Publicité

Elektromobiļi uzņēmumā – elektroenerģijas uzskaite un dokumentācija

Elektrumlv
2 Nov 2022
Publicité

Contenu connexe

Dernier(20)

Publicité

Elektromobiļi uzņēmumā – elektroenerģijas uzskaite un dokumentācija

 1. Elektromobiļi uzņēmumā – elektroenerģijas uzskaite un dokumentācija 2022.gada 2.novembrī VID Nodokļu pārvaldes Nodokļu un nodevu grāmatvedības metodikas daļa
 2. Normatīvais regulējums Transportlīdzekļiem, kuriem transportlīdzekļu reģistrā kā degvielas veids norādīta elektroenerģija, ir piemērojamas nodokļu un grāmatvedības reglamentējošo normatīvo aktu normas tāpat kā jebkuriem citiem transportlīdzekļiem
 3. Normatīvais regulējums • Grāmatvedības likums • Ministru kabineta 2021.gada 21.decembra noteikumi Nr.877 «Grāmatvedības kārtošanas noteikumi» • Pievienotās vērtības nodokļa likums • Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums • Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums
 4. Grāmatvedības uzskaites vispārīgās prasības  Uzņēmuma pienākums ir kārtot grāmatvedību, nodrošinot: • visu saimniecisko darījumu uzskaiti • patiesu informāciju • iespēju izsekot saimniecisko darījumu norisei • darījumu iegrāmatošanu atbilstoši darījuma ekonomiskajai būtībai un saturam  attaisnojuma dokuments - dokuments, kurš apliecina uzņēmuma saimnieciskā darījuma esamību un kurā ietverti “Grāmatvedības likumā” minētie rekvizīti un informācija par saimniecisko darījumu
 5. Autotransporta dokumentācija Grāmatvedības organizācijas dokumentos nosaka kārtību:  kādā uzņēmums dokumentē un uzskaita uzņēmuma transportlīdzekļu izmantošanas izdevumus  kādā sagatavo ārējos un iekšējos attaisnojuma dokumentus (piemēram, konkrēta dokumenta saturs vai forma, sagatavojamais eksemplāru skaits) grāmatvedības organizācijas dokumentus izstrādā, apstiprina un par to saturu atbild uzņēmuma vadītājs
 6. Priekšnodokļa atskaitīšana Lai pierādītu atbilstību, ka automašīna tiek izmantota ar PVN apliekamo darījumu nodrošināšanai, reģistrēts nodokļa maksātājs:  kārto ar saimnieciskās darbības veikšanu saistīto braucienu uzskaiti, izmantojot maršruta kontroles sistēmu — iekārtu, kas uztver globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) satelītu raidītos signālus un nosaka automobiļa koordinātas reālā laikā un vietā  veic faktiski nobraukto kilometru uzskaiti
 7. Maršruta kontroles sistēma Atbrīvojumu no UVTN par saimnieciskā darbībā izmantotiem transportlīdzekļiem piemēro, ja tiek nodrošināta ar saimnieciskās darbības veikšanu saistīto braucienu uzskaite, izmantojot maršruta kontroles sistēmu (GPS), kura nodrošina ar katru braucienu saistīto datu fiksēšanu un saglabāšanu, kurā norāda:  reģistrācijas numuru, marku, modeli un dzinēja darba tilpumu  brauciena maršrutu, datumu, kā arī sākuma un beigu laiku  odometra rādījumu mēneša pirmajā un pēdējā dienā __________________________________________________ • Par katru transportlīdzekli GPS fiksē šādus katras dienas faktiski nobrauktā maršruta datus (maršruta uzskaiti un tā koordinātas laikā, maršruta grafisko attēlu, maršrutā nobrauktos kilometrus, informāciju cik bieži un ilgi nav saņemts signāls no GPS)
 8. UIN piemērošana Ar UIN apliekamais objekts  ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi, tai skaitā: patērētās degvielas izmaksas, kas pārsniedz 8.panta piektās daļas 5. punktā noteiktos limitus pārsniedz izgatavotājrūpnīcas norādīto pilsētas cikla degvielas patēriņa normu vairāk kā par 20 % Nosacīti sadalītā peļņa
 9. UIN piemērošana Degvielas iegādes izdevumus iekļauj saimnieciskās darbības izdevumos, pamatojoties uz faktiski nobraukto kilometru skaitu katrā mēnesī saskaņā ar nodokļa maksātāja noteikto degvielas patēriņa normu uz 100 kilometriem, kas nepārsniedz izgatavotājrūpnīcas norādīto pilsētas cikla degvielas patēriņa normu vairāk nekā par 20 % _______________________________________________________________  transportlīdzekļiem, kuriem transportlīdzekļu reģistrā kā degvielas veids norādīta elektrība vai elektrība un benzīns, ir piemērojamas UIN normas tāpat kā jebkuriem citiem transportlīdzekļiem
 10. Elektroenerģijas patēriņa normas Transportlīdzekļiem, kas pēc savas konstrukcijas kā vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas vai dzinējspēka glabāšanas iekārtas, UIN piemērošanai jāņem vērā augstākais no ražotāja noteiktajiem elektrības patēriņa rādītājiem, vai kāds no publiski pieejamā vidējā patēriņa rādītājiem, vai, piemēram, kāds no publiski veikta testa rādītājiem (skat. https://elektrumveikals.lv/lv/majai/e-auto-uzlade/elektroauto- testi?producer=2&nobraukums=2&videjais-paterins=)
 11. UIN piemērošana Ar saimniecisko darbību saistīti ir izdevumi par degvielu neatkarīgi no tā, vai attiecīgais transportlīdzeklis ir izmantots tikai saimnieciskajā darbībā (ievērojot 8.panta piektās daļas 5. punktā noteiktos limitus), ja izpildās viens no kritērijiem: • par transportlīdzekli tiek maksāts UVTN • transportlīdzeklis ir atbrīvots no aplikšanas ar UVTN saskaņā ar Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma 14.panta pirmās daļas 5. un 6.punktu • nodokļa maksātājs ir atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība vai atbilstīga mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, vai zvejnieka saimniecība ____________________________________________________________________  nav jāveic detalizēta braucienu uzskaite (piemēram, ar ceļazīmēm vai maršruta lapām), lai pamatotu elektroenerģijas izmantošanu saimnieciskās darbības nodrošināšanai
 12. Elektroenerģijas uzskaite Grāmatvedības organizācijas dokumentos nosaka kārtību, kādā dokumentē un uzskaita transportlīdzekļa izmantošanas izdevumus, tai skaitā jāparedz :  attaisnojuma dokumentu noformēšanas un grāmatvedības reģistru kārtošanas kārtība, lai tiktu uzskaitīts faktiski nobrauktais kilometru skaits un patērētās elektroenerģijas daudzums un vērtība (pamatojoties uz transportlīdzekļa odometra rādījumiem mēneša sākumā un beigās, un kuros tiks konstatēts elektroenerģijas patēriņš)  kārtību, kādā aprēķina un grāmatvedības reģistros norāda starpību starp elektroenerģijas vērtību, kas aprēķināta, ņemot vērā UIN likumā noteikto nosacījumu, un konkrētajā mēnesī faktiski patērētās elektroenerģijas vērtību
 13. UIN piemērošana ja netiek maksāts UVTN vai atbrīvots no aplikšanas ar UVTN, ir attiecināmi uz ar saimniecisko darbību saistītiem izdevumiem tad, ja minētie izdevumi ir tieši saistīti ar nodokļa maksātāja saimniecisko darbību un nepārsniedz izgatavotājrūpnīcas norādīto elektroenerģijas patēriņa normu vairāk kā par 20 % __________________________________________________  lai pamatotu elektroenerģijas izmantošanu saimnieciskās darbības nodrošināšanai, jāveic detalizēta uzskaite (piemēram, ar ceļazīmēm vai maršruta lapām) grāmatvedības organizācijas dokumentos noteiktajā kārtībā
 14. Reprezentatīvs automobīlis Automobilis, kura vērtība bez PVN pārsniedz 50 000 euro un kurš ir: 1) vieglais automobilis, kura sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas vietas, izņemot operatīvo transportlīdzekli vai speciālo vieglo automobili, vai jaunu vieglo automobili, ko pilnvarots automobiļu tirgotājs izmanto par demonstrācijas automobili 2) kravas automobilis ar pilnu masu līdz 3000 kilogramiem, kas ir reģistrēts kā kravas furgons un kam ir vairāk nekā trīs sēdvietas (ieskaitot vadītāja sēdvietu), ja tas klasificēts par kravas automobili (N1 kategorija), bet pēc būtības ir vieglais automobilis (M1 kategorija)
 15. Reprezentatīvs automobīlis Ar saimniecisko darbību nesaistīti ir izdevumi, kas saistīti ar reprezentatīvu automobili - iegādes izdevumi, nomas maksa un ekspluatācijas izdevumi Izņēmums: Ja ieņēmumi no vieglā pasažieru autotransporta nomas pakalpojumu sniegšanas veido ne mazāk kā 90 procentus no apgrozījuma, tad izdevumus, kas saistīti reprezentatīvas automašīnas iegādi un uzturēšanu, var pieskaitīt pie izdevumiem, kas tieši ir saistīti ar maksātāja saimniecisko darbību
 16. UVTN apmērs  par transportlīdzekli, kurš pirmo reizi reģistrēts pēc 01.01.2005., maksā atbilstoši tā motora tilpumam šādā apmērā: 1) līdz 2000 cm3 – 31 € mēnesī 2) no 2001 cm3 līdz 2500 cm3 – 49 € mēnesī 3) no 2501 cm3 līdz 3000 cm3 – 66 € mēnesī 4) virs 3000 cm3 – 82 € mēnesī  par elektromobīļiem - 10 € mēnesī  par pārējiem transportlīdzekļiem - 46 € mēnesī
 17. Jautājumi:  Vai pašlaik ir parādījušās (vai arī ir gaidāmas) kādas izmaiņas normatīvajos dokumentos saistībā ar elektroauto uzlādi uzņēmumā, un uzņēmuma transportlīdzekļa uzlādi mājās?
 18. Paldies!

Notes de l'éditeur

 1. PVN likuma 100.panta (4) un (5)
Publicité