Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Objetivos de 2o_eso castella

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Seqüenciació secundària
Seqüenciació secundària
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 2 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus récents (20)

Publicité

Objetivos de 2o_eso castella

  1. 1. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Collblanc ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ MATÈRIA: CASTELLÀ CURS: 2n ESO OBJECTIUS A ASSOLIR  Conèixer totes les categories gramaticals i saber-les distingir i analitzar en un text o oració.  Conèixer les regles generals d'accentuació i saber-les aplicar.  Saber què és un text i conèixer els diferents tipus que hi ha (narratiu, descriptiu, expositiu, argumentatiu i dialogat).  Saber escriure un text argumentatiu (tesi i arguments).  Saber escriure una descripció (objectiva i subjectiva).  Saber escriure un text expositiu  Saber escriure un text narratiu (Plantejament, nus i desenllaç).  Saber realitzar l'anàlisi sintàctica d'una oració simple distingint: o Subjecte i predicat i els seus respectius nuclis o Predicat nominal i predicat verbal o Els diferents tipus de sintagmes (preposicional, adjectival, verbal, nominal i adverbial) o Atribut o Complemento directe i indirecte o Complements Circumstancials o Complement de Règim o Complement Predicatiu o C.Agente  Conèixer les funcions del llenguatge i les modalitats oracionals.  Saber passar les oracions actives a oracions passives.
  2. 2. INCIDÈNCIA DE LES ACTIVITATS D’ESTIU SOBRE LA RECUPERACIÓ DE LA MATÈRIA El dossier d'activitats proposades es lliurarà el dia de l'examen i tindrà una valoració màxima del 25% de la nota final. Per puntuar el dossier es tindrà en compte tant la correcció en les respostes com la presentació (bona lletra, neteja i ordre). Es lliurarà en una funda de plàstic juntament amb les fulles a banda que s'hagin utilitzat. L'examen de setembre constarà de: - Una comprensió lectora - Una expressió escrita - Exercicis teòric-pràctics dels continguts mínims marcats

×