Ēku koplietošanas elektrotīklu ekspluatācija.

Elektrumlv
ElektrumlvElektrumlv
Ēku koplietošanas
elektrotīklu
ekspluatācija
25.03.2014 2
Enerģētikas likums
18.pants
Siltumenerģijas un gāzes apgādes iekārtas, kā arī elektroenerģijas
apgādes instalācijas, kuras atrodas ēku un būvju iekšienē un kuras
izmanto vienīgi šo ēku un būvju apgādei ar siltumenerģiju, gāzi vai
elektroenerģiju,
izņemot energoapgādes komersantu uzstādītus kontroles aparātus un
mēraparātus, ir galveno lietu — šo ēku un
būvju — blakus lietas, un visi ar tām saistītie izdevumi ir jāsedz un
nastas ir jānes galvenās lietas īpašniekam
vai valdītājam.
25.03.2014 3
Enerģētikas likums
23.pants
(1) Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nedrīkst bojāt vai
pārveidot energoapgādes komersanta objektus, kas izvietoti
viņa nekustamajā īpašumā, vai veikt darbības, kas kavētu citu
enerģijas lietotāju apgādi.
(1’) Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nedrīkst veikt
darbības, kas varētu kavēt energoapgādes komersantu veikt
nekustamajā īpašumā esošo objektu rekonstrukciju, renovāciju vai
ekspluatāciju.
(2) Esošo energoapgādes komersantu objektu pārvietošanu pēc
pamatotas nekustamā īpašuma īpašnieka prasības veic par
nekustamā īpašuma īpašnieka līdzekļiem.
25.03.2014 4
MK Noteikumi Nr. 914 “ Elektroenerģijas
tirdzniecības un lietošanas noteikumi”
(29.11.2011)
4. Punkts
Elektroietaišu piederības robežu starp lietotāju un sistēmas
operatoru nosaka aktā, kas ir pieslēguma līguma,
elektroenerģijas piegādes vai sistēmas pakalpojuma līguma
sastāvdaļa. Ja puses nav vienojušās citādi, tās apkalpo savas
elektroietaises līdz piederības robežai.
25.03.2014 5
MK Noteikumi Nr. 914 “ Elektroenerģijas
tirdzniecības un lietošanas noteikumi”
(29.11.2011)
49. Punkts
Par daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas koplietošanas telpās
izvietotu elektroietaišu (ievada un stāvu sadales, stāvvadi,
kāpņu, pagalma, pagraba, bēniņu, liftu, sūkņu,
apgaismošanas ierīču un elektrodzinēju elektroinstalācijas)
tehnisko stāvokli, vienlīnijas shēmas esību un apkalpošanu,
kā arī par tajās uzstādīto elektroenerģijas komercuzskaites
mēraparātu un plombu saglabāšanu ir atbildīgs ēkas
valdītājs vai īpašnieks.
25.03.2014 6
MK Noteikumi Nr. 907 “ Noteikumi par
dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko
apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes
minimālajām prasībām” (28.09.2010)
8.Punkts
Dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un inženierkomunikāciju
tehniskās apkopes intervālus un tehniskās apkopes darbības nosaka
ražotājs vai normatīvie akti. Ja nav pieejama ražotāja instrukcija vai
minētos intervālus un darbības nenosaka normatīvie akti, tās nosaka
mājas pārvaldītājs.
PREZENTĀCIJAS NOSAUKUMS
Raksturīgākās robežas daudzdzīvokļu mājās:
• Robeža uz lietotāja kabeļlīnijas pievienojuma kontaktiem
Piegādātāja kabeļsadalnē vai ZMP (zemsprieguma mājas pievads),
• Robeža uz lietotāja kabeļlīnijas pievienojuma kontaktiem
Piegādātāja elektroenerģijas skaitītāja spaiļu galdā,
• Robeža uz lietotāja kabeļlīnijas pievienojuma kontaktiem
Piegādātāja uzskaites sadalnē.
25.03.2014 7
25.03.2014 8
Koplietošanas tīkli.
Robeža (Z12) uz lietotāja kabeļlīnijas pievienojuma kontaktiem
Piegādātāja kabeļsadalnē vai ZMP (zemsprieguma mājas pievads) –
skaitītājs atrodas kāpņu telpā
VS kopnes
VS/ZS
transformators
ZS
kopnes
ZS EPL
Kabeļu
sadalne
ZS EPL
Daudzuzskaišu sadalne
kWh
Pēcuzskaites
ZS EPL
kWh
Pēcuzskaites
ZS EPL
kWh
Pēcuzskaites
ZS EPL
kWh
Pēcuzskaites
ZS EPL
kWh
Pēcuzskaites
ZS EPL
kWh
Pēcuzskaites
ZS EPL
LietotājaAS „Sadales tīkls”
Daudzuzskaišu sadalne
kWh
Pēcuzskaites
ZS EPL
kWh
Pēcuzskaites
ZS EPL
kWh
Pēcuzskaites
ZS EPL
kWh
Pēcuzskaites
ZS EPL
kWh
Pēcuzskaites
ZS EPL
kWh
Pēcuzskaites
ZS EPL
ZSEPL
Apsaimniekotājs
25.03.2014 9
Robeža (Z12) uz lietotāja kabeļlīnijas pievienojuma kontaktiem
Piegādātāja kabeļsadalnē
25.03.2014 10
Robeža (Z12) uz lietotāja kabeļlīnijas pievienojuma kontaktiem ZMP
(zemsprieguma mājas pievads)
25.03.2014 11
25.03.2014 12
Koplietošanas tīkli.
Robeža (Z12) uz lietotāja kabeļlīnijas pievienojuma kontaktiem
Piegādātāja kabeļsadalnē vai ZMP (zemsprieguma mājas pievads) –
skaitītājs atrodas dzīvoklī
VS kopnes
VS/ZS
transformators
ZS
kopnes
ZS EPL
Kabeļu
sadalne
ZS EPL
Ievaddrošinātāji
Lietotāja
AS „Sadales tīkls” Apsaimniekotājs
Dzīvoklis
Pēcuzskaites
ZS EPL
kWh
Pēcuzskaites
ZS EPL
kWh
Pēcuzskaites
ZS EPL
kWh
Pēcuzskaites
ZS EPL
kWh
Pēcuzskaites
ZS EPL
kWh
Pēcuzskaites
ZS EPL
kWh
25.03.2014 13
IAA atrodas kāpņu telpā, skaitītājs - dzīvoklī
25.03.2014 14
Koplietošanas tīkli.
Robeža uz lietotāja kabeļlīnijas pievienojuma kontaktiem Piegādātāja
elektroenerģijas skaitītāja spaiļu galdā, (Z11)
Robeža uz lietotāja kabeļlīnijas pievienojuma kontaktiem Piegādātāja
uzskaites sadalnē. (Z5)
VS kopnes
VS/ZS
transformators
ZS
kopnes
ZS EPL
Kabeļu
sadalne
ZS EPL
Daudzuzskaišu sadalne
kWh
Pēcuzskaites
ZS EPL
kWh
Pēcuzskaites
ZS EPL
kWh
Pēcuzskaites
ZS EPL
kWh
Pēcuzskaites
ZS EPL
kWh
Pēcuzskaites
ZS EPL
kWh
Pēcuzskaites
ZS EPL
LietotājaAS „Sadales tīkls”
Daudzuzskaišu sadalne
kWh
Pēcuzskaites
ZS EPL
kWh
Pēcuzskaites
ZS EPL
kWh
Pēcuzskaites
ZS EPL
kWh
Pēcuzskaites
ZS EPL
kWh
Pēcuzskaites
ZS EPL
kWh
Pēcuzskaites
ZS EPL
ZSEPL
25.03.2014 15
25.03.2014 16
Daži piemēri ar rekonstruētām
/sakārtotām stāvu sadalēm
25.03.2014 17
Sakārtots vadojums, IAA, uzstādīts nosegekrāns
25.03.2014 18
Sakārtots vadojums, IAA, uzstādīts nosegekrāns
25.03.2014 19
Sakārtots vadojums, IAA, uzstādīts nosegekrāns
25.03.2014 20
Sakārtots vadojums, uzstādīts plombējams IAA
25.03.2014 21
Sakārtots vadojums, uzstādīts plombējams IAA
25.03.2014 22
Sakārtots vadojums, uzstādīts plombējams IAA
25.03.2014 23
Stāvvadu pievienojuma spaile
25.03.2014 24
Slēdzene
25.03.2014 25
Koplietošanas sadalnēs biežāk
sastopamie bojājumi
25.03.2014 26
Bojāts paketslēdzis
25.03.2014 27
Veikta paketslēdžu nomaiņa
25.03.2014 28
Nekvalitatīvs “0” vada pievienojums
25.03.2014 29
Nav komunālā tīkla un stāvvadu aizsardzības
25.03.2014 30
Nav komunālā tīkla un stāvvadu aizsardzības
25.03.2014 31
Trūkst operatīvie apzīmējumi
25.03.2014 32
Nepieciešams veikt periodiskas elektrotīkla
pārbaudes
25.03.2014 33
“0” vada pievienojuma spailes
25.03.2014 34
Internets
25.03.2014 35
Kopsavilkums.
1. Par ēkās izvietoto stāvvadu, elektrosadalņu, ievadaizsardzības
aparātu (drošinātāji, paketslēdži, automātslēdži) tehnisko stāvokli
ir atbildīgs mājas valdītājs vai īpašnieks.
2. Pirms veikt stāvvadu (elektroinstalācijas) rekonstrukciju, ieteicams
konsultēties ar AS “ Sadales tīkls” speciālistiem par optimāla
risinājuma pielietošanu.
3. Pirms atļaujat interneta pakalpojumu piegādātājiem izvietot
aparatūru stāvu sadalēs, ir jānoskaidro tīkla shēma un jāvienojas
par pieslēguma vietu (interneta piegādātāji nereti ir nepareizi
informēti, domājot, ka ir pieslēgušies komunālajam tīklam un
otrādi).
4. Uzstādot slēdzenes stāvu sadalnēm un durvju koda atslēgas ir
jāsaprot, ka šāda situācija var radīt neprognozējamas sekas (piem.
elektroenerģijas atslēgšana ugunsgrēka laikā, u.c.),
5. Plombu noņemšana ir iepriekš jāsaskaņo ar AS “ Sadales tīkls”.
Ēku koplietošanas elektrotīklu ekspluatācija
PALDIES!
www.sadalestikls.lv
AS «Sadales tīkls»
Šmerļa iela 1, Rīga
LV 1160, Latvija
Klientu serviss
80 200 403
25.03.2014 36
1 sur 36

Recommandé

Saudi Arabian Power Grid Code 2020 par
Saudi Arabian Power Grid Code 2020Saudi Arabian Power Grid Code 2020
Saudi Arabian Power Grid Code 2020Power System Operation
470 vues230 diapositives
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas par
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdasSiltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdasEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
423 vues17 diapositives
Ekonomikas ministrijas atļaujas elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai par
Ekonomikas ministrijas atļaujas elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanaiEkonomikas ministrijas atļaujas elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai
Ekonomikas ministrijas atļaujas elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanaiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
196 vues8 diapositives
Overhead transmission lines_ Foundation.pptx par
Overhead transmission lines_ Foundation.pptxOverhead transmission lines_ Foundation.pptx
Overhead transmission lines_ Foundation.pptxEdlirPeci1
117 vues16 diapositives
INSPECTION AND TEST PROCEDURES FOR SWITCHGEAR AND SWITCHBOARD par
INSPECTION AND TEST PROCEDURES FOR SWITCHGEAR AND SWITCHBOARDINSPECTION AND TEST PROCEDURES FOR SWITCHGEAR AND SWITCHBOARD
INSPECTION AND TEST PROCEDURES FOR SWITCHGEAR AND SWITCHBOARDhussein ibrahim
2K vues5 diapositives
Apkures katlu un degļu jaudas izvēle, pieslēgumu shēmas un to ietekme uz apku... par
Apkures katlu un degļu jaudas izvēle, pieslēgumu shēmas un to ietekme uz apku...Apkures katlu un degļu jaudas izvēle, pieslēgumu shēmas un to ietekme uz apku...
Apkures katlu un degļu jaudas izvēle, pieslēgumu shēmas un to ietekme uz apku...Elektrumlv
948 vues19 diapositives

Contenu connexe

Tendances

UNIT - 01 INTRODUCTION par
UNIT - 01 INTRODUCTION UNIT - 01 INTRODUCTION
UNIT - 01 INTRODUCTION PremanandDesai
1.2K vues16 diapositives
Būvniecības regulējums ēku atjaunošanai par
Būvniecības regulējums ēku atjaunošanaiBūvniecības regulējums ēku atjaunošanai
Būvniecības regulējums ēku atjaunošanaiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
299 vues15 diapositives
Plakanie jumti izolācijas risinājumi Eiropas ilgtspējīgas attīstības kontekstā par
Plakanie jumti izolācijas risinājumi Eiropas ilgtspējīgas attīstības kontekstā Plakanie jumti izolācijas risinājumi Eiropas ilgtspējīgas attīstības kontekstā
Plakanie jumti izolācijas risinājumi Eiropas ilgtspējīgas attīstības kontekstā Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
3.7K vues26 diapositives
ALTUM atbalsts saules paneļu uzstādīšanai par
ALTUM atbalsts saules paneļu uzstādīšanaiALTUM atbalsts saules paneļu uzstādīšanai
ALTUM atbalsts saules paneļu uzstādīšanaiElektrumlv
361 vues13 diapositives
Apkures sistēmas daudzdzīvokļu ēkās par
Apkures sistēmas daudzdzīvokļu ēkāsApkures sistēmas daudzdzīvokļu ēkās
Apkures sistēmas daudzdzīvokļu ēkāsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
249 vues10 diapositives
Vispārēji atbalsta programmas nosacījumi uzņēmējiem - energoefektivitātei, at... par
Vispārēji atbalsta programmas nosacījumi uzņēmējiem - energoefektivitātei, at...Vispārēji atbalsta programmas nosacījumi uzņēmējiem - energoefektivitātei, at...
Vispārēji atbalsta programmas nosacījumi uzņēmējiem - energoefektivitātei, at...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
465 vues12 diapositives

Tendances(20)

ALTUM atbalsts saules paneļu uzstādīšanai par Elektrumlv
ALTUM atbalsts saules paneļu uzstādīšanaiALTUM atbalsts saules paneļu uzstādīšanai
ALTUM atbalsts saules paneļu uzstādīšanai
Elektrumlv361 vues
Design planning & layout of high voltage laboratory par vishalgohel12195
Design planning & layout of high voltage laboratoryDesign planning & layout of high voltage laboratory
Design planning & layout of high voltage laboratory
vishalgohel121954.1K vues
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr... par ALTUM
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...
ALTUM2.2K vues
Bs 3871 mcb and mccb in ac circuits par Vasudev Mogili
Bs 3871 mcb and mccb in ac circuitsBs 3871 mcb and mccb in ac circuits
Bs 3871 mcb and mccb in ac circuits
Vasudev Mogili912 vues
The Operation of the GCCIA HVDC Project and Its Potential Impacts on the Elec... par Power System Operation
The Operation of the GCCIA HVDC Project and Its Potential Impacts on the Elec...The Operation of the GCCIA HVDC Project and Its Potential Impacts on the Elec...
The Operation of the GCCIA HVDC Project and Its Potential Impacts on the Elec...
UNIT - 06 TRANSMISSION LINES AND SUBSTATIONS par PremanandDesai
UNIT - 06 TRANSMISSION LINES AND SUBSTATIONSUNIT - 06 TRANSMISSION LINES AND SUBSTATIONS
UNIT - 06 TRANSMISSION LINES AND SUBSTATIONS
PremanandDesai1.3K vues

Similaire à Ēku koplietošanas elektrotīklu ekspluatācija.

Eku koplietosanas elektrotiklu ekspluatacija 24.02.2016 par
Eku koplietosanas elektrotiklu ekspluatacija 24.02.2016Eku koplietosanas elektrotiklu ekspluatacija 24.02.2016
Eku koplietosanas elektrotiklu ekspluatacija 24.02.2016Elektrumlv
288 vues27 diapositives
Elektrotīkla piederības robežas par
Elektrotīkla piederības robežasElektrotīkla piederības robežas
Elektrotīkla piederības robežasElektrumlv
410 vues30 diapositives
Ēku koplietošanas elektrotīklu ekspluatācija par
Ēku koplietošanas elektrotīklu ekspluatācijaĒku koplietošanas elektrotīklu ekspluatācija
Ēku koplietošanas elektrotīklu ekspluatācijaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
504 vues23 diapositives
Ražojošo jaudu pieslēgšana elektrotīklam un elektroenerģijas norēķini par
Ražojošo jaudu pieslēgšana elektrotīklam un elektroenerģijas norēķiniRažojošo jaudu pieslēgšana elektrotīklam un elektroenerģijas norēķini
Ražojošo jaudu pieslēgšana elektrotīklam un elektroenerģijas norēķiniElektrumlv
675 vues24 diapositives
Mikroģeneratoru pieslēgšana un neto norēķini par
Mikroģeneratoru pieslēgšana un neto norēķiniMikroģeneratoru pieslēgšana un neto norēķini
Mikroģeneratoru pieslēgšana un neto norēķiniElektrumlv
831 vues22 diapositives
Brīvais elektroenerģijas tirgus mājsaimniecībām un saistītajiem lietotājiem par
Brīvais elektroenerģijas tirgus mājsaimniecībām un saistītajiem lietotājiemBrīvais elektroenerģijas tirgus mājsaimniecībām un saistītajiem lietotājiem
Brīvais elektroenerģijas tirgus mājsaimniecībām un saistītajiem lietotājiemElektrumlv
179 vues17 diapositives

Similaire à Ēku koplietošanas elektrotīklu ekspluatācija.(20)

Eku koplietosanas elektrotiklu ekspluatacija 24.02.2016 par Elektrumlv
Eku koplietosanas elektrotiklu ekspluatacija 24.02.2016Eku koplietosanas elektrotiklu ekspluatacija 24.02.2016
Eku koplietosanas elektrotiklu ekspluatacija 24.02.2016
Elektrumlv288 vues
Elektrotīkla piederības robežas par Elektrumlv
Elektrotīkla piederības robežasElektrotīkla piederības robežas
Elektrotīkla piederības robežas
Elektrumlv410 vues
Ražojošo jaudu pieslēgšana elektrotīklam un elektroenerģijas norēķini par Elektrumlv
Ražojošo jaudu pieslēgšana elektrotīklam un elektroenerģijas norēķiniRažojošo jaudu pieslēgšana elektrotīklam un elektroenerģijas norēķini
Ražojošo jaudu pieslēgšana elektrotīklam un elektroenerģijas norēķini
Elektrumlv675 vues
Mikroģeneratoru pieslēgšana un neto norēķini par Elektrumlv
Mikroģeneratoru pieslēgšana un neto norēķiniMikroģeneratoru pieslēgšana un neto norēķini
Mikroģeneratoru pieslēgšana un neto norēķini
Elektrumlv831 vues
Brīvais elektroenerģijas tirgus mājsaimniecībām un saistītajiem lietotājiem par Elektrumlv
Brīvais elektroenerģijas tirgus mājsaimniecībām un saistītajiem lietotājiemBrīvais elektroenerģijas tirgus mājsaimniecībām un saistītajiem lietotājiem
Brīvais elektroenerģijas tirgus mājsaimniecībām un saistītajiem lietotājiem
Elektrumlv179 vues
Tiesiskā regulējuma par energokopienām aktualitātes Latvijā par Elektrumlv
Tiesiskā regulējuma par energokopienām aktualitātes LatvijāTiesiskā regulējuma par energokopienām aktualitātes Latvijā
Tiesiskā regulējuma par energokopienām aktualitātes Latvijā
Elektrumlv57 vues
Brīvais elektroenerģijas tirgus par Elektrumlv
Brīvais elektroenerģijas tirgusBrīvais elektroenerģijas tirgus
Brīvais elektroenerģijas tirgus
Elektrumlv239 vues
Jaunie MK noteikumi par drošības prasībām elektroietaisēs par Elektrumlv
Jaunie MK noteikumi par drošības prasībām elektroietaisēsJaunie MK noteikumi par drošības prasībām elektroietaisēs
Jaunie MK noteikumi par drošības prasībām elektroietaisēs
Elektrumlv2.2K vues
Elektroenerģijas tirgus atvēršana mājsaimniecībām par Elektrumlv
Elektroenerģijas tirgus atvēršana mājsaimniecībāmElektroenerģijas tirgus atvēršana mājsaimniecībām
Elektroenerģijas tirgus atvēršana mājsaimniecībām
Elektrumlv165 vues
Elektroenerģijas ražotāju pieslēgumi AS„Sadales tīklam” par Elektrumlv
Elektroenerģijas ražotāju pieslēgumi AS„Sadales tīklam”Elektroenerģijas ražotāju pieslēgumi AS„Sadales tīklam”
Elektroenerģijas ražotāju pieslēgumi AS„Sadales tīklam”
Elektrumlv365 vues
Vispārējās prasības elektroapgādei par Elektrumlv
Vispārējās prasības elektroapgādei Vispārējās prasības elektroapgādei
Vispārējās prasības elektroapgādei
Elektrumlv855 vues
Saules elektrostaciju (mikroģeneratoru) pieslēgšanas nosacījumi AS "Sadales t... par Elektrumlv
Saules elektrostaciju (mikroģeneratoru) pieslēgšanas nosacījumi AS "Sadales t...Saules elektrostaciju (mikroģeneratoru) pieslēgšanas nosacījumi AS "Sadales t...
Saules elektrostaciju (mikroģeneratoru) pieslēgšanas nosacījumi AS "Sadales t...
Elektrumlv410 vues

Plus de Elektrumlv

Kvalitatīva iekštelpu mikroklimata sistēma mūsdienīgai mājai par
Kvalitatīva iekštelpu mikroklimata sistēma mūsdienīgai mājaiKvalitatīva iekštelpu mikroklimata sistēma mūsdienīgai mājai
Kvalitatīva iekštelpu mikroklimata sistēma mūsdienīgai mājaiElektrumlv
16 vues22 diapositives
Enerģijas pārvaldības izaicinājumi: Rēzeknes pašvaldības ceļš uz ilgtspēju par
Enerģijas pārvaldības izaicinājumi: Rēzeknes pašvaldības ceļš uz ilgtspējuEnerģijas pārvaldības izaicinājumi: Rēzeknes pašvaldības ceļš uz ilgtspēju
Enerģijas pārvaldības izaicinājumi: Rēzeknes pašvaldības ceļš uz ilgtspējuElektrumlv
16 vues25 diapositives
Interneta ierīču un datu platformu mijedarbība produktīva darba veicināšanā par
Interneta ierīču un datu platformu mijedarbība produktīva darba veicināšanāInterneta ierīču un datu platformu mijedarbība produktīva darba veicināšanā
Interneta ierīču un datu platformu mijedarbība produktīva darba veicināšanāElektrumlv
15 vues18 diapositives
Ēku pārvaldības sistēmas nepieciešamība mūsdienu laikmetā par
Ēku pārvaldības sistēmas nepieciešamība mūsdienu laikmetāĒku pārvaldības sistēmas nepieciešamība mūsdienu laikmetā
Ēku pārvaldības sistēmas nepieciešamība mūsdienu laikmetāElektrumlv
16 vues44 diapositives
Industriālo ēku enerģiju taupošie risinājumi par
Industriālo ēku enerģiju taupošie risinājumiIndustriālo ēku enerģiju taupošie risinājumi
Industriālo ēku enerģiju taupošie risinājumiElektrumlv
17 vues26 diapositives
Saules elektrostacijas izbūves priekšrocības par
Saules elektrostacijas izbūves priekšrocībasSaules elektrostacijas izbūves priekšrocības
Saules elektrostacijas izbūves priekšrocībasElektrumlv
16 vues7 diapositives

Plus de Elektrumlv(20)

Kvalitatīva iekštelpu mikroklimata sistēma mūsdienīgai mājai par Elektrumlv
Kvalitatīva iekštelpu mikroklimata sistēma mūsdienīgai mājaiKvalitatīva iekštelpu mikroklimata sistēma mūsdienīgai mājai
Kvalitatīva iekštelpu mikroklimata sistēma mūsdienīgai mājai
Elektrumlv16 vues
Enerģijas pārvaldības izaicinājumi: Rēzeknes pašvaldības ceļš uz ilgtspēju par Elektrumlv
Enerģijas pārvaldības izaicinājumi: Rēzeknes pašvaldības ceļš uz ilgtspējuEnerģijas pārvaldības izaicinājumi: Rēzeknes pašvaldības ceļš uz ilgtspēju
Enerģijas pārvaldības izaicinājumi: Rēzeknes pašvaldības ceļš uz ilgtspēju
Elektrumlv16 vues
Interneta ierīču un datu platformu mijedarbība produktīva darba veicināšanā par Elektrumlv
Interneta ierīču un datu platformu mijedarbība produktīva darba veicināšanāInterneta ierīču un datu platformu mijedarbība produktīva darba veicināšanā
Interneta ierīču un datu platformu mijedarbība produktīva darba veicināšanā
Elektrumlv15 vues
Ēku pārvaldības sistēmas nepieciešamība mūsdienu laikmetā par Elektrumlv
Ēku pārvaldības sistēmas nepieciešamība mūsdienu laikmetāĒku pārvaldības sistēmas nepieciešamība mūsdienu laikmetā
Ēku pārvaldības sistēmas nepieciešamība mūsdienu laikmetā
Elektrumlv16 vues
Industriālo ēku enerģiju taupošie risinājumi par Elektrumlv
Industriālo ēku enerģiju taupošie risinājumiIndustriālo ēku enerģiju taupošie risinājumi
Industriālo ēku enerģiju taupošie risinājumi
Elektrumlv17 vues
Saules elektrostacijas izbūves priekšrocības par Elektrumlv
Saules elektrostacijas izbūves priekšrocībasSaules elektrostacijas izbūves priekšrocības
Saules elektrostacijas izbūves priekšrocības
Elektrumlv16 vues
Apgaismojuma automatizācija un kontrole par Elektrumlv
Apgaismojuma automatizācija un kontroleApgaismojuma automatizācija un kontrole
Apgaismojuma automatizācija un kontrole
Elektrumlv16 vues
Energoefektivitātes iespējas ventilācijas sistēmās par Elektrumlv
Energoefektivitātes iespējas ventilācijas sistēmāsEnergoefektivitātes iespējas ventilācijas sistēmās
Energoefektivitātes iespējas ventilācijas sistēmās
Elektrumlv16 vues
Klimata pārmaiņu pārvaldība - plūdu aizsardzības sistēma par Elektrumlv
Klimata pārmaiņu pārvaldība - plūdu aizsardzības sistēmaKlimata pārmaiņu pārvaldība - plūdu aizsardzības sistēma
Klimata pārmaiņu pārvaldība - plūdu aizsardzības sistēma
Elektrumlv4 vues
Latvijas Digitālā akseleratora atbalsta iespējas publiskā sektora digitālajai... par Elektrumlv
Latvijas Digitālā akseleratora atbalsta iespējas publiskā sektora digitālajai...Latvijas Digitālā akseleratora atbalsta iespējas publiskā sektora digitālajai...
Latvijas Digitālā akseleratora atbalsta iespējas publiskā sektora digitālajai...
Elektrumlv4 vues
Kā izglītības iestādēs nodrošināt veselīgu iekštelpu klimatu? par Elektrumlv
Kā izglītības iestādēs nodrošināt veselīgu iekštelpu klimatu?Kā izglītības iestādēs nodrošināt veselīgu iekštelpu klimatu?
Kā izglītības iestādēs nodrošināt veselīgu iekštelpu klimatu?
Elektrumlv5 vues
Energodati.lv platformas lietošanas pieredze 18 pašvaldībās par Elektrumlv
Energodati.lv platformas lietošanas pieredze 18 pašvaldībāsEnergodati.lv platformas lietošanas pieredze 18 pašvaldībās
Energodati.lv platformas lietošanas pieredze 18 pašvaldībās
Elektrumlv5 vues
Veiksmīgas energopārvaldības priekšnosacījumi par Elektrumlv
Veiksmīgas energopārvaldības priekšnosacījumiVeiksmīgas energopārvaldības priekšnosacījumi
Veiksmīgas energopārvaldības priekšnosacījumi
Elektrumlv5 vues
Saldus novada pašvaldības pieredze energopārvaldības sistēmas uzturēšanā par Elektrumlv
Saldus novada pašvaldības pieredze energopārvaldības sistēmas uzturēšanāSaldus novada pašvaldības pieredze energopārvaldības sistēmas uzturēšanā
Saldus novada pašvaldības pieredze energopārvaldības sistēmas uzturēšanā
Elektrumlv4 vues
Kiberdrošība uzņēmumā par Elektrumlv
Kiberdrošība uzņēmumāKiberdrošība uzņēmumā
Kiberdrošība uzņēmumā
Elektrumlv16 vues
Atbalsts un iespējas digitālajām inovācijām par Elektrumlv
Atbalsts un iespējas digitālajām inovācijām Atbalsts un iespējas digitālajām inovācijām
Atbalsts un iespējas digitālajām inovācijām
Elektrumlv16 vues
Mākslīgā intelekta analīzes rīks enerģētikas pārvaldībai daudzīvokļu ēkās par Elektrumlv
Mākslīgā intelekta analīzes rīks enerģētikas pārvaldībai daudzīvokļu ēkāsMākslīgā intelekta analīzes rīks enerģētikas pārvaldībai daudzīvokļu ēkās
Mākslīgā intelekta analīzes rīks enerģētikas pārvaldībai daudzīvokļu ēkās
Elektrumlv16 vues
Mākslīgais intelekts, kā gudrais asistents datu analītikas jautājumos par Elektrumlv
Mākslīgais intelekts, kā gudrais asistents datu analītikas jautājumos Mākslīgais intelekts, kā gudrais asistents datu analītikas jautājumos
Mākslīgais intelekts, kā gudrais asistents datu analītikas jautājumos
Elektrumlv16 vues
Elektroenerģijas analīzes rīks, kas pieejams jau ikvienam uzņēmumam par Elektrumlv
Elektroenerģijas analīzes rīks, kas pieejams jau ikvienam uzņēmumamElektroenerģijas analīzes rīks, kas pieejams jau ikvienam uzņēmumam
Elektroenerģijas analīzes rīks, kas pieejams jau ikvienam uzņēmumam
Elektrumlv16 vues
Tālredzīga un gudra biznesa resursu pārvaldība, kas taupa resursus un veicina... par Elektrumlv
Tālredzīga un gudra biznesa resursu pārvaldība, kas taupa resursus un veicina...Tālredzīga un gudra biznesa resursu pārvaldība, kas taupa resursus un veicina...
Tālredzīga un gudra biznesa resursu pārvaldība, kas taupa resursus un veicina...
Elektrumlv16 vues

Ēku koplietošanas elektrotīklu ekspluatācija.

 • 2. 25.03.2014 2 Enerģētikas likums 18.pants Siltumenerģijas un gāzes apgādes iekārtas, kā arī elektroenerģijas apgādes instalācijas, kuras atrodas ēku un būvju iekšienē un kuras izmanto vienīgi šo ēku un būvju apgādei ar siltumenerģiju, gāzi vai elektroenerģiju, izņemot energoapgādes komersantu uzstādītus kontroles aparātus un mēraparātus, ir galveno lietu — šo ēku un būvju — blakus lietas, un visi ar tām saistītie izdevumi ir jāsedz un nastas ir jānes galvenās lietas īpašniekam vai valdītājam.
 • 3. 25.03.2014 3 Enerģētikas likums 23.pants (1) Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nedrīkst bojāt vai pārveidot energoapgādes komersanta objektus, kas izvietoti viņa nekustamajā īpašumā, vai veikt darbības, kas kavētu citu enerģijas lietotāju apgādi. (1’) Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nedrīkst veikt darbības, kas varētu kavēt energoapgādes komersantu veikt nekustamajā īpašumā esošo objektu rekonstrukciju, renovāciju vai ekspluatāciju. (2) Esošo energoapgādes komersantu objektu pārvietošanu pēc pamatotas nekustamā īpašuma īpašnieka prasības veic par nekustamā īpašuma īpašnieka līdzekļiem.
 • 4. 25.03.2014 4 MK Noteikumi Nr. 914 “ Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi” (29.11.2011) 4. Punkts Elektroietaišu piederības robežu starp lietotāju un sistēmas operatoru nosaka aktā, kas ir pieslēguma līguma, elektroenerģijas piegādes vai sistēmas pakalpojuma līguma sastāvdaļa. Ja puses nav vienojušās citādi, tās apkalpo savas elektroietaises līdz piederības robežai.
 • 5. 25.03.2014 5 MK Noteikumi Nr. 914 “ Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi” (29.11.2011) 49. Punkts Par daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas koplietošanas telpās izvietotu elektroietaišu (ievada un stāvu sadales, stāvvadi, kāpņu, pagalma, pagraba, bēniņu, liftu, sūkņu, apgaismošanas ierīču un elektrodzinēju elektroinstalācijas) tehnisko stāvokli, vienlīnijas shēmas esību un apkalpošanu, kā arī par tajās uzstādīto elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu un plombu saglabāšanu ir atbildīgs ēkas valdītājs vai īpašnieks.
 • 6. 25.03.2014 6 MK Noteikumi Nr. 907 “ Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajām prasībām” (28.09.2010) 8.Punkts Dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un inženierkomunikāciju tehniskās apkopes intervālus un tehniskās apkopes darbības nosaka ražotājs vai normatīvie akti. Ja nav pieejama ražotāja instrukcija vai minētos intervālus un darbības nenosaka normatīvie akti, tās nosaka mājas pārvaldītājs.
 • 7. PREZENTĀCIJAS NOSAUKUMS Raksturīgākās robežas daudzdzīvokļu mājās: • Robeža uz lietotāja kabeļlīnijas pievienojuma kontaktiem Piegādātāja kabeļsadalnē vai ZMP (zemsprieguma mājas pievads), • Robeža uz lietotāja kabeļlīnijas pievienojuma kontaktiem Piegādātāja elektroenerģijas skaitītāja spaiļu galdā, • Robeža uz lietotāja kabeļlīnijas pievienojuma kontaktiem Piegādātāja uzskaites sadalnē. 25.03.2014 7
 • 8. 25.03.2014 8 Koplietošanas tīkli. Robeža (Z12) uz lietotāja kabeļlīnijas pievienojuma kontaktiem Piegādātāja kabeļsadalnē vai ZMP (zemsprieguma mājas pievads) – skaitītājs atrodas kāpņu telpā VS kopnes VS/ZS transformators ZS kopnes ZS EPL Kabeļu sadalne ZS EPL Daudzuzskaišu sadalne kWh Pēcuzskaites ZS EPL kWh Pēcuzskaites ZS EPL kWh Pēcuzskaites ZS EPL kWh Pēcuzskaites ZS EPL kWh Pēcuzskaites ZS EPL kWh Pēcuzskaites ZS EPL LietotājaAS „Sadales tīkls” Daudzuzskaišu sadalne kWh Pēcuzskaites ZS EPL kWh Pēcuzskaites ZS EPL kWh Pēcuzskaites ZS EPL kWh Pēcuzskaites ZS EPL kWh Pēcuzskaites ZS EPL kWh Pēcuzskaites ZS EPL ZSEPL Apsaimniekotājs
 • 9. 25.03.2014 9 Robeža (Z12) uz lietotāja kabeļlīnijas pievienojuma kontaktiem Piegādātāja kabeļsadalnē
 • 10. 25.03.2014 10 Robeža (Z12) uz lietotāja kabeļlīnijas pievienojuma kontaktiem ZMP (zemsprieguma mājas pievads)
 • 12. 25.03.2014 12 Koplietošanas tīkli. Robeža (Z12) uz lietotāja kabeļlīnijas pievienojuma kontaktiem Piegādātāja kabeļsadalnē vai ZMP (zemsprieguma mājas pievads) – skaitītājs atrodas dzīvoklī VS kopnes VS/ZS transformators ZS kopnes ZS EPL Kabeļu sadalne ZS EPL Ievaddrošinātāji Lietotāja AS „Sadales tīkls” Apsaimniekotājs Dzīvoklis Pēcuzskaites ZS EPL kWh Pēcuzskaites ZS EPL kWh Pēcuzskaites ZS EPL kWh Pēcuzskaites ZS EPL kWh Pēcuzskaites ZS EPL kWh Pēcuzskaites ZS EPL kWh
 • 13. 25.03.2014 13 IAA atrodas kāpņu telpā, skaitītājs - dzīvoklī
 • 14. 25.03.2014 14 Koplietošanas tīkli. Robeža uz lietotāja kabeļlīnijas pievienojuma kontaktiem Piegādātāja elektroenerģijas skaitītāja spaiļu galdā, (Z11) Robeža uz lietotāja kabeļlīnijas pievienojuma kontaktiem Piegādātāja uzskaites sadalnē. (Z5) VS kopnes VS/ZS transformators ZS kopnes ZS EPL Kabeļu sadalne ZS EPL Daudzuzskaišu sadalne kWh Pēcuzskaites ZS EPL kWh Pēcuzskaites ZS EPL kWh Pēcuzskaites ZS EPL kWh Pēcuzskaites ZS EPL kWh Pēcuzskaites ZS EPL kWh Pēcuzskaites ZS EPL LietotājaAS „Sadales tīkls” Daudzuzskaišu sadalne kWh Pēcuzskaites ZS EPL kWh Pēcuzskaites ZS EPL kWh Pēcuzskaites ZS EPL kWh Pēcuzskaites ZS EPL kWh Pēcuzskaites ZS EPL kWh Pēcuzskaites ZS EPL ZSEPL
 • 16. 25.03.2014 16 Daži piemēri ar rekonstruētām /sakārtotām stāvu sadalēm
 • 17. 25.03.2014 17 Sakārtots vadojums, IAA, uzstādīts nosegekrāns
 • 18. 25.03.2014 18 Sakārtots vadojums, IAA, uzstādīts nosegekrāns
 • 19. 25.03.2014 19 Sakārtots vadojums, IAA, uzstādīts nosegekrāns
 • 20. 25.03.2014 20 Sakārtots vadojums, uzstādīts plombējams IAA
 • 21. 25.03.2014 21 Sakārtots vadojums, uzstādīts plombējams IAA
 • 22. 25.03.2014 22 Sakārtots vadojums, uzstādīts plombējams IAA
 • 25. 25.03.2014 25 Koplietošanas sadalnēs biežāk sastopamie bojājumi
 • 29. 25.03.2014 29 Nav komunālā tīkla un stāvvadu aizsardzības
 • 30. 25.03.2014 30 Nav komunālā tīkla un stāvvadu aizsardzības
 • 32. 25.03.2014 32 Nepieciešams veikt periodiskas elektrotīkla pārbaudes
 • 33. 25.03.2014 33 “0” vada pievienojuma spailes
 • 35. 25.03.2014 35 Kopsavilkums. 1. Par ēkās izvietoto stāvvadu, elektrosadalņu, ievadaizsardzības aparātu (drošinātāji, paketslēdži, automātslēdži) tehnisko stāvokli ir atbildīgs mājas valdītājs vai īpašnieks. 2. Pirms veikt stāvvadu (elektroinstalācijas) rekonstrukciju, ieteicams konsultēties ar AS “ Sadales tīkls” speciālistiem par optimāla risinājuma pielietošanu. 3. Pirms atļaujat interneta pakalpojumu piegādātājiem izvietot aparatūru stāvu sadalēs, ir jānoskaidro tīkla shēma un jāvienojas par pieslēguma vietu (interneta piegādātāji nereti ir nepareizi informēti, domājot, ka ir pieslēgušies komunālajam tīklam un otrādi). 4. Uzstādot slēdzenes stāvu sadalnēm un durvju koda atslēgas ir jāsaprot, ka šāda situācija var radīt neprognozējamas sekas (piem. elektroenerģijas atslēgšana ugunsgrēka laikā, u.c.), 5. Plombu noņemšana ir iepriekš jāsaskaņo ar AS “ Sadales tīkls”.
 • 36. Ēku koplietošanas elektrotīklu ekspluatācija PALDIES! www.sadalestikls.lv AS «Sadales tīkls» Šmerļa iela 1, Rīga LV 1160, Latvija Klientu serviss 80 200 403 25.03.2014 36