Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

אלעד גולדנברג: המסחר החדש. עדכון גרסה

1 030 vues

Publié le

האינטרנט והעולם הפיזי הם לכאורה שני עולמות שונים
בעידן המסחר החדש הלקוח לא רואה את הגבול בין שני העולמות ומצפה לחוויה רציפה, עקבית, אחידה וייחודית במגע עם המותג, לא משנה איפה
בעולם הזה, ב 70% מהקניות מעורב הסמארטפון וכ-40% מהקניות מתבצעות באופן ישיר באמצעותו

עשר דרכים לשילוב בין העולמות ואיך מרוויחים מזה
צעדים ודוגמאות פרקטיות למימוש בכל עסק כבר עכשיו

הרצאת פתיחה בועידה השנתית של ענף הקניונים ורשתות המסחר בישראל. ועידה מספר 9
אילת, 23 בנובמבר 2014

Publié dans : Business
 • Soyez le premier à commenter

אלעד גולדנברג: המסחר החדש. עדכון גרסה

 1. 1. ייי; ְ ׳ . י נ ֲ ֲ יֲו׳נבֿפּפנִ›. .יּ. _.. `ְפּו: ךָןי/ י'וחפ}ר[בז? :ִ ָ ֲ ‎ ‏‎ )ְָ=1%יך : ללויחקווןייישׂזזבוֹ ?57 ך % ־ י ֲ±י, .ייְ: גּ:": ְיְְיּײ'$` “קג י ְ. י ְ זזביישׂיּיייייייייואנגּזיּ ”יּ 'וֹזא' ווווווֹוגבּבּוובווּיוגוֹןויבאנלגנוֹוייייּזנןוֹבשיי% . ר יּיּישׁוניּפּנוי וֹזיּוּ
 2. 2. ו/ פ גויזז ניירוןי היּוֹ חזאביּ ן; ( )ֵ'ד| המסחר החדש יי ( 10 צﬠדים למיזןג אןנליין | א|ח7`"|
 3. 3. ﬠיךן המסחר החדש תכירן את הלקןח החדﬠ י ש ְֵָ~" ן י י , יּ י' יּ ְ לא ֵ ייאי אא ײ ִ / א . פ כ. ְ י נ , ח אא נ ' 1 ְ יי ניץשזבּפּוֹװזססץןבּטדזזןרפּגשׁוֹטגּ
 4. 4. מה דף? הּרי ח הדש היחס ח היקף הקן-יות בא| ]7'יי| לשות 2014 מר-מ 3%( ןפז 5 ם. שמ. !ש
 5. 5. וזוז וזיז בירי וו וזן-זיז לייּואייּ ןח מאו' וﬠד מתר: צפי להגדלת המכירות תוך 4 שנים 2.5 סריל'| | י * א 1.25 טךיךיון 1 ֲ ֲ טךיךיון 850 ו 2011 2012 2013 2017
 6. 6. וזוז וזיז בירי ! ץ וזן-זיז יייּואייּ ! ץ סקר חרש חושף נתונים )71 הקניות ש7`נ| דר| ־ האינסרנס והסמארספו| 85% װי, מנתוני מחקר של מיכל ברומר מחקר ואסטרסגיה שנﬠרר ﬠבור / צ מפּ, יוני 2014
 7. 7. מה מספרים המספרים היכונו לוייאת הש7`ית ב 2017 צפוי שוק האיקןמךס ויהוות 10% מכ77 המסחר הקמﬠונאי בארה"ב
 8. 8. שירו יש% םיםווך” הירש שופיננ 2014: המפנש ש7` האונ7'יי| ואופ7'יי| יוצר הרבה יותר מסתר י ײ אונליין פינת אופליין ` : לייקים והרשת החברתית : הרבה יותר לוקאל א ו ײ חווית קניות ﬠוצמתית ינ: ־ יּ י חסוריאד `א ב 6 שׁוֹלוֹ ֵ ֵ4~ י ִ ְ יּ - ן ֵ . ו ִ. ך ץ. ,י ' יּיּ” ן, ' . י , 'מיי ' ו ~ ב' , י.ְ . , מיּ ני / /ִ / ֵ ' וו ח' / .יר י ציא ~, ש י א ג קי ו ְ י נ' , א י', -י' ן ְ ְ י א אא ביּוְו ` ` ָ ֵ א א פ א-- א ב, ְָ׳י. ְי יא ףא ו א
 9. 9. הﬠתיד בכך' היר הקניות )נוורות 7`מוויי7` יותר מ 40% מהקניות אונ7`יי| מויוצﬠות ויאמצﬠות סמארספו| 'י
 10. 10. יואי ם פלו ח וּ דרו ח מִן. ו. . יי הלקוח החדש: תמיד פﬠיו', תמיד מחובר: םפּזספּחחסס פּץבּן/ וואס, חס פּץבּןוןוווס,
 11. 11. הﬠתיד: ﬠיניים שלי כ| ־ ייראו הקניות בﬠור כמה שנים
 12. 12. 10 צﬠדים למיזונ אופ7`יי| ואונ7`יי| כ| ` תﬠשו זאת אצלכם: באתר, ברשת החברתית ובחנות וראאיָ , א ֵ פּרוייּי ו יפ יש ר
 13. 13. 10 צﬠדים 7'הנו־7'ת תזרים ה7`קוחות 1 אתר הבית מרניש בבית י מיקום י שﬠות פתיחה י פרטי יצירת קשר י קטלוג מוצרים י [ןבּס-סז-ﭏסוֹוי( השארת פרטי לקוח לשירות י לקוחות/ מכירות . שׂ-יּ-י-ייי" י' זז 1 ויּ* צ א _ ְ. . . ְ ס ָ " ` ְ יּיא 1 . ְ ו וֹ ִ . יּ 4 'ו' א 1 ְ` ְָ^` י ` ` גּ. . י יו י ו
 14. 14. 10 צﬠדים להודלר] תזרים הלקןחן / י ֵ. ֵ, ְ_ 2 י קידום באונוייין באתרים אחרים 'יּ “ﬠי ְ י , ר ~ איאײ% י~ייּ בֿ י השוואת מחירים ` ֵ 4. ן י כְ יּ` נב יּ ְ . י ד ְ ְ בּ ְ ְֵ ְיְ י אינדקס אתרים י י ליּ . ן 3 'וי גי -ָ ְְֵ ָ ` א `ן ש ְ ֲ , .אתרי המויצות ְָ 'י' . ׳ ְ | י ֵ י : בזי י פורומים / ו `׳י` ְ ֵָ לי* א ָ או ס י ווו י ׳ ן ש, __ָ ִ ) א' ן 1 ג ת “ק ֵָ_ֵ ֵ (אַ ג ֵָ. [ -ן יי כ , , , וןוֹ/ ן// ן/ןוןןוןו
 15. 15. 10 צﬠדים להגדלר] תזרים הלקוחות לזו 3 7`היות ראﬠוו| איפה )ווהקווים מחפשים ניאו 'קידום אורנו' )850( 'קידום ממומ| )וסויו8( 6 כי' ְז ְזי , באָ ן ֲ` _י_. ו
 16. 16. 10 צﬠדים להגדלת תזרים הלקורוות 05ןן (ו0 21 028ן 4 כך מביאים לקוחות מהרשת החברתית י יצירת מודﬠות למןת] או מוצר י צירוף 7`קוחות חרשים י שירות לקוחות י תקשורת מתמשכת נ; ינאיי פּפּפּןשׁבּפּזרוד
 17. 17. 10 צﬠדים להנדלר] תזרים ה ויזיאואךאיילשׂימשבֿ' תגא; .ינרארז כניי מבצ, , וששמו» ו ו' 5 או]7`יי| ואופ7'יי| מתחר]]ים ו י קופון מודפס ויקניה באתר <
 18. 18. 10 צﬠדים להגדלת רוזרים הלקוחות . או]7`יי| ואום7`יי| מתחתנים י קופון מודפס 7קניה באתר י קופון דיגיטויי <
 19. 19. 10 5 אונ7`יי| ואופ7`יי| מתחתנים י קופון מודפס לקניה באתר י קופו| ךיגיסלי יהנﬠת הלקוח לפﬠולה באונליין כשהוא בחנות <
 20. 20. 10 צﬠדים להנדלת תזרים הלקוחות איוֹיוֹוניי י ` י אונ7`יי| ואופ7`יי| מתחתנים י קופון מודפס לקניה באתר י קופו| דיגיטלי י הנﬠת הלקוח לפﬠולה באונליין כשהוא בחנות <
 21. 21. 10 צﬠדים להגדלר] רוזרים הלקןרןןר] וו* ונ י א| ]7`"| |א| ם7'"| מתחתנים י קופו| מודפס לקניה באתר 'הנﬠת הלקוח לפﬠןלה בא| ].ל"| כשהןא בחנות < ִ`־זי. . . י' אי רשת זץגּחןסי( י קופו| ךיגיטךי י
 22. 22. 10 צﬠדים 7' ןנדלת תזרים הלקןחןת ִָ יווּי י רונ ֵמ א "ית י ת יּ : י ס א 5 אונליין ! אופליין מתחתנים 1 ֲ יייּיי" ו י 0י6ץ [| ְוֵּ יא( אא ייייז] י קופו| מודפס לקניה באתר או ְֵזָוְ ןזייי יר ` ֲ ו וור יווו זווך% וּ י יקים! ! "יגיﬠו" ש נ ִןןוְחיחנח` ` ן ָ. ְֵָ . ָ ְְְִֵֵָ . הנﬠת הלקוח לפﬠולה באונליין כשהוא בחנות חכ נלפּפרנןן ו נ י ְ ־= יייּייּ* "איּיּ" א ו, א ק וןוקקהּידי ֲ יּו ְ 'י י אפליקציות מבוססות מיקום < ְז ֲ , ש ן ְוֹ ְ . . - יְ ק יי ֵ גְ). יאושׂןןי ְ 'יך', ִיִ: ` וזןוןרדװס וי* יּ יף וי י י 'י “י י י י . זוצךובּבחן ייושישיב; ו יּ י ו שגיגּשגּבּייּי
 23. 23. 10 צﬠדים להנדלת תזרים הלקןחןת -תאא ` 6 נכנסים 7'חנ| ת נם ואםליקציה י חןןית קניות שופינג חדשה אםליהציית $'6/ן0.[ ְו. ןו-. ו וטו ווו-י -. ויי פּיואװסץ ! בוו/ ווו ווחוֹ= | . ופּבּק-יוסו פּחוֹﭏסנם
 24. 24. 10 צﬠדים להגדלר] תזרים הלקןחןת , ד ד ָ 6 א נכ]-סים לחמר] גם באפליקציה י חווית קניות שופינג חדשה
 25. 25. 1 צﬠדים להודלר] תזרים הלקןחןת -ייּײחשׂץשׂ( פ 7 ממשקים ש7` א| ]7`יי| במרחב הפיזי ייפ י כסםןמכ שן' מןצרים בקליק < ֵ א' אייייאאיאא זזוֹוֹסינננמוויןוֹזוֹופֿב `6פְבֿל8וחל־| `:סןסחכו ~י" י" ` ,
 26. 26. 10 צﬠדים להגדלר] תזרים הלקןחןת י 7 װי ק ו ו 7 ממשקים ש7 אונךיין במרחב הפיזי . ֵ _ ֵ י* ג י ‏ . כספומט שך מוצרים בקוייק ` י א י י משלמים ישר מהאפליקציה < או, , י" ^רק -ַ ישיּ א “ניק איּ ־=
 27. 27. 10 צﬠדים להגדלת תזרים הלקןחןת ט ממשקים ש7 אונךיין במרחב הפיזי פּפ י י כספןמנ ש7` מוצרים בקליק י משוימים ישך מהאפוייקציה ו‏ ; ָָ ייּ ששסימיי י ויהזמין מקנוויונ אונוייין ושיגיﬠ הביתה < . ְ א י פּשׁיזכזפּ פּזןפּא
 28. 28. 10 צﬠדים להגדלת תזרים הלקןחןת אפֿ א וֹ 1 ְ יגיי' ממשקים שד אונךיין במרחב הפיזי י כחםןמ]-ו ש7` מןצרים בקוייק ו י משלמים ישר מהאפליקציה י י 7`הזמ'| מקחלןג א| ]7'יי| !שיגיﬠ הביתה וּ _ י רכישת מןצרים שלא נמצאים בחנןת < ֲ ְ י ל וֹ
 29. 29. 10 צﬠדים להנדלת תזרים הלקןחןת 'ש ושׁוﬠטיולו . ממשרים ש7` אןנליי במרחב החיזי נ צ ו י כספןמט ש7` מןצרים בקליק י משלמים ישר מהאפליקציה י 7`הזמ'| מקטלןנ א| נ7`י'| !שיגיﬠ הביתה י רכישת מןצרים שלא נמצאים בחנות י ממשק להדמיית תכןלת הקןפסא <
 30. 30. 10 צﬠדיבן להגדלר] תזריבן הלקןחןת [ נן (ז א ְְַָ ן 7 ממש ןרים ש7` א| ]7`י'| במרחב הנייז' . ְ ֲ , ש י כספומט שך מוצרים בקוייק ־ א -ָ ו י משוימים ישך מהאפוייקציה י . יּנוֹ י ויהזמין מהטךוג אונךיין ושיגיﬠ הביתה ליופן יז יב" . רכישת מוצרים שלאנמצאים בחנות י זיּחיּ. ^ . ב ְ יּ; ר־= ` יני תשׂייוּד יֵּ ו יּימ י ממשק ויהדמיית תכווית הקופסא < נ כ ב” ֵ , ְֵ 51 איךיל/ כ רניייוי . ך 4 ג ְ__ א ן י א ו גמי , י, יּ ִִ -ְ, , ז ָָ ו. , ' יּ צ
 31. 31. סו צﬠדים ךהגךלת תזרים הויקוחות 8 נוגﬠים במותג במקומות מפּתיﬠים י $פּזסז$ מון-מסכן ־ זְ , ו בֿוּואַווּזבּחללפיּ ָרָנוּו^װהוּוגו × זבּורזוטון ן
 32. 32. 10 צﬠדיבו להגדלת תזריבו הלקוחות ו 9 תשלומ באמצﬠות הצמדת הרומאנורניו| לקוםה י (יוא טכנוויוגיה משנה הרג7י צריכה
 33. 33. 10 צﬠדיבו להודלת תזרים הלקוחות 10 מתלבשים ﬠ7` סמאוורםװ 'מכשירים ויבישים 88:(וֹןנ›ו: ( פּונזובּזבּפּווו גב' לבֿיץ י" 'יכבֿ' "בֿבֿל י א 'י' א גג "י, ו ל י ב, י ס ָ . :א
 34. 34. ייו ו גוגי יּויייּווייי 1 ודיפוזי ו וו ו וונ יּיו ו הבי וו יש וו ו יש בי וו יש וילי וז וו כל הﬠרוצים מובילים לחווית לקוח חדשה ֵ גּן "וֹוֹ . ח. י מﬠורבות גבוהה ﬠם המותג- וחפּמזפּסבּסחפּ _; י חוויה איכותית ךויקוח בﬠרוג שנוח 7ו ׳ ` י ﬠרך גבוה לצרכנים ֵ , י ְיא י הגךךת הנאמנות וימותג יי י יגּזייייי 4 ְ בנ ן. ו. ' “ א "` רו ־ י ' ן. . ב : והומו , י סינה, , ךןןן, ְ, ְ.ֲ. ,ְ)ן1:, ז`וְ{י 1 ְ ו, וי” ָ ז וס ו -” ְו י ]
 35. 35. ו יוי ייייוואייווז וזנות וווי ווֹוואואוש לקוח במרכז ונווב לו נוכנולוניות משכירות חיים ﬠרוקים שמתקיימים רק בםמאנורפּוו שווקים נולדים
 36. 36. קשא, 4ְ4 . .יו א" א ְ ייאואוא נוו] יו. , גא ץ וי . ו ש װשד ו 81, ל יו א ל ^ן לקשה ו “ , 1. ון" ייּי ל ְ, ְ ו ל 'ָ%"ן_ ו. יש י וו ווז/ פימווזאנ” ו ו , `א. 4 ל ` ָץְָ ׳ ׳! ){, א אָ, 4, א' ויּ%-ד " 4 )1 { , י י ו י . ו 4 ן. י ְ ִ יּ ו אי/ וֹ 1 ב מתקדמים )נם הנוכנולוניה יוצרים חווית קניות רב )נרוצית המשלבת אונלייו ואוחלייו מוצאים את הייחוד שלכם ﭏ . ָ ְ ו אב, יּאָאווֹק( וכ( ו ֲ ְוְ ` _ָ ְ ׳ְ ' ז )` ר* *ג ק צג צ ֲ יּ , , א י ר ָ . 1 ֲו׳׳-“1 )א "וֹ ְ ` 1 ֵ 'ן `יו` א ְ ְְ 4ץן` י( צ/ ג י או ל ן גצנ אר ^, ֵֵ, /ו ס { ףיר )ו , ﭏ' ו י . ‎ = ,‏‎ , גּבּס ל ו וֹ י ' זו יג. " א* ל , ל אאו ׳ י א ד/ ל. (א זו , ארו ז י מ 2 י י י ׳. )4 וֹ " ן' ו ` , וּ, “ין ("י א א ְֲֵ גְ ו,
 37. 37. _ - ֵ פנו אך" בכך שאלה או מחשב 'ל אלﬠד גןלדוברו ק חז0ס. סז6כ[ח8בֿ([סנ(בֿ(8[8(1@8[8 ן' ח סזפּמחפּשׁסנ( בֿזהןין װי סזפּמחפּשׁןססשׁבּןפּ/ חוֹ/ חזסתחוֹ6›:1<| חוֹן סזפּמחפּבֿזןססשׁבּןפּ/ זפּח. פּזבּרןפּפּשׁוֹןפּ ﬠרץוײת ראבֿיﬠד גולדנברג © 014 4

×