Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Edukacja ekologiczna w Poznaniu

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Edukacja ekologiczna w Poznaniu

 1. 1. Edukacja ekologiczna na terenie Miasta Poznania Obrady Okrągłego Stołu Odpadowego Poznań, 7 grudnia 2010 r.
 2. 2. Polityka Ekologiczna Państwa Przyjęty na terenie Miasta kierunek działań w zakresie prowadzenia edukacji ekologicznej zgodny jest z „Polityką ekologiczną państwa w latach 2009 - 2012 z perspektywą do roku 2016”, uchwaloną w dniu 22 maja 2009 r. „Świadome, aktywne społeczeństwo jest fundamentem ustroju demokratycznego. Dotyczy to całości funkcjonowania państwa, a więc i ochrony środowiska”. Głównym w tym zakresie celem średniookresowym do roku 2016 jest podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa zgodnie z zasadą: „myśl globalnie, działaj lokalnie”.
 3. 3. Działania informacyjno - edukacyjne kierowane do mieszkańców miasta Poznania wpisują się w realizację zapisów ustaw szczegółowych, tj.:  Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),  Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.).
 4. 4. Prowadzone działania mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców miasta Poznania są zgodne z wyznaczonymi celami w tym zakresie w planach gospodarki odpadami, tj. w:  Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2010 przyjętym uchwałą nr 233 Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2006 r.,  Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008 - 2011 z perspektywą na lata 2012 - 2019 przyjętego uchwałą nr XXII/284/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2008 r.
 5. 5. Polityka Miasta Poznania w zakresie gospodarki odpadami Miasto Poznań określiło swoją politykę i zasady postępowania z odpadami w: Strategii Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania (uchwała Nr XLVII/498/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Strategii Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania), Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania (uchwała Nr XIX/170/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania). Podjęte zostały działania na rzecz aktualizacji powyższych dokumentów.
 6. 6. Strategia Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania Strategia Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania uznała edukację ekologiczną i odpowiednią politykę informacyjną za integralną część systemowej gospodarki odpadami, skutkującą:  wzrostem świadomości ekologicznej i społecznej,  minimalizacją ilości powstających odpadów,  wzrostem poziomu segregacji odpadów,  zmianą niekorzystnych dla środowiska nawyków konsumpcyjnych.
 7. 7. Polityka Systemu Zarządzania Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców miasta wpisuje się w przyjętą przez Pana Prezydenta Politykę Systemu Zarządzania - w związku z obowiązującą w tut. Urzędzie normą ISO 9001:2009, ISO 14001:2005. Edukacja ekologiczna podkreślona została również w przyjętej w maju bieżącego roku Strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030.
 8. 8. Model gospodarki odpadami realizowany w Poznaniu Miasto Poznań wdraża model gospodarki odpadami oparty na: spełnianiu wymogów odnośnie osiągnięcia zakładanych ustawowo poziomów odzysku odpadów, ograniczeniu masy składowanych odpadów, dalszym rozwijaniu i upowszechnieniu selektywnej zbiórki odpadów, prowadzeniu wiarygodnego systemu kontroli i monitoringu, budowie instalacji do odzysku i termicznego przekształcania odpadów. Jednakże dla wdrożenia ww. celów niezbędne są kompleksowe działania informacyjno – edukacyjne.
 9. 9. Prowadzona edukacja ekologiczna na terenie Miasta Poznania Edukacja ekologiczna na terenie Miasta prowadzona jest przez:  Urząd Miasta Poznania: Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Wydział Ochrony Środowiska,  Zakład budżetowy Zakład Zagospodarowania Odpadów,  placówki oświatowe,  organizacje ekologiczne,  Agencję Informacji Ochrony Środowiska,  przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych.
 10. 10. Prowadzona edukacja ekologiczna na terenie Miasta Poznania Istotą podejmowanych działań jest potrzeba wypromowania właściwej postawy wśród mieszkańców miasta w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami. Wyrażamy przekonanie, że edukacja ekologiczna przyczyni się do poprawy jakości życia i zdrowia mieszkańców miasta, ochrony środowiska oraz optymalizacji obciążeń finansowych mieszkańców.
 11. 11. Działania informacyjno - edukacyjne Promocja selektywnej zbiórki odpadów odbywa się poprzez: materiały edukacyjne, filmy animowane, ścieżkę edukacyjną na składowisku, prelekcje w szkołach i przedszkolach, wystawy ekologiczne, festyny, akcje proekologiczne.
 12. 12. Materiały edukacyjne Ważnym elementem prowadzonych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej działań edukacyjnych są materiały informacyjno - edukacyjne, które dystrybuowane są podczas organizowanych pogadankach o tematyce właściwego postępowania z odpadami oraz na festynach i spotkaniach z mieszkańcami. Materiały edukacyjne cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców miasta, a poprzez zawarte w nich hasła prośrodowiskowe takie jak: „Korzystaj z toreb wielokrotnego użytku”, „Posłuchaj rady - segreguj odpady”, „Poznań odzyskuje energię”, stanowią doskonałe uzupełnienie prowadzonych działań.
 13. 13. Akcje sanitarno - porządkowe Miasto Poznań oprócz włączania się w ogólnopolską akcję Sprzątanie Świata (wrzesień), zainicjonowaną przez fundację Nasza Ziemia, jest również organizatorem poznańskiej akcji proekologicznej pn. Wiosenne Porządki (kwiecień). Akcje tego typu są doskonałą okazją dla kształtowania właściwej postawy proekologicznej wśród uczniów poznańskich placówek oświatowych.
 14. 14. Prelekcja w poznańskiej szkole
 15. 15. Wystawa Prac Plastycznych W holu tut. Urzędu co roku Wydział organizuje wystawy prac plastycznych wykonanych przez dzieci z poznańskich szkół i przedszkoli, pozyskanych podczas organizowanych pogadanek edukacyjnych. W roku 2010 r. wystawa odbyła się pod hasłem „Segregacja odpadów oczami dzieci”.
 16. 16. “Kejter też Poznaniak” Specjalny program mający na celu kompleksowe uregulowanie kwestii utrzymania zwierząt, a w szczególności psów na terenie Miasta oraz poprawę czystości w zakresie zalegających psich odchodów.
 17. 17. “Kejter też Poznaniak”
 18. 18. Samorządowy Lider Zarządzania 2010 W marcu br. WGKiM zgłosił Program „Kejter też Poznaniak” do udziału w ogólnopolskim konkursie pn. „Samorządowy Lider Zarządzania 2010”. (opracowanie materiałów zgłoszeniowych, zorganizowanie spotkania z przedstawicielami Związku Miast Polskich w tut. Wydziale) Program został wyróżniony zajęciem II miejsca w przedmiotowym konkursie. Za ramienia Urzędu dyplom odebrał Pan Wiesław Kalina Z-ca Dyrektora WGKiM - Warszawa, 22 czerwca.
 19. 19. Planowane działania Wydział planuje wdrożyć na terenie Miasta jednolity system informacyjny dotyczący rodzajów odpadów, jakie należy wrzucać do poszczególnych pojemników do segregacji odpadów. Na pojemnikach umożliwiających segregację odpadów miałyby pojawić się specjalne tabliczki informacyjne, które ułatwiłyby mieszkańcom miasta właściwe korzystanie z tych pojemników. W chwili obecnej tabliczki informacyjne znajdują się tylko na niektórych pojemnikach, głownie na tych z zasobów ZB ZZO.
 20. 20. Selektywna zbiórka odpadów Dzięki prowadzonym działaniom edukacyjnym, w tym promocji prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”, Miasto Poznań osiąga wymierne efekty w zakresie uzyskanego poziomu odzysku odpadów.
 21. 21. Selektywna zbiórka System workowy zabudowa jednorodzinna
 22. 22. Selektywna zbiórka System pojemnikowy zabudowa wielorodzinna
 23. 23. System zbiórki odpadów problemowych w Poznaniu Mieszkańcy Miasta Poznania mogą przekazać odpady problemowe do: trzech stacjonarnych Punktów Gromadzenia Odpadów Problemowych (PGOP), Mobilnego Punktu Gromadzenia Odpadów Problemowych tzw. ,,Gratowozu”, firm odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
 24. 24. Odpady odbierane przez PGOP i MPGOP Do odpadów problemowych odbieranych przez stacjonarne i mobilne punkty zalicza się: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, lampy fluorescencyjne oświetleniowe, odpady zawierające rtęć, przeterminowane leki, opakowania po farbach i rozpuszczalnikach, zużyte filtry olejowe, itp. Do stacjonarnych PGOP można dostarczyć również: odpady wielkogabarytowe, odpady zielone, gruz z drobnych remontów.
 25. 25. Mobilny Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych - „GRATOWÓZ”
 26. 26. Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych na składowisku w Suchym Lesie
 27. 27. Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych „GRATOWISKO”
 28. 28. Zbiórka przeterminowanych leków zbiórka koordynowana jest przez Zakład Budżetowy Zakład Zagospodarowania Odpadów, rozpoczęła się w 2005 r., odbywa się w porozumieniu z Wielkopolską Izbą Aptekarską, apteki wyposażono nieodpłatnie w specjalne pojemniki, wyniki zbiórki przeterminowanych leków: • w 2007 r. – 7 887 kg, • w 2008 r. – 10 020 kg, • w 2009 r. - 11 100 kg.
 29. 29. Pojemnik do zbiórki przeterminowanych leków
 30. 30. Zbiórka zużytych baterii akumulatorów Do selektywnej zbiórki zużytych baterii i akumulatorów służą: pojemniki ustawione w placówkach oświatowych i obiektach użyteczności publicznej, kieszenie koloru czerwonego zainstalowane na pojemnikach do gromadzenia szkła lub umieszczone na ścianie stanowiska odpadowego,
 31. 31. Zbiórka zużytych baterii w placówkach oświatowych
 32. 32. Pojemnik do selektywnej zbiórki szkła ze specjalną kieszenią do zbiórki zużytych baterii
 33. 33. Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) W Poznaniu ZSEE można oddać: przedsiębiorcy, z którym właściciel nieruchomości zawarł umowę na odbieranie odpadów komunalnych, w punktach odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego działających w Poznaniu w ramach programu „Elektrośmieci? Przynieś z mieszkania do punktu zbierania”, w punktach sprzedaży detalicznej oraz w punktach serwisowych - zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w stacjonarnych i mobilnych punktach gromadzenia odpadów problemowych (MPGOP i PGOP).
 34. 34. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych Odpady wielkogabarytowe odbierane są przez: przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, stacjonarne PGOP.
 35. 35. Sposób zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych na składowisku w Suchym Lesie Odpady wielkogabarytowe na składowisku w Suchym Lesie poddawane są rozdrobnieniu przy użyciu specjalistycznego sprzętu – rozdrabniarki. Rozdrabniarka pozwala na zmniejszenie objętości tych odpadów, przez co zwiększa się chłonność i czas eksploatacji składowiska odpadów. Na składowisko w Suchym Lesie przyjęto:  w 2007 r. – 2 513,16 Mg,  w 2008 r. – 2 317,90 Mg,  w 2009 r. - 1 988,06 Mg.
 36. 36. Stanowisko do demontażu odpadów wielkogabarytowych na składowisku w Suchym Lesie
 37. 37. Rozdrabniarka odpadów wielkogabarytowych
 38. 38. Działania edukacyjne będą na terenie Miasta Poznania w dalszym ciągu kontynuowane

×