ΤΕΥΧΟΣ 2_ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΑΣΘΕΝΕΙΑ: ΠΕΝΤΕ ΣΤΑ∆ΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΟΧΗ
Αν και τα συμπτώματα των χρόνιων
παθήσεων διαφέρουν, οι περισσότεροι
πάσχοντες μοιράζονται κάποια κοινά συ-
ναισθήματα, όπως είναι η άρνηση, η οργή,
ο φόβος, η ελπίδα και πολλά άλλα. Στο
ακόλουθο άρθρο θα δείτε τα πέντε πιο συ-
νηθισμένα στάδια από τα οποία περνούν οι
ασθενείς μόλις μάθουν ότι νοσούν από κά-
ποια χρόνια ασθένεια δίχως αυτό να σημαί-
νει πως τα βιώνουν όλοι με την ίδια σειρά
και με τον ίδιο τρόπο.
Ωστόσο, σεόποιοστάδιοκιανβρίσκεται
κανείς, οφείλει στον εαυτό του να αποδέχε-
ται πως, τη συγκεκριμένη στιγμή, πρέπει να
το βιώσει και να νιώσει όλα τα συναισθήμα-
τα που μπορεί αυτό να του προκαλεί, έτσι
ώστε να καταφέρει να προχωρήσει. Γι’ αυτό,
δεν θα πρέπει να βιαζόμαστε να περάσουμε
στο επόμενο στάδιο, αλλά να αφήνουμε να
συμβεί εντελώς φυσικά.
1. Αρνηση. Κάθε αλλαγή ή απώλεια στη
ζωή τις περισσότερες φορές οδηγεί σε άρ-
νηση. Και το να μάθει κανείς ότι πάσχει από
μία χρόνια πάθηση πιθανότατα θα του γεν-
νήσει αυτόακριβώς τοσυναίσθημα. Αρκετά
συχνά, όσοι βρίσκονται σε αυτό το στάδιο,
θεωρώντας πως η ασθένεια δεν μπορεί να
τους κάνει κακό, συνηθίζουν να αγνοούν τις
συμβουλές των γιατρών, οι οποίες, εντού-
τοις, θα μπορούσαν να τους βοηθούσαν
σημαντικά στο να ελέγχουν τη νόσο εάν τις
ακολουθούσαν. Βέβαια, υπάρχουν και εκεί-
νοι που αποδέχονται αμέσως τα νέα δεδο-
μένα που αφορούν στην υγεία τους, οι οποί-
οι στρέφουν το ενδιαφέρον τους στην ίασή
τους. Ετσι, κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι
τους για να ενημερώνονται για τις εξελίξεις
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΠΑΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
Νοέμβριος 2013, Τεύχος 2ο
της Ιατρικής, ενώ συνεργάζονται άψογα
με τους θεράποντες ιατρούς, θέλοντας να
ελέγχουν την εξέλιξη της νόσου τους όσο το
δυνατόν καλύτερα.
2. Θυμός. Το συναίσθημα που συχνά
τρέφει την άρνηση είναι ο θυμός. Πολλές
φορές, ο ασθενής αδυνατεί να πιστέψει
ότι ήταν τόσο άτυχος, ώστε να αρρωστή-
σει εκείνος, με αποτέλεσμα η οργή του να
στρέφεται προς τον ίδιο, κατηγορώντας τον
εαυτό του που αρρώστησε. Ο καλύτερος,
λοιπόν, τρόπος για να μειώσει κανείς το
θυμό είναι να τον εξωτερικεύσει. Συνεπώς,
το να κρατάει κάποιος ένα ημερολόγιο, να
πηγαίνει σε ομαδικές συνεδρίες ψυχολο-
γικής υποστήριξης ή να συναντά ειδικούς
θεραπευτές είναι μερικοί τρόποι για να εκ-
φράζει την οργή του, δεδομένου ότι πρόκει-
ται για ένα πολύ φυσιολογικό συναίσθημα
το οποίο, παρ’ όλα αυτά, απαιτεί χρόνο και
δουλειά για να είναι διαχειρίσιμο.
3. Φόβος. Κάποιες φορές κάτω από
την οργή βρίσκεται ο φόβος σχετικά με
μία ασθένεια που δεν θεραπεύεται. Οι άν-
θρωποι με χρόνιες παθήσεις αρκετά συχνά
αρχίζουν να βλέπουν τη ζωή μέσα από ένα
άλλο πρίσμα, σταματώντας να κάνουν σχέ-
δια για το μέλλον, μιας και θεωρούν ότι δεν
θα είναι για πολύ καιρό ανάμεσά μας. Και
ο φόβος γίνεται ακόμα πιο έντονος όταν ο
ασθενής γνωρίζει ελάχιστα πράγματα για
την πάθησή του. Γι’ αυτό και ίσως η πρώτη
μάχη που καλείται να δώσει είναι η πληρο-
φόρησή του. Οσο περισσότερα μαθαίνει
κανείς για τη νόσο του, τόσο περισσότε-
ρο νιώθει πως έχει τον έλεγχο. Επίσης, ο
φόβος καμιά φορά προκύπτει όταν χάνει
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩΝΤΑΣ
ΤΗ ΣΠΑΝΙΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩΝΤΑΣ
ΤΗ ΣΠΑΝΙΟΤΗΤΑ
Health tips
 Ο χειμώνας
είναι μία δύσκολή
εποχή για τις πε-
ρισσότερες παθή-
σεις. Προφυλάξτε
τον οργανισμό σας
με καλό ντύσιμο,
φαγητό πλούσιοσε
βιταμίνες –ιδιαίτε-
ρα σε βιταμίνη C –,
και, μετά από υπό-
δειξη του ιατρού
σας, για τις ομάδες
υψηλού κινδύνου,
με το αντιγριπικό
εμβόλιο.
 Μην ξεχνάτε
την άσκηση. Ενας
μικρός περίπατος
στη φύση ακόμα
και τις κρύες μέρες
του χειμώνα είναι
ευεργετικός για το
σώμα και το πνεύ-
μα μας.
22
κανείς την πίστη του στον εαυτό του, στην
ικανότητά του να παλέψει. Κι αυτό είναι και
το πιο σημαντικό στάδιο που πρέπει να δου-
λέψει ένας ασθενής, μιας και ο φόβος δεν
κάνει κακό μόνο στην ψυχή και στο πνεύμα,
αλλά και στο σώμα.
4. Θλίψη. Το αίσθημα της θλίψης και
της απώλειας είναι σύνηθες, γιατί οι χρόνιες
παθήσεις επιφέρουν στη ζωή περιορισμούς
που άλλοι άνθρωποι δεν αντιμετωπίζουν.
Για παράδειγμα, ένας ασθενής ίσως να μην
είναι πλέον σε θέση να κάνει παλιές αγα-
πημένες του δραστηριότητες, να μην απο-
λαμβάνει πια αγαπημένα του φαγητά ή να
μην μπορεί να περνάει όσο χρόνο θα ήθελε
με τα αγαπημένα του πρόσωπα. Συνεπώς,
η θλίψη, πολλές φορές, κάνει τον πάσχο-
ντα να νιώθει ανεπαρκή, με αποτέλεσμα να
απομονώνεται. Γι’ αυτό και το να βρει δρα-
στηριότητες που δεν επηρεάζονται από την
πάθησή του μπορεί να βοηθήσει σημαντικά
στο να ξεπεράσει αυτό το συναίσθημα. Οσοι
δε αρνούνται να δουν τον εαυτό τους απλά
και μόνο ως ασθενή πιθανότατα να έχουν
μία πολύ πιο θετική εξέλιξη σε ό,τι αφορά
στην υγεία τους, ενώ η συμμετοχή τους σε
ομαδικές συνεδρίες ψυχολογικής υποστήρι-
ξης βοηθούν επίσης, διότι τους επιτρέπουν
να συναντήσουν άλλους ασθενείς που πα-
ραμένουν ενεργοί πολίτες.
5. Αποδοχή. Ωστόσο, αν και η διαχεί-
ριση μιας μακροχρόνιας πάθησης επιφέρει
μεγάλη συναισθηματική αναστάτωση, γεν-
νάει και θετικά αισθήματα. Τονα βλέπει κα-
νείς πως στο τέλος, χάρη στη δύναμή του,
κατάφερε να υπερβεί τις όποιες δυσκολίες
η ασθένεια έφερε στο δρόμο του είναι ένα
υπέροχο συναίσθημα. Είναι μία αίσθηση
δικαίωσης και νίκης. Και με κάθε επιτυχία
έρχεται και η απόδειξη ότι, έχοντας πίστη
στον εαυτό μας, μπορούμε να ζήσουμε μία
γεμάτη ζωή, ίσως και πιο ουσιαστική αφού,
λόγω της ασθένειας, πιθανότατα να έχουμε
αναθεωρήσει σκέψεις και απόψεις που εί-
χαμε πριν νοσήσουμε.
Οσοι ενδιαφέρονται να μάθουν περισ-
σότερα για τα πέντε στάδια, μπορούν να
αναζητήσουν πληροφορίες για την Ελίζα-
μπεθ Κιούμπλερ-Ρος (Elisabeth Kübler-
Ross), η οποία άλλαξε ριζικά τον τρόπο που
εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν την
ασθένεια, αλλά ακόμα και το θάνατο.
Μετάφραση: Ελίνα Μιαούλη
Πηγή: http://fibrofighter.tripod.com/
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών «Patients in Power 2013»
Σημαντικές προτάσεις για το μέλλον της
Υγείας δρομολόγησε το 2o Πανελλήνιο Συνέ-
δριοΑσθενών«PatientsinPower»,πουπραγ-
ματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουρ-
γείου Υγείας σε συνεργασία με την Boussias
Communications και το Health Daily.
ΤοΣυνέδριοπουφέρειτοδιακριτικότίτλο
«Patients Included» διοργανώθηκε για δεύ-
τερη συνεχόμενη χρονιά στη χώρα μας, θέ-
τοντας στο επίκεντρό του θέματα που αφο-
ρούν την ασθενοκεντρική πολιτική Υγείας σε
καιρούς ακραίας οικονομικής λιτότητας, τη
συμμετοχή των ασθενών στη χάραξη πολιτι-
κών για την Υγεία, τη βιο-ιατρική έρευνα και
τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της Υγείας.
Το «Patients in Power» έλαβε χώρα
στις 8-9 Νοεμβρίου 2013, στο ξενοδοχείο
Divani Caravel, και είχαν την ευκαιρία να
το παρακολουθήσουν 449 σύνεδροι που
εκπροσωπούσαν στην πλειοψηφία τους
Συλλόγους και Οργανώσεις Ασθενών,
εξασφαλίζοντάς τους έτσι τη δυνατότη-
τα να συζητήσουν με τους άλλους «εταί-
ρους» της Υγείας φλέγοντα ζητήματα
που προκαλούν έντονο προβληματισμό.
Πηγή: http://www.patientsinpower.gr/
3
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ - ΜΗΝΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ινώδης Κυστική Νόσος
Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομά-
δας Κυστικής Ινωσης (18-24 Νοεμβρίου
2013), ο Πανελλήνιος Σύλλογος «Ελληνι-
κή Εταιρία για την Ινώδη Κυστική Νόσο»
οργάνωσε δράσεις ευαισθητοποίησης του
κοινού. Ειδικότερα, προβλήθηκε τηλεο-
πτικό/ραδιοφωνικό σποτ, σε συνέχεια της
πρώτης επιτυχημένης προσπάθειας της
Εταιρίας μέσω της τηλεοπτικής εκπομπής
«Πρωταγωνιστές» τον Οκτώβριο του 2012
(http://www.youtube.com/watch?v=7_
CQjWNVvtA&feature=youtu.be), υπήρξε
ενημέρωση των Ελλήνων ευρωβουλευτών,
οι οποίοι συμμετείχαν σε σχετική συζήτη-
ση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που διορ-
γανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Κυστικής Ινωσης, ενώ πραγματοποιήθηκε
Συνέντευξη Τύπου, καθώς και καμπάνια ευ-
αισθητοποίησης με τίτλο «Η κάθε μας ανά-
σα, ένα βήμα πιο κοντά στα όνειρά μας».
Τέλος, διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό
σε ειδικό περίπτερο στη Θεσσαλονίκη και
στην Αθήνα, και έλαβε χώρα Ημερίδα, με
ομιλητές εξειδικευμένους ιατρούς από όλη
την Ελλάδα και της Επιστημονικής Επιτρο-
πής Κυστικής Ινωσης, κατά τη διάρκεια της
οποίας έγινε παρουσίαση, μεταξύ άλλων,
των δράσεων και των στόχων του Συλλόγου
για το 2013-2014.
Για περαιτέρω πληροφορίες, επισκεφθεί-
τε την ιστοσελίδα του Συλλόγου: http://www.
cysticfibrosis.gr.
Πνευµονική Αρτηριακή Υπέρταση
Στα πλαίσια του Μήνα Ευαισθητοποί-
ησης για την Πνευμονική Υπέρταση, η
«Πνευμονική Υπέρταση Ελλάδας – H.P.H.»
συμμετείχε, αλλά και διοργάνωσε σειρά
δράσεων. Ειδικότερα, πήρε μέρος στο 2ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών «Patients in
Power 2013», που πραγματοποιήθηκε στις
αρχές Νοεμβρίου, όπου βραβεύτηκε για την
ανάπτυξη δύο πολύ σημαντικών εργαλείων
για τη ζωή των Ασθενών με Π.Α.Υ., καθώς
και των Φροντιστών τους.
Επίσης, συμμετείχε στο Εκπαιδευτικό
Σεμινάριο Ιατρών: «Υπερηχοκαρδιολογι-
κή Προσέγγιση Ασθενών με Πνευμονική
Υπέρταση» – Θεραπευτικές επιλογές, Θε-
ραπευτικοί στόχοι, Επίδειξη περιστατικών
(Γ. Αθανασόπουλος, Δ. Τσιάπτας / Ωνάσειο
Καρδιοχειρουργικό – Glaxo Smithkline
AEBE), το οποίο στέφθηκε με μεγάλη επι-
τυχία, με καρδιολόγους και πνευμονολό-
γους τόσο από την Αθήνα, όσο και από την
επαρχία να παίρνουν μέρος, ενώ διοργάνω-
σε Φιλανθρωπική Μουσική Εκδήλωση στο
Εστιατόριο «57» με μότο «Από τη γυναίκα
στη γυναίκα για τη σπάνια νόσο της Πνευ-
μονικής Υπέρτασης», στην οποία παρευρέ-
θηκαν γυναίκες από όλους τους χώρους για
να δηλώσουν την υποστήριξή τους.
Τέλος, η H.P.H. έλαβε μέρος στην
Παγκόσμια Εκστρατεία «Pulmonary
Hypertension online Awareness Month»
με καθημερινά μηνύματα ενημέρωσης σε
όλα τα Κοινωνικά Δίκτυα και πραγματο-
ποίησε ενημερώσεις στα νοσοκομεία των
Αθηνών και της Θεσσαλονίκης γύρω από
τοέργοτης, τα πολύτιμα εργαλεία, αλλά και
τα φυλλάδια για την υποστήριξη τόσο των
Ασθενών, όσο και των Φροντιστών.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με τις δράσεις, μπορείτε να επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα: https://www.facebook.com/
HellenicPulmonaryHypertension.
4
Η Κυστική Ινωση αποτελεί το πιο δια-
δεδομένο κληρονομικό νόσημα στη λευκή
φυλή, με κύριο χαρακτηριστικό του την εμ-
φάνιση ιδιαίτερα παχύρρευστων και αφυ-
δατωμένων εκκρίσεων σε διάφορα όργανα
και αδένες του σώματος, με αποτέλεσμα τη
σταδιακή καταστροφή πολλών οργάνων και
την ανεπάρκεια αυτών.
H «Ελληνική Εταιρία για την Ινώδη
Κυστική Νόσο» είναι ένας Πανελλήνιος
Σύλλογος για την Κυστική Ινωση, ο οποίος
λειτουργεί από το 1983, εδρεύει στην Αθήνα
και είναι μέλος και εκπρόσωπος της Ελλά-
δας στους Διεθνείς Οργανισμούς «Cystic
Fibrosis Worldwide» και «Cystic Fibrosis
Europe», καθώς και μέλος της Πανελλήνι-
ας Ενωσης Σπάνιων Παθήσεων.
Στόχοι του Συλλόγου είναι η προάσπιση,
με κάθε νόμιμο τρόπο, του αυτονόητου δι-
καιώματος των ατόμων που πάσχουν από
τη νόσο στην περίθαλψη και στην κοινω-
νική πρόνοια, η εξασφάλιση των απαραί-
τητων υποδομών και συνθηκών στα ορ-
γανωμένα κέντρα των νοσοκομείων όπου
παρακολουθούνται οι ασθενείς, η επίλυση
των όποιων προβλημάτων προκύπτουν σε
σχέση με τηνοσηλεία, τις θεραπείες, καθώς
και τις παροχές που δικαιούνται, και τέλος
η ενημέρωση του κοινού με στόχο την πρό-
βλεψη όπως και την οποιαδήποτε υποστή-
ριξη τωνασθενών και τωνοικογενειώντους.
Για περισσότερες πληροφορίες, επι-
σκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.
cysticfibrosis.gr.
Η Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση εί-
ναι μία σπάνια πνευμονική διαταραχή, με
εκτιμώμενο επιπολασμό περί τα 15-50 περι-
στατικά ανά εκατομμύριο, στην οποία η πί-
εση του αίματος στην πνευμονική αρτηρία
αυξάνεται πολύ περισσότερο από τα φυσι-
ολογικά επίπεδα, με αποτέλεσμα να κατα-
πονείται σημαντικά η καρδιά, και ιδιαίτερα
το δεξιό της τμήμα, προκαλώντας καρδιακή
ανεπάρκεια και επιφέροντας το θάνατο.
Η «Πνευμονική Υπέρταση Ελλάδας –
H.P.H.» είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός Ορ-
γανισμός που ιδρύθηκε το 2013 με στόχο να
προασπίζεται τους πάσχοντες της ελληνι-
κής επικράτειας με Π.Α.Υ. σε όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να διασφαλί-
ζονται τα συμφέροντά τους, αλλά και οι κα-
λύτερες συνθήκες αντιμετώπισης των ιδίων
και των οικογενειών τους.
Ειδικότερα, αποστολή της είναι η κατα-
πολέμηση της οικονομικής και ψυχολογικής
κατάπτωσης των ασθενών, ως επιβαρυντι-
κού παράγοντα της νόσου, η ψυχική και
οικονομική ενίσχυσή τους, η συστηματι-
κή παρέμβαση για την ευαισθητοποίηση
της κοινής γνώμης, η ενημέρωση της
Κοινωνίας για την πρόληψη και έγκαι-
ρη διάγνωση της ασθένειας, η δημιουργία
Κέντρου Πληροφοριών και Υποστήριξης με
σκοπό την ενημέρωση των πασχόντων σχε-
τικά με τα δικαιώματα που τους παρέχει η
κείμενη Νομοθεσία, καθώς και για τις πα-
ροχές που δικαιούνται από τα Ασφαλιστικά
τους Ταμεία, και τέλος η συνεργασία του
Σωματείου με εξειδικευμένα Νοσοκομεία,
Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις, Σωμα-
τεία, και γενικά εταιρείες ή ιδιώτες με
κοινούς σκοπούς και στόχους.
Για περαιτέρω πληροφορίες για το
έργο του Συλλόγου, μπορείτε να επι-
σκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.
hellenicpulmonaryhypertension.gr.
Πνευµονική Υπέρταση Ελλάδας - H.P.H.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
Ελληνική Εταιρία για την Ινώδη Κυστική Νόσο
5
ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ
Οι αφανείς ήρωες των Ασθενών µε Σπάνιες Παθήσεις
Αν θέλετε να μάθετε το μέγεθος της
αγάπης, της συμπόνιας, της αποφασιστικό-
τητας και της αυτοθυσίας που οι άνθρωποι
μπορείνα κρύβουν μέσα τους, απλά συνομι-
λήστε με κάποιον που φροντίζει έναν ασθε-
νή με Σπάνια Πάθηση. Πιστέψτε με, θα είναι
αρκετό για να εξαφανίσετε από μέσα σας
κάθε ψήγμα κυνισμού που μπορεί να νιώθε-
τε για τον κόσμο και την ανθρωπότητα.
Εάν δεν είστε εσείς οι ίδιοι, σίγουρα θα
γνωρίζετεπρόσωπαπου προσφέρουντη βο-
ήθειά τους σιωπηλά στοσυνάνθρωπότους ή
σε κάποιο μέλος της οικογένειάς τους. Ισως
είναι ένας γείτονάς σας, ίσως ένας συνεργά-
της, ή απλά κάποιος γνωστός. Αλλά, όποιος
κι αν είναι, αφιερώσετε λίγο από το χρόνο
σας για να αναγνωρίσετε το σπουδαίο έργο
που πραγματοποιεί.
Ομως, τι σημαίνει να είναι κανείς Φρο-
ντιστής ενός ασθενή με Σπάνια Πάθηση;
Σας παραθέτουμε μερικά στατιστικά στοι-
χεία από πρόσφατη έρευνα που πραγματο-
ποιήθηκε από τον αμερικανικό Μη Κυβερ-
νητικό Οργανισμό για τις Σπάνιες Γενετικές
Παθήσεις Global Genes Projectσε συνεργα-
σία με το Shire για τις επιπτώσεις των Σπά-
νιων Νόσων σε όλους τους τομείς της ζωής
των Ασθενών και των Φροντιστών, ώστε να
καταλάβετε καλύτερα.
Σύμφωνα με την εν λόγω μελέτη, στις
Η.Π.Α., ένας ασθενής με Σπάνια Πάθηση
θα περιμένει περίπου 7,6 χρόνια έως ότου
καταλήξει στη σωστή διάγνωση. Μέχρι
τότε, θα έχει επισκεφθεί σχεδόν 7 με 8 για-
τρούς, ενώ θα έχει λάβει 2 έως και 3 λανθα-
σμένες διαγνώσεις.
Ολο αυτό το διάστημα, λοιπόν, οι Φρο-
ντιστές, καλούνται να δρουν σαν ερευνη-
τές, διαχειριστές φροντίδας και «ακτιβι-
στές», και παράλληλα να συνεχίζουν τη
δική τους ζωή όσο το δυνατόν πιο γεμά-
τα και ισορροπημένα. Το καταφέρνουν,
όμως; Και με τι κόστος;
Η έρευνα κατέδειξε ότι οι Συναισθημα-
τικές Επιπτώσεις για εκείνους είναι πολύ
σημαντικές. Συγκεκριμένα:
• το 72% πάσχει από κατάθλιψη,
• το 89% νιώθει άγχος και στρες,
• το 64% νιώθει απομονωμένο από φίλους και
την οικογένεια,
• το 97% φοβάται για την εξέλιξη της ασθένειας
του πάσχοντα που φροντίζει,
• το 87% φοβάται λόγω της ελλιπούς ενημέρω-
σης για την πάθηση,
• το 64% νιώθει ότι δεν έχει κάποιο ιατρικό
πρόσωπο στο οποίο μπορεί να απευθυνθεί για
πληροφορίες και υποστήριξη.
Αλλά και οι Οικονομικές Επιπτώσεις
είναι εξίσου σημαντικές. Ειδικότερα:
• το 53% χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει αποταμι-
εύσεις για να καλύψει τα ιατρικά έξοδα,
• το 37% δανείστηκε χρήματα από την οικογένεια
και/ή από φίλους για να πληρώσει τα έξοδα,
• το 23% χρησιμοποίησε αποταμιεύσεις που είχε
για τη σύνταξη για να καλύψει τα έξοδα.
Αυτά τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι οι
Φροντιστές, όπως και όλα τα μέλη της
Κοινότητας Σπανίων Παθήσεων, θα ωφε-
λούνταν ιδιαιτέρως από περισσότερη ενη-
μέρωση για τη νόσο του ασθενή –ώστε να
νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια–, από κα-
λύτερες θεραπείες –ώστε να διευκολύνεται
το έργο τους–, από περαιτέρω πρακτική και
οικονομική βοήθεια –για να υποστηρίζουν
σωστά τις νέες υποχρεώσεις που προκύ-
πτουν–, και φυσικά από ουσιαστικότερη
οργάνωση από την ιατρική κοινότητα, για
να μη νιώθουν μόνοι και να μπορούν να
αφιερώνονται στο σημαντικό έργο που
έχουν να επιτελέσουν, δίχως, ωστόσο, να
παραμελούν τον εαυτό τους. Χρειάζονται
την υποστήριξή μας!
Μετάφραση: Ελίνα Μιαούλη
Πηγή: http://sirensong.sireninteractive.com
6
Ο « Σύλλογος Φίλων και Ασθενών Πα-
σχόντων από Πομφολυγώδη Επιδερμόλυση»
(DEBRA GREECE) είναι ένα Μη Κερδοσκο-
πικό Σωματείο, επίσημος εκπρόσωπος της
DEBRA INTERNATIONAL στην Ελλάδα και
μέλος της Πανελλήνιας Ενωσης Σπανίων Πα-
θήσεων, με κύριους στόχους την υπεράσπιση
των δικαιωμάτων των ασθενών, την παροχή
εξειδικευμένης φροντίδας με τη δημιουργία
ειδικών μονάδων με εξειδικευμένους γιατρούς
και νοσηλευτές στη συγκεκριμένη σπάνια πά-
θηση, και τηνπροώθηση της ιατρικής έρευνας,
προκειμένου να βρεθεί «ίαση».
Ο όρος Πομφολυγώδης Επιδερμόλυ-
ση περιλαμβάνει μία ομάδα κληρονομικών
παθήσεων που οδηγούν συχνά σε σοβαρή
αναπηρία, αφού οι ασθενείς, εξαιτίας του
εξαιρετικά εύθραυστου δέρματός τους,
υποφέρουν από επώδυνες πομφόλυγες και
πληγές. Σε σοβαρές, μάλιστα, μορφές της,
οι πάσχοντες έχουν πομφόλυγες και σε εσω-
τερικά όργανα, ενώ εμφανίζουν και άλλες
σοβαρές επιπλοκές, όπως σηψαιμία.
Δεδομένου, λοιπόν, ότι το δέρμα των
ασθενών είναι ιδιαίτερα εύθραυστο, ακόμα
και η πιο μικρή τριβή, στις πιο απλές δρα-
στηριότητες –στο γράψιμο, στο φαγητό,
στο περπάτημα, ακόμα και από τις ραφές
των ρούχων–, μπορεί να οδηγήσει στη δημι-
ουργία πληγών, με αποτέλεσμα όσοινοσούν
να βιώνουν καθημερινά έντονους πόνους.
Γι’ αυτό και όλες οι μορφές της ασθένειας
χρειάζονται ιδιαίτερη περιποίηση του δέρμα-
τος, ενώ οι πιο σοβαρές απαιτούν εντατική
φροντίδα παρόμοια με εκείνην που λαμβάνουν
όσοι υποφέρουν από σοβαρά εγκαύματα.
Κρίνεται, συνεπώς, απαραίτητη η ενημέ-
ρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω
από αυτήν τη σπάνια ασθένεια, προκειμένου
η Κοινωνία να γνωρίσει τις πολλές και σοβα-
ρές επιπτώσεις της στη ζωή των πασχόντων
και των οικογενειών τους, να σταθεί στο
πλευρό τους στην καθημερινή μάχη που δί-
νουν, και φυσικά να τους ενσωματώσει όπως
οφείλει και πρέπει στους κόλπους της.
Πηγή:http://www.facebook.com/eb.greece
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
Σύλλογος Φίλων & Ασθενών Πασχόντων µε Ποµφολυγώδη Επιδερµόλυση
Μία πολύ σημαντική αρχή για τα ελληνι-
κά δεδομένα πραγματοποιήθηκε σε ελληνι-
κό καθημερινό σίριαλ όπου γίνεται αναφορά
σε μία Σπάνια Πάθηση, και μάλιστα πολύ
σοβαρή. Συγκεκριμένα, μία ηρωίδα πάσχει
από την ασθένεια του Σαρκό, επίσης γνωστή
ως Πλάγια Αμυοτροφική Σκλήρυνση (ALS)
ή νόσο του Lou Gehrig, μία νευρολογική
ασθένειαγια τηνοποία δενυπάρχειθεραπεία.
Η ALS είναι μία προοδευτική νευροεκ-
φυλιστική πάθηση που επηρεάζει τανευρικά
κύτταρα στον εγκέφαλο και στη σπονδυλική
στήλη. Προσβάλλει περίπου 2 άτομα ανά
100.000 και εμφανίζεται πιο συχνά στους
άντρες εν συγκρίσει με τις γυναίκες. Ξεκινά
συχνά μεσυσπάσεις τωνμυώνκαιαδυναμία
σε ένα χέρι ή πόδι, ή με κάποιο τραύλισμα,
και φτάνει να επηρεάζει όχι μόνο την κίνη-
ση, αλλά και την κατάποση και την ανα-
πνοή. Η εξέλιξή της είναιγρήγορη, αλλά για
τις ανάγκες της σειράς οι πληροφορίες που
δίνονται δεν είναι απολύτως ακριβείς.
Σημασία έχει πως έγινε η απαρχή τού να
μιλάμε ελεύθερα για ένα Σπάνιο Νόσημα,
κάτι που θα οδηγήσει σε περαιτέρω απο-
δοχή, κατανόηση, ευαισθητοποίηση, αλλά
και δημοσιοποίηση ασθενειών που παρα-
μένουν ακόμα και σήμερα ταμπού για την
ελληνική κοινωνία.
Σύνταξη: Ιωάννα Αλυσανδράτου
ΟΙ ΣΠΑΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΕ «ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ»
Orphanet
 Η ιστοσελίδα
του Orphanet δίνει
πρόσβαση σε πληρο-
φορίεςγιατιςΣπάνιες
Παθήσεις,ταορφανά
φάρμακα, καθώς και
εξειδικευμένες υπη-
ρεσίες, συμπεριλαμ-
βανομένης και της
Ελλάδας. Ταυτόχρο-
να, η ελληνική του
πύλη παρουσιάζει τα
νέα, τα γεγονότα κα-
θώς και έγγραφα ση-
μαντικάσεεθνικόεπί-
πεδο για τα εν λόγω
νοσήματα.
www.orpha.net
www.orpha.net/national/
GR-EL
7
Πάσχω από το Σύνδρομο Ehlers-Danlos
(EDS), μία Σπάνια Πάθηση για την οποία οι
περισσότεροι γιατροί δεν γνωρίζουν πολλά.
Μάλιστα, υπάρχουν τόσο λίγοι ειδικοί στον
κόσμο, που χρειάστηκε να ψάξω πολύ για
να βρω γιατρούς στην περιοχή που μένω οι
οποίοι δήλωναν πρόθυμοι να μάθουν για το
EDS, ώστε να με βοηθήσουν να το διαχειρι-
στώ όσο το δυνατόν καλύτερα.
Το Σύνδρομο EDS είναι μία κληρονομού-
μενη διαταραχή του ελαστικού συνδετικού
ιστού, η οποία προκαλεί υπερεκτασιμότητα
του δέρματος, υπερευλυγισία των αρθρώσε-
ων, σπλαγχνικές δυσμορφίες, κ.ά.
Οταν, λοιπόν, διαγνώστηκα, συνειδητο-
ποίησα πως για να έχω την καλύτερη δυνατή
ιατρική φροντίδα, έπρεπε να εκπαιδεύσω
εγώ η ίδια τους γιατρούς σχετικά με το πρό-
βλημα υγείας μου, αναγνωρίζοντας, φυσικά,
πως παράλληλα εξαρτιόμουν από τις γνώ-
σεις τους. Με άλλα λόγια, καλούμουν να δω
τη σχέση μου με την ιατρική ομάδα σαν μία
συνεργασία.
Βέβαια, δεν είναι πάντα εύκολο για τον
ασθενή να χτίσει μία δυνατή σχέση με το
γιατρό του, παρ’ όλα αυτά υπάρχουν τρόποι
για να γίνουν τα ιατρικά ραντεβού πιο παρα-
γωγικά. Για παράδειγμα, πριν μία επίσκεψη:
•γράφω σύντομη περίληψη των συμπτωμάτων μου,
•ετοιμάζω γραφήματα ή διαγράμματα που επιτρέ-
πουν στο γιατρό να δει με μία γρήγορη ματιά την
κατάσταση της υγείας μου,
•σημειώνω ερωτήσεις που θέλω να κάνω,
•ορίζω ποιος είναι ο στόχος της επίσκεψης.
Από τότε που διαγνώστηκα, έχω επισκε-
φθεί το γιατρό αρκετές φορές. Αλλοτε μου
ζητούσε να κάνω περαιτέρω εξετάσεις, άλ-
λες πάλι με παρέπεμπε σε ειδικούς, και κά-
ποιες άλλες απλά με εξέταζε. Εγώ, πάντως,
κάθε φορά που τον επισκεπτόμουν, φρόντι-
ζα να έχω μαζί μου ό,τι καινούργιες πληρο-
φορίες είχα συλλέξει μέσω του Διαδικτύου
από επίσημους Οργανισμούς και Κέντρα
που ασχολούνται με την πάθησή μου και οι
οποίες σχετίζονταν με τα συμπτώματά μου,
κι εκείνος πάντοτε δεχόταν την ενημέρωση
με ικανοποίηση, ακόμα κι αν αυτό σήμαινε
πως θα έπρεπε να κάτσει να διαβάσει και να
κάνει περαιτέρω έρευνα.
Μάλιστα, ύστερα από μία επίσκεψή μου
κατά τη διάρκεια της οποίας είχαμε συζη-
τήσει για κάποια νέα συμπτώματά μου τα
οποία ήταν«περίεργα» και με ανησυχούσαν
ιδιαιτέρως, ο γιατρός μού είχε πει:
«Θέλω να σας ευχαριστήσω που μου μά-
θατε τόσα για το Σύνδρομο EDS, διότι τώρα
ξέρω πως η εν λόγω Σπάνια Ασθένεια μπορεί
να προκαλέσει πολλά διαφορετικά συμπτώ-
ματα. Στην Ιατρική Σχολή διδαχθήκαμε συ-
γκεκριμένα πράγματα, και να που μέσα από
τη δική σας περίπτωση βλέπω πως η νόσος
μπορεί να έχει κι άλλες μορφές, με αποτέ-
λεσμα σήμερα να εξετάζω και τους άλλους
ασθενείς διαφορετικά. Επίσης, έγινα πιο δε-
κτικός σε αυτά που μου λένε, κι έτσι μπορώ
να προσφέρω καλύτερη ιατρική φροντίδα.
Μάλιστα, κάθε φορά που εξετάζω ένα νέο
ασθενή που παρουσιάζει παρόμοια συμπτώ-
ματα, διερωτώμαι μήπως πάσχει από το ίδιο
σύνδρομο ενώ παλαιότερα ίσως να μην το
σκεφτόμουν. Γι’ αυτό, σας ευχαριστώ για την
πολύτιμη βοήθειά σας.»
Κι εγώ τότε του είχα πει: «Εγώ σας ευ-
χαριστώ που είστε πρόθυμος να ακούσετε,
να μάθετε, να κάνετε έρευνα στον ελεύθερό
σας χρόνο και που ψάχνετε για λύσεις όσο
περίεργο κι αν φαντάζει ένα σύμπτωμα.
Εγώ σας ευχαριστώ που είστε γιατρός μου».
Υπάρχουν θαυμάσιοι γιατροί που θέ-
λουν να μάθουν και να βοηθήσουν. Αρκεί
να τους ψάξουμε! Μη φοβάστε, λοιπόν, να
τους αναζητήσετε.
Shani Weber, ασθενής με EDS.
Μετάφραση: Ελίνα Μιαούλη
Πηγή: http://scopeblog.stanford.edu/
ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
Σύνδροµο Ehlers-Danlos
 Γράψτε μας και
τη δική σας μαρτυρία
γύρω από τη σπάνια
πάθησή σας ή διατυ-
πώστεμαςόποιοερώ-
τημα θα θέλατενα θέ-
σουμεγιαλογαριασμό
σας σε γιατρούς σχε-
τικούς με το νόσημά
σας. Ηλεκτρονική δι-
εύθυνση αποστολής:
spanioi@yahoo.gr
8
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Αλυσανδράτου Ιωάννα Μιαούλη Ελίνα
Συντάκτρια/Υπεύθυνη Επικοινωνίας Συντάκτρια/Υπεύθυνη Υλης
ioanna_spanioi@yahoo.gr elina_spanioi@yahoo.gr
Τηλ.: 215 530 5523 Κιν.: 6945 595 323
Για τη Ζωή και το Θάνατο πάντα πίστευα
ότι είναι δύο ξεχωριστά αλλά και αλληλέν-
δετα σημεία στην ύπαρξη ενός ανθρώπου –
το σημείο εκκίνησης και το σημείο τερματι-
σμού. Ομως, δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι
υπάρχει ανάμεσά τους μία ευθεία γραμμή
που τα ενώνει. Οταν έμαθα ότι πάσχω από
μία σπάνια θανατηφόρα ασθένεια, το τέρας
του θανάτου ορθώθηκε μπροστά μου, νιώ-
θοντάς το στην ανάσα μου.
Με γνώμονα ότι αυτή η διάγνωση είναι
η τελική μου ευθεία, πέρασα πάνω από μία
εβδομάδα άγρυπνη σκεπτόμενη τη «Δύση»
μου. Και τότε δέχτηκα ότι η Πνευμονική
Υπέρταση (Π.Υ.) δεν έχει καμία θεραπεία
και ότι η φυσική πορεία είναινα πεθάνω από
αυτήν. Ωστόσο, εκείνη η στιγμή της αποδο-
χής, ως μόνη επιλογή, είναι και η στιγμή που
η ζωή προχωρά! Ενα προχώρημα που στο
εξής θα το καθόριζα εγώ και όχι η ασθένεια.
Απομονώνοντας το άγχος και εστιάζο-
ντας στις ανάσες που χρειαζόμουν για να
ζήσω, αποφάσισα πως αν επρόκειτο να πε-
θάνω σύντομα, δύο πράγματα μπορούσα να
κάνω: να κλαίω για το υπόλοιπο του χρόνου
μου ή να τρέξω μακριά από την πιθανότητα
του θανάτου. Ετσι, αν και η ζωή μου άλλαξε
360 μοίρες σε μια στιγμή –μια βίαιη περι-
στροφή προς το θάνατο–, τελικά κάτω από
αυτή την απειλή άρχισα να ζω!
Η Π.Υ. επιφέρει πολλές αλλαγές, τις
οποίες δεν βλέπετε. Αυτό δεν σημαίνει πως
δεν υπάρχουν. Για εσάς που δεν καταλαβαί-
νετε τις επιπτώσεις της, απλά σκεφτείτε να
έχετε κολλήσει μέσα στο ίδιο σας το σώμα
και να μην μπορείτε να το κινήσετε σωστά.
Σας παρακαλώ, μην πείτε ότι με «νιώθε-
τε», γιατί, ως αόρατος ασθενής, πλέονξέρω
ότι, όσο και να με κοιτάτε, δεν αναγνωρίζε-
τε πως, ακόμα και σε μία καλή μου μέρα,
ακόμα κι αν δεν έχω κάνει τίποτα, νιώθω
σαν να έχω τρέξει 10χλμ. και η καρδιά μου
πάει να σπάσει από το λαχάνιασμα!
Ας κατανοήσουμε, λοιπόν, τη διαφορά
μεταξύ «ευτυχίας» και «υγείας», γιατί η ευ-
τυχία δημιουργείται από τις μικρές καθημε-
ρινές μας στιγμές – στιγμές από τη δουλεία,
τους φίλους, την οικογένειά μας, ακόμα και
από τους συμπάσχοντές μας. Μπορεί να
αισθάνομαι συχνά κουρασμένη, να βιώνω
σωματικό ή και ψυχικό πόνο, μπορεί να εί-
μαι ασθενής με ένα σπάνιο και ανίατο νό-
σημα, παρ’ όλα αυτά δεν ζω άρρωστα!
Οπότε, ας αναζητούμε πράγματα που
μας κάνουν ευτυχισμένους, και με αυτά ας
διασφαλίζουμε ότι η νόσος δεν θα κατα-
στρέψει τη ζωή – μια ζωή που συνεχίζεται
καιθασυνεχίζεταιωςτοτέλοςτηςγραμμήςμας.
Γιατί, όλοι φτάνουμε στο τελικό σημείο.
Συνεπώς, το μόνο πράγμα που τελικά έχει
σημασία είναι το πόσο ομαλά και πόσο
όμορφα έχουμε διανύσει τη γραμμή της
ζωής μας μέχρι εκείνην τη στιγμή. Αλλω-
στε, κανείς δεν είναι ποτέ σίγουρος για το
πόσο κοντά είναι αυτό!
Εμπρός, λοιπόν! Ας εστιάσουμε στην
ομορφιά της ζωής, μαζί με την ασθένεια,
για να κάνουμε ομαλή τη γραμμή της ζωής
μας, ώστε όταν έρθει η ώρα της θεραπείας
της Π.Υ., να είμαστε ξεκούραστοι. Μπορεί
να μην ξέρω τι μου επιφυλάσσει το μέλλον,
ξέρω όμως πως θα έχω φροντίσει να ζήσω!
Σύνταξη: Ιωάννα Αλυσανδράτου
ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΑΣ
Η επιλογή για Ζωή ή Θάνατο µε µία Σπάνια Ασθένεια είναι άποψη
 Μοιραστείτε
την ιστορία σας, και
εμείς θα την αποτυ-
πώσουμε σεβόμενοι
πάνταταπροσωπικά
σας δεδομένα εφό-
σον το επιθυμείτε.
Γι’ αυτό, γράψτε μας
στην ηλεκτρονική
διεύθυνση spanioi@
yahoo.gr, μιας και η
σπάνια ιστορία σας
αφορά όλους μας.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ε-mail:
spanioi@yahoo.gr
Ταχ. Θυρίδα:
52 700,τ.κ. 145 72,Δροσιά
ΙωάνναΑλυσανδράτου,
Ασθενής με Πνευμονική
Υπέρταση.

Recommandé

ΤΕΥΧΟΣ 3_ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ_τελικο1 par
ΤΕΥΧΟΣ 3_ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ_τελικο1ΤΕΥΧΟΣ 3_ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ_τελικο1
ΤΕΥΧΟΣ 3_ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ_τελικο1Elina Miaouli
169 vues8 diapositives
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 7 par
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 7Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 7
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 7Θεόδωρος Γκιώσης
629 vues12 diapositives
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 5 par
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 5Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 5
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 5Θεόδωρος Γκιώσης
649 vues12 diapositives
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 6 par
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 6Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 6
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 6Θεόδωρος Γκιώσης
578 vues12 diapositives
Policy paper-no17.2013 σακελλαρόπουλος-φίτσιου-4 par
Policy paper-no17.2013 σακελλαρόπουλος-φίτσιου-4Policy paper-no17.2013 σακελλαρόπουλος-φίτσιου-4
Policy paper-no17.2013 σακελλαρόπουλος-φίτσιου-4Θεόδωρος Γκιώσης
1.8K vues15 diapositives
Δυνητική επικινδυνότητα και ακούσια νοσηλεία par
Δυνητική επικινδυνότητα και ακούσια νοσηλείαΔυνητική επικινδυνότητα και ακούσια νοσηλεία
Δυνητική επικινδυνότητα και ακούσια νοσηλείαΘεόδωρος Γκιώσης
1.9K vues5 diapositives

Contenu connexe

Tendances

ψυχοογκολογία par
ψυχοογκολογία ψυχοογκολογία
ψυχοογκολογία Θεόδωρος Γκιώσης
1.5K vues2 diapositives
ανοδος2 par
ανοδος2ανοδος2
ανοδος2Kanenas NOone
471 vues17 diapositives
ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ par
ΕΥΘΑΝΑΣΙΑΕΥΘΑΝΑΣΙΑ
ΕΥΘΑΝΑΣΙΑEleni Kots
9.4K vues3 diapositives
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 4 par
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 4Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 4
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 4Θεόδωρος Γκιώσης
552 vues12 diapositives
Περιοδικό Γέφυρα Τεύχος 10 par
Περιοδικό Γέφυρα Τεύχος 10Περιοδικό Γέφυρα Τεύχος 10
Περιοδικό Γέφυρα Τεύχος 10Θεόδωρος Γκιώσης
414 vues12 diapositives
ΤΕΥΧΟΣ 1_ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ par
ΤΕΥΧΟΣ 1_ΟΚΤΩΒΡΙΟΣΤΕΥΧΟΣ 1_ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΤΕΥΧΟΣ 1_ΟΚΤΩΒΡΙΟΣElina Miaouli
73 vues4 diapositives

Tendances(20)

ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ par Eleni Kots
ΕΥΘΑΝΑΣΙΑΕΥΘΑΝΑΣΙΑ
ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ
Eleni Kots9.4K vues
ΤΕΥΧΟΣ 1_ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ par Elina Miaouli
ΤΕΥΧΟΣ 1_ΟΚΤΩΒΡΙΟΣΤΕΥΧΟΣ 1_ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΤΕΥΧΟΣ 1_ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Elina Miaouli73 vues
η πφυ στην ελλάδα σήμερα par Sofia Dimopoulou
η πφυ στην ελλάδα σήμεραη πφυ στην ελλάδα σήμερα
η πφυ στην ελλάδα σήμερα
Sofia Dimopoulou1.3K vues
Αθανάσιος Βοζίκης, Δημήτριος Αντώνογλου, Παρασκευή Κουφοπούλου (22 - 24/11/20... par Paraskevi Koufopoulou
Αθανάσιος Βοζίκης, Δημήτριος Αντώνογλου, Παρασκευή Κουφοπούλου (22 - 24/11/20...Αθανάσιος Βοζίκης, Δημήτριος Αντώνογλου, Παρασκευή Κουφοπούλου (22 - 24/11/20...
Αθανάσιος Βοζίκης, Δημήτριος Αντώνογλου, Παρασκευή Κουφοπούλου (22 - 24/11/20...
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ par ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣΟ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ενημερωτικο par dimachnas
ενημερωτικοενημερωτικο
ενημερωτικο
dimachnas313 vues
Aλμα ζωης παρουσιαση par sontelio
Aλμα ζωης παρουσιασηAλμα ζωης παρουσιαση
Aλμα ζωης παρουσιαση
sontelio223 vues
Γ΄λυκείου :ευθανασια par mariastou
Γ΄λυκείου :ευθανασιαΓ΄λυκείου :ευθανασια
Γ΄λυκείου :ευθανασια
mariastou9.3K vues
συν πολιτεια αγωγή κοινότητας, διεύρυνση των συμμαχιών, δικτυωση, αυτοσυνηγορ... par Θεόδωρος Γκιώσης
συν πολιτεια αγωγή κοινότητας, διεύρυνση των συμμαχιών, δικτυωση, αυτοσυνηγορ...συν πολιτεια αγωγή κοινότητας, διεύρυνση των συμμαχιών, δικτυωση, αυτοσυνηγορ...
συν πολιτεια αγωγή κοινότητας, διεύρυνση των συμμαχιών, δικτυωση, αυτοσυνηγορ...

En vedette

álbum de fotografías de deportes par
álbum de fotografías de deportesálbum de fotografías de deportes
álbum de fotografías de deportesRocioMontalvo
133 vues16 diapositives
015 thai a-net par
015 thai a-net015 thai a-net
015 thai a-netwikanet
367 vues8 diapositives
Tributo a Edsger Wybe Dijkstra par
Tributo a Edsger Wybe DijkstraTributo a Edsger Wybe Dijkstra
Tributo a Edsger Wybe DijkstraCristian Semperboni
427 vues91 diapositives
Pat5.2552 par
Pat5.2552Pat5.2552
Pat5.2552Chontida Suwanchaiya
440 vues69 diapositives
Perancangan dan pelaksanaan hp 5 par
Perancangan dan pelaksanaan hp 5Perancangan dan pelaksanaan hp 5
Perancangan dan pelaksanaan hp 5mirul123
178 vues33 diapositives
Dolor de.... par
Dolor de....Dolor de....
Dolor de....Carlos Perez Sarto
290 vues5 diapositives

En vedette(15)

álbum de fotografías de deportes par RocioMontalvo
álbum de fotografías de deportesálbum de fotografías de deportes
álbum de fotografías de deportes
RocioMontalvo133 vues
015 thai a-net par wikanet
015 thai a-net015 thai a-net
015 thai a-net
wikanet367 vues
Perancangan dan pelaksanaan hp 5 par mirul123
Perancangan dan pelaksanaan hp 5Perancangan dan pelaksanaan hp 5
Perancangan dan pelaksanaan hp 5
mirul123178 vues
RESIDENCE SPECILIZATION par Danish Ali
RESIDENCE SPECILIZATIONRESIDENCE SPECILIZATION
RESIDENCE SPECILIZATION
Danish Ali68 vues
Joined-Up Marketing Website Audit PowerPoint par Rob Cuesta
Joined-Up Marketing Website Audit PowerPointJoined-Up Marketing Website Audit PowerPoint
Joined-Up Marketing Website Audit PowerPoint
Rob Cuesta338 vues
International Journal of Engineering Research and Development par IJERD Editor
International Journal of Engineering Research and DevelopmentInternational Journal of Engineering Research and Development
International Journal of Engineering Research and Development
IJERD Editor244 vues
แบบสำรวจตนเอง M6-noppawan par toeiiam
แบบสำรวจตนเอง M6-noppawanแบบสำรวจตนเอง M6-noppawan
แบบสำรวจตนเอง M6-noppawan
toeiiam132 vues
B2B Content Marketing, Appointment Setting & Lead Generation Services by QEDb... par QEDbaton
B2B Content Marketing, Appointment Setting & Lead Generation Services by QEDb...B2B Content Marketing, Appointment Setting & Lead Generation Services by QEDb...
B2B Content Marketing, Appointment Setting & Lead Generation Services by QEDb...
QEDbaton855 vues
Promaxbda Station Summit 2014 - We First Slides par Simon Mainwaring
Promaxbda Station Summit 2014 - We First SlidesPromaxbda Station Summit 2014 - We First Slides
Promaxbda Station Summit 2014 - We First Slides
Simon Mainwaring1.6K vues
Crazy Futures I an exploration on the necessity of pushing your thinking past... par Wendy Schultz
Crazy Futures I an exploration on the necessity of pushing your thinking past...Crazy Futures I an exploration on the necessity of pushing your thinking past...
Crazy Futures I an exploration on the necessity of pushing your thinking past...
Wendy Schultz1.2K vues

Similaire à ΤΕΥΧΟΣ 2_ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Ειρήνη Παπαμιχαήλ Α4.pptx par
Ειρήνη Παπαμιχαήλ Α4.pptxΕιρήνη Παπαμιχαήλ Α4.pptx
Ειρήνη Παπαμιχαήλ Α4.pptxprotypo
4 vues11 diapositives
Κατερίνα Βάσσου Α4.pptx par
Κατερίνα Βάσσου Α4.pptxΚατερίνα Βάσσου Α4.pptx
Κατερίνα Βάσσου Α4.pptxprotypo
7 vues14 diapositives
Πρόγραμμα Διατροφικές διαταραχές 4ο γυμνάσιο νέας σμύρνης 2007-08 par
Πρόγραμμα Διατροφικές διαταραχές 4ο γυμνάσιο νέας σμύρνης 2007-08Πρόγραμμα Διατροφικές διαταραχές 4ο γυμνάσιο νέας σμύρνης 2007-08
Πρόγραμμα Διατροφικές διαταραχές 4ο γυμνάσιο νέας σμύρνης 2007-08iodinou
826 vues43 diapositives
η γλώσσα της θεραπείας par
η γλώσσα της θεραπείαςη γλώσσα της θεραπείας
η γλώσσα της θεραπείαςEva Krokidi
887 vues21 diapositives
Psychiki diacheirisi par
Psychiki diacheirisiPsychiki diacheirisi
Psychiki diacheirisissuser04ff74
75 vues4 diapositives
Ψυχικη υγεια par
Ψυχικη υγειαΨυχικη υγεια
Ψυχικη υγεια4Gym Glyfadas
364 vues9 diapositives

Similaire à ΤΕΥΧΟΣ 2_ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ(20)

Ειρήνη Παπαμιχαήλ Α4.pptx par protypo
Ειρήνη Παπαμιχαήλ Α4.pptxΕιρήνη Παπαμιχαήλ Α4.pptx
Ειρήνη Παπαμιχαήλ Α4.pptx
protypo4 vues
Κατερίνα Βάσσου Α4.pptx par protypo
Κατερίνα Βάσσου Α4.pptxΚατερίνα Βάσσου Α4.pptx
Κατερίνα Βάσσου Α4.pptx
protypo7 vues
Πρόγραμμα Διατροφικές διαταραχές 4ο γυμνάσιο νέας σμύρνης 2007-08 par iodinou
Πρόγραμμα Διατροφικές διαταραχές 4ο γυμνάσιο νέας σμύρνης 2007-08Πρόγραμμα Διατροφικές διαταραχές 4ο γυμνάσιο νέας σμύρνης 2007-08
Πρόγραμμα Διατροφικές διαταραχές 4ο γυμνάσιο νέας σμύρνης 2007-08
iodinou826 vues
η γλώσσα της θεραπείας par Eva Krokidi
η γλώσσα της θεραπείαςη γλώσσα της θεραπείας
η γλώσσα της θεραπείας
Eva Krokidi887 vues
Μαθαίνοντας να ζούμε με τη διπολική διαταραχή Iatronet.gr.bi polar-book_greek_v8 par Gorgias Gorgiasx
Μαθαίνοντας να ζούμε με τη διπολική διαταραχή Iatronet.gr.bi polar-book_greek_v8Μαθαίνοντας να ζούμε με τη διπολική διαταραχή Iatronet.gr.bi polar-book_greek_v8
Μαθαίνοντας να ζούμε με τη διπολική διαταραχή Iatronet.gr.bi polar-book_greek_v8
Gorgias Gorgiasx579 vues
Εθισμός στο αλκοόλ και στο κάπνισμα. par filippos_chatziandreas
Εθισμός στο αλκοόλ και στο κάπνισμα. Εθισμός στο αλκοόλ και στο κάπνισμα.
Εθισμός στο αλκοόλ και στο κάπνισμα.
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 par MedicalWeb.gr
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2
MedicalWeb.gr7.8K vues
Ο ασθενής μου έχει άγχος par GeorgeLyrakos
Ο ασθενής μου έχει άγχος Ο ασθενής μου έχει άγχος
Ο ασθενής μου έχει άγχος
Dr.med. Bampalis 2019 Primary Healthcare and Excess Weight par Vassilis Babalis
Dr.med. Bampalis 2019 Primary Healthcare and Excess WeightDr.med. Bampalis 2019 Primary Healthcare and Excess Weight
Dr.med. Bampalis 2019 Primary Healthcare and Excess Weight
Vassilis Babalis198 vues
Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Ο Δρ. Αντώνιος Ντακανάλης αποκρυπτογραφεί τη ... par Αντώνιος Ντακανάλης
Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Ο Δρ. Αντώνιος Ντακανάλης αποκρυπτογραφεί τη ...Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Ο Δρ. Αντώνιος Ντακανάλης αποκρυπτογραφεί τη ...
Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Ο Δρ. Αντώνιος Ντακανάλης αποκρυπτογραφεί τη ...
Φυματίωση-Ηπατίτιδα-G4 par denaxa
Φυματίωση-Ηπατίτιδα-G4Φυματίωση-Ηπατίτιδα-G4
Φυματίωση-Ηπατίτιδα-G4
denaxa363 vues
Ψυχοθεραπεία - Γιαννακόπουλος Βασίλης, Ψυχίατρος-Ψυχοθεραπευτής στην Αθήνα par Truepsychotherapy.gr
Ψυχοθεραπεία - Γιαννακόπουλος Βασίλης, Ψυχίατρος-Ψυχοθεραπευτής στην ΑθήναΨυχοθεραπεία - Γιαννακόπουλος Βασίλης, Ψυχίατρος-Ψυχοθεραπευτής στην Αθήνα
Ψυχοθεραπεία - Γιαννακόπουλος Βασίλης, Ψυχίατρος-Ψυχοθεραπευτής στην Αθήνα
Υγεία και Διατροφή par lykagtri
Υγεία και ΔιατροφήΥγεία και Διατροφή
Υγεία και Διατροφή
lykagtri766 vues
διατροφικεσ διαταραχεσ στα παιδια και τουσ εφηβουσ par Constantinos Bletsos
διατροφικεσ διαταραχεσ στα παιδια και τουσ εφηβουσδιατροφικεσ διαταραχεσ στα παιδια και τουσ εφηβουσ
διατροφικεσ διαταραχεσ στα παιδια και τουσ εφηβουσ

ΤΕΥΧΟΣ 2_ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

 • 1. ΑΣΘΕΝΕΙΑ: ΠΕΝΤΕ ΣΤΑ∆ΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΟΧΗ Αν και τα συμπτώματα των χρόνιων παθήσεων διαφέρουν, οι περισσότεροι πάσχοντες μοιράζονται κάποια κοινά συ- ναισθήματα, όπως είναι η άρνηση, η οργή, ο φόβος, η ελπίδα και πολλά άλλα. Στο ακόλουθο άρθρο θα δείτε τα πέντε πιο συ- νηθισμένα στάδια από τα οποία περνούν οι ασθενείς μόλις μάθουν ότι νοσούν από κά- ποια χρόνια ασθένεια δίχως αυτό να σημαί- νει πως τα βιώνουν όλοι με την ίδια σειρά και με τον ίδιο τρόπο. Ωστόσο, σεόποιοστάδιοκιανβρίσκεται κανείς, οφείλει στον εαυτό του να αποδέχε- ται πως, τη συγκεκριμένη στιγμή, πρέπει να το βιώσει και να νιώσει όλα τα συναισθήμα- τα που μπορεί αυτό να του προκαλεί, έτσι ώστε να καταφέρει να προχωρήσει. Γι’ αυτό, δεν θα πρέπει να βιαζόμαστε να περάσουμε στο επόμενο στάδιο, αλλά να αφήνουμε να συμβεί εντελώς φυσικά. 1. Αρνηση. Κάθε αλλαγή ή απώλεια στη ζωή τις περισσότερες φορές οδηγεί σε άρ- νηση. Και το να μάθει κανείς ότι πάσχει από μία χρόνια πάθηση πιθανότατα θα του γεν- νήσει αυτόακριβώς τοσυναίσθημα. Αρκετά συχνά, όσοι βρίσκονται σε αυτό το στάδιο, θεωρώντας πως η ασθένεια δεν μπορεί να τους κάνει κακό, συνηθίζουν να αγνοούν τις συμβουλές των γιατρών, οι οποίες, εντού- τοις, θα μπορούσαν να τους βοηθούσαν σημαντικά στο να ελέγχουν τη νόσο εάν τις ακολουθούσαν. Βέβαια, υπάρχουν και εκεί- νοι που αποδέχονται αμέσως τα νέα δεδο- μένα που αφορούν στην υγεία τους, οι οποί- οι στρέφουν το ενδιαφέρον τους στην ίασή τους. Ετσι, κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να ενημερώνονται για τις εξελίξεις ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΠΑΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Νοέμβριος 2013, Τεύχος 2ο της Ιατρικής, ενώ συνεργάζονται άψογα με τους θεράποντες ιατρούς, θέλοντας να ελέγχουν την εξέλιξη της νόσου τους όσο το δυνατόν καλύτερα. 2. Θυμός. Το συναίσθημα που συχνά τρέφει την άρνηση είναι ο θυμός. Πολλές φορές, ο ασθενής αδυνατεί να πιστέψει ότι ήταν τόσο άτυχος, ώστε να αρρωστή- σει εκείνος, με αποτέλεσμα η οργή του να στρέφεται προς τον ίδιο, κατηγορώντας τον εαυτό του που αρρώστησε. Ο καλύτερος, λοιπόν, τρόπος για να μειώσει κανείς το θυμό είναι να τον εξωτερικεύσει. Συνεπώς, το να κρατάει κάποιος ένα ημερολόγιο, να πηγαίνει σε ομαδικές συνεδρίες ψυχολο- γικής υποστήριξης ή να συναντά ειδικούς θεραπευτές είναι μερικοί τρόποι για να εκ- φράζει την οργή του, δεδομένου ότι πρόκει- ται για ένα πολύ φυσιολογικό συναίσθημα το οποίο, παρ’ όλα αυτά, απαιτεί χρόνο και δουλειά για να είναι διαχειρίσιμο. 3. Φόβος. Κάποιες φορές κάτω από την οργή βρίσκεται ο φόβος σχετικά με μία ασθένεια που δεν θεραπεύεται. Οι άν- θρωποι με χρόνιες παθήσεις αρκετά συχνά αρχίζουν να βλέπουν τη ζωή μέσα από ένα άλλο πρίσμα, σταματώντας να κάνουν σχέ- δια για το μέλλον, μιας και θεωρούν ότι δεν θα είναι για πολύ καιρό ανάμεσά μας. Και ο φόβος γίνεται ακόμα πιο έντονος όταν ο ασθενής γνωρίζει ελάχιστα πράγματα για την πάθησή του. Γι’ αυτό και ίσως η πρώτη μάχη που καλείται να δώσει είναι η πληρο- φόρησή του. Οσο περισσότερα μαθαίνει κανείς για τη νόσο του, τόσο περισσότε- ρο νιώθει πως έχει τον έλεγχο. Επίσης, ο φόβος καμιά φορά προκύπτει όταν χάνει ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΠΑΝΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΠΑΝΙΟΤΗΤΑ Health tips  Ο χειμώνας είναι μία δύσκολή εποχή για τις πε- ρισσότερες παθή- σεις. Προφυλάξτε τον οργανισμό σας με καλό ντύσιμο, φαγητό πλούσιοσε βιταμίνες –ιδιαίτε- ρα σε βιταμίνη C –, και, μετά από υπό- δειξη του ιατρού σας, για τις ομάδες υψηλού κινδύνου, με το αντιγριπικό εμβόλιο.  Μην ξεχνάτε την άσκηση. Ενας μικρός περίπατος στη φύση ακόμα και τις κρύες μέρες του χειμώνα είναι ευεργετικός για το σώμα και το πνεύ- μα μας.
 • 2. 22 κανείς την πίστη του στον εαυτό του, στην ικανότητά του να παλέψει. Κι αυτό είναι και το πιο σημαντικό στάδιο που πρέπει να δου- λέψει ένας ασθενής, μιας και ο φόβος δεν κάνει κακό μόνο στην ψυχή και στο πνεύμα, αλλά και στο σώμα. 4. Θλίψη. Το αίσθημα της θλίψης και της απώλειας είναι σύνηθες, γιατί οι χρόνιες παθήσεις επιφέρουν στη ζωή περιορισμούς που άλλοι άνθρωποι δεν αντιμετωπίζουν. Για παράδειγμα, ένας ασθενής ίσως να μην είναι πλέον σε θέση να κάνει παλιές αγα- πημένες του δραστηριότητες, να μην απο- λαμβάνει πια αγαπημένα του φαγητά ή να μην μπορεί να περνάει όσο χρόνο θα ήθελε με τα αγαπημένα του πρόσωπα. Συνεπώς, η θλίψη, πολλές φορές, κάνει τον πάσχο- ντα να νιώθει ανεπαρκή, με αποτέλεσμα να απομονώνεται. Γι’ αυτό και το να βρει δρα- στηριότητες που δεν επηρεάζονται από την πάθησή του μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στο να ξεπεράσει αυτό το συναίσθημα. Οσοι δε αρνούνται να δουν τον εαυτό τους απλά και μόνο ως ασθενή πιθανότατα να έχουν μία πολύ πιο θετική εξέλιξη σε ό,τι αφορά στην υγεία τους, ενώ η συμμετοχή τους σε ομαδικές συνεδρίες ψυχολογικής υποστήρι- ξης βοηθούν επίσης, διότι τους επιτρέπουν να συναντήσουν άλλους ασθενείς που πα- ραμένουν ενεργοί πολίτες. 5. Αποδοχή. Ωστόσο, αν και η διαχεί- ριση μιας μακροχρόνιας πάθησης επιφέρει μεγάλη συναισθηματική αναστάτωση, γεν- νάει και θετικά αισθήματα. Τονα βλέπει κα- νείς πως στο τέλος, χάρη στη δύναμή του, κατάφερε να υπερβεί τις όποιες δυσκολίες η ασθένεια έφερε στο δρόμο του είναι ένα υπέροχο συναίσθημα. Είναι μία αίσθηση δικαίωσης και νίκης. Και με κάθε επιτυχία έρχεται και η απόδειξη ότι, έχοντας πίστη στον εαυτό μας, μπορούμε να ζήσουμε μία γεμάτη ζωή, ίσως και πιο ουσιαστική αφού, λόγω της ασθένειας, πιθανότατα να έχουμε αναθεωρήσει σκέψεις και απόψεις που εί- χαμε πριν νοσήσουμε. Οσοι ενδιαφέρονται να μάθουν περισ- σότερα για τα πέντε στάδια, μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες για την Ελίζα- μπεθ Κιούμπλερ-Ρος (Elisabeth Kübler- Ross), η οποία άλλαξε ριζικά τον τρόπο που εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν την ασθένεια, αλλά ακόμα και το θάνατο. Μετάφραση: Ελίνα Μιαούλη Πηγή: http://fibrofighter.tripod.com/ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών «Patients in Power 2013» Σημαντικές προτάσεις για το μέλλον της Υγείας δρομολόγησε το 2o Πανελλήνιο Συνέ- δριοΑσθενών«PatientsinPower»,πουπραγ- ματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουρ- γείου Υγείας σε συνεργασία με την Boussias Communications και το Health Daily. ΤοΣυνέδριοπουφέρειτοδιακριτικότίτλο «Patients Included» διοργανώθηκε για δεύ- τερη συνεχόμενη χρονιά στη χώρα μας, θέ- τοντας στο επίκεντρό του θέματα που αφο- ρούν την ασθενοκεντρική πολιτική Υγείας σε καιρούς ακραίας οικονομικής λιτότητας, τη συμμετοχή των ασθενών στη χάραξη πολιτι- κών για την Υγεία, τη βιο-ιατρική έρευνα και τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της Υγείας. Το «Patients in Power» έλαβε χώρα στις 8-9 Νοεμβρίου 2013, στο ξενοδοχείο Divani Caravel, και είχαν την ευκαιρία να το παρακολουθήσουν 449 σύνεδροι που εκπροσωπούσαν στην πλειοψηφία τους Συλλόγους και Οργανώσεις Ασθενών, εξασφαλίζοντάς τους έτσι τη δυνατότη- τα να συζητήσουν με τους άλλους «εταί- ρους» της Υγείας φλέγοντα ζητήματα που προκαλούν έντονο προβληματισμό. Πηγή: http://www.patientsinpower.gr/
 • 3. 3 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ - ΜΗΝΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ινώδης Κυστική Νόσος Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομά- δας Κυστικής Ινωσης (18-24 Νοεμβρίου 2013), ο Πανελλήνιος Σύλλογος «Ελληνι- κή Εταιρία για την Ινώδη Κυστική Νόσο» οργάνωσε δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού. Ειδικότερα, προβλήθηκε τηλεο- πτικό/ραδιοφωνικό σποτ, σε συνέχεια της πρώτης επιτυχημένης προσπάθειας της Εταιρίας μέσω της τηλεοπτικής εκπομπής «Πρωταγωνιστές» τον Οκτώβριο του 2012 (http://www.youtube.com/watch?v=7_ CQjWNVvtA&feature=youtu.be), υπήρξε ενημέρωση των Ελλήνων ευρωβουλευτών, οι οποίοι συμμετείχαν σε σχετική συζήτη- ση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που διορ- γανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Κυστικής Ινωσης, ενώ πραγματοποιήθηκε Συνέντευξη Τύπου, καθώς και καμπάνια ευ- αισθητοποίησης με τίτλο «Η κάθε μας ανά- σα, ένα βήμα πιο κοντά στα όνειρά μας». Τέλος, διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό σε ειδικό περίπτερο στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, και έλαβε χώρα Ημερίδα, με ομιλητές εξειδικευμένους ιατρούς από όλη την Ελλάδα και της Επιστημονικής Επιτρο- πής Κυστικής Ινωσης, κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε παρουσίαση, μεταξύ άλλων, των δράσεων και των στόχων του Συλλόγου για το 2013-2014. Για περαιτέρω πληροφορίες, επισκεφθεί- τε την ιστοσελίδα του Συλλόγου: http://www. cysticfibrosis.gr. Πνευµονική Αρτηριακή Υπέρταση Στα πλαίσια του Μήνα Ευαισθητοποί- ησης για την Πνευμονική Υπέρταση, η «Πνευμονική Υπέρταση Ελλάδας – H.P.H.» συμμετείχε, αλλά και διοργάνωσε σειρά δράσεων. Ειδικότερα, πήρε μέρος στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών «Patients in Power 2013», που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Νοεμβρίου, όπου βραβεύτηκε για την ανάπτυξη δύο πολύ σημαντικών εργαλείων για τη ζωή των Ασθενών με Π.Α.Υ., καθώς και των Φροντιστών τους. Επίσης, συμμετείχε στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ιατρών: «Υπερηχοκαρδιολογι- κή Προσέγγιση Ασθενών με Πνευμονική Υπέρταση» – Θεραπευτικές επιλογές, Θε- ραπευτικοί στόχοι, Επίδειξη περιστατικών (Γ. Αθανασόπουλος, Δ. Τσιάπτας / Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό – Glaxo Smithkline AEBE), το οποίο στέφθηκε με μεγάλη επι- τυχία, με καρδιολόγους και πνευμονολό- γους τόσο από την Αθήνα, όσο και από την επαρχία να παίρνουν μέρος, ενώ διοργάνω- σε Φιλανθρωπική Μουσική Εκδήλωση στο Εστιατόριο «57» με μότο «Από τη γυναίκα στη γυναίκα για τη σπάνια νόσο της Πνευ- μονικής Υπέρτασης», στην οποία παρευρέ- θηκαν γυναίκες από όλους τους χώρους για να δηλώσουν την υποστήριξή τους. Τέλος, η H.P.H. έλαβε μέρος στην Παγκόσμια Εκστρατεία «Pulmonary Hypertension online Awareness Month» με καθημερινά μηνύματα ενημέρωσης σε όλα τα Κοινωνικά Δίκτυα και πραγματο- ποίησε ενημερώσεις στα νοσοκομεία των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης γύρω από τοέργοτης, τα πολύτιμα εργαλεία, αλλά και τα φυλλάδια για την υποστήριξη τόσο των Ασθενών, όσο και των Φροντιστών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://www.facebook.com/ HellenicPulmonaryHypertension.
 • 4. 4 Η Κυστική Ινωση αποτελεί το πιο δια- δεδομένο κληρονομικό νόσημα στη λευκή φυλή, με κύριο χαρακτηριστικό του την εμ- φάνιση ιδιαίτερα παχύρρευστων και αφυ- δατωμένων εκκρίσεων σε διάφορα όργανα και αδένες του σώματος, με αποτέλεσμα τη σταδιακή καταστροφή πολλών οργάνων και την ανεπάρκεια αυτών. H «Ελληνική Εταιρία για την Ινώδη Κυστική Νόσο» είναι ένας Πανελλήνιος Σύλλογος για την Κυστική Ινωση, ο οποίος λειτουργεί από το 1983, εδρεύει στην Αθήνα και είναι μέλος και εκπρόσωπος της Ελλά- δας στους Διεθνείς Οργανισμούς «Cystic Fibrosis Worldwide» και «Cystic Fibrosis Europe», καθώς και μέλος της Πανελλήνι- ας Ενωσης Σπάνιων Παθήσεων. Στόχοι του Συλλόγου είναι η προάσπιση, με κάθε νόμιμο τρόπο, του αυτονόητου δι- καιώματος των ατόμων που πάσχουν από τη νόσο στην περίθαλψη και στην κοινω- νική πρόνοια, η εξασφάλιση των απαραί- τητων υποδομών και συνθηκών στα ορ- γανωμένα κέντρα των νοσοκομείων όπου παρακολουθούνται οι ασθενείς, η επίλυση των όποιων προβλημάτων προκύπτουν σε σχέση με τηνοσηλεία, τις θεραπείες, καθώς και τις παροχές που δικαιούνται, και τέλος η ενημέρωση του κοινού με στόχο την πρό- βλεψη όπως και την οποιαδήποτε υποστή- ριξη τωνασθενών και τωνοικογενειώντους. Για περισσότερες πληροφορίες, επι- σκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www. cysticfibrosis.gr. Η Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση εί- ναι μία σπάνια πνευμονική διαταραχή, με εκτιμώμενο επιπολασμό περί τα 15-50 περι- στατικά ανά εκατομμύριο, στην οποία η πί- εση του αίματος στην πνευμονική αρτηρία αυξάνεται πολύ περισσότερο από τα φυσι- ολογικά επίπεδα, με αποτέλεσμα να κατα- πονείται σημαντικά η καρδιά, και ιδιαίτερα το δεξιό της τμήμα, προκαλώντας καρδιακή ανεπάρκεια και επιφέροντας το θάνατο. Η «Πνευμονική Υπέρταση Ελλάδας – H.P.H.» είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός Ορ- γανισμός που ιδρύθηκε το 2013 με στόχο να προασπίζεται τους πάσχοντες της ελληνι- κής επικράτειας με Π.Α.Υ. σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να διασφαλί- ζονται τα συμφέροντά τους, αλλά και οι κα- λύτερες συνθήκες αντιμετώπισης των ιδίων και των οικογενειών τους. Ειδικότερα, αποστολή της είναι η κατα- πολέμηση της οικονομικής και ψυχολογικής κατάπτωσης των ασθενών, ως επιβαρυντι- κού παράγοντα της νόσου, η ψυχική και οικονομική ενίσχυσή τους, η συστηματι- κή παρέμβαση για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, η ενημέρωση της Κοινωνίας για την πρόληψη και έγκαι- ρη διάγνωση της ασθένειας, η δημιουργία Κέντρου Πληροφοριών και Υποστήριξης με σκοπό την ενημέρωση των πασχόντων σχε- τικά με τα δικαιώματα που τους παρέχει η κείμενη Νομοθεσία, καθώς και για τις πα- ροχές που δικαιούνται από τα Ασφαλιστικά τους Ταμεία, και τέλος η συνεργασία του Σωματείου με εξειδικευμένα Νοσοκομεία, Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις, Σωμα- τεία, και γενικά εταιρείες ή ιδιώτες με κοινούς σκοπούς και στόχους. Για περαιτέρω πληροφορίες για το έργο του Συλλόγου, μπορείτε να επι- σκεφθείτε την ιστοσελίδα: www. hellenicpulmonaryhypertension.gr. Πνευµονική Υπέρταση Ελλάδας - H.P.H. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ Ελληνική Εταιρία για την Ινώδη Κυστική Νόσο
 • 5. 5 ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ Οι αφανείς ήρωες των Ασθενών µε Σπάνιες Παθήσεις Αν θέλετε να μάθετε το μέγεθος της αγάπης, της συμπόνιας, της αποφασιστικό- τητας και της αυτοθυσίας που οι άνθρωποι μπορείνα κρύβουν μέσα τους, απλά συνομι- λήστε με κάποιον που φροντίζει έναν ασθε- νή με Σπάνια Πάθηση. Πιστέψτε με, θα είναι αρκετό για να εξαφανίσετε από μέσα σας κάθε ψήγμα κυνισμού που μπορεί να νιώθε- τε για τον κόσμο και την ανθρωπότητα. Εάν δεν είστε εσείς οι ίδιοι, σίγουρα θα γνωρίζετεπρόσωπαπου προσφέρουντη βο- ήθειά τους σιωπηλά στοσυνάνθρωπότους ή σε κάποιο μέλος της οικογένειάς τους. Ισως είναι ένας γείτονάς σας, ίσως ένας συνεργά- της, ή απλά κάποιος γνωστός. Αλλά, όποιος κι αν είναι, αφιερώσετε λίγο από το χρόνο σας για να αναγνωρίσετε το σπουδαίο έργο που πραγματοποιεί. Ομως, τι σημαίνει να είναι κανείς Φρο- ντιστής ενός ασθενή με Σπάνια Πάθηση; Σας παραθέτουμε μερικά στατιστικά στοι- χεία από πρόσφατη έρευνα που πραγματο- ποιήθηκε από τον αμερικανικό Μη Κυβερ- νητικό Οργανισμό για τις Σπάνιες Γενετικές Παθήσεις Global Genes Projectσε συνεργα- σία με το Shire για τις επιπτώσεις των Σπά- νιων Νόσων σε όλους τους τομείς της ζωής των Ασθενών και των Φροντιστών, ώστε να καταλάβετε καλύτερα. Σύμφωνα με την εν λόγω μελέτη, στις Η.Π.Α., ένας ασθενής με Σπάνια Πάθηση θα περιμένει περίπου 7,6 χρόνια έως ότου καταλήξει στη σωστή διάγνωση. Μέχρι τότε, θα έχει επισκεφθεί σχεδόν 7 με 8 για- τρούς, ενώ θα έχει λάβει 2 έως και 3 λανθα- σμένες διαγνώσεις. Ολο αυτό το διάστημα, λοιπόν, οι Φρο- ντιστές, καλούνται να δρουν σαν ερευνη- τές, διαχειριστές φροντίδας και «ακτιβι- στές», και παράλληλα να συνεχίζουν τη δική τους ζωή όσο το δυνατόν πιο γεμά- τα και ισορροπημένα. Το καταφέρνουν, όμως; Και με τι κόστος; Η έρευνα κατέδειξε ότι οι Συναισθημα- τικές Επιπτώσεις για εκείνους είναι πολύ σημαντικές. Συγκεκριμένα: • το 72% πάσχει από κατάθλιψη, • το 89% νιώθει άγχος και στρες, • το 64% νιώθει απομονωμένο από φίλους και την οικογένεια, • το 97% φοβάται για την εξέλιξη της ασθένειας του πάσχοντα που φροντίζει, • το 87% φοβάται λόγω της ελλιπούς ενημέρω- σης για την πάθηση, • το 64% νιώθει ότι δεν έχει κάποιο ιατρικό πρόσωπο στο οποίο μπορεί να απευθυνθεί για πληροφορίες και υποστήριξη. Αλλά και οι Οικονομικές Επιπτώσεις είναι εξίσου σημαντικές. Ειδικότερα: • το 53% χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει αποταμι- εύσεις για να καλύψει τα ιατρικά έξοδα, • το 37% δανείστηκε χρήματα από την οικογένεια και/ή από φίλους για να πληρώσει τα έξοδα, • το 23% χρησιμοποίησε αποταμιεύσεις που είχε για τη σύνταξη για να καλύψει τα έξοδα. Αυτά τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι οι Φροντιστές, όπως και όλα τα μέλη της Κοινότητας Σπανίων Παθήσεων, θα ωφε- λούνταν ιδιαιτέρως από περισσότερη ενη- μέρωση για τη νόσο του ασθενή –ώστε να νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια–, από κα- λύτερες θεραπείες –ώστε να διευκολύνεται το έργο τους–, από περαιτέρω πρακτική και οικονομική βοήθεια –για να υποστηρίζουν σωστά τις νέες υποχρεώσεις που προκύ- πτουν–, και φυσικά από ουσιαστικότερη οργάνωση από την ιατρική κοινότητα, για να μη νιώθουν μόνοι και να μπορούν να αφιερώνονται στο σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν, δίχως, ωστόσο, να παραμελούν τον εαυτό τους. Χρειάζονται την υποστήριξή μας! Μετάφραση: Ελίνα Μιαούλη Πηγή: http://sirensong.sireninteractive.com
 • 6. 6 Ο « Σύλλογος Φίλων και Ασθενών Πα- σχόντων από Πομφολυγώδη Επιδερμόλυση» (DEBRA GREECE) είναι ένα Μη Κερδοσκο- πικό Σωματείο, επίσημος εκπρόσωπος της DEBRA INTERNATIONAL στην Ελλάδα και μέλος της Πανελλήνιας Ενωσης Σπανίων Πα- θήσεων, με κύριους στόχους την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ασθενών, την παροχή εξειδικευμένης φροντίδας με τη δημιουργία ειδικών μονάδων με εξειδικευμένους γιατρούς και νοσηλευτές στη συγκεκριμένη σπάνια πά- θηση, και τηνπροώθηση της ιατρικής έρευνας, προκειμένου να βρεθεί «ίαση». Ο όρος Πομφολυγώδης Επιδερμόλυ- ση περιλαμβάνει μία ομάδα κληρονομικών παθήσεων που οδηγούν συχνά σε σοβαρή αναπηρία, αφού οι ασθενείς, εξαιτίας του εξαιρετικά εύθραυστου δέρματός τους, υποφέρουν από επώδυνες πομφόλυγες και πληγές. Σε σοβαρές, μάλιστα, μορφές της, οι πάσχοντες έχουν πομφόλυγες και σε εσω- τερικά όργανα, ενώ εμφανίζουν και άλλες σοβαρές επιπλοκές, όπως σηψαιμία. Δεδομένου, λοιπόν, ότι το δέρμα των ασθενών είναι ιδιαίτερα εύθραυστο, ακόμα και η πιο μικρή τριβή, στις πιο απλές δρα- στηριότητες –στο γράψιμο, στο φαγητό, στο περπάτημα, ακόμα και από τις ραφές των ρούχων–, μπορεί να οδηγήσει στη δημι- ουργία πληγών, με αποτέλεσμα όσοινοσούν να βιώνουν καθημερινά έντονους πόνους. Γι’ αυτό και όλες οι μορφές της ασθένειας χρειάζονται ιδιαίτερη περιποίηση του δέρμα- τος, ενώ οι πιο σοβαρές απαιτούν εντατική φροντίδα παρόμοια με εκείνην που λαμβάνουν όσοι υποφέρουν από σοβαρά εγκαύματα. Κρίνεται, συνεπώς, απαραίτητη η ενημέ- ρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από αυτήν τη σπάνια ασθένεια, προκειμένου η Κοινωνία να γνωρίσει τις πολλές και σοβα- ρές επιπτώσεις της στη ζωή των πασχόντων και των οικογενειών τους, να σταθεί στο πλευρό τους στην καθημερινή μάχη που δί- νουν, και φυσικά να τους ενσωματώσει όπως οφείλει και πρέπει στους κόλπους της. Πηγή:http://www.facebook.com/eb.greece ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Σύλλογος Φίλων & Ασθενών Πασχόντων µε Ποµφολυγώδη Επιδερµόλυση Μία πολύ σημαντική αρχή για τα ελληνι- κά δεδομένα πραγματοποιήθηκε σε ελληνι- κό καθημερινό σίριαλ όπου γίνεται αναφορά σε μία Σπάνια Πάθηση, και μάλιστα πολύ σοβαρή. Συγκεκριμένα, μία ηρωίδα πάσχει από την ασθένεια του Σαρκό, επίσης γνωστή ως Πλάγια Αμυοτροφική Σκλήρυνση (ALS) ή νόσο του Lou Gehrig, μία νευρολογική ασθένειαγια τηνοποία δενυπάρχειθεραπεία. Η ALS είναι μία προοδευτική νευροεκ- φυλιστική πάθηση που επηρεάζει τανευρικά κύτταρα στον εγκέφαλο και στη σπονδυλική στήλη. Προσβάλλει περίπου 2 άτομα ανά 100.000 και εμφανίζεται πιο συχνά στους άντρες εν συγκρίσει με τις γυναίκες. Ξεκινά συχνά μεσυσπάσεις τωνμυώνκαιαδυναμία σε ένα χέρι ή πόδι, ή με κάποιο τραύλισμα, και φτάνει να επηρεάζει όχι μόνο την κίνη- ση, αλλά και την κατάποση και την ανα- πνοή. Η εξέλιξή της είναιγρήγορη, αλλά για τις ανάγκες της σειράς οι πληροφορίες που δίνονται δεν είναι απολύτως ακριβείς. Σημασία έχει πως έγινε η απαρχή τού να μιλάμε ελεύθερα για ένα Σπάνιο Νόσημα, κάτι που θα οδηγήσει σε περαιτέρω απο- δοχή, κατανόηση, ευαισθητοποίηση, αλλά και δημοσιοποίηση ασθενειών που παρα- μένουν ακόμα και σήμερα ταμπού για την ελληνική κοινωνία. Σύνταξη: Ιωάννα Αλυσανδράτου ΟΙ ΣΠΑΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΕ «ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ» Orphanet  Η ιστοσελίδα του Orphanet δίνει πρόσβαση σε πληρο- φορίεςγιατιςΣπάνιες Παθήσεις,ταορφανά φάρμακα, καθώς και εξειδικευμένες υπη- ρεσίες, συμπεριλαμ- βανομένης και της Ελλάδας. Ταυτόχρο- να, η ελληνική του πύλη παρουσιάζει τα νέα, τα γεγονότα κα- θώς και έγγραφα ση- μαντικάσεεθνικόεπί- πεδο για τα εν λόγω νοσήματα. www.orpha.net www.orpha.net/national/ GR-EL
 • 7. 7 Πάσχω από το Σύνδρομο Ehlers-Danlos (EDS), μία Σπάνια Πάθηση για την οποία οι περισσότεροι γιατροί δεν γνωρίζουν πολλά. Μάλιστα, υπάρχουν τόσο λίγοι ειδικοί στον κόσμο, που χρειάστηκε να ψάξω πολύ για να βρω γιατρούς στην περιοχή που μένω οι οποίοι δήλωναν πρόθυμοι να μάθουν για το EDS, ώστε να με βοηθήσουν να το διαχειρι- στώ όσο το δυνατόν καλύτερα. Το Σύνδρομο EDS είναι μία κληρονομού- μενη διαταραχή του ελαστικού συνδετικού ιστού, η οποία προκαλεί υπερεκτασιμότητα του δέρματος, υπερευλυγισία των αρθρώσε- ων, σπλαγχνικές δυσμορφίες, κ.ά. Οταν, λοιπόν, διαγνώστηκα, συνειδητο- ποίησα πως για να έχω την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα, έπρεπε να εκπαιδεύσω εγώ η ίδια τους γιατρούς σχετικά με το πρό- βλημα υγείας μου, αναγνωρίζοντας, φυσικά, πως παράλληλα εξαρτιόμουν από τις γνώ- σεις τους. Με άλλα λόγια, καλούμουν να δω τη σχέση μου με την ιατρική ομάδα σαν μία συνεργασία. Βέβαια, δεν είναι πάντα εύκολο για τον ασθενή να χτίσει μία δυνατή σχέση με το γιατρό του, παρ’ όλα αυτά υπάρχουν τρόποι για να γίνουν τα ιατρικά ραντεβού πιο παρα- γωγικά. Για παράδειγμα, πριν μία επίσκεψη: •γράφω σύντομη περίληψη των συμπτωμάτων μου, •ετοιμάζω γραφήματα ή διαγράμματα που επιτρέ- πουν στο γιατρό να δει με μία γρήγορη ματιά την κατάσταση της υγείας μου, •σημειώνω ερωτήσεις που θέλω να κάνω, •ορίζω ποιος είναι ο στόχος της επίσκεψης. Από τότε που διαγνώστηκα, έχω επισκε- φθεί το γιατρό αρκετές φορές. Αλλοτε μου ζητούσε να κάνω περαιτέρω εξετάσεις, άλ- λες πάλι με παρέπεμπε σε ειδικούς, και κά- ποιες άλλες απλά με εξέταζε. Εγώ, πάντως, κάθε φορά που τον επισκεπτόμουν, φρόντι- ζα να έχω μαζί μου ό,τι καινούργιες πληρο- φορίες είχα συλλέξει μέσω του Διαδικτύου από επίσημους Οργανισμούς και Κέντρα που ασχολούνται με την πάθησή μου και οι οποίες σχετίζονταν με τα συμπτώματά μου, κι εκείνος πάντοτε δεχόταν την ενημέρωση με ικανοποίηση, ακόμα κι αν αυτό σήμαινε πως θα έπρεπε να κάτσει να διαβάσει και να κάνει περαιτέρω έρευνα. Μάλιστα, ύστερα από μία επίσκεψή μου κατά τη διάρκεια της οποίας είχαμε συζη- τήσει για κάποια νέα συμπτώματά μου τα οποία ήταν«περίεργα» και με ανησυχούσαν ιδιαιτέρως, ο γιατρός μού είχε πει: «Θέλω να σας ευχαριστήσω που μου μά- θατε τόσα για το Σύνδρομο EDS, διότι τώρα ξέρω πως η εν λόγω Σπάνια Ασθένεια μπορεί να προκαλέσει πολλά διαφορετικά συμπτώ- ματα. Στην Ιατρική Σχολή διδαχθήκαμε συ- γκεκριμένα πράγματα, και να που μέσα από τη δική σας περίπτωση βλέπω πως η νόσος μπορεί να έχει κι άλλες μορφές, με αποτέ- λεσμα σήμερα να εξετάζω και τους άλλους ασθενείς διαφορετικά. Επίσης, έγινα πιο δε- κτικός σε αυτά που μου λένε, κι έτσι μπορώ να προσφέρω καλύτερη ιατρική φροντίδα. Μάλιστα, κάθε φορά που εξετάζω ένα νέο ασθενή που παρουσιάζει παρόμοια συμπτώ- ματα, διερωτώμαι μήπως πάσχει από το ίδιο σύνδρομο ενώ παλαιότερα ίσως να μην το σκεφτόμουν. Γι’ αυτό, σας ευχαριστώ για την πολύτιμη βοήθειά σας.» Κι εγώ τότε του είχα πει: «Εγώ σας ευ- χαριστώ που είστε πρόθυμος να ακούσετε, να μάθετε, να κάνετε έρευνα στον ελεύθερό σας χρόνο και που ψάχνετε για λύσεις όσο περίεργο κι αν φαντάζει ένα σύμπτωμα. Εγώ σας ευχαριστώ που είστε γιατρός μου». Υπάρχουν θαυμάσιοι γιατροί που θέ- λουν να μάθουν και να βοηθήσουν. Αρκεί να τους ψάξουμε! Μη φοβάστε, λοιπόν, να τους αναζητήσετε. Shani Weber, ασθενής με EDS. Μετάφραση: Ελίνα Μιαούλη Πηγή: http://scopeblog.stanford.edu/ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ Σύνδροµο Ehlers-Danlos  Γράψτε μας και τη δική σας μαρτυρία γύρω από τη σπάνια πάθησή σας ή διατυ- πώστεμαςόποιοερώ- τημα θα θέλατενα θέ- σουμεγιαλογαριασμό σας σε γιατρούς σχε- τικούς με το νόσημά σας. Ηλεκτρονική δι- εύθυνση αποστολής: spanioi@yahoo.gr
 • 8. 8 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Αλυσανδράτου Ιωάννα Μιαούλη Ελίνα Συντάκτρια/Υπεύθυνη Επικοινωνίας Συντάκτρια/Υπεύθυνη Υλης ioanna_spanioi@yahoo.gr elina_spanioi@yahoo.gr Τηλ.: 215 530 5523 Κιν.: 6945 595 323 Για τη Ζωή και το Θάνατο πάντα πίστευα ότι είναι δύο ξεχωριστά αλλά και αλληλέν- δετα σημεία στην ύπαρξη ενός ανθρώπου – το σημείο εκκίνησης και το σημείο τερματι- σμού. Ομως, δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει ανάμεσά τους μία ευθεία γραμμή που τα ενώνει. Οταν έμαθα ότι πάσχω από μία σπάνια θανατηφόρα ασθένεια, το τέρας του θανάτου ορθώθηκε μπροστά μου, νιώ- θοντάς το στην ανάσα μου. Με γνώμονα ότι αυτή η διάγνωση είναι η τελική μου ευθεία, πέρασα πάνω από μία εβδομάδα άγρυπνη σκεπτόμενη τη «Δύση» μου. Και τότε δέχτηκα ότι η Πνευμονική Υπέρταση (Π.Υ.) δεν έχει καμία θεραπεία και ότι η φυσική πορεία είναινα πεθάνω από αυτήν. Ωστόσο, εκείνη η στιγμή της αποδο- χής, ως μόνη επιλογή, είναι και η στιγμή που η ζωή προχωρά! Ενα προχώρημα που στο εξής θα το καθόριζα εγώ και όχι η ασθένεια. Απομονώνοντας το άγχος και εστιάζο- ντας στις ανάσες που χρειαζόμουν για να ζήσω, αποφάσισα πως αν επρόκειτο να πε- θάνω σύντομα, δύο πράγματα μπορούσα να κάνω: να κλαίω για το υπόλοιπο του χρόνου μου ή να τρέξω μακριά από την πιθανότητα του θανάτου. Ετσι, αν και η ζωή μου άλλαξε 360 μοίρες σε μια στιγμή –μια βίαιη περι- στροφή προς το θάνατο–, τελικά κάτω από αυτή την απειλή άρχισα να ζω! Η Π.Υ. επιφέρει πολλές αλλαγές, τις οποίες δεν βλέπετε. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν. Για εσάς που δεν καταλαβαί- νετε τις επιπτώσεις της, απλά σκεφτείτε να έχετε κολλήσει μέσα στο ίδιο σας το σώμα και να μην μπορείτε να το κινήσετε σωστά. Σας παρακαλώ, μην πείτε ότι με «νιώθε- τε», γιατί, ως αόρατος ασθενής, πλέονξέρω ότι, όσο και να με κοιτάτε, δεν αναγνωρίζε- τε πως, ακόμα και σε μία καλή μου μέρα, ακόμα κι αν δεν έχω κάνει τίποτα, νιώθω σαν να έχω τρέξει 10χλμ. και η καρδιά μου πάει να σπάσει από το λαχάνιασμα! Ας κατανοήσουμε, λοιπόν, τη διαφορά μεταξύ «ευτυχίας» και «υγείας», γιατί η ευ- τυχία δημιουργείται από τις μικρές καθημε- ρινές μας στιγμές – στιγμές από τη δουλεία, τους φίλους, την οικογένειά μας, ακόμα και από τους συμπάσχοντές μας. Μπορεί να αισθάνομαι συχνά κουρασμένη, να βιώνω σωματικό ή και ψυχικό πόνο, μπορεί να εί- μαι ασθενής με ένα σπάνιο και ανίατο νό- σημα, παρ’ όλα αυτά δεν ζω άρρωστα! Οπότε, ας αναζητούμε πράγματα που μας κάνουν ευτυχισμένους, και με αυτά ας διασφαλίζουμε ότι η νόσος δεν θα κατα- στρέψει τη ζωή – μια ζωή που συνεχίζεται καιθασυνεχίζεταιωςτοτέλοςτηςγραμμήςμας. Γιατί, όλοι φτάνουμε στο τελικό σημείο. Συνεπώς, το μόνο πράγμα που τελικά έχει σημασία είναι το πόσο ομαλά και πόσο όμορφα έχουμε διανύσει τη γραμμή της ζωής μας μέχρι εκείνην τη στιγμή. Αλλω- στε, κανείς δεν είναι ποτέ σίγουρος για το πόσο κοντά είναι αυτό! Εμπρός, λοιπόν! Ας εστιάσουμε στην ομορφιά της ζωής, μαζί με την ασθένεια, για να κάνουμε ομαλή τη γραμμή της ζωής μας, ώστε όταν έρθει η ώρα της θεραπείας της Π.Υ., να είμαστε ξεκούραστοι. Μπορεί να μην ξέρω τι μου επιφυλάσσει το μέλλον, ξέρω όμως πως θα έχω φροντίσει να ζήσω! Σύνταξη: Ιωάννα Αλυσανδράτου ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΑΣ Η επιλογή για Ζωή ή Θάνατο µε µία Σπάνια Ασθένεια είναι άποψη  Μοιραστείτε την ιστορία σας, και εμείς θα την αποτυ- πώσουμε σεβόμενοι πάνταταπροσωπικά σας δεδομένα εφό- σον το επιθυμείτε. Γι’ αυτό, γράψτε μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση spanioi@ yahoo.gr, μιας και η σπάνια ιστορία σας αφορά όλους μας. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε-mail: spanioi@yahoo.gr Ταχ. Θυρίδα: 52 700,τ.κ. 145 72,Δροσιά ΙωάνναΑλυσανδράτου, Ασθενής με Πνευμονική Υπέρταση.