Методичні рекомендації щодо викладання біології у 2016-2017 навчальному році

E
Elena LubaikinaTeacher at NVK "Yakimgimnazia" à NVK "Yakimgimnazia"

План виступу до семінару вчителів біології

Методичні рекомендації щодо викладання
біології у 2016-2017 навчальному році
Підготувала:
вчитель біології І категорії
НВК «Якимівська гімназія»
Любайкіна О.О.
2016
У 2016/2017 навчальному році біологія в загальноосвітніх навчальних закладах
вивчатиметься за такими навчальними програмами:
6-8 класи - Програма з біології для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних
закладів, затверджена наказом Міністерства №664
від 06.06 2012 р. зі змінами, затвердженими наказом Міністерства № 585 від 29.05.2015
№ 585 (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html);
8 класи з поглибленим вивченням біології, затверджена наказом Міністерства
№ 664 від 06.06 2012 р.;
9 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи.
– К.: Ірпінь: Перун, 2005. – 97 с.;
9 класи з поглибленим вивченням біології – Програма для загальноосвітніх
навчальних закладів з поглибленим вивченням біології // Збірник навчальних програм
для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів
природничо-математичного та технологічного циклу. – К.: Вікторія, 2009. – 102 с.;
10-11 класи – Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх
навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень. –
Тернопіль: Мандрівець, 2011. – 128 с.;
Програми факультативів та курсів за вибором з біології та екології,
рекомендовані Міністерством для використання у загальноосвітніх навчальних закладах:
7 – 11 класи – Збірник навчальних програм курсів за вибором та факультативів з
біології для допрофільної підготовки та профільного навчання. – Кам’янець-
Подільський: Аксіома, 2009, 2014. – 246 с.;
5 – 9 класи - Збірник навчальних програм екологічного напрямку
(І частина) для організації допрофільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних
закладів.
Програми позбавлені поурочного поділу, вчителі можуть самостійно обирати
послідовність розкриття навчального матеріалу в межах окремої теми, але так, щоб не
порушувалась логіка його викладу, змінювати орієнтовну кількість годин, передбачених
програмами для вивчення тем або розділів, та час проведення шкільних екскурсій,
використовуючи для цього резервні години або години навчальної практики.
Особливості вивчення біології у 2016/2017 навчальному році пов’язані з тим, що
курс «Біологія людини» вивчатимуть одночасно як учні 8-х, так і учні 9-х класів, але за
різними навчальними програмами, що відрізняються структурою і підходами до вивчення
біології людини.
Основна концептуальна ідея нової навчальної програми базується на реалізації
функціонального підходу до розкриття знань про людину: вивчення функції, а потім –
будови, що сприяє формуванню поняття про організм людини як цілісну систему,
створює проблемну ситуацію як він живе? та потребу в її розв'язуванні (встановлення
причинно-наслідкових зв'язків). Тому рекомендується більше уваги приділяти вивченню
процесів життєдіяльності, притаманних організму людини, щоб показати системність
його організації, функціонування в умовах соціального середовища, і зорієнтувати учнів
на здоровий спосіб життя, забезпечити їх базову валеологічну підготовку. Обов’язковим
є дотримання принципів єдності будови і функції та послідовності при формуванні
анатомічних та фізіологічних знань у темах всього курсу. Варто зазначити, що рівень і
глибина засвоєння фізіологічних та анатомічних понять мають відповідати віковим
можливостям учнів, не переобтяжувати надмірною інформацією і тим самим не
знижувати інтерес до пізнання природи.
Здоров’язбережувальна лінія нової навчальної програми є наскрізною і
відображена системно в усіх її темах. Це покладає особливу роль на курс біології 8 класу
у формуванні здоров'язбережувальної компетентності та пояснює структуру і логіку
розміщення тем. Так, вивчення «Обміну речовин та перетворення енергії в організмі
людини» передує вивченню теми «Травлення». «Дихання» темі «Транспорт речовин»,
«Розмноження та розвиток людини» темі «Вища нервова діяльність». Вивчення процесів
життєдіяльності людського організму у такий спосіб спрямований на формування
переконань у необхідності відповідального ставлення до власного здоров'я через
оволодіння знаннями про здоров'я до усвідомлення залежності процесів життєдіяльності
і здоров'я людини від природних і соціальних факторів.
У «Вступі» продовжується формування загальнобіологічних понять: клітина,
тканина, організм. Звертаємо увагу учителів на те, що у першій темі вивчаються тільки
ввідні поняття про регуляторні системи організму людини, що необхідно для вивчення
функціональних систем організму і без чого неможливо сформувати в учнів поняття про
функціонування організму людини як цілісної системи. У наступних темах поняття про
організм людини як цілісну систему наповнюється конкретним змістом про функції та
будову окремих органів та систем організму людини. За даними сучасної гістології
тканини поділяють на чотири морфофункціональні групи: епітелії, тканини
внутрішнього середовища, м'язові та нервова. Тому поняття сполучні тканини доцільно
розширити поняттям тканини внутрішнього середовища, яке більш повно відповідає їх
будові, локалізації та виконуваним функціям. До теми включено лабораторне
дослідження «Ознайомлення з препаратами тканин людини», яке вимагає від учнів лише
вміння розпізнавати. Мікроскопічне дослідження тканин здійснюється у темах
«Транспорт речовин», «Опора та рух».
У наступних темах поглиблюються знання учнів про процеси життєдіяльності та
їх значення для організму, формування яких здійснювалось в курсі біології 7 класу.
Розглядаються найбільш загальні закономірності функціонування людського організму з
акцентом на функціональному значенні органів та фізіологічних систем у забезпеченні
основних процесів життєдіяльності.
Розвиток понять про зв’язок організму з зовнішнім середовищем реалізується в
процесі вивчення тем «Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Нервова
система» та «Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Сенсорні системи»
під час виконання лабораторних досліджень та самостійного дослідницького
практикуму в межах тем. Доцільність структурування навчального матеріалу
обґрунтовується тим, що опанування поняттями фізіології нервової системи в учнів
викликає труднощі і, з огляду на це, оптимальним є поступове формування їх впродовж
вивчення попередніх тем. З іншого боку, засвоєння поняття регуляторної функції
нервової системи значно полегшує засвоєння основних понять теми «Регуляція функцій
організму».
У темі «Вища нервова діяльність» розкривається соціальна сутність людини,
психофізіологічні особливості її поведінки, діяльності, якостей особистості. Формування
поняття «вища нервова діяльність» здйснюється у порівнянні вищої нервової діяльності
людини і тварин і важлива для профілактики шкідливих звичок. Педагогічний досвід
викладання навчального матеріалу теми засвідчує про труднощі засвоєння його учнями.
З огляду на це, доцільно теоретичні положення розкривати вдаючись до прикладів з
життя відомих людей, співпрацювати з психологами навчального закладу та
використовувати загальноприйняті психодіагностичні методики, життєвий досвід учнів,
міжпредметні зв'язки, нестандартні уроки. Звертаємо увагу, що поняття про ретикулярну
формацію мозку і рівні сприйняття інформації з програми вилучено.
Виокремлення теми «Регуляція функцій організму» з блоку знань про регуляційні
системи має дидактичне значення в узагальненні про нервово-гуморальну регуляцію як
основу цілісності організму. Поняття про гіпоталамо-гіпофізарну систему організму з
програми вилучено.
Розкриваючи зміст теми «Розмноження та розвиток людини», учителю важливо
спрямувати зусилля на формування поняття розвиток людського організму від процесу
формування статевих клітин до природної смерті, акцентувати увагу школярів на ролі
ендокринної системи в регуляції гаметогенезу, овуляції, вагітності, постембріонального
розвитку людини. Для розвитку пізнавального інтересу та розуміння умов, що необхідні
для народження здорової дитини, необхідно розкрити вплив факторів середовища та
спосіб життя батьків на розвиток плода; необхідності збереження репродуктивного
здоров’я для збереження чисельності людської популяції.
Оптимальному засвоєнню учнями навчального матеріалу сприятимуть лабораторні
дослідження і дослідницький практикум, які орієнтують учнів на активне пізнання
властивостей організму людини, організацію самоспостережень, профілактику
захворювань.
Поглиблене вивчення біології одна із форм поглибленої підготовки учнів на
завершальному етапі основної школи, яка спрямована на розвиток в учнів біологічних
здібностей, формування стійкого інтересу як до предмета зокрема, так і до біології
взагалі, створення основи для свідомого вибору професії, пов'язаної з використанням
біологічних знань.
У зміст програми включено тему «Адаптація і виживання людини за
екстремальних умов», спрямовану на поглиблення знань учнів про фактори
навколишнього середовища та про взаємодію організму з навколишнім середовищем на
прикладі організму людини.
Практична спрямованість програми забезпечується збільшеною кількістю
лабораторних і практичних робіт. Особливе місце у навчальному процесі відводиться
дослідам, спостереженням, які рекомендується проводити не тільки на уроках, а й вдома,
на екскурсіях, під час практики. Біологічні експерименти та демонстрації мають
знайомити учнів з методами дослідження природи, розвивати навички самостійної
роботи та спостережливості, зацікавлювати до вивчення біології.
У процесі вивчення біології людини важливо продовжувати розвивати
пізнавальний інтерес у школярів, пропонуючи самостійну роботу з різними джерелами
інформації: науково-популярною літературою, відеоматеріалами, ресурсами Інтернету
тощо. Позитивно мотивують навчальну діяльність школярів і методи навчання такі як:
розв’язання проблемних завдань, створення міні-проектів.
Упровадження компетентнісного підходу зумовлює використання завдань,
виконуючи які, учні зможуть навчитись застосовувати знання у нетипових ситуаціях,
розв’язувати завдання, що пов’язані з власною життєдіяльністю, навчитись формулювати
оцінні судження щодо себе як соціальної істоти.
Матеріали для підготовки уроків і занять висвітлено на сторінках педагогічної
методичної преси: у журналах «Біологія і хімія в рідній школі» (видавництво
«Педагогічна преса»), «Біологія. Шкільний світ», «Біологія» (видавнича група «Основа»)
тощо.
Оцінювання навчальних досягнень учнів 6-8 класів здійснюється відповідно до
орієнтовних вимог оцінювання, затверджених наказом МОН України від 21.08.2013 №
1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів з
базових дисциплін у системі загальної середньої освіти».
Оцінювання навчальних досягнень учнів 9-11 класів здійснюється відповідно до
орієнтовних вимог оцінювання, затверджених наказом МОН України від 30.08.2011 №
996 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів у
системі загальної середньої освіти».
Чинними залишаються методичні рекомендації щодо організації навчально-
виховного процесу з природознавства у 5-х класах (лист МОН України від 24.05.2013
№ 1/9-368 «Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх
навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі»), з біології у 6-7-х
класах (додаток 1 відповідно до листів МОН України від 01.07.2014 № 1/9-343
«Педагогічні особливості навчання учнів у шостих класах», від 20.06.2015 № 1/9-305
«Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у
2015/2016 навчальному році»), з біології у 9-11-х класах, з екології у 11-х класах
залишаються актуальними методичні рекомендації Міністерства щодо організації
навчально-виховного процесу і вивчення базових дисциплін попередніх років.

Recommandé

програма 10 стандарт par
програма 10 стандартпрограма 10 стандарт
програма 10 стандартnatalibio
935 vues16 diapositives
використання задач par
використання задачвикористання задач
використання задачnatalibio
1.3K vues4 diapositives
Програма з біології для 6-9 класів загальноосвітніх середніх шкіл par
Програма з біології для 6-9 класів загальноосвітніх середніх шкілПрограма з біології для 6-9 класів загальноосвітніх середніх шкіл
Програма з біології для 6-9 класів загальноосвітніх середніх шкілНаталья Полищук
1.1K vues52 diapositives
Knizhka a5 na_kursi par
Knizhka a5 na_kursiKnizhka a5 na_kursi
Knizhka a5 na_kursiLiliya_Zbarovska
8.3K vues124 diapositives
матеріали семінару par
матеріали семінаруматеріали семінару
матеріали семінаруnatalibio
1.4K vues7 diapositives
Biology 7 9 par
Biology 7 9Biology 7 9
Biology 7 9Jo01
1.3K vues37 diapositives

Contenu connexe

Tendances

програма зно par
програма знопрограма зно
програма зноnatalibio
1.5K vues23 diapositives
Біологія (7–9 класи) Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закл... par
Біологія (7–9 класи) Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закл...Біологія (7–9 класи) Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закл...
Біологія (7–9 класи) Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закл...Elena Lubaikina
3.3K vues34 diapositives
Навчальна програма з біології та природознав. par
Навчальна програма з біології та природознав.Навчальна програма з біології та природознав.
Навчальна програма з біології та природознав.yanaanya
13K vues106 diapositives
методичн рекомендац _ знз-2016-2017 на сайт par
методичн рекомендац _ знз-2016-2017 на сайтметодичн рекомендац _ знз-2016-2017 на сайт
методичн рекомендац _ знз-2016-2017 на сайтltasenko
200 vues4 diapositives
2016 2017 par
2016 20172016 2017
2016 2017natalibio
842 vues7 diapositives
ПРОГРАМА З БІОЛОГІЇ для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Р... par
ПРОГРАМА З БІОЛОГІЇ для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Р...ПРОГРАМА З БІОЛОГІЇ для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Р...
ПРОГРАМА З БІОЛОГІЇ для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Р...Наталья Полищук
2.8K vues15 diapositives

Tendances(18)

програма зно par natalibio
програма знопрограма зно
програма зно
natalibio1.5K vues
Біологія (7–9 класи) Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закл... par Elena Lubaikina
Біологія (7–9 класи) Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закл...Біологія (7–9 класи) Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закл...
Біологія (7–9 класи) Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закл...
Elena Lubaikina3.3K vues
Навчальна програма з біології та природознав. par yanaanya
Навчальна програма з біології та природознав.Навчальна програма з біології та природознав.
Навчальна програма з біології та природознав.
yanaanya13K vues
методичн рекомендац _ знз-2016-2017 на сайт par ltasenko
методичн рекомендац _ знз-2016-2017 на сайтметодичн рекомендац _ знз-2016-2017 на сайт
методичн рекомендац _ знз-2016-2017 на сайт
ltasenko200 vues
ПРОГРАМА З БІОЛОГІЇ для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Р... par Наталья Полищук
ПРОГРАМА З БІОЛОГІЇ для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Р...ПРОГРАМА З БІОЛОГІЇ для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Р...
ПРОГРАМА З БІОЛОГІЇ для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Р...
міністерство освіти і науки україни par nosnatali2014
міністерство освіти і науки україниміністерство освіти і науки україни
міністерство освіти і науки україни
nosnatali20141.9K vues
Біологія. Навчальні програми для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних зак... par Elena Lubaikina
Біологія. Навчальні програми для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних зак...Біологія. Навчальні програми для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних зак...
Біологія. Навчальні програми для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних зак...
Elena Lubaikina382 vues
Про вивчення біології, природознавства та екології , природничих дисциплін у ... par Наталья Полищук
Про вивчення біології, природознавства та екології , природничих дисциплін у ...Про вивчення біології, природознавства та екології , природничих дисциплін у ...
Про вивчення біології, природознавства та екології , природничих дисциплін у ...
Біологія (6–9 класи) Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закл... par Elena Lubaikina
Біологія (6–9 класи) Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закл...Біологія (6–9 класи) Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закл...
Біологія (6–9 класи) Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закл...
Elena Lubaikina1.2K vues
Програма з природознавства для 5 класів загальноосвітніх середніх шкіл par Наталья Полищук
Програма з природознавства для 5 класів загальноосвітніх середніх шкілПрограма з природознавства для 5 класів загальноосвітніх середніх шкіл
Програма з природознавства для 5 класів загальноосвітніх середніх шкіл
9 par 9klas
99
9
9klas41.2K vues
Programa biology par natalibio
Programa biologyPrograma biology
Programa biology
natalibio2.1K vues
Навчальна програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (за но... par Dima Koronivskyi
Навчальна програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (за но...Навчальна програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (за но...
Навчальна програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (за но...
Dima Koronivskyi287 vues
екологічна культура par natalibio
екологічна культураекологічна культура
екологічна культура
natalibio1.4K vues
Методична розробка інтегрованого заняття " Пластиди та фотосинтез" par Olena Коленченко
Методична розробка інтегрованого заняття " Пластиди та фотосинтез"Методична розробка інтегрованого заняття " Пластиди та фотосинтез"
Методична розробка інтегрованого заняття " Пластиди та фотосинтез"

En vedette

Способи і умови застосування методів проблемно-розвивального навчання par
Способи і умови застосування методів проблемно-розвивального навчанняСпособи і умови застосування методів проблемно-розвивального навчання
Способи і умови застосування методів проблемно-розвивального навчанняElena Lubaikina
260 vues6 diapositives
Загрязнение окружающей среды при переработке углеводородного сырья par
Загрязнение окружающей среды при переработке углеводородного сырья Загрязнение окружающей среды при переработке углеводородного сырья
Загрязнение окружающей среды при переработке углеводородного сырья Elena Lubaikina
919 vues10 diapositives
Презентация на тему: Биология: предмет, задачи, методы исследования par
Презентация на тему: Биология: предмет, задачи, методы исследованияПрезентация на тему: Биология: предмет, задачи, методы исследования
Презентация на тему: Биология: предмет, задачи, методы исследования2berkas
3.9K vues29 diapositives
Правила особистої гігієни par
Правила особистої гігієниПравила особистої гігієни
Правила особистої гігієниElena Lubaikina
425 vues7 diapositives
общество и природа par
общество и природаобщество и природа
общество и природаistoriya102rus
599 vues10 diapositives
Біологія. Конспект уроку. 8 клас par
Біологія. Конспект уроку. 8 класБіологія. Конспект уроку. 8 клас
Біологія. Конспект уроку. 8 класElena Lubaikina
763 vues4 diapositives

En vedette(20)

Способи і умови застосування методів проблемно-розвивального навчання par Elena Lubaikina
Способи і умови застосування методів проблемно-розвивального навчанняСпособи і умови застосування методів проблемно-розвивального навчання
Способи і умови застосування методів проблемно-розвивального навчання
Elena Lubaikina260 vues
Загрязнение окружающей среды при переработке углеводородного сырья par Elena Lubaikina
Загрязнение окружающей среды при переработке углеводородного сырья Загрязнение окружающей среды при переработке углеводородного сырья
Загрязнение окружающей среды при переработке углеводородного сырья
Elena Lubaikina919 vues
Презентация на тему: Биология: предмет, задачи, методы исследования par 2berkas
Презентация на тему: Биология: предмет, задачи, методы исследованияПрезентация на тему: Биология: предмет, задачи, методы исследования
Презентация на тему: Биология: предмет, задачи, методы исследования
2berkas3.9K vues
Правила особистої гігієни par Elena Lubaikina
Правила особистої гігієниПравила особистої гігієни
Правила особистої гігієни
Elena Lubaikina425 vues
общество и природа par istoriya102rus
общество и природаобщество и природа
общество и природа
istoriya102rus599 vues
Біологія. Конспект уроку. 8 клас par Elena Lubaikina
Біологія. Конспект уроку. 8 класБіологія. Конспект уроку. 8 клас
Біологія. Конспект уроку. 8 клас
Elena Lubaikina763 vues
Сучасні вимоги до уроку в світлі положень «Закону про освіту», « Національної... par Elena Lubaikina
Сучасні вимоги до уроку в світлі положень «Закону про освіту», « Національної...Сучасні вимоги до уроку в світлі положень «Закону про освіту», « Національної...
Сучасні вимоги до уроку в світлі положень «Закону про освіту», « Національної...
Elena Lubaikina451 vues
Урок з основ здоров'я. 6 клас. Особиста гігієна. par Elena Lubaikina
Урок з основ здоров'я. 6 клас. Особиста гігієна. Урок з основ здоров'я. 6 клас. Особиста гігієна.
Урок з основ здоров'я. 6 клас. Особиста гігієна.
Elena Lubaikina1.1K vues
Биология-->Двудольные растения par Arishka
Биология-->Двудольные растенияБиология-->Двудольные растения
Биология-->Двудольные растения
Arishka 1.3K vues
Програма зовнішнього незалежного оцінювання з біології par Elena Lubaikina
Програма зовнішнього незалежного оцінювання з біологіїПрограма зовнішнього незалежного оцінювання з біології
Програма зовнішнього незалежного оцінювання з біології
Elena Lubaikina87 vues
Біотехнології. Генна інженерія par Elena Lubaikina
Біотехнології. Генна інженеріяБіотехнології. Генна інженерія
Біотехнології. Генна інженерія
Elena Lubaikina296 vues
Впровадження іноваційних технологій та ІКТ-технологій на уроках хімії як один... par Elena Lubaikina
Впровадження іноваційних технологій та ІКТ-технологій на уроках хімії як один...Впровадження іноваційних технологій та ІКТ-технологій на уроках хімії як один...
Впровадження іноваційних технологій та ІКТ-технологій на уроках хімії як один...
Elena Lubaikina4.2K vues
Урок біології "Будова статевих органів" par Elena Lubaikina
Урок біології "Будова статевих органів"Урок біології "Будова статевих органів"
Урок біології "Будова статевих органів"
Elena Lubaikina3.6K vues
Конспект уроку. Біологія. 9 клас par Elena Lubaikina
Конспект уроку. Біологія. 9 класКонспект уроку. Біологія. 9 клас
Конспект уроку. Біологія. 9 клас
Elena Lubaikina2.7K vues
Урок біології у 6 класі на тему: « Стебло – осьова частина пагона» par Elena Lubaikina
Урок біології у 6 класі на тему: « Стебло – осьова частина пагона»Урок біології у 6 класі на тему: « Стебло – осьова частина пагона»
Урок біології у 6 класі на тему: « Стебло – осьова частина пагона»
Elena Lubaikina4.9K vues
Урок биологии в 8 классе на тему: «Зрительная сенсорная система. Строение и... par Elena Lubaikina
 Урок биологии в 8 классе на тему: «Зрительная сенсорная система. Строение и... Урок биологии в 8 классе на тему: «Зрительная сенсорная система. Строение и...
Урок биологии в 8 классе на тему: «Зрительная сенсорная система. Строение и...
Elena Lubaikina1.9K vues
Проблема домінування та вожацтва у тварин як передумова виникнення лідерства ... par Elena Lubaikina
Проблема домінування та вожацтва у тварин як передумова виникнення лідерства ...Проблема домінування та вожацтва у тварин як передумова виникнення лідерства ...
Проблема домінування та вожацтва у тварин як передумова виникнення лідерства ...
Elena Lubaikina201 vues
Проблема домінування і вожацтва par Elena Lubaikina
Проблема домінування і вожацтва Проблема домінування і вожацтва
Проблема домінування і вожацтва
Elena Lubaikina390 vues
Вплив факторів навколишнього середовища на виникнення алергічних реакцій par Elena Lubaikina
Вплив факторів навколишнього середовища на виникнення алергічних реакційВплив факторів навколишнього середовища на виникнення алергічних реакцій
Вплив факторів навколишнього середовища на виникнення алергічних реакцій
Elena Lubaikina1.9K vues

Similaire à Методичні рекомендації щодо викладання біології у 2016-2017 навчальному році

2016 2017-160821135625 (1) par
2016 2017-160821135625 (1)2016 2017-160821135625 (1)
2016 2017-160821135625 (1)Olga Mospan
53 vues7 diapositives
Навчальні програми з біології, дійсні тільки для 9 класу у 2016-2017 рік par
Навчальні програми з біології, дійсні тільки для 9 класу у 2016-2017 рікНавчальні програми з біології, дійсні тільки для 9 класу у 2016-2017 рік
Навчальні програми з біології, дійсні тільки для 9 класу у 2016-2017 рікНаталья Полищук
749 vues34 diapositives
програма 10 академ par
програма 10 академпрограма 10 академ
програма 10 академnatalibio
906 vues17 diapositives
Mon par
MonMon
Monrmk-resh
96 vues7 diapositives
Programa biology par
Programa biologyPrograma biology
Programa biologyNila Luchkova
540 vues42 diapositives
Biology st-16-161108132649 par
Biology st-16-161108132649Biology st-16-161108132649
Biology st-16-161108132649NosovaNatasha
118 vues15 diapositives

Similaire à Методичні рекомендації щодо викладання біології у 2016-2017 навчальному році(20)

2016 2017-160821135625 (1) par Olga Mospan
2016 2017-160821135625 (1)2016 2017-160821135625 (1)
2016 2017-160821135625 (1)
Olga Mospan53 vues
Навчальні програми з біології, дійсні тільки для 9 класу у 2016-2017 рік par Наталья Полищук
Навчальні програми з біології, дійсні тільки для 9 класу у 2016-2017 рікНавчальні програми з біології, дійсні тільки для 9 класу у 2016-2017 рік
Навчальні програми з біології, дійсні тільки для 9 класу у 2016-2017 рік
програма 10 академ par natalibio
програма 10 академпрограма 10 академ
програма 10 академ
natalibio906 vues
міністерство освіти і науки україни par nosnatali2014
міністерство освіти і науки україниміністерство освіти і науки україни
міністерство освіти і науки україни
nosnatali20141.3K vues
Біологія. Навчальні програми для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних зак... par Elena Lubaikina
Біологія. Навчальні програми для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних зак...Біологія. Навчальні програми для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних зак...
Біологія. Навчальні програми для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних зак...
Elena Lubaikina156 vues
Praktichni zasadi_zdorovogho_sposobu_zhittia_na_uroka par Andrey1977
Praktichni zasadi_zdorovogho_sposobu_zhittia_na_urokaPraktichni zasadi_zdorovogho_sposobu_zhittia_na_uroka
Praktichni zasadi_zdorovogho_sposobu_zhittia_na_uroka
Andrey1977122 vues
abetka-biologia-11-kl-2019.pdf par ssuser59c0a2
abetka-biologia-11-kl-2019.pdfabetka-biologia-11-kl-2019.pdf
abetka-biologia-11-kl-2019.pdf
ssuser59c0a2963 vues
5 6 природ-шматько_пособ_2007_укр par Aira_Roo
5 6 природ-шматько_пособ_2007_укр5 6 природ-шматько_пособ_2007_укр
5 6 природ-шматько_пособ_2007_укр
Aira_Roo200 vues
Фізика 8-9 класи. (за новим Державним стандартом базової і повної загальної с... par Ирина Кононихина
Фізика 8-9 класи. (за новим Державним стандартом базової і повної загальної с...Фізика 8-9 класи. (за новим Державним стандартом базової і повної загальної с...
Фізика 8-9 класи. (за новим Державним стандартом базової і повної загальної с...
8 klas biologija_strashko_2016 par UA7009
8 klas biologija_strashko_20168 klas biologija_strashko_2016
8 klas biologija_strashko_2016
UA700920 vues

Dernier

Новий Державний стандарт базової серердньої освіти.pdf par
Новий Державний стандарт базової серердньої освіти.pdfНовий Державний стандарт базової серердньої освіти.pdf
Новий Державний стандарт базової серердньої освіти.pdfolha1koval
36 vues12 diapositives
9 ціннісних орієнтирів.pdf par
9 ціннісних орієнтирів.pdf9 ціннісних орієнтирів.pdf
9 ціннісних орієнтирів.pdfolha1koval
35 vues1 diapositive
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" par
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Andrii Kopp
9 vues14 diapositives
ЗУ.pdf par
ЗУ.pdfЗУ.pdf
ЗУ.pdfssuser7541ef1
6 vues6 diapositives
Фіз-ра.pdf par
Фіз-ра.pdfФіз-ра.pdf
Фіз-ра.pdfssuser7541ef1
22 vues15 diapositives
vidatki 01-10.2023.pdf par
vidatki 01-10.2023.pdfvidatki 01-10.2023.pdf
vidatki 01-10.2023.pdfschool_inform72
8 vues3 diapositives

Dernier(19)

Новий Державний стандарт базової серердньої освіти.pdf par olha1koval
Новий Державний стандарт базової серердньої освіти.pdfНовий Державний стандарт базової серердньої освіти.pdf
Новий Державний стандарт базової серердньої освіти.pdf
olha1koval36 vues
9 ціннісних орієнтирів.pdf par olha1koval
9 ціннісних орієнтирів.pdf9 ціннісних орієнтирів.pdf
9 ціннісних орієнтирів.pdf
olha1koval35 vues
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" par Andrii Kopp
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp9 vues
Методичний річний 23-24.doc par home
Методичний річний 23-24.docМетодичний річний 23-24.doc
Методичний річний 23-24.doc
home14 vues
структура МР 23-24.pptx par home
структура МР 23-24.pptxструктура МР 23-24.pptx
структура МР 23-24.pptx
home5 vues
НУШ 4 наскрізні змістові лінії.pdf par olha1koval
НУШ   4 наскрізні змістові лінії.pdfНУШ   4 наскрізні змістові лінії.pdf
НУШ 4 наскрізні змістові лінії.pdf
olha1koval12 vues
«Жив і працював для Університету» par ihorsadovskyi
«Жив і працював для Університету»«Жив і працював для Університету»
«Жив і працював для Університету»
ihorsadovskyi5 vues
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... par tetiana1958
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
tetiana195854 vues
11 компетентностей НУШ.pdf par olha1koval
11 компетентностей НУШ.pdf11 компетентностей НУШ.pdf
11 компетентностей НУШ.pdf
olha1koval34 vues
Академічна доброчесність par tetiana1958
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесність
tetiana195856 vues
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" par Andrii Kopp
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp6 vues
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти par tetiana1958
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти
tetiana195839 vues

Методичні рекомендації щодо викладання біології у 2016-2017 навчальному році

 • 1. Методичні рекомендації щодо викладання біології у 2016-2017 навчальному році Підготувала: вчитель біології І категорії НВК «Якимівська гімназія» Любайкіна О.О. 2016
 • 2. У 2016/2017 навчальному році біологія в загальноосвітніх навчальних закладах вивчатиметься за такими навчальними програмами: 6-8 класи - Програма з біології для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства №664 від 06.06 2012 р. зі змінами, затвердженими наказом Міністерства № 585 від 29.05.2015 № 585 (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html); 8 класи з поглибленим вивченням біології, затверджена наказом Міністерства № 664 від 06.06 2012 р.; 9 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. – 97 с.; 9 класи з поглибленим вивченням біології – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням біології // Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу. – К.: Вікторія, 2009. – 102 с.; 10-11 класи – Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень. – Тернопіль: Мандрівець, 2011. – 128 с.; Програми факультативів та курсів за вибором з біології та екології, рекомендовані Міністерством для використання у загальноосвітніх навчальних закладах: 7 – 11 класи – Збірник навчальних програм курсів за вибором та факультативів з біології для допрофільної підготовки та профільного навчання. – Кам’янець- Подільський: Аксіома, 2009, 2014. – 246 с.; 5 – 9 класи - Збірник навчальних програм екологічного напрямку (І частина) для організації допрофільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Програми позбавлені поурочного поділу, вчителі можуть самостійно обирати послідовність розкриття навчального матеріалу в межах окремої теми, але так, щоб не порушувалась логіка його викладу, змінювати орієнтовну кількість годин, передбачених програмами для вивчення тем або розділів, та час проведення шкільних екскурсій, використовуючи для цього резервні години або години навчальної практики. Особливості вивчення біології у 2016/2017 навчальному році пов’язані з тим, що курс «Біологія людини» вивчатимуть одночасно як учні 8-х, так і учні 9-х класів, але за різними навчальними програмами, що відрізняються структурою і підходами до вивчення біології людини. Основна концептуальна ідея нової навчальної програми базується на реалізації функціонального підходу до розкриття знань про людину: вивчення функції, а потім – будови, що сприяє формуванню поняття про організм людини як цілісну систему, створює проблемну ситуацію як він живе? та потребу в її розв'язуванні (встановлення причинно-наслідкових зв'язків). Тому рекомендується більше уваги приділяти вивченню процесів життєдіяльності, притаманних організму людини, щоб показати системність його організації, функціонування в умовах соціального середовища, і зорієнтувати учнів на здоровий спосіб життя, забезпечити їх базову валеологічну підготовку. Обов’язковим є дотримання принципів єдності будови і функції та послідовності при формуванні анатомічних та фізіологічних знань у темах всього курсу. Варто зазначити, що рівень і глибина засвоєння фізіологічних та анатомічних понять мають відповідати віковим можливостям учнів, не переобтяжувати надмірною інформацією і тим самим не знижувати інтерес до пізнання природи.
 • 3. Здоров’язбережувальна лінія нової навчальної програми є наскрізною і відображена системно в усіх її темах. Це покладає особливу роль на курс біології 8 класу у формуванні здоров'язбережувальної компетентності та пояснює структуру і логіку розміщення тем. Так, вивчення «Обміну речовин та перетворення енергії в організмі людини» передує вивченню теми «Травлення». «Дихання» темі «Транспорт речовин», «Розмноження та розвиток людини» темі «Вища нервова діяльність». Вивчення процесів життєдіяльності людського організму у такий спосіб спрямований на формування переконань у необхідності відповідального ставлення до власного здоров'я через оволодіння знаннями про здоров'я до усвідомлення залежності процесів життєдіяльності і здоров'я людини від природних і соціальних факторів. У «Вступі» продовжується формування загальнобіологічних понять: клітина, тканина, організм. Звертаємо увагу учителів на те, що у першій темі вивчаються тільки ввідні поняття про регуляторні системи організму людини, що необхідно для вивчення функціональних систем організму і без чого неможливо сформувати в учнів поняття про функціонування організму людини як цілісної системи. У наступних темах поняття про організм людини як цілісну систему наповнюється конкретним змістом про функції та будову окремих органів та систем організму людини. За даними сучасної гістології тканини поділяють на чотири морфофункціональні групи: епітелії, тканини внутрішнього середовища, м'язові та нервова. Тому поняття сполучні тканини доцільно розширити поняттям тканини внутрішнього середовища, яке більш повно відповідає їх будові, локалізації та виконуваним функціям. До теми включено лабораторне дослідження «Ознайомлення з препаратами тканин людини», яке вимагає від учнів лише вміння розпізнавати. Мікроскопічне дослідження тканин здійснюється у темах «Транспорт речовин», «Опора та рух». У наступних темах поглиблюються знання учнів про процеси життєдіяльності та їх значення для організму, формування яких здійснювалось в курсі біології 7 класу. Розглядаються найбільш загальні закономірності функціонування людського організму з акцентом на функціональному значенні органів та фізіологічних систем у забезпеченні основних процесів життєдіяльності. Розвиток понять про зв’язок організму з зовнішнім середовищем реалізується в процесі вивчення тем «Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Нервова система» та «Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Сенсорні системи» під час виконання лабораторних досліджень та самостійного дослідницького практикуму в межах тем. Доцільність структурування навчального матеріалу обґрунтовується тим, що опанування поняттями фізіології нервової системи в учнів викликає труднощі і, з огляду на це, оптимальним є поступове формування їх впродовж вивчення попередніх тем. З іншого боку, засвоєння поняття регуляторної функції нервової системи значно полегшує засвоєння основних понять теми «Регуляція функцій організму». У темі «Вища нервова діяльність» розкривається соціальна сутність людини, психофізіологічні особливості її поведінки, діяльності, якостей особистості. Формування поняття «вища нервова діяльність» здйснюється у порівнянні вищої нервової діяльності людини і тварин і важлива для профілактики шкідливих звичок. Педагогічний досвід викладання навчального матеріалу теми засвідчує про труднощі засвоєння його учнями. З огляду на це, доцільно теоретичні положення розкривати вдаючись до прикладів з життя відомих людей, співпрацювати з психологами навчального закладу та використовувати загальноприйняті психодіагностичні методики, життєвий досвід учнів,
 • 4. міжпредметні зв'язки, нестандартні уроки. Звертаємо увагу, що поняття про ретикулярну формацію мозку і рівні сприйняття інформації з програми вилучено. Виокремлення теми «Регуляція функцій організму» з блоку знань про регуляційні системи має дидактичне значення в узагальненні про нервово-гуморальну регуляцію як основу цілісності організму. Поняття про гіпоталамо-гіпофізарну систему організму з програми вилучено. Розкриваючи зміст теми «Розмноження та розвиток людини», учителю важливо спрямувати зусилля на формування поняття розвиток людського організму від процесу формування статевих клітин до природної смерті, акцентувати увагу школярів на ролі ендокринної системи в регуляції гаметогенезу, овуляції, вагітності, постембріонального розвитку людини. Для розвитку пізнавального інтересу та розуміння умов, що необхідні для народження здорової дитини, необхідно розкрити вплив факторів середовища та спосіб життя батьків на розвиток плода; необхідності збереження репродуктивного здоров’я для збереження чисельності людської популяції. Оптимальному засвоєнню учнями навчального матеріалу сприятимуть лабораторні дослідження і дослідницький практикум, які орієнтують учнів на активне пізнання властивостей організму людини, організацію самоспостережень, профілактику захворювань. Поглиблене вивчення біології одна із форм поглибленої підготовки учнів на завершальному етапі основної школи, яка спрямована на розвиток в учнів біологічних здібностей, формування стійкого інтересу як до предмета зокрема, так і до біології взагалі, створення основи для свідомого вибору професії, пов'язаної з використанням біологічних знань. У зміст програми включено тему «Адаптація і виживання людини за екстремальних умов», спрямовану на поглиблення знань учнів про фактори навколишнього середовища та про взаємодію організму з навколишнім середовищем на прикладі організму людини. Практична спрямованість програми забезпечується збільшеною кількістю лабораторних і практичних робіт. Особливе місце у навчальному процесі відводиться дослідам, спостереженням, які рекомендується проводити не тільки на уроках, а й вдома, на екскурсіях, під час практики. Біологічні експерименти та демонстрації мають знайомити учнів з методами дослідження природи, розвивати навички самостійної роботи та спостережливості, зацікавлювати до вивчення біології. У процесі вивчення біології людини важливо продовжувати розвивати пізнавальний інтерес у школярів, пропонуючи самостійну роботу з різними джерелами інформації: науково-популярною літературою, відеоматеріалами, ресурсами Інтернету тощо. Позитивно мотивують навчальну діяльність школярів і методи навчання такі як: розв’язання проблемних завдань, створення міні-проектів. Упровадження компетентнісного підходу зумовлює використання завдань, виконуючи які, учні зможуть навчитись застосовувати знання у нетипових ситуаціях, розв’язувати завдання, що пов’язані з власною життєдіяльністю, навчитись формулювати оцінні судження щодо себе як соціальної істоти. Матеріали для підготовки уроків і занять висвітлено на сторінках педагогічної методичної преси: у журналах «Біологія і хімія в рідній школі» (видавництво «Педагогічна преса»), «Біологія. Шкільний світ», «Біологія» (видавнича група «Основа») тощо. Оцінювання навчальних досягнень учнів 6-8 класів здійснюється відповідно до орієнтовних вимог оцінювання, затверджених наказом МОН України від 21.08.2013 №
 • 5. 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів з базових дисциплін у системі загальної середньої освіти». Оцінювання навчальних досягнень учнів 9-11 класів здійснюється відповідно до орієнтовних вимог оцінювання, затверджених наказом МОН України від 30.08.2011 № 996 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти». Чинними залишаються методичні рекомендації щодо організації навчально- виховного процесу з природознавства у 5-х класах (лист МОН України від 24.05.2013 № 1/9-368 «Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі»), з біології у 6-7-х класах (додаток 1 відповідно до листів МОН України від 01.07.2014 № 1/9-343 «Педагогічні особливості навчання учнів у шостих класах», від 20.06.2015 № 1/9-305 «Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році»), з біології у 9-11-х класах, з екології у 11-х класах залишаються актуальними методичні рекомендації Міністерства щодо організації навчально-виховного процесу і вивчення базових дисциплін попередніх років.