STKlar için Mentörlük

Sivil Toplum Destek Programı-III
Mersin Engelsiz Yaşam Platformu Projesi
“Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Engelli Hakları ve Engelsiz
Gelecek Derneği sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.”
Mersin Engelsiz Yaşam Platformu Projesi
Projenin Amaçları:
►Mersin ilinde engelli STK’ların kendilerinden beklenen rolleri gerçekleştirebilmeleri,
engelli birey ve ailesinin haklarının savunulması için gereksinim duydukları kurumsal,
organizasyonel ve uzmanlık kapasitelerini geliştirmek, gelişim süreçlerine proje ofisi ve
“Mersin Engelsiz Yaşam Platformu” ile destek vermek, bu anlamda engelli STK’larda
uzman ekip kadroları oluşturmak
►Engelli bireylerin ve engelli STK’ların eşit şekilde katılım sağlayabileceği, engellilerle
ilgili sorun çözümünde itici güç olacak bir “Engelsiz Yaşam Platformu” oluşturmak, bu
sayede Mersin ili genelinde engelli STK’larda kurumsal kapasite artırıcı, karar alma
mekanizmalarına etkin katılımcı bir yapı kurarak aktif vatandaşlığı geliştirmek
Sivil Toplum Destek Programı-III
Mersin Engelsiz Yaşam Platformu Projesi
STK’LAR İÇİN MENTÖRLÜK
“Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Engelli Hakları ve Engelsiz
Gelecek Derneği sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.”
STK’lar İçin Mentörlük
Mentor kelimesi günümüze, güvenilir danışman,
rehber ve akıl hocası anlamlarını alarak,
taşınmıştır.
İsmini mitolojiden alan mentorluk, eğitim,
öğrenim ve gelişimi amaçlayan bir yardımlaşma
ve paylaşma ilişkisidir. Bu ilişkide mentor,
zamanını, bilgisini ve çabasını kendisinden daha
az deneyimli bir kişinin (mentee) verimliliğini ve
başarısını artırması için gereken bilgi ve becerileri
kazanması amacıyla harcar. Mentee de aktif olarak
mentorunun yardımı ile gelişimini yönlendirir.
Mentorlük yapmak için kimse zorlanmaz, ilana
çıkılır ve gönüllü olanlar mentör olur.
Mente’lerdeki olay da gönüllük üzerinedir.
STK’lar İçin Mentörlük
Mentorlük;
“yetenek ve tecrübeden faydalanılarak kurulan
öğrenme ortaklığı”
“bilgi bir kişinin bilgeliğini başka bir kişinin
kendi bilgeliğini geliştirmesi için o kişinin
hizmetine sunması ile oluşan bir öğrenme
modeli”
Bir liderlik modeli.
Mentorun iki temel rolü:
Kolaylaştırıcı – öğrenmeyi kolay hale
getirir
Rol modeli – kişisel ve profesyonel
yeteneklerini öğrenme süreci için ortaya
koyar
Değişik yaklaşımlar:
Amerikan: Bilge kişi, yanınızda duran
rehber, sponsor
Avrupa: Öğrenme işbirliği, gelişim ve
dönüşüm sürecinde paydaş
STK’lar İçin Mentörlük
Rol modeldir,
• Yetenekler doğrultusunda gelişmeye teşvik
edendir
• Fırsatları bulan, nasıl bulunacağını
açıklayan, fırsatlara erişim sağlayandır
• Etiği öğretendir
• Sanatı gösterendir
• Duygusal destek veren, teşvik edendir
Bir Mentör:
• İlişkide insiyatif alır
• Sınırlarını bilir
• Gizliliğe saygılıdır
• Gereğinde başkalarına yönlendirir veya
destek alır
• Teşvik edicidir ve olumlu bakar
• Açık sözlü, dürüst ve samimidir
STK’lar İçin Mentörlük
Mentor olarak,
• Yargılayıcı olmayın
• Kararları siz vermeyin
• Destekte yeterli misiniz? Değilseniz
Kendinize mentor bulun veya iyi mentorları örnek alın
Mentinize başka bir mentor bulun
• Tüm yanıtları bilemeyeceğinizi siz ve mentiniz bilmeli
• Mentinizin yeterli kaynak bulmasını sağlayın
• Beklentileri –iki taraflı- açıkça ortaya koyun
• İlişkiniz sendelerse sağlam durun
STK’lar İçin Mentörlük
Mentör Ne Yapmalı?
•sosyal uyumlarını güçlendirmek,
•yaşam standartlarını iyileştirmek,
•yaşam becerilerini zenginleştirmek,
•entelektüel kapasitelerini gerçekleştirmek,
•toplumla bütünleşmelerine katkı sağlamak,
•psikolojik, sosyal, bilişsel süreçlerinde işlevsellik kazandırmak,
•ikili ve toplumsal ilişki yönetimlerini psiko-sosyal yönlerden desteklemek,
•daha iyi yaşam koşullarına sahip olmalarına fırsat sunmak
•Yetkinliğe değil karşınızdaki danışanın getireceği zorluklara göre mentorlük yapabilirsiniz,
o zorluk dolaylı olarak onun gelişim alanıdır.
•Mentor olarak duyduklarınız dışında söylenmeyeni de duymalısınız
STK’lar İçin Mentörlük
Kısaca Mentör;
•Mentor liderlik potansiyeline sahip, belli ilke ve değerler taşıyan ve bunu aktarmaya istekli,
vizyon ve enerji sahibi olan kişidir. Öğrencinin yani Menti’nin gelişim potansiyeline,
akademik durumuna, hedeflerine ve kişisel ihtiyaçlarina göre her Mentor’luk deneyimi bir
diğerinden farklı olacaktır.
•Mentor öğrenciye farklı konularda destek vermelidir. Öncelikle Mentor öğrencinin gözünde
bir öğretmen olacak, öğrenciye yeni yaklaşımlar konusunda bilgi verecek ve yaşadığı
deneyimleri aktaracaktır. Bunun dışında öğrenciye destek ve arkadaş olması gerekecektir
•Hedef kitlenizin model alma yoluyla öğrenerek, toplumsal entegrasyon süreçlerini sağlamak
öncelikli hedefimiz
•Kendini tanıma, özgüven sahibi olma, kendini ortaya koyma, girişkenlik, öfke ve kaygı ile
baş etme, iletişim, sorun çözme ve hayır diyebilme, karar verme, güçlü yanları belirleme gibi
beceriler noktasında rehber olmalı,
STK’lar İçin Mentörlük
Mentör yardımı alanlardaki değişim;
•Artan öz güven
•Karar verme yetkinliğinde artış
•Duygularını daha iyi ifade edebilme
•Okulu kırma oranında düşüş
•Grup çalışmalarında daha iyi işbirliği yapabilme
Mentör;
Rol model olmalı
İletişimsel işler;
MENTOR;
• Dinler
• Sorusorar
• Konuyuözetler
• Olasılıklarıaraştırır,sunar
• Amaçlarıaraştırır,sunar
• Önceliklerisorar,sunar
DANIŞAN;
• Bilgi verir, açıklar
• Soruları yanıtlar
• Dinler
• Olasılıkları listeler
• Amaçları seçer
• Öncelikleri belirler
Mentor’un kaçınması gereken konular:
Ben bilirim stili/ ahkam kesmek
Anne-Baba rolüne girmek
Bu prosesin sahipliğini sadece kendi yapmak
Danışan adına karar vermek
Söz verip gerçekleştirmemek
Mentorun durumsal rolü
– Hikaye anlatıcısı Mentisinin esinlenmesi için ona anekdotlar anlatır
– Tartışma partneri Mentisiyle tartışır ve onu sorgulamaya yöneltir
– Tavsiye veren Uzman görüşlerini sunar
– Bilgi paylaşan İhtiyaç duyulduğunda profesyonel bilgisini paylaşır
– Koç Yeni bakış açıları geliştirecek sorular sorar
– Eleştirmen Yapıcı geri bildirimler verir
– İlişki ağı kuran Mentisinin ilişki ağı kurmasına ve bunu kullanmasına yardım eder
– Kapı açan Menti için yeni kapılar açar ve onun içi referans olur
– Hami Kariyeri ile ilgili mentisine rehberlik eder
– Arkadaş Mentisini cesaretlendirir ve destekler
MENTORLUK NEDİR? NE DEĞİLDİR?
Mentorluk
Tek taraflı bir ilişki değildir!
Mentorluk ilişkileri, Mentor ve Mentee arasında iki yönlü olan
kişisel ilişkilerdir. Bu ilişkiler, iki tarafın da yeni şeyler
öğrendiği, yeni bakış açıları geliştirdiği karşılıklı öğrenme ve güç
birliği şeklindedir
Mentorluk
Ticari bir akit değildir!
Gönüllülük esasına dayalıdır. Gelişime ve değişime odaklıdır
Mentorluk
Danışmanlık değildir!
Yaşanmış başarı ve başarısızlıkları ile deneyimlerini paylaşır.
Kolaylaştırıcıdır. Yol haritası çizmez, başarıya giden yolu
aydınlatır, yolculukta yan koltuktadır.
Mentor
Bir Terapist değildir!
İyileştirmeye – geçmişteki travmaları tedavi etmeye değil,
geleceği inşa etmeye, değişime odaklıdır.
Mentor
Bir Eğitimci de değildir
Mesleki ya da kişisel gelişim - beceri eğitimi vermez. Yaparak,
yaşayarak öğrenmiş deneyimli bir gönüllü rehberdir. Karşısında da
“eğitilmeye değil, öğrenmeye susamış” bireyler ister
Mentor
Bir Dilek Ağacı / Şikayet Kutusu
değildir!
Omzuna yaslanıp ağlamak için değil, omuz omuza birlikte
başarmak, sinerji yaratmak için vardır
Mentor
Doğulmaz!
Mentorluk bilgi, uzmanlık, deneyim sahibi bireylerin “eğitimini
aldıkları, kesintisiz öğrendikleri” bir gelişim sürecidir. Mentor
doğulmaz, içinde yaşanılan topluma değer katmanın verdiği gurur
ile mentor olunur.
Mentorluk
Koçluk değildir
Ancak, bir mentor için koçluk becerilerine sahip olmak, başarı ve
gelişim için gereklidir. İşte bu nedenle uluslar arası standartlarda
mentorluk eğitimi içerisinde “temel koçluk” önemli bir yer tutar
MENTORLUK NEDİR? NE DEĞİLDİR?
Mentorun etik duruşu
• Mentorluk yaparken mentorun sınırı, “bildiği ve deneyim sahibi
olduğu” konu olmalıdır.
• Mentor-danışan ilişkisinin mahremiyetine saygılı olmalı ve
korumalıdır
• Her mentinin farklı olduğu gerçeğinden yola çıkmalıdır
• Hangi liderlik tarzını sergilerse sergilesin, danışan ile ilişkisini
saygınlık çerçevesinde yürütmelidir.
Etik duruş
Gizlilik:
-Mentor ve menti, ilişkinin mahremiyetine saygılı olmalı ve korumalıdır.
Sürecin yürütülmesindeki ilkeler:
- Açıklık (örneğin; mentorluk sözleşmesi)
- Çıkar çatışmasından kaçınma
- Önyargılardan kaçınma
- Bütünlük / Dürüstlük
- Profesyonellik
İYİ MENTORUN NİTELİKLERİ
 Başkalarının gelişiminden memnuniyet duyarak manevi bir haz ve samimi bir fayda elde etmesi.
 Kendini çok iyi tanıması ve kişisel gelişim tutkusu olması.
 Dinleme ve gözlem yapma yeteneği olması.
 Mentor ve menti ilişkisinde açık olması ve bu ilişkiden kendince bir fayda görmesi.
 Hakimiyet kurmadan kendi bilgi ve tecrübesini aktarabilmesi.
 Kendi ihtiyaçlarını bir kenara bırakıp, mentisininkilere yoğunlaşabilmesi
 Bilgiyi birleştirip yapılandırabilmesi ve yeni bağlantılar bulabilmesi
 Yüksek empati yeteneği olması.
 Danışanı ile iletişiminde koçluk becerilerini kullanabilmesi.
MENTÖR ADAYLARINA TAVSİYELER
 Yeterli veya organize zamanınız yoksa mentor olurum demeyin.
 Eğitimini almadan ve daha ilk günden kendinizi "mentorum ben" diye tanıtmayın.
 İmkanınız varsa mutlaka Koçluk Eğitimi alın.
 Bireysel – Kurumsal Sosyal Sorumluluk konusunda öğrenmeyi bırakmayın.
 Centilmenlik ve karşılıklı saygı kuralları çerçevesinde danışanınız ile mesafenizi koruyun.
 Ancak bunu yaparken, yaptığınız işten aldığınız keyfi, paylaşımı ve enerjinizi de yok etmeyin.
 Çevrenizle tanıştırın, katıldığınız etkinliklere davet edin, onurlandırın.
 Sizin de bir mentorunuz olmasını hayal edin, isteyin.
1 sur 20

Recommandé

STKlarda AB Metodolojisi par
STKlarda AB Metodolojisi STKlarda AB Metodolojisi
STKlarda AB Metodolojisi EngelliHaklarveEngel
71 vues17 diapositives
STK Yönetimi ve Kurumsallaşma par
STK Yönetimi ve KurumsallaşmaSTK Yönetimi ve Kurumsallaşma
STK Yönetimi ve KurumsallaşmaEngelliHaklarveEngel
158 vues12 diapositives
STK'larda Engelli Hakları Perspektifi par
STK'larda Engelli Hakları Perspektifi STK'larda Engelli Hakları Perspektifi
STK'larda Engelli Hakları Perspektifi EngelliHaklarveEngel
82 vues8 diapositives
STK'larda Savunuculuk ve Lobicilik par
STK'larda Savunuculuk ve LobicilikSTK'larda Savunuculuk ve Lobicilik
STK'larda Savunuculuk ve LobicilikEngelliHaklarveEngel
168 vues12 diapositives
STK'larda İletişim ve Gönüllü Yönetimi par
STK'larda İletişim ve Gönüllü YönetimiSTK'larda İletişim ve Gönüllü Yönetimi
STK'larda İletişim ve Gönüllü YönetimiEngelliHaklarveEngel
93 vues18 diapositives
STK'larda İzleme Raporlama par
STK'larda İzleme RaporlamaSTK'larda İzleme Raporlama
STK'larda İzleme RaporlamaEngelliHaklarveEngel
64 vues8 diapositives

Contenu connexe

Similaire à STKlar için Mentörlük

BİLGİLİ MENTORLUK - MENTİ.pdf par
BİLGİLİ MENTORLUK - MENTİ.pdfBİLGİLİ MENTORLUK - MENTİ.pdf
BİLGİLİ MENTORLUK - MENTİ.pdfmamileyte
5 vues22 diapositives
Temel Koçluk Eğitimi par
Temel Koçluk EğitimiTemel Koçluk Eğitimi
Temel Koçluk EğitimiUniverist
516 vues38 diapositives
Rehberlik Nedir par
Rehberlik NedirRehberlik Nedir
Rehberlik Nedirmassive501
2K vues45 diapositives
Eğitimde Rehberlik Hizmetleri par
Eğitimde Rehberlik HizmetleriEğitimde Rehberlik Hizmetleri
Eğitimde Rehberlik Hizmetlerifadiga_1
1.6K vues59 diapositives
SağLıK TanıTıMı par
SağLıK TanıTıMıSağLıK TanıTıMı
SağLıK TanıTıMıTayfun Turkalp
417 vues28 diapositives
KoçLuk&MentöRlüK par
KoçLuk&MentöRlüKKoçLuk&MentöRlüK
KoçLuk&MentöRlüKfahricelik
4.9K vues22 diapositives

Similaire à STKlar için Mentörlük(20)

BİLGİLİ MENTORLUK - MENTİ.pdf par mamileyte
BİLGİLİ MENTORLUK - MENTİ.pdfBİLGİLİ MENTORLUK - MENTİ.pdf
BİLGİLİ MENTORLUK - MENTİ.pdf
mamileyte5 vues
Temel Koçluk Eğitimi par Univerist
Temel Koçluk EğitimiTemel Koçluk Eğitimi
Temel Koçluk Eğitimi
Univerist516 vues
Eğitimde Rehberlik Hizmetleri par fadiga_1
Eğitimde Rehberlik HizmetleriEğitimde Rehberlik Hizmetleri
Eğitimde Rehberlik Hizmetleri
fadiga_11.6K vues
KoçLuk&MentöRlüK par fahricelik
KoçLuk&MentöRlüKKoçLuk&MentöRlüK
KoçLuk&MentöRlüK
fahricelik4.9K vues
Rehberli̇k ve modelleri̇ par Beyza Ekiz
Rehberli̇k ve modelleri̇Rehberli̇k ve modelleri̇
Rehberli̇k ve modelleri̇
Beyza Ekiz2.3K vues
Danışman Öğretmen ( Mentör ) Modeli par Mustafa POLAT
Danışman Öğretmen ( Mentör ) ModeliDanışman Öğretmen ( Mentör ) Modeli
Danışman Öğretmen ( Mentör ) Modeli
Mustafa POLAT1.1K vues
Sosyal degisim lab tanitim sunumu par Jason Lau
Sosyal degisim lab tanitim sunumuSosyal degisim lab tanitim sunumu
Sosyal degisim lab tanitim sunumu
Jason Lau772 vues
Performans Yöneti̇mi ve Koçluk par Aysun Karal
Performans Yöneti̇mi ve KoçlukPerformans Yöneti̇mi ve Koçluk
Performans Yöneti̇mi ve Koçluk
Aysun Karal2.4K vues
İdeal Liderin Özellikleri par Serkan Dereli
İdeal Liderin Özellikleriİdeal Liderin Özellikleri
İdeal Liderin Özellikleri
Serkan Dereli1.9K vues
Cagri Merkezi Insan Kaynaklari par Aretiasus
Cagri Merkezi Insan KaynaklariCagri Merkezi Insan Kaynaklari
Cagri Merkezi Insan Kaynaklari
Aretiasus 2K vues
Bireysel gelişim danışmanlığı par Ali BARAN
Bireysel gelişim danışmanlığıBireysel gelişim danışmanlığı
Bireysel gelişim danışmanlığı
Ali BARAN1.4K vues

STKlar için Mentörlük

 • 1. Sivil Toplum Destek Programı-III Mersin Engelsiz Yaşam Platformu Projesi “Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Engelli Hakları ve Engelsiz Gelecek Derneği sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.”
 • 2. Mersin Engelsiz Yaşam Platformu Projesi Projenin Amaçları: ►Mersin ilinde engelli STK’ların kendilerinden beklenen rolleri gerçekleştirebilmeleri, engelli birey ve ailesinin haklarının savunulması için gereksinim duydukları kurumsal, organizasyonel ve uzmanlık kapasitelerini geliştirmek, gelişim süreçlerine proje ofisi ve “Mersin Engelsiz Yaşam Platformu” ile destek vermek, bu anlamda engelli STK’larda uzman ekip kadroları oluşturmak ►Engelli bireylerin ve engelli STK’ların eşit şekilde katılım sağlayabileceği, engellilerle ilgili sorun çözümünde itici güç olacak bir “Engelsiz Yaşam Platformu” oluşturmak, bu sayede Mersin ili genelinde engelli STK’larda kurumsal kapasite artırıcı, karar alma mekanizmalarına etkin katılımcı bir yapı kurarak aktif vatandaşlığı geliştirmek
 • 3. Sivil Toplum Destek Programı-III Mersin Engelsiz Yaşam Platformu Projesi STK’LAR İÇİN MENTÖRLÜK “Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Engelli Hakları ve Engelsiz Gelecek Derneği sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.”
 • 4. STK’lar İçin Mentörlük Mentor kelimesi günümüze, güvenilir danışman, rehber ve akıl hocası anlamlarını alarak, taşınmıştır. İsmini mitolojiden alan mentorluk, eğitim, öğrenim ve gelişimi amaçlayan bir yardımlaşma ve paylaşma ilişkisidir. Bu ilişkide mentor, zamanını, bilgisini ve çabasını kendisinden daha az deneyimli bir kişinin (mentee) verimliliğini ve başarısını artırması için gereken bilgi ve becerileri kazanması amacıyla harcar. Mentee de aktif olarak mentorunun yardımı ile gelişimini yönlendirir. Mentorlük yapmak için kimse zorlanmaz, ilana çıkılır ve gönüllü olanlar mentör olur. Mente’lerdeki olay da gönüllük üzerinedir.
 • 5. STK’lar İçin Mentörlük Mentorlük; “yetenek ve tecrübeden faydalanılarak kurulan öğrenme ortaklığı” “bilgi bir kişinin bilgeliğini başka bir kişinin kendi bilgeliğini geliştirmesi için o kişinin hizmetine sunması ile oluşan bir öğrenme modeli” Bir liderlik modeli. Mentorun iki temel rolü: Kolaylaştırıcı – öğrenmeyi kolay hale getirir Rol modeli – kişisel ve profesyonel yeteneklerini öğrenme süreci için ortaya koyar Değişik yaklaşımlar: Amerikan: Bilge kişi, yanınızda duran rehber, sponsor Avrupa: Öğrenme işbirliği, gelişim ve dönüşüm sürecinde paydaş
 • 6. STK’lar İçin Mentörlük Rol modeldir, • Yetenekler doğrultusunda gelişmeye teşvik edendir • Fırsatları bulan, nasıl bulunacağını açıklayan, fırsatlara erişim sağlayandır • Etiği öğretendir • Sanatı gösterendir • Duygusal destek veren, teşvik edendir Bir Mentör: • İlişkide insiyatif alır • Sınırlarını bilir • Gizliliğe saygılıdır • Gereğinde başkalarına yönlendirir veya destek alır • Teşvik edicidir ve olumlu bakar • Açık sözlü, dürüst ve samimidir
 • 7. STK’lar İçin Mentörlük Mentor olarak, • Yargılayıcı olmayın • Kararları siz vermeyin • Destekte yeterli misiniz? Değilseniz Kendinize mentor bulun veya iyi mentorları örnek alın Mentinize başka bir mentor bulun • Tüm yanıtları bilemeyeceğinizi siz ve mentiniz bilmeli • Mentinizin yeterli kaynak bulmasını sağlayın • Beklentileri –iki taraflı- açıkça ortaya koyun • İlişkiniz sendelerse sağlam durun
 • 8. STK’lar İçin Mentörlük Mentör Ne Yapmalı? •sosyal uyumlarını güçlendirmek, •yaşam standartlarını iyileştirmek, •yaşam becerilerini zenginleştirmek, •entelektüel kapasitelerini gerçekleştirmek, •toplumla bütünleşmelerine katkı sağlamak, •psikolojik, sosyal, bilişsel süreçlerinde işlevsellik kazandırmak, •ikili ve toplumsal ilişki yönetimlerini psiko-sosyal yönlerden desteklemek, •daha iyi yaşam koşullarına sahip olmalarına fırsat sunmak •Yetkinliğe değil karşınızdaki danışanın getireceği zorluklara göre mentorlük yapabilirsiniz, o zorluk dolaylı olarak onun gelişim alanıdır. •Mentor olarak duyduklarınız dışında söylenmeyeni de duymalısınız
 • 9. STK’lar İçin Mentörlük Kısaca Mentör; •Mentor liderlik potansiyeline sahip, belli ilke ve değerler taşıyan ve bunu aktarmaya istekli, vizyon ve enerji sahibi olan kişidir. Öğrencinin yani Menti’nin gelişim potansiyeline, akademik durumuna, hedeflerine ve kişisel ihtiyaçlarina göre her Mentor’luk deneyimi bir diğerinden farklı olacaktır. •Mentor öğrenciye farklı konularda destek vermelidir. Öncelikle Mentor öğrencinin gözünde bir öğretmen olacak, öğrenciye yeni yaklaşımlar konusunda bilgi verecek ve yaşadığı deneyimleri aktaracaktır. Bunun dışında öğrenciye destek ve arkadaş olması gerekecektir •Hedef kitlenizin model alma yoluyla öğrenerek, toplumsal entegrasyon süreçlerini sağlamak öncelikli hedefimiz •Kendini tanıma, özgüven sahibi olma, kendini ortaya koyma, girişkenlik, öfke ve kaygı ile baş etme, iletişim, sorun çözme ve hayır diyebilme, karar verme, güçlü yanları belirleme gibi beceriler noktasında rehber olmalı,
 • 10. STK’lar İçin Mentörlük Mentör yardımı alanlardaki değişim; •Artan öz güven •Karar verme yetkinliğinde artış •Duygularını daha iyi ifade edebilme •Okulu kırma oranında düşüş •Grup çalışmalarında daha iyi işbirliği yapabilme
 • 12. İletişimsel işler; MENTOR; • Dinler • Sorusorar • Konuyuözetler • Olasılıklarıaraştırır,sunar • Amaçlarıaraştırır,sunar • Önceliklerisorar,sunar DANIŞAN; • Bilgi verir, açıklar • Soruları yanıtlar • Dinler • Olasılıkları listeler • Amaçları seçer • Öncelikleri belirler
 • 13. Mentor’un kaçınması gereken konular: Ben bilirim stili/ ahkam kesmek Anne-Baba rolüne girmek Bu prosesin sahipliğini sadece kendi yapmak Danışan adına karar vermek Söz verip gerçekleştirmemek
 • 14. Mentorun durumsal rolü – Hikaye anlatıcısı Mentisinin esinlenmesi için ona anekdotlar anlatır – Tartışma partneri Mentisiyle tartışır ve onu sorgulamaya yöneltir – Tavsiye veren Uzman görüşlerini sunar – Bilgi paylaşan İhtiyaç duyulduğunda profesyonel bilgisini paylaşır – Koç Yeni bakış açıları geliştirecek sorular sorar – Eleştirmen Yapıcı geri bildirimler verir – İlişki ağı kuran Mentisinin ilişki ağı kurmasına ve bunu kullanmasına yardım eder – Kapı açan Menti için yeni kapılar açar ve onun içi referans olur – Hami Kariyeri ile ilgili mentisine rehberlik eder – Arkadaş Mentisini cesaretlendirir ve destekler
 • 15. MENTORLUK NEDİR? NE DEĞİLDİR? Mentorluk Tek taraflı bir ilişki değildir! Mentorluk ilişkileri, Mentor ve Mentee arasında iki yönlü olan kişisel ilişkilerdir. Bu ilişkiler, iki tarafın da yeni şeyler öğrendiği, yeni bakış açıları geliştirdiği karşılıklı öğrenme ve güç birliği şeklindedir Mentorluk Ticari bir akit değildir! Gönüllülük esasına dayalıdır. Gelişime ve değişime odaklıdır Mentorluk Danışmanlık değildir! Yaşanmış başarı ve başarısızlıkları ile deneyimlerini paylaşır. Kolaylaştırıcıdır. Yol haritası çizmez, başarıya giden yolu aydınlatır, yolculukta yan koltuktadır. Mentor Bir Terapist değildir! İyileştirmeye – geçmişteki travmaları tedavi etmeye değil, geleceği inşa etmeye, değişime odaklıdır.
 • 16. Mentor Bir Eğitimci de değildir Mesleki ya da kişisel gelişim - beceri eğitimi vermez. Yaparak, yaşayarak öğrenmiş deneyimli bir gönüllü rehberdir. Karşısında da “eğitilmeye değil, öğrenmeye susamış” bireyler ister Mentor Bir Dilek Ağacı / Şikayet Kutusu değildir! Omzuna yaslanıp ağlamak için değil, omuz omuza birlikte başarmak, sinerji yaratmak için vardır Mentor Doğulmaz! Mentorluk bilgi, uzmanlık, deneyim sahibi bireylerin “eğitimini aldıkları, kesintisiz öğrendikleri” bir gelişim sürecidir. Mentor doğulmaz, içinde yaşanılan topluma değer katmanın verdiği gurur ile mentor olunur. Mentorluk Koçluk değildir Ancak, bir mentor için koçluk becerilerine sahip olmak, başarı ve gelişim için gereklidir. İşte bu nedenle uluslar arası standartlarda mentorluk eğitimi içerisinde “temel koçluk” önemli bir yer tutar MENTORLUK NEDİR? NE DEĞİLDİR?
 • 17. Mentorun etik duruşu • Mentorluk yaparken mentorun sınırı, “bildiği ve deneyim sahibi olduğu” konu olmalıdır. • Mentor-danışan ilişkisinin mahremiyetine saygılı olmalı ve korumalıdır • Her mentinin farklı olduğu gerçeğinden yola çıkmalıdır • Hangi liderlik tarzını sergilerse sergilesin, danışan ile ilişkisini saygınlık çerçevesinde yürütmelidir.
 • 18. Etik duruş Gizlilik: -Mentor ve menti, ilişkinin mahremiyetine saygılı olmalı ve korumalıdır. Sürecin yürütülmesindeki ilkeler: - Açıklık (örneğin; mentorluk sözleşmesi) - Çıkar çatışmasından kaçınma - Önyargılardan kaçınma - Bütünlük / Dürüstlük - Profesyonellik
 • 19. İYİ MENTORUN NİTELİKLERİ  Başkalarının gelişiminden memnuniyet duyarak manevi bir haz ve samimi bir fayda elde etmesi.  Kendini çok iyi tanıması ve kişisel gelişim tutkusu olması.  Dinleme ve gözlem yapma yeteneği olması.  Mentor ve menti ilişkisinde açık olması ve bu ilişkiden kendince bir fayda görmesi.  Hakimiyet kurmadan kendi bilgi ve tecrübesini aktarabilmesi.  Kendi ihtiyaçlarını bir kenara bırakıp, mentisininkilere yoğunlaşabilmesi  Bilgiyi birleştirip yapılandırabilmesi ve yeni bağlantılar bulabilmesi  Yüksek empati yeteneği olması.  Danışanı ile iletişiminde koçluk becerilerini kullanabilmesi.
 • 20. MENTÖR ADAYLARINA TAVSİYELER  Yeterli veya organize zamanınız yoksa mentor olurum demeyin.  Eğitimini almadan ve daha ilk günden kendinizi "mentorum ben" diye tanıtmayın.  İmkanınız varsa mutlaka Koçluk Eğitimi alın.  Bireysel – Kurumsal Sosyal Sorumluluk konusunda öğrenmeyi bırakmayın.  Centilmenlik ve karşılıklı saygı kuralları çerçevesinde danışanınız ile mesafenizi koruyun.  Ancak bunu yaparken, yaptığınız işten aldığınız keyfi, paylaşımı ve enerjinizi de yok etmeyin.  Çevrenizle tanıştırın, katıldığınız etkinliklere davet edin, onurlandırın.  Sizin de bir mentorunuz olmasını hayal edin, isteyin.