Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Почетна-презентација-Негователи.pptx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 10 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Почетна-презентација-Негователи.pptx

  1. 1. НЕГОВАТЕЛ/КА ЗА ПОМОШ И НЕГА НА СТАРИ ЛИЦА И ЛИЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ
  2. 2. • Главна цел на програмата е кандидатот да стекне знаења, вештини и компетенции за давање на помош и нега на лица кои поради возраст, хронични болести, попреченост и др. причини се во состојба на изнемоштеност и неможност да се грижат за себе. Услугите се од различна природа и форма и ја заменуваат институционалната грижа и другите форми на организирана грижа. • Програмата е составена од 3 области/ модули кои треба да обезбедат знаења и вештини кај кандидатот кој ќе ја следи оваа програма и по нејзиното завршување ќе биде оспособен да ги извршува следните работи: • 1. Работи ефективно, комуницира и дава психо- социјална поддршка • 2. Помага во домот на стари и немоќни лица и лица со попреченост • 3. Негува и помага во унапредување на здравје и заштита од болести • Реализацијата на програмата се одвива преку теоретски и практичен дел. Стручно-теоретските содржини ќе се реализираат во училница/кабинет.
  3. 3. • Практичната обука на работно место се изведува во домови за сместување на стари лица или други установи и институции • Времетраењето на програмата е 250 часа од кои 115 часа се теорија, 135 часа се практична обука. • Периодот на реализација на Програмата е 3 месеци. • По успешно завршување на програмата и со положен завршен испит кандидатот се стекнува со сертификат „ Негувател/ка за помош и нега на стари лица и лица со попреченост“.
  4. 4. • Модул 1: Работи ефективно, комуницира и дава психосоцијална поддршка во домот (социјален работник и специјален едукатор) • 1.Координација, подготовка на планот и приоритети за работа • 2.Знае, препознава и превенира стрес и стерсни ситуации • 3.Поседува основни знаења за системот за социјална заштита • 4.Применува вербална и невербална комуникација • 5.Практикува тимска работа и знае да се справува со конфликтни ситуации • 6. Основни познавања и видови на попреченост, видови помагала и нивна примена
  5. 5. • Модул 2:Помага во домот на стари и немоќни лица и лица со попреченост (доктор и медицинска сестра • 1.Помага во одржување на лична хигиена и асистира при секојдневни активности на корисникот • 2.Одржува хигиена во домот и се грижи за микро условите • 3.Пружа помош во исхрана на корисникот • 4.Помош и поддршка при користење и одржување на помагала наменети за поддршка на немоќни лица
  6. 6. • Модул 3.Негува и помага во унапредување на здравјето и заштита од болести (доктор и медицинска сестра 1.Животен развој на човекот 2.Вообичаени болести и компликации 3.Поседува основни знаења за мерење на витални параметри 4. Основни познавања за укажување на прва помош
  7. 7. • Секогаш почитувајте ги мерките против Ковид-19 ЗАДОЛЖИТЕЛНО НОСЕЊЕ НА МАСКИ МЕРЕЊЕ НА ТЕМПЕРАТУРА ДЕЗИНФЕКЦИЈА ПОПОЛНУВАЊЕ АНКЕТЕН ЛИСТ ЗА КОВИД Во Општинската организација на ЦК Делчево за време на пауза ќе добивате кафе и освежителни пијалоци. Секогаш да се почитува хигиената во организацијата
  8. 8. • Начин на проверка на стекнати знаења • После секој завршен модул се полага писмен тест • После завршување на Модул 3 се организира - Завршен испит А) писмен дел Б) усмен дел *Се здобивате со државен сертификат
  9. 9. Ви благодариме на вниманието !!! ВИ ПОСАКУВАМЕ УСПЕШНА ОБУКА
  10. 10. • ВИ ПОСАКУВАМЕ УСПЕШНА ОБУКА

×