Publicité

Опции

ELANA Group
23 Apr 2013
Publicité

Contenu connexe

Plus de ELANA Group(17)

Publicité

Опции

 1. www.elana.net Опции
 2. www.elana.net Съдържание • Какво е опция? – Кол опции – Пут опции • Предимства и недостатъци на това да търгуваш опции • Поставяне на поръчка за опции през платформата ELANA Global Trader
 3. www.elana.net Какво е опция? • Опцията е дериватен финансов инструмент, който дава правото, но не и задължението да закупите /кол опция/ или да продадете /пут опция/ базов актив, на предварително договорена цена /цена на упражняване/, в предварително определен бъдещ момент /падеж на опцията/. • За това право купувачът заплаща определена цена на продавача на опцията под формата на премия. • Продавачът на опцията се задължава да изпълни задълженията си към купувача и получава премия.
 4. www.elana.net • Рискове и възможности за купувача на опцията  Неограничени печалби, ограничени загуби /до размера на премията/ • Рискове и възможности за продавача на опцията  ограничени печалби /до размера на премията/, неограничени загуби • Има два основни вида опции: Кол опция и Пут опция • Цена на упражняване, упражняване на опцията и дата на падеж • Вътрешна стойност – разликата между цената на упражняване и сегашната пазарна цена за опции, които са „в пари“ • Времева стойност = Премията – Вътрешната стойност Преглед
 5. www.elana.net Кол опции
 6. www.elana.net Купуване на кол опция • Дава право на притежателя да ЗАКУПИ съответния актив на предварително договорена цена, в предварително определен бъдещ момент. • Защо? Защото предполагате, че предстои възходящо движение на пазара и искате да спекулирате с предположението си. 93.00 94.00 95.00 96.00 97.00 98.0092.00 Печалба Загуба
 7. www.elana.net Продаване на кол опция • Задължава продавача на кол опцията да ПРОДАДЕ актива на договорената цена в предварително определен бъдещ момент. • Защо? Защото предполагате, че цената няма да се повишава. Очаквате тя да се запази или да се понижи и искате да спекулирате с предположението си. Печалба Загуба 93.00 94.00 95.00 96.00 97.00 98.0092.00
 8. www.elana.net Кол опцията • Пример: Очаквате EURUSD да се повиши до ниво от 1.3000 за около един месец. В момента на спот пазара, двойката се търгува за 1.2695. Купувате си кол опция върху EURUSD с падеж след 1 месец и цена на упражняване 1.2725. Цената е 102 пипса. • Максимална Печалба: неограничена и се пресмята по следния начин: – пазарна цена /вероятната цена, на която ще бъде продаден след упражняване EURUSD/ минус цена на упражняване минус платената премия = печалба – Пример: 1.3015 – 1.2725 - 0.0102 = 188 пипса • Максимална загуба: премията /102 пипса/, която ще бъде изгубена, ако се окаже, че опцията е „извън пари“ /EURUSD е под 1.3000/на дата на падежа.
 9. www.elana.net Пут опции
 10. www.elana.net Купуване на пут опция • Дава право на притежателя да ПРОДАДЕ съответния актив на предварително договорена цена, в предварително определен бъдещ момент. • Защо? Защото очаквате низходящо движение на пазара и искате да се възползвате от прогнозата си. Печалба Загуба 93.00 94.00 95.00 96.00 97.00 98.0092.00
 11. www.elana.net Продаване на пут опция • Задължава продавача на пут опцията да ЗАКУПИ актива на договорената цена в предварително определен бъдещ момент. • Защо? Защото очаквате, че базовият актив няма да поевтинее. Прогнозирате, че цената му или ще запази или ще се повиши. Печалба Загуба 93.00 94.00 95.00 96.00 97.00 98.0092.00
 12. www.elana.net Пут опция • Пример: Очаквате, че EURUSD ще се понижи до ниво от 1.2200 за около един месец. В момента на спот пазара, двойката се търгува при 1.2695. Купувате си пут опция върху EURUSD с дата на падеж след един месец и цена на упражняване от 1.2500. Цената е 48 пипса. • Максимална Печалба: : неограничена и се пресмята по следния начин: – Цена на упражняване минус пазарна цена при упражняване /вероятната цена на затваряне на позицията в EURUSD/ минус платена премия = печалба – Пример 1.2500 – 1.2200 - 0.0048 = 252 пипса • Максимална загуба: премията /48 пипса/, която ще бъде изгубена, ако се окаже, че опцията е „извън пари“ на падежната дата.
 13. www.elana.net „в пари“ /икономически изгодни е да се упражни опцията/ „на пари“ /цената на упражняване е равна на пазарната цена на базовия актив/ „извън пари“ /упражняване на опцията е икономически неизгодно/
 14. www.elana.net Кол опции /дават право да закупите/ В пари цена на упражняване < пазарна цена напр.: 95 < 100 На пари цена на упражняване = пазарна цена напр.: 100 = 100 Извън пари цена на упражняване > пазарна цена напр.: 105 > 100 Пут опция /дават право да продадете/ В пари цена на упражняване > пазарна цена напр.: 105 > 100 На пари цена на упражняване = пазарна цена напр.: 100 = 100 Извън пари цена на упражняване < пазарна цена напр.: 95 < 100
 15. www.elana.net • Гъвкавост • Търговия със заемни средства • Лимитиран риск • Застраховане срещу ценови риск • Търгуват се OTC (извънборсово) Предимства и недостатъци • Високи разходи • Слаба ликвидност • Сложност • Забавяне • Неограничен риск
 16. www.elana.net Поставяне на поръчки за опции в ELANA Global Trader
 17. www.elana.net Поставяне на поръчка Валутна двойка Вид опция Цена на упражняване Вальор Дата на падеж Търгувано количество Котировки купува/продава Премия
 18. www.elana.net Дата на падеж При настъпване на дата на падеж /17:00 ч. българско време/: Опция, която е „в пари“  Отваря позиция в базовия актив на цената на упражняване /важи както за кол, така и за пут/ Опция, която е „извън пари“  Премахва се от сметката Затворете позицията преди падежа от тук
 19. www.elana.net Контакт ЕЛАНА Трейдинг Софарма Бизнес Тауърс ул. Лъчезар Станчев 5, кула Б, София 1756 тел: +359 2 81 000 29, факс: +359 2 95 815 23 globaltrader@elana.net metatrader@elana.net Skype: elana.trading http://www.elana.net/trading http://globaltrader.elana.net http://metatrader.elana.net Bloomberg: ELAN GO
Publicité