seo

Elham Gofranpoor
Elham Gofranpoorcomputer à nafisfile.com
.
‫استاد‬ ‫زیرنظر‬
‫جعفرنیا‬ ‫مهندس‬ ‫آقای‬ ‫جناب‬
‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫اهمیت‬
•‫موفق‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫عامل‬ ‫سه‬ ‫دارند‬ ‫الکترونیک‬ ‫درتجارت‬ ‫ای‬ ‫تجربه‬ ‫کسانیکه‬‫در‬ ‫یت‬
‫میدانند‬ ‫ضروری‬ ‫تجارت‬ ‫دنیای‬:
•‫سایت‬ ‫به‬ ‫بیننده‬ ‫آوردن‬
•‫سایت‬ ‫به‬ ‫بیننده‬ ‫آوردن‬
•‫سایت‬ ‫به‬ ‫بیننده‬ ‫آوردن‬
‫آمار‬
•‫هست‬ ‫ایمیل‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫محبوب‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫فعالیت‬ ‫دومین‬ ‫جستجو‬.
•3%‫شان‬ ‫عالقه‬ ‫مورد‬ ‫سایت‬ ‫یافتن‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫از‬ ‫خریداران‬
‫میکنند‬ ‫استفاده‬.
•57%‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫جستجو‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫اینترنت‬ ‫کابران‬45%‫برای‬ ‫جستجوها‬ ‫این‬
‫است‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫کاال‬.
•85%‫میشوند‬ ‫باعث‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫را‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫هدفمند‬ ‫ترافیک‬.
‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫عملکرد‬ ‫نحوه‬
Google
bot
indexer ranker
‫که‬ ‫خزنده‬ ‫ربات‬ ‫یک‬
‫میک‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫صفحات‬‫ند‬
‫بایگانی‬ ‫دراختیار‬ ‫و‬
‫میدهد‬ ‫قرار‬.
‫بخش‬ ‫دو‬ ‫شامل‬:
‫عنکبوتی‬
‫خزنده‬
‫جمع‬ ‫اطالعات‬ ‫تمام‬
‫گوگل‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫اوری‬
‫ایندک‬ ‫دراختیار‬ ‫بوت‬‫سر‬
‫قرارمیگیرد‬.
‫اطالعات‬ ‫بخش‬ ‫دراین‬
‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫ارسالی‬
‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫و‬
‫به‬ ‫و‬ ‫قرارمیگیرند‬
‫تق‬ ‫متفاوتی‬ ‫بخشهای‬‫سیم‬
‫میشوند‬ ‫بندی‬.
‫یک‬ ‫ی‬ ‫مرحله‬ ‫مهمترین‬
‫جستجوگراست‬ ‫موتور‬
‫الگور‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫که‬‫یتم‬
‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫کار‬ ‫خاص‬
‫انجام‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬
‫میدهد‬.
seo
‫سئو‬
‫سئو‬(SEO)‫عبارت‬ ‫مخفف‬Search Engine Optimization‫و‬ ‫است‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫معنی‬ ‫به‬
‫جست‬ ‫نتایج‬ ‫صفحات‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫رتبه‬ ‫ارتقاء‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فعالیتهایی‬ ‫مجموعه‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫منظور‬‫جو‬
(SERPs: Search Engine Result Pages)‫شود‬ ‫می‬.
‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫ترافی‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬ ‫های‬ ‫شاخه‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫همیشه‬‫ک‬
‫بسی‬ ‫علم‬ ‫این‬ ‫جدید‬ ‫ابعاد‬ ‫فراگیری‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫باید‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫لذا‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫جذب‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫هدفمند‬،‫پولساز‬ ‫ار‬
‫شویم‬ ‫قائل‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫اهمیت‬.
‫ت‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬ ‫بخشهای‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫واند‬
‫کند‬ ‫هدایت‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ترافیک‬ ‫هدفمندترین‬.
seo
‫است؟‬ ‫مهم‬ ‫سئو‬ ‫چرا‬
‫میک‬ ‫دعوت‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫مشتری‬ ‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫برتربودن‬‫ند‬.
91%‫میکنند‬ ‫استفاده‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫از‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬.
73%‫میشود‬ ‫آغاز‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫ی‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫آنالین‬ ‫معامالت‬.
3.5‫این‬ ‫واقعیت‬ ‫اما‬ ،‫هستند‬ ‫پول‬ ‫برسر‬ ‫رقابت‬ ‫درحال‬ ‫باهم‬ ‫وبسایت‬ ‫بیلیون‬‫که‬ ‫ست‬
‫رسند‬ ‫می‬ ‫اول‬ ‫ی‬ ‫صفح‬ ‫به‬ ‫درصد‬ ‫ازیک‬ ‫کسری‬ ‫فقط‬.
‫دارند؟‬ ‫احتیاج‬ ‫سئو‬ ‫به‬ ‫کسانی‬ ‫چه‬
‫صفحات‬ ‫باید‬ ،‫میکند‬ ‫حرکت‬ ‫بازرگانی‬ ‫و‬ ‫تجارت‬ ‫سوی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هروبسایتی‬‫خود‬ ‫وب‬
‫کند‬ ‫بهینه‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫برای‬ ‫را‬.
‫داده‬ ‫نشان‬ ‫مطالعات‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫اینترنتی‬ ‫کاربران‬ ‫جذب‬ ‫وبسایت‬ ‫یک‬ ‫نهایی‬ ‫هدف‬‫که‬
‫ج‬ ‫موتورای‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫وبسایتها‬ ‫اینترنتیف‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫عظیمی‬ ‫ی‬ ‫پهنه‬‫ستجو‬
‫اند‬ ‫کرده‬ ‫پیدا‬.
‫انواع‬‫بهینه‬‫سایت‬ ‫سازی‬
• on-page optimization
•‫بهی‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫صفحات‬ ‫و‬ ‫کدها‬ ‫روی‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫فعالیتهای‬ ‫کلیه‬‫نه‬
‫میگیرد‬ ‫قرار‬ ‫دسته‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬.
• off-page optimization
•‫انجام‬ ‫شما‬ ‫وب‬ ‫صفحه‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫فعالیتهای‬ ‫تمام‬ ‫منظور‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫مربوط‬ ‫شما‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫بک‬ ‫به‬ ً‫ا‬‫عمدت‬ ‫و‬ ‫گرفته‬.
on-page optimization
*‫تعریف‬‫تایتل‬ ‫تگ‬
*‫تعریف‬‫توصیف‬ ‫تگ‬ ‫متا‬‫یا‬description meta tag
‫تگ‬ ‫تعریف‬ h1 *
*‫به‬‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫بردن‬ ‫کار‬‫متن‬
*‫به‬‫ها‬ ‫برچسب‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫بردن‬ ‫کار‬
*‫به‬‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫بردن‬ ‫کار‬alt tag‫و‬title‫ها‬ ‫عکس‬
*‫بهینه‬‫سایت‬ ‫بهتر‬ ‫لود‬ ‫برای‬ ‫کدها‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬
*bold،underline‫و‬italic‫متن‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫کردن‬
off-page optimization
‫اینکه‬‫دا‬ ‫خواهد‬ ‫سایت‬ ‫رتبه‬ ‫در‬ ‫باالیی‬ ‫بسیار‬ ‫اهمیت‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫لینک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫چطور‬ ،‫کسی‬ ‫چه‬‫شت‬.
‫برای‬‫لینک‬ ‫بک‬‫و‬‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫نظر‬ ‫مد‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫نکات‬ ‫آن‬ ‫اهمیت‬:
*‫چه‬‫میدهند‬ ‫لینک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫سایتهایی‬.
*‫تعداد‬‫دهند‬ ‫می‬ ‫لینک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫سایتهایی‬.
*‫پیج‬‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫لینک‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫صفحه‬ ‫رنک‬.
*‫تایتل‬‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫لینک‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫صفحه‬.
*‫متن‬‫لینک‬ ‫کلیک‬ ‫قابل‬ ‫بخش‬. (anchor text)
*‫تعداد‬‫است‬ ‫داده‬ ‫لینک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫لینکهای‬ ‫نوع‬ ‫و‬.
*‫تعداد‬‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫لینک‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫صفحه‬ ‫خروجی‬ ‫لینکهای‬.
*‫تعداد‬‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫لینک‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫صفحه‬ ‫لینکهای‬ ‫کل‬.
*‫میزان‬‫است‬ ‫داده‬ ‫لینک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫سایتی‬ ‫وب‬ ‫اعتبار‬.
*IP‫است‬ ‫داده‬ ‫لینک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫سایتی‬ ‫سرور‬.
‫الگوریتم‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫گفت‬ ‫سخن‬ ‫آنها‬ ‫درباره‬ ‫اطمینان‬ ‫با‬ ‫نمیتوان‬ ‫هرگز‬ ‫که‬ ‫دیگر‬ ‫متعدد‬ ‫موارد‬ ‫و‬‫های‬
‫هستند‬ ‫محرمانه‬ ‫همیشه‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬.
‫نکته‬:
•‫س‬ ‫بهینه‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫که‬ ‫معتقدند‬ ‫بسیاری‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬‫سایت‬ ‫ازی‬
‫بر‬ ‫باید‬ ‫فقط‬off-page optimization‫این‬ ‫حقیقت‬ ‫اما‬ ‫باشد‬ ‫متمرکز‬
‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫هم‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اینها‬ ‫دوی‬ ‫هر‬ ‫موفقیت‬ ‫که‬ ‫است‬‫یعنی‬‫هم‬
on-page‫هم‬ ‫و‬off-page‫خاص‬ ‫و‬ ‫نادر‬ ‫موارد‬ ‫در‬ ‫مگر‬.
seo
seo
‫بیلدینگ‬ ‫لینک‬
‫لغوی‬ ‫معنی‬ ‫و‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬ ‫؟‬ ‫چیست‬ ‫بیلدینگ‬ ‫لینک‬link building ‫از‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫چندن‬ ‫که‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫لینک‬ ‫ساخت‬ ‫یعنی‬
‫می‬ ‫بندی‬ ‫تقسیم‬ ‫بخش‬ ‫چنیدن‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫کدوم‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫صفحه‬ ‫چگالی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫لینک‬ ‫فروش‬ ‫یا‬ ‫خارجی‬ ‫های‬ ‫لنک‬ ‫یا‬ ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫جمله‬
‫و‬ ‫کردن‬ ‫لینک‬ ‫درست‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫تشرحی‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫خواهیم‬ ‫صحبت‬ ‫بیشتر‬ ‫بیلدینگ‬ ‫لینک‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫حتما‬ ‫مبحث‬ ‫این‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫گردند‬
‫در‬ ‫مهم‬ ‫مبحث‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫کردن‬ ‫فکر‬ ‫منطقی‬‫کنیم‬ ‫می‬ ‫صحبت‬ ‫بیشتر‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫سئو‬-
‫داخلی‬ ‫های‬ ‫لینک‬:‫به‬ ‫مقاله‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کاربران‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫راهنمایی‬ ‫برای‬ ‫بخواهید‬ ‫نویسنده‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫شاید‬
‫یک‬ ‫شما‬ ‫پس‬ ‫کند‬ ‫دنبال‬ ‫بیشتری‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫مقاالت‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫درک‬ ‫را‬ ‫موضوع‬ ‫تر‬ ‫کامل‬ ‫کاربر‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫منقل‬ ‫دیگر‬ ‫ای‬ ‫صفحه‬
‫کردید‬ ‫درست‬ ‫داخلی‬ ‫لینک‬ ‫یک‬ ‫شما‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫ای‬ ‫صفحه‬ ‫یا‬ ‫دیگر‬ ‫مطالبی‬ ‫به‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫لینک‬ ‫را‬ ‫جمله‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫کلمه‬.
‫خارجی‬ ‫های‬ ‫لینک‬
‫اطالعات‬ ‫کاربر‬ ‫تا‬ ‫بدهید‬ ‫لینک‬ ‫دیگر‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫مطالب‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫نیاز‬ ‫مطلبی‬ ‫یا‬ ‫ای‬ ‫مقاله‬ ‫در‬ ‫بخواهید‬ ‫شما‬ ‫شاید‬
: ‫بیشتر‬‫کند‬ ‫دریافت‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫را‬
‫آید‬ ‫می‬ ‫پیش‬ ‫که‬ ‫مشکالتی‬
‫لینک‬ ‫فروش‬
‫ها‬ ‫لینک‬ ‫داپلیکیت‬
‫صفحه‬ ‫نداشتن‬ ‫ارزش‬
‫ترافیک‬ ‫انتقال‬
seo
‫یا‬ ‫عنوان‬ ‫تگ‬title‫چیست؟‬
‫موت‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫کاربر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مربوطه‬ ‫صفحه‬ ‫موضوع‬ ،‫عنوان‬ ‫تگ‬ ‫یا‬ ‫تایتل‬ ‫تگ‬‫ور‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫اعالم‬ ‫جستجو‬.‫قسمت‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫تایتل‬ ‫تگ‬<head>‫کد‬html‫قرار‬ ‫صفحه‬
‫گیرد‬.‫است‬ ‫الزامی‬ ‫صفحات‬ ‫تمام‬ ‫برای‬ ‫تایتل‬ ‫تگ‬ ‫داشتن‬.
‫تگ‬title‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫به‬:
<html>
<head>
<title>‫اینترنت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫درآمد‬ ‫کسب‬ ‫آموزش‬</title>
</head>
<body>
‫یا‬ ‫عنوان‬ ‫انتخاب‬ ‫روش‬title‫مناسب‬
•‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫نباید‬ ‫معموال‬ ،‫صفحات‬ ‫عنوان‬ ‫برای‬۸۰‫برد‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫کاراکتر‬.‫بیشتر‬
‫جستجو‬ ‫موتورهای‬‫عنوان‬ ‫تگ‬‫به‬ ‫را‬۵۰‫تا‬۸۰‫شکنند‬ ‫می‬ ‫کاراکتر‬.‫اگرچه‬
‫تا‬ ‫را‬ ‫عنوان‬۵۰‫یا‬۸۰‫را‬ ‫عنوان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫کوچک‬ ‫کاراکتر‬
‫بسازید‬ ‫مقدار‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کوچکتر‬.‫ک‬ ‫ترین‬ ‫صحیح‬ ‫و‬ ‫مختصرترین‬ ‫به‬ ‫شما‬‫کلیدی‬ ‫لمه‬
‫دارید‬ ‫نیاز‬ ،‫باشد‬ ‫روان‬ ‫که‬.
•‫بیش‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫چه‬ ‫بدانیم‬ ‫باید‬ ‫مناسب‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫برای‬‫شما‬ ‫سایت‬ ‫تر‬
‫میکند‬ ‫توصیف‬ ‫را‬.‫ا‬ ‫شده‬ ‫جستجو‬ ‫بار‬ ‫چند‬ ‫کلمه‬ ‫این‬ ‫دانست‬ ‫باید‬ ‫همچنین‬‫و‬ ‫ست‬
‫عبا‬ ‫این‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫در‬ ‫گرفتن‬ ‫قرار‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫چند‬ ‫اینکه‬‫هم‬ ‫با‬ ‫رت‬
‫میکنند‬ ‫رقابت‬.
•SEOElite،‫است‬ ‫مساله‬ ‫این‬ ‫فهمیدن‬ ‫برای‬ ‫راه‬ ‫بهترین‬Goodkeyword.com
‫است‬ ‫مفیدی‬ ‫کمک‬ ‫هم‬.
‫نمایش‬TITLE‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫عنوان‬ ‫یا‬
‫صورت‬ ‫در‬ ،‫دهد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫گوگل‬ ‫جستجوی‬ ‫موتور‬ ‫در‬ ‫جستجویی‬ ‫کاربری‬ ‫وقتی‬
‫اگ‬ ‫و‬ ‫دید‬ ‫خواهد‬ ‫را‬ ‫صفحه‬ ‫آن‬ ‫عنوان‬ ،‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫صفحه‬ ‫شدن‬ ‫ظاهر‬‫ر‬
‫به‬ ‫کلمات‬ ‫یا‬ ‫کلمه‬ ‫آن‬ ،‫باشد‬ ‫کاربر‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫جستجو‬ ‫کلمه‬ ‫حاوی‬ ‫عنوان‬
‫صورت‬bold‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬.
‫در‬ ‫صفحه‬ ‫موضوع‬ ‫درباره‬ ‫پرکاربرد‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫وجود‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫همچنین‬
‫یا‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ،‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫بر‬ ‫کلیک‬ ‫شانس‬ ،‫آن‬ ‫عنوان‬‫بد‬.
‫باشد‬ ‫شما‬ ‫بیزینس‬ ‫یا‬ ‫سایت‬ ‫نام‬ ‫شامل‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫عنوان‬+‫اط‬ ‫سری‬ ‫یک‬‫العات‬
‫د‬ ‫حضور‬ ‫شانس‬ ،‫طوالنی‬ ‫عنوان‬ ‫انتخاب‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫اما‬ ‫دیگر‬‫ر‬
‫عنوان‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫فقط‬ ‫گوگل‬ ‫و‬ ‫رود‬ ‫نمی‬ ‫باال‬ ‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫اول‬ ‫صفحات‬‫را‬
‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫نمایش‬.
۳‫تایتل‬ ‫تگ‬ ‫درباره‬ ‫مهم‬ ‫نکته‬(title)
۱.‫شرح‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫را‬ ‫صفحه‬ ‫محتویات‬‫دهید‬
۲.‫هر‬ ‫برای‬ ‫خاص‬ ‫تایتل‬ ‫ایجاد‬‫صفحه‬
۳.‫از‬‫استفاده‬ ‫کننده‬ ‫وصف‬ ‫اما‬ ‫کوتاه‬ ‫عناوین‬‫کنید‬
‫سایت‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫انتخاب‬
‫ک‬ ‫کلمه‬ ‫انتخاب‬ ،‫بردارید‬ ‫مسیر‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫گامی‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫و‬ ‫نخستین‬‫مناسب‬ ‫لیدی‬
‫است‬ ‫سایتتان‬ ‫اصلی‬ ‫صفحه‬ ‫برای‬.
۱.‫لیست‬ ‫تهیه‬
۲.‫وضعیت‬ ‫بررسی‬
۳.‫یادداشت‬ ‫و‬ ‫تکرار‬
۴.‫نتایج‬ ‫ی‬ ‫تصفیه‬
۵.‫رقبا‬ ‫تعداد‬
•‫این‬ ‫در‬‫جا‬‫جس‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫برای‬ ‫کاربردی‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫رایگان‬ ‫ابزار‬ ‫چندین‬‫تجو‬
‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫برای‬ ‫قوت‬ ‫نقطه‬ ‫یک‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫معرفی‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬‫تحلیل‬
keyword‫باشد‬ ‫سایتتان‬ ‫های‬.
۱-Google AdWords
•‫سرویس‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تعبیه‬ ‫ابزارهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬Keyword Tool ))‫می‬
‫م‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫وارد‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫نظرتان‬ ‫مورد‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬ ‫کلمه‬ ‫توانید‬‫حل‬
‫د‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫هر‬ ‫ماهانه‬ ‫بازدید‬ ‫تعداد‬ ، ‫کشور‬ ‫و‬ ‫جغرافیایی‬‫و‬ ‫یده‬
‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫بهترین‬.‫ب‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫تقریبی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫آمار‬ ‫این‬‫جستجو‬ ‫ه‬
‫می‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫های‬
‫باشد‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫کاربردی‬ ‫رایگان‬ ‫ابزار‬ ‫یک‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫شود‬.
۲-Google Insights
‫سرویس‬Insights‫موقعیت‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫جستجو‬ ‫برای‬ ‫رایگان‬ ‫و‬ ‫قدرتمند‬ ‫ابزار‬ ‫یک‬‫زمانی‬
‫تواند‬ ‫می‬ ‫نمودارها‬ ‫و‬ ‫گرافیکی‬ ‫آمارهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫گزارش‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫شهر‬ ‫و‬ ‫کشور‬ ‫و‬ ‫محلی‬ ‫و‬
‫از‬ ‫دقیقی‬ ‫آمار‬keyword‫دهد‬ ‫نمایش‬ ‫را‬ ‫کاربران‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫جستجو‬ ‫های‬.
۳-Google Trends
•‫گوگلی‬ ‫خوب‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫و‬ ‫ابزارها‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬Google Trends‫این‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬
‫و‬ ‫زمانی‬ ‫موقعیت‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫جستجو‬ ‫تعداد‬ ، ‫آن‬ ‫در‬ ‫کلمه‬ ‫یک‬ ‫سرچ‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫امکان‬
‫کام‬ ‫یک‬ ‫گذاشتن‬ ‫با‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫آورید‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شهر‬ ‫و‬ ‫کشور‬ ‫و‬ ‫مکانی‬‫ا‬(،)‫در‬
‫ک‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫بهترین‬ ‫و‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫میان‬ ‫آماری‬ ‫مقایسه‬ ‫یک‬ ‫کلمه‬ ‫دو‬ ‫بین‬‫رد‬.
۴-Good Keywords
•‫آمار‬ ‫و‬ ‫نتایج‬ ‫آوردن‬ ‫بدست‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ویندوز‬ ‫برای‬ ‫رایگان‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫یک‬keyword‫مورد‬
‫ش‬ ‫دسکتاپ‬ ‫برای‬ ‫خوب‬ ‫ابزار‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫گوگلی‬ ‫دیتابیس‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫نظرتان‬‫ماست‬.
۵-KGen
•‫افزونه‬KGen‫کلم‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫فایرفاکس‬ ‫مرورگر‬ ‫برای‬ ‫پالگین‬ ‫یک‬ ‫که‬‫ات‬
‫کلید‬ ‫های‬ ‫کلمه‬ ‫دیگر‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫نسبت‬ ‫و‬ ‫چگالی‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫وب‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫کلیدی‬‫آنالیز‬ ‫ی‬
‫کنید‬.
۶-Word Tracker
‫سایت‬Word Tracker‫رسی‬ ‫برای‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫و‬ ‫قدرتمند‬ ‫وسیله‬ ‫یک‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫رایگان‬ ‫ابزار‬ ‫و‬‫دن‬
‫پ‬ ‫که‬ ‫آن‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫نسخه‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫البته‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬ ‫کلمه‬ ‫نتایج‬ ‫بهترین‬ ‫به‬‫نیز‬ ‫است‬ ‫ولی‬
‫داشت‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬ ‫امکانات‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫استفاده‬.
‫چیست؟‬ ‫میکرودیتا‬
•‫میکرودیتا‬‫ص‬ ‫محتوای‬ ‫میفهماند‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫روشهایی‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫فحه‬
‫چیست‬ ‫درباره‬.‫میگ‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫هدف‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫روشهایی‬ ‫دیگر‬ ‫برخی‬،‫یرند‬
‫و‬ ‫ها‬ ‫فرمت‬ ‫میکرو‬RDF‫هستند‬.
•،‫دارید‬ ‫اطالع‬ ً‫ا‬‫قطع‬ ‫که‬ ‫همانطور‬html‫را‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬ ‫چطور‬ ‫که‬ ‫میفهماند‬ ‫مرورگر‬ ‫به‬
‫مثال‬ ‫برای‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫هایی‬ ‫المان‬ ‫چه‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫نمایش‬:
•<h1>‫غفرانپور‬ ‫الهام‬</h1>
•‫عبارت‬ ‫که‬ ‫میفهماند‬ ‫مرورگر‬ ‫به‬“‫غفرانپور‬ ‫الهام‬”‫موتور‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫هست‬ ‫یک‬ ‫هدینگ‬
‫به‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫کد‬ ‫این‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫جستجو‬“‫غفرانپور‬ ‫الهام‬”‫عبار‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫ات‬
ً‫ال‬‫مث‬ ‫که‬ ‫نمیشود‬ ‫متوجه‬ ‫هرگز‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫اما‬ ‫میکند‬ ‫نگاه‬ ‫صفحه‬ ‫مهم‬‫غف‬ ‫الهام‬‫رانپور‬
‫چند‬‫مشابه‬ ‫اطالعاتی‬ ‫و‬ ‫چیست‬ ‫شغلش‬ ،‫میکند‬ ‫زندگی‬ ‫کجا‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ساله‬.
•‫مهمت‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫میشود‬ ‫استفاده‬ ‫زبانهایی‬ ‫از‬ ،‫شده‬ ‫ذکر‬ ‫موارد‬ ‫کردن‬ ‫مشخص‬ ‫برای‬‫رین‬
‫است‬ ‫میکرودیتا‬ ،‫محبوبترینهایشان‬ ‫و‬.‫از‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫میکرودیتا‬‫بخشهای‬‫حیات‬‫ی‬‫شده‬‫د‬‫ر‬
‫سازی‬ ‫بهینه‬on page‫هست‬‫جس‬ ‫به‬ ‫تر‬ ‫مرتبط‬ ‫نتایج‬ ‫نمایش‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫به‬ ،‫تجوی‬
‫در‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫های‬ ‫نمایش‬ ‫پیش‬ ‫تولید‬ ‫نیز‬ ‫کاربر‬SERPs‫میکند‬ ‫کمک‬.
seo
‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫سر‬ ‫گذاشتن‬ ‫کاله‬!
۱. slogging(spam blogging) :‫ز‬ ‫تعداد‬ ‫با‬ ‫اینترنت‬ ‫راه‬ ‫بزرگ‬ ‫فوق‬ ‫در‬ ‫اختالل‬ ‫یا‬ ‫اسالگینگ‬‫یادی‬
‫از‬ ‫شده‬ ‫کپی‬ ‫اطالعات‬ ‫یا‬ ‫شده‬ ‫خریداری‬ ‫مطالب‬ ،‫اطالعات‬ ‫جور‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫همه‬ ‫که‬ ،‫تقلبی‬ ‫بالگ‬
‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫سایت‬.
۲.‫بامقاله‬ ‫نگاری‬ ‫هرزه‬(Article spamming):‫برروی‬ ‫که‬ ‫تقلبی‬ ‫مطلب‬ ‫وبسایتهای‬‫کلیدی‬ ‫کلمات‬
‫نسی‬ِ‫س‬‫اد‬‫میکنند‬ ‫تاکید‬ ،‫دهند‬ ‫می‬ ‫بیشتری‬ ‫پول‬ ‫که‬.‫ام‬ ،‫هستند‬ ‫اسالگینگ‬ ‫مانند‬ ً‫ال‬‫معمو‬‫وجود‬ ‫بدون‬ ‫ا‬
‫وبالگ‬.
۳.‫فید‬RSS :‫های‬ ‫فید‬ ‫از‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫که‬ ‫سایتهایی‬RSS‫میباشند‬ ‫تبلیغات‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬.
‫های‬ ‫کمپین‬ ،‫تبلیغات‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫مردم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫روشها‬ ‫این‬affiliate،‫ها‬ ‫رفرال‬ ،
‫تبلیغات‬ ‫و‬ ‫نس‬ِ‫س‬‫اد‬PPC‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫درآمد‬.‫را‬ ‫خود‬ ‫صفحه‬ ‫رتبه‬ ‫میدهند‬ ‫اجازه‬ ‫مردم‬ ‫به‬ ‫همچنین‬
‫بدهند‬ ‫افزایش‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫از‬.
‫بازاریابی‬ ‫ذائقه‬ ‫با‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫همه‬ ،‫میدهند‬ ‫لینک‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫وقتی‬‫به‬ ،
‫میدهند‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬ ‫لینک‬ ‫مزرعه‬ ‫یک‬ ‫خود‬ ‫خودی‬.‫میک‬ ‫تغذیه‬ ‫را‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ،‫سایت‬ ‫هر‬‫و‬ ،‫ند‬
‫میکند‬ ‫فعال‬ ‫غیر‬ ‫را‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫در‬ ‫کسی‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫میکند‬ ‫تولید‬ ‫قدرتی‬ ‫این‬.
‫را‬ ‫فوق‬ ‫روشهای‬ ‫مجموعه‬black hat seo (‫سیاه‬ ‫کاله‬ ‫روش‬ ‫با‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬)‫نامند‬ ‫می‬.
‫هت‬ ‫بلک‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫شیوه‬ ‫بهترین‬(Black Hat)‫نشوید‬ ‫درگیر‬.‫آن‬ ‫کنار‬ ‫از‬
‫میکشد‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫کنید‬ ‫اجتناب‬ ،‫ویروس‬ ‫یک‬ ‫مانند‬ ،‫آن‬ ‫از‬ ،‫بگذرید‬.
‫گیری‬ ‫نتیجه‬
۱.‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بگیرید‬ ‫یاد‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫چیز‬ ‫اولین‬‫عنوان‬‫و‬‫ت‬ْ‫ل‬‫آ‬ ‫برچسب‬(alt tags)‫است‬ ‫خودتان‬.
‫است‬ ‫بهتر‬ ‫باشد‬ ‫کمتر‬ ‫شما‬ ‫صفحه‬ ‫عنوان‬ ‫کلمات‬ ‫چه‬ ‫هر‬.‫از‬ ‫میتوانید‬ ‫همچنین‬‫عنوان‬ ‫های‬ ‫برچسب‬(title tags)‫و‬alt‫در‬
‫برچسب‬ ‫از‬ ،‫تصاویر‬‫ها‬ ‫لینک‬ ‫در‬ ‫عنوان‬‫ها‬ ‫تقسیم‬ ،‫ها‬ ‫پاراگراف‬ ‫در‬ ‫عناوین‬ ‫از‬ ‫و‬(Divs)‫ها‬ ‫محدوده‬ ‫و‬ ،(spans)‫استفاده‬
‫کنید‬.
۲.‫یا‬ ‫صفحه‬ ‫سر‬ ‫های‬ ‫برچسب‬ ‫از‬Header tags‫یعنی‬H2،H1‫و‬H3‫کنید‬ ‫استفاده‬.‫برچس‬ ‫این‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫قیافه‬ ‫از‬ ‫اگر‬‫ب‬
‫های‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫شکل‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫همیشه‬ ،‫آید‬ ‫نمی‬ ‫خوشتان‬ ‫ها‬CSS‫دهید‬ ‫تغییر‬ ‫خود‬: (Cascading Style Sheets)
۳.‫های‬ ‫فایل‬ ‫از‬CSS‫تا‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫بود‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫وقت‬ ‫هر‬style code‫دهید‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫منبع‬ ‫کد‬ ‫در‬.
۴.‫مراجع‬ ‫از‬‫اسکریپت‬ ‫جاوا‬‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫جاوا‬ ‫های‬ ‫کد‬ ‫مستقیم‬ ‫تایپ‬ ‫جای‬ ‫به‬–‫شدن‬ ‫کوچک‬ ‫باعث‬ ‫این‬‫کد‬
‫میشود‬ ‫شما‬ ‫صفحه‬.
۵.‫به‬ ‫نسبت‬ ‫کد‬ ‫در‬ ‫باالتری‬ ‫مکان‬ ‫در‬ ‫صفحه‬ ‫بدنه‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫مرتب‬ ‫طوری‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫صفحه‬navigation‫رایت‬ ‫کپی‬ ‫پاورقی‬ ‫و‬
(footer copyright)‫باشد‬.‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫این‬‫تقسیم‬ ‫های‬ ‫الیه‬(div layers)‫شود‬ ‫انجام‬.
۶.‫از‬‫متا‬ ‫های‬ ‫برچسب‬(meta tags)‫دارید‬ ‫نگه‬ ‫مختصر‬ ‫و‬ ‫کوتاه‬ ‫امکان‬ ‫حد‬ ‫تا‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫اما‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬.
۷.‫کنید‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫چگالی‬.‫ص‬ ‫اصلی‬ ‫متن‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫صفحه‬ ‫عنوان‬ ‫و‬ ‫متا‬ ‫برچسب‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬‫شما‬ ‫فحه‬
‫نباشند‬ ‫کم‬ ‫یا‬ ‫زیاد‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫بررسی‬.‫هستند‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫رایگان‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫چگالی‬ ‫ابزار‬.
۸.‫برای‬‫کلمات‬‫و‬‫کلیدی‬ ‫جمالت‬‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫خط‬ ‫زیر‬ ‫و‬ ،‫تاکید‬ ،‫توپر‬ ‫حالتهای‬ ‫از‬ ‫خود‬.‫ب‬ ‫حالت‬ ‫سه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫اما‬‫ر‬
‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫کلمه‬ ‫یا‬ ‫جمله‬ ‫یک‬ ‫روی‬.‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫حالت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ‫همچنین‬ ‫و‬.‫هم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫صفحه‬ ‫تمام‬‫پر‬ ‫روش‬ ‫ین‬
‫نکنید‬ ‫رنگ‬.‫میشود‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫و‬ ‫اشخاص‬ ‫آزار‬ ‫باعث‬ ‫این‬.
seo
1 sur 35

Recommandé

seo par
seoseo
seoElham Gofranpoor
468 vues35 diapositives
Seo Farsi par
Seo Farsi Seo Farsi
Seo Farsi kayvanfarzadi
355 vues15 diapositives
Behine saze site par
Behine saze siteBehine saze site
Behine saze sitedanesh_fd
248 vues31 diapositives
15 روش طراحی کارآمد صفحه اول وب سایت par
15 روش طراحی کارآمد صفحه اول وب سایت15 روش طراحی کارآمد صفحه اول وب سایت
15 روش طراحی کارآمد صفحه اول وب سایتوان کلیک
2.3K vues9 diapositives
17 seo-2016-clicktools par
17 seo-2016-clicktools17 seo-2016-clicktools
17 seo-2016-clicktoolsRazmik Ghookas
170 vues23 diapositives
آموزش سئو به زبان ساده (Search engine optimization) par
آموزش سئو به زبان ساده (Search engine optimization)آموزش سئو به زبان ساده (Search engine optimization)
آموزش سئو به زبان ساده (Search engine optimization)webirooni
16 vues39 diapositives

Contenu connexe

Tendances

META IRAN par
META IRANMETA IRAN
META IRANHamid Chamanchi
269 vues11 diapositives
طراحی سایت par
طراحی سایتطراحی سایت
طراحی سایتhttp://www.novinwebsite.com
191 vues5 diapositives
کتاب آموزش سئو par
کتاب آموزش سئوکتاب آموزش سئو
کتاب آموزش سئوMasoud Javaheri
82 vues55 diapositives
Content Marketing & Bloggers par
Content Marketing & BloggersContent Marketing & Bloggers
Content Marketing & BloggersAlireza Mokhtari
22 vues18 diapositives
سئوی داخلی و فنی در سال 2021 par
سئوی داخلی و فنی در سال 2021سئوی داخلی و فنی در سال 2021
سئوی داخلی و فنی در سال 2021Vahid Rostamibani
8 vues67 diapositives
موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟ par
موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟
موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟Vahid Rostamibani
8 vues41 diapositives

Tendances(9)

En vedette

Seo par
SeoSeo
Seoجاوید مومنی
423 vues29 diapositives
SEO Overview for Berkshire Grains par
SEO Overview for Berkshire GrainsSEO Overview for Berkshire Grains
SEO Overview for Berkshire Grainsjawallace
1.3K vues16 diapositives
SEO Overview and Tips for Beginners par
SEO Overview and Tips for BeginnersSEO Overview and Tips for Beginners
SEO Overview and Tips for BeginnersDeepak Rajput
602 vues33 diapositives
SEO Overview par
SEO OverviewSEO Overview
SEO OverviewAlex Vasquez
502 vues119 diapositives
20 SEO Tools You May Not Have Heard Of, But Should Be Using par
20 SEO Tools You May Not Have Heard Of, But Should Be Using20 SEO Tools You May Not Have Heard Of, But Should Be Using
20 SEO Tools You May Not Have Heard Of, But Should Be UsingKevin Gibbons
4.3K vues22 diapositives
Google Ad words Tutorial par
Google Ad words TutorialGoogle Ad words Tutorial
Google Ad words Tutorialkrunal29
2.9K vues94 diapositives

En vedette(9)

Similaire à seo

مزایای بهینه سازی سایت par
مزایای بهینه سازی سایتمزایای بهینه سازی سایت
مزایای بهینه سازی سایتsepandweb.com
33 vues5 diapositives
سئو داخلی.pdf par
سئو داخلی.pdfسئو داخلی.pdf
سئو داخلی.pdfmaedehnosoohian
8 vues17 diapositives
آنالیز سایت بیتوته par
آنالیز سایت بیتوتهآنالیز سایت بیتوته
آنالیز سایت بیتوتهAmirhoseinArshad1
237 vues13 diapositives
کمی درباره سئو و آموزش سئو par
کمی درباره سئو و آموزش سئوکمی درباره سئو و آموزش سئو
کمی درباره سئو و آموزش سئوPouriaAriafar
28 vues5 diapositives
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx par
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptxپاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptxMahdiyeRad
13 vues10 diapositives
طراحی سایت par
طراحی سایتطراحی سایت
طراحی سایتEhsan Shahsavan
92 vues3 diapositives

Similaire à seo(20)

مزایای بهینه سازی سایت par sepandweb.com
مزایای بهینه سازی سایتمزایای بهینه سازی سایت
مزایای بهینه سازی سایت
sepandweb.com33 vues
کمی درباره سئو و آموزش سئو par PouriaAriafar
کمی درباره سئو و آموزش سئوکمی درباره سئو و آموزش سئو
کمی درباره سئو و آموزش سئو
PouriaAriafar28 vues
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx par MahdiyeRad
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptxپاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx
MahdiyeRad13 vues
تحلیل سئو سایت تلوبیون - تلوزیون جیبی قدرتمند par AmirhoseinArshad1
تحلیل سئو سایت تلوبیون - تلوزیون جیبی قدرتمندتحلیل سئو سایت تلوبیون - تلوزیون جیبی قدرتمند
تحلیل سئو سایت تلوبیون - تلوزیون جیبی قدرتمند
کتاب راهنمای صفحه فرود par Anetwork
کتاب راهنمای صفحه فرودکتاب راهنمای صفحه فرود
کتاب راهنمای صفحه فرود
Anetwork746 vues
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت par Hanieh Ghofrani
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایتhttp://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
Hanieh Ghofrani141 vues
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی par Hanieh Ghofrani
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکیOff page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
Hanieh Ghofrani113 vues
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو... par Hanieh Ghofrani
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
Hanieh Ghofrani157 vues
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت par Hanieh Ghofrani
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایتهانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت
Hanieh Ghofrani215 vues
Seo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی par Hanieh Ghofrani
Seo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانیSeo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی
Seo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی
Hanieh Ghofrani138 vues
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com) par kafeniaz
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)
kafeniaz18 vues
افزایش بازدید رپورتاژ par clickaval1
افزایش بازدید رپورتاژافزایش بازدید رپورتاژ
افزایش بازدید رپورتاژ
clickaval16 vues

seo

 • 2. ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫اهمیت‬ •‫موفق‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫عامل‬ ‫سه‬ ‫دارند‬ ‫الکترونیک‬ ‫درتجارت‬ ‫ای‬ ‫تجربه‬ ‫کسانیکه‬‫در‬ ‫یت‬ ‫میدانند‬ ‫ضروری‬ ‫تجارت‬ ‫دنیای‬: •‫سایت‬ ‫به‬ ‫بیننده‬ ‫آوردن‬ •‫سایت‬ ‫به‬ ‫بیننده‬ ‫آوردن‬ •‫سایت‬ ‫به‬ ‫بیننده‬ ‫آوردن‬
 • 3. ‫آمار‬ •‫هست‬ ‫ایمیل‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫محبوب‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫فعالیت‬ ‫دومین‬ ‫جستجو‬. •3%‫شان‬ ‫عالقه‬ ‫مورد‬ ‫سایت‬ ‫یافتن‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫از‬ ‫خریداران‬ ‫میکنند‬ ‫استفاده‬. •57%‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫جستجو‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫اینترنت‬ ‫کابران‬45%‫برای‬ ‫جستجوها‬ ‫این‬ ‫است‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫کاال‬. •85%‫میشوند‬ ‫باعث‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫را‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫هدفمند‬ ‫ترافیک‬.
 • 4. ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫عملکرد‬ ‫نحوه‬ Google bot indexer ranker ‫که‬ ‫خزنده‬ ‫ربات‬ ‫یک‬ ‫میک‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫صفحات‬‫ند‬ ‫بایگانی‬ ‫دراختیار‬ ‫و‬ ‫میدهد‬ ‫قرار‬. ‫بخش‬ ‫دو‬ ‫شامل‬: ‫عنکبوتی‬ ‫خزنده‬ ‫جمع‬ ‫اطالعات‬ ‫تمام‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫اوری‬ ‫ایندک‬ ‫دراختیار‬ ‫بوت‬‫سر‬ ‫قرارمیگیرد‬. ‫اطالعات‬ ‫بخش‬ ‫دراین‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫ارسالی‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫و‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫قرارمیگیرند‬ ‫تق‬ ‫متفاوتی‬ ‫بخشهای‬‫سیم‬ ‫میشوند‬ ‫بندی‬. ‫یک‬ ‫ی‬ ‫مرحله‬ ‫مهمترین‬ ‫جستجوگراست‬ ‫موتور‬ ‫الگور‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫که‬‫یتم‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫کار‬ ‫خاص‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫میدهد‬.
 • 6. ‫سئو‬ ‫سئو‬(SEO)‫عبارت‬ ‫مخفف‬Search Engine Optimization‫و‬ ‫است‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫معنی‬ ‫به‬ ‫جست‬ ‫نتایج‬ ‫صفحات‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫رتبه‬ ‫ارتقاء‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فعالیتهایی‬ ‫مجموعه‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫منظور‬‫جو‬ (SERPs: Search Engine Result Pages)‫شود‬ ‫می‬. ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫ترافی‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬ ‫های‬ ‫شاخه‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫همیشه‬‫ک‬ ‫بسی‬ ‫علم‬ ‫این‬ ‫جدید‬ ‫ابعاد‬ ‫فراگیری‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫باید‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫لذا‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫جذب‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫هدفمند‬،‫پولساز‬ ‫ار‬ ‫شویم‬ ‫قائل‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫اهمیت‬. ‫ت‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬ ‫بخشهای‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫واند‬ ‫کند‬ ‫هدایت‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ترافیک‬ ‫هدفمندترین‬.
 • 8. ‫است؟‬ ‫مهم‬ ‫سئو‬ ‫چرا‬ ‫میک‬ ‫دعوت‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫مشتری‬ ‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫برتربودن‬‫ند‬. 91%‫میکنند‬ ‫استفاده‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫از‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬. 73%‫میشود‬ ‫آغاز‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫ی‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫آنالین‬ ‫معامالت‬. 3.5‫این‬ ‫واقعیت‬ ‫اما‬ ،‫هستند‬ ‫پول‬ ‫برسر‬ ‫رقابت‬ ‫درحال‬ ‫باهم‬ ‫وبسایت‬ ‫بیلیون‬‫که‬ ‫ست‬ ‫رسند‬ ‫می‬ ‫اول‬ ‫ی‬ ‫صفح‬ ‫به‬ ‫درصد‬ ‫ازیک‬ ‫کسری‬ ‫فقط‬.
 • 9. ‫دارند؟‬ ‫احتیاج‬ ‫سئو‬ ‫به‬ ‫کسانی‬ ‫چه‬ ‫صفحات‬ ‫باید‬ ،‫میکند‬ ‫حرکت‬ ‫بازرگانی‬ ‫و‬ ‫تجارت‬ ‫سوی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هروبسایتی‬‫خود‬ ‫وب‬ ‫کند‬ ‫بهینه‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫برای‬ ‫را‬. ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫مطالعات‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫اینترنتی‬ ‫کاربران‬ ‫جذب‬ ‫وبسایت‬ ‫یک‬ ‫نهایی‬ ‫هدف‬‫که‬ ‫ج‬ ‫موتورای‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫وبسایتها‬ ‫اینترنتیف‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫عظیمی‬ ‫ی‬ ‫پهنه‬‫ستجو‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫پیدا‬.
 • 10. ‫انواع‬‫بهینه‬‫سایت‬ ‫سازی‬ • on-page optimization •‫بهی‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫صفحات‬ ‫و‬ ‫کدها‬ ‫روی‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫فعالیتهای‬ ‫کلیه‬‫نه‬ ‫میگیرد‬ ‫قرار‬ ‫دسته‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬. • off-page optimization •‫انجام‬ ‫شما‬ ‫وب‬ ‫صفحه‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫فعالیتهای‬ ‫تمام‬ ‫منظور‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫مربوط‬ ‫شما‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫بک‬ ‫به‬ ً‫ا‬‫عمدت‬ ‫و‬ ‫گرفته‬.
 • 11. on-page optimization *‫تعریف‬‫تایتل‬ ‫تگ‬ *‫تعریف‬‫توصیف‬ ‫تگ‬ ‫متا‬‫یا‬description meta tag ‫تگ‬ ‫تعریف‬ h1 * *‫به‬‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫بردن‬ ‫کار‬‫متن‬ *‫به‬‫ها‬ ‫برچسب‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫بردن‬ ‫کار‬ *‫به‬‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫بردن‬ ‫کار‬alt tag‫و‬title‫ها‬ ‫عکس‬ *‫بهینه‬‫سایت‬ ‫بهتر‬ ‫لود‬ ‫برای‬ ‫کدها‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ *bold،underline‫و‬italic‫متن‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫کردن‬
 • 12. off-page optimization ‫اینکه‬‫دا‬ ‫خواهد‬ ‫سایت‬ ‫رتبه‬ ‫در‬ ‫باالیی‬ ‫بسیار‬ ‫اهمیت‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫لینک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫چطور‬ ،‫کسی‬ ‫چه‬‫شت‬. ‫برای‬‫لینک‬ ‫بک‬‫و‬‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫نظر‬ ‫مد‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫نکات‬ ‫آن‬ ‫اهمیت‬: *‫چه‬‫میدهند‬ ‫لینک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫سایتهایی‬. *‫تعداد‬‫دهند‬ ‫می‬ ‫لینک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫سایتهایی‬. *‫پیج‬‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫لینک‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫صفحه‬ ‫رنک‬. *‫تایتل‬‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫لینک‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫صفحه‬. *‫متن‬‫لینک‬ ‫کلیک‬ ‫قابل‬ ‫بخش‬. (anchor text) *‫تعداد‬‫است‬ ‫داده‬ ‫لینک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫لینکهای‬ ‫نوع‬ ‫و‬. *‫تعداد‬‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫لینک‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫صفحه‬ ‫خروجی‬ ‫لینکهای‬. *‫تعداد‬‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫لینک‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫صفحه‬ ‫لینکهای‬ ‫کل‬. *‫میزان‬‫است‬ ‫داده‬ ‫لینک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫سایتی‬ ‫وب‬ ‫اعتبار‬. *IP‫است‬ ‫داده‬ ‫لینک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫سایتی‬ ‫سرور‬. ‫الگوریتم‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫گفت‬ ‫سخن‬ ‫آنها‬ ‫درباره‬ ‫اطمینان‬ ‫با‬ ‫نمیتوان‬ ‫هرگز‬ ‫که‬ ‫دیگر‬ ‫متعدد‬ ‫موارد‬ ‫و‬‫های‬ ‫هستند‬ ‫محرمانه‬ ‫همیشه‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬.
 • 13. ‫نکته‬: •‫س‬ ‫بهینه‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫که‬ ‫معتقدند‬ ‫بسیاری‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬‫سایت‬ ‫ازی‬ ‫بر‬ ‫باید‬ ‫فقط‬off-page optimization‫این‬ ‫حقیقت‬ ‫اما‬ ‫باشد‬ ‫متمرکز‬ ‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫هم‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اینها‬ ‫دوی‬ ‫هر‬ ‫موفقیت‬ ‫که‬ ‫است‬‫یعنی‬‫هم‬ on-page‫هم‬ ‫و‬off-page‫خاص‬ ‫و‬ ‫نادر‬ ‫موارد‬ ‫در‬ ‫مگر‬.
 • 16. ‫بیلدینگ‬ ‫لینک‬ ‫لغوی‬ ‫معنی‬ ‫و‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬ ‫؟‬ ‫چیست‬ ‫بیلدینگ‬ ‫لینک‬link building ‫از‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫چندن‬ ‫که‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫لینک‬ ‫ساخت‬ ‫یعنی‬ ‫می‬ ‫بندی‬ ‫تقسیم‬ ‫بخش‬ ‫چنیدن‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫کدوم‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫صفحه‬ ‫چگالی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫لینک‬ ‫فروش‬ ‫یا‬ ‫خارجی‬ ‫های‬ ‫لنک‬ ‫یا‬ ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫جمله‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫لینک‬ ‫درست‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫تشرحی‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫خواهیم‬ ‫صحبت‬ ‫بیشتر‬ ‫بیلدینگ‬ ‫لینک‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫حتما‬ ‫مبحث‬ ‫این‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫گردند‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫مبحث‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫کردن‬ ‫فکر‬ ‫منطقی‬‫کنیم‬ ‫می‬ ‫صحبت‬ ‫بیشتر‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫سئو‬- ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫لینک‬:‫به‬ ‫مقاله‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کاربران‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫راهنمایی‬ ‫برای‬ ‫بخواهید‬ ‫نویسنده‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫شاید‬ ‫یک‬ ‫شما‬ ‫پس‬ ‫کند‬ ‫دنبال‬ ‫بیشتری‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫مقاالت‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫درک‬ ‫را‬ ‫موضوع‬ ‫تر‬ ‫کامل‬ ‫کاربر‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫منقل‬ ‫دیگر‬ ‫ای‬ ‫صفحه‬ ‫کردید‬ ‫درست‬ ‫داخلی‬ ‫لینک‬ ‫یک‬ ‫شما‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫ای‬ ‫صفحه‬ ‫یا‬ ‫دیگر‬ ‫مطالبی‬ ‫به‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫لینک‬ ‫را‬ ‫جمله‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫کلمه‬. ‫خارجی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫اطالعات‬ ‫کاربر‬ ‫تا‬ ‫بدهید‬ ‫لینک‬ ‫دیگر‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫مطالب‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫نیاز‬ ‫مطلبی‬ ‫یا‬ ‫ای‬ ‫مقاله‬ ‫در‬ ‫بخواهید‬ ‫شما‬ ‫شاید‬ : ‫بیشتر‬‫کند‬ ‫دریافت‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫پیش‬ ‫که‬ ‫مشکالتی‬ ‫لینک‬ ‫فروش‬ ‫ها‬ ‫لینک‬ ‫داپلیکیت‬ ‫صفحه‬ ‫نداشتن‬ ‫ارزش‬ ‫ترافیک‬ ‫انتقال‬
 • 18. ‫یا‬ ‫عنوان‬ ‫تگ‬title‫چیست؟‬ ‫موت‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫کاربر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مربوطه‬ ‫صفحه‬ ‫موضوع‬ ،‫عنوان‬ ‫تگ‬ ‫یا‬ ‫تایتل‬ ‫تگ‬‫ور‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫اعالم‬ ‫جستجو‬.‫قسمت‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫تایتل‬ ‫تگ‬<head>‫کد‬html‫قرار‬ ‫صفحه‬ ‫گیرد‬.‫است‬ ‫الزامی‬ ‫صفحات‬ ‫تمام‬ ‫برای‬ ‫تایتل‬ ‫تگ‬ ‫داشتن‬. ‫تگ‬title‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫به‬: <html> <head> <title>‫اینترنت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫درآمد‬ ‫کسب‬ ‫آموزش‬</title> </head> <body>
 • 19. ‫یا‬ ‫عنوان‬ ‫انتخاب‬ ‫روش‬title‫مناسب‬ •‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫نباید‬ ‫معموال‬ ،‫صفحات‬ ‫عنوان‬ ‫برای‬۸۰‫برد‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫کاراکتر‬.‫بیشتر‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬‫عنوان‬ ‫تگ‬‫به‬ ‫را‬۵۰‫تا‬۸۰‫شکنند‬ ‫می‬ ‫کاراکتر‬.‫اگرچه‬ ‫تا‬ ‫را‬ ‫عنوان‬۵۰‫یا‬۸۰‫را‬ ‫عنوان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫کوچک‬ ‫کاراکتر‬ ‫بسازید‬ ‫مقدار‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کوچکتر‬.‫ک‬ ‫ترین‬ ‫صحیح‬ ‫و‬ ‫مختصرترین‬ ‫به‬ ‫شما‬‫کلیدی‬ ‫لمه‬ ‫دارید‬ ‫نیاز‬ ،‫باشد‬ ‫روان‬ ‫که‬. •‫بیش‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫چه‬ ‫بدانیم‬ ‫باید‬ ‫مناسب‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫برای‬‫شما‬ ‫سایت‬ ‫تر‬ ‫میکند‬ ‫توصیف‬ ‫را‬.‫ا‬ ‫شده‬ ‫جستجو‬ ‫بار‬ ‫چند‬ ‫کلمه‬ ‫این‬ ‫دانست‬ ‫باید‬ ‫همچنین‬‫و‬ ‫ست‬ ‫عبا‬ ‫این‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫در‬ ‫گرفتن‬ ‫قرار‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫چند‬ ‫اینکه‬‫هم‬ ‫با‬ ‫رت‬ ‫میکنند‬ ‫رقابت‬. •SEOElite،‫است‬ ‫مساله‬ ‫این‬ ‫فهمیدن‬ ‫برای‬ ‫راه‬ ‫بهترین‬Goodkeyword.com ‫است‬ ‫مفیدی‬ ‫کمک‬ ‫هم‬.
 • 20. ‫نمایش‬TITLE‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫عنوان‬ ‫یا‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ،‫دهد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫گوگل‬ ‫جستجوی‬ ‫موتور‬ ‫در‬ ‫جستجویی‬ ‫کاربری‬ ‫وقتی‬ ‫اگ‬ ‫و‬ ‫دید‬ ‫خواهد‬ ‫را‬ ‫صفحه‬ ‫آن‬ ‫عنوان‬ ،‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫صفحه‬ ‫شدن‬ ‫ظاهر‬‫ر‬ ‫به‬ ‫کلمات‬ ‫یا‬ ‫کلمه‬ ‫آن‬ ،‫باشد‬ ‫کاربر‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫جستجو‬ ‫کلمه‬ ‫حاوی‬ ‫عنوان‬ ‫صورت‬bold‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬. ‫در‬ ‫صفحه‬ ‫موضوع‬ ‫درباره‬ ‫پرکاربرد‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫وجود‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫همچنین‬ ‫یا‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ،‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫بر‬ ‫کلیک‬ ‫شانس‬ ،‫آن‬ ‫عنوان‬‫بد‬. ‫باشد‬ ‫شما‬ ‫بیزینس‬ ‫یا‬ ‫سایت‬ ‫نام‬ ‫شامل‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫عنوان‬+‫اط‬ ‫سری‬ ‫یک‬‫العات‬ ‫د‬ ‫حضور‬ ‫شانس‬ ،‫طوالنی‬ ‫عنوان‬ ‫انتخاب‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫اما‬ ‫دیگر‬‫ر‬ ‫عنوان‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫فقط‬ ‫گوگل‬ ‫و‬ ‫رود‬ ‫نمی‬ ‫باال‬ ‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫اول‬ ‫صفحات‬‫را‬ ‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫نمایش‬.
 • 21. ۳‫تایتل‬ ‫تگ‬ ‫درباره‬ ‫مهم‬ ‫نکته‬(title) ۱.‫شرح‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫را‬ ‫صفحه‬ ‫محتویات‬‫دهید‬ ۲.‫هر‬ ‫برای‬ ‫خاص‬ ‫تایتل‬ ‫ایجاد‬‫صفحه‬ ۳.‫از‬‫استفاده‬ ‫کننده‬ ‫وصف‬ ‫اما‬ ‫کوتاه‬ ‫عناوین‬‫کنید‬
 • 22. ‫سایت‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫انتخاب‬ ‫ک‬ ‫کلمه‬ ‫انتخاب‬ ،‫بردارید‬ ‫مسیر‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫گامی‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫و‬ ‫نخستین‬‫مناسب‬ ‫لیدی‬ ‫است‬ ‫سایتتان‬ ‫اصلی‬ ‫صفحه‬ ‫برای‬. ۱.‫لیست‬ ‫تهیه‬ ۲.‫وضعیت‬ ‫بررسی‬ ۳.‫یادداشت‬ ‫و‬ ‫تکرار‬ ۴.‫نتایج‬ ‫ی‬ ‫تصفیه‬ ۵.‫رقبا‬ ‫تعداد‬
 • 23. •‫این‬ ‫در‬‫جا‬‫جس‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫برای‬ ‫کاربردی‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫رایگان‬ ‫ابزار‬ ‫چندین‬‫تجو‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫برای‬ ‫قوت‬ ‫نقطه‬ ‫یک‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫معرفی‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬‫تحلیل‬ keyword‫باشد‬ ‫سایتتان‬ ‫های‬.
 • 24. ۱-Google AdWords •‫سرویس‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تعبیه‬ ‫ابزارهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬Keyword Tool ))‫می‬ ‫م‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫وارد‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫نظرتان‬ ‫مورد‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬ ‫کلمه‬ ‫توانید‬‫حل‬ ‫د‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫هر‬ ‫ماهانه‬ ‫بازدید‬ ‫تعداد‬ ، ‫کشور‬ ‫و‬ ‫جغرافیایی‬‫و‬ ‫یده‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫بهترین‬.‫ب‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫تقریبی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫آمار‬ ‫این‬‫جستجو‬ ‫ه‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫های‬ ‫باشد‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫کاربردی‬ ‫رایگان‬ ‫ابزار‬ ‫یک‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫شود‬.
 • 25. ۲-Google Insights ‫سرویس‬Insights‫موقعیت‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫جستجو‬ ‫برای‬ ‫رایگان‬ ‫و‬ ‫قدرتمند‬ ‫ابزار‬ ‫یک‬‫زمانی‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫نمودارها‬ ‫و‬ ‫گرافیکی‬ ‫آمارهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫گزارش‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫شهر‬ ‫و‬ ‫کشور‬ ‫و‬ ‫محلی‬ ‫و‬ ‫از‬ ‫دقیقی‬ ‫آمار‬keyword‫دهد‬ ‫نمایش‬ ‫را‬ ‫کاربران‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫جستجو‬ ‫های‬.
 • 26. ۳-Google Trends •‫گوگلی‬ ‫خوب‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫و‬ ‫ابزارها‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬Google Trends‫این‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫و‬ ‫زمانی‬ ‫موقعیت‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫جستجو‬ ‫تعداد‬ ، ‫آن‬ ‫در‬ ‫کلمه‬ ‫یک‬ ‫سرچ‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫کام‬ ‫یک‬ ‫گذاشتن‬ ‫با‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫آورید‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شهر‬ ‫و‬ ‫کشور‬ ‫و‬ ‫مکانی‬‫ا‬(،)‫در‬ ‫ک‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫بهترین‬ ‫و‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫میان‬ ‫آماری‬ ‫مقایسه‬ ‫یک‬ ‫کلمه‬ ‫دو‬ ‫بین‬‫رد‬.
 • 27. ۴-Good Keywords •‫آمار‬ ‫و‬ ‫نتایج‬ ‫آوردن‬ ‫بدست‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ویندوز‬ ‫برای‬ ‫رایگان‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫یک‬keyword‫مورد‬ ‫ش‬ ‫دسکتاپ‬ ‫برای‬ ‫خوب‬ ‫ابزار‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫گوگلی‬ ‫دیتابیس‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫نظرتان‬‫ماست‬.
 • 28. ۵-KGen •‫افزونه‬KGen‫کلم‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫فایرفاکس‬ ‫مرورگر‬ ‫برای‬ ‫پالگین‬ ‫یک‬ ‫که‬‫ات‬ ‫کلید‬ ‫های‬ ‫کلمه‬ ‫دیگر‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫نسبت‬ ‫و‬ ‫چگالی‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫وب‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫کلیدی‬‫آنالیز‬ ‫ی‬ ‫کنید‬.
 • 29. ۶-Word Tracker ‫سایت‬Word Tracker‫رسی‬ ‫برای‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫و‬ ‫قدرتمند‬ ‫وسیله‬ ‫یک‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫رایگان‬ ‫ابزار‬ ‫و‬‫دن‬ ‫پ‬ ‫که‬ ‫آن‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫نسخه‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫البته‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬ ‫کلمه‬ ‫نتایج‬ ‫بهترین‬ ‫به‬‫نیز‬ ‫است‬ ‫ولی‬ ‫داشت‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬ ‫امکانات‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫استفاده‬.
 • 30. ‫چیست؟‬ ‫میکرودیتا‬ •‫میکرودیتا‬‫ص‬ ‫محتوای‬ ‫میفهماند‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫روشهایی‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫فحه‬ ‫چیست‬ ‫درباره‬.‫میگ‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫هدف‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫روشهایی‬ ‫دیگر‬ ‫برخی‬،‫یرند‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فرمت‬ ‫میکرو‬RDF‫هستند‬. •،‫دارید‬ ‫اطالع‬ ً‫ا‬‫قطع‬ ‫که‬ ‫همانطور‬html‫را‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬ ‫چطور‬ ‫که‬ ‫میفهماند‬ ‫مرورگر‬ ‫به‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫هایی‬ ‫المان‬ ‫چه‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫نمایش‬: •<h1>‫غفرانپور‬ ‫الهام‬</h1> •‫عبارت‬ ‫که‬ ‫میفهماند‬ ‫مرورگر‬ ‫به‬“‫غفرانپور‬ ‫الهام‬”‫موتور‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫هست‬ ‫یک‬ ‫هدینگ‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫کد‬ ‫این‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫جستجو‬“‫غفرانپور‬ ‫الهام‬”‫عبار‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫ات‬ ً‫ال‬‫مث‬ ‫که‬ ‫نمیشود‬ ‫متوجه‬ ‫هرگز‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫اما‬ ‫میکند‬ ‫نگاه‬ ‫صفحه‬ ‫مهم‬‫غف‬ ‫الهام‬‫رانپور‬ ‫چند‬‫مشابه‬ ‫اطالعاتی‬ ‫و‬ ‫چیست‬ ‫شغلش‬ ،‫میکند‬ ‫زندگی‬ ‫کجا‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ساله‬. •‫مهمت‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫میشود‬ ‫استفاده‬ ‫زبانهایی‬ ‫از‬ ،‫شده‬ ‫ذکر‬ ‫موارد‬ ‫کردن‬ ‫مشخص‬ ‫برای‬‫رین‬ ‫است‬ ‫میکرودیتا‬ ،‫محبوبترینهایشان‬ ‫و‬.‫از‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫میکرودیتا‬‫بخشهای‬‫حیات‬‫ی‬‫شده‬‫د‬‫ر‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬on page‫هست‬‫جس‬ ‫به‬ ‫تر‬ ‫مرتبط‬ ‫نتایج‬ ‫نمایش‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫به‬ ،‫تجوی‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫های‬ ‫نمایش‬ ‫پیش‬ ‫تولید‬ ‫نیز‬ ‫کاربر‬SERPs‫میکند‬ ‫کمک‬.
 • 32. ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫سر‬ ‫گذاشتن‬ ‫کاله‬!
 • 33. ۱. slogging(spam blogging) :‫ز‬ ‫تعداد‬ ‫با‬ ‫اینترنت‬ ‫راه‬ ‫بزرگ‬ ‫فوق‬ ‫در‬ ‫اختالل‬ ‫یا‬ ‫اسالگینگ‬‫یادی‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫کپی‬ ‫اطالعات‬ ‫یا‬ ‫شده‬ ‫خریداری‬ ‫مطالب‬ ،‫اطالعات‬ ‫جور‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫همه‬ ‫که‬ ،‫تقلبی‬ ‫بالگ‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫سایت‬. ۲.‫بامقاله‬ ‫نگاری‬ ‫هرزه‬(Article spamming):‫برروی‬ ‫که‬ ‫تقلبی‬ ‫مطلب‬ ‫وبسایتهای‬‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫نسی‬ِ‫س‬‫اد‬‫میکنند‬ ‫تاکید‬ ،‫دهند‬ ‫می‬ ‫بیشتری‬ ‫پول‬ ‫که‬.‫ام‬ ،‫هستند‬ ‫اسالگینگ‬ ‫مانند‬ ً‫ال‬‫معمو‬‫وجود‬ ‫بدون‬ ‫ا‬ ‫وبالگ‬. ۳.‫فید‬RSS :‫های‬ ‫فید‬ ‫از‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫که‬ ‫سایتهایی‬RSS‫میباشند‬ ‫تبلیغات‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬. ‫های‬ ‫کمپین‬ ،‫تبلیغات‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫مردم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫روشها‬ ‫این‬affiliate،‫ها‬ ‫رفرال‬ ، ‫تبلیغات‬ ‫و‬ ‫نس‬ِ‫س‬‫اد‬PPC‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫درآمد‬.‫را‬ ‫خود‬ ‫صفحه‬ ‫رتبه‬ ‫میدهند‬ ‫اجازه‬ ‫مردم‬ ‫به‬ ‫همچنین‬ ‫بدهند‬ ‫افزایش‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫از‬. ‫بازاریابی‬ ‫ذائقه‬ ‫با‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫همه‬ ،‫میدهند‬ ‫لینک‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫وقتی‬‫به‬ ، ‫میدهند‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬ ‫لینک‬ ‫مزرعه‬ ‫یک‬ ‫خود‬ ‫خودی‬.‫میک‬ ‫تغذیه‬ ‫را‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ،‫سایت‬ ‫هر‬‫و‬ ،‫ند‬ ‫میکند‬ ‫فعال‬ ‫غیر‬ ‫را‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫در‬ ‫کسی‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫میکند‬ ‫تولید‬ ‫قدرتی‬ ‫این‬. ‫را‬ ‫فوق‬ ‫روشهای‬ ‫مجموعه‬black hat seo (‫سیاه‬ ‫کاله‬ ‫روش‬ ‫با‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬)‫نامند‬ ‫می‬. ‫هت‬ ‫بلک‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫شیوه‬ ‫بهترین‬(Black Hat)‫نشوید‬ ‫درگیر‬.‫آن‬ ‫کنار‬ ‫از‬ ‫میکشد‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫کنید‬ ‫اجتناب‬ ،‫ویروس‬ ‫یک‬ ‫مانند‬ ،‫آن‬ ‫از‬ ،‫بگذرید‬.
 • 34. ‫گیری‬ ‫نتیجه‬ ۱.‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بگیرید‬ ‫یاد‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫چیز‬ ‫اولین‬‫عنوان‬‫و‬‫ت‬ْ‫ل‬‫آ‬ ‫برچسب‬(alt tags)‫است‬ ‫خودتان‬. ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫باشد‬ ‫کمتر‬ ‫شما‬ ‫صفحه‬ ‫عنوان‬ ‫کلمات‬ ‫چه‬ ‫هر‬.‫از‬ ‫میتوانید‬ ‫همچنین‬‫عنوان‬ ‫های‬ ‫برچسب‬(title tags)‫و‬alt‫در‬ ‫برچسب‬ ‫از‬ ،‫تصاویر‬‫ها‬ ‫لینک‬ ‫در‬ ‫عنوان‬‫ها‬ ‫تقسیم‬ ،‫ها‬ ‫پاراگراف‬ ‫در‬ ‫عناوین‬ ‫از‬ ‫و‬(Divs)‫ها‬ ‫محدوده‬ ‫و‬ ،(spans)‫استفاده‬ ‫کنید‬. ۲.‫یا‬ ‫صفحه‬ ‫سر‬ ‫های‬ ‫برچسب‬ ‫از‬Header tags‫یعنی‬H2،H1‫و‬H3‫کنید‬ ‫استفاده‬.‫برچس‬ ‫این‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫قیافه‬ ‫از‬ ‫اگر‬‫ب‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫شکل‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫همیشه‬ ،‫آید‬ ‫نمی‬ ‫خوشتان‬ ‫ها‬CSS‫دهید‬ ‫تغییر‬ ‫خود‬: (Cascading Style Sheets) ۳.‫های‬ ‫فایل‬ ‫از‬CSS‫تا‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫بود‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫وقت‬ ‫هر‬style code‫دهید‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫منبع‬ ‫کد‬ ‫در‬. ۴.‫مراجع‬ ‫از‬‫اسکریپت‬ ‫جاوا‬‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫جاوا‬ ‫های‬ ‫کد‬ ‫مستقیم‬ ‫تایپ‬ ‫جای‬ ‫به‬–‫شدن‬ ‫کوچک‬ ‫باعث‬ ‫این‬‫کد‬ ‫میشود‬ ‫شما‬ ‫صفحه‬. ۵.‫به‬ ‫نسبت‬ ‫کد‬ ‫در‬ ‫باالتری‬ ‫مکان‬ ‫در‬ ‫صفحه‬ ‫بدنه‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫مرتب‬ ‫طوری‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫صفحه‬navigation‫رایت‬ ‫کپی‬ ‫پاورقی‬ ‫و‬ (footer copyright)‫باشد‬.‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫این‬‫تقسیم‬ ‫های‬ ‫الیه‬(div layers)‫شود‬ ‫انجام‬. ۶.‫از‬‫متا‬ ‫های‬ ‫برچسب‬(meta tags)‫دارید‬ ‫نگه‬ ‫مختصر‬ ‫و‬ ‫کوتاه‬ ‫امکان‬ ‫حد‬ ‫تا‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫اما‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬. ۷.‫کنید‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫چگالی‬.‫ص‬ ‫اصلی‬ ‫متن‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫صفحه‬ ‫عنوان‬ ‫و‬ ‫متا‬ ‫برچسب‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬‫شما‬ ‫فحه‬ ‫نباشند‬ ‫کم‬ ‫یا‬ ‫زیاد‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫بررسی‬.‫هستند‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫رایگان‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫چگالی‬ ‫ابزار‬. ۸.‫برای‬‫کلمات‬‫و‬‫کلیدی‬ ‫جمالت‬‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫خط‬ ‫زیر‬ ‫و‬ ،‫تاکید‬ ،‫توپر‬ ‫حالتهای‬ ‫از‬ ‫خود‬.‫ب‬ ‫حالت‬ ‫سه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫اما‬‫ر‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫کلمه‬ ‫یا‬ ‫جمله‬ ‫یک‬ ‫روی‬.‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫حالت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ‫همچنین‬ ‫و‬.‫هم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫صفحه‬ ‫تمام‬‫پر‬ ‫روش‬ ‫ین‬ ‫نکنید‬ ‫رنگ‬.‫میشود‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫و‬ ‫اشخاص‬ ‫آزار‬ ‫باعث‬ ‫این‬.