Työeläkkeiden tietotalo Eläketurvakeskus

Eläketurvakeskus
EläketurvakeskusEläketurvakeskus
Työeläkkeiden tietotalo
Eläketurvakeskus
4.6.2013
Toimintaa työeläkkeiden hyväksi yli 50 vuotta
Eläketurvakeskus (ETK) pähkinänkuoressa
Eläketurvakeskus 2
ETK:n
tutkimukset
ja selvitykset
auttavat
kehittämään
työeläketurvaa.
ETK työskentelee
tukeakseen
työeläkkeen
tehokasta hoitoa.
ETK
kouluttaa, tiedott
aa
ja neuvoo.
ETK:n tavoitteena
on tehdä
työeläketurvaa
tutuksi.
Eläketurvakeskus
(ETK) on
työeläketurvan
asiantuntija.
ETK tuottaa
työeläkealalle
yhteisiä
palveluja.
Eläkkeet Suomessa
• Lakisääteinen työeläke on pääasiallinen vanhuusiän
toimeentulon lähde
– 1,4 miljoonaa työeläkkeensaajaa
• Kansaneläke ja takuueläke (Kela) vähimmäisturvan
takaajina
– 1,5 miljoonaa eläkkeensaajaa yhteensä
Eläketurvakeskus 3
Erilliset eläkelait
• Yksityiset työnantajat vakuuttavat työntekijän eläkelain
(TyEL) ja yrittäjät yrittäjän eläkelain (YEL) mukaan
– TyEL- ja YEL- vakuuttajat voivat valita työeläkevakuuttajansa
– työeläkeyhtiö, -kassa tai oma -säätiö
• Maatalousyrittäjät ja apurahansaajat (MYEL)
ja meriala (MEL) vakuuttavat omissa laitoksissaan
• Julkisella alalla: valtiolla (VEL), kunnalla (KuEL)
ja seurakunnissa (KiEL) työssä olevien eläketurvaa
hoitaa Keva
Eläketurvakeskus 4
Työeläketurvan lainvalmistelu,
valvonta ja toimeenpano
Eläketurvakeskus 5
Valtiovarainministeriö
ELÄKETURVAKESKUS
Eläkevakuutus-
yhtiöt
TyEL, YEL (7)
Eläkesäätiöt
TyEL (14)
Merimieseläke-
Kassa MEL
Eläkekassat
TyEL, YEL (6)
Keva
KuEL, VaEL, KiEL
Vakuutetut ja vakuutuksenottajat
Finanssivalvonta
Sosiaali- ja terveysministeriö
Maatalous-
yrittäjien
eläkelaitos MyEL
Valtiontalouden tarkastusvirasto
Muut julkiset toimijat
Ortodoksinen kirkko, Suomen Pankki
Ahvenanmaan maakuntahallitus
Työeläketurvan toimeenpano
Eläketurvakeskus työeläkkeen
toimivuuden takaajana
• Eläketurvakeskus (ETK) on koko työeläkealan
yhteiselin, joka perustettiin 5.10.1961
• Yhtiöiden, säätiöiden, kassojen ja erillislaitosten
hoitama työeläkejärjestelmä ollut voimassa vuodesta
1962 lähtien
Eläketurvakeskus 6
Lakisääteinen Eläketurvakeskus
• Lailla perustettu, mutta ei ole osa valtionhallintoa
• ETK:n hallintoelimet:
– Sosiaali- ja terveysministeriön asettama edustajisto
sekä hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
– Hallituksessa työmarkkinajärjestöjen,
valtion ja työeläkelaitosten edustus
– Eläketurvakeskusta johtaa toimitusjohtaja
• ETK:n toiminta rahoitetaan työeläkemaksuista
Eläketurvakeskus 7
Toimitusjohtaja
Jukka Rantala
Johtaja
Riitta Korpiluoma
Johtaja
Mikko Kautto
Johtaja
Katri Raatikainen
Viestintäjohtaja
Kati Kalliomäki
Eläketurvakeskuksen organisaatio
EDUSTAJISTO
HALLITUS
työmarkkinajärjestöt,
STM ja eläkelaitokset
edustettuna
Henkilöstö- ja
koulutusosasto
Lakiosasto
Neuvontaosasto
Ulkomaisten
eläkeasiain osasto
Valvontaosasto
Suunnitteluosasto
Tilasto-osasto
Tutkimusosasto
Rekisteripalvelu-
osasto
Tietohallinto-osasto
Kehittämisen tuki
Hallinto-osasto
Viestintäosasto
Eläketurvakeskus 8
Yhteisiä palveluja työeläkealalle
• ETK tuottaa hajautetun työeläketurvan yhteiset palvelut
– Arviot ja laskelmat:
työeläketurva ja työeläkemaksu mitoitetaan oikein
– Tutkimus ja tilastot:
tietoa sekä pohja-aineistoja koko työeläketurvan hyväksi
– Rekisterit: Työeläkekertymä perustuu oikeisiin ansiotietoihin
– Valvonta: torjuu harmaata taloutta
– Laki- ja neuvontapalvelut sekä vakuutusmatemaattiset palvelut
– Koulutus ja viestintä työeläkeasioista
– Ulkomaanpalvelu: työeläkevakuutus voimassa Suomen
ulkopuolella ja työeläkkeet saadaan haettua ulkomailta
Eläketurvakeskus 9
Eläketurvakeskuksen palvelut
Eläketurvakeskus 10
Työeläketurvan
toimeenpano
•rekisteripalvelut
•tietojenantopalvelut
•vakuutusmatemaattiset
palvelut
•lakipalvelut
•valvontapalvelut
•ulkomaanpalvelut
•toimeenpanotilastot
•koulutus
•neuvonta
•etuusviestintä
Mihin ETK pyrkii:
Eläketurvan merkitys
ymmärretään
hyvinvoinnin
kokonaisuudessa
Tukipalvelut
•hallintopalvelut
•tietohallintopalvelut
•henkilöstöpalvelut
•työyhteisöviestintä
Eläketurvan arviointi
ja kehittäminen
•tutkimuspalvelut
•suunnittelupalvelut
•säädösvalmistelu-
palvelut
•tilastopalvelut
•asiantuntijatiedon
viestintä
ETK:n rahoitus ja henkilöstö
• Kokonaiskulut noin 44 miljoonaa euroa
– Noin 8 prosenttia työeläkejärjestelmän
hallintokuluista käytetään ETK:n
toiminnan rahoittamiseen
• Runsaat 350 työntekijää
- Yli puolella korkeakoulututkinto
• Keski-ikä 45 vuotta ja 80 prosenttia
työntekijöistä naisia
Eläketurvakeskus 11
Eläketurvakeskuksen
tavoite
ETK:n osuus
työeläkejärjestelmän
kustannuksista
ei kasva
Eläketurvakeskus 12
Eläketurvakeskuksen
asiakkaat ja sidosryhmät
Eläketurvakeskus 12
Työeläketurvan
hoitajat
Työeläkevakuuttajat
Ulkomaiset
vakuutuslaitokset
Muutoksenhakuelimet
TYÖELÄKETURVAN
TOIMEENPANO
Päätöksentekijät
Eduskunta ja muut poliittiset
päätöksentekijät
Sosiaali- ja terveysministeriö
Muut ministeriöt
Työmarkkinajärjestöt
ELÄKETURVAN ARVIOINTI
JA KEHITTÄMINEN
Muut sosiaali- ja
vakuutusturvan
hoitajat ja viranomaiset
Kansaneläkelaitos
Työttömyysturvan hoitajat
Verottaja
Muut
Vakuutetut ja
vakuutuksenottajat
(erityistapauksissa)
Tiedotusvälineet
ja yhteiskunta
Tutkimus- ja
koulutusinstituutiot
ETK
Eläketurvakeskus 13
Asiakkaiden arvioita Eläketurvakeskuksesta
Asiantuntevia, mutkatt
omia ihmisiä, joiden
kanssa on
mukava tehdä töitä.
Tilastopuoli on
Suomessa omaa
luokkaansa.
Luotettava ja
asiantunteva
yhteistyökumppani.
Kiitos
ajankohtaisista
ja antoisista
koulutuksista.
Luotettavaa tietoa
keskeisistä eläkeasioista,
uskaltaa puuttua
arkaluontoisiinkin
asioihin, aika
nopeastikin.
Kehitysehdotuksia
on otettu vastaan
aika nopeastikin.
Eläketurvakeskus 13
Visio eläketurvasta
Eläketurvakeskus 14
Toiminta-ajatus
Eläketurvakeskus on
työeläketurvan kehittämisen
ja toimeenpanon
lakisääteinen
yhteistyöelin, asiantuntija ja
yhteisten palvelujen tuottaja.
Visio
Työeläketurva on
oikeudenmukainen ja
tehokkaasti järjestetty.
Siihen luotetaan ja se on
keskeinen osa hyvinvointia
ja vakaata taloutta.
Mitä ETK tavoittelee?
• Eläketurvaa koskevassa yhteiskunnallisessa
keskustelussa ja päätöksenteossa käytetään
luotettavaa ja ajankohtaista asiantuntijatietoa.
• Työeläketurva ja sen merkitys yksilölle
ja yhteiskunnalle tunnetaan.
• Eläketurvakeskus edistää työeläketurvan toimeenpanon
tehokkuutta ja sähköisten palveluiden kehittymistä.
• Asiakastyytyväisyys Eläketurvakeskukseen ja sen
palveluihin paranee.
Eläketurvakeskus 15
Työeläketurva tulevaisuudessa
• Haasteina:
– Eläkkeensaajien määrän kasvu
– Korkean työllisyyden turvaaminen
– Työurien pidentäminen
– Eläkemaksujen nousupaine
• Eläketurvakeskus pitää tärkeänä:
– Työeläketurvan toimeenpanon tehokkuutta ja sähköisten
palvelujen saatavuutta
– Kaikille kansalaisille parempia mahdollisuuksia ymmärtää
eläketurvaansa
– Luetettavan asiantuntijatiedon tuottamista
– ETK:n osuus työeläketurvan kustannuksissa ei nouse
Eläketurvakeskus 16
Tilastoja ja ennusteita
Eläketurvakeskus 17
• Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä 2011: 60,5 v.
– Hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen tavoite:
62,4 vuotta vuoteen 2025 mennessä
• Eläkkeensaajia: 1 483 000; keskieläke 1 415 euroa
2
4
6
8
10
12
14
16
1985 1990 2000 2010* 2020* 2030* 2040* 2050* 2060* 2070* 2080*
%
Julkin n sektori
Yksit inen sektori
Merkkipaaluja eläketurvan historiasta (1/2)
• Vuoden 1939 kansaneläke muuttui vuonna 1956
tasasuuruiseksi
– Suomalaisten eläketurva haki suuntaansa
• Ansioturvan perusta eläkekomiteassa 1956–60
• Työntekijäin eläkelaki 1962
• Kokonaiseläketurvan muotoutuminen 1961–75
– Perhe-eläkkeet ensiksi työeläkelakeihin 1967
– Yrittäjille YEL ja maatalousyrittäjille MYEL 1970
– Freelancereille ja taiteilijoille TaEL 1986
• Työeläkkeet ensisijaisiksi Kela-eläkkeeseen nähden
ja tasokorotus 1975
Eläketurvakeskus 18
Merkkipaaluja eläketurvan historiasta (2/2)
• Eläke-etujen laajentamisen kausi
noin 1990-luvun alkuun
• Työeläkeuudistus 2005
– mm. karttumat, joustava eläkeikä, TyEL
• Eläketurvan sopeuttamisen kausi -
jatkuu yhä 2010-luvulla
– mm. maksupohjan laajentaminen, indeksien ja laskennan
muutokset
– Kohoavan eliniän haaste työeläketurvalle
– Työurien pidentäminen
– Eläke-etujen rahoitus
Eläketurvakeskus 19
1 sur 19

Recommandé

Työeläkkeiden tietotalo Eläketurvakeskus par
Työeläkkeiden tietotalo EläketurvakeskusTyöeläkkeiden tietotalo Eläketurvakeskus
Työeläkkeiden tietotalo EläketurvakeskusEläketurvakeskus
357 vues19 diapositives
Perustoimeentulotuen siirto kunnilta Kelaan: kokemuksia ensimmäisiltä kuukaus... par
Perustoimeentulotuen siirto kunnilta Kelaan: kokemuksia ensimmäisiltä kuukaus...Perustoimeentulotuen siirto kunnilta Kelaan: kokemuksia ensimmäisiltä kuukaus...
Perustoimeentulotuen siirto kunnilta Kelaan: kokemuksia ensimmäisiltä kuukaus...Kelan tutkimus / Research at Kela
482 vues25 diapositives
Harkinnanvaraisen kuntoutuksen säästöt 2016 2018 par
Harkinnanvaraisen kuntoutuksen säästöt 2016 2018Harkinnanvaraisen kuntoutuksen säästöt 2016 2018
Harkinnanvaraisen kuntoutuksen säästöt 2016 2018Kela
1.7K vues13 diapositives
Tomi Ståhl: Kela sosiaaliturvaa uudistamssa par
Tomi Ståhl: Kela sosiaaliturvaa uudistamssa Tomi Ståhl: Kela sosiaaliturvaa uudistamssa
Tomi Ståhl: Kela sosiaaliturvaa uudistamssa THL
175 vues27 diapositives
Perustoimeentulotuki Kelasta -mediatilaisuus 3.3.2017 par
Perustoimeentulotuki Kelasta -mediatilaisuus 3.3.2017Perustoimeentulotuki Kelasta -mediatilaisuus 3.3.2017
Perustoimeentulotuki Kelasta -mediatilaisuus 3.3.2017Kela
878 vues13 diapositives
Lainsäädännön kehittämissalkku 2015 par
Lainsäädännön kehittämissalkku 2015Lainsäädännön kehittämissalkku 2015
Lainsäädännön kehittämissalkku 2015Kela
12.1K vues20 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Toni Ruohonen: Paljon palveluja käyttävien sote-asiakkaiden hoitopolut Kainuu... par
Toni Ruohonen: Paljon palveluja käyttävien sote-asiakkaiden hoitopolut Kainuu...Toni Ruohonen: Paljon palveluja käyttävien sote-asiakkaiden hoitopolut Kainuu...
Toni Ruohonen: Paljon palveluja käyttävien sote-asiakkaiden hoitopolut Kainuu...Kelan tutkimus / Research at Kela
894 vues14 diapositives
Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen määräraha vähenee par
Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen määräraha väheneeKelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen määräraha vähenee
Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen määräraha väheneeKela
1.4K vues19 diapositives
Heli kauhanen: mikä muuttuu kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan? par
Heli kauhanen: mikä muuttuu kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan?Heli kauhanen: mikä muuttuu kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan?
Heli kauhanen: mikä muuttuu kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan?Kela
834 vues32 diapositives
Tietoa perhevapaiden uudistamisen tueksi par
Tietoa perhevapaiden uudistamisen tueksiTietoa perhevapaiden uudistamisen tueksi
Tietoa perhevapaiden uudistamisen tueksiSosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
856 vues33 diapositives
Marja Leena Valkonen: perustoimeentulotuen Kela-siirto muuttaa asiakasprosessia par
Marja Leena Valkonen: perustoimeentulotuen Kela-siirto muuttaa asiakasprosessiaMarja Leena Valkonen: perustoimeentulotuen Kela-siirto muuttaa asiakasprosessia
Marja Leena Valkonen: perustoimeentulotuen Kela-siirto muuttaa asiakasprosessiaKela
576 vues24 diapositives
Kustannustenjako kuvina par
Kustannustenjako kuvinaKustannustenjako kuvina
Kustannustenjako kuvinaEläketurvakeskus
920 vues19 diapositives

Tendances(20)

Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen määräraha vähenee par Kela
Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen määräraha väheneeKelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen määräraha vähenee
Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen määräraha vähenee
Kela1.4K vues
Heli kauhanen: mikä muuttuu kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan? par Kela
Heli kauhanen: mikä muuttuu kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan?Heli kauhanen: mikä muuttuu kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan?
Heli kauhanen: mikä muuttuu kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan?
Kela834 vues
Marja Leena Valkonen: perustoimeentulotuen Kela-siirto muuttaa asiakasprosessia par Kela
Marja Leena Valkonen: perustoimeentulotuen Kela-siirto muuttaa asiakasprosessiaMarja Leena Valkonen: perustoimeentulotuen Kela-siirto muuttaa asiakasprosessia
Marja Leena Valkonen: perustoimeentulotuen Kela-siirto muuttaa asiakasprosessia
Kela576 vues
60 päivää totuuden hetkeen: toimeentulotuki Kelasta 1.1.2017 alkaen par Kela
60 päivää totuuden hetkeen: toimeentulotuki Kelasta 1.1.2017 alkaen60 päivää totuuden hetkeen: toimeentulotuki Kelasta 1.1.2017 alkaen
60 päivää totuuden hetkeen: toimeentulotuki Kelasta 1.1.2017 alkaen
Kela1.5K vues
Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet par Kela
Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet
Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet
Kela1.5K vues
Toimeentulotukihakemusten käsittelyn haasteet, Kela 25.4.2017 Tomi Ståhl par Kela
Toimeentulotukihakemusten käsittelyn haasteet, Kela 25.4.2017 Tomi StåhlToimeentulotukihakemusten käsittelyn haasteet, Kela 25.4.2017 Tomi Ståhl
Toimeentulotukihakemusten käsittelyn haasteet, Kela 25.4.2017 Tomi Ståhl
Kela318 vues
Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet: Kuopio 25.2.2016 par Kela
Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet: Kuopio 25.2.2016Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet: Kuopio 25.2.2016
Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet: Kuopio 25.2.2016
Kela835 vues
Toimeentulotuki info 7.11.2016. Kela, Marja-Leena Valkonen par Kela
Toimeentulotuki info 7.11.2016. Kela, Marja-Leena ValkonenToimeentulotuki info 7.11.2016. Kela, Marja-Leena Valkonen
Toimeentulotuki info 7.11.2016. Kela, Marja-Leena Valkonen
Kela705 vues
Toimeentulotuki kelasta, tilaisuus kumppaneille 7.11.2016 par Kela
Toimeentulotuki kelasta, tilaisuus kumppaneille 7.11.2016Toimeentulotuki kelasta, tilaisuus kumppaneille 7.11.2016
Toimeentulotuki kelasta, tilaisuus kumppaneille 7.11.2016
Kela1.6K vues
Kela, Perustoimeentulotuki par Kela
Kela, PerustoimeentulotukiKela, Perustoimeentulotuki
Kela, Perustoimeentulotuki
Kela352 vues

En vedette

Nov 2014 Cover and District Pages IN Norwin par
Nov 2014 Cover and District Pages IN NorwinNov 2014 Cover and District Pages IN Norwin
Nov 2014 Cover and District Pages IN NorwinJonathan Szish
583 vues7 diapositives
Junior Year Graphics par
Junior Year GraphicsJunior Year Graphics
Junior Year Graphicsrfranker23
254 vues10 diapositives
FINAL PLANS BOOK par
FINAL PLANS BOOKFINAL PLANS BOOK
FINAL PLANS BOOKSam Catalfamo
230 vues15 diapositives
Photography par
PhotographyPhotography
Photographyrfranker23
465 vues29 diapositives
Jordan hardin Resume 2014 par
Jordan hardin Resume 2014Jordan hardin Resume 2014
Jordan hardin Resume 2014Jordan Hardin
461 vues1 diapositive
Pensioneringsåldern år 2016 par
Pensioneringsåldern år 2016Pensioneringsåldern år 2016
Pensioneringsåldern år 2016Eläketurvakeskus
881 vues21 diapositives

En vedette(11)

Nov 2014 Cover and District Pages IN Norwin par Jonathan Szish
Nov 2014 Cover and District Pages IN NorwinNov 2014 Cover and District Pages IN Norwin
Nov 2014 Cover and District Pages IN Norwin
Jonathan Szish583 vues
Junior Year Graphics par rfranker23
Junior Year GraphicsJunior Year Graphics
Junior Year Graphics
rfranker23254 vues
How much do pensions really cost and how is the bill divided? par Eläketurvakeskus
How much do pensions really cost and how is the bill divided?How much do pensions really cost and how is the bill divided?
How much do pensions really cost and how is the bill divided?
Cool Infographics: Examples, Tips & Tools par Randy Krum
Cool Infographics: Examples, Tips & ToolsCool Infographics: Examples, Tips & Tools
Cool Infographics: Examples, Tips & Tools
Randy Krum1.6K vues
Disposiciones generales, principios, transferencias internacionales de datos ... par Adigital
Disposiciones generales, principios, transferencias internacionales de datos ...Disposiciones generales, principios, transferencias internacionales de datos ...
Disposiciones generales, principios, transferencias internacionales de datos ...
Adigital544 vues
El nuevo reglamento de protección de datos en la economía digital par Adigital
El nuevo reglamento de protección de datos en la economía digitalEl nuevo reglamento de protección de datos en la economía digital
El nuevo reglamento de protección de datos en la economía digital
Adigital887 vues

Similaire à Työeläkkeiden tietotalo Eläketurvakeskus

Keva tänään työssä hyvän huomisen puolesta par
Keva tänään työssä hyvän huomisen puolestaKeva tänään työssä hyvän huomisen puolesta
Keva tänään työssä hyvän huomisen puolestaMaaretMensonen
340 vues17 diapositives
Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021 par
Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021
Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
1.3K vues99 diapositives
Olipa kerran vakuutuslääkäri niin satuapa hyvinkin! 23.1.2014 par
Olipa kerran vakuutuslääkäri  niin satuapa hyvinkin! 23.1.2014Olipa kerran vakuutuslääkäri  niin satuapa hyvinkin! 23.1.2014
Olipa kerran vakuutuslääkäri niin satuapa hyvinkin! 23.1.2014Eläketurvakeskus
840 vues13 diapositives
Väestön ikääntyminen ja eläkepolitiikan muutos par
Väestön ikääntyminen ja eläkepolitiikan muutosVäestön ikääntyminen ja eläkepolitiikan muutos
Väestön ikääntyminen ja eläkepolitiikan muutosEläketurvakeskus
857 vues41 diapositives
Eläkejärjestelmän indeksit ja laskelmia niiden muuttamisen seurauksista par
Eläkejärjestelmän indeksit ja laskelmia niiden muuttamisen seurauksistaEläkejärjestelmän indeksit ja laskelmia niiden muuttamisen seurauksista
Eläkejärjestelmän indeksit ja laskelmia niiden muuttamisen seurauksistaEläketurvakeskus
5.2K vues34 diapositives
Työeläkkeiden tietotalo Eläketurvakeskus par
 Työeläkkeiden tietotalo Eläketurvakeskus Työeläkkeiden tietotalo Eläketurvakeskus
Työeläkkeiden tietotalo EläketurvakeskusEläketurvakeskus
718 vues16 diapositives

Similaire à Työeläkkeiden tietotalo Eläketurvakeskus(20)

Keva tänään työssä hyvän huomisen puolesta par MaaretMensonen
Keva tänään työssä hyvän huomisen puolestaKeva tänään työssä hyvän huomisen puolesta
Keva tänään työssä hyvän huomisen puolesta
MaaretMensonen340 vues
Olipa kerran vakuutuslääkäri niin satuapa hyvinkin! 23.1.2014 par Eläketurvakeskus
Olipa kerran vakuutuslääkäri  niin satuapa hyvinkin! 23.1.2014Olipa kerran vakuutuslääkäri  niin satuapa hyvinkin! 23.1.2014
Olipa kerran vakuutuslääkäri niin satuapa hyvinkin! 23.1.2014
Väestön ikääntyminen ja eläkepolitiikan muutos par Eläketurvakeskus
Väestön ikääntyminen ja eläkepolitiikan muutosVäestön ikääntyminen ja eläkepolitiikan muutos
Väestön ikääntyminen ja eläkepolitiikan muutos
Eläkejärjestelmän indeksit ja laskelmia niiden muuttamisen seurauksista par Eläketurvakeskus
Eläkejärjestelmän indeksit ja laskelmia niiden muuttamisen seurauksistaEläkejärjestelmän indeksit ja laskelmia niiden muuttamisen seurauksista
Eläkejärjestelmän indeksit ja laskelmia niiden muuttamisen seurauksista
Eläketurvakeskus5.2K vues
27.4.2017 Yrittäjien aamukahvien esitysmateriaali par Työterveyslaitos
27.4.2017 Yrittäjien aamukahvien esitysmateriaali27.4.2017 Yrittäjien aamukahvien esitysmateriaali
27.4.2017 Yrittäjien aamukahvien esitysmateriaali
Sote-asiakastietojen toissijainen käyttö ja sitä tukeva lainsäädäntö par Sitra / Hyvinvointi
Sote-asiakastietojen toissijainen käyttö ja sitä tukeva lainsäädäntöSote-asiakastietojen toissijainen käyttö ja sitä tukeva lainsäädäntö
Sote-asiakastietojen toissijainen käyttö ja sitä tukeva lainsäädäntö
Päihdepäivät 2018, seminaari 20: Tainio par EHYT
Päihdepäivät 2018, seminaari 20: TainioPäihdepäivät 2018, seminaari 20: Tainio
Päihdepäivät 2018, seminaari 20: Tainio
EHYT 172 vues
Sote-uudistus tilastoissa 16.5.2023 par Tilastokeskus
Sote-uudistus tilastoissa 16.5.2023Sote-uudistus tilastoissa 16.5.2023
Sote-uudistus tilastoissa 16.5.2023
Tilastokeskus39 vues
Johdanto ja yhteenveto par Kela
Johdanto ja yhteenvetoJohdanto ja yhteenveto
Johdanto ja yhteenveto
Kela625 vues
Millaista työterveyshuoltoa Suomessa tarvitaan? par Työterveyslaitos
Millaista työterveyshuoltoa Suomessa tarvitaan?Millaista työterveyshuoltoa Suomessa tarvitaan?
Millaista työterveyshuoltoa Suomessa tarvitaan?
Koti- ja omaishoidon muutos: Näköaloja ikäihmisten kotihoidon kehittämiseen par THL
Koti- ja omaishoidon muutos: Näköaloja ikäihmisten kotihoidon kehittämiseenKoti- ja omaishoidon muutos: Näköaloja ikäihmisten kotihoidon kehittämiseen
Koti- ja omaishoidon muutos: Näköaloja ikäihmisten kotihoidon kehittämiseen
THL172 vues
Tulevaisuuden työnteko ja työhyvinvointi - teknologisten ratkaisujen hyödyntä... par Games for Health Finland
Tulevaisuuden työnteko ja työhyvinvointi - teknologisten ratkaisujen hyödyntä...Tulevaisuuden työnteko ja työhyvinvointi - teknologisten ratkaisujen hyödyntä...
Tulevaisuuden työnteko ja työhyvinvointi - teknologisten ratkaisujen hyödyntä...

Plus de Eläketurvakeskus

Earnings-related Pension System in Graphs and Figures par
Earnings-related Pension System in Graphs and FiguresEarnings-related Pension System in Graphs and Figures
Earnings-related Pension System in Graphs and FiguresEläketurvakeskus
47 vues54 diapositives
Arbetspensionssystemet i bilder par
Arbetspensionssystemet i bilderArbetspensionssystemet i bilder
Arbetspensionssystemet i bilderEläketurvakeskus
19 vues54 diapositives
Työeläkejärjestelmä kuvina par
Työeläkejärjestelmä kuvinaTyöeläkejärjestelmä kuvina
Työeläkejärjestelmä kuvinaEläketurvakeskus
227 vues54 diapositives
Lyhyen aikavälin ennusteiden seurantaraportti 2022.pptx par
Lyhyen aikavälin ennusteiden seurantaraportti 2022.pptxLyhyen aikavälin ennusteiden seurantaraportti 2022.pptx
Lyhyen aikavälin ennusteiden seurantaraportti 2022.pptxEläketurvakeskus
2.9K vues26 diapositives
Lyhyen aikavälin ennusteiden seurantaraportti 2021 par
Lyhyen aikavälin ennusteiden seurantaraportti 2021Lyhyen aikavälin ennusteiden seurantaraportti 2021
Lyhyen aikavälin ennusteiden seurantaraportti 2021Eläketurvakeskus
3.3K vues25 diapositives
Effective retirement age in the earnings related pension system in 2021 par
Effective retirement age in the earnings related pension system in 2021Effective retirement age in the earnings related pension system in 2021
Effective retirement age in the earnings related pension system in 2021Eläketurvakeskus
69 vues23 diapositives

Plus de Eläketurvakeskus(20)

Earnings-related Pension System in Graphs and Figures par Eläketurvakeskus
Earnings-related Pension System in Graphs and FiguresEarnings-related Pension System in Graphs and Figures
Earnings-related Pension System in Graphs and Figures
Lyhyen aikavälin ennusteiden seurantaraportti 2022.pptx par Eläketurvakeskus
Lyhyen aikavälin ennusteiden seurantaraportti 2022.pptxLyhyen aikavälin ennusteiden seurantaraportti 2022.pptx
Lyhyen aikavälin ennusteiden seurantaraportti 2022.pptx
Eläketurvakeskus2.9K vues
Lyhyen aikavälin ennusteiden seurantaraportti 2021 par Eläketurvakeskus
Lyhyen aikavälin ennusteiden seurantaraportti 2021Lyhyen aikavälin ennusteiden seurantaraportti 2021
Lyhyen aikavälin ennusteiden seurantaraportti 2021
Eläketurvakeskus3.3K vues
Effective retirement age in the earnings related pension system in 2021 par Eläketurvakeskus
Effective retirement age in the earnings related pension system in 2021Effective retirement age in the earnings related pension system in 2021
Effective retirement age in the earnings related pension system in 2021
Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä vuonna 2021 par Eläketurvakeskus
Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä vuonna 2021Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä vuonna 2021
Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä vuonna 2021
Pensioneringsåldern inom arbetspensionssystemet år 2021 par Eläketurvakeskus
Pensioneringsåldern inom arbetspensionssystemet år 2021Pensioneringsåldern inom arbetspensionssystemet år 2021
Pensioneringsåldern inom arbetspensionssystemet år 2021
Taloudellinen varautuminen eläkeaikaan 05.05.2021 par Eläketurvakeskus
Taloudellinen varautuminen eläkeaikaan 05.05.2021Taloudellinen varautuminen eläkeaikaan 05.05.2021
Taloudellinen varautuminen eläkeaikaan 05.05.2021
Pensioneringsåldern inom arbetspensionssystemet 2020 par Eläketurvakeskus
Pensioneringsåldern inom arbetspensionssystemet 2020Pensioneringsåldern inom arbetspensionssystemet 2020
Pensioneringsåldern inom arbetspensionssystemet 2020
Effective Retirement Age in the Earnings-related Pension System in 2020 par Eläketurvakeskus
Effective Retirement Age in the Earnings-related Pension System in 2020Effective Retirement Age in the Earnings-related Pension System in 2020
Effective Retirement Age in the Earnings-related Pension System in 2020
Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä vuonna 2020 par Eläketurvakeskus
Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä vuonna 2020Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä vuonna 2020
Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä vuonna 2020
Maailma muuttui, muuttuiko Työeläkealan suunta par Eläketurvakeskus
Maailma muuttui, muuttuiko Työeläkealan suuntaMaailma muuttui, muuttuiko Työeläkealan suunta
Maailma muuttui, muuttuiko Työeläkealan suunta
Työeläkejärjestelmä ja Suomen talouden kriisit par Eläketurvakeskus
Työeläkejärjestelmä ja Suomen talouden kriisitTyöeläkejärjestelmä ja Suomen talouden kriisit
Työeläkejärjestelmä ja Suomen talouden kriisit

Työeläkkeiden tietotalo Eläketurvakeskus

 • 2. Eläketurvakeskus (ETK) pähkinänkuoressa Eläketurvakeskus 2 ETK:n tutkimukset ja selvitykset auttavat kehittämään työeläketurvaa. ETK työskentelee tukeakseen työeläkkeen tehokasta hoitoa. ETK kouluttaa, tiedott aa ja neuvoo. ETK:n tavoitteena on tehdä työeläketurvaa tutuksi. Eläketurvakeskus (ETK) on työeläketurvan asiantuntija. ETK tuottaa työeläkealalle yhteisiä palveluja.
 • 3. Eläkkeet Suomessa • Lakisääteinen työeläke on pääasiallinen vanhuusiän toimeentulon lähde – 1,4 miljoonaa työeläkkeensaajaa • Kansaneläke ja takuueläke (Kela) vähimmäisturvan takaajina – 1,5 miljoonaa eläkkeensaajaa yhteensä Eläketurvakeskus 3
 • 4. Erilliset eläkelait • Yksityiset työnantajat vakuuttavat työntekijän eläkelain (TyEL) ja yrittäjät yrittäjän eläkelain (YEL) mukaan – TyEL- ja YEL- vakuuttajat voivat valita työeläkevakuuttajansa – työeläkeyhtiö, -kassa tai oma -säätiö • Maatalousyrittäjät ja apurahansaajat (MYEL) ja meriala (MEL) vakuuttavat omissa laitoksissaan • Julkisella alalla: valtiolla (VEL), kunnalla (KuEL) ja seurakunnissa (KiEL) työssä olevien eläketurvaa hoitaa Keva Eläketurvakeskus 4
 • 5. Työeläketurvan lainvalmistelu, valvonta ja toimeenpano Eläketurvakeskus 5 Valtiovarainministeriö ELÄKETURVAKESKUS Eläkevakuutus- yhtiöt TyEL, YEL (7) Eläkesäätiöt TyEL (14) Merimieseläke- Kassa MEL Eläkekassat TyEL, YEL (6) Keva KuEL, VaEL, KiEL Vakuutetut ja vakuutuksenottajat Finanssivalvonta Sosiaali- ja terveysministeriö Maatalous- yrittäjien eläkelaitos MyEL Valtiontalouden tarkastusvirasto Muut julkiset toimijat Ortodoksinen kirkko, Suomen Pankki Ahvenanmaan maakuntahallitus Työeläketurvan toimeenpano
 • 6. Eläketurvakeskus työeläkkeen toimivuuden takaajana • Eläketurvakeskus (ETK) on koko työeläkealan yhteiselin, joka perustettiin 5.10.1961 • Yhtiöiden, säätiöiden, kassojen ja erillislaitosten hoitama työeläkejärjestelmä ollut voimassa vuodesta 1962 lähtien Eläketurvakeskus 6
 • 7. Lakisääteinen Eläketurvakeskus • Lailla perustettu, mutta ei ole osa valtionhallintoa • ETK:n hallintoelimet: – Sosiaali- ja terveysministeriön asettama edustajisto sekä hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja – Hallituksessa työmarkkinajärjestöjen, valtion ja työeläkelaitosten edustus – Eläketurvakeskusta johtaa toimitusjohtaja • ETK:n toiminta rahoitetaan työeläkemaksuista Eläketurvakeskus 7
 • 8. Toimitusjohtaja Jukka Rantala Johtaja Riitta Korpiluoma Johtaja Mikko Kautto Johtaja Katri Raatikainen Viestintäjohtaja Kati Kalliomäki Eläketurvakeskuksen organisaatio EDUSTAJISTO HALLITUS työmarkkinajärjestöt, STM ja eläkelaitokset edustettuna Henkilöstö- ja koulutusosasto Lakiosasto Neuvontaosasto Ulkomaisten eläkeasiain osasto Valvontaosasto Suunnitteluosasto Tilasto-osasto Tutkimusosasto Rekisteripalvelu- osasto Tietohallinto-osasto Kehittämisen tuki Hallinto-osasto Viestintäosasto Eläketurvakeskus 8
 • 9. Yhteisiä palveluja työeläkealalle • ETK tuottaa hajautetun työeläketurvan yhteiset palvelut – Arviot ja laskelmat: työeläketurva ja työeläkemaksu mitoitetaan oikein – Tutkimus ja tilastot: tietoa sekä pohja-aineistoja koko työeläketurvan hyväksi – Rekisterit: Työeläkekertymä perustuu oikeisiin ansiotietoihin – Valvonta: torjuu harmaata taloutta – Laki- ja neuvontapalvelut sekä vakuutusmatemaattiset palvelut – Koulutus ja viestintä työeläkeasioista – Ulkomaanpalvelu: työeläkevakuutus voimassa Suomen ulkopuolella ja työeläkkeet saadaan haettua ulkomailta Eläketurvakeskus 9
 • 10. Eläketurvakeskuksen palvelut Eläketurvakeskus 10 Työeläketurvan toimeenpano •rekisteripalvelut •tietojenantopalvelut •vakuutusmatemaattiset palvelut •lakipalvelut •valvontapalvelut •ulkomaanpalvelut •toimeenpanotilastot •koulutus •neuvonta •etuusviestintä Mihin ETK pyrkii: Eläketurvan merkitys ymmärretään hyvinvoinnin kokonaisuudessa Tukipalvelut •hallintopalvelut •tietohallintopalvelut •henkilöstöpalvelut •työyhteisöviestintä Eläketurvan arviointi ja kehittäminen •tutkimuspalvelut •suunnittelupalvelut •säädösvalmistelu- palvelut •tilastopalvelut •asiantuntijatiedon viestintä
 • 11. ETK:n rahoitus ja henkilöstö • Kokonaiskulut noin 44 miljoonaa euroa – Noin 8 prosenttia työeläkejärjestelmän hallintokuluista käytetään ETK:n toiminnan rahoittamiseen • Runsaat 350 työntekijää - Yli puolella korkeakoulututkinto • Keski-ikä 45 vuotta ja 80 prosenttia työntekijöistä naisia Eläketurvakeskus 11 Eläketurvakeskuksen tavoite ETK:n osuus työeläkejärjestelmän kustannuksista ei kasva
 • 12. Eläketurvakeskus 12 Eläketurvakeskuksen asiakkaat ja sidosryhmät Eläketurvakeskus 12 Työeläketurvan hoitajat Työeläkevakuuttajat Ulkomaiset vakuutuslaitokset Muutoksenhakuelimet TYÖELÄKETURVAN TOIMEENPANO Päätöksentekijät Eduskunta ja muut poliittiset päätöksentekijät Sosiaali- ja terveysministeriö Muut ministeriöt Työmarkkinajärjestöt ELÄKETURVAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Muut sosiaali- ja vakuutusturvan hoitajat ja viranomaiset Kansaneläkelaitos Työttömyysturvan hoitajat Verottaja Muut Vakuutetut ja vakuutuksenottajat (erityistapauksissa) Tiedotusvälineet ja yhteiskunta Tutkimus- ja koulutusinstituutiot ETK
 • 13. Eläketurvakeskus 13 Asiakkaiden arvioita Eläketurvakeskuksesta Asiantuntevia, mutkatt omia ihmisiä, joiden kanssa on mukava tehdä töitä. Tilastopuoli on Suomessa omaa luokkaansa. Luotettava ja asiantunteva yhteistyökumppani. Kiitos ajankohtaisista ja antoisista koulutuksista. Luotettavaa tietoa keskeisistä eläkeasioista, uskaltaa puuttua arkaluontoisiinkin asioihin, aika nopeastikin. Kehitysehdotuksia on otettu vastaan aika nopeastikin. Eläketurvakeskus 13
 • 14. Visio eläketurvasta Eläketurvakeskus 14 Toiminta-ajatus Eläketurvakeskus on työeläketurvan kehittämisen ja toimeenpanon lakisääteinen yhteistyöelin, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja. Visio Työeläketurva on oikeudenmukainen ja tehokkaasti järjestetty. Siihen luotetaan ja se on keskeinen osa hyvinvointia ja vakaata taloutta.
 • 15. Mitä ETK tavoittelee? • Eläketurvaa koskevassa yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa käytetään luotettavaa ja ajankohtaista asiantuntijatietoa. • Työeläketurva ja sen merkitys yksilölle ja yhteiskunnalle tunnetaan. • Eläketurvakeskus edistää työeläketurvan toimeenpanon tehokkuutta ja sähköisten palveluiden kehittymistä. • Asiakastyytyväisyys Eläketurvakeskukseen ja sen palveluihin paranee. Eläketurvakeskus 15
 • 16. Työeläketurva tulevaisuudessa • Haasteina: – Eläkkeensaajien määrän kasvu – Korkean työllisyyden turvaaminen – Työurien pidentäminen – Eläkemaksujen nousupaine • Eläketurvakeskus pitää tärkeänä: – Työeläketurvan toimeenpanon tehokkuutta ja sähköisten palvelujen saatavuutta – Kaikille kansalaisille parempia mahdollisuuksia ymmärtää eläketurvaansa – Luetettavan asiantuntijatiedon tuottamista – ETK:n osuus työeläketurvan kustannuksissa ei nouse Eläketurvakeskus 16
 • 17. Tilastoja ja ennusteita Eläketurvakeskus 17 • Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä 2011: 60,5 v. – Hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen tavoite: 62,4 vuotta vuoteen 2025 mennessä • Eläkkeensaajia: 1 483 000; keskieläke 1 415 euroa 2 4 6 8 10 12 14 16 1985 1990 2000 2010* 2020* 2030* 2040* 2050* 2060* 2070* 2080* % Julkin n sektori Yksit inen sektori
 • 18. Merkkipaaluja eläketurvan historiasta (1/2) • Vuoden 1939 kansaneläke muuttui vuonna 1956 tasasuuruiseksi – Suomalaisten eläketurva haki suuntaansa • Ansioturvan perusta eläkekomiteassa 1956–60 • Työntekijäin eläkelaki 1962 • Kokonaiseläketurvan muotoutuminen 1961–75 – Perhe-eläkkeet ensiksi työeläkelakeihin 1967 – Yrittäjille YEL ja maatalousyrittäjille MYEL 1970 – Freelancereille ja taiteilijoille TaEL 1986 • Työeläkkeet ensisijaisiksi Kela-eläkkeeseen nähden ja tasokorotus 1975 Eläketurvakeskus 18
 • 19. Merkkipaaluja eläketurvan historiasta (2/2) • Eläke-etujen laajentamisen kausi noin 1990-luvun alkuun • Työeläkeuudistus 2005 – mm. karttumat, joustava eläkeikä, TyEL • Eläketurvan sopeuttamisen kausi - jatkuu yhä 2010-luvulla – mm. maksupohjan laajentaminen, indeksien ja laskennan muutokset – Kohoavan eliniän haaste työeläketurvalle – Työurien pidentäminen – Eläke-etujen rahoitus Eläketurvakeskus 19