Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Foresight Friday 12.2.2016 - Bios esittely

Foresight Friday 12.2.2016 - Bios esittely

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Foresight Friday 12.2.2016 - Bios esittely

  1. 1. βίοςUuden tutkimusyksikön esittely
  2. 2. BIOS LYHYESTI BIOS on uusi itsenäinen ja monitieteinen tutkimusyksikkö, joka tutkii globaaleja ympäristö- ja resurssipaineita ja niiden vaikutuksia suomalaiseen yhteiskuntaan. Lisäksi BIOS kehittää aiheeseen liittyvää journalismia yhteistyössä Ylen Yhteiskuntatoimituksen kanssa. Tutkimusyksikön kaksivuotisen pilottijakson 2015-2017 rahoittaa Koneen Säätiö.
  3. 3. MIKSI UUSI YKSIKKÖ? Saman katon alle aitoa tieteidenvälisyyttä, joka ei lähde vanhoista tieteellisistä traditioista tai “siiloista”. Ei riippuvuutta olemassa olevien tutkimusorganisaatioiden “politiikasta”. Ei ajatuspaja vaan tieteeseen nojaava tutkimusyksikkö, joka panostaa sanoman ymmärrettäväksi tekemiseen; tutkimuksessa jo lähtökohtaisesti mukana kontekstuaalinen ymmärrys. Tiivistä yhteistyötä tiedon loppukäyttäjien kanssa tuorein ottein (co-design, tarinallistaminen, koulutustyöpajat, tutkimuksen edelleen kehittäminen saatujen kokemusten myötä).
  4. 4. ALKUVAIHEEN TYÖRYHMÄ Jussi T. Eronen, FT, dosentti, paleobiologi, ilmastotutkija Paavo Järvensivu, KTT, talouskulttuurin tutkija Karoliina Lummaa, FT, dosentti, kirjallisuudentutkija Ville Lähde, FT, filosofi, tietokirjailija Antti Majava, KuM, kuvataiteilija Tero Toivanen, FM, tohtorikoulutettava, poliittinen talous Tere Vadén, FT, dosentti, filosofi + yhteistyökumppanit mm: HY, Aalto, TaY, Berkeley Uni, Stanford Uni, Biodiversity and Climate Research Centre Frankfurt, CMI, Inforglobe, Sitra, VNK
  5. 5. MITÄ TUOMME LISÄÄ JO TEHTÄVÄÄN ENNAKOINTIIN? Tuomme systemaattisesti esiin niitä luonnonympäristön ja resurssipohjan muutoksia, jotka oleellisesti vaikuttavat yhteiskuntaan ja sen mahdollisiin kehityspolkuihin. Emme tarkastele vain nykyisen markkinakehikon puitteissa tapahtuvia teknologisia murroksia – vaan laajemmin poliittisten, taloudellisten ja kulttuuristen instituutioiden roolia yhteiskunnassa. Virallisilla ja epävirallisilla instituutioilla on pakottavia ja normatiivisia vaikutuksia ihmisten toimintaan. Näiden instituutioiden aktiivinen kehittäminen on oleellista, kun parannetaan yhteiskunnan kykyä tukea hyvää elämää luonnon järjestelmien rajoissa.
  6. 6. TUTKIMUKSELLISET YDINTEHTÄVÄT 1/2 1. Syntetisoimme tuoreinta tutkimustietoa a) luonnon ja b) ihmisten järjestelmien toisiinsa kytkeytyneistä globaaleista ja lokaaleista muutosmekanismeista (sosio-ekologisten järjestelmien tutkimus, SES): a) Ilmastonmuutos, viljelysmaan köyhtyminen, maankäytön muutokset, saastuminen, vesivarantojen ehtyminen, kasvi- ja eläinlajistojen ehtyminen, raaka-aineiden ehtyminen b) Yhteiskunnan perustoimintoja ylläpitävät poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset instituutiot sekä niiden i) vaikutukset luonnon järjestelmiin ja ii) riippuvuudet luonnon järjestelmistä 2. Tunnistamme vahvat ja mahdollisesti äkkinäiset muutosmekanismit (esimerkiksi öljyhinnan vaihtelut, väestönsiirtymät) ja erityisen alttiit maantieteelliset alueet (hotspots)
  7. 7. TUTKIMUKSELLISET YDINTEHTÄVÄT 2/2 3. Luomme skenaarioita järjestelmätason muutosten aiheuttamista potentiaalisista vaikutusketjuista lähihistoriallisten tapausesimerkkien kautta (analoginen päättely Suomen kontekstiin soveltaen) 4. Teemme “stressitestejä” suomalaisille instituutioille niiden kestävyyden arvioimiseksi eri skenaarioissa 5. Rakennamme työkaluja suomalaisten instituutioiden kestävyyden parantamiseksi (esimerkiksi talouspoliittiset mallit, yritysstrategiat instituutioiden ylläpitäjinä ja muokkaajina)
  8. 8. Varautuakseen kasvavaan globaaliin epävarmuuteen yritysten ja valtioiden on rakennettava yhteiskuntien resilienssiä. Keskeistä on kompleksisten vaikutus- ja riippuvuussuhteiden analysointi; tarvitaan uudenlaista kykyä tehdä skenaarioita ja riskisuunnitelmia. Globaalien riskien analyysi ylittää vaativuudessaan yksittäisten yritysten kapasiteetin. ” WEF Global Risks Report 2016:
  9. 9. Ota yhteyttä: Paavo Järvensivu paavo.jarvensivu@bios.fi 040-737 8485 Jussi T. Eronen jussi.t.eronen@helsinki.fi 040-762 2985

×