Contenu connexe

Employ And More Bedrijfsadvies En Interim Management

 1. Presentatie Bedrijfsadvies Interim Management 1
 2. Welkom Hartelijk welkom bij Employ and More Bedrijfsadvies en Interim Management “Wij verbeelden ons niet uw beleid te bepalen, wij ondersteunen u van begin tot eind." Employ and More Bedrijfsadvies richt zich op een zo breed mogelijk bedrijfsadvies en een totale oplossing t.a.v. het verbeteren van bedrijfsprocessen, managementstijlen en andere bedrijfsconcepten die jaren geleden wel werkten maar nu misschien niet meer. Immers de samenleving en de markt veranderen, uw doelgroep ook! 2
 3. Welkom (vervolg) Vaak worden de schouders opgehaald als men het heeft over bedrijfsblindheid. Of wat te denken van mensen coachen en motiveren door middel van een verkeerde stijl. Heel veel kansen en potentieel rendement gaan daardoor verloren. Wij hoeven niet te rekenen, maar weten uit ervaring dat o.a. bovengenoemde het verschil kan maken tussen rode cijfers of zwarte cijfers. Wij gaan voor zwarte cijfers, u ook? Laat ons uw knelpunten binnen de organisatie analyseren en samen met u een plan van aanpak maken. Om zodoende via een aangepast of geheel nieuw concept of beleid, uw beoogde doelstelling te realiseren. Wij denken niet in problemen maar in oplossingen en in continu verbeteren. Wij spreken en adviseren uit ervaring en zijn echte praktijkmensen die zelf jarenlang midden in verschillende bedrijfsprocessen actief zijn geweest. Wij zijn getraind om met een frisse objectieve visie naar uw organisatie te kijken. Ons advies is niet gebaseerd op " papermanagement " maar op " practicemanagement." Verder op onze site en in deze presentatie kunt U lezen wat onze specialisaties zijn: 3
 4. Visie Visie: continu verbeteren een noodzaak " U heeft als ondernemer een doel, een doel is een droom met een deadline." Verbeteren is geen doel op zich, maar een noodzakelijke competentie van de organisatie. Bedrijven die het verbeterproces beheersen overleven moeilijke tijden en kunnen in goede tijden gemakkelijker concurreren. Immers de medewerkers hebben de sleutel tot succes in hun handen, het is een kwestie van de sleutel omdraaien en de deur naar succes gaat open. Het onderscheidend vermogen van uw organisatie wordt door een belangrijk deel bepaald door de competenties van uw medewerkers en het op juiste wijze inzetten van hen. Goed en coachend management speelt daarin een cruciale rol. Het niet willen luisteren naar elkaar of niet op de juiste manier communiceren kan menig bedrijfsproces frustreren. Met als gevolg onvoldoende productiviteit, minder efficiëntie, geen synergie en ontevreden klanten. Kortom; onnodige kosten. 4
 5. Visie (vervolg) Positieve operationele bedrijfsresultaten zijn niet alleen afhankelijk van een juiste inkoopprijs en een juiste verkoopprijs. Maar worden vooral beïnvloed door uw medewerkers en de wijze waarop uw middelen worden ingezet. Structuur is nodig maar mag niet als belemmerend of beknellend worden ervaren. Bedrijfsprocessen moeten zo ingericht worden dat een grote bijdrage wordt geleverd aan de creativiteit, prestatie en communicatie met als doel klinkende resultaten. Het kritisch analyseren van de verschillende bedrijfsprocessen, en de voor - en nadelen in kaart brengen, brengt u als ondernemer (en uw werknemers) nieuw inzicht, meer zelfkennis, meer bewustwording, meer betrokkenheid en meer communicatie. Samengevat: efficiëntie 5
 6. Samen naar ons doel.... Samen meer slagvaardigheid " Een cultuur van veel praten en overleggen, geen beslissingen en verantwoording nemen en afspraken niet nakomen, daar wilt u toch ook van af ? " Als ondernemer loopt u tegen een probleem aan waar u geen raad mee weet. Of u wilt een second opinion hebben over het vraagstuk. Wij staan u bij en willen graag in een informele sfeer met u van gedachten wisselen. Om zodoende het probleem in kaart te brengen. Vervolgens gaan wij de juiste methode en plan van aanpak die het beste past bij uw organisatie verwerken in een " road map ". Vergeet niet; u als ondernemer bepaalt de verschillende processen. Wij adviseren en ondersteunen. 6
 7. Diensten en Advies HRM Advies Werving & Selectie Personeelsmanagement Commercieelmanagement Kwaliteitsmanagement Productiemanagement Veranderingsmanagement Crisismanagement 7
 8. Methode Methode De methode die we verwerken in een "road map", is van tevoren niet per definitie vast te stellen. Uiteraard hanteren wij als basis geldende normen en regels, ons uitgangspunt is: “ practicemanagement." Niet iedere vaststaande methode is toepasbaar of werkbaar bij iedere orqanisatie. Uit ervaring weten wij dat branche, regio, de samenstelling van uw medewerkers en de duur van het bestaan van de organisatie factoren van invloed zijn t.a.v. het opstellen van een verbeter - en/of veranderingstraject. Door " practicemanagement " en de aanpak wordt de duur van het traject korter, overzichtelijker en levert sneller rendement op. Immers de medewerkers en u als ondernemer bepalen het verloop van de verschillende bedrijfsprocessen en niet eventuele regels of gewoontes waar al jaren aan vast wordt gehouden maar die nu niet meer efficiënt zijn. 8
 9. Methode (vervolg) Menige organisatie laat kansen en potentieel rendement ongemoeid en heeft zonder dat men het weet een "papieren tijger" binnen haar gelederen, waardoor potentiële groei en/of verbetering worden tegen gehouden. Werkomgevingen waar wij ruime ervaring mee hebben vallen vooral onder het MKB segment. U kunt dan denken aan o.a. de volgende omgevingen: - Retail - HRM/P & O - Recruitment/dienstverlening - Voedingsmiddelen industrie - Productie/techniek - ICT Door onze brede expertise adviseren wij in verschillende werkomgevingen. Wij hebben daar ook ruime ervaring mee. 9
 10. Methodiek 10
 11. Begin fase project… Om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van uw organisatie en in de verschillende bedrijfsprocessen en om goed en efficiënt eventuele knelpunten in kaart te brengen, gebruiken wij een vragenlijst. Om zodoende een goed beeld te krijgen en aan de hand daarvan samen met u een plan van aanpak te ontwikkelen. Toppers4jobs adviseert, begeleid, ondersteund en implementeerd samen met u de verbetering en/of veranderings processen. Met als uitgangspunt; Optimaliseren De vragen die wij gebruiken richten zich op verschillende facetten van de bedrijfsonderdelen en de verschillende processen die daarbij komen kijken. De verschillende bedrijfsprocessen zijn onder te brengen in 6 fundamenten. Strategie Structuur Cultuur Mensen Middelen Resultaten Scenario's & + Processen & + Leiderschap & + Competenties + ICT, Geld + Producten & = Verbetering en Architectuur Organisatie Basiswaarden Vaardigheden Faciliteiten Effecten Verandering OPTIMALISEREN 11
 12. Voorbeeld vragen: Is de visie van de organisatie duidelijk gedefinieerd en bekend bij alle direct betrokkenen binnen de organisatie? Hoe toegangelijk is uw management, zijn uw managers uw managers? Geeft de management informatie die u ontvangt u voldoende inzicht in de organisatie? Welke cultuur heerst er binnen uw organisatie en komt de cultuur overeen met de visie en normen en waarden van de organisatie? Heeft u inzicht en toegang tot alle processen binnen uw organisatie? Kloppen de gestelde normen en standaarden(nog steeds)? Welke afdelingen zijn er binnen uw organisatie nodig? Is de bezetting van iedere afdeling de juiste bezetting t.a.v.werkzaamheden en de productiviteit? Hoe wordt er gecommuniceerd en is dat optimaal? Is er voor de werknemers een POP? Hoe wordt de betrokkenheid en de bewustwording van de medewerkers getoetst? Een ISO certificatie, hoe nu verder? Wat zou u graag anders willen zien? Waar loopt u vaak tegen aan? Welke middelen worden er beschikbaar gesteld per bedrijfsonderdeel? en zijn de middelen ook daadwerkelijk nodig? 12
 13. Gevolgen onvoldoende fundament per onderdeel: Structuur Cultuur Mensen Middelen Resultaten + Processen & + Leiderschap & + Competenties + ICT, Geld + Producten & = Verwarring Organisatie Basiswaarden Vaardigheden Faciliteiten Effecten geen samenhang & visie Strategie Cultuur Mensen Middelen Resultaten Scenario's & + + Leiderschap & + Competenties + ICT, Geld + Producten & = Chaos Architectuur Basiswaarden Vaardigheden Faciliteiten Effecten geen besturing & beheersing Strategie Structuur Mensen Middelen Resultaten Weerstand Scenario's & + Processen & + + Competenties + ICT, Geld + Producten & = geen binding Architectuur Organisatie Vaardigheden Faciliteiten Effecten Strategie Structuur Cultuur Middelen Resultaten Scenario's & + Processen & + Leiderschap & + + ICT, Geld + Producten & = Ongerustheid Architectuur Organisatie Basiswaarden Faciliteiten Effecten geen vaardigheden Strategie Structuur Cultuur Mensen Resultaten Frustratie Scenario's & + Processen & + Leiderschap & + Competenties + + Producten & = Architectuur Organisatie Basiswaarden Vaardigheden Effecten geen voorzieningen Strategie Structuur Cultuur Mensen Middelen Scenario's & + Processen & + Leiderschap & + Competenties + ICT, Geld + = Nutteloosheid Architectuur Organisatie Basiswaarden Vaardigheden Faciliteiten geen toegevoegde waarde Strategie Structuur Cultuur Mensen Middelen Resultaten Scenario's & + Processen & + Leiderschap & + Competenties + ICT, Geld + Producten & = Verbetering en Architectuur Organisatie Basiswaarden Vaardigheden Faciliteiten Effecten Verandering 13
 14. Beginfase samen op weg Verbetering – en veranderingsprocessen hebben een doel in het belang van alle medewerkers en de organisatie. In de verbetering – en veranderingsprocesen gaat het er om aanwezige kennis en ervaring aan te boren en te benutten. Verbeteren en veranderen doe je vooral zelf De aanvang van o.a. de genoemde trajecten kent grofweg drie fasen: • Conceptontwikkeling • Opstellen van Randvoorwaarden • Transformeren(implementeren en inrichten) 14
 15. Concept ontwikkeling samen op weg Analyse: ambitie, doelen, en middelen Elk verbetering - en veranderingsproces begint met een heldere analyse, visie, ontwikkeling en de beschrijving van ambities. Kernvragen zijn: • Waarom zitten wij hier samen, wat is de doelstelling van het bedrijf; • Wat vinden wij wat het bedrijf moet kunnen(markten en producten); • Wat zijn de normen en waarden waar wij vanuit gaan? Hoe vinden wij dat de medewerkers met elkaar moeten omgaan?; • Wat vinden wij wat de medewerkers moeten kunnen (prestatie, attitude en cultuur)?; • Hoe kijkt de buitenwereld naar het bedrijf, wat zijn de verwachtingen, wat heeft dit voor gevolgen voor de doelstelling en ambities? 15
 16. Randvoorwaarden stellen samen op weg Harde en zachte randvoorwaarden Bepalen van randvoorwaarden in termen van geld, productie, arbeidsplaatsen, tijd. Kernvragen zijn: • Hoeveel mag de verandering cq verbetering kosten(incidenteel en structureel)? • Kan de productie of een ander bedrijfsproces tijdens de verbetering en /of verandering aangepast worden? • Hoeveel medewerkers kunnen er worden ingezet voor de bovengenoemde processen. • Moeten er medewerkers in/uit stromen? • Welke kwaliteitseisen stellen we aan medewerkers en management( competenties, attitude, ambitie)? 16
 17. Transformeren samen op weg Bij het inderdaad omvormen gaat het om implementeren en inrichten: De verbouwing van de huidige naar de nieuwe organisatie(huidige processen naar verbeterde processen) via een concreet en gericht actieprogamma een “roadmap”. Kernvragen en acties zijn: • Wanneer moeten de nieuwe processen van start of operationeel zijn? • Welke procedures, werkwijzen en bedrijfsmiddelen moeten worden gewijzigd? • Evaluatie data vaststellen m.b.t. voortgang trajecten? • Wie doet het? • Wat kost het? 17
 18. De rol en opstelling van de adviseur/manager Door de jaren heen hebben wij een goed beeld gevormd van de gewenste rol van een organisatie adviseur/interim manager: een veranderings- en/of verbeteringsproces is per definitie vernieuwend. Het is een proces waarbij(schijnbare) zekerheden ter discussie worden gesteld en waarbij bij aanvang van het proces de uitkomsten nog niet scherp zijn. Medewerkers kunnen dit als bedreigend ervaren. Deze dreiging wordt verminderd door van begin af aan volstrekt open te zijn over de doelstellingen en de verbeteringen en/of veranderingen en wat de rol van de adviseur /manager is(samen met ons en voor ons), de randvoorwaarden en over het proces wat gevolgd gaat worden. Degene die verantwoordelijk zijn voor de genoemde processen dienen zich daarbij herkenbaar op te stellen. De organisatie adviseur/interim manager is bereid zijn handen vuil te maken(respect en rechtvaardigheid). Dus niet vrijblijvend aan de kantlijn staan en opschrijven wat andere aandragen of vertellen wat en hoe anderen het moeten doen. Maar vooral samen met de medewerkers en de leidingevenden visies ontwikkelen, ideeën uitwerken en vervolgens implementeren. HELDER, EERLIJK, MEETBAAR, STIMULEREND en AFREKENBAAR 18
 19. Het gaat gebeuren, het begint bij ons zelf ! Het kan allemaal, het kan begint bij ons zelf. De 7 fundamenten: • Betrokkenheid • Bewustwording • Competenties medewerkers • Ontwikkeling • Communiceren • Beloningstructuur • Het willen verbeteren en optimaliseren 19
 20. Management profiel/Project profiel Management retail organisatie Management voedingsmiddelen industrie Management productie Management procesbeheersing Management uitzendorganisatie Management detachering Management kwaliteit ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Implementeren van vernieuwende verpakkingstechnieken binnen de voedingsbranche  Ontwikkelen en doorvoeren van verbeterende productietechnieken binnen de voedingsbranche  Kostenreducties en procesveranderingen doorvoeren, alle bedrijfsonderdelen  Doorvoeren,begeleiden en adviseren van cultuurverandering, strategieverandering  Begeleiding van alle bedrijfsprocessen die bij een onderneming of onderdeel daarvan nodig zijn  Opzetten en implementeren van een bedrijfsbureau  Opzetten en implementeren van een HRM afdeling  Opzetten en implementeren van kwaliteitssysteem ISO 9002/9000  Opzetten en implementeren van HACCP, ARBO RIE`s  Ruime ervaring met het JIT principe, GMP, Lean & Mean 20
 21. Bedankt voor uw aandacht. Employ and More Werving & Selectie en Bedrijfsadvies: Frank Wellink, Consultant  +31 (06-41 51 77 77)  frank@employandmore.nl  www.employandmore.nl HELDER, EERLIJK, MEETBAAR, STIMULEREND en AFREKENBAAR 21