Συγχώνευση Microsoft- Nokianew

Efthimios - Spyridon Georgiou
Efthimios - Spyridon GeorgiouJournalist at Πρωϊνός Λόγος newspaper à Πρωϊνός Λόγος newspaper
1
1
1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα εργασία, που εκπονείται στο πλαίσιο του μαθήματος χωρικές
στρατηγικές καινοτομίας έχει ως αντικείμενο «Η χωρική διάσταση της
επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Μελέτη περίπτωσης η συγχώνευση
MICROSOFT-NOKIA και η χωρική τους διάσταση». Oι λόγοι που ώθησαν στην
επιλογή του συγκεκριμένου θέματος ήταν γιατί , σε ένα διεθνές περιβάλλον που
αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς, η ικανότητα των επιχειρήσεων να εισάγουν στην
αγορά νέα, καινοτόμα (innovative) προϊόντα πριν από τους ανταγωνιστές τους,
αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τους. Οι εταιρείες με τις
οποίες ασχολείται η παρούσα εργασία , είναι από τις πιο μεγάλες τόσο σε επίπεδο
πωλήσεων, επενδύσεων, αλλά και κάλυψης στο παγκόσμιο τοπίο. Αυτό σημαίνει
αφενός, ρίσκο, λόγω εξάπλωσης των δραστηριοτήτων τους, αλλά ταυτόχρονα και το
υψηλότερο επίπεδο οικονομικής και πρακτικής επέκτασής τους.
Η εργασία αποτελείται από δυο μέρη , το Α΄μέρος δίνονται εννοιολογικές
αποσαφηνίσεις και αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια.
Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια παράθεση ποικίλων ορισμών και τύπων της έννοιας
της επιχειρηματικότητας όπως τους συναντά ο συγγραφέας της εργασίας στα
δεδομένα της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο εστιάζεται
η προσοχή στη έννοια της καινοτομίας, στις πηγές προέλευσης, στα οφέλη, και τη
σχέση της με την ανταγωνιστικότητα. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην
τεχνολογική καινοτομία. Το τέταρτο κεφάλαιο ασχολείται με τις χωρικές διαστάσεις
της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.
Στο B΄μέρος και στο πέμπτο κεφάλαιο , δίνεται έμφαση στην συγχώνευση των
εταιρειών MICROSOFT-NOKIA και στη χωρική τους διάσταση.dvsdmvsdlvsv
smvslmv.smv dsvad vadv advadslvda svadsllll
vsvsv
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
2
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο Bill Gates έλεγε πάντοτε στα στελέχη της Microsoft ότι η εταιρία του δεν θα είχε
ζωή παραπάνω από δύο χρόνια αν σταματούσε να καινοτομεί. Ο Peter Drucker
απευθύνθηκε στις τράπεζες με την προειδοποίηση «ή καινοτομείτε ή πεθαίνετε». O
γκουρού του management Gary Hamel είναι το ίδιο σαφής «η καινοτομία και η
πλαστικότητα (προσαρμοστικότητα και ανθεκτικότητα) είναι οι μόνες λύσεις, δεν
υπάρχει άλλη μεσοπρόθεσμη λύση»
Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται κυρίαρχα από την αλματώδη και συνεχή
τεχνολογική ανάπτυξη και τη διεθνοποίηση των αγορών. Η επιβίωση και εξέλιξη των
επιχειρήσεων εξαρτάται κατά κύριο λόγο από το πόσο ανταγωνιστικές είναι αλλά και
το πόσο ανταγωνιστικές μπορούν να γίνουν, μέσα όμως σε ένα ασφυκτικά πιεστικό
περιβάλλον όπου ο χρόνος αποτελεί παράγοντα καίριας σημασίας. Οι έγκαιρες
αποφάσεις είναι πλέον καθοριστικές και το ρίσκο για υιοθέτηση νέων τεχνολογιών
και καινοτομιών ολοένα και πιο δελεαστικό αλλά και κρίσιμο για την σταθερότητα
αλλά και την πιθανή ανάπτυξη και το μέλλον των επιχειρήσεων, Η
ανταγωνιστικότητα είναι πλέον συνυφασμένη με επενδύσεις σε τεχνολογία.
3
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο
4
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
4
Σκοπός του κεφαλαίου είναι να αναφερθούμε στις θεωρητικές και
εννοιολογικές προσεγγίσεις της επιχειρηματικότητας. Η
επιχειρηματικότητα προσέλκυσε το ενδιαφέρον της οικονομικής
επιστήμης από τις αρχές της ακόμη. Ως όρος αποδίδεται στο
Γάλλο οικονομολόγο R.Cantillon (1730) o οποίος όρισε τον
επιχειρηματία ως το άτομο που προσπαθεί να εκμεταλλευθεί τη
διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στη βέβαιη τιμή αγοράς ενός
αγαθού και στην αβέβαιη τιμή πώλησης του.
1.1 Επιχειρηματικότητα
Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις οικονομικοκοινωνικές, κοινωνιολογικές,
ψυχολογικές και ανθρωπολογικές στο θέμα της επιχειρηματικότητας αλλά καμία
γενική θεωρία γι΄ αυτήν.
Για τον Schumpeter (όπως αναφέρεται στον Καραγιάννη & Μπακούρα,2010) η
επιχειρηματικότητα είναι ένας παράγοντας ανισορροπίας και όχι το αντίθετο, γιατί ο
ρόλος των επιχειρηματιών είναι να ανανεώνουν και να ανατρέπουν τις συνθήκες
παραγωγής, αναζητώντας νέες ανακαλύψεις ,νέα τεχνολογία παραγωγής νέων
προϊόντων ή των ήδη υπαρχόντων με νέο τρόπο παραγωγής.
Για τον P. Drucker, ( όπως παρατίθεται στον Χατζηκωνσταντίνου & Γωνιάδη, 2009) η
επιχειρηματικότητα δεν είναι ούτε επιστήμη ούτε τέχνη, είναι η πρακτική στην οποία η
γνώση αποτελεί το μέσο για την επίτευξη του σκοπού της. Είναι τρόπος
συμπεριφοράς παρά χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς του.
Κατά τον καθηγητή Ι. Πεσμαζόγλου, «η ικανότητα ή η δραστηριότητα και ο
περιορισμένος ή ευρύς ορίζοντας του επιχειρηματία, καθώς και η έφεσή του για
ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που κατά ανάγκη περιέχουν, σε μικρό ή
μεγάλο βαθμό το στοιχείο της αβεβαιότητας, χαρακτηριστικά που συνολικά
κατατείνουν στην κινητοποίηση στον συγχρονισμό, στον διαρκή μετασχηματισμό και
την αναπροσαρμογή της παραγωγής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, αποτελεί τη
λεγόμενη επιχειρηματικότητα» (Χατζηκωνσταντίνου Γ.& Γωνιάδη Η.,2009)
Η συνθετότατη του φαινομένου της επιχειρηματικότητας είναι τέτοια που μέχρι τώρα
δεν έχει γίνει κοινά αποδεκτός ένας ορισμός της, ούτε αυτός του ΟΑΣΑ (1998), κατά
τον οποίο, «οι επιχειρηματίες είναι οι φορείς της αλλαγής και της ανάπτυξης της
οικονομίας της αγοράς, είναι εκείνοι που με τη δράση τους δημιουργούν, διαχέουν
και εφαρμόζουν καινοτόμες ιδέες {…}δεν επιδιώκουν να αξιοποιήσουν μόνο τις
οικονομικές ευκαιρίες, αλλά έλκονται από την ανάληψη κινδύνου και αρέσκονται να
βλέπουν την επιβεβαίωση του προαισθήματος τους .»
5
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
5
Το άτομο που διακρίνει η επιχειρηματικότητα δεν προσκολλάται στην επιχείρηση που
ιδρύει και μόνο. Αναζητά διαρκώς νέες ευκαιρίες, είτε για να τη μεγαλώσει, για να την
επεκτείνει και για την κρατά ανταγωνιστική είτε για να τη μεγαλώσει, για να την
επεκτείνει και για να την κρατά ανταγωνιστική είτε για να δημιουργήσει άλλες
επιχειρήσεις, τις οποίες διαχειριστικά εναποθέσει στα χέρια της ομάδας διοίκησης.
Η ικανότητα του επιχειρηματία να διακρίνει την ευκαιρία και να στήνει το μηχανισμό
αξιοποίησης της για τον προσωπικό ωφελειών για τον ίδιο, κυρίως, αλλά και για το
κοινωνικό σύνολο, αποδίδεται ως επιχειρηματικότητα. Η επιχειρηματικότητα είναι
στοιχείο δημιουργίας ατομικού και κοινωνικού πλούτου, ενώ πρέπει να συμβάλλει
φυσιολογικά στην αύξηση της απασχόλησης και στην απορρόφηση της ανεργίας.
Δια της φορολογίας των αποτελεσμάτων της δημιουργεί τις προϋποθέσεις της
δημοσιονομικής βελτίωσης και της αναδιανομής των εισοδημάτων.
Τα άτομα ωθούνται στην επιχειρηματικότητα από κάποια κίνητρα με κυριότερα το
κέρδος, την ανεξαρτησία, την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, την
εναλλακτική επιλογή σε μια μη ικανοποιητική εργασία. Ενώ αξίζει να επισημανθεί και
η διάκριση μεταξύ της επιχειρηματικότητας ανάγκης( πηγάζει από την έλλειψη
ευκαιριών για την εξασφάλιση βιοπορισμού) και της επιχειρηματικότητας
ευκαιρίας(είναι η ανακάλυψη μιας ευκαιρίας στην αγορά).Επίσης στα είδη
επιχειρηματικότητας συμπεριλαμβάνεται η γυναικεία επιχειρηματικότητα, η νεανική,
η πράσινη επιχειρηματικότητα.
6
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
6
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
Σκοπός του κεφαλαίου είναι η αποσαφήνιση της έννοιας της
καινοτομίας, θα γίνει αναφορά στις αρχές, στα χαρακτηριστικά της
καινοτομίας, στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που οι καινοτομίες
φέρνουν στην επιχείρηση και στα οφέλη. Η καινοτομία αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικότητας και είναι άρρηκτα
δεμένη με την παραγωγικότητα και την ανάπτυξη.
2.1 Καινοτομία
Σήμερα είναι αποδεκτό και τεκμηριώνεται στατιστικά -ότι οι σημαντικότεροι
παράγοντες της ανάπτυξης δεν σχετίζονται με τη συσσώρευση του κεφαλαίου και την
ανειδίκευτη εργασία, αλλά με τη γνώση, την έρευνα, τη δημιουργικότητα και την
καινοτομία.
Στο σημερινό οικονομικό γίγνεσθαι, σε ένα διεθνές περιβάλλον που αλλάζει με
ταχύτατους ρυθμούς, η ικανότητα των επιχειρήσεων να εισάγουν στην αγορά νέα
καινοτόμα προϊόντα πριν από τους ανταγωνιστές τους , αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο
ανταγωνιστικό πλεονέκτημά τους. Αυτό είναι προφανές, αφού με τον τρόπο αυτό οι
καινοτόμες επιχειρήσεις αποκτούν σημαντικό μερίδιο αγοράς με παράλληλη αύξηση
της κερδοφορίας τους.
Σύμφωνα με στοιχεία τις τελευταίας τριετίας του World Economic Forum, στην
παγκόσμια κατάταξη εθνικής ανταγωνιστικότητας προηγούνται εκείνες οι χώρες που
έχουν εξαιρετικά ανταγωνιστικές επιχειρήσεις
7
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
7
και οι οποίες έγκαιρα υιοθέτησαν επιχειρηματικές και τεχνολογικές
καινοτομίες(www.infosoc.gr/NR/rdonlyres/.../03122004ΟμιλίαΝαυτεμπορικής.,
(12/05/2015)
Η Καινοτομία είναι μια λέξη που προέρχεται από τα λατινικά και σημαίνει την
εισαγωγή κάτι καινούργιου στον υπαρκτό κόσμο και στη σειρά των πραγμάτων ή τη
βελτίωση της παραγωγικότητας των πόρων όπως αναφέρεται από τον J.B Say όπως
παρατίθεται στον Drucker (Drucker,1985).
Στη βιβλιογραφία υπάρχουν πολλοί ορισμοί για την καινοτομία όπως
παρατίθεται(eclass.uowm.gr/modules/document/document.php?course.,
(12/05/2015)
1. «Η βιομηχανική καινοτομία περιλαμβάνει τις δραστηριότητες τεχνικού
σχεδιασμού, παραγωγής, διοίκησης και εμπορίας που σχετίζονται με την
εισαγωγή ενός νέου ή βελτιωμένου προϊόντος ή με την πρώτη εμπορική
εφαρμογή μιας νέας ή βελτιωμένης διαδικασίας ή εξοπλισμού». (Christopher
Freeman, 1982).
2. «Καινοτομία είναι η πρώτη εφαρμογή της επιστήμης και της τεχνολογίας με
ένα νέο τρόπο με εμπορική επιτυχία». (Ο.Ο.Σ.Α.,1971).
3. «Καινοτομία είναι η επιτυχής δημιουργία, αφοσίωση και εκμετάλλευση, κάτι
καινούργιου, σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο». (Ε.Ε., 1996).
4. «Καινοτομία είναι η επιτυχής εκμετάλλευση νέων ιδεών». (U.K. DTI, 1994).
Eπίσης ο Peter Drucker (1985) τονίζει « καινοτομία είναι το ειδικό εργαλείο των
επιχειρηματιών, μέσω του οποίου εκμεταλλεύονται την αλλαγή σαν μια ευκαιρία για
μια διαφορετική δραστηριότητα ή υπηρεσία. Είναι δυνατό να παρουσιαστεί σαν μια
πειθαρχία, είναι δυνατόν να μαθευτεί, είναι δυνατόν να εξασκηθεί.»
Ο Bill Gates έλεγε πάντοτε στα στελέχη της Microsoft ότι η εταιρία του δεν θα είχε
ζωή παραπάνω από δύο χρόνια αν σταματούσε να καινοτομεί. Ο Peter Drucker
απευθύνθηκε στις τράπεζες με την προειδοποίηση
«ή καινοτομείτε ή πεθαίνετε» O γκουρού του management Gary Hamel είναι το ίδιο
σαφής «η καινοτομία και η πλαστικότητα (προσαρμοστικότητα και ανθεκτικότητα)
είναι οι μόνες λύσεις, δεν υπάρχει άλλη μεσοπρόθεσμη λύση»
(sev4enterprise.org.gr/wpcontent/uploads/.../EBOOK_BT_11.05.101.pd.,
(13.Ο5/2015)
Ο όρος καινοτομία μπορεί να αναφέρεται στη διαδικασία – μετατροπή μιας ιδέας σε
εμπορεύσιμο προϊόν ή σε υπηρεσία, σε μια νέα μορφή οργάνωσης της επιχείρησης,
σε μια νέα ή βελτιωμένη λειτουργική μέθοδο παραγωγής, σε ένα νέο τρόπο
8
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
8
παρουσίασης ενός προϊόντος (design, marketing) ή ακόμα και σε μια νέα μέθοδο
παροχής υπηρεσιών. Μπορεί επίσης να αναφέρεται στο σχεδιασμό και στην
κατασκευή νέου βιομηχανικού εξοπλισμού, στην υλοποίηση ενός έργου με νέο τρόπο
διαχείρισης ή να υποδηλώνει ένα νέο τρόπο σκέψης για την αντιμετώπιση μιας
κατάστασης ή ενός προβλήματος.(πράσινη Βίβλος της Ε.Ε για την καινοτομία).
Οι αρχές της καινοτομίας
Ο Drucker προσδιορίζει ορισμένες αρχές της καινοτομίας. Υποστηρίζει ότι η σκόπιμη
καινοτομία αρχίζει με την ανάλυση των πηγών νέων ευκαιριών. Επίσης προτείνει ότι
η καινοτομία πρέπει να είναι απλή και εστιασμένη. Σύμφωνα με τον συγγραφέα οι
αποτελεσματικές καινοτομίες ξεκινούν σε μικρό μέγεθος, δεν είναι μεγαλοεπήβολες
(Πιπερόπουλος Π, 2008)
Οφέλη από τη Καινοτομία:
Στις νέες τεχνολογίες. Η τεχνολογική αλλαγή δημιουργεί νέες ευκαιρίες για να
αναπτυχθούν ευκολότερα καινοτόμες ιδέες, όπως νέα προϊόντα, νέες δυνατότητες
για τον σχεδιασμό ενός υπάρχοντος προϊόντος, νέους τρόπους μάρκετινγκ,
παράδοσης και νέων βιομηχανιών
Στις νέες ή μετατοπιζόμενες ανάγκες αγοραστών. Η ανάπτυξη και διαφοροποίηση
των αναγκών των καταναλωτών ανάλογα με την εξελισσόμενη αγορά, κατά την
πάροδο του χρόνου, οδηγεί τις επιχειρήσεις στην ανάπτυξη νέων καινοτομικών
ευκαιριών
Στην εμφάνιση ενός νέου τομέα βιομηχανίας. Προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα,
αφού δίνεται η ευκαιρία για την απόκτηση νέων πελατών, νέων τρόπων μάρκετινγκ,
προσέγγισης συγκεκριμένων πελατών και παραγωγής συγκεκριμένων προϊόντων
Οι αλλαγές στους κυβερνητικούς κανονισμούς. Οι επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν
να προσαρμοστούν ταχύτατα σε τέτοιου είδους αλλαγές (όπως, πρότυπα προϊόντων,
προστασίας περιβάλλοντος, περιορισμούς εμπορίου κτλ), είναι σε θέση να κερδίσουν
μεγάλο πλεονέκτημα σε σχέση με αυτές που έχουν δομήσει τις δραστηριότητές τους
σύμφωνα με συγκεκριμένα καθεστώτα κυβερνητικών κανονισμών.
(http://www.fel.tuc.gr/ , (15.05.2015)
Aνταγωνιστικότητα
Οι μελέτες τονίζουν τον πρωταρχικό ρόλο της καινοτομίας τόσο στην
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων όσο και στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
Η ανταγωνιστικότητα είναι η ικανότητα ατόμων, οργανισμών αλλά και εθνών
να επιτύχουν σημαντικές αποδόσεις και μεγάλα αποτελέσματα και πιο
συγκεκριμένα να προσθέσουν αξία χρησιμοποιώντας τα ίδια ή μικρότερα
ποσά Οι εθνικές οικονομίες δεν μπορούν να στηρίζονται πλέον στις
παρελθοντικές πρακτικές. Η ανταγωνιστικότητα εξαρτάται σε μείζονα βαθμό
9
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
9
από τη δυνατότητα να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η παγκοσμιοποίηση
καθώς και οι ραγδαία μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς, μέσω της
εφαρμογής των νέων τεχνολογιών (“Greek National Reforms Programme
2013”)
«Η ανταγωνιστικότητα αντανακλάται στην ικανότητα της επιχείρησης να εξασφαλίζει,
να διατηρεί και να αυξάνει τα μερίδιά της τόσο στις εγχώριες όσο και στις διεθνείς
αγορές εμπορευμάτων. Στην οικονομία της γνώσης ο ανταγωνισμός δεν στηρίζεται
στο χαμηλό κόστος και τις τιμές, αλλά στη δημιουργία νέων ιδεών, τη διάχυση της
τεχνολογικής και επιστημονικής γνώσης, το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό
και την εφαρμογή της καινοτομίας. Επομένως, ενώ η ανάπτυξη και η
ανταγωνιστικότητα παραμένουν κατευθυντήριοι στόχοι της επιχείρησης εκείνο που
έχει αλλάξει είναι οι παράγοντες που οδηγούν σε αυτές ».(Παππά Ε,2006),
10
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
10
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
3.1 Καινοτομία και τεχνολογία
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στην τεχνολογική καινοτομία. H
τεχνολογική καινοτομία είναι νέα τεχνολογία που δημιουργεί νέα
προϊόντα –και κατ΄ επέκταση νέες ευκαιρίες για τη βιομηχανία.
Αυτή είναι η βασική σημασία της καινοτομίας και ο λόγος για τον
οποίο είναι απαραίτητη για την οικονομική ανάπτυξη, γιατί
δημιουργεί επιχειρηματικές ευκαιρίες.
Ως τεχνολογική καινοτομία σε μία επιχείρηση προϊόντων, Υπηρεσιών ή έρευνας
νοείται, σύμφωνα με τον αυστριακό οικονομολόγο
Joseph Alois Schumpeter στο Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung
(Η Θεωρία της Οικονομικής Ανάπτυξης, 1934): «Η εισαγωγή στην αγορά ενός
τεχνολογικού νέου ή σημαντικά βελτιωμένου προϊόντος ή η εφαρμογή μιας
παραγωγικής διαδικασίας, που ανταποκρίνεται επιτυχώς στη ζήτηση της αγοράς.
Αυτή προέρχεται από την αλληλεπίδραση των συνθηκών της αγοράς από τη μια
πλευρά και των δυνατοτήτων αξιοποίησης του αποθέματος τεχνολογίας και της
επιστημονικής γνώσης από την άλλη».
Ωστόσο, με το Εγχειρίδιο Όσλο γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα σε
τεχνολογικές και μη τεχνολογικές καινοτομίες, ορίζοντας με αφαιρετικό τρόπο τη μη
τεχνολογική καινοτομία ως οτιδήποτε δεν εμπίπτει στην τεχνολογική. Έτσι, ως μη
τεχνολογικές καινοτομίες θεωρούνται οι οργανωτικές καινοτομίες
υλοποίησης προηγμένων τεχνικών διοίκησης, όπως είναι τα Συστήματα Ολικής
Ποιότητας (Total Quality System, TQS), οι Διεθνείς Οργανισμοί Τυποποίησης
(International Organization for Standardization, ISO) κ.λ π., καθώς και οι εμπορικές
καινοτομίες βελτιωμένων μεθόδων πώλησης που αποσκοπούν στη βελτίωση της
ελκυστικότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών ή στην είσοδο των προϊόντων σε
νέες αγορές.
Οι κολοσσοί υψηλής τεχνολογίας αναζητούν εναγωνίως νέες «άγνωστες» αγορές,
ώστε να προσεγγίσουν εκατομμύρια δυνητικούς πελάτες. Υπό το σκεπτικό αυτό, η
Microsoft εξαγόρασε τη Mojang, η οποία έχει επινοήσει το βιντεοπαιχνίδι Minecraft
με 54 εκατ. παίκτες σε όλο τον κόσμο.
Αντίστοιχη κίνηση έκανε και το Facebook, το οποίο αγόρασε την υπηρεσία
μηνυμάτων WhatsApp με 450 εκατ. συνδρομητές.
Η απόκτηση νεοφυών επιχειρήσεων και εφαρμογών από τους κολοσσούς της
υψηλής τεχνολογίας (Apple, Amazon, Facebook, Google, Microsoft) αποκαλύπτει την
τεράστια δυναμική που αυτές έχουν στην προσέλκυση χρηστών/καταναλωτών.
Η Mojang είναι διάσημη στην πολυπληθή παγκόσμια κοινότητα των παικτών με
11
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
11
αφορμή την εφαρμογή–παιχνίδι κατασκευών και πολέμου Minecraft. Η εν λόγω
εφαρμογή πέραν όλων των άλλων συσκευών απαντά και στα κινητά τηλέφωνα,
δίνοντας στη Microsoft πρόσβαση σε μία αγορά η οποία αυτή τη στιγμή αριθμεί
τουλάχιστον 54 εκατομμύρια χρήστες.
Σημειωτέον πως η Minecraft θεωρείται μία από τις εφαρμογές με τις υψηλότερες
πωλήσεις τόσο στο «κατάστημα» του λειτουργικού iOS της Apple όσο και στο Google
Play του λειτουργικού Android. Με αυτό κατά νου, ο επικεφαλής της Microsoft, Σατία
Ναντελά, έκανε την εξαγορά, αποσκοπώντας να ενισχύσει τις δραστηριότητές της
στα κινητά τηλέφωνα Nokia, που της ανήκουν.
Αντιστοίχως στις αρχές της χρονιάς και συγκεκριμένα στις 20 Φεβρουαρίου
ανακοινώθηκε πως ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της
Facebook με το ομώνυμο κοινωνικό δίκτυο, είχε προχωρήσει στην ακριβότερη
εξαγορά της δεκαετίας και πλέον. Κατέβαλε 19 δισ. δολάρια για να αποκτήσει τη
νεοφυή WhatsApp, η οποία επινόησε την ομώνυμη εφαρμογή σύντομων μηνυμάτων
στα κινητά τηλέφωνα, διατηρεί 450 εκατ. μέλη και κάθε ημέρα αποκτά 1 εκατομμύριο
επιπλέον. Hταν και η μεγαλύτερη εξαγορά από το 2001, όταν η Time Warner
απέκτησε την AOL έναντι 124 δισ. δολ.
(http://www.kathimerini.gr/786638/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/oi-kolossoi-
ths-texnologias-pontaroyn-sthn-kainotomia,( 16.05.2015)
12
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
12
KΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο
4.1 Χωρικές διαστάσεις της επιχειρηματικότητας και της
καινοτομίας
Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να καταγραφούν οι χωρικές διαστάσεις της
επιχειρηματικής τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας. Οι επιχειρήσεις
χωροθετούνται κάπου, επιλέγουν ένα τόπο εγκατάστασης. Αυτό ίσχυε πάντα και κάθε
εποχή τα κριτήρια για την εγκατάσταση των επιχειρήσεων ακολουθούσαν τους
κανόνες και τις επιταγές της εποχής που προσδιορίζονταν από την αναμονή της
μεγαλύτερης δυνατής επιτυχίας που μετρούνταν από την προσδοκία του μεγαλύτερου
δυνατού κέρδους, την κερδοφορία.
Οι μεγάλες Ευρωπαϊκές χώρες ανέκαθεν στην προσπάθειά τους να ελέγξουν τις
κρίσιμες προσβάσεις προς την Ινδία εγκαθίδρυσαν αποικίες και κατέλαβαν πολλές
περιοχές της υδρογείου. Ο τελικός σκοπός ήταν το εμπόριο .Η τεχνολογική τους
υπεροχή τις βοήθησε σ’αυτό.
Από τη μια οι χώρες του κέντρου που οργανώνουν, αποφασίζουν κατέχουν
υψηλότερη τεχνολογία παράγουν σύγχρονα προϊόντα και επικρατούν, από την άλλη
οι χώρες της περιφέρειας που έχουν έλλειμμα τεχνολογικής γνώσης και οργανωτικών
δυνατοτήτων, που έχουν παραδοσιακές οικονομίες και κοινωνικές δομές, και
πουλούν πρώτες ύλες.
Στον εικοστό αιώνα, το «ξύπνημα» του τρίτου κόσμου έφερε την ανεξαρτησία
πολλών χωρών, αλλά οι σχέσεις οικονομικής και πολιτικής εξάρτησης επιβίωσαν με
άλλους τρόπους. Η διαφορά στις τεχνολογικές δυνατότητες και βέβαια στην
13
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
13
οικονομική ισχύ έπαιξαν το ρόλο τους. Η νέα αποικιοκρατία που προέκυψε στη
δεκαετία του 60 έφερε ένα βασικό γνώρισμα. Την αποκέντρωση σημαντικών
τμημάτων της παραγωγής σε χώρες του τρίτου κόσμου, ενώ τα στρατηγεία της
ανάπτυξης και οι χώροι των αποφάσεων παρέμειναν στις ανεπτυγμένες χώρες,
όπως και η ίδια η παραγωγή των εκάστοτε νέων τεχνολογιών.
Σε μια προσπάθεια κατάκτησης της οικονομικής ανάπτυξης και μεγαλύτερης
ανεξαρτησίας, ακολουθήθηκαν από τις χώρες που είχαν τη δυνατότητα δύο
πολιτικές: η υποκατάσταση των εισαγωγών (η μείωση των εισαγωγών μέσα από την
προσπάθεια ανάπτυξης εγχώριων βιομηχανιών στην κατεύθυνσης της όσο δυνατόν
μεγαλύτερης αυτάρκειας, με προσπάθειες για μεταφορά τεχνολογίας), και η επέκταση
των εξαγωγών που έφτανε και στην πολιτική των ελεύθερων επιχειρηματικών ζωνών
(η παροχή δυνατότητας σε πολυεθνικές επιχειρήσεις για παραγωγή με ευνοϊκούς
όρους με στόχο την επανεξαγωγή του προϊόντος ή και εξαρτημάτων προϊόντων
συχνότατα στη βάση εργοστασίων έντασης εργασίας).
Στην φάση αυτή, ευνοήθηκαν χώρες του τρίτου κόσμου όπως της Νοτιο-Ανατολικής
Ασίας και της Λατινικής Αμερικής . Η υποκατάσταση των εισαγωγών είχε
περιορισμένη επιτυχία, διότι αναπόφευκτα η ίδια η τεχνολογία της παραγωγής
παρέμεινε εισαγόμενη, ενώ της εξαγωγικής πλατφόρμας απέδειξε για μια ακόμα
φορά τη σημασία της τεχνολογικής υπεροχής. Μια παράλληλη διαδικασία ήταν η
εγκατάσταση εργοστασίων παρόμοιας παραγωγής σε διάφορες χώρες (προηγμένες
και μη) με στόχο την εκμετάλλευση συγκριτικών πλεονεκτημάτων ιδιαίτερα του
κόστους εργασίας.
Την ίδια εποχή άρχιζε η κρίση στις παραδοσιακές βιομηχανικές περιοχές των
ανθρακωρυχείων, του ατσαλιού και των ναυπηγείων, αλλά και των χημικών, απόλυτα
συνδεδεμένη με τις καινοτομικές τεχνολογικές εξελίξεις στους τομείς αυτούς, και με
σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα, αλλά και με την υπερπαραγωγή σε τρίτες
χώρες και με την άνοδο της Ιαπωνικής βιομηχανίας.
Mετά την πετρελαϊκή κρίση στην δεκαετία του 70 μια νέα χωρική αναδιάρθρωση
επέρχεται εξαιτίας και των επιτευγμάτων της σύγχρονης τεχνολογίας καθώς και με
την έλευση της ψηφιακής εποχής. Η εξέλιξη αυτή ήταν τόσο σχεδιασμένη (π.χ.
τεχνοπόλεις) όσο και αποτέλεσμα των δυνάμεων της αγοράς (π.χ. νέα τεχνολογικά
συμπλέγματα όπως το Silicon Valley). Οι κατηγορίες των νέων αυτών τεχνολογικών
χώρων είναι οι εξής: α) βιομηχανικά συμπλέγματα εταιρειών υψηλής τεχνολογίας
που δημιουργούνται στη βάση καινοτομικών milieux. β) επιστημονικές πόλεις,
αυστηρά συμπλέγματα επιστημονικής έρευνας με όχι άμεση εδαφική σχέση με
μεταποίηση γ) τεχνολογικά πάρκα, με στόχο να προσελκύσουν (μεταποιητικές)
εταιρείες υψηλής τεχνολογίας σε προνομιούχους χώρους. Έμφαση δόθηκε στην
καινοτομία αλλά κυρίως στο ρόλο τους ως παραγόντων οικονομικής ανάπτυξης. δ)
Προγράμματα ανάπτυξης τεχνοπόλεων για οικονομική ανάπτυξη και
αποκέντρωση ε) Οι μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές, που συγκεντρώνουν τελικά
το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας παραγωγής υψηλής τεχνολογίας και
καινοτομίας Σε μικρότερο χωρικό επίπεδο, η κατηγοριοποίηση της ΕΕ έχουμε κέντρα
καινοτομίας για τις ανάγκες νέων επιχειρήσεων και την προώθηση της
επιχειρηματικότητας υψηλής τεχνολογίας και υψηλού ρίσκου, και θερμοκοιτίδες
επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και επιβίωση μικρών επιχειρήσεων, δημιουργία
θέσεων εργασίας, και συμβολή στην τοπική ανάπτυξη, χωρίς απαραίτητα να είναι
υψηλής τεχνολογίας.
14
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
14
Επίσης καταγράφονται και άλλες δύο κατηγορίες χώρων υψηλής τεχνολογίας, τις
άϋλες νησίδες καινοτομίας (το πρώτο πείραμα πραγματοποιείται στην ΕΕ με 7
ινστιτούτα από 5 χώρες και κέντρο την Ispra στην Ιταλία.) και τις έξυπνες πόλεις.
Κοινή βάση όλων των ανωτέρω χωρικών συστημάτων είναι η γεωγραφική
συγκέντρωση δραστηριοτήτων έντασης γνώσης και θεσμών που εμπλέκονται
στη διαχείρισή της ( Σκάγιαννης Π.2003)
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο
5.1 Χωρική διάσταση συγχώνευσης Microsoft – Nokia
Οι δύο εταιρείες, που αναλύονται στo κεφάλαιο 5 του Β΄μέρους , αναμφίβολα είναι
από τις πιο μεγάλες τόσο σε επίπεδο πωλήσεων, επενδύσεων, αλλά και κάλυψης στο
παγκόσμιο τοπίο. Η Microsoft είναι αμερικανική εταιρεία λογισμικού, ιδρύθηκε το 1975
από τον Μπιλ Γκέιτς και τον Πολ Άλεν, και τα κεντρικά γραφεία της βρίσκονται στο
Ρέντμοντ της πολιτείας Ουάσινγκτον των ΗΠΑ. Η Nokia Oyj είναι μια φινλανδική
πολυεθνική εταιρεία επικοινωνίας και τεχνολογίας. Με έδρα το Espoo, Uusimaa, στην
ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή του Ελσίνκι.
H συγχώνευση των δυο αυτών μεγάλων εταιρειών σημαίνει αφενός, ρίσκο, λόγω
εξάπλωσης των δραστηριοτήτων τους, αλλά ταυτόχρονα και το υψηλότερο επίπεδο
οικονομικής και πρακτικής επέκτασής τους. Είναι γεγονός ότι οι εταιρείες αυτές έχουν
15
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
15
ήδη εγκαταστάσεις, είτε διοικητικές, είτε παραγωγής αλλά και αποθήκευσης είτε
ψηφιακών στοιχείων είτε και υλικών, που απαιτούνται για την παραγωγή των
προϊόντων και των υπηρεσιών τους.
Το συνολικό κόστος της εξαγοράς αυτής ανήλθε στα 7,2 δισεκατομμύρια δολάρια και
θεωρείται μία από τις κορυφαίες των τελευταίων δεκαετιών, μιας και δημιουργεί έναν
νέο κολοσσό, ο οποίος θα έχει δραστηριότητες σε πολλές περιοχές και πολλές
δραστηριότητες επίσης, με τεράστια κερδοφορία και συνολικές ετήσιες πωλήσεις. Η
εξαγορά δεν θα είναι ολική, αλλά θα περιοριστεί σε συγκεκριμένα πάγια στοιχεία της
εταιρείας σε ορισμένες στρατηγικής σημασίας περιοχές και στην εξαγορά ολόκληρων
τμημάτων δραστηριοποίησης, όπως την κατασκευή έξυπνων – τηλεφώνων, τομέας
στον οποίο η Microsoft προσπαθεί εδώ και καιρό να εισέλθει και να ενσωματώσει τα
λογισμικά, που διαθέτει.
(http://www.latinpost.com/articles/10999/20140422/microsoft-nokia-merger-deal-
acquisition-completed-apri-25-confirms-executive.htm, ( πρόσβαση 17.5.2015)
Όπως άλλωστε είναι γενικότερα γνωστό, οι εταιρείες αυτού του βεληνεκούς στην
πλειονότητα των περιπτώσεων δεν δημοσιοποιούν ποτέ τα πάγια στοιχεία τους και
τις περιοχές στις οποίες βρίσκονται αυτά. Τα μόνα δεδομένα, που έχουμε στην
διάθεσή μας είναι από διάφορες πηγές, όπου αναφέρονται για κάποιο ιδιαίτερο
σκοπό σαν τμήμα των δραστηριοτήτων τους και το συνολικό ύψος της αξίας τους, ο
οποίος ούτως ή άλλως εμφανίζεται στον ισολογισμό, που είναι υποχρεωμένες να
δημοσιεύουν στις χώρες, όπου βρίσκονται τα κεντρικά τους γραφεία ή γραφεία των
θυγατρικών τους εταιρειών κάθε οικονομικό έτος.
Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, γνωρίζουμε ότι η καθαρή αξία των πάγιων στοιχείων
της Microsoft ανερχόταν στα 14,38 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ της Nokia στα
844,68 εκατομμύρια δολάρια, γεγονός, που καταδεικνύει την εμφανή υπεροχή της
πρώτης έναντι της δεύτερης, που τίθεται υπό εξαγορά των δραστηριοτήτων της.
Κατά την συγχώνευση εταιρειών, γενικά, απαιτείται ένας στρατηγικός
προγραμματισμός, ως προς την χωρική τους στάση, που θα αποτελέσει το συνολικό
τους αποτύπωμα σε διάφορα σημεία του κόσμου. Εκτός από οικονομικά οφέλη, η
ύπαρξη έντονου αποτυπώματος αυτού του είδους δημιουργεί και μία ανώτερη εικόνα
για την νέα εταιρεία, που θα προκύψει μετά από επιτυχή συγχώνευση, γεγονός, που
θα έχει πολλαπλά οφέλη μελλοντικά και σε πιθανή περαιτέρω εξάπλωσή τους.
Άλλωστε, πολλές είναι οι εταιρείες, που επιθυμούν απλά και μόνο την παρουσία
γραφείων και δραστηριοτήτων της σε κάποιες χώρες ώστε να κάνει εντονότερη την
παρουσία της.
Αναλύοντας αρχικά την εταιρεία Nokia, η οποία ως γνωστόν δραστηριοποιείται σε
κατασκευή ηλεκτρονικών στοιχείων κυρίως για κινητά τηλέφωνα, ενώ μερικές από τις
παρεμφερείς δραστηριότητές της είναι στην έρευνα, μελέτη και κατασκευή δικτύων
κυρίως κινητής και ασύρματης γενικά τηλεφωνίας, με νέες τεχνολογίες, φιλικότερες
προς το περιβάλλον και οικονομικότερες ως προς τις προϋποθέσεις παραγωγής.
16
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
16
Από την άλλη η Microsoft, εταιρεία κολοσσός, έχει δραστηριότητες σε πάρα πολλούς
τομείς, μεταξύ των οποίων λογισμικά πολλών ειδών, λειτουργικά συστήματα κινητών
τηλεφώνων, κατασκευή και υποστήριξη δικτύων, ενώ με την κίνησή της αυτή αποκτά
πλεονέκτημα αφαιρώντας έναν σαφή αντίπαλο από την αγορά.(
http://news.microsoft.com/2014/04/25/microsoft-officially-welcomes-the-nokia-
devices-and-services-business/ (18.5.2015)
Η Microsoft δραστηριοποιείται, έχοντας πάγια στοιχεία σε περισσότερες από 50
χώρες του κόσμου κυρίως μέσω τεχνικών εξαγορών άλλων μικρότερων εταιρειών με
ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και δικά τους σημεία και γενικότερα δίκτυα διανομής. Με τον
τρόπο αυτόν ήταν σε θέση να εκμεταλλευτεί την ήδη υπάρχουσα εγκατάσταση αλλά
και την ευκολία διάθεσης των προϊόντων, που ήδη παράγονταν εκεί προσθέτοντας
και τα δικά της ενισχύοντας την διείσδυσή της σε αυτές τις περιοχές. Αυτή η τεχνική
συνίσταται όταν πρόκειται να εξαγοραστούν διαφορετικού είδους δραστηριότητες
από τις κύριες, τις οποίες ήδη έχει η εταιρεία, κυρίως όταν πρόκειται για περιοχές σε
χώρες λιγότερο ανεπτυγμένες ή πολλές φορές και σε υπανάπτυκτες οικονομικά.
(http://news.microsoft.com/2014/04/25/microsoft-officially-welcomes-the-nokia-
devices-and-services-business/ (18.5.2015)
Αναλύοντας την χωρική διάσταση της συγχώνευσης αυτής, η οποία είναι
ουσιαστικά εσωτερική, δηλαδή απλά συγχώνευση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων
και όχι εξ’ ολοκλήρου της εταιρείας, πρέπει να σκεφτούμε πολύ συγκεκριμένα
στοιχεία. Με την χωρική διάσταση αναφερόμαστε στην έκταση, που μπορούν τα
προϊόντα και οι υπηρεσίες να παρασχεθούν, αλλά και στα φυσικά στοιχεία, κτιριακές
εγκαταστάσεις, κ.λ.π., τα οποία διαθέτει πλέον η νέα εταιρεία, ως έχει προκύψει. Τα
δεδομένα αυτά, δεν είναι πάντοτε σαφή, μιας και σε τέτοιες περιπτώσεις εξαγορών,
μπορεί κάποιες κτιριακές υποδομές να χρησιμοποιούνται από κοινού από τις δύο
εταιρείες, χωρίς αυτό ωστόσο να σημαίνει, ότι δεν αποτελούν στοιχεία και των δύο
εταιρειών.
Ελέγχοντας τις χώρες, στις οποίες έχουν πρόσβαση οι δύο εταιρείες, μέσω των
δικτύων διανομής τους , η Nokia, ξεκίνησε τις δραστηριότητές της από την
Σκανδιναβία και συγκεκριμένα την Φινλανδία, όπου είναι και τα κεντρικά της γραφεία.
Έχει αναλάβει δραστηριότητες σε χώρες της Ευρώπης, όπως η Ισπανία, η Μάλτα, η
Δανία, ενώ διατηρεί και γραφεία στην τελευταία. Επιπλέον, έχει κάνει επεκτάσεις
μέσω εξαγορών και συμφωνιών συνεργασίες με εταιρείες στην Αφρική και την
κεντρική Ασία, όπως την Ινδία, για εργοστασία παραγωγής, με μικρό κόστος
παραγωγής.
Τέλος, Λατινική Αμερική, αλλά και η Ανατολικότερη Ασία, σε χώρες όπως Ιαπωνία
και Κίνα, είναι από τα βασικότερα σημεία παραγωγής και πώλησης προϊόντων της.
Μεξικό, Κίνα, Βιετνάμ, Ουγγαρία είναι περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται ήδη η
Nokia, και διαθέτει εργοστάσια παραγωγής σε αυτές, χωρίς ωστόσο να εμπλέκονται
ως στοιχεία εξαγοράς κατά την συγχώνευση των δραστηριοτήτων των δύο εταιρειών.
Αυτό συμβαίνει, γιατί η Microsoft, αφενός έχει ήδη εργοστάσια στις περιοχές αυτές
17
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
17
και αφετέρου θα είχε αρκετά αυξημένο κόστος για την εξαγορά και αυτών των πάγιων
στοιχείων της εταιρείας.(http://networks.nokia.com/about-us/global-presence ,
(19.5.2015)
Θα ήταν σημαντικό εδώ να αναφερθεί ένα γεγονός, που έλαβε χώρα λίγες ώρες μετά
την συγχώνευση των δύο εταιρειών. Το εργοστάσιο, το οποίο ήδη έχει αποφασιστεί
να εξαγοραστεί σε περιοχή της Ινδίας, λόγω χρεών της Nokia, θεωρείται πλέον
«παγωμένο» στοιχείο απο τις αρχές, και ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατόν να
μεταβιβαστεί με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός από πλήρη εξαγορά της εταιρείας
κατοχής της. Το συμβάν αυτό ήταν ένα από τα σημαντικά προβλήματα, που τέθηκαν
υπό σκέψη και σχεδόν ήταν σε θέση να διακόψει τις συζητήσεις για την συμφωνία.
Αυτό αναφέρεται για να ληφθεί υπ’ όψιν η χρησιμότητα της χωρικής επέκτασης μίας
εταιρείας. Όπως άλλωστε γίνεται κατανοητό, ήταν ένα σημείο στρατηγικής σημασίας
για περαιτέρω επέκταση στην ευρύτερη περιοχή από την νέα εταιρεία, που θα
δημιουργηθεί. Προφανώς μετά την ανακοίνωση αυτή τόσο το εργοστάσιο αυτό όπως
και άλλα δύο τα οποία για διαφορετικούς λόγους κρίθηκαν μικρότερης σημασίας και
μεγάλης αξίας, δίχως ενδιαφέρον αποφασίστηκε να μην συμπεριληφθούν στην
συμφωνία εξαγοράς. Τόσο γεωστρατηγικά, αλλά και οικονομικά οφέλη, θα
μπορούσαν να βοηθήσουν τόσο άμεσα, αλλά και μακροπρόθεσμα σε ορίζοντα
10ετίας τις συμβαλλόμενες εταιρείες. (http://www.pcworld.com/article/2079700/nokia-
cleared-to-sell-indian-factory-to-microsoft.html, (18.5.2015)
Όσον αφορά δραστηριότητες στην Ευρώπη, η Microsoft δεν διέθετε εκτεταμένα
πάγια στοιχεία, τα οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τόσο για παραγωγή, όσο
και για αποθήκευση και διάθεση των προϊόντων της. Η Nokia από την άλλη έχει
ιδιαίτερα ανεπτυγμένα στοιχεία στην ευρύτερη περιοχή, μιας και είναι η βάση της
εταιρείας και ο χώρος στον οποίον δραστηριοποιούνταν σε διάφορους κλάδους επί
πολλά χρόνια, από την ημέρα έναρξης της λειτουρίας της. Με την εξαγορά των
δραστηριοτήτων για κινητά τηλέφωνα και για λογισμικά σε αυτά, αποκτά πρόσβαση
σε βασικές και ιδιαίτερα ανεπτυγμένες εγκαταστάσεις της Nokia στην Φινλανδία, που
λόγω καιρικών συνθηκών ευνοούν εγκατάσταση τέτοιου είδους εταιρειών. των
(http://networks.nokia.com/about-us/global-presence, (19.5.2015)
Εκτός από εγκαταστάσεις, πάγια στοιχεία επίσης θεωρούνται πλέον, λόγω της
ανάπτυξης της τεχνολογίας και τα δίκτυα μεταφοράς δεδομένων, τα οποία μπορεί να
είναι είτε τηλεφωνικά είτε καθαρά δεδομένων. Τέτοια δίκτυα, τα οποία η Nokia
κατασκεύαζε επί πολλά χρόνια, είχαν περάσει σε χέρια άλλων εταιρειών για
εκμετάλλευση, ωστόσο μήνες πριν την συμφωνία, η Nokia φρόντισε να τα αποκτήσει
ξανά για πλήρη εκμετάλλευση, πολύ πιθανόν με φόντο στην συμφωνία με την
Microsoft, που ήταν ήδη στα σκαριά. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι τα δίκτυα της
Panasonic, τα οποία μεταφέρθηκαν στην Nokia Networks Japan μαζί με τα
συστήματα υποστήριξής τους, εγκαταστάσεις συντήρησης και εργαζόμενους, οι
οποίοι ήταν υπεύθυνοι για την κατασκευή και την συντήρησή τους εξ’ αρχής
(http://networks.nokia.com/about-us/global-presence , (19.5.2015)
Ένα ακόμη βασικό τμήμα δραστηριοτήτων της Nokia ήταν η δημιουργία, χρήση και
πώληση υπό προϋποθέσεις χωρικών στοιχείων, δεδομένων και υπηρεσιών. Ως
18
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
18
γνωστόν η εταιρεία ήταν η πρώτη, που χρησιμοποίησε τεχνικές εντοπισμού
τοποθεσίας, αλλά και τεχνικές οπτικοποίησης δεδομένων, οι οποίες μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν από διάφορες εφαρμογές, που στόχευαν κυρίως σε συλλογή
δεδομένων, αλλά και σε περαιτέρω διοχέτευση πληροφοριών με σκοπό ανάπτυξη
πωλήσεων. Χάρτες, αλλά και στοιχεία από δορυφόρους, οι οποίοι εντάσσονται στο
γενικότερο project αυτό, ακολουθούν τις δραστηριότητες αυτές. Για την ενίσχυση της
λειτουρίας του όλου σχεδίου αυτού η Nokia έκανε μία επένδυση αγοράζοντας ήδη
υπάρχουσες εγκαταστάσεις της εταιρείας Navteq, που εξειδικευόταν σε συστήματα
GIS, τα οποία έχουν χρήσεις και σε τομείς μηχανικών για κατασκευή και
χαρτογράφηση περιοχών. Αυτή η επένδυση χαρακτηρίστηκε ως μία από τις πιο
αποτυχημένες, μιας και ποτέ δεν απέδωσε τα προσδοκώμενα, ενώ με την συμφωνία
που προέκυψε τώρα με την Microsoft τα πάγια στοιχεία αυτής της εταιρείας στο
Σικάγο των Η.Π.Α. περνούν στην ιδιοκτησία της. Το μέλλον για την αξιοποίησή τους
είναι αβέβαιο, αν και θα μπορούσαν υπό ένα αρκετά μακροπρόθεσμο πλάνο να
αξιοποιηθούν για περαιτέρω εξέλιξη της τεχνολογίας χρήσης του.
(http://geoawesomeness.com/microsoft-nokia-deal-what-happens-to-nokias-spatial-
division/ , (20.5.2015)
Συμπεράσματα
Με βάση όλα τα παραπάνω στοιχεία, που αναλύθηκαν στην παρούσα εργασία,
μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε ότι αυτή η κίνηση των δύο εταιρειών ήταν
στρατηγικής σημασία, όχι τόσο άμεσης αποτελεσματικότητας, αλλά μακροπρόθεσμης
απόδοσης των κεφαλαίων, που απαιτήθηκαν για αυτήν. Με τον τρόπο αυτό, δεν
πετυχαίνεται μόνο βελτίωση των υπηρεσιών, αλλά και επέκταση στον ευρωπαϊκό και
παγκόσμιο χώρο από άποψη διάθεσης των προϊόντων και γενικότερα παρουσίας.
Επίσης, με την συγχώνευση των δραστηριοτήτων τους αποκτούν και οι δύο
πρόσβαση σε πάγια στοιχεία, όπως γραφεία, μέρη αποθήκευσης ψηφιακών
δεδομένων (data servers), που για τις εταιρείες αυτού του είδους αποτελούν ούτως ή
άλλως μεγάλο κόστος, αλλά και εργοσεργοστάσια παραγωγής, που είναι εξίσου
σημαντικά για αυτές. Εργοστάσια, ειδικότερα σε περιοχές, όπου το κόστος
παραγωγής είναι σημαντικά μειωμένο είναι αρκετά δύσκολο να κατασκευαστούν εξ’
αρχής, μιας και απαιτούνται μεγάλα κεφάλαια, με αμφίβολη απόσβεση σίγουρα όχι
βραχυπρόθεσμη.
Όπως άλλωστε γίνεται σε κάθε συγχώνευση, όσον αφορά στα πάγια στοιχεία, τα
οποία αποκτά η εταιρεία, που διεξάγει την εξαγορά, πολλές φορές δεν είναι χρήσιμα,
αλλά παραμένουν στην κατοχή της μέχρις ότου εξασφαλίσει ένα πλεονέκτημα στην
τοπική αγορά. Αυτό βέβαια, εφόσον υπάρχουν άλλες πηγές με μικρότερο κόστος,
που μπορεί να εκμεταλλευτεί με καλύτερο τρόπο και είναι ιδιαίτερα επωφελείς για
αυτήν. Τέτοια παραδείγματα ακόμη και σε αυτήν την συμφωνία υπάρχουν πολλά,
γεγονός, που δημιουργεί πολλαπλά ερωτήματα για την αξιοποίηση ή και διατήρηση
19
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
19
της κατοχής τους από την νέα εταιρεία. Το βασικότερο σημείο ενός στρατηγικού
πλάνου κατά την εξαγορά πάγιων στοιχείων, όπως είναι άλλωστε και κατανοητό και
εύλογο είναι η περαιτέρω αξιοποίησή τους από την ημέρα απόκτησής τους. Αυτό δεν
σημαίνει απαραίτητα ότι θα εξυπηρετεί μονάδες παραγωγής ή άλλες υποστηρικτικές
μονάδες, μιας και πιθανότατα να παραχωρηθούν εκμισθωθούν ή και μεταπωληθούν
σε άλλες εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και θα ήταν σε θέση να
προσφέρουν άμεσα χρήματα στον κάτοχό τους.
Σε κάθε περίπτωση η ύπαρξη εναλλακτικών τρόπος παραγωγής, εκμετάλλευσης
αλλά και υποστήριξης των δραστηριοτήτων μίας εταιρείας είναι ιδιαίτερο
πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών. Τα πάγια στοιχεία, που προστίθενται στο
ενεργητικό δημιουργούν μεγαλύτερη ευελιξία και υπεραξία, που αφορά την
κερδοφορία, αφού θα είναι σε θέση να δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακος τόσο σε
τοπικό επίπεδο, κερδίζοντας με μεγάλο ρυθμό μερίδιο αγοράς, αλλά και σε
παγκόσμιο επίπεδο για την εταιρεία σε όσες χώρες έχει ενεργές δραστηριότητες.
Σε γενικές γραμμές η εξαγορά αυτή φαίνεται να ήταν πολύ θετική τόσο στρατηγικά,
χωρικά, αλλά και καθαρά οικονομικά, μιας και απέκτησε σε αρκετά χαμηλή τιμή
στοιχεία, τόσο άϋλα όσο και μία πληθώρα ακινήτων, πατεντών και δικαιωμάτων, τα
οποία της κόστιζαν τόσα χρόνια. Από την άλλη πλευρά η Nokia, μία αρκετά μεγάλη
εταιρεία, η οποία βέβαια αντιμετώπιζε επί πολλά χρόνια οικονομικά προβλήματα
αποκτά έναν σημαντικό εταίρο, βελτιώνοντας την κερδοφορία της και τους
οικονομικούς της δείκτες, αφού πλέον απαλλάσσεται από ένα κομμάτι των
δραστηριοτήτων της, το οποία ωστόσο της παρείχε μεγάλο κέρδος των πωλήσεών
της και σίγουρα θα μπορούσε να αποτελέσει έναν ενεργό παίκτη στην αγορά.
Επιπλέον οικονομικά στοιχεία, τα οποία ωστόσο δεν αναλύθηκαν στην παρούσα
εργασία, όπως επέκταση της κερδοφορίας από τις ήδη υπάρχουσες δραστηριότητες,
που θα επέλθουν με την εξαγορά θεωρούνται εξίσου σημαντικά και βασικής
σημασίας για την συνέχιση της ανοδικής πορείας των δύο μεγάλων εταιρειών.
Πιθανότατα η Microsoft από κάθε άποψη βγήκε κερδισμένη από την όλη
διαπραγμάτευση και την έκβαση των συζητήσεων με αποτέλεσμα την συμφωνία, που
προέκυψε τον Απρίλιο του 2015. Πλέον έχει στο ενεργητικό της πολλά στοιχεία, τα
οποία της κόστιζαν τα προηγούμενα χρόνια, για να τα εκμεταλλευτεί, ενώ τώρα έχει
την δυνατότητα να τα αξιοποιήσει στο έπακρον.
20
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
20
Βιβλιογραφία
Α. Ελληνόγλωσση Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας . ‘Καινοτομία. Έρευνα
και Τεχνολογία’. Έκδοση τεύχος 45. Νοέμβριος, Δεκέμβριος 2004. Τεύχος 46.
Ιανουάριος –Φεβρουάριος 2005.
Η πράσινη Βίβλος για τα την καινοτομία. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1995),
Λουξεμβούργο
Καραγιάννης, Η., & Μπακούρος, Ι.,(2010) Καινοτομία Επιχειρηματικότητα, Θεωρία-
Πράξη, Θεσσαλονίκη, Σοφία.
Κομνηνός, Ν.,(1998) Η καινοτόμος περιφέρεια. Το περιφερειακό τεχνολογικό
πρόγραμμα Κ. Μακεδονίας., Αθήνα, Gutenberg
Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία". Πρόκειται για τριμηνιαία έκδοση (διμηνιαία την
περίοδο Ιούλιος 2000 - Μάιος 2011
Μαραβέλας Ν., (επιμέλεια) Επιχειρηματικότητα και καινοτομία Από τη θεωρία στην
Πράξη , Αθήνα, θεμέλιο
Μπανιώτη, Ι.,(1991) Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία «Καινοτομία & Οικονομική
& Περιφερειακή Ανάπτυξη», Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης,
Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τεχνική και τεχνολογία. Θεμέλιο στην έκθεση ιδεών , εκδόσεις
Μπαχαράκης.
Πάκος, Θ., (2007) Περιφερειακή Ανάπτυξη και Τοπικά Καινοτομικά Συστήματα,
Εισήγηση στο πλαίσιο συνεδρίου στη Λευκάδα.
21
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
21
Πάκος, Θ., (1992) Κλαδική Οικονομική Ι : Ανταγωνισμός, Συγκέντρωση και
Τεχνολογία., Αθήνα , Παπαζήση .
Πιπερόπουλος Π.,(2008) Επιχειρηματικότητα και καινοτομία & Busines clusters ,
Aθήνα , Σταμούλης
Σεφερτζή, Έ., Καινοτομία (περιοχές, σύστημα, μεταφορά τεχνολογίας και καινοτομική
ανάπτυξη στην Ελλάδα).
Σκάγιαννης,Π. (2003) “Τεχνολογία, Καινοτομία, και Αναδιάρθρωση του Χώρου”.
Πρακτικά 16ου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών. ΤΕΙ
Λάρισας 25-27 Σεπτεμβρίου.
Χατζηκωνσταντίνου, Γ., – Γωνιάδης, Η,. (2009) Επιχειρηματικότητα και καινοτομία ,
Αθήνα, GUTENBERG.
Δικτυακοί τόποι
http://networks.nokia.com/about-us/global-presence (2015)
http://www.latinpost.com/articles/10999/20140422/microsoft-nokia-merger-deal-
acquisition-completed-apri-25-confirms-executive.htm (2015)
http://www.pcworld.com/article/2079700/nokia-cleared-to-sell-indian-factory-to-
microsoft.html (2015)
http://news.microsoft.com/2014/04/25/microsoft-officially-welcomes-the-nokia-
devices-and-services-business/ (2015)
http://geoawesomeness.com/microsoft-nokia-deal-what-happens-to-nokias-spatial-
division/ 2015)
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26520&subid=2&pubid=113104945/2015
http://softprojects.pblogs.gr/microsoft-nokia-syghwnefsh-tha-odhghsei-se-polemo-
efresitehnias-.html/2015
22
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
22
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/20_scps/2013/0
1_programme/el_2013-04-15_nrp_en.pdf?2015
23
823
824
825
826
827
828
23

Recommandé

Οδηγός Εξαγωγών, για ελληνικές Εξαγωγικές Επιχειρήσεις par
Οδηγός Εξαγωγών, για ελληνικές Εξαγωγικές ΕπιχειρήσειςΟδηγός Εξαγωγών, για ελληνικές Εξαγωγικές Επιχειρήσεις
Οδηγός Εξαγωγών, για ελληνικές Εξαγωγικές ΕπιχειρήσειςDr Dimitrios Thanassas
9.9K vues162 diapositives
5 στρατηγικες αντιμετπισης της κρισης par
5 στρατηγικες αντιμετπισης της κρισης5 στρατηγικες αντιμετπισης της κρισης
5 στρατηγικες αντιμετπισης της κρισηςDimitris Timotheatos
316 vues4 diapositives
091012 dasta presentasion par
091012 dasta presentasion091012 dasta presentasion
091012 dasta presentasionStavros Amoiras
97 vues3 diapositives
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ par
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗGiannis Mixakis
2.5K vues140 diapositives
07 τριαντοπουλοσ Young Leaders par
07 τριαντοπουλοσ Young Leaders07 τριαντοπουλοσ Young Leaders
07 τριαντοπουλοσ Young Leadersknowhowgr
281 vues11 diapositives
Lecture 1 intro to entrepreneurship par
Lecture 1 intro to entrepreneurshipLecture 1 intro to entrepreneurship
Lecture 1 intro to entrepreneurshipNikos Kon
370 vues41 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Strategic Management Γρηγόρης Μικρογεύματα par
Strategic Management Γρηγόρης ΜικρογεύματαStrategic Management Γρηγόρης Μικρογεύματα
Strategic Management Γρηγόρης ΜικρογεύματαVeronica Posmashnaya
3.2K vues16 diapositives
Καινοτομία και Υιοθέτηση Νέων Τεχνολογιών Παρουσία Δικτυακών Εξωτερικοτήτων par
Καινοτομία και Υιοθέτηση Νέων Τεχνολογιών Παρουσία Δικτυακών ΕξωτερικοτήτωνΚαινοτομία και Υιοθέτηση Νέων Τεχνολογιών Παρουσία Δικτυακών Εξωτερικοτήτων
Καινοτομία και Υιοθέτηση Νέων Τεχνολογιών Παρουσία Δικτυακών Εξωτερικοτήτωνakargas
315 vues10 diapositives
Dimitris_Tsigos_ISTAME_20110228 par
Dimitris_Tsigos_ISTAME_20110228Dimitris_Tsigos_ISTAME_20110228
Dimitris_Tsigos_ISTAME_20110228OESYNE
317 vues27 diapositives
Presentation ISTAME par
Presentation ISTAMEPresentation ISTAME
Presentation ISTAMEDimitris Tsingos
527 vues27 diapositives
ΑΟΔΕ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ par
ΑΟΔΕ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΑΟΔΕ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΟΔΕ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑlsamouel
2.6K vues16 diapositives
κεφάλαιο 1ο par
κεφάλαιο 1οκεφάλαιο 1ο
κεφάλαιο 1οGeorgia Kazakou
1.2K vues51 diapositives

Tendances(15)

Strategic Management Γρηγόρης Μικρογεύματα par Veronica Posmashnaya
Strategic Management Γρηγόρης ΜικρογεύματαStrategic Management Γρηγόρης Μικρογεύματα
Strategic Management Γρηγόρης Μικρογεύματα
Καινοτομία και Υιοθέτηση Νέων Τεχνολογιών Παρουσία Δικτυακών Εξωτερικοτήτων par akargas
Καινοτομία και Υιοθέτηση Νέων Τεχνολογιών Παρουσία Δικτυακών ΕξωτερικοτήτωνΚαινοτομία και Υιοθέτηση Νέων Τεχνολογιών Παρουσία Δικτυακών Εξωτερικοτήτων
Καινοτομία και Υιοθέτηση Νέων Τεχνολογιών Παρουσία Δικτυακών Εξωτερικοτήτων
akargas315 vues
Dimitris_Tsigos_ISTAME_20110228 par OESYNE
Dimitris_Tsigos_ISTAME_20110228Dimitris_Tsigos_ISTAME_20110228
Dimitris_Tsigos_ISTAME_20110228
OESYNE317 vues
ΑΟΔΕ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ par lsamouel
ΑΟΔΕ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΑΟΔΕ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΟΔΕ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
lsamouel2.6K vues
αποτελεσματικότητα αποδοτικότητα - παραγωγικότητα par georbal
αποτελεσματικότητα  αποδοτικότητα - παραγωγικότητααποτελεσματικότητα  αποδοτικότητα - παραγωγικότητα
αποτελεσματικότητα αποδοτικότητα - παραγωγικότητα
georbal11.8K vues
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙ... par excelisoweb
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙ...ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙ...
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙ...
excelisoweb269 vues
Ηellenic Sart-up Assocation: Συνέντευξη Παναγιώτη Ζαμάνη στην οικονομική επι... par Hellenic Start-up Association
Ηellenic Sart-up Assocation: Συνέντευξη Παναγιώτη Ζαμάνη στην οικονομική επι...Ηellenic Sart-up Assocation: Συνέντευξη Παναγιώτη Ζαμάνη στην οικονομική επι...
Ηellenic Sart-up Assocation: Συνέντευξη Παναγιώτη Ζαμάνη στην οικονομική επι...
2 epixeirin final par moke_uth
2 epixeirin final2 epixeirin final
2 epixeirin final
moke_uth543 vues
1 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΙΟ 2012 - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΚΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ par Theodore Koukias
1 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΙΟ 2012 - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΚΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ1 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΙΟ 2012 - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΚΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
1 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΙΟ 2012 - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΚΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Theodore Koukias323 vues

Similaire à Συγχώνευση Microsoft- Nokianew

βιώσιμη καινοτομία στα Start ups-opa-01072014 par
βιώσιμη καινοτομία στα Start ups-opa-01072014βιώσιμη καινοτομία στα Start ups-opa-01072014
βιώσιμη καινοτομία στα Start ups-opa-01072014Vassilis Trapezanoglou
1.1K vues43 diapositives
Το κίνημα των start-ups: μόδα ή συμβολή σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο ; par
Το κίνημα των start-ups: μόδα ή συμβολή σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο ; Το κίνημα των start-ups: μόδα ή συμβολή σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο ;
Το κίνημα των start-ups: μόδα ή συμβολή σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο ; Vassilis Trapezanoglou
4.2K vues29 diapositives
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΗΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.pdf par
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΗΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.pdfΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΗΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.pdf
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΗΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.pdfevi rosolimou
55 vues128 diapositives
Ανταγωνιστική οικονομία και δυναμική κοινωνία η μόνη λύση στην ανεργία par
Ανταγωνιστική οικονομία και δυναμική κοινωνία η μόνη λύση στην ανεργίαΑνταγωνιστική οικονομία και δυναμική κοινωνία η μόνη λύση στην ανεργία
Ανταγωνιστική οικονομία και δυναμική κοινωνία η μόνη λύση στην ανεργίαPantelis Lamprou
172 vues3 diapositives
ομιλια Future leaders παμακ 18 9-2014 slides παρουσίασης par
ομιλια Future leaders παμακ 18 9-2014 slides παρουσίασηςομιλια Future leaders παμακ 18 9-2014 slides παρουσίασης
ομιλια Future leaders παμακ 18 9-2014 slides παρουσίασηςFutureleadersGR
439 vues28 diapositives
1 2 par
 1 2 1 2
1 2thrapsaniotimaria
1.9K vues60 diapositives

Similaire à Συγχώνευση Microsoft- Nokianew(19)

βιώσιμη καινοτομία στα Start ups-opa-01072014 par Vassilis Trapezanoglou
βιώσιμη καινοτομία στα Start ups-opa-01072014βιώσιμη καινοτομία στα Start ups-opa-01072014
βιώσιμη καινοτομία στα Start ups-opa-01072014
Το κίνημα των start-ups: μόδα ή συμβολή σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο ; par Vassilis Trapezanoglou
Το κίνημα των start-ups: μόδα ή συμβολή σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο ; Το κίνημα των start-ups: μόδα ή συμβολή σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο ;
Το κίνημα των start-ups: μόδα ή συμβολή σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο ;
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΗΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.pdf par evi rosolimou
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΗΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.pdfΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΗΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.pdf
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΗΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.pdf
evi rosolimou55 vues
Ανταγωνιστική οικονομία και δυναμική κοινωνία η μόνη λύση στην ανεργία par Pantelis Lamprou
Ανταγωνιστική οικονομία και δυναμική κοινωνία η μόνη λύση στην ανεργίαΑνταγωνιστική οικονομία και δυναμική κοινωνία η μόνη λύση στην ανεργία
Ανταγωνιστική οικονομία και δυναμική κοινωνία η μόνη λύση στην ανεργία
Pantelis Lamprou172 vues
ομιλια Future leaders παμακ 18 9-2014 slides παρουσίασης par FutureleadersGR
ομιλια Future leaders παμακ 18 9-2014 slides παρουσίασηςομιλια Future leaders παμακ 18 9-2014 slides παρουσίασης
ομιλια Future leaders παμακ 18 9-2014 slides παρουσίασης
FutureleadersGR439 vues
06 παπαδοπουλοσ Attica Ventures par knowhowgr
06 παπαδοπουλοσ Attica Ventures06 παπαδοπουλοσ Attica Ventures
06 παπαδοπουλοσ Attica Ventures
knowhowgr373 vues
εργασια διοικησης επιχειρησεων αδε4 par Sofoklis Chatziioannou
εργασια διοικησης επιχειρησεων αδε4εργασια διοικησης επιχειρησεων αδε4
εργασια διοικησης επιχειρησεων αδε4
Νέο δυναμικό πρότυπο οικονομίας στην επιχειρηματικότητα par Antonis Zairis
Νέο δυναμικό πρότυπο οικονομίας στην επιχειρηματικότηταΝέο δυναμικό πρότυπο οικονομίας στην επιχειρηματικότητα
Νέο δυναμικό πρότυπο οικονομίας στην επιχειρηματικότητα
Antonis Zairis110 vues
Η προσέλκυση Ξένων Άμεσων Επενδύσεων στο Νομό Σερρών ΕΙΣΗΓΗΣΗ - 2003 Κ ΠΑΡΙΣΣΗΣ par Constantinos Parissis
Η προσέλκυση Ξένων Άμεσων Επενδύσεων στο Νομό Σερρών ΕΙΣΗΓΗΣΗ - 2003 Κ ΠΑΡΙΣΣΗΣΗ προσέλκυση Ξένων Άμεσων Επενδύσεων στο Νομό Σερρών ΕΙΣΗΓΗΣΗ - 2003 Κ ΠΑΡΙΣΣΗΣ
Η προσέλκυση Ξένων Άμεσων Επενδύσεων στο Νομό Σερρών ΕΙΣΗΓΗΣΗ - 2003 Κ ΠΑΡΙΣΣΗΣ
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ! par Skywalker.gr
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ!ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ!
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ!
Skywalker.gr345 vues
Τι σημαίνει πραγματικά η «Έξοδος στις Αγορές" par Pantelis Lamprou
Τι σημαίνει πραγματικά η «Έξοδος στις Αγορές"Τι σημαίνει πραγματικά η «Έξοδος στις Αγορές"
Τι σημαίνει πραγματικά η «Έξοδος στις Αγορές"
Pantelis Lamprou471 vues
Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας par agrogos
Ανάπτυξη επιχειρηματικότηταςΑνάπτυξη επιχειρηματικότητας
Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας
agrogos487 vues

Συγχώνευση Microsoft- Nokianew

 • 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία, που εκπονείται στο πλαίσιο του μαθήματος χωρικές στρατηγικές καινοτομίας έχει ως αντικείμενο «Η χωρική διάσταση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Μελέτη περίπτωσης η συγχώνευση MICROSOFT-NOKIA και η χωρική τους διάσταση». Oι λόγοι που ώθησαν στην επιλογή του συγκεκριμένου θέματος ήταν γιατί , σε ένα διεθνές περιβάλλον που αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς, η ικανότητα των επιχειρήσεων να εισάγουν στην αγορά νέα, καινοτόμα (innovative) προϊόντα πριν από τους ανταγωνιστές τους, αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τους. Οι εταιρείες με τις οποίες ασχολείται η παρούσα εργασία , είναι από τις πιο μεγάλες τόσο σε επίπεδο πωλήσεων, επενδύσεων, αλλά και κάλυψης στο παγκόσμιο τοπίο. Αυτό σημαίνει αφενός, ρίσκο, λόγω εξάπλωσης των δραστηριοτήτων τους, αλλά ταυτόχρονα και το υψηλότερο επίπεδο οικονομικής και πρακτικής επέκτασής τους. Η εργασία αποτελείται από δυο μέρη , το Α΄μέρος δίνονται εννοιολογικές αποσαφηνίσεις και αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια παράθεση ποικίλων ορισμών και τύπων της έννοιας της επιχειρηματικότητας όπως τους συναντά ο συγγραφέας της εργασίας στα δεδομένα της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο εστιάζεται η προσοχή στη έννοια της καινοτομίας, στις πηγές προέλευσης, στα οφέλη, και τη σχέση της με την ανταγωνιστικότητα. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην τεχνολογική καινοτομία. Το τέταρτο κεφάλαιο ασχολείται με τις χωρικές διαστάσεις της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Στο B΄μέρος και στο πέμπτο κεφάλαιο , δίνεται έμφαση στην συγχώνευση των εταιρειών MICROSOFT-NOKIA και στη χωρική τους διάσταση.dvsdmvsdlvsv smvslmv.smv dsvad vadv advadslvda svadsllll vsvsv 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 2
 • 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Bill Gates έλεγε πάντοτε στα στελέχη της Microsoft ότι η εταιρία του δεν θα είχε ζωή παραπάνω από δύο χρόνια αν σταματούσε να καινοτομεί. Ο Peter Drucker απευθύνθηκε στις τράπεζες με την προειδοποίηση «ή καινοτομείτε ή πεθαίνετε». O γκουρού του management Gary Hamel είναι το ίδιο σαφής «η καινοτομία και η πλαστικότητα (προσαρμοστικότητα και ανθεκτικότητα) είναι οι μόνες λύσεις, δεν υπάρχει άλλη μεσοπρόθεσμη λύση» Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται κυρίαρχα από την αλματώδη και συνεχή τεχνολογική ανάπτυξη και τη διεθνοποίηση των αγορών. Η επιβίωση και εξέλιξη των επιχειρήσεων εξαρτάται κατά κύριο λόγο από το πόσο ανταγωνιστικές είναι αλλά και το πόσο ανταγωνιστικές μπορούν να γίνουν, μέσα όμως σε ένα ασφυκτικά πιεστικό περιβάλλον όπου ο χρόνος αποτελεί παράγοντα καίριας σημασίας. Οι έγκαιρες αποφάσεις είναι πλέον καθοριστικές και το ρίσκο για υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και καινοτομιών ολοένα και πιο δελεαστικό αλλά και κρίσιμο για την σταθερότητα αλλά και την πιθανή ανάπτυξη και το μέλλον των επιχειρήσεων, Η ανταγωνιστικότητα είναι πλέον συνυφασμένη με επενδύσεις σε τεχνολογία. 3 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 3
 • 5. Σκοπός του κεφαλαίου είναι να αναφερθούμε στις θεωρητικές και εννοιολογικές προσεγγίσεις της επιχειρηματικότητας. Η επιχειρηματικότητα προσέλκυσε το ενδιαφέρον της οικονομικής επιστήμης από τις αρχές της ακόμη. Ως όρος αποδίδεται στο Γάλλο οικονομολόγο R.Cantillon (1730) o οποίος όρισε τον επιχειρηματία ως το άτομο που προσπαθεί να εκμεταλλευθεί τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στη βέβαιη τιμή αγοράς ενός αγαθού και στην αβέβαιη τιμή πώλησης του. 1.1 Επιχειρηματικότητα Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις οικονομικοκοινωνικές, κοινωνιολογικές, ψυχολογικές και ανθρωπολογικές στο θέμα της επιχειρηματικότητας αλλά καμία γενική θεωρία γι΄ αυτήν. Για τον Schumpeter (όπως αναφέρεται στον Καραγιάννη & Μπακούρα,2010) η επιχειρηματικότητα είναι ένας παράγοντας ανισορροπίας και όχι το αντίθετο, γιατί ο ρόλος των επιχειρηματιών είναι να ανανεώνουν και να ανατρέπουν τις συνθήκες παραγωγής, αναζητώντας νέες ανακαλύψεις ,νέα τεχνολογία παραγωγής νέων προϊόντων ή των ήδη υπαρχόντων με νέο τρόπο παραγωγής. Για τον P. Drucker, ( όπως παρατίθεται στον Χατζηκωνσταντίνου & Γωνιάδη, 2009) η επιχειρηματικότητα δεν είναι ούτε επιστήμη ούτε τέχνη, είναι η πρακτική στην οποία η γνώση αποτελεί το μέσο για την επίτευξη του σκοπού της. Είναι τρόπος συμπεριφοράς παρά χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς του. Κατά τον καθηγητή Ι. Πεσμαζόγλου, «η ικανότητα ή η δραστηριότητα και ο περιορισμένος ή ευρύς ορίζοντας του επιχειρηματία, καθώς και η έφεσή του για ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που κατά ανάγκη περιέχουν, σε μικρό ή μεγάλο βαθμό το στοιχείο της αβεβαιότητας, χαρακτηριστικά που συνολικά κατατείνουν στην κινητοποίηση στον συγχρονισμό, στον διαρκή μετασχηματισμό και την αναπροσαρμογή της παραγωγής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, αποτελεί τη λεγόμενη επιχειρηματικότητα» (Χατζηκωνσταντίνου Γ.& Γωνιάδη Η.,2009) Η συνθετότατη του φαινομένου της επιχειρηματικότητας είναι τέτοια που μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κοινά αποδεκτός ένας ορισμός της, ούτε αυτός του ΟΑΣΑ (1998), κατά τον οποίο, «οι επιχειρηματίες είναι οι φορείς της αλλαγής και της ανάπτυξης της οικονομίας της αγοράς, είναι εκείνοι που με τη δράση τους δημιουργούν, διαχέουν και εφαρμόζουν καινοτόμες ιδέες {…}δεν επιδιώκουν να αξιοποιήσουν μόνο τις οικονομικές ευκαιρίες, αλλά έλκονται από την ανάληψη κινδύνου και αρέσκονται να βλέπουν την επιβεβαίωση του προαισθήματος τους .» 5 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 5
 • 6. Το άτομο που διακρίνει η επιχειρηματικότητα δεν προσκολλάται στην επιχείρηση που ιδρύει και μόνο. Αναζητά διαρκώς νέες ευκαιρίες, είτε για να τη μεγαλώσει, για να την επεκτείνει και για την κρατά ανταγωνιστική είτε για να τη μεγαλώσει, για να την επεκτείνει και για να την κρατά ανταγωνιστική είτε για να δημιουργήσει άλλες επιχειρήσεις, τις οποίες διαχειριστικά εναποθέσει στα χέρια της ομάδας διοίκησης. Η ικανότητα του επιχειρηματία να διακρίνει την ευκαιρία και να στήνει το μηχανισμό αξιοποίησης της για τον προσωπικό ωφελειών για τον ίδιο, κυρίως, αλλά και για το κοινωνικό σύνολο, αποδίδεται ως επιχειρηματικότητα. Η επιχειρηματικότητα είναι στοιχείο δημιουργίας ατομικού και κοινωνικού πλούτου, ενώ πρέπει να συμβάλλει φυσιολογικά στην αύξηση της απασχόλησης και στην απορρόφηση της ανεργίας. Δια της φορολογίας των αποτελεσμάτων της δημιουργεί τις προϋποθέσεις της δημοσιονομικής βελτίωσης και της αναδιανομής των εισοδημάτων. Τα άτομα ωθούνται στην επιχειρηματικότητα από κάποια κίνητρα με κυριότερα το κέρδος, την ανεξαρτησία, την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, την εναλλακτική επιλογή σε μια μη ικανοποιητική εργασία. Ενώ αξίζει να επισημανθεί και η διάκριση μεταξύ της επιχειρηματικότητας ανάγκης( πηγάζει από την έλλειψη ευκαιριών για την εξασφάλιση βιοπορισμού) και της επιχειρηματικότητας ευκαιρίας(είναι η ανακάλυψη μιας ευκαιρίας στην αγορά).Επίσης στα είδη επιχειρηματικότητας συμπεριλαμβάνεται η γυναικεία επιχειρηματικότητα, η νεανική, η πράσινη επιχειρηματικότητα. 6 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 6
 • 7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο Σκοπός του κεφαλαίου είναι η αποσαφήνιση της έννοιας της καινοτομίας, θα γίνει αναφορά στις αρχές, στα χαρακτηριστικά της καινοτομίας, στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που οι καινοτομίες φέρνουν στην επιχείρηση και στα οφέλη. Η καινοτομία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικότητας και είναι άρρηκτα δεμένη με την παραγωγικότητα και την ανάπτυξη. 2.1 Καινοτομία Σήμερα είναι αποδεκτό και τεκμηριώνεται στατιστικά -ότι οι σημαντικότεροι παράγοντες της ανάπτυξης δεν σχετίζονται με τη συσσώρευση του κεφαλαίου και την ανειδίκευτη εργασία, αλλά με τη γνώση, την έρευνα, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία. Στο σημερινό οικονομικό γίγνεσθαι, σε ένα διεθνές περιβάλλον που αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς, η ικανότητα των επιχειρήσεων να εισάγουν στην αγορά νέα καινοτόμα προϊόντα πριν από τους ανταγωνιστές τους , αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημά τους. Αυτό είναι προφανές, αφού με τον τρόπο αυτό οι καινοτόμες επιχειρήσεις αποκτούν σημαντικό μερίδιο αγοράς με παράλληλη αύξηση της κερδοφορίας τους. Σύμφωνα με στοιχεία τις τελευταίας τριετίας του World Economic Forum, στην παγκόσμια κατάταξη εθνικής ανταγωνιστικότητας προηγούνται εκείνες οι χώρες που έχουν εξαιρετικά ανταγωνιστικές επιχειρήσεις 7 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 7
 • 8. και οι οποίες έγκαιρα υιοθέτησαν επιχειρηματικές και τεχνολογικές καινοτομίες(www.infosoc.gr/NR/rdonlyres/.../03122004ΟμιλίαΝαυτεμπορικής., (12/05/2015) Η Καινοτομία είναι μια λέξη που προέρχεται από τα λατινικά και σημαίνει την εισαγωγή κάτι καινούργιου στον υπαρκτό κόσμο και στη σειρά των πραγμάτων ή τη βελτίωση της παραγωγικότητας των πόρων όπως αναφέρεται από τον J.B Say όπως παρατίθεται στον Drucker (Drucker,1985). Στη βιβλιογραφία υπάρχουν πολλοί ορισμοί για την καινοτομία όπως παρατίθεται(eclass.uowm.gr/modules/document/document.php?course., (12/05/2015) 1. «Η βιομηχανική καινοτομία περιλαμβάνει τις δραστηριότητες τεχνικού σχεδιασμού, παραγωγής, διοίκησης και εμπορίας που σχετίζονται με την εισαγωγή ενός νέου ή βελτιωμένου προϊόντος ή με την πρώτη εμπορική εφαρμογή μιας νέας ή βελτιωμένης διαδικασίας ή εξοπλισμού». (Christopher Freeman, 1982). 2. «Καινοτομία είναι η πρώτη εφαρμογή της επιστήμης και της τεχνολογίας με ένα νέο τρόπο με εμπορική επιτυχία». (Ο.Ο.Σ.Α.,1971). 3. «Καινοτομία είναι η επιτυχής δημιουργία, αφοσίωση και εκμετάλλευση, κάτι καινούργιου, σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο». (Ε.Ε., 1996). 4. «Καινοτομία είναι η επιτυχής εκμετάλλευση νέων ιδεών». (U.K. DTI, 1994). Eπίσης ο Peter Drucker (1985) τονίζει « καινοτομία είναι το ειδικό εργαλείο των επιχειρηματιών, μέσω του οποίου εκμεταλλεύονται την αλλαγή σαν μια ευκαιρία για μια διαφορετική δραστηριότητα ή υπηρεσία. Είναι δυνατό να παρουσιαστεί σαν μια πειθαρχία, είναι δυνατόν να μαθευτεί, είναι δυνατόν να εξασκηθεί.» Ο Bill Gates έλεγε πάντοτε στα στελέχη της Microsoft ότι η εταιρία του δεν θα είχε ζωή παραπάνω από δύο χρόνια αν σταματούσε να καινοτομεί. Ο Peter Drucker απευθύνθηκε στις τράπεζες με την προειδοποίηση «ή καινοτομείτε ή πεθαίνετε» O γκουρού του management Gary Hamel είναι το ίδιο σαφής «η καινοτομία και η πλαστικότητα (προσαρμοστικότητα και ανθεκτικότητα) είναι οι μόνες λύσεις, δεν υπάρχει άλλη μεσοπρόθεσμη λύση» (sev4enterprise.org.gr/wpcontent/uploads/.../EBOOK_BT_11.05.101.pd., (13.Ο5/2015) Ο όρος καινοτομία μπορεί να αναφέρεται στη διαδικασία – μετατροπή μιας ιδέας σε εμπορεύσιμο προϊόν ή σε υπηρεσία, σε μια νέα μορφή οργάνωσης της επιχείρησης, σε μια νέα ή βελτιωμένη λειτουργική μέθοδο παραγωγής, σε ένα νέο τρόπο 8 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 8
 • 9. παρουσίασης ενός προϊόντος (design, marketing) ή ακόμα και σε μια νέα μέθοδο παροχής υπηρεσιών. Μπορεί επίσης να αναφέρεται στο σχεδιασμό και στην κατασκευή νέου βιομηχανικού εξοπλισμού, στην υλοποίηση ενός έργου με νέο τρόπο διαχείρισης ή να υποδηλώνει ένα νέο τρόπο σκέψης για την αντιμετώπιση μιας κατάστασης ή ενός προβλήματος.(πράσινη Βίβλος της Ε.Ε για την καινοτομία). Οι αρχές της καινοτομίας Ο Drucker προσδιορίζει ορισμένες αρχές της καινοτομίας. Υποστηρίζει ότι η σκόπιμη καινοτομία αρχίζει με την ανάλυση των πηγών νέων ευκαιριών. Επίσης προτείνει ότι η καινοτομία πρέπει να είναι απλή και εστιασμένη. Σύμφωνα με τον συγγραφέα οι αποτελεσματικές καινοτομίες ξεκινούν σε μικρό μέγεθος, δεν είναι μεγαλοεπήβολες (Πιπερόπουλος Π, 2008) Οφέλη από τη Καινοτομία: Στις νέες τεχνολογίες. Η τεχνολογική αλλαγή δημιουργεί νέες ευκαιρίες για να αναπτυχθούν ευκολότερα καινοτόμες ιδέες, όπως νέα προϊόντα, νέες δυνατότητες για τον σχεδιασμό ενός υπάρχοντος προϊόντος, νέους τρόπους μάρκετινγκ, παράδοσης και νέων βιομηχανιών Στις νέες ή μετατοπιζόμενες ανάγκες αγοραστών. Η ανάπτυξη και διαφοροποίηση των αναγκών των καταναλωτών ανάλογα με την εξελισσόμενη αγορά, κατά την πάροδο του χρόνου, οδηγεί τις επιχειρήσεις στην ανάπτυξη νέων καινοτομικών ευκαιριών Στην εμφάνιση ενός νέου τομέα βιομηχανίας. Προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αφού δίνεται η ευκαιρία για την απόκτηση νέων πελατών, νέων τρόπων μάρκετινγκ, προσέγγισης συγκεκριμένων πελατών και παραγωγής συγκεκριμένων προϊόντων Οι αλλαγές στους κυβερνητικούς κανονισμούς. Οι επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν ταχύτατα σε τέτοιου είδους αλλαγές (όπως, πρότυπα προϊόντων, προστασίας περιβάλλοντος, περιορισμούς εμπορίου κτλ), είναι σε θέση να κερδίσουν μεγάλο πλεονέκτημα σε σχέση με αυτές που έχουν δομήσει τις δραστηριότητές τους σύμφωνα με συγκεκριμένα καθεστώτα κυβερνητικών κανονισμών. (http://www.fel.tuc.gr/ , (15.05.2015) Aνταγωνιστικότητα Οι μελέτες τονίζουν τον πρωταρχικό ρόλο της καινοτομίας τόσο στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων όσο και στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η ανταγωνιστικότητα είναι η ικανότητα ατόμων, οργανισμών αλλά και εθνών να επιτύχουν σημαντικές αποδόσεις και μεγάλα αποτελέσματα και πιο συγκεκριμένα να προσθέσουν αξία χρησιμοποιώντας τα ίδια ή μικρότερα ποσά Οι εθνικές οικονομίες δεν μπορούν να στηρίζονται πλέον στις παρελθοντικές πρακτικές. Η ανταγωνιστικότητα εξαρτάται σε μείζονα βαθμό 9 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 9
 • 10. από τη δυνατότητα να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η παγκοσμιοποίηση καθώς και οι ραγδαία μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς, μέσω της εφαρμογής των νέων τεχνολογιών (“Greek National Reforms Programme 2013”) «Η ανταγωνιστικότητα αντανακλάται στην ικανότητα της επιχείρησης να εξασφαλίζει, να διατηρεί και να αυξάνει τα μερίδιά της τόσο στις εγχώριες όσο και στις διεθνείς αγορές εμπορευμάτων. Στην οικονομία της γνώσης ο ανταγωνισμός δεν στηρίζεται στο χαμηλό κόστος και τις τιμές, αλλά στη δημιουργία νέων ιδεών, τη διάχυση της τεχνολογικής και επιστημονικής γνώσης, το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και την εφαρμογή της καινοτομίας. Επομένως, ενώ η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα παραμένουν κατευθυντήριοι στόχοι της επιχείρησης εκείνο που έχει αλλάξει είναι οι παράγοντες που οδηγούν σε αυτές ».(Παππά Ε,2006), 10 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 10
 • 11. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 3.1 Καινοτομία και τεχνολογία Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στην τεχνολογική καινοτομία. H τεχνολογική καινοτομία είναι νέα τεχνολογία που δημιουργεί νέα προϊόντα –και κατ΄ επέκταση νέες ευκαιρίες για τη βιομηχανία. Αυτή είναι η βασική σημασία της καινοτομίας και ο λόγος για τον οποίο είναι απαραίτητη για την οικονομική ανάπτυξη, γιατί δημιουργεί επιχειρηματικές ευκαιρίες. Ως τεχνολογική καινοτομία σε μία επιχείρηση προϊόντων, Υπηρεσιών ή έρευνας νοείται, σύμφωνα με τον αυστριακό οικονομολόγο Joseph Alois Schumpeter στο Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung (Η Θεωρία της Οικονομικής Ανάπτυξης, 1934): «Η εισαγωγή στην αγορά ενός τεχνολογικού νέου ή σημαντικά βελτιωμένου προϊόντος ή η εφαρμογή μιας παραγωγικής διαδικασίας, που ανταποκρίνεται επιτυχώς στη ζήτηση της αγοράς. Αυτή προέρχεται από την αλληλεπίδραση των συνθηκών της αγοράς από τη μια πλευρά και των δυνατοτήτων αξιοποίησης του αποθέματος τεχνολογίας και της επιστημονικής γνώσης από την άλλη». Ωστόσο, με το Εγχειρίδιο Όσλο γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα σε τεχνολογικές και μη τεχνολογικές καινοτομίες, ορίζοντας με αφαιρετικό τρόπο τη μη τεχνολογική καινοτομία ως οτιδήποτε δεν εμπίπτει στην τεχνολογική. Έτσι, ως μη τεχνολογικές καινοτομίες θεωρούνται οι οργανωτικές καινοτομίες υλοποίησης προηγμένων τεχνικών διοίκησης, όπως είναι τα Συστήματα Ολικής Ποιότητας (Total Quality System, TQS), οι Διεθνείς Οργανισμοί Τυποποίησης (International Organization for Standardization, ISO) κ.λ π., καθώς και οι εμπορικές καινοτομίες βελτιωμένων μεθόδων πώλησης που αποσκοπούν στη βελτίωση της ελκυστικότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών ή στην είσοδο των προϊόντων σε νέες αγορές. Οι κολοσσοί υψηλής τεχνολογίας αναζητούν εναγωνίως νέες «άγνωστες» αγορές, ώστε να προσεγγίσουν εκατομμύρια δυνητικούς πελάτες. Υπό το σκεπτικό αυτό, η Microsoft εξαγόρασε τη Mojang, η οποία έχει επινοήσει το βιντεοπαιχνίδι Minecraft με 54 εκατ. παίκτες σε όλο τον κόσμο. Αντίστοιχη κίνηση έκανε και το Facebook, το οποίο αγόρασε την υπηρεσία μηνυμάτων WhatsApp με 450 εκατ. συνδρομητές. Η απόκτηση νεοφυών επιχειρήσεων και εφαρμογών από τους κολοσσούς της υψηλής τεχνολογίας (Apple, Amazon, Facebook, Google, Microsoft) αποκαλύπτει την τεράστια δυναμική που αυτές έχουν στην προσέλκυση χρηστών/καταναλωτών. Η Mojang είναι διάσημη στην πολυπληθή παγκόσμια κοινότητα των παικτών με 11 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 11
 • 12. αφορμή την εφαρμογή–παιχνίδι κατασκευών και πολέμου Minecraft. Η εν λόγω εφαρμογή πέραν όλων των άλλων συσκευών απαντά και στα κινητά τηλέφωνα, δίνοντας στη Microsoft πρόσβαση σε μία αγορά η οποία αυτή τη στιγμή αριθμεί τουλάχιστον 54 εκατομμύρια χρήστες. Σημειωτέον πως η Minecraft θεωρείται μία από τις εφαρμογές με τις υψηλότερες πωλήσεις τόσο στο «κατάστημα» του λειτουργικού iOS της Apple όσο και στο Google Play του λειτουργικού Android. Με αυτό κατά νου, ο επικεφαλής της Microsoft, Σατία Ναντελά, έκανε την εξαγορά, αποσκοπώντας να ενισχύσει τις δραστηριότητές της στα κινητά τηλέφωνα Nokia, που της ανήκουν. Αντιστοίχως στις αρχές της χρονιάς και συγκεκριμένα στις 20 Φεβρουαρίου ανακοινώθηκε πως ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Facebook με το ομώνυμο κοινωνικό δίκτυο, είχε προχωρήσει στην ακριβότερη εξαγορά της δεκαετίας και πλέον. Κατέβαλε 19 δισ. δολάρια για να αποκτήσει τη νεοφυή WhatsApp, η οποία επινόησε την ομώνυμη εφαρμογή σύντομων μηνυμάτων στα κινητά τηλέφωνα, διατηρεί 450 εκατ. μέλη και κάθε ημέρα αποκτά 1 εκατομμύριο επιπλέον. Hταν και η μεγαλύτερη εξαγορά από το 2001, όταν η Time Warner απέκτησε την AOL έναντι 124 δισ. δολ. (http://www.kathimerini.gr/786638/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/oi-kolossoi- ths-texnologias-pontaroyn-sthn-kainotomia,( 16.05.2015) 12 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 12
 • 13. KΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο 4.1 Χωρικές διαστάσεις της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να καταγραφούν οι χωρικές διαστάσεις της επιχειρηματικής τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας. Οι επιχειρήσεις χωροθετούνται κάπου, επιλέγουν ένα τόπο εγκατάστασης. Αυτό ίσχυε πάντα και κάθε εποχή τα κριτήρια για την εγκατάσταση των επιχειρήσεων ακολουθούσαν τους κανόνες και τις επιταγές της εποχής που προσδιορίζονταν από την αναμονή της μεγαλύτερης δυνατής επιτυχίας που μετρούνταν από την προσδοκία του μεγαλύτερου δυνατού κέρδους, την κερδοφορία. Οι μεγάλες Ευρωπαϊκές χώρες ανέκαθεν στην προσπάθειά τους να ελέγξουν τις κρίσιμες προσβάσεις προς την Ινδία εγκαθίδρυσαν αποικίες και κατέλαβαν πολλές περιοχές της υδρογείου. Ο τελικός σκοπός ήταν το εμπόριο .Η τεχνολογική τους υπεροχή τις βοήθησε σ’αυτό. Από τη μια οι χώρες του κέντρου που οργανώνουν, αποφασίζουν κατέχουν υψηλότερη τεχνολογία παράγουν σύγχρονα προϊόντα και επικρατούν, από την άλλη οι χώρες της περιφέρειας που έχουν έλλειμμα τεχνολογικής γνώσης και οργανωτικών δυνατοτήτων, που έχουν παραδοσιακές οικονομίες και κοινωνικές δομές, και πουλούν πρώτες ύλες. Στον εικοστό αιώνα, το «ξύπνημα» του τρίτου κόσμου έφερε την ανεξαρτησία πολλών χωρών, αλλά οι σχέσεις οικονομικής και πολιτικής εξάρτησης επιβίωσαν με άλλους τρόπους. Η διαφορά στις τεχνολογικές δυνατότητες και βέβαια στην 13 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 13
 • 14. οικονομική ισχύ έπαιξαν το ρόλο τους. Η νέα αποικιοκρατία που προέκυψε στη δεκαετία του 60 έφερε ένα βασικό γνώρισμα. Την αποκέντρωση σημαντικών τμημάτων της παραγωγής σε χώρες του τρίτου κόσμου, ενώ τα στρατηγεία της ανάπτυξης και οι χώροι των αποφάσεων παρέμειναν στις ανεπτυγμένες χώρες, όπως και η ίδια η παραγωγή των εκάστοτε νέων τεχνολογιών. Σε μια προσπάθεια κατάκτησης της οικονομικής ανάπτυξης και μεγαλύτερης ανεξαρτησίας, ακολουθήθηκαν από τις χώρες που είχαν τη δυνατότητα δύο πολιτικές: η υποκατάσταση των εισαγωγών (η μείωση των εισαγωγών μέσα από την προσπάθεια ανάπτυξης εγχώριων βιομηχανιών στην κατεύθυνσης της όσο δυνατόν μεγαλύτερης αυτάρκειας, με προσπάθειες για μεταφορά τεχνολογίας), και η επέκταση των εξαγωγών που έφτανε και στην πολιτική των ελεύθερων επιχειρηματικών ζωνών (η παροχή δυνατότητας σε πολυεθνικές επιχειρήσεις για παραγωγή με ευνοϊκούς όρους με στόχο την επανεξαγωγή του προϊόντος ή και εξαρτημάτων προϊόντων συχνότατα στη βάση εργοστασίων έντασης εργασίας). Στην φάση αυτή, ευνοήθηκαν χώρες του τρίτου κόσμου όπως της Νοτιο-Ανατολικής Ασίας και της Λατινικής Αμερικής . Η υποκατάσταση των εισαγωγών είχε περιορισμένη επιτυχία, διότι αναπόφευκτα η ίδια η τεχνολογία της παραγωγής παρέμεινε εισαγόμενη, ενώ της εξαγωγικής πλατφόρμας απέδειξε για μια ακόμα φορά τη σημασία της τεχνολογικής υπεροχής. Μια παράλληλη διαδικασία ήταν η εγκατάσταση εργοστασίων παρόμοιας παραγωγής σε διάφορες χώρες (προηγμένες και μη) με στόχο την εκμετάλλευση συγκριτικών πλεονεκτημάτων ιδιαίτερα του κόστους εργασίας. Την ίδια εποχή άρχιζε η κρίση στις παραδοσιακές βιομηχανικές περιοχές των ανθρακωρυχείων, του ατσαλιού και των ναυπηγείων, αλλά και των χημικών, απόλυτα συνδεδεμένη με τις καινοτομικές τεχνολογικές εξελίξεις στους τομείς αυτούς, και με σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα, αλλά και με την υπερπαραγωγή σε τρίτες χώρες και με την άνοδο της Ιαπωνικής βιομηχανίας. Mετά την πετρελαϊκή κρίση στην δεκαετία του 70 μια νέα χωρική αναδιάρθρωση επέρχεται εξαιτίας και των επιτευγμάτων της σύγχρονης τεχνολογίας καθώς και με την έλευση της ψηφιακής εποχής. Η εξέλιξη αυτή ήταν τόσο σχεδιασμένη (π.χ. τεχνοπόλεις) όσο και αποτέλεσμα των δυνάμεων της αγοράς (π.χ. νέα τεχνολογικά συμπλέγματα όπως το Silicon Valley). Οι κατηγορίες των νέων αυτών τεχνολογικών χώρων είναι οι εξής: α) βιομηχανικά συμπλέγματα εταιρειών υψηλής τεχνολογίας που δημιουργούνται στη βάση καινοτομικών milieux. β) επιστημονικές πόλεις, αυστηρά συμπλέγματα επιστημονικής έρευνας με όχι άμεση εδαφική σχέση με μεταποίηση γ) τεχνολογικά πάρκα, με στόχο να προσελκύσουν (μεταποιητικές) εταιρείες υψηλής τεχνολογίας σε προνομιούχους χώρους. Έμφαση δόθηκε στην καινοτομία αλλά κυρίως στο ρόλο τους ως παραγόντων οικονομικής ανάπτυξης. δ) Προγράμματα ανάπτυξης τεχνοπόλεων για οικονομική ανάπτυξη και αποκέντρωση ε) Οι μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές, που συγκεντρώνουν τελικά το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας παραγωγής υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας Σε μικρότερο χωρικό επίπεδο, η κατηγοριοποίηση της ΕΕ έχουμε κέντρα καινοτομίας για τις ανάγκες νέων επιχειρήσεων και την προώθηση της επιχειρηματικότητας υψηλής τεχνολογίας και υψηλού ρίσκου, και θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και επιβίωση μικρών επιχειρήσεων, δημιουργία θέσεων εργασίας, και συμβολή στην τοπική ανάπτυξη, χωρίς απαραίτητα να είναι υψηλής τεχνολογίας. 14 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 14
 • 15. Επίσης καταγράφονται και άλλες δύο κατηγορίες χώρων υψηλής τεχνολογίας, τις άϋλες νησίδες καινοτομίας (το πρώτο πείραμα πραγματοποιείται στην ΕΕ με 7 ινστιτούτα από 5 χώρες και κέντρο την Ispra στην Ιταλία.) και τις έξυπνες πόλεις. Κοινή βάση όλων των ανωτέρω χωρικών συστημάτων είναι η γεωγραφική συγκέντρωση δραστηριοτήτων έντασης γνώσης και θεσμών που εμπλέκονται στη διαχείρισή της ( Σκάγιαννης Π.2003) ΜΕΡΟΣ Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο 5.1 Χωρική διάσταση συγχώνευσης Microsoft – Nokia Οι δύο εταιρείες, που αναλύονται στo κεφάλαιο 5 του Β΄μέρους , αναμφίβολα είναι από τις πιο μεγάλες τόσο σε επίπεδο πωλήσεων, επενδύσεων, αλλά και κάλυψης στο παγκόσμιο τοπίο. Η Microsoft είναι αμερικανική εταιρεία λογισμικού, ιδρύθηκε το 1975 από τον Μπιλ Γκέιτς και τον Πολ Άλεν, και τα κεντρικά γραφεία της βρίσκονται στο Ρέντμοντ της πολιτείας Ουάσινγκτον των ΗΠΑ. Η Nokia Oyj είναι μια φινλανδική πολυεθνική εταιρεία επικοινωνίας και τεχνολογίας. Με έδρα το Espoo, Uusimaa, στην ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή του Ελσίνκι. H συγχώνευση των δυο αυτών μεγάλων εταιρειών σημαίνει αφενός, ρίσκο, λόγω εξάπλωσης των δραστηριοτήτων τους, αλλά ταυτόχρονα και το υψηλότερο επίπεδο οικονομικής και πρακτικής επέκτασής τους. Είναι γεγονός ότι οι εταιρείες αυτές έχουν 15 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 15
 • 16. ήδη εγκαταστάσεις, είτε διοικητικές, είτε παραγωγής αλλά και αποθήκευσης είτε ψηφιακών στοιχείων είτε και υλικών, που απαιτούνται για την παραγωγή των προϊόντων και των υπηρεσιών τους. Το συνολικό κόστος της εξαγοράς αυτής ανήλθε στα 7,2 δισεκατομμύρια δολάρια και θεωρείται μία από τις κορυφαίες των τελευταίων δεκαετιών, μιας και δημιουργεί έναν νέο κολοσσό, ο οποίος θα έχει δραστηριότητες σε πολλές περιοχές και πολλές δραστηριότητες επίσης, με τεράστια κερδοφορία και συνολικές ετήσιες πωλήσεις. Η εξαγορά δεν θα είναι ολική, αλλά θα περιοριστεί σε συγκεκριμένα πάγια στοιχεία της εταιρείας σε ορισμένες στρατηγικής σημασίας περιοχές και στην εξαγορά ολόκληρων τμημάτων δραστηριοποίησης, όπως την κατασκευή έξυπνων – τηλεφώνων, τομέας στον οποίο η Microsoft προσπαθεί εδώ και καιρό να εισέλθει και να ενσωματώσει τα λογισμικά, που διαθέτει. (http://www.latinpost.com/articles/10999/20140422/microsoft-nokia-merger-deal- acquisition-completed-apri-25-confirms-executive.htm, ( πρόσβαση 17.5.2015) Όπως άλλωστε είναι γενικότερα γνωστό, οι εταιρείες αυτού του βεληνεκούς στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν δημοσιοποιούν ποτέ τα πάγια στοιχεία τους και τις περιοχές στις οποίες βρίσκονται αυτά. Τα μόνα δεδομένα, που έχουμε στην διάθεσή μας είναι από διάφορες πηγές, όπου αναφέρονται για κάποιο ιδιαίτερο σκοπό σαν τμήμα των δραστηριοτήτων τους και το συνολικό ύψος της αξίας τους, ο οποίος ούτως ή άλλως εμφανίζεται στον ισολογισμό, που είναι υποχρεωμένες να δημοσιεύουν στις χώρες, όπου βρίσκονται τα κεντρικά τους γραφεία ή γραφεία των θυγατρικών τους εταιρειών κάθε οικονομικό έτος. Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, γνωρίζουμε ότι η καθαρή αξία των πάγιων στοιχείων της Microsoft ανερχόταν στα 14,38 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ της Nokia στα 844,68 εκατομμύρια δολάρια, γεγονός, που καταδεικνύει την εμφανή υπεροχή της πρώτης έναντι της δεύτερης, που τίθεται υπό εξαγορά των δραστηριοτήτων της. Κατά την συγχώνευση εταιρειών, γενικά, απαιτείται ένας στρατηγικός προγραμματισμός, ως προς την χωρική τους στάση, που θα αποτελέσει το συνολικό τους αποτύπωμα σε διάφορα σημεία του κόσμου. Εκτός από οικονομικά οφέλη, η ύπαρξη έντονου αποτυπώματος αυτού του είδους δημιουργεί και μία ανώτερη εικόνα για την νέα εταιρεία, που θα προκύψει μετά από επιτυχή συγχώνευση, γεγονός, που θα έχει πολλαπλά οφέλη μελλοντικά και σε πιθανή περαιτέρω εξάπλωσή τους. Άλλωστε, πολλές είναι οι εταιρείες, που επιθυμούν απλά και μόνο την παρουσία γραφείων και δραστηριοτήτων της σε κάποιες χώρες ώστε να κάνει εντονότερη την παρουσία της. Αναλύοντας αρχικά την εταιρεία Nokia, η οποία ως γνωστόν δραστηριοποιείται σε κατασκευή ηλεκτρονικών στοιχείων κυρίως για κινητά τηλέφωνα, ενώ μερικές από τις παρεμφερείς δραστηριότητές της είναι στην έρευνα, μελέτη και κατασκευή δικτύων κυρίως κινητής και ασύρματης γενικά τηλεφωνίας, με νέες τεχνολογίες, φιλικότερες προς το περιβάλλον και οικονομικότερες ως προς τις προϋποθέσεις παραγωγής. 16 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 16
 • 17. Από την άλλη η Microsoft, εταιρεία κολοσσός, έχει δραστηριότητες σε πάρα πολλούς τομείς, μεταξύ των οποίων λογισμικά πολλών ειδών, λειτουργικά συστήματα κινητών τηλεφώνων, κατασκευή και υποστήριξη δικτύων, ενώ με την κίνησή της αυτή αποκτά πλεονέκτημα αφαιρώντας έναν σαφή αντίπαλο από την αγορά.( http://news.microsoft.com/2014/04/25/microsoft-officially-welcomes-the-nokia- devices-and-services-business/ (18.5.2015) Η Microsoft δραστηριοποιείται, έχοντας πάγια στοιχεία σε περισσότερες από 50 χώρες του κόσμου κυρίως μέσω τεχνικών εξαγορών άλλων μικρότερων εταιρειών με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και δικά τους σημεία και γενικότερα δίκτυα διανομής. Με τον τρόπο αυτόν ήταν σε θέση να εκμεταλλευτεί την ήδη υπάρχουσα εγκατάσταση αλλά και την ευκολία διάθεσης των προϊόντων, που ήδη παράγονταν εκεί προσθέτοντας και τα δικά της ενισχύοντας την διείσδυσή της σε αυτές τις περιοχές. Αυτή η τεχνική συνίσταται όταν πρόκειται να εξαγοραστούν διαφορετικού είδους δραστηριότητες από τις κύριες, τις οποίες ήδη έχει η εταιρεία, κυρίως όταν πρόκειται για περιοχές σε χώρες λιγότερο ανεπτυγμένες ή πολλές φορές και σε υπανάπτυκτες οικονομικά. (http://news.microsoft.com/2014/04/25/microsoft-officially-welcomes-the-nokia- devices-and-services-business/ (18.5.2015) Αναλύοντας την χωρική διάσταση της συγχώνευσης αυτής, η οποία είναι ουσιαστικά εσωτερική, δηλαδή απλά συγχώνευση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και όχι εξ’ ολοκλήρου της εταιρείας, πρέπει να σκεφτούμε πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Με την χωρική διάσταση αναφερόμαστε στην έκταση, που μπορούν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες να παρασχεθούν, αλλά και στα φυσικά στοιχεία, κτιριακές εγκαταστάσεις, κ.λ.π., τα οποία διαθέτει πλέον η νέα εταιρεία, ως έχει προκύψει. Τα δεδομένα αυτά, δεν είναι πάντοτε σαφή, μιας και σε τέτοιες περιπτώσεις εξαγορών, μπορεί κάποιες κτιριακές υποδομές να χρησιμοποιούνται από κοινού από τις δύο εταιρείες, χωρίς αυτό ωστόσο να σημαίνει, ότι δεν αποτελούν στοιχεία και των δύο εταιρειών. Ελέγχοντας τις χώρες, στις οποίες έχουν πρόσβαση οι δύο εταιρείες, μέσω των δικτύων διανομής τους , η Nokia, ξεκίνησε τις δραστηριότητές της από την Σκανδιναβία και συγκεκριμένα την Φινλανδία, όπου είναι και τα κεντρικά της γραφεία. Έχει αναλάβει δραστηριότητες σε χώρες της Ευρώπης, όπως η Ισπανία, η Μάλτα, η Δανία, ενώ διατηρεί και γραφεία στην τελευταία. Επιπλέον, έχει κάνει επεκτάσεις μέσω εξαγορών και συμφωνιών συνεργασίες με εταιρείες στην Αφρική και την κεντρική Ασία, όπως την Ινδία, για εργοστασία παραγωγής, με μικρό κόστος παραγωγής. Τέλος, Λατινική Αμερική, αλλά και η Ανατολικότερη Ασία, σε χώρες όπως Ιαπωνία και Κίνα, είναι από τα βασικότερα σημεία παραγωγής και πώλησης προϊόντων της. Μεξικό, Κίνα, Βιετνάμ, Ουγγαρία είναι περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται ήδη η Nokia, και διαθέτει εργοστάσια παραγωγής σε αυτές, χωρίς ωστόσο να εμπλέκονται ως στοιχεία εξαγοράς κατά την συγχώνευση των δραστηριοτήτων των δύο εταιρειών. Αυτό συμβαίνει, γιατί η Microsoft, αφενός έχει ήδη εργοστάσια στις περιοχές αυτές 17 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 17
 • 18. και αφετέρου θα είχε αρκετά αυξημένο κόστος για την εξαγορά και αυτών των πάγιων στοιχείων της εταιρείας.(http://networks.nokia.com/about-us/global-presence , (19.5.2015) Θα ήταν σημαντικό εδώ να αναφερθεί ένα γεγονός, που έλαβε χώρα λίγες ώρες μετά την συγχώνευση των δύο εταιρειών. Το εργοστάσιο, το οποίο ήδη έχει αποφασιστεί να εξαγοραστεί σε περιοχή της Ινδίας, λόγω χρεών της Nokia, θεωρείται πλέον «παγωμένο» στοιχείο απο τις αρχές, και ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατόν να μεταβιβαστεί με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός από πλήρη εξαγορά της εταιρείας κατοχής της. Το συμβάν αυτό ήταν ένα από τα σημαντικά προβλήματα, που τέθηκαν υπό σκέψη και σχεδόν ήταν σε θέση να διακόψει τις συζητήσεις για την συμφωνία. Αυτό αναφέρεται για να ληφθεί υπ’ όψιν η χρησιμότητα της χωρικής επέκτασης μίας εταιρείας. Όπως άλλωστε γίνεται κατανοητό, ήταν ένα σημείο στρατηγικής σημασίας για περαιτέρω επέκταση στην ευρύτερη περιοχή από την νέα εταιρεία, που θα δημιουργηθεί. Προφανώς μετά την ανακοίνωση αυτή τόσο το εργοστάσιο αυτό όπως και άλλα δύο τα οποία για διαφορετικούς λόγους κρίθηκαν μικρότερης σημασίας και μεγάλης αξίας, δίχως ενδιαφέρον αποφασίστηκε να μην συμπεριληφθούν στην συμφωνία εξαγοράς. Τόσο γεωστρατηγικά, αλλά και οικονομικά οφέλη, θα μπορούσαν να βοηθήσουν τόσο άμεσα, αλλά και μακροπρόθεσμα σε ορίζοντα 10ετίας τις συμβαλλόμενες εταιρείες. (http://www.pcworld.com/article/2079700/nokia- cleared-to-sell-indian-factory-to-microsoft.html, (18.5.2015) Όσον αφορά δραστηριότητες στην Ευρώπη, η Microsoft δεν διέθετε εκτεταμένα πάγια στοιχεία, τα οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τόσο για παραγωγή, όσο και για αποθήκευση και διάθεση των προϊόντων της. Η Nokia από την άλλη έχει ιδιαίτερα ανεπτυγμένα στοιχεία στην ευρύτερη περιοχή, μιας και είναι η βάση της εταιρείας και ο χώρος στον οποίον δραστηριοποιούνταν σε διάφορους κλάδους επί πολλά χρόνια, από την ημέρα έναρξης της λειτουρίας της. Με την εξαγορά των δραστηριοτήτων για κινητά τηλέφωνα και για λογισμικά σε αυτά, αποκτά πρόσβαση σε βασικές και ιδιαίτερα ανεπτυγμένες εγκαταστάσεις της Nokia στην Φινλανδία, που λόγω καιρικών συνθηκών ευνοούν εγκατάσταση τέτοιου είδους εταιρειών. των (http://networks.nokia.com/about-us/global-presence, (19.5.2015) Εκτός από εγκαταστάσεις, πάγια στοιχεία επίσης θεωρούνται πλέον, λόγω της ανάπτυξης της τεχνολογίας και τα δίκτυα μεταφοράς δεδομένων, τα οποία μπορεί να είναι είτε τηλεφωνικά είτε καθαρά δεδομένων. Τέτοια δίκτυα, τα οποία η Nokia κατασκεύαζε επί πολλά χρόνια, είχαν περάσει σε χέρια άλλων εταιρειών για εκμετάλλευση, ωστόσο μήνες πριν την συμφωνία, η Nokia φρόντισε να τα αποκτήσει ξανά για πλήρη εκμετάλλευση, πολύ πιθανόν με φόντο στην συμφωνία με την Microsoft, που ήταν ήδη στα σκαριά. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι τα δίκτυα της Panasonic, τα οποία μεταφέρθηκαν στην Nokia Networks Japan μαζί με τα συστήματα υποστήριξής τους, εγκαταστάσεις συντήρησης και εργαζόμενους, οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για την κατασκευή και την συντήρησή τους εξ’ αρχής (http://networks.nokia.com/about-us/global-presence , (19.5.2015) Ένα ακόμη βασικό τμήμα δραστηριοτήτων της Nokia ήταν η δημιουργία, χρήση και πώληση υπό προϋποθέσεις χωρικών στοιχείων, δεδομένων και υπηρεσιών. Ως 18 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 18
 • 19. γνωστόν η εταιρεία ήταν η πρώτη, που χρησιμοποίησε τεχνικές εντοπισμού τοποθεσίας, αλλά και τεχνικές οπτικοποίησης δεδομένων, οι οποίες μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από διάφορες εφαρμογές, που στόχευαν κυρίως σε συλλογή δεδομένων, αλλά και σε περαιτέρω διοχέτευση πληροφοριών με σκοπό ανάπτυξη πωλήσεων. Χάρτες, αλλά και στοιχεία από δορυφόρους, οι οποίοι εντάσσονται στο γενικότερο project αυτό, ακολουθούν τις δραστηριότητες αυτές. Για την ενίσχυση της λειτουρίας του όλου σχεδίου αυτού η Nokia έκανε μία επένδυση αγοράζοντας ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις της εταιρείας Navteq, που εξειδικευόταν σε συστήματα GIS, τα οποία έχουν χρήσεις και σε τομείς μηχανικών για κατασκευή και χαρτογράφηση περιοχών. Αυτή η επένδυση χαρακτηρίστηκε ως μία από τις πιο αποτυχημένες, μιας και ποτέ δεν απέδωσε τα προσδοκώμενα, ενώ με την συμφωνία που προέκυψε τώρα με την Microsoft τα πάγια στοιχεία αυτής της εταιρείας στο Σικάγο των Η.Π.Α. περνούν στην ιδιοκτησία της. Το μέλλον για την αξιοποίησή τους είναι αβέβαιο, αν και θα μπορούσαν υπό ένα αρκετά μακροπρόθεσμο πλάνο να αξιοποιηθούν για περαιτέρω εξέλιξη της τεχνολογίας χρήσης του. (http://geoawesomeness.com/microsoft-nokia-deal-what-happens-to-nokias-spatial- division/ , (20.5.2015) Συμπεράσματα Με βάση όλα τα παραπάνω στοιχεία, που αναλύθηκαν στην παρούσα εργασία, μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε ότι αυτή η κίνηση των δύο εταιρειών ήταν στρατηγικής σημασία, όχι τόσο άμεσης αποτελεσματικότητας, αλλά μακροπρόθεσμης απόδοσης των κεφαλαίων, που απαιτήθηκαν για αυτήν. Με τον τρόπο αυτό, δεν πετυχαίνεται μόνο βελτίωση των υπηρεσιών, αλλά και επέκταση στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χώρο από άποψη διάθεσης των προϊόντων και γενικότερα παρουσίας. Επίσης, με την συγχώνευση των δραστηριοτήτων τους αποκτούν και οι δύο πρόσβαση σε πάγια στοιχεία, όπως γραφεία, μέρη αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων (data servers), που για τις εταιρείες αυτού του είδους αποτελούν ούτως ή άλλως μεγάλο κόστος, αλλά και εργοσεργοστάσια παραγωγής, που είναι εξίσου σημαντικά για αυτές. Εργοστάσια, ειδικότερα σε περιοχές, όπου το κόστος παραγωγής είναι σημαντικά μειωμένο είναι αρκετά δύσκολο να κατασκευαστούν εξ’ αρχής, μιας και απαιτούνται μεγάλα κεφάλαια, με αμφίβολη απόσβεση σίγουρα όχι βραχυπρόθεσμη. Όπως άλλωστε γίνεται σε κάθε συγχώνευση, όσον αφορά στα πάγια στοιχεία, τα οποία αποκτά η εταιρεία, που διεξάγει την εξαγορά, πολλές φορές δεν είναι χρήσιμα, αλλά παραμένουν στην κατοχή της μέχρις ότου εξασφαλίσει ένα πλεονέκτημα στην τοπική αγορά. Αυτό βέβαια, εφόσον υπάρχουν άλλες πηγές με μικρότερο κόστος, που μπορεί να εκμεταλλευτεί με καλύτερο τρόπο και είναι ιδιαίτερα επωφελείς για αυτήν. Τέτοια παραδείγματα ακόμη και σε αυτήν την συμφωνία υπάρχουν πολλά, γεγονός, που δημιουργεί πολλαπλά ερωτήματα για την αξιοποίηση ή και διατήρηση 19 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 19
 • 20. της κατοχής τους από την νέα εταιρεία. Το βασικότερο σημείο ενός στρατηγικού πλάνου κατά την εξαγορά πάγιων στοιχείων, όπως είναι άλλωστε και κατανοητό και εύλογο είναι η περαιτέρω αξιοποίησή τους από την ημέρα απόκτησής τους. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα εξυπηρετεί μονάδες παραγωγής ή άλλες υποστηρικτικές μονάδες, μιας και πιθανότατα να παραχωρηθούν εκμισθωθούν ή και μεταπωληθούν σε άλλες εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και θα ήταν σε θέση να προσφέρουν άμεσα χρήματα στον κάτοχό τους. Σε κάθε περίπτωση η ύπαρξη εναλλακτικών τρόπος παραγωγής, εκμετάλλευσης αλλά και υποστήριξης των δραστηριοτήτων μίας εταιρείας είναι ιδιαίτερο πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών. Τα πάγια στοιχεία, που προστίθενται στο ενεργητικό δημιουργούν μεγαλύτερη ευελιξία και υπεραξία, που αφορά την κερδοφορία, αφού θα είναι σε θέση να δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακος τόσο σε τοπικό επίπεδο, κερδίζοντας με μεγάλο ρυθμό μερίδιο αγοράς, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο για την εταιρεία σε όσες χώρες έχει ενεργές δραστηριότητες. Σε γενικές γραμμές η εξαγορά αυτή φαίνεται να ήταν πολύ θετική τόσο στρατηγικά, χωρικά, αλλά και καθαρά οικονομικά, μιας και απέκτησε σε αρκετά χαμηλή τιμή στοιχεία, τόσο άϋλα όσο και μία πληθώρα ακινήτων, πατεντών και δικαιωμάτων, τα οποία της κόστιζαν τόσα χρόνια. Από την άλλη πλευρά η Nokia, μία αρκετά μεγάλη εταιρεία, η οποία βέβαια αντιμετώπιζε επί πολλά χρόνια οικονομικά προβλήματα αποκτά έναν σημαντικό εταίρο, βελτιώνοντας την κερδοφορία της και τους οικονομικούς της δείκτες, αφού πλέον απαλλάσσεται από ένα κομμάτι των δραστηριοτήτων της, το οποία ωστόσο της παρείχε μεγάλο κέρδος των πωλήσεών της και σίγουρα θα μπορούσε να αποτελέσει έναν ενεργό παίκτη στην αγορά. Επιπλέον οικονομικά στοιχεία, τα οποία ωστόσο δεν αναλύθηκαν στην παρούσα εργασία, όπως επέκταση της κερδοφορίας από τις ήδη υπάρχουσες δραστηριότητες, που θα επέλθουν με την εξαγορά θεωρούνται εξίσου σημαντικά και βασικής σημασίας για την συνέχιση της ανοδικής πορείας των δύο μεγάλων εταιρειών. Πιθανότατα η Microsoft από κάθε άποψη βγήκε κερδισμένη από την όλη διαπραγμάτευση και την έκβαση των συζητήσεων με αποτέλεσμα την συμφωνία, που προέκυψε τον Απρίλιο του 2015. Πλέον έχει στο ενεργητικό της πολλά στοιχεία, τα οποία της κόστιζαν τα προηγούμενα χρόνια, για να τα εκμεταλλευτεί, ενώ τώρα έχει την δυνατότητα να τα αξιοποιήσει στο έπακρον. 20 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 20
 • 21. Βιβλιογραφία Α. Ελληνόγλωσση Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας . ‘Καινοτομία. Έρευνα και Τεχνολογία’. Έκδοση τεύχος 45. Νοέμβριος, Δεκέμβριος 2004. Τεύχος 46. Ιανουάριος –Φεβρουάριος 2005. Η πράσινη Βίβλος για τα την καινοτομία. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1995), Λουξεμβούργο Καραγιάννης, Η., & Μπακούρος, Ι.,(2010) Καινοτομία Επιχειρηματικότητα, Θεωρία- Πράξη, Θεσσαλονίκη, Σοφία. Κομνηνός, Ν.,(1998) Η καινοτόμος περιφέρεια. Το περιφερειακό τεχνολογικό πρόγραμμα Κ. Μακεδονίας., Αθήνα, Gutenberg Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία". Πρόκειται για τριμηνιαία έκδοση (διμηνιαία την περίοδο Ιούλιος 2000 - Μάιος 2011 Μαραβέλας Ν., (επιμέλεια) Επιχειρηματικότητα και καινοτομία Από τη θεωρία στην Πράξη , Αθήνα, θεμέλιο Μπανιώτη, Ι.,(1991) Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία «Καινοτομία & Οικονομική & Περιφερειακή Ανάπτυξη», Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τεχνική και τεχνολογία. Θεμέλιο στην έκθεση ιδεών , εκδόσεις Μπαχαράκης. Πάκος, Θ., (2007) Περιφερειακή Ανάπτυξη και Τοπικά Καινοτομικά Συστήματα, Εισήγηση στο πλαίσιο συνεδρίου στη Λευκάδα. 21 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 21
 • 22. Πάκος, Θ., (1992) Κλαδική Οικονομική Ι : Ανταγωνισμός, Συγκέντρωση και Τεχνολογία., Αθήνα , Παπαζήση . Πιπερόπουλος Π.,(2008) Επιχειρηματικότητα και καινοτομία & Busines clusters , Aθήνα , Σταμούλης Σεφερτζή, Έ., Καινοτομία (περιοχές, σύστημα, μεταφορά τεχνολογίας και καινοτομική ανάπτυξη στην Ελλάδα). Σκάγιαννης,Π. (2003) “Τεχνολογία, Καινοτομία, και Αναδιάρθρωση του Χώρου”. Πρακτικά 16ου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών. ΤΕΙ Λάρισας 25-27 Σεπτεμβρίου. Χατζηκωνσταντίνου, Γ., – Γωνιάδης, Η,. (2009) Επιχειρηματικότητα και καινοτομία , Αθήνα, GUTENBERG. Δικτυακοί τόποι http://networks.nokia.com/about-us/global-presence (2015) http://www.latinpost.com/articles/10999/20140422/microsoft-nokia-merger-deal- acquisition-completed-apri-25-confirms-executive.htm (2015) http://www.pcworld.com/article/2079700/nokia-cleared-to-sell-indian-factory-to- microsoft.html (2015) http://news.microsoft.com/2014/04/25/microsoft-officially-welcomes-the-nokia- devices-and-services-business/ (2015) http://geoawesomeness.com/microsoft-nokia-deal-what-happens-to-nokias-spatial- division/ 2015) http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26520&subid=2&pubid=113104945/2015 http://softprojects.pblogs.gr/microsoft-nokia-syghwnefsh-tha-odhghsei-se-polemo- efresitehnias-.html/2015 22 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 22