ti më flake tej, unë do t’u zë prit njerëzve nërrugën Tënde të drejtë, e do t’u qasem atyre nga përpara dhe nga 7
 7. 7. mbrapa, nga e djathta e nga e majta, e kështu Ti do të vëresh se shumicaprej tyre nuk janë mirënjohës!7”Pra, Iblisi refuzoi ngase ishte arrogant duke thënë se ai ishte më i mirë seAdemi. Shejtani për mëkatin e tij kërkonte të justifikonte me kaderin e Allahutduke thënë: Për shkak se Ti më flake tej...Pastaj kur e kuptoi se ishte paracaktuar të përfundonte keq, ai kërkoi shtyrjen eafatit që t’i largonte njerëzit nga rruga e drejtë. Ai gjithashtu e bëri të qartë se dot’i sulmonte pasardhësit e Ademit nga çdo rrugë e mundshme, pa marr parasyshmënyrën apo domethënien e saj. Andaj kjo është diçka për të cilën duhet tëvetëdijesohemi dhe të kemi kujdes dhe të cilën, në dashtë Allahu do ta sqarojmënë kapitujt e ardhshëm.5. Ademi, Hava dhe Iblisi dëbohen nga xheneti dhe dërgohen në TokëAllahu e vendosi Ademin dhe Havën në kopshtin ku shejtani atyre u erdhi dukeiu betuar se ishte këshillues i sinqertë dhe i mashtroi ata duke i bërë që ata tëmos i bindeshin Zotit të tyre. Allahu atëherë të dy palëve u tha: ََ ‫ه ً۟ى َ َ ِ ٱ َ َ ه َاى‬ َ ُ ُ ُ َ ِ ۡ َ ِ َ ۖ۟‫َ ل ٱهۡ ِ َ ِ ۡ َ َ ِ َۢ ۖ َ ۡ ُ ُ ۡ ِ َ ۡ ٍ َ ُو‬َ‫َ ِ وَ َ ۡ َ ٰ )٣٢١( و َ ۡ أ ۡ َض َ ذ ۡ ِى َ ِن َ ُ ۥ َ ِ َ ً۟ َ ً۟ و َ ۡ ُ ُ ُ ۥ َ ۡم‬َ َ ِ َ َ َ ََ ِ‫ٱ ۡ ِ َـٰ َ ِ أ ۡ َ ٰ )٤٢١( َ ل َب ِ َ َ َ ۡ َ ِ ٓ أ ۡ َ ٰ و َ ۡ آ ُ َ ِ ً۟ا )٥٢١( َ ل آ َٲ‬ َ َ ُ َ َ ‫َر‬ َ (١٢٦) ٰ َ ُ ‫أ َ ۡ َ َا َـٰ ُ َ َ َ ِ َﮩ ۖ وآ َٲِ َ ٱ ۡ َ ۡم‬ َ ََ َ ‫َ ء‬“Dhe tha:”Zbritni prej xhenetit që të dy (Ademi dhe djalli)! Do të jeniarmiq të njeri-tjetrit. Kur t’ju vij udhëzimi nga ana Ime, kush do ta pasojudhëzimin Tim, as nuk do të humbë, as nuk do të bjerë në mjerim.Kushdo që ia kthen shpinën Këshillës Sime, do të ketë jetë të mjeruardhe Ne, në Ditën e Kiametit, do ta ringjallim të verbër. Ai do të thotë:”OZoti im, përse më ringjalle të verbër, kur unë kisha shikuar më parë?”Allahu do t’i thotë: “Kështu të erdhën shenjat Tona dhe ti i harrove ato epo kështu sot do të jesh i harruar.8”Allahu vendosi që Ademi dhe pasardhësit e tij të jetonin në tokë për një kohë tëpërcaktuar. Armiqtë e tyre, shejtani dhe ushtria e tij, jetojnë se bashku me ta nëtokë në mënyrë që t’i venë njerëzit në sprovë dhe largojnë ata nga Rruga eDrejtë e Allahut në të gjitha rrugët e tjera të kundërta me rrugën e Tij, rrugën e7 El Araf, 11-178 Ta Ha, 123-126 8
 8. 8. mëkatit, bidateve, mosbesimit, shirkun, të jenë mosmirënjohës për dhuratat dhemirësinë e Tij, mosrespektimin e prindërve, të jenë të pa drejt me muslimanët etjerë, braktisjen e mësimit të fesë, mos mësimin e saj dhe çështje të ngjashme.6. Cili është qëllimi i shejtanit?Allahu na ka njoftuar se shejtani është një armik i pranuar për njeriun. ٌ۟ ِ ۟‫۞ أَ ۡ أ ۡ َ ۡ إَ ۡ ُ ۡ َـٰ َ ِ ٓ َادم َن َ ۡ ُ ُواْ ٱ ۡ َـٰ َۖ إ ُ ۥ َ ُ ۡ َ ُو‬ ِ ‫ء ََ أ‬ ِ َ َ“Vallë, a nuk ju kam urdhëruar o bijtë e Ademit, që të mos e adhuronidjallin, se ai është vërtetë armiku juaj i shpallur?9”Allahu nga kujdesi dhe mëshira e Tij e njoftoi robin e Vet për shejtanin,qëllimet e tij, rrugët dhe mënyrat e tij në mënyrë që ta ndihmonte atë kundër tij.Ai, për njërën ndër qëllimet më kryesore të shejtanit ka thënë: “ Ai vetëm ijosh ithtarët e vet, që të bëhen shokë të Zjarrit të përflakur.” * * *9 Ja Sinë, 60 9
 9. 9. Pjesa e dytë: Mënyrat dhe mjetet e shejtanit në mashtrimet e tij.Ka shumë mënyra të cilat shejtani i ka në dispozicion. Kjo ngase ai ka miq dhealeat nga mesi i njerëzve. Nganjëherë këta miq dhe aleat nuk janë tëvetëdijshëm se ata në të vërtetë janë duke punuar për të ( kjo i përfshin edhemuslimanët). Shejtani është mjeshtër i planifikimit dhe të gjitha ligësitë në botëndodhin për shkak të tij, megjithatë, e tërë puna e tij është nën kontrollin,dëshirën dhe urtësinë e Allahut. Në shikimin e Allahut dhe të besimtarëve,puna e shejtanit është mjaftë e dobët: (٧٦) ً ِ َ ‫َ َـٰ ُِ ٓاْ أوِۡ َٓء ٱ ۡ َـٰ ِۖ ِن آ ۡ َ ٱ ۡ َـٰ ِ آ ن‬ َ َ َ ‫إ‬ َ َ“Luftoni kundër ithtarëve të djallit, sepse vërtetë dinakëria e djallit ështëe dobët10” 1. Nxitja e mosmarrëveshjeve dhe dyshimi i keqI Dërguari i Allahut, sal-lAllahu alejhi ve sel-lem, ka thënë: “Vërtetë shejtani kahumbur çdo shpresë që njerëzit e devotshëm ta adhurojnë atë...mirëpo ai do të përpiqet të fusmosmarrëveshje në mesin tuaj 11.”Që do të thotë se ai do të shkaktoj armiqësi dhe mosmarrëveshje në mes tyre,të përhap sprova, t’i bëjë ata të zënë kundër njeri-tjetrit dhe të bëj që ata taharrojnë Allahun, Zotin e tyre. Në një tjetër transmetim nga imam Muslimi, iDërguari i Allahut, sal-lAllahu alejhi ve sel-lem ka thënë: “Shejtani ka humbur çdoshpresë se ata që falin namaz në gadishullin arabik mund ta adhurojnë atë.”Gjithashtu pasja e dyshimeve dhe mendimeve të këqija është ves që nxitet ngashejtani. Gruaja e pejgamberit sal-lAllahu alejhi ve selem, Nëna e besimtarëve,Safija ka thënë: “I Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ve sel-lem) ishte i izoluar nëxhami. Shkova ta vizitoja dhe të bisedoja me të gjatë natës. Pastaj u ngrita që të ktheheshanë shtëpinë time e ai u ngrit që të më shoqëronte. Dy burra prej ensarëve kaluan aty pranë,Allahu i qoftë i kënaqur me ta- dhe kur e panë të dërguarin e Allahut, ata nxituan. IDërguari ( sal-lAllahu alejhi ve sel-lem ) tha: Ejani këtu. Kjo është Safije bint Haj. Të dyensarët thanë: I lirë nga çdo e metë është Allahu, o i Dërguari i Allahut. Atëherë i Dërguarii Allahut (sal-lAllahu alejhi ve sel-lem) tha: Vërtetë se shejtani depërton në trupin e birit të10 En Nisa, 7611 Transmeton Muslimi 10
 10. 10. Ademit ashtu siç rrjedh gjaku në (damarë) dhe unë u frikësova se ai do tu hidhte dyshime tëkëqija në zëmër e pastaj do thuhej kështu apo ashtu.12”Andaj është e detyrueshme, që kur të qëndrosh në ndonjë vend dhe ndonjëmendim i keq mund të lind kundër teje, t’ua sqarosh atyre që janë duke të tëparë apo dëgjuar derisa të mos lesh vend për ndonjë dyshim apo mëdyshje.Dyshimi është njëra nder anët nga ku sulmon shejtani. Ai të bën qëvazhdimisht t’i vëzhgosh njerëzit dhe të dëgjosh fjalët e tyre e që pastaj t’ikeqinterpretosh dhe të formosh mendim të keq ndaj tyre.Kjo ndodh edhe në një tjetër mënyrë, ai të bën të dyshosh tek namazi yt gjatëfaljes, apo gjatë marrjes abdes. Ai të fut në mendje dyshimin se mbase nuk e keplotësuar këtë apo atë, se nuk ke lexuar këtë apo atë, përse nuk e bën serish.Pra, shumë njerëz çrregullohen si pasojë e këtyre pëshpëritjeve të shejtanit dhenuk gjejnë rehati gjatë kryerjes së këtyre veprave të adhurimit.2. Zbukurimi i bidateve.Një mënyrë me të cilën shejtani i zbukuron bidatet është duke pëshpëritur:Njerëzit në këtë kohë kanë braktisur dinin e Allahut dhe kthimi në të duket ivështirë. Përse nuk i bëjmë disa vepra adhurimi dhe t’u shtojmë atyre nëmënyrë që njerëzit me to të joshen në fe. Ai gjithashtu vjen tek njerëzit dhe uthotë: ”Njerëzit janë larg fesë, mbase nëse sjellim disa hadithe të cilat ua fusinfrikën apo ua rrit synimet ata do t’i kthehen fesë.”Prandaj si rezultat i kësaj ata shpikin hadithe të cilat ia atribuojnë të Dërguarit tëAllahut sal-lAllahu alejhi ve sel-lem. Pastaj ata thonë: “Ne nuk gënjejmë kundërtë dërguarit, ne gënjejmë për të!!”Ata gënjejnë kundër të dërguarit dhe shpikin hadithe që t’i frikësojnë njerëzit.Andaj edhe e përshkruajnë Xhehenemin në mënyra të çuditshme dhe tëpadëgjuara dhe ngjashëm këtë e bëjnë edhe për Xhenetin, duke menduar se atapo veprojnë mirë. Natyrisht se shejtani i ka mashtruar ata.Sufjan Theuri, rahimullah, ka thënë: “Shejtani është më i kënaqur me bidatin se sa memëkatin, ngase njeriu mund të pendohet nga mëkatet, kurse bidatxhiu nuk pendohet prejbidatit sepse ai mendon se është diçka e mirë.”12 Transmeton Buhariu 11
 11. 11. Bidatet janë nga veprat e shejtanit dhe ato paraqiten edhe në besim dhe vepër.Kjo është më shkatërruese se sa gjynahu ngase dëmi bie mbi vet fenë dhebashkimin e muslimanëve. Pasojat e gjynahut nuk e dëmtojnë fenë dhe ato bienvetëm mbi gjynahqarin. Kjo është një nder mënyrat më të fuqishme të shejtanitdhe është përdorur në mënyrë efektive në të gjitha tokat muslimane, secila prejtyre ka bidate të ndryshme unike në adhurim dhe një shumëllojshmërikontradiktore në veprimin e tyre.Gjithashtu do vëresh se kjo është mënyra të cilën shejtani e ka përdorur për tëfutur armiqësi dhe urrejtje në zemrat e muslimanëve dhe kundër njeri-tjetrit. Aijosh disa prej tyre që ta braktisin Sunetin, që të mos jenë më të vendosur dhe tëdurueshëm në të dhe pastaj të bëjnë ndonjë bidat, ose ndonjë ide apo mendim,apo ndonjë mënyrë të të menduarit e cila kurrë nuk ishte e njohur për sahabet etë Dërguarit të Allahut, sal-lAllahu alejhi ve sel-lem apo për të parët tanë të mirëtë këtij umeti. Pastaj njerëzit mblidhen rreth kësaj ideje të re dhe formojnë njëgrup e fillojnë të pëlqejnë dhe të mos pëlqejnë, të duan dhe të urrejnë sipasthemeleve të saj duke bërë që në këtë mënyrë zemrat e tyre të ndahen. Kjotregon nëvojshmerinë e praktikimit të Sunetit në të gjitha çështjet dhe dhëniesrëndësi të madhe.Al Irab bin Sarije, njëri ndër sahabët e Profetit alejhis selam ka thënë:“I Dërguari i Allahut na mbajti një fjalim prej të cilit zemrat tona u mbushenfrikë dhe sytë na u mbushen me lot. Ne i thamë: “O i dërguari i Allahut, duketsikur kjo është këshillë lamtumirëse, andaj na këshillo.” Ai tha: “U këshilloj t’ifrikësoheni Allahut dhe të bindeni edhe nëse një rob bëhet prijësi juaj. Vërtetë se ai që prejjush do jetoj gjatë do të shoh shumë polemika, andaj ju duhet të qëndroni në Sunetin tim dhesunetin e halifeve të drejtudhëzuar. Kapuni fort me dhëmballë. Kujdes nga çështjet e shpikura,sepse çdo shpikje është bidat, çdo bidat çon në lajthitje dhe çdo lajthitje shpie në zjarr.”Prandaj shpikja e ndonjë bidati është gjëja më shkatërruese e këtij umeti dheështë e nevojshme që për secilin musliman të drejtë e të sinqertë të çrrënjosveten, familjen dhe pasardhësit e tij, qofshin ato çështje të besimit, veprave,madje edhe ideve dhe metodologjive të cilat janë në kundërshtim dhe ekundërshtojnë të kuptuarit e sahabëve të të Dërguarit, sal-lAllahu alejhi ve sel-lem dhe të parëve tanë të mirë. 12
 12. 12. 3. Teprimi i një çështjeje mbi çështjet e tjera. IndividiKjo mund të paraqitet në nivelin individual dhe atë kolektiv.1. Disa njerëz bëjnë mëkate dhe vepra me të cilat janë të pabindur sepsemendojnë se pasi namazi është shtylla e fesë-dhe është e vërtetë se namaziështë një nder shtyllat e fesë dhe gjëja e parë për të cilën do të pyetet robi nëDitën e Gjykimit- atëherë edhe nëse bën mëkate s’ka dem prej tyre. Ai e tepronnë çështjen e namazit- e nuk ka dyshim se namazi është vepra më madhështoree fesë, deri në atë masë saqë mendon se namazi do t’ia kompensojë shkurtë-pamsinë dhe veprat e tjera. Kjo është diçka e gabuar. Namazi është pjesë e fesëpor nuk e përfshinë tërë fenë.Njeriu duhet të dijë se namazi i shlyen veprat e këqija dhe e pastron atë ngamëkatet, por kjo nuk duhet të jetë shkak për të vazhduar në mëkate e ta ndiejveten të qetë se namazi i shlyen gjynahet. Kjo gjithashtu është një ndermashtrimet e shejtanit.2. Një tjetër njeri do të thotë se feja s’është gjë tjetër vetëm se të bashkëveproshme të tjerët. Gjëja më e rëndësishme është që të sillemi mirë me njerëzit, të mosgënjejmë rreth tyre, të mos i mashtrojmë. Ai do besojë deri në atë masë saqëmadje as nuk do falet, ngase ai thotë se i dërguari sal-lAllahu alejhi ve selem kathënë: “Feja është bashkëveprimi me njerëzit.” E vërtetë, por ku është këtuadhurimi i Allahut?3. Një tjetër do të thotë se gjëja më e rëndësishme është qëllimi i mirë. Mbajezemrën të pastër. Të mos xhelozosh dhe të mos i urresh njerëzit. Të këtillëtlënë anash veprat me të cilat adhurohet Allahu dhe veprat e tjera të mira për tëcilat qëllimi i mirë është kusht. Qëllimet e mira asnjëherë nuk i zëvendësojnëveprat e adhurimit të cilat ndërtohen në bazë të tyre (qëllimeve të mira).4. Një tjetër mënyrë e zakonshme e të mashtruarit të muslimanëve është se atado të garojnë në memorizimin e Kuranit. Ata përsosin texhvidin (rregullat eleximit të Kuranit) dhe e zbukurojnë atë kur e dëgjon duke e kufizuar veten dheduke menduar se kjo mjafton tek Allahu, prandaj ata braktisin dhe lënë anashveprat e tjera. Ajo që kërkohet nuk janë vetëm lexuesit dhe memorizuesit, porata të cilët veprojnë (sipas Kuranit dhe Sunetit). 13
 13. 13. Gabimet në të gjitha situatat e lartë përmendura nuk ndodhin se njerëzit nuk janë të angazhuar në disa gjëra, por ngase ata e kanë tepruar mbi gjëra të cilat janë të barabarta apo madje edhe më të rëndësishme. KomunitetiKjo çështje ndodh edhe në nivelin kolektiv të Umetit. 1. Një grup do të thotë: gjëja më e rëndësishme është të dimë rreth gjendjes dhe pozitës së muslimanëve dhe armiqve të tyre. Çështjet më të rëndësishme janë çështjet politike. Më nuk jetojmë në kohën e dervishëve. E më këtë mendojnë se çështjet si besimi dhe namazi nuk janë të rëndësishme dhe nuk kanë ndonjë rol në mirëqenien e Umetit në kohën moderne.Njerëzit e tillë do t’i njohësh menjëherë. Ata do të kenë mësuar gjithçka përkomunistet, sekularistet, masonët, socialistet, por kur i pyet rreth një çështje tëthjeshtë rreth islamit apo namazit ai nuk mund ta dallojë gjurin nga bërryli i tij!Një tjetër karakteristikë është se ata i japin pak rëndësi akidës (besimit) tëvërtetë në Allahun, adhurimit të Tij me Teuhid e që të mos i shoqërojnë asgjënë adhurim. Këto janë gjëra të cilat e përcaktojnë mirëqenien e Umetit dhesigurinë e tij. Dhe këto janë bazat dhe themelet e shtetit Islam. Mirëpo do tëshohësh se këta njerëz që thërrasin në gjëra të tilla, i kushtojnë pak rëndësikëtyre çështjeve, shpeshherë duke i lënë anash dhe duke bërë kompromise që upërshtaten atyre.Mënyra ekonomike dhe politike nuk është mënyra e reformimit. Madje nukështë as imitimi i jobesimtarëve. Rruga e reformimit është bindja dhefalënderimi ndaj Allahut ngase mosmirënjohja ndaj Tij është shkaku kryesor ilargimit të ndihmës nga Ai, ashtu siç shihet qartë në Librin e Tij:ۡ‫َ َ ٍ۟ َ َ َ َت‬ ‫ن‬ ‫آ‬ ُ ‫و َ َبَ ٱ ُ َ َ ً۟ َ ۡ َ ً۟ َ َ ۡ َا ِ َ ً۟ ۡ َ ٕ ً۟ َ ۡ ِ َ رزۡ ُ َ ر َ ً۟ا‬ َ ِ ِ ‫ء‬ َ ‫ِ َ ۡ ُ ِ ٱ ِ َ َ َٲ َ َ ٱ ُ ِ َ س ٱ ۡ ُ ع َٱ ۡ َ ۡف ِ َ َ ُ اْ َ ۡ َ ُ ن‬ َ ِ ‫ِو‬ َ ‫ذ‬“Allahu e ka bërë shembull qytetin i cili ishte i sigurt dhe i qetë. Atij iarrinin ushqime të bollshme nga të gjitha anët, por pastaj banoret e tijmohuan dhuntitë e Allahut dhe Ai bëri që të shijojnë urinë dhe frikën, sindëshkim për atë që bënë.13”13 En Nahl: 112 14
 14. 14. Kështu ne humbasim sigurinë dhe ndihmën e Allahut. Muslimanët bëhenmosmirënjohës ndaj Allahut. Ata e nuk e adhurojnë Atë ose ata nuk eadhurojnë në mënyrën e përshkruar dhe të duhur mirëpo vazhdojnë sipastekeve dhe bidateve të tyre. Ata braktisin Sunetin e të dërguarit, sal-lAllahu aejhive selem në jetën dhe shtëpitë e tyre.Një numër i madh i problemeve që ekzistojnë në ditët tona ekzistonin edhe nëkohën e të dërguarit, sal-lAllahu alejhi ve selem- alkooli, prostitucioni, format epalejuara të martesës, luftërat dhe betejat (në mes të fiseve). Megjithatë idërguari i Allahut, sal-lAllahu alejhi ve selem nuk filloi nga këto probleme. Ainuk vendosi t’i bashkonte muslimanët dhe tërë Arabinë në politikë tëqëndrueshme para se t’i thërriste në dëshminë La ilahe il-la-llah. Ai nuk formoindonjë lëvizje që të largonte shtypjen kundër grave e as nuk e ndaloi alkoolin,interesin e çështjet e tjera. Ai nuk e bëri fillimisht të fortë ekonomikisht Arabinëdhe pastaj të shpallte mesazhin e tij.Kjo refuzon ata të cilët thonë se “fillimisht duhet ndryshuar ambientin para çdogjëje tjetër. Duhet të imponojmë sistemin islam me anë të forcës”, dukeshpërfillur faktin se ende ekziston shirku dhe është i përhapur në Umet dhe kanevojë që të çrrënjoset apo se njerëzit kanë devijuar nga besimi i pastër. E kurbesimi i njeriut të jetë i pastër dhe i drejtë kjo e bënë atë që të jetë i vendosurdhe lejon që njeriu të pranojë me dëshirë dhe lumturi çfarëdo urdhri apo ligjinga Allahu.Nëse do të imponohej sistemi Islam sot do të ndodhte një revolucion i madh.Nga kush? Nga vet muslimanët! Ngase ata nuk e duan atë. Ata nuk e duan atësepse zemrat e tyre janë larg Allahut, të mbuluara prej Tij. Ata nuk e njohin Atëdhe nuk dinë se si ti besojnë Atij. Dhe kjo i parandalon ata në zhvillimin edashurisë ndaj Tij, dashurisë ndaj të dërguarit, sal-lAllahu alejhi ve selem dhedashurisë ndaj fesë të cilën Allahu e ka zgjedhur për ne. Ata nuk e kuptojnë seçfarë është Teuhidi e çfarë është Shirku. Ata nuk e kuptojnë se çfarë ështëSunet e çfarë është bidat, e natyrisht se kjo për shumicën e muslimanëve sotështë e vërtetë. Për këtë shkak ata nuk i kuptojnë rregullat, as që kanë zemër tëhapur për (t’i mësuar) dhe praktikuar ato.Sa e mrekullueshme dhe e vërtetë është thënia e Aishës, radiAllahu anha:“Surjae parë e Kuranit ishte surja e cila përshkruante qartë Xhenetin dhe Xhehenemin. Atëherëkur njerëzit e pranuan Islamin erdhi shpallja rreth hallallit e haramit. Sikur shpallja e parëtë kishte qenë “Mos pini alkool” ata do të thonin “Kurrë nuk do heqim dorë”. Po të ishte 15
 15. 15. shpallja e parë “Mos bëni zina” ata do të thonin “Kurrë nuk do heqim dorë nga tradhtiabashkëshortore dhe zinaja.14”Të ndryshosh ambientin është një prej faktorëve por nuk është prej më tërëndësishmëve. Faktori më i rëndësishëm është vendosja e Teuhidit në zemradhe çrrënjosja e Shirkut prej zemrave. Prania e falënderimit të Allahut dhemungesa e tij është faktor. Përmirësimi i veprave në pajtim me Sheriatin dhemungesa e tyre është faktor. Prania e dashurisë dhe urrejtjes për hir të Allahutështë faktor, të jesh besnik në kriterin e së vërtetës, të kuptuarit, rruga dhemetodologjia e të parëve tanë të mirë dhe jo grupet apo partitë është faktor.Dhe këtë nuk mund ta arrijmë përveçse duke kërkuar dituri të sigurt dheautentike nga burimet e sakta dhe duke e edukuar vetveten sipas saj. Kjo pastajdo të bënte ndryshimin e dëshiruar dhe të favorshëm në mjedisin rrethues. Japra perse pasja e besimit të drejtë në Allahun është thelbësore. Sepse veprimetdhe mosveprimet e njeriut bazohen në bazë të besimit, andaj edhe disa prejselefeve thoshin “Kushdo që nuk e njeh Zotin e tij ai nuk e njeh vetveten.”Kjo është arsyeja se pse nuk është e mundur të bëhet kompromis me ata të cilëtkanë nocione dhe besime heretike ndaj Allahut dhe kur përpiqen të sjellinndryshime dhe reforma nëpërmjet rrugëve të tjera përveç besimit të drejtë nëAllahun, ata janë shumë larg nga kjo.Gjithashtu duhet të kujtojmë se i dërguari i Allahut ishte nën mbikëqyrjen eAllahut të Madhërishëm dhe gjëja e parë në të cilën ka thirrur i dërguari sal-lAllahu alejhi ve sel-lem, dhe të gjithë të dërguarit, ishte adhurimi i sinqertë dhei drejtë i Allahut, me besim të drejtë në Të, sipas sunetit të të dërguarit sal-lAllahu alejhi ve selem. I Dërguari, sal-lAllahu alejhi ve sel-lem thirri me vite tëtëra në këtë (fjalë) dhe shumë beteja u luftuan për teuhid.Sahabët, Allahu qoftë i kënaqur me ta, fillimisht pushtuan zemrat e njerëzve meTeuhidin e tyre dhe me mirësjelljen e tyre, pastaj pushtuan vende me xhihadin etyre dhe bënë që feja e Allahut të jetë mbizotëruese. 2. Ka të tjerë logoja e të cilëve është: gjëja më e rëndësishme është bashkimi. A nuk ka thënë Allahu: ْۚ‫َٱ ۡ َ ِ ُ اْ ِ َ ۡ ِ ٱ ِ َ ِ ً۟ وَ َ َ ُ ا‬ َ ‫و‬14 Transmeton Buhariu 16
 16. 16. “ Të gjithë mbahuni fort për litarin e Allahut dhe mos u përçani 15“Ata këtë e bëjnë çështjen më të rëndësishme, madje edhe nëse përfshin bërjen ekompromisit në besim. Kjo është marrëzi, mosdije dhe mungesë e të kuptuarit.Parimi se duhet të bashkohemi është i saktë, por mënyra është nga kurthet eshejtanit-që t’i harrojmë dallimet e të bashkohemi. Ata harrojnë se pjesa e parëe këtij ajeti është “Të gjithë mbahuni fort për litarin e Allahut...” që do të thotë:mbahuni pas shpalljes, që është Kurani dhe Suneti.Pasimi i Kuranit dhe Sunetit nuk bëhet ndryshe veçse sipas të kuptuarit të tëparëve tanë të mirë. Në mesin e muslimanëve ka të atillë që kanë probleme meshtyllën e parë të Islamit, besimin e pastër në Allahun. Madje ka edhe të atillë tëcilët e kanë nxjerrë veten nga vatha e Islamit si shkak i besimeve të cilat ata ikanë shpikur dhe kanë qëndruar në to-pavarësisht se janë këshilluar dhe janëpërmirësuar.I Madhërishëm, larg nga çdo e metë është Allahu nga ajo që i përshkruajnëkriminelet dhe ekstremistet të cilët kanë shpikur risi dhe trillime në fenë e Tij.Pastaj janë edhe ata të cilët janë kundër Sunetit të të dërguarit të Allahut, sal-lAllahu alejhi ve sel-lem, duke e ngritur intelektin e tyre dhe mënyrën e kuptimittë tyre lart dhe mbi të (Sunetin). Duke mohuar atë që Allahu e shpalli dhe evërtetoi me gjuhen e të dërguarit të Tij, sal-lAllahu alejhi ve sel-lem dhe dukepohuar atë që Allahu e mohoi me gjuhen e të dërguarit të Tij dhe duke u tallurme fenë e Allahut, duke bërë që fjalët dhe kushtet e tyre të shpikura të bëhenshkas i pranimit të thënieve të Allahut dhe të dërguarit të Tij, duke bërë që tëmashtrojnë me mendimet, të kuptuarit, trillimet dhe epshet e tyre.Në të vërtetë ne duhet të bashkohemi mbi themelet e fesë, e që është besimi(akidja) ynë, ne duhet të bashkohemi në vendosjen e Teuhidit dhe çrrënjosjen eShirkut, duhet të bashkohemi në Sunetin e të dërguarit të Allahut, sal-lAllahualejhi ve sel-lem, dhe në shembullin e selefeve. Ne duhet të duam dhe tëurrejmë sipas këtij parimi, të japim dhe refuzojmë, të miqësohemi earmiqësohemi, dhe të zgjedhim shoqërinë tonë sipas këtij parimi. Ky ështëmodeli i duhur për unitet dhe është mënyra se si i dërguari i Allahut, sal-lAllahualejhi ve sel-lem i bashkoi pasuesit e tij. 3. Ka gjithashtu edhe të cilët janë ekstremist. Këta janë ata që janë kthyer në asketizëm. Duke u shkëputur nga bota dhe duke ikur nga sprovat e saj. Kjo padyshim se në një aspekt është një virtyt, mirëpo nuk është i15 Ali Imran, 103 17
 17. 17. tillë kur dështon të përmbush detyrat dhe përgjegjësitë ndaj të tjerëve apo shkakton që njerëzit të mos mbështeten në rrugët dhe mënyrat të cilat Allahu i Madhërishëm ka përcaktuar për robërit e Tij me anë të të cilave ata duhet të kërkojnë ndihmë dhe furnizim.Ajo që kihet për qëllim këtu është se njerëzit e tillë qëndrojnë në xhami kohë tëgjatë dhe e lexojnë Kuranin me orë të tëra e mendojnë se kjo është siguri dhe semjafton për furnizimin e tyre. Kjo nuk është kështu. Një burrë u soll tek Umeri,radiAllahu anhu. Ai falej me orë të tëra në xhami dhe linte pas dore mjetet ejetesës. Edhe pse njerëzit e lavdëronin atë Umeri tha: “Ky njeri është ipamend”.Besimi është përdorimi i çdo mënyre sipas mundësive të secilit në mënyrë që tëarrihet ajo që dëshirohet (dhe këto gjëra janë ato që Allahu i ka përcaktuar përrobërit e Tij-siç janë mësimi i ndonjë zanati apo edukimi etj). Përgjigje engjashme u jepet atyre të cilët thonë: Nëse Allahu ka paracaktuar mjetet ejetesës për ne, atëherë cili është qëllimi i duas (pse të lutemi)? Thuhet: Ulu dheshiko nëse do lindësh fëmijë pa martesë. Ulu dhe shiko nëse të largohet urianëse nuk ha bukë. Ulu dhe shiko nëse do punësohesh pa ndonjë kualifikim apomjeshtëri. Me fjalë të tjera Allahu ka paracaktuar rregulla të veçanta me anë të tëcilave i rregullon çështjet. Nëse nuk ha nuk e largon dot urinë. Nëse nuk punondhe nuk përpiqesh nuk do t’i gëzosh të mirat e saj.Ngjashëm është edhe me lutjen. Allahu ka bërë që duaja (lutja) të jetë një ndermënyrat me anë të së cilës Ai i dhuron mirësi krijesës, e braktisja (lënia) e saj dotë thotë se mirëqenia dhe furnizimi i njeriut vihen në rrezik. Sa emrekullueshme është ajo që ka thënë Ibn Tejmije (rahimullah): “Një ditë njëburrë e pyeti atë në xhami: ”O Ebul Abas, a nuk e ka shkruar Allahu për robine Tij se sa do jetë ai i lumtur dhe i pikëlluar në këtë botë?” Ibn Tejmije upërgjigj: “Natyrisht!” Burri tha: “Atëherë cila është vlera e lutjes ( duasë)?” IbnTejmije i tha: “ A nuk beson vëllai im se nëse ti e merr apo jo përgjigjen timekjo tashmë është caktuar?” Ai tha: “Natyrisht, vërtetë se po o shejh!” IbnTejmije iu përgjigj: “Atëherë përse më pyet nëse çështja tashmë është ecaktuar?16Kjo tregon se mbështetja dhe kapja pas rrugëve dhe mënyrave të përshkruaranga Sheriati është mbështetja e vërtetë në Allahun dhe mënyra për të arritur dherealizuar atë që dëshirohet.16 Fi Wajhit-Tufan e Muhamed Abdulhamid Ahmed fq. 20 18
 18. 18. Prandaj, është shumë e rëndësishme të peshohen të gjitha këto çështjesepse një ndër mënyrat me të cilat shejtani sulmon njerëzit është teprimii një çështjeje deri në dëmtim të çështjeve të rëndësisë së njëjtë apo edhemë të rëndësishme. 4. Zvarritja dhe thënia “së shpejti”.Një ndër mënyrat dhe hilet më të parapëlqyera të shejtanit është t’i bëjë njerëzittë mendojnë dhe të thonë: “do ta bëjë këtë apo atë së shpejti, mbase nesër, jo,javën tjetër e kështu me radhë. Ai bënë që ata t’i vonojnë veprat e tyre duke ibërë të ndjehen të sigurt dhe të lumtur me të tashmen. Disa këtë e kanë quajtur“Pengesa e madhe.”Dikush do ta vërë studimin si gjënë kryesore për të, andaj dhe thotë: “Kur tipërfundojë studimet, atëherë do të pendohem, do ta mësoj dhe praktikoj fenëtime.” Kur ti përfundojë studimet thotë: “Kur të punësohem, atëherë dopendohem.” (Ai punësohet por prapë nuk pendohet). Pastaj thotë: Kur të kryejhaxhin, kur të martohem... e kështu me radhë.Ai vazhdimisht vendos pengesa para vetvetes, duke i vonuar gjërat dhe duke ukënaqur me gjendjen e tij të rehatisë dhe lumturisë. Ai vazhdon kështu derisa tivije vdekja ndërsa jeta dhe veprat e tij të vërteta ( veprat e mira) ende nuk kanëfilluar.Ajo që shejtani ka për qëllim është t’u pengojë tërësisht nga ndonjë çështje aposë paku t’u vonojë prej saj. Për ata që janë të devotshëm ky është rrezik i madh.Shejtani do vijë dhe dikujt do ti pëshpërisë: Ti nuk je i denjë të studioshditurinë islame apo ti thërrasësh njerëzit në fe. Prit derisa të kesh studiuar.Mirëpo ne jemi urdhëruar që të tjerëve t’ua mësojmë qoftë edhe kuptimin e njëajeti të vetëm nga Kurani të cilin ne e dimë.Ibn Kajimi ka thënë: “ Sa e sa njerëz të qëllimit të mirë dhe vendosmërisëshejtani i ka vonuar duke i bërë ata të thonë “Së shpejti”. E sa e sa luftëtarë i kandaluar. Mbase ndonjë Fakih ka qëllim t’u kthehet studimeve të tij kurseshejtani do ti thotë: Çlodhu për një orë. Shejtani nuk pushon në zbukurimin edembelisë dhe t’ia bëjë atë të duket e bukur dhe tërheqëse e kështu njeriuvazhdon t’i vonojë veprat e tij. Ai i thotë robit i cili adhuron (Allahun) gjatënatës: Koha nuk ndalet, nata është e gjatë. Derisa arrin mëngjesi e ai ( robi)madje as nuk është falur. Sa e mrekullueshme është ajo që ka thënë poeti: 19
 19. 19. Ti fle ndërkohë- mjerë për ty derisa gërhet Derisa të vdesësh, atëherë do zgjohesh me të vërtetëDhe merr mësim nga ajo që transmeton Abdurrahman el Maghazili. Ai kathënë: Në Mekë ishte një grua e mençur e cila ishte e dhënë shumë në adhurim,dhe tek ajo erdhën vëllezërit e saj. Ajo qau pastaj tha: “Vëllezër, ju jenikënaqësia e syve të mi, vizatoni Ditën e Gjykimit në sytë e zemrave tuaja dherrëfejani vetvetes veprat tuaja. Çfarëdo që shpresoni t’u pranohet atë ditë,dëshironi dhe shpresoni në Zotin tuaj që t’ua pranoj dhe tu bekojë e në çfarëdoqë keni frikë se atë ditë nuk do t’u pranohet atëherë përmirësojeni sot. Mos jenitë pavëmendshëm ndaj shpirtrave tuaj.17” 5. Përkryerja e rremeShejtani do vij tek ndonjë njeri dhe do ta bëjë të mendojë se ai është i përkryer.Do t’i thotë atij: Ti je më i mirë se të tjerët. Ti falesh kurse shumica nuk falen.Ti agjëron kurse shumica nuk agjërojnë. Ai e bënë njeriun t’i shikoj të tjerët tëcilët janë më të pakët se ai në vepra të mira. Mirëpo kjo është mënyrë me anë tësë cilës shejtani dëshiron të të pengoj nga veprimi i veprave të mira.Gjithashtu shejtani do të të thotë: Veprat e tua do të ndërmjetësojnë për ty; aipastaj të angazhon me gjëra të cilat janë të lejuara prej të cilave nuk ka as dëm eas dobi, dhe e tërë kjo që ta bëjë robin t’u largohet punëve të mira. Ai do tëthotë: Pusho pak, je shumë i zënë, ti je më i mirë se sa të tjerët.Mirëpo ajo që është e dëshirueshme është e kundërta e kësaj. Shiko filanin i ciliagjëron të hënën dhe të enjten, shiko atë që fal namaze vullnetare të cilat ti nuki fal, shiko ata që kanë fituar ndonjë zanat apo profesion, kurse ti jo. Shiko atë icili ka mësuar të lexoj Kuranin, kurse ti jo. Shiko filanin i cili përmbush nevojatfamiljare kurse ti nuk e bënë këtë. 6. Mos pasja e perceptimit mbi vetvetenShejtani ka dy mënyra për t’ua prishur njerëzve perceptimin ndaj vetvetes. 1. Perceptimi i kënaqësisë dhe mashtrimit. Shejtani e bën njeriun që ai veten ta shikoj me kënaqësi (të jetë i vet kënaqur) e që pastaj ai të goditet me arrogancë dhe mashtrim. Ai pastaj fillon t’i nënçmoj dhe t’i përbuz të17 Ibn Xheuzije “Sifatus-Safvah” ( 2/278-279) 20
 20. 20. tjerët. Ai refuzon ta pranojë të vërtetën si pasojë e arrogancës ë tij dhe nuk pranon se është gabim kur gabon. Ai refuzon të ndjek tubimet e dijës që të mësojë nga të tjerët.Disa njerëz të cilët ndjekin vendet ku ata e lexojnë Kuranin bëjnë gabime. (Dhepër këtë) ata më nuk vijnë në këto ndeja derisa të përmirësojnë gabimet e tyreduke u frikësuar se pozita dhe reputacioni i tyre në sytë e njerëzve të tjerë dodëmtohet. Nëse njeriu i tille do ndalej dhe do reflektonte për pak kohe se filanii cili është lexues i kualifikuar, dikur ishte në të njëjtën pozitë me të tij, pastajmësoi në tubime dhe i përmirësoi gabimet e tij. Muxhahidi ka thënë: “Dy llojenjerëzish nuk mësojnë kurrë: mustakbiri (ai që është arrogant) dhe mustahijij (aiqë është i turpshëm).18” 2. Perceptimi i vetmisë i shoqëruar me modesti. Shejtani do të të thotë: Duhet të jesh modest, kushdo që është modest dhe i thjeshtë atë Allahu e ngrit, ti nuk je njeriu i duhur për këtë çështje. Mirëpo ky njeri është prej atyre njerëzve prej të cilit njerëzit përfitojnë shumë. Qëllimi i shejtanit është ta largojë njeriun nga ajo që mund të arrijë me fuqinë dhe aftësinë e tij. Secili prej nesh ka fuqi dhe aftësi të cilat i janë dhuruar dhe nëse nuk përdoren atëherë ne do të mbahemi në përgjegjësi për to. Personi i tillë i cili i përgjigjet shejtanit ai nuk është modest mirëpo po i ikën përgjegjësisë. Shejtani do të thotë: Lëre këtë revistë për dikë që është më i mirë se ti. Të thërrasësh për tek Allahu është çështje fisnike, lere për ata të pakët që janë më të aftë. Kjo është mënyra se si shejtani vjen dhe i bënë njerëzit të gjykojnë.Ai po ashtu e bënë njeriun përbuzës dhe vetmitar derisa ai më të mos mendojas për vete. Ky njeri fillon të thotë: Kush jam unë në krahasim me këtë njeri?Kush jam unë në krahasim me një dijetar? Kështu ai nuk mendon ndryshevetëm se me intelektin e dijetarit të tij dhe nuk përhap apo bënë publike vetëmse atë që ka thënë shejhu i tij. Parimi është se ne duhet t’i kthehemi Sheriatit.Është e mundur që njeriu që është përballë teje mund të gabojë. Andaj fjalët etij vlerësohen me fjalët e Allahut dhe të të dërguarit të Tij, sal-lAllahu alejhi veselem. Çdo gjë që pajton me to pranohet dhe çdo gjë që është në kundërshtimme to, ne e refuzojmë.18 Transmeton Buhariu 21
 21. 21. 7. DyshimiËshtë një tjetër mënyrë e rrezikshme e shejtanit si pasojë e mosvëmendshmërisë së robit dhe ai këtë e bënë në shumë mënyra. Shejtani bën qënjeriu të dyshojë në rrugën dhe mënyrën e njeriut që është në hak, në besimdhe vepra të drejta- dikush i cili i mban të drejtat e besimit në Allahun, i zbatonurdhëresat dhe u përmbahet ndalesave të Tij- sidomos kur ai është në mesin enjerëzve të këqij të cilët nuk janë të vendosur dhe kanë devijuar nga Suneti dherruga e sahabeve. Shejtani do t’i pëshpëritë dhe do t’i thotë: Të gjithë këtanjerëz janë në zjarr, e ti je në xhenet.E vërteta është se numri i madh nuk duhet krahasuar me numrat e vogël. Evërteta është ajo qe është ne pajtim me fjalët e Allahut dhe të të dërguarit të Tij,sal-lAllahu alejhi ve sel-lem.Abdullah Ibn Mesudi ka thënë: “Xhemati është çdo gjë që është në pajtim metë vërtetën, edhe nëse je i vetëm.” Pra nuk duhet t’u referohemi shumicës sënjerëzve por asaj që është në pajtim me të vërtetën, edhe nëse je i vetëm. Allahui madhërishëm ka thënë: (١٠٣) َ ِ ِ ۡ ُ ِ َ ۡ َ َ ۡ َ‫و َٓ أ ۡ َ ُ ٱ س و‬ َ ِ َ َ“Shumica e njerëzve, sado që të dëshirosh ti, nuk janë besimtarë.19”Ai gjithashtu ka thënë:ۡ ُ َ َ ِ ٰ‫ُ وَ ۡ أ ۡ َ َ َ آ ۡ َة ٱ ۡ َ ِ ِۚ َﭑ ُ اْ ٱ َ َـُٰوِْ ٱ ۡ َ ۡ َـ‬ ٓ ُ َ َ َ ‫َ ۡ َ ِى ٱ ۡ َ ِ ُ َٱ‬ ‫و‬ ُ (١٠٠) ‫ُ ِۡ ُ ن‬ َ“ Thuaju: “Nuk barazohet e keqja me të mirën, edhe sikur të të habisëbollëku i së keqes. Prandaj kijeni frikë Allahun, o njerëz me intelekt, meqëllim që të shpëtoni.20”Ka thënë tabi’ini, Naim bin Hamad: “Xhemati është ai që pajton në bindje ndajAllahut-andaj kur Xhemati të prishet atëherë ty të takon të qëndrosh në atë qëishte xhemati para se të devijonte edhe nëse ti je i vetëm (në këtë), atëherë ti jexhemati.”19 Jusuf, 10320 Maide, 100 22
 22. 22. Ndërsa Is’shak bin Rahavije, mësuesi i imam Buhariut ka thënë: “Nëse do t’ipyesje njerëzit injorant ( të paditurit), rreth shumicës do të të thonë shumica e njerëzve. Atanuk e dinë se xhemati është dijetari i cili u përmbahet transmetimeve të profetit, sal-lAllahualejhi ve sel-lem dhe rrugës së tij. Andaj kushdo që është me të dhe dijetarin dhe e pason atë,atëherë ai është xhemati.21”Një shembull i kësaj p.sh është kur njeriu vendos të jap sadaka dhe atë e shehdikush tjetër. Ky njeri i thotë vetvetes “Nëse më sheh filani, ai do mendojë sekëtë po e bëjë sa për t’u dukur-syfaqësi, andaj është më mirë të mos e jap këtëlëmoshë. Megjithatë ne jemi të urdhëruar që ta pastrojmë qëllimin tonë ngasyfaqësia dhe jo ta braktisim veprimin. Kjo është dëshira e shejtanit.Ibrahim bin Ad’ham ( njeri nga tabi’inët) ka thënë: “I kam parë tridhjetë sahabe të tëdërguarit të Allahut ( sal-lAllahu alejhi ve sel-lem), të gjithë frikësoheshin se mos po i bëninveprat e tyre pa sinqeritet.”Vërtetë se kërkohet që njeriu t’i kthehet shpirtit dhe gjykimit por qëllimi i kësajnuk është që ta braktisesh veprën por ta pastrosh nijetin dhe ti shtosh veprat emira. Ka thënë Harith bin Kajs: “Kur të vij shejtani ndërkohë që je duke u falur dhe tëtë thotë: Ti këtë po e bën për t’u dukur, atëherë ti zgjate sexhden.” 8. Frika Shejtani ka dy mënyra me anë të të cilave bën që njerëzit të frikësohen: 1. Ai bën që ata ti frikësohen aleateve. Shejtani do ta bëjë njeriun t’i frikësohet ushtrisë së tij, aleateve dhe njerëzve të pabindur e të rebeluar. Ai njeriut i thotë: Ke kujdes prej tyre. Ata kanë fuqi për të cilën ti nuk je i informuar. Allahu i Madhërishëm ka thënë: (١٧٥) َ ِ ِ ۡ ُ ‫إ َ َٲِ ُ ُ ٱ ۡ َـٰ ُ ُ َ ف أوِۡ َٓء ُ ۥ ََ َ َ ُ ه ۡ و َ ُ ن ِن آ‬ ُ ‫ِإ‬ َ ُ َ َُ ‫ِ ذ‬ “Në të vërtetë është ai djalli që ju frikëson me ithtarët e vet. Ju mos iu frikësoni atyre, por frikësojuni prej Meje, nëse jeni besimtarë22”21 Transmeton Ebu Nu’ajm në “Hiljatul Eulija”22 Al’Imran 175 23
 23. 23. Ai po ashtu i bënë njerëzit që ata t’u frikësohen jobesimtarëve, i bënë të ndjehen inferior dhe u pëshpëritë: Këta njerëz do tallen me fenë tënde, fenë e cila urdhëron prerjen e duarve, fe e cila e detyron femrën të mbulohet e tëra kokë e këmbë. Fe e cila i bënë njerëzit të jenë një muaj të uritur. Kështu njeriu mban të fshehur faktin se ai është musliman dhe nuk shqetësohet që të mësojë sipas fesë së tij dhe e tërë kjo për shkak të thënieve të jobesimtarëve të cilët janë lëndë djegëse të zjarrit të xhehenemit. Dëgjojeni përgjigjen që i dha Selman al Farisiu (Allahu qoftë i kënaqur më të) një pagani i cili i tha: “Ky profeti juaj u mëson aq shumë saqë ua mëson edhe mënyrat e (veprimeve) në tualet.” Andaj Selmani i tha: “ Natyrisht! Ai na ka mësuar që të mos e përdorim dorën e djathtë, të mos kthehemi në drejtim të kiblës, të mos përdorim më pak se tre gurë apo eshtra (për pastrim)!” Dhe në çfarë ishte kjo përgjigje? Ndërsa sot ne kemi frikë dhe mëdyshje rreth hixhabit, agjërimit, rritjes së mjekrës, e gjëra të ngjashme. E tërë kjo është nga veprat e shejtanit dhe është shenjë e dobësisë e cila është e pranishme në zemrat e muslimanëve. I lutemi Allahut të na forcojë zemrat tona dhe ti forcojë e drejtojë ato në fenë e Tij. 2. Frika nga varfëriaAllahu i Madhërishëm thotë: ‫ٱ ۡ َـٰ ُ َ ِ ُآ ُ ٱ ۡ َ ۡ َ و َ ۡ ُ ُ ُ ِﭑ ۡ َ ۡ َٓء‬ ۖ ِ َ ُ“Djalli ju frikëson me skamje e varfëri dhe ju urdhëron të bëni vepra tëpamoralshme.23”Shejtani thotë: Nëse ti do ta lësh këtë punë, ku do gjesh punë tjetër? Do bëheshshumë i varfër. Kështu njeriu frikësohet nga varfëria dhe vazhdon ose fillon tëveprojë atë që është e ndaluar siç është alkooli. Atë që merr interes e dëgjojmëtë thotë: Si do të jetojë? Njerëzit janë pasuruar kurse unë jam i varfër. Shejtanika folur nëpërmjet tij.Sa i takon besimtarit të vërtetë para tij janë vazhdimisht fjalët që vijojnë- e a kafjalë më të mira dhe më qetësuese se këto:23 El Bekare, 268 24
 24. 24. ِ ‫َ َ ِ ٱ َ َ ۡ َ ُ ۥ َ ۡ َ ً۟ )٢( و َ ۡز ۡ ُ ِ ۡ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ ِ ُ و َ َ َ َآ ۡ ََ ٱ‬ َ ۚ ُ َ (٣) ‫َ ُ َ َ ۡ ُ ُ ۥۤۚ ِن ٱ َ َـِٰ ُ أ ۡ ِ ِۦۚ َ ۡ َ َ َ ٱ ُ ِ ُ َ ۡ ٍ۟ َ ۡ ً۟ا‬ ‫ء ر‬ َ ‫إ‬“Atij që i frikësohet Allahut, Ai do t’i gjeje rrugëdalje (nga çdovështirësi), dhe do t’i jap risk prej nga nuk e pret. Allahu e përmbush mesiguri premtimin e Tij dhe për çdo gjë ai ka caktuar masë.24”Shejtani bënë që njeriu të merret me mjete që janë haram duke u shfajësuar mevarfëri dhe si pasojë e kësaj njeriu bënë shumë kompromise me fenë e tij.Pra këto janë disa nga mënyrat me të cilat shejtani i mashtron dhe i vë nëhumbje njerëzit duke u përpjekur që t’i shpie ata në zjarrin përvëlues. Është eudhës që këtë kapitull ta përfundojmë me ajetet vijuese të cilat përshkruajnëskenën Ditën e Gjykimit pasi njerëzit e xhehenemit të kenë hyrë në të. I lutemiAllahut të na ruaj prej tij. َ ِ ‫و َ ل ٱ ۡ َـٰ ُ َ ُ ِ َ ٱ ۡ َ ۡ ُ ِن ٱ َ و َ َ ُ ۡ و ۡ َ ٱ ۡ َ وو َ ُ ۡ َ َ َۡ ۡ ُ ُ ۡۖ و َ آ ن‬ َ َ َ ََ َ َ ‫إ‬ َ َ۟ َ ‫ُ ۡ َـٰ ٍ إ ٓ َن د َ ۡ ُ ُ ۡ َﭑ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ ِ ۖ ََ َُ ُ ِ وُ ُ ٓاْ أ ُ َ ُ ۖ ٓ أ‬ َ َ َ َ ‫ِ أ‬ ُ ۡ ََ ٌ ‫ِ ُ ۡ ِ ِ ُ ۡ و َٓ أ ُ ِ ُ ۡ ِ ِ ۖ إ َ َ ۡت ِ َٓ أ ۡ َ ۡ ُ ُ ن ِ َ ۡ ُۗ ِن ٱ ـِٰ ِ َ َ ُ ۡ َ َا‬ ‫ب‬ ‫إ‬ ِ َ ُ ِ َ َ (٢٢) ٌ۟ ِ‫أ‬ َ“Dhe kur të marr fund puna, djalli do të thotë: “Vërtetë, Allahu ju bërinjë premtim të vërtetë. Edhe unë ju premtova, por ju mashtrova. Unënuk kam pasur kurrfarë pushteti mbi ju. Unë thjesht ju thirra e ju m’upërgjigjet. Prandaj, mos më qortoni mua, por qortoni veten! Unë nukjam shpëtimtari juaj e as ju nuk jeni shpëtimtarët e mi. Unë tani e mohojqë më bëtë ortak me Allahun (në adhurim)”. Vërtetë, keqbërësit do tëkenë një dënim të dhembshëm.25” * * *24 Et-Talak 2-325 Ibrahim, 22 25
 25. 25. Pjesa e Tretë: Mënyrat e mbrojtësKa shumë mënyra me anë të të cilave muslimani mund ta ruaj dhe mbrojveten e tij prej shejtanit. Prej tyre janë: 1. DituriaKërkimi i diturisë është detyrë për çdo mysliman, mashkull dhe femër. Lloji mëi rëndësishëm i diturisë është njohja e Allahut dhe njohja e Teuhidit të Tij. Kjoështë ajo që muslimani e mëson para çdo gjëje tjetër. Sa më e madhe të jetë kjodituri, aq më shumë frikë ka njeriu ndaj Allahut dhe ka më pak gjasë e mundësiqë ai ti thyej rregullat e Allahut e të mos i bindet Atij e ta pasojë shejtanin.Allahu ka thënë: ُ ‫َﭑ َۡ ۡ أ ُ ۥ َٓ إَـٰ َ إ ٱ‬ ِ ِ َ“Dije se nuk ka zot tjetër (të denjë për adhurim) përveç Allahut!”Muhamed, 19Dhe Ai gjithashtu ka thënë: ْۗ‫إ َ َ ۡ َ ٱ َ ِ ۡ ِ َ د ِ ٱ ۡ َُ َـٰ ُا‬ ٓ ِ ِ“Në të vërtetë, nga robërit e Tij, Allahut i frikësohen vetëm dijetarët..” ElFatir, 28Dhe i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve sel-lem ka thënë: “Unë jam më idituri në mesin tuaj rreth Allahut dhe unë i frikësohem më së shumti Atij.26”Pra ai, sal-Allahu alejhi ve sel-lem bëri një lidhje të drejtpërdrejtë në mesditurisë për Allahun dhe frikës ndaj Allahut.Lloji tjetër i diturisë të cilin muslimani duhet ta kërkoj është dituria rrethveprave të adhurimit të cilat Allahu për të i ka bërë të detyrueshme dhe për26 Transmeton Buhariu 26
 26. 26. gjërat të cilat Allahu ka kërkuar që ne t’u përmbahemi. Pra ai vazhdimishtkërkon dhe vepron në bazë të diturisë pa vërejtje. Ai gjithashtu mëson mënyrënse si duhet të bëhet adhurimi duke e ruajtur vetveten me këtë nga rënia në gjëratë shpikura dhe mospranimi i veprave të tij.Dituria është një mjet i fortë dhe e frikëson shejtanin më tepër se çdo adhuruesi zjarrtë. Një poet ka thënë: Dhe ajo ( dituria) është një shpatë e fuqishme e cila nuk shmang Me të i godet pjesët kryesore të atij që të sulmonDituria është pjesë ndërtuese e imanit dhe imani (besimi) është një pengesë emadhe në fytyrën e thirrjeve të shejtanit dhe pëshpëritjeve të tij. Kjo është gjëjae parë të cilën muslimani duhet ta bëjë që ta ruaj veten e tij.Librat më të mirë për të filluar (kërkimin e diturisë) janë “Bazat e Teuhidit” ngaBilal Filips dhe “Teuhidi kundër Shirkut” nga shejh Muhamed el-Xhibali. 2. SinqeritetiShejtani nuk ka kurrfarë kontrolli mbi ata të cilët janë të sinqertë dhe vet ai kathënë: “ (Iblisi) tha: “Betohem në madhërinë Tënde se unë do t’imashtroj (njerëzit) të gjithë, përveç robërve të Tu të sinqertë!” Sad, 82-83Andaj përpjekja që të gjitha arritjet dhe orvatjet të jenë të sinqerta dhe vetëmpër hir të Allahut, gjithashtu e largon njeriun nga ndjeshmëria ndaj shejtanit dheplaneve të tij. Sinqeriteti është: Pastrimi nga mëkatet e fjalëve dhe veprave ngaçdo e metë e dëshirave të shpirtit. Për shembull ndër librat më të mirë rrethsinqeritetit dhe realitetit për të është “Libri i sinqeritetit” nga Husein el Avashi. 3. PërkujtimiTë përkujtuarit e Allahut e vendos njeriun nën mbrojtjen e Tij dhe e ruannjeriun nga pëshpëritjet e shejtanit. Allahu la urdhëruar: (٤١) ‫َـٰ َ ﮩ ٱ ِ َ َا َ ُ اْ ٱذۡآ ُواْ ٱ َ ذآۡ ً۟ا آ ِ ً۟ا‬ َ ِ ُ ‫ء‬ َ ٓ“O ju që besuat, përkujtoni All-llahun sa më shpesh.” El Ahzab, 41 27
 27. 27. Nga i Dëguari i Allahut sal-Allahu alejhi ve sel-lem janë transmetuar shumë përkujtime, lutje të cilat ai i thoshte në të gjitha momentet dhe situatat dhe për muslimanin është e nevojshme që ta kopjoj rrugën e të dërguarit të Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem. Ndër librat më të dobishëm për lutje është libri “Lutje autentike të profetit” nga Valid al Isa. 4. Kërkimi i strehimit tek AllahuKur ndokush e sheh se shejtani i pëshpërit atij gjëra të këqija, ai menjëherëduhet të kërkoj mbrojtje dhe strehim tek Allahu duke thënë “Eudhubi-lahimine shejtani-rraxhim” – Kërkoj mbrojte tek Allahu nga djalli i mallkuar.Allahu i Madhërishëm ka thënë: “Nëse djalli përpiqet të të shtyjë drejt sëkeqes, kërko strehim tek Allahu, se vërtetë, Ai dëgjon dhe di gjithçka.”(El Araf 7:200) 5. Leximi i pjesëve të veçanta të KuranitLeximi i pjesëve të Kuranit me dituri dhe duke ua ditur kuptimin dhe me bindjetë fortë e të qëndrueshme se ato e mbrojnë njeriun nga shejtani dhe janëtransmetuar nga i dërguari i Allahut sal-Allahu alejhi ve selem, në mënyrëautentike.-Ajeti kursija ( Ajetet e Fronit ), surja Bekare 2: 255-Dy ajetet e fundit të surës Bekare ( 2: 285-286)- Leximi i surës Bekare e pengon shejtanin që të hyjë në shtëpi.-Leximi i Muadhetanës, dy sureve të fundit të Kuranit (113-114)Thirrja e ezanit gjithashtu e zmbraps shejtanin dhe punët e tij. E bënë që ai t’ifus gishtat në vesh dhe të ikën me vrap. 6. Mbajtja e shoqërisë së mirëËshtë thelbësore që të mbahet shoqëria e duhur ngase shejtani nuk dështon tëtë vërë në lajthitje dhe të të mashtroj në raport me shoqërinë që ke. I Dërguari iAllahut sal-Allahu alejhi ve selem ka thënë: “Shembulli i ndejës me njerëz të mirë dhendejës me njerëz të këqij është sikurse shitorja e miskut (parfumeria) dhe farkëtorja. Shitësi imiskut ose të jep (të eros) ose të shet, ose së paku prej tij kundërmon erë e këndshme. Kursefarkëtari ose ti djeg teshat, ose prej tij do të vjen erë e pakëndshme (nga thëngjilli)”.(Transmeton Buhariu). 28
 28. 28. I Dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve sel-lem gjithashtu ka thënë: “Mos u bëjshok i askujt përveç besimtarit.” (Tranmeton Ebu Daudi)Poeti ka folur të vërtetën kur ka thënë: Zgjedh nga mesi i njerëzve, atë që të udhëzon, Vërtetë, me anë të shokut njeriu udhëzon vetveten Dhe shoqërimi me të këqinjët është verbëri dhe sëmundje E rrit sëmundjen e zëmrës me sëmundje Andaj nëse je pasues i Sunetit Shmangu nga shoqëria e keqe.Andaj të jesh i përkushtuar në mbajtjen e shoqërisë së mirë dhe qendro vetëmme muslimanët, me ata të cilët i frikësohen Allahut dhe të cilët orvaten taadhurojnë Atë. Nëse e bën këtë, kurrë nuk do të jesh në gjendje t’i numëroshmirësitë të cilat do të të jepen, dhe me ndihmën e Allahut qëndron suksesi.Pra këto janë disa nga mënyrat e mbrojtës nga shejtani i mallkuar, atë i cili bëriqë prindërit tanë të dëboheshin nga xheneti dhe i cili ka premtuar se do t’ilargojë njerëzit nga rruga e drejtë me anë të tradhtisë dhe mashtrimeve të tij.Allahu na ruajt prej tij dhe prej ushtrisë së tij duke na bërë prej atyre që janë tësinqertë, që e përkujtojnë Atë, dhe të cilët tek Ai kthehen me pendim. Amin.Të gjitha falënderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahut. Paqja dhebekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhamed, sal-Allahu alejhi ve sel-lempas të cilit më nuk ka profet. 29
 29. 29. Bibliografia. 1. Kurani 2. Sahihu i Buhariut 3. Sahihu i Muslimit 4. “El Favaid” nga Ibn Kajimi 5. “Madakhil ush-Shejtan alas-Salihin” nga Abdullah el Khatir 6. “Madarixhus Salikin” nga Ibn Kajimi 7. “Eseja e Ibn Tejmijës rreth xhindeve” nga Ebu Eminah Bilal Filips 30

×