Publicité

Tema 3. L'origen de la industrialització

22 Nov 2019
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Tema 3. L'origen de la industrialització

 1. UNITAT 3: L’ORIGEN DE LA INDUSTRIALITZACIÓ Elisabet Castany
 2. REVOLUCIÓ INDUSTRIAL: resultat d’un conjunt de canvis econòmics i tecnològics interrelacionats que van originar una transformació profunda de l’economia i de la societat. Entre 1780 i 1850 Primer a Gran Bretanya, després a gran part d’Europa i a EUA Màquines substitueixen treball manual Nova font energia. VAPOR Màquines i Ferrocarril Creixement Burgesia. Aparició del proletariat Consolidació del capitalisme industrial Finals s.XIX nou període expansió. Noves energies:electricitat i petroli. SEGONA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
 3. A les acaballes del s. XVIII la revolució industrial va generar la transformació més important des de la revolució neolítica. La industrialització va representar el pas de l’economia agrícola en una altra dominada per la indústria. Aquests canvis van comportar una nova organització de l’economia (capitalisme) i van transformar l’organització de la societat (societat de classes). Quins factors la van impulsar? 1. ¿De quina manera la producció de béns va canviar amb la Revolució industrial?
 4. A.Factors impulsors de la industrialització La revolució industrial va néixer a la Gran Bretanya a mitjan segle XVIII. Una sèrie de factors explícits la van fer pionera i la van convertir en el primer país industrial i “taller del món”: • Un sistema polític en el qual des del segle XVII el Parlament limitava el poder de la monarquia i amb gran influència de la l’alta burgesia. • Un creixement de la població que va comportar l’augment de la demanda i la disponibilitat de mà d’obra per a les noves fàbriques. • Abundància de recursos i de matèries primeres, sobretot de carbó. • Facilitat de transport per una àmplia xarxa de rius i canals. • Possessió d’un imperi colonial que va permetre accedir fàcilment a les noves matèries primeres i un gran mercat per exportar la producció industrial.
 5. C. El sistema fabril de producció El naixement de la indústria va estar estretament vinculat a tres elements molt importants:
 6. 2.LESTRANSFORMACIONSDEL’AGRICULTURA 2.1. LA NOVA ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT
 7. ROTACIÓ TRIENNAL SISTEMA NORFOLK: ROTACIÓ QUADRIENNAL 2.2. ELS CANVIS EN EL SISTEMA DE CONREU
 8. 2.3. INTRODUCCIÓ DE NOVES MÀQUINES
 9. 2.4. L’AUGMENT DE LA PRODUCCIÓ
 10. 3.JAMESWATTILAMÀQUINADEVAPOR Màquines, Vapor i Fàbriques  La innovació tecnològica va ser un element bàsic de les transformacions que van originar la industrialització.  Les màquines van substituir el treball manual.  Cada avenç tècnic significava un augment de la productivitat i una disminució dels costos.  Les primeres màquines eren accionades per la força humana, més tard per l’energia hidràulica. La font d’energia que va revolucionar la producció va ser el vapor.  La mecanització i les noves fonts d’energia van generar el sistema fabril de producció: concentració d’obrers i de màquines en grans edificis, les fàbriques.  Divisió del treball: cada obrer intervé només en una petita part del procés de producció. Inventada per James Watt el 1769. Utilitzava el carbó com a combustible. Símbol de la Revolució Industrial.
 11. DELTALLERALAFÀBRICA TALLER ARTESANAL FÀBRICA Feina manual 2 o 3 treballadors El treballador marca el ritme del treball Feina NO rutinària El treballador fa tot el procés del producte El treballador, l’artesà és l’amo del taller i el producte molts treballadors Feina mecànica La màquina marca el ritme de la producció El treballador s’especialitza Feina rutinària El treballador no és l’amo del taller ni del producte
 12. LA LOCOMOTORA I EL FERROCARRIL3.JAMESWATTILAMÀQUINADEVAPOR El ferrocarril va ser el primer vehicle mogut per l’aplicació de la màquina de vapor. Va permetre traslladar més persones i mercaderies en menys temps i a un cost reduït. Aquesta millora va estimular el comerç de mercaderies i va tenir un paper fonamental en l’articulació d’un gran mercat interior. Al començament del s.XIX la màquina de vapor es va aplicar al vaixells de vela, que es van substituir per vaixells de vapor.
 13. 4.DESENVOLUPAMENTDELAINDÚSTRIAIAUGMENTDEL COMERÇ 4.1. La Indústria Tèxtil  A Gran Bretanya, el primer sector que es va mecanitzar va ser la indústria del cotó (en la filada i en la teixidura).  Es comencen a aplicar una sèrie d’innovacions: Llançadora volant (1733) = augment de la velocitat del procés de teixir. Noves màquines de filar (Water Frame, Jenny, Mule...) = increment de la producció de fil. Teler mecànic (1785).
 14. 2.ELSORGIMENTDELAINDÚSTRIA 4.2. La Siderúrgia  Un altre sector pioner va ser la siderúrgia.  Ja es produïa ferro, però en quantitats petites ja que els forns funcionaven amb carbó vegetal.  Darby (1732) va començar a utilitzar el carbó de coc, de gran potència calorífica i això va fer augmentar la producció. Bessemer va inventar un convertidor (1855) per transformar el ferro en acer.  La demanda del ferro per a eines agrícoles, màquines i ferrocarrils, va estimular el sorgiment de nous processos que van contribuir al desenvolupament d’aquest sector industrial. 4.DESENVOLUPAMENTDELAINDÚSTRIAIAUGMENTDEL COMERÇ
 15. 4.DESENVOLUPAMENTDELAINDÚSTRIAIAUGMENTDEL COMERÇ 4.3. La mineria del carbó i del ferro La generalització de l’ús de minerals com a a matèria primera va ser una altra de les característiques del nou món industrial. Els primers sectors miners que es van desenvolupar van ser el carbó i el ferro. Les regions carboníferes van atreure les indústries siderúrgiques. En aquestes regions es van generar els característics ”paisatges negres”, fruit de les escòries del material i del fum derivat de la combustió de carbó.
 16. 4.DESENVOLUPAMENTDELAINDÚSTRIAIAUGMENTDEL COMERÇ 4.4. L’expansió comercial La Revolució industrial va donar pas a una economia de mercat, en la qual es produïa no només per a l’autoconsum, sinó també per a la venda en mercats urbans. Això va ser possible gràcies a l’increment de la producció, l’augment de la població i de la millora del poder adquisitiu. La millora dels sistemes de transport va facilitar el comerç interior, el qual va afavorir el creixement industrial. El comerç exterior es va donar amb les colònies extraeuropees que tenia el Regne Unit.
 17.  Des de mitjans del s. XVIII la població europea va iniciar un procés de creixement.  Les causes d’aquest creixement van ser: Augment de la producció d’aliments Progrés de la higiene i la medicina Població més resistent a les malalties Disminució de la mortalitat (sobretot de la infantil) Manteniment o lleuger increment de la natalitat Augment de l’esperança de vida La població del continent va passar de 140 milions el 1750, a 187 milions el 1800, i a 266 milions, el 1850. A Gran Bretanya el creixement va ser més ràpid. 5.ELCREIXEMENTDELAPOBLACIÓIELDESENVOLUPAMENT URBÀ A. LA REVOLUCIÓ DEMOGRÀFICA
 18. EVOLUCIÓ DEMOGRÀFICA A ANGLATERRA
 19. 5.ELCREIXEMENTDELAPOBLACIÓIELDESENVOLUPAMENT URBÀ B. L’EXPANSIÓ DE LES CIUTATS La industrialització va convertir les ciutats en grans metròpolis perquè els habitants es van multiplicar. Es van enderrocar muralles, van néixer barris, es van crear mitjans de transport i es van construir infraestructures i serveis. A la nova ciutat industrial va haver una forta segregació social per barris, en la qual els elegants barris de la burgesia contrastaven amb els espais industrials envoltats de suburbis obrers.
 20. 6.LAVICTÒRIADELCAPITALISME Liberalisme i Capitalisme La Revolució Industrial va imposar el capitalisme, un nou sistema econòmica basat en el liberalisme econòmic, una doctrina fonamentada en la iniciativa privada. ADAM SMITH La riquesa de les nacions (1776) L’Estat s’ha d’abstenir d’intervenir en el funcionament de l’economia i ha de permetre el desenvolupament lliure dels interessos particulars. L' interès personal i la recerca del màxim benefici són el motor de l’economia. Els diversos interessos s’equilibren al mercat gràcies al mecanisme dels preus que adapta l’oferta a la demanda. A finals del s.XVIII, una sèrie de pensadors britànics van definir el liberalisme econòmic:
 21. 6.LAVICTÒRIADELCAPITALISME  El capitalisme industrial s'estructura com un sistema en el qual els mitjans de producció són propietat privada d’un grup reduït, la burgesia, i els treballadors de les fàbriques, els obrers, sense propietats, treballen a canvi d’un salari.  En aquest sistema, l’oferta augmenta més ràpidament que la demanda (fallida de les empreses que acumulen massa estocs).  Això produeix crisis econòmiques que es repeteixen cíclicament. La conseqüència: augment de l’atur. Bancs i finances  La banca va tenir un paper important en el desenvolupament del capitalisme.  Va fer d’intermediària entre els estalviadors (lliuraven els seus diners en dipòsit) i els empresaris (necessitaven capital per invertir).  Els bancs van subministrar préstecs a les empreses, van fer inversions i van facilitar els pagaments amb xecs i lletres de canvi.
 22. L’expansió de la industrialització 6.LAVICTÒRIADELCAPITALISME El procés industrialitzador es va estendre pel món, tot i que de manera desigual. Observa el mapa i respon a la pregunta 5 de la pàgina 59 (llibre de text)
 23. 7.LANOVASOCIETATDECLASSES A. La Burgesia: la nova elit social En el nou sistema industrial les diferències socials s’establien per la riquesa. Va aparèixer la societat de classes, estructurada en dos grans grups en els quals era factible l’ascens social: la burgesia i el proletariat.  Tenien el capital, terres, indústries...  Es va convertir en la classe dirigent.  No era un grup homogeni. Gran burgesia: banquers, rendistes i propietaris de grans fàbriques. Mitjana burgesia: professionals liberals (advocats, metges...), alts funcionaris i comerciants. Petita burgesia: empleats, botiguers i artesans.  Es va convertir en el centre de la vida social.  Habitatges ricament decorats, la seva manera de vestir, les seves activitats d’oci i els seus valors es va imposar com el model social que calia imitar.
 24. 7.LANOVASOCIETATDECLASSES B. El proletariat  Els treballadors de les fàbriques i altres assalariats urbans (mossos, personal del sector serveis, empleats de petits tallers...) i el pagesos a jornal, són el proletariat.  Són la mà d’obra necessària en el sistema capitalista. Era el grup més nombrós i desfavorit.  Al principi de a industrialització no existia cap legislació que fixés les condicions laborals dels treballadors.  Tenien condicions de vida molt dures: jornada laboral de 12 a 14 hores; remuneracions insuficients. També treballaven les dones i els nens.  No hi havia condicions higièniques bones als tallers, i els barris on vivien tenien molts deficiències. Suposava més malalties.
 25. 8.ELSNOUSMOVIMENTSSOCIALS 7.1. Les primeres associacions obreres  Al principi de la industrialització, la primera reacció dels obrers va ser la seva oposició al maquinisme. Destruïen les màquines i incendiaven les fàbriques: ludisme. Creien que eren els responsable dels baixos salaris i de l’atur.  Alguns sectors de treballadors es van adonar que formaven part d’una mateixa classe social amb problemes comuns i objectius propis (consciència de classe).  Es creen organitzacions de treballadors que van néixer a la Gran Bretanya a finals del s.XVIII. Objectiu: actuar com a resistència per ajudar econòmicament els seus membres en cas de malaltia o atur (societats de socors mutus). 7.2. El sindicalisme  Al principi les societats obreres van ser il·legalitzades pels governs liberals.  El 1825 es funden els primers sindicats, que reunien obrers d’un mateix ram.  El 1834 es fundà la Great Trade Union, sindicat que agrupava obrers de diversos oficis.  Objectiu dels sindicats: millorar les condicions de treball dels obrers. Les primeres reivindicacions van ser: Defensa del dret d’associació Regulació del treball infantil Reducció de la jornada laboral Millores salarials
 26. 8.3. Marxisme i anarquisme 8.ELSNOUSMOVIMENTSSOCIALS El marxisme i l’anarquisme s’oposaven a la propietat privada i aspiraven a destruir el capitalisme, però diferien en la manera de com s’havia de fer la revolució i en el model de societat que l’havia de substituir.
 27. 8.4. Les internacionals obreres  Marxistes i anarquistes defensaven la necessitat d’unir els esforços de la classe obrera de tot el món per lluitar contra el capitalisme: internacionalisme proletari.  El 1864, es va crear l’Associació Internacional de Treballadors (Primera Internacional).  El 1899, alguns dirigents socialistes funden a París, la Segona Internacional: Es van adherir Marxistes Anarquistes Sindicalistes Les discrepàncies entre marxistes i anarquistes la van portar a la desaparició el 1876. Exclusivament socialista Objectiu: coordinació de programes i actuacions dels diferents partits socialistes La Internacional Festa del Primer de Maig. 8.ELSNOUSMOVIMENTSSOCIALS
 28. 9.LASEGONAFASEDELAINDUSTRIALITZACIÓ 5.1. Noves fonts d’energia i noves industries A finals del s.XIX, el món inicia una nova fase del procés d’industrialització, la Segona Revolució Industrial. El lideratge econòmic va començar a ser compartit amb noves potències industrials: Alemanya, Estats Units i el Japó.  L’electricitat i el petroli desbanquen el carbó com a font d’energia.  Invenció del dinamo (1869) va permetre produir electricitat en centrals hidroelèctriques.  L’alternador i el transformador (1897) van fer possible el transport del corrent elèctric.  L’electricitat tenia múltiples aplicacions en la indústria, en els transports, en els sistemes de comunicació a distància, en l’oci i en la il·luminació.  El petroli es va començar a extreure als Estats Units a mitjan del s.XIX. La invenció del motor d’explosió en va possibilitar la utilització com a combustible per als automòbils (1885).  L’aplicació d’un motor dièsel a la navegació marítima va permetre augmentar la rapidesa i la capacitat dels vaixells.  També va ajudar en el desenvolupament de l’aviació.
 29. 9.LASEGONAFASEDELAINDUSTRIALITZACIÓ  Noves indústries:  La metal·lúrgia va ser molt important gràcies a la producció de nous metalls: acer inoxidable i alumini.  La indústria de l’automòbil, amb la invenció per Henry Ford del cotxe, va aconseguir una gran expansió als Estats Units.  La indústria química aconsegueix un gran desenvolupament a Alemanya, gràcies a la fabricació de nous adobs, pesticides, tints, productes farmacèutics i altres productes químics...  La producció en massa d’acer i de ciment armat va permetre l’edificació dels primers gratacels.
 30. 9.LASEGONAFASEDELAINDUSTRIALITZACIÓ 5. 2. Una nova organització industrial  Cap a finals del s.XIX, l’organització de la producció es va orientar cap a la fabricació en sèrie. Augmentava la productivitat. Disminuïa el temps emprat. Reduïa els costos de fabricació. Aquest nou mètode es coneix com a TAYLORISME: Consisteix en la fabricació en cadena, és a dir, la divisió del procés de producció en tasques específiques utilitzant màquines. Cada obrer una part, es rendibilitza al màxim la mà d’obra. Neix als EUA. La fàbrica dels automòbils FORD va ser una de les primeres a implantar-ho. Resultat: 1.Producció estandaritzada i massiva. 2. Costos més baixos. 3. Extensió del consum, ajudat per la millora dels salaris dels obrers que així van poder accedir-hi.
 31. Júlia López Valera (Institut Banús)INDUSTRIALITZACIÓ A CATALUNYA I ESPANYA
 32. PROCÉS D’INDUSTRIALITZACIÓ A CATALUNYA S’INICIA AL S.XVIII LLIGAT A LA INDÚSTRIA COTONERA I A LES FÀBRIQUES D’INDIANES ES CONSOLIDÀ AL SEGLE XIX VA HAVER DE FER FRONT A LA MANCA DE MATÈRIES PRIMERES I A L’ESCASSA CAPACITAT DE COMPRA DE LA POBLACIÓ A ESPANYA ES VA FER AMB RETARD I DE MANERA FORÇA INCOMPLETA VA CONTINUAR SENT UN PAÍS ESSENCIALMENT AGRÍCOLA GRAN NOMBRE DE PAGESOS BURGESIA INDUSTRIAL DÈBIL PROLETARIAT ESCÀS NOU GRUP SOCIAL: OBRERS DE LA FÀBRICA SINDICALISME I IDEES ANARQUISTES I MARXISTES
Publicité