Publicité

Elos Delårsrapport 1.1. - 30.9.2022

Työeläkeyhtiö Elo
4 Jan 2023
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Elos Delårsrapport 1.1. - 30.9.2022(20)

Plus de Työeläkeyhtiö Elo(20)

Publicité

Dernier(20)

Elos Delårsrapport 1.1. - 30.9.2022

 1. Delårsrapport 1.1–30.9.2022 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo
 2. Delårsrapport 30.9.2022 Nyckeltal 30.9.2022 28,0 md euro Placeringstillgångar % Solvensnivå 5,7% Nominell avkastning under tio år 3 101mn euro Utbetalda pensioner och övriga ersättningar 3 253mn euro Premieinkomst -4,9 % Avkastning 122,2 2
 3. Delårsrapport 30.9.2022 3 FöPL-försäkringar 84 600 ArPL-försäkringar 47 600 Det totala antalet försäkrade arbetstagare och företagare 515 800 Vi betalar ut pension till 246 800 pensionstagare
 4. Elo deltar i revideringarna av försäkringar och pensioner Delårsrapport 30.9.2022 4 • Arbetspensionsindexet fastställdes i oktober och det höjs klart mer än lönekoefficienten år 2023. Förhöjningen har aktiverat våra kunder att ta kontakt och antalet ansökningar har ökat. • Indexet är 2874 nästa år, vilket innebär en höjning av arbetspensionerna med 6,8 procent i början av 2023. • Den fastställda lönekoefficienten är 1,558 och den stiger med 3,8 procent jämfört med år 2022. • Vi förbereder oss för de ändringar som eventuellt tas in i pensionslagstiftningen för företagare vid årsskiftet. Vi informerar om lagrevideringens effekter även med beaktande av de frågor som väckts hos företagarna. • Vi tog i bruk den gemensamma tjänsten för beräkning av FöPL- arbetsinkomsten inom arbetspensionsbranschen i vår tjänst för försäkringsansökningar. I FöPL-försäkringarna har arbetsinkomsterna fortsatt att stiga.
 5. Vi stöder företagen att hantera den ökade psykiska ohälsan Delårsrapport 30.9.2022 5 • Vi utredde företagsbeslutsfattarnas synpunkter på de psykiska problemen i arbetslivet. Av beslutsfattarna i företagen ansåg 79 procent att utmaningarna kopplade till psykisk ohälsa kommer att öka. Beslutsfattarna önskar att chefer och förmän skulle få mera stöd i synnerhet från företagshälsovården, pensionsbolagen och företagsledningen med att identifiera utmaningarna som gäller psykisk hälsa och med att stöda arbetstagarna. • Elo svarar mot det ökade behovet av stöd och erbjuder kunderna allt mer riktat stöd för att minska risken för arbetsoförmåga som beror på psykisk ohälsa. • I september lanserades webbiblioteket EloKanava för ledning av arbetsförmågan. EloKanava innehåller aktuell information och självstudiematerial för ledning av arbetsförmågan.
 6. Utbetalda pensioner enligt pensionsslag Utvecklingen av utbetalda pensioner Antalet pensionstagare ca 246 800 Delårsrapport 30.9.2022 6 Pensionsslag st. mn euro Ålderspension 187 703 2 413,0 Invalidpension 22 299 234,2 Familjepension 30 813 164,9 Deltidspension 5 0,1 Partiell förtida ålderspension 5 945 39,5 Arbetslivspension 22 0,0 Sammanlagt 246 787 2 852 2 736 2 872 2 999 3 092 2 312 2 413 304 305 309 310 233 234 196 200 204 207 155 165 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 2018 2019 2020 2021 9/2021 9/2022 mn e Ålderspension Invalidpension Familjepension Deltidspension Partiell förtida ålderspension Arbetslivspension
 7. Delårsrapport 30.9.2022 Antal pensionsansökningar ökar 7 1-9/2022 1-9/2021 Ålderspension 6 737 5 728 Partiell förtida ålderspension 2 214 1 671 Invalidpension 8 869 8 891 Familjepension 1 875 1 684 Beslut om rehabilitering 1 304 1 499 Arbetslivspension 37 32 Sammanlagt 21 036 19 505 Pensionsbeslut enligt pensionsslag • Bolaget utfärdade 8 869 invalidpensionsbeslut, av vilka sammanlagt 4 504 var nya. • Antalet rehabiliteringsbeslut, som började gå ner år 2020, fortsatte att sjunka i en allt snabbare takt och antalet utfärdade rehabiliteringsbeslut var ca 13 procent färre än året innan. • Antalet ansökningar om partiell ålderspension har ökat under hela året och i september fördubblades antalet ansökningar. Ökningen av antalet ansökningar torde kunna förklaras med den exceptionellt stora förhöjningen av arbetspensionsindexet. • Även i antalet ansökningar om familjepension och ålderspension kan man se en stigande trend.
 8. Delårsrapport 30.9.2022 Premieinkomsten steg med 8,5 procent 8 2 999 3 253 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 2018 2019 2020 2021 9/2021 9/2022 mn e • Premieinkomsten uppgick till 3,3 miljarder euro och pensioner och andra ersättningar utbetalades till ungefär samma belopp. • ArPL-lönesumman uppskattas vara 7,3 procent större än i Q3-delårsrapporten år 2021.
 9. Delårsrapport 30.9.2022 Totalresultatet -1,4 miljarder euro 9 mn euro 1.1.–30.9.2022 1.1.–30.9.2021 Totalt resultat -1 382,5 1 038,3 Försäkringsrörelsens resultat 30,4 9,8 Resultat av placeringsverksamheten enligt verkligt värde -1 445,2 999,7 Nettointäkter av placeringsverksamheten enligt verkligt värde (+) -1 443,6 2 414,9 Avkastningskrav på ansvarsskulden (-) -1,6 -1 415,2 Omkostnadsrörelsens resultat 23,4 26,1 Övrigt resultat 9,0 2,7 Disposition av resultatet -1 382,5 1 038,3 Till förändring av solvensen -1 382,5 1 038,3 Till förändring av det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret -394,9 -248,8 Till förändring av värderingsdifferenserna -987,6 1 287,1 Till förändring av ackumulerade bokslutsdispositioner 0,0 0,0 Till räkenskapsperiodens vinst 0,0 0,0 Till överföring till kundåterbäringar 0,0 0,0
 10. Delårsrapport 30.9.2022 Omkostnadsprocenten var under 73 procent 10 74,9 % 73,4 % 72,0 % 72,4 % 72,8 % 0% 20% 40% 60% 80% 2018 2019 2020 2021 9/2022 • I de funktionsspecifika driftskostnaderna skedde en klar minskning. • Omkostnadsinkomsten skars ner med 10 procent under år 2022. mn e 2018 2019 2020 2021 9/2022 Omkostnadsinkomst 126,6 132,3 118,7 123,2 86,1 Driftskostnader per funktion -94,8 -97,1 -85,4 -89,3 -62,7 Resultat av omkostnadsrörelsen 31,8 35,2 33,2 34,0 23,4
 11. Solvensnyckeltal Solvensnivå och -ställning Solvensutvecklingen Delårsrapport 30.9.2022 11 3 935 5 082 5 055 6 573 5 190 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 2018 2019 2020 2021 9/2022 mn e Solvenskapital Solvenskapitalets maximibelopp Solvensgräns 120,6 % 124,4 % 123,7 % 128,1 % 122,2 % 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 0,0 2,0 4,0 6,0 100% 110% 120% 130% 2018 2019 2020 2021 9/2022 Solvensnivå, % Solvensställning
 12. Delårsrapport 30.9.2022 Sammandrag av nyckeltal 12 9/2022 9/2021 2021 Placeringstillgångar till verkligt värde, mn euro 27 989,9 28 262,7 29 421,9 Nettointäkter av placeringsverksamheten på det sysselsatta kapitalet, % -4,9 % 9,4 % 14,0 % Genomsnittlig nominell avkastning 10 år 5,7 % 6,7 % 6,9 % Genomsnittlig nominell avkastning 5 år 4,8 % 6,6 % 7,2 % Premieinkomst, mn euro 3 252,5 2 998,7 4 035,9 Utbetalda pensioner och övriga ersättningar, mn euro 3 101,1 3 010,2 4 030,2 Ansvarsskuld, mn euro 23 374,7 23 445,4 23 750,4 ArPL-försäkrade 431 200 416 800 415 500 ArPL-försäkringstagare 47 600 51 000 51 200 FöPL-försäkringstagare 84 600 83 900 84 500 Pensionstagare 246 800 245 800 246 100 Omkostnadsrörelsens resultat, mn euro 23,4 26,1 34,0 Driftskostnader av omkostnadsinkomsten, % 72,8 % 71,6 % 72,4 % Solvenskapital, mn euro 5 190,4 6 092,4 6 573,4 Solvensställning 1,5 1,6 1,6 Solvensnivå, % 122,2 % 126,9 % 128,1 %
 13. Översikt av placeringsverksamheten Delårsrapport 30.9.2022 13
 14. • Den globala tillväxten avmattades ytterligare under årets tredje kvartal. Tillväxten begränsades av åtstramningen av de finansiella förhållandena och den minskade reella köpkraften till följd av inflationen. • Fluktuationen på placeringsmarknaden var kraftig under slutet av sommaren och början av hösten. Marknadsräntorna steg avsevärt nästan överallt i världen och aktieavkastningarna försvagades. • Europa har drabbats av en energikris och en recession anses möjlig. EU-länderna tog i bruk omfattande fiskala stödåtgärder för att stöda företag och hushåll och för att få till stånd en positiv tillväxteffekt. • I Förenta staterna överhettades ekonomin efter pandemin. Arbetsmarknaden var fortsatt stram och konsumtionsefterfrågan i förhållande till utbudet är ännu inte helt i balans. Inflationen är en utmaning på bred bas, och den amerikanska centralbanken har uppställt som sitt viktigaste mål att stävja inflationen. Delårsrapport 30.9.2022 Centralbankerna stävjar inflationen genom att höja styrräntorna 14
 15. Placeringsfördelningen Placeringstillgångarna Placeringstillgångarna 28,0 miljarder euro Delårsrapport 30.9.2022 15 39 34 36 30 32 40 46 44 50 44 13 12 13 12 14 8 7 7 8 10 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 2018 2019 2020 2021 9/2022 Ränteplaceringar Aktieplaceringar Fastighetsplaceringar Övriga placeringar 22 595 25 334 25 898 29 422 27 990 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 2018 2019 2020 2021 9/2022 mn e
 16. Placeringarnas avkastning enligt tillgångsklass Den ökade inflationen och den åtstramade penningpolitiken försvagade aktiemarknaden Delårsrapport 30.9.2022 16 1,6 % -4,4 % -0,2 % -20,3 % 11,4 % 5,2 % 5,3 % 4,2 % -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% Lånefordringar Masskuldebrevslån Övriga finansmarknadsinstrument och insättningar Noterade aktier Kapitalplaceringar Onoterade aktieplaceringar Fastighetsplaceringar Övriga placeringar
 17. Placeringarna avkastade -4,9 % Delårsrapport 30.9.2022 17 Avkastning Volatilitet mn e % mn e % % % Ränteplaceringar 8 531,8 30,5 8 576,9 30,6 -3,2 Lånefordringar 474,1 1,7 474,1 1,7 1,6 Masskuldebrevslån 6 078,0 21,7 4 336,7 15,5 -4,4 9,3 Masskuldebrevslån i offentliga samfund 1 718,1 6,1 1 761,0 6,3 -7,5 Masskuldebrevslån i andra samfund 4 359,9 15,6 2 575,7 9,2 -2,6 Övriga finansmarknadsinstrument och insättningar inkl. fordringar och skulder som hänför sig till placeringar 1 979,7 7,1 3 766,1 13,5 -0,2 Aktieplaceringar 12 800,1 45,7 12 409,9 44,3 -10,1 Noterade aktier 7 444,4 26,6 7 054,2 25,2 -20,3 13,2 Kapitalplaceringar 4 789,0 17,1 4 789,0 17,1 11,4 Onoterade aktieplaceringar 566,8 2,0 566,8 2,0 5,2 Fastighetsplaceringar 3 876,4 13,8 3 876,4 13,8 5,3 Direkta fastighetsplaceringar 2 648,9 9,5 2 648,9 9,5 2,8 Fastighetsplaceringsfonder och fondföretag 1 227,4 4,4 1 227,4 4,4 11,2 Övriga placeringar 2 781,6 9,9 2 818,2 10,1 4,2 Placeringar i hedgefonder 2 803,3 10,0 2 803,3 10,0 7,0 6,7 Råvaruplaceringar -2,2 0,0 34,3 0,1 - Övriga placeringar -19,5 -0,1 -19,5 -0,1 - Placeringar sammanlagt 27 989,9 100,0 27 681,3 98,9 -4,9 5,2 Derivatens inverkan 308,6 1,1 Sammanlagt 27 989,9 100,0 27 989,9 100,0 Avkastningen på valutaderivat har under redovisningsperioden bedömts för de olika tillgångsslagen i förhållande till de genomsnittliga tillgångarna i valuta. Totalavkastningsprocenten innehåller intäkter, kostnader och driftskostnader som inte hänförts till placeringsslag. Masslånens modifierade duration är 3,2. Den öppna valutapositionen är 23,7 % av marknadsvärdet. Grundfördelning Riskfördelning
 18. Placeringar enligt geografiskt läge Placeringar i Finland enligt tillgångsslag Riskerna hanteras genom att sprida placeringarna Delårsrapport 30.9.2022 och kapitalplaceringar 18 25% 29% 26% 21% Finland Europa Nordamerika Övriga områden 23% 32% 11% 33% Ränteplaceringar Noterade aktier Onoterade aktier Fastighetsplaceringar
 19. Placeringsmiljön fortsatte att vara exceptionellt krävande även under det tredje kvartalet Delårsrapport 30.9.2022 19 1,3 % -0,4 % 1,2 % 1,4 % -3,5 % 5,2 % 1,9 % 2,0 % 3,3 % -9,5 % 5,9 % 2,6 % 5,3 % 3,9 % 3,8 % 1,5 % 4,3 % -1,9 % -2,6 % -0,4 % Q4 Q1/2018 Q2 Q3 Q4 Q1/2019 Q2 Q3 Q4 Q1/2020 Q2 Q3 Q4 Q1/2021 Q2 Q3 Q4 Q1/2022 Q2 Q3
 20. Placeringsavkastningens utveckling Medelavkastning på lång sikt Avkastningen under tio år har varit 5,7 procent per år Delårsrapport 30.9.2022 20 7,1 % 6,2 % 5,0 % 5,6 % 7,4 % -1,4 % 13,0 % 3,6 % 14,0 % -4,9 % -8% -4% 0% 4% 8% 12% 16% 2,2 % 4,8 % 4,0 % 5,7 % 0% 2% 4% 6% 8% Realavkastning under 5 år Nominell avkastning under 5 år Realavkastning under 10 år Nominell avkastning under 10 år
 21. • Vi deltog i kampanjen Ansvarsfullt sommarjobb och förband oss även till principerna som gäller en ansvarsfull arbetsplats. I Elo arbetade över 30 unga i mångsidiga arbetsuppgifter och de deltog också i utvecklandet av vår verksamhet. • Vi fortsätter vårt hållbarhetsarbete genom hela organisationen och den kontinuerliga utvecklingen stöds av ett hållbarhetsnätverk. Nätverket har i uppgift att främja Elos hållbarhetsarbete som ett led i strategin och företagskulturen. Ren energiproduktion • Vi har investerat i sammanlagt 24 vindkraftsparker i de nordiska länderna, av vilka 15 finns i Finland. Parkerna har en sammanräknad effekt på högst nästan 2000 MW, vilket är något mer än den effekt som produceras vid Olkiluoto 3. Vindkraftverkens produktion varierar dock mycket från år till år och förblir alltid långt från sin nominella effekt. Vindkraftparkernas produktion motsvarar förbrukningen i över 400 000 hushåll. • Genom att investera i vindkraftsparker strävar Elo att uppnå ett jämnt och förutsägbart kassaflöde. Vindkraften är också ett rent och inhemskt sätt att producera el, vilket det moderna samhället har ett allt större behov av. Delårsrapport 30.9.2022 Ansvarsfull sysselsättning och energi 21
 22. • Inflationsutvecklingen är avgörande för framgången på placeringsmarknaden även nästa år. Konsumentpriserna stiger för snabbt i förhållande till centralbankernas mål och risken för en långvarig inflation har ökat. Å andra sidan har även sannolikheten för en global ekonomisk recession ökat avsevärt. • Med tanke på allokeringen av placeringstillgångarna är beroendet mellan aktie- och räntemarknaden av central betydelse. Om centralbankerna lyckas stävja inflationen, ökar nyttan med att sprida placeringarna. • Osäkerheten är en utmaning för Finlands företagssektor och exportutsikterna har blivit dystrare. De finländska bolagen gynnas emellertid av den mångsidiga inhemska energiproduktionen jämfört med i synnerhet Centraleuropa. Bolagen är också föga skuldsatta. • Finlands ekonomiska tillväxt torde nästa år vara betydligt långsammare än i år och en recession är möjlig. Delårsrapport 30.9.2022 Framtidsutsikter 22
Publicité