Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

монгол улсын эдийн засгийн 2012 оны үндсэн үзүүлэлтүүд

12 025 vues

Publié le

Publié dans : Actualités & Politique
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

монгол улсын эдийн засгийн 2012 оны үндсэн үзүүлэлтүүд

 1. 1. ҮСХ - МЭЗСГ
 2. 2. I. ДНБ-ИЙ ТООЦООНЫ АРГА ЗҮЙ, ХИЙГДЭЖ БУЙТООЦООЛОЛII. МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮДIII. БОДИТ СЕКТОРЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
 3. 3. I. ДНБ-ИЙ ТООЦООНЫ АРГА ЗҮЙ, ХИЙГДЭЖ БУЙ ТООЦООЛОЛДНБ-ийг тооцох аргууд: Нийт үйлдвэрлэлт ДНБ (нэмэгдэл өртөг Завсрын хэрэглээ + бүтээгдэхүүний татвар - татаас) ДНБ, үйлдвэрлэлийн аргаар Ажиллагчдын Үйлдвэрлэл- ҮХЭ Ашиг, холимог цалин тийн цэвэр орлого(цэвэр) татвар ДНБ, орлогын аргаар Статистик зөрүү Нийт хөрөнгийн Экспорт - Эцсийн хэрэглээ хуримтлал Импорт ДНБ, эцсийн ашиглалтын аргаар 2007: ҮСГ-ын дарга, Сангийн сайдын 101/203 тоот тушаалаар “ДНБ, ҮНО тооцох аргачлал”
 4. 4. I. ДНБ-ИЙ ТООЦООНЫ АРГА ЗҮЙ, ХИЙГДЭЖ БУЙ ТООЦООЛОЛ  ДНБ, үйлдвэрлэлийн аргаар /салбараар/ • ДНБ, оны болон зэрэгцүүлэх үнээр, жилээр • ДНБ, оны болон зэрэгцүүлэх үнээр, улирлаар • ДНБ, аймгаар, оны үнээр • ДНБ, өмчийн хэлбэрээр, оны үнээр  ДНБ, эцсийн ашиглалтын аргаар, оны болон зэрэгцүүлэх үнээр, жил, улирлаар  ДНБ, орлогын аргаар, оны үнээр, жилээр  ҮТ-ны урсгал болон хөрөнгийн данс  Нөөц, ашиглалтын хүснэгт, Салбар хоорондын тэнцэл
 5. 5. I. ДНБ-ИЙ ТООЦООНЫ АРГА ЗҮЙ, ХИЙГДЭЖ БУЙ ТООЦООЛОЛ 2012 ОНЫ ХУВЬД:  “ҮТС-2008” зөвлөмжийг нэвтрүүлэх арга зүйн үндсийг бүрдүүлсэн. • 4 үндсэн аргачлалд холбогдох өөрчлөлтийг тусгасан. • “Төлбөрийн тэнцэл”-ийн аргачлал батлагдсан, хэлэлцүүлгүүд зохион байгуулсан.  НАХ-ийг байгуулах ажлын хүрээнд 135х300 хэмжээ бүхий бие даасан матрицуудыг байгуулсан.  Далд эдийн засгийн хэмжээг жинхэнэ утгаар нь, анх удаа тооцоолсон. (4 төрлийн судалгаа, тооцоо)  ХААТ-ыг анх удаа амжилттай зохион байгуулсан.  ДНБ-ий зэрэгцүүлэх үнийн суурь шинэчлэх боломжийг бүрдүүлж чадсан.
 6. 6. II. МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ ДНБ-ий жилийн өсөлт, бууралт, хувиар 35 27.7 31.8 30 25.8 25 17.5 20 15 12.3 10 5 6.4 0 2010 2011 2012* өсөлт, оны үнээр өсөлт, 2005 оны зэрэгцүүлэх үнээр ДНБ-ий эцсийн ашиглалтын бүтэц, оны үнээр 100% 90% 80% 70% 60% 67.0 62.3 64.2 50% 40% 30% 20% 40.6 62.1 60.6 10% 0% -10% -7.6 -24.3 -24.7 -20% 2010 2011 2012* Эцсийн хэрэглээ Нийт хуримтлал Цэвэр экспорт
 7. 7. II. МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ ДНБ-ий өөрчлөлт, салбараар, хувиар 17.5 20 16.5 16 14.6 13.9 14.5 12.7 12.9 12 12.3 8 пункт 4 0 -4 2012* I- 2011 I 2012* I 2011 I-II 2012* I-II 2011 I-III 2012* I-III 2011 I-IV IV Хөдөө аж ахуй 0.0 0.9 - 0.1 2.9 - 0.2 2.9 - 0.1 2.9 Аж үйлдвэр, барилга 1.5 3.0 2.3 2.9 2.4 2.0 2.5 2.6 Үйлчилгээ 7.4 7.3 7.0 4.6 7.4 6.0 7.1 5.7 Бүтээгдэхүүний цэвэр татвар 3.9 3.4 4.8 4.0 6.7 2.0 7.9 1.1 ДНБ, улирлаар, тэрбум төг (2005 оны зэрэгцүүлэх үнээр) 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 I II III IV I II III IV I II III IV 2010 2011 2012* ДНБ ДНБ, улирлын нөлөөллийг арилгасан
 8. 8. II. МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ Макро эдийн засгийн зарим үзүүлэлтийн харьцаа 2010 2011 2012*ДНБ(Ү),оны үнээр, тэрбум төг 8414.5 11087.7 13944.2ДНБ(Э),оны үнээр, тэрбум төг 8459.6 11168.1 14621.1ДНБ(Ү),2005 оны зэрэгцүүлэх үнээр, тэрбум төг 4162.8 4891.8 5492.7ДНБ(Э),2005 оны зэрэгцүүлэх үнээр, тэрбум төг 4183.0 4910.5 5509.1ДНБ(Ү)-ий бодит өсөлт 6.4 17.5 12.3ДНБ(Э)-ий бодит өсөлт 6.5 17.4 12.2Төсвийн нийт орлого / ДНБ 37.1 40.3 35.6Төсвийн нийт зарлага / ДНБ 36.6 45.1 43.3Төсвийн нийт тэнцэл / ДНБ 0.5 -4.8 -7.7Татварын орлого / ДНБ 31.9 33.1 30.1Урсгал зардал / ДНБ 26.8 29.2 32.9Хөрөнгийн зардал / ДНБ 7.0 11.6 9.9Эргэж төлөгдөх цэвэр зээл /ДНБ 2.8 4.3 -0.1М2 /ДНБ 55.6 57.8 54.6Экспорт (ДНБ*-д эзлэх хувь) 54.4 61.9 48.6Импорт (ДНБ*-д эзлэх хувь) 62.0 86.2 73.3Цэвэр экспорт (ДНБ*-д эзлэх хувь) -7.6 -24.3 -24.7Нэг хүнд ногдох ДНБ*, мян.төг 3072.5 3979.3 4859.4
 9. 9. II. МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ҮНИЙН ИНДЕКС Хэрэглэгчийн худалдаж авсан бараа, үйлчлүүлсэн үйлчилгээний (тогтмол хэрэглээний сагсанд үндэслэсэн) үнийн ерөнхий өөрчлөлтийг судалдаг үзүүлэлт Хэрэглээний сагс Хэрэглээний жин Үнийг нь судлахаар сонгож Өрхийн нийт зардалд тухайн авсан, төлөөлөх чадвар бүхий бараа, үйлчилгээний эзлэх хувь бараа, үйлчилгээний нэр (ӨНЭЗС-ны дүн) төрлийн багц Аймаг: - Сар бүр /214 нэр төрөл, 21 аймгийн төв, тус бүр 50 гаруй цэг/ - 7 хоног бүр гол нэрийн 12 бараа (7 цэг) Нийслэл: - Сар бүр /329 нэр төрөл, төвийн 6 дүүргийн 400 гаруй цэг/ - 7 хоног бүр гол нэрийн 41 бараа (20 цэг)
 10. 10. II. МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ Хэрэглээний үнийн улсын индекс ХҮУИ, 2010-2012 оны эхний 4 сараар (өмнөх оны 12 сар =100) (өмнөх сар=100%) 103.0 103.0 115 114.0 104 102.7 102.5 102.3 102.2 102.1 102.0 112 113.0 103 109 102 110.2 100.5 100.5 106 101 103 100 100 сар I II III IV I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 99 99.8 99.2 2010 2011 2012 2010 2011 2012 Хэрэглээний үнийн улсын индекс, 2012 он, сараар, (өмнөх сар=100) 102.7 102.5 102.2 103 102 101.0 101.0 100.8 100.7 100.6 100.6 100.5 100.5 100.2 101 100 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 11. 11. II. МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ ХҮИ-ээр илэрхийлсэн инфляци Инфляцийн Инфляцийн задаргаа Бараа, үйлчилгээний бүлэг Жин түвшин, 2012 оны эхнээс Пунктээр ХувиарЕрөнхий индекс 100.0 14.0 14.0 100.0Хүнсний бараа, ундаа, ус 29.3 17.5 5.1 36.4Согтууруулах ундаа, тамхи 3.2 54.4 1.6 11.6Хувцас, бөс бараа, гутал 16.1 16.1 2.7 19.1Орон сууц, ус, цахилгаан, түлш 12.3 11 1.4 10Гэр ахуйн тавилга, бараа 4.7 10.2 0.5 3.3Эм, тариа, эмнэлгийн үйлчилгээ 3.6 9 0.3 2.2Тээвэр 12.2 6.5 0.8 5.8Холбооны хэрэгсэл, шуудангийн үйлчилгээ 4.4 -1.5 0.1 -0.4Амралт, чөлөөт цаг, соѐлын бараа, үйлчилгээ 2.8 3.5 0.1 0.7Боловсролын үйлчилгээ 4.7 15.2 0.7 5.2Зочид буудал, нийтийн хоол, дотуур байрныүйлчилгээ 2.6 23 0.6 4.1Бусад бараа, үйлчилгээ 4.1 7.4 0.3 2.1
 12. 12. II. МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ Улаанбаатар хотын ХҮИ-ээр илэрхийлсэн инфляци Инфляцийн түвшин, Инфляцийн задаргаа, Бараа, үйлчилгээний бүлэг Жин 2012 оны эхнээс Пунктээр ХувиарЕрөнхий индекс 100 14.2 14.2 100Хүнсний бараа, ундаа, ус 30 19.9 5.9 41.4 Мах, махан бүтээгдэхүүн 10.1 43.7 4.8 33.5Согтууруулах ундаа, тамхи 3.7 54.6 1.9 13.3Хувцас, бөс бараа, гутал 12.2 13 1.7 12.1 Эрэгтэй 1.4 13.5 0.5 3.5 Эмэгтэй 1.5 19.5 0.7 4.9 Хүүхэд 0.3 16.1 0.3 2.1Орон сууц, ус, цахилгаан, түлш 14.1 8.7 1.3 9Гэр ахуйн тавилга, бараа 3.5 4.5 0.2 1.1Эм, тариа, эмнэлгийн үйлчилгээ 3 11.7 0.3 2.3Тээвэр 12.6 7.5 1.0 6.8 Тээврийн хэрэгсэл 3.9 9.8 0.4 2.8 Бензин шатахуун 3.8 7.3 0.3 2.1Холбооны хэрэгсэл, шуудангийн үйлчилгээ 4.4 -1.2 -0.05 -0.3Амралт, чөлөөт цаг, соѐлын бараа, үйлчилгээ 3.1 3.8 0.1 0.8Боловсролын үйлчилгээ 6.1 16.1 1.0 6.8Зочид буудал, нийтийн хоол, дотуур байрныүйлчилгээ 3.5 21.8 0.7 5.2 цайны газрын хоолны үнэ 2.3 25.7 0.5 3.5Бусад бараа, үйлчилгээ 3.8 6 0.2 1.6
 13. 13. II. МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ 2012 оны 9-12 дугаар сарын хэрэглээний үнийн өөрчлөлтөд голлон нөлөөлсөн бүлгүүд Архи, ХҮУИ Архи 40.5% УБХҮИ тамхи101.2 39.9% 101.2 Хүнсний Хүнсний 101.2 101 101.0 бараа 101 бараа 1.6%, Орон сууц, 1.7% тээвэр 1.6%100.8 түлш 4.6% 100.8 100.8 100.7100.6 100.6 Орон сууц 100.6 Хувцас, 4.3%100.4 гутал 100.4 1.5% 100.2100.2 100.2 100.2 100 100 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар 99.8 99.8 Орон сууц -1.9%, Тээвэр -0.5% Улаанбаатар хотын хэрэглээний сагсны бараа, үйлчилгээний үнийн өөрчлөлт, хувиар IX X XI XII Бүгд 100.0 100.0 100.0 100.0 Үнэ өссөн 21.9 24.0 14.3 18.8 Үнэ буурсан 10.0 10.0 5.8 3.0 Үнэ нь тогтвортой 68.1 66.0 79.9 78.2
 14. 14. II. МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ Улаанбаатар хотын ХҮИ-ээр илэрхийлсэн инфляци, 2012 оны эхнээс, бүлгээр õóâü Ерөнхий индекс 14.2 Хүнсний бараа, ундаа, ус Согтууруулах 19.9 ундаа, тамхи 54.6 Хувцас, бөс бараа, гутал Орон 13.0 сууц, ус, цахилгаан, түл ш 8.7 Гэр ахуйн тавилга, бараа 4.5 Эм, тариа, эмнэлгийн үйлчилгээ 11.7 Холбооны Тээвэр 7.5 хэрэгсэл, шуудангийн Амралт, чөлөөт үйлчилгээ цаг, соёлын -1.2 Боловсролын үйлчилгээ бараа, үйлчилгээ 3.8 16.1 Зочид буудал, нийтийн хоол, дотуур байрны Бусад бараа, үйлчилгээ үйлчилгээ 21.8 6.0 -6 4 14 24 34 44 54 Улаанбаатар хотын хэрэглээний үнийн индекс, 2012 он, 102.9 сараар, (өмнөх сар=100) 102.6 102.5 103 101.4 101.2 102 100.7 100.7 101 100.3 100.2 100.2 101 100 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 99.8 99
 15. 15. II. МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ Гол нэрийн зарим барааны үнийн өөрчлөлт, 2012 онд 140 130 120 119.0 115.6 110 100 90 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Хонины мах Бензин Архи, тамхи Хувцас, гутал Нүүрс, түлээний мод
 16. 16. II. МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ ХҮИ, махны үнийн индекс, 2008-2012 оны сараар123118113108103 98 93 88 83 78 Мах ХҮИ
 17. 17. II. МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ Улаанбаатар хотод 7 хоногийн үнийн мэдээ цуглуулдаг схемНСГ-ын үнэсудлаач ҮСХ-ны www.1212.mn цахим хуудсанд байршуулна /Пүрэв гариг бүрийн 15 цаг/. НСГ-т 7 хоног бүрийн мэдээллийг лхагва гарагийн шивнэ. 10-14 цагт ҮСХ-нд дамжуулна.1 "Баянзүрх" ХТ 11 Петровис2 "Хүчит шонхор" зах 12 Сод Монгол3 "Бөмбөгөр" ХТ 13 Магнай Трейд ҮСХ-нд4 "Меркури" зах 14 Жаст ойл боловсруулалт5 "Барс" ХТ 15 Шунхлай хийн, индекс6 "Таван-Эрдэнэ" зах 16 Юнигаз тооцно.7 "Хар хорин" зах 17 Хангай зах8 "Номин" хайпермаркет 18 Цайз зах9 "Марко" супермаркет 19 32-ийн тойрог10 "Макс" супермаркет 20 Хайлааст
 18. 18. II. МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ Гол нэрийн зарим барааны 7 хоногийн үнэ /2011-2013 оны 1 дүгээр сарын байдлаар/ 2011 оны 1 дүгээр сар 2012 оны 1 дүгээр сар 2013 оны 1 дүгээр сар Барааны нэр 5-нд 12-нд 19-нд 26-нд 4-нд 11-нд 18-нд 25-нд 2-нд 9-нд 16-нд"Алтан тариа" задгай 1-р 737 737 737 737 696 696 696 696 703 721 721зэргийн гурилХонины мах (ястай) 4 205 4 160 4 206 4 240 4 888 5 056 5 006 4 994 6 614 6 843 6914Үхрийн мах (ястай) 4 765 4 800 4 838 4 800 5 231 5 419 5 444 5 625 7 389 7 533 7650Үхрийн мах (ясгүй, цул) 5 375 5 340 5 363 5 438 5 756 6 188 6 100 6 263 8 344 8 522 8643Адууны мах 3 400 3 480 3 480 3 480 4 200 4 400 4 417 4 417 5 533 5 617 5750Ямааны мах (ястай) 3 080 3 160 3 160 3 260 3 980 4 200 4 180 4 180 4 880 4 980 5300Аи-80 автобензин 1 160 1 160 1 160 1 160 1 310 1 536 1 500 1 480 1 530 1 530 1560Аи-92 автобензин 1 350 1 350 1 350 1 350 1 590 1 838 1 800 1 780 1 630 1 650 1670Дизелийн түлш 1 320 1 320 1 320 1 320 1 650 1 885 1 850 1 830 1 760 1 780 1800
 19. 19. II. МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТМөнгөний зарим үндсэн үзүүлэлт, сарын эцэст, тэрбум төгрөг Үзүүлэлт 2012 IX 2012 X 2012 XI 2012 XIIМөнгөний нийлүүлэлт М2 7 118.2 7 132.6 7 033.2 7 617.2Нийт хадгаламж 4 584.5 4 662.3 4 597.0 4 922.8 Төгрөгийн хадгаламж 3 088.3 3 175.0 3 164.7 3 488.0 Валютын хадгаламж 1 496.2 1 487.3 1 432.4 1 434.7Зээлийн өрийн үлдэгдэл 6 867.3 6 855.4 6 867.8 6 990.5Чанаргүй зээл 306.3 306.2 298.5 295.1Хугацаа хэтэрсэн зээл 117.0 132.5 147.7 110.6Зээлийн өрийн үлдэгдэлд 4.5 4.5 4.3 4.2чанаргүй зээлийн эзлэх хувьЗээлийн өрийн үлдэгдэлдхугацаа хэтэрсэн зээлийн 1.7 1.9 2.2 1.6эзлэх хувь
 20. 20. II. МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ Улсын нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн Нийт орлого ба тусламжийн дүн, тэрбум төг, 2012 оны орлого, зарлага, тэнцэл, жил бүрийн эцсийн сар сараар 620.7 байдлаар, тэрбум төг 6 043.9 535.3 456.7 4 997.0 4 880.9 417.8 389.3 370.8 386.3 379.5 4 227.2 349.0 382.1 355.0 325.8 3 122.5 3 080.7 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Нийт зарлага ба эргэж төлөгдөх цэвэр зээл, тэрбум төг, 2012 оны сар сараар 1 015.1 41.8 705.6 710.7 461.1 477.8 507.3 - 769.9 422.1 408.9 414.1 -1 163.0 2010 2011 2012* 422.7 Òýíöâýðæ¿¿ëñýí òºñâèéí îðëîãî 260.0 238.5 Íýãäñýí òºñâèéí çàðëàãà * Урьдчилсан гүйцэтгэл I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Òýíöâýðæ¿¿ëñýí òºñâèéí òýíöýë 65.8 Улсын нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл, тэрбум төг, сараар, 2012 он - 7.3 - 56.0 - 48.0 - 404.5 - 483.1 - 574.8 - 599.6 - 557.9 - 579.0 - 706.7 -1 163.0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 21. 21. II. МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ Гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт, Гадаад худалдааны нийт эргэлт, 2009-2012 сараар, 2012 сая.ам.долл оны байдлаар, сая ам.долл14001200 12000 100 86.91000 10000 80 800 8000 51.8 60 600 11415.9 400 11 123.5 40 6000 200 6108.6 20 0 4000 4023.1 -2.6 0-200 2000 -20-400 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII* -30.4-600 0 -40 2009 2010 2011 2012 Нийт эргэлт Экспорт Импорт Тэнцэл Нийт эргэлт Өсөлт Гадаад худалдааны бараа эргэлт, 2012 оны сүүлийн 4 сараар, сая.ам.долл 1000 946.3 926.6 895.0 824.5 800 586.3 600 493.5 529.8 433.1 469.8 360.0 365.2 354.7 400 200 0 -200 IX X -60.4 XI XII* -115.1 -164.6 -226.2 -400 Нийт эргэлт Экспорт Импорт Тэнцэл
 22. 22. III. БОДИТ СЕКТОРЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ Малын тоо, 2012 Малын тоо, төрлөөр, улсын онд, аймаг, нийслэлээр, мян.тол дүнгээр, 2008-2012 оны байдлаар, мян.тол Хөвсгөл 3 601.7 2008 2009 2010 2011 2012 Архангай 3 403.2 Төв 3 244.7 Бүгд 43 288.5 44 023.9 32 729.5 36 335.8 40 920.9 Өвөрхангай 2 970.7 Тэмээ 266.4 277.0 269.6 280.1 305.8 Баянхонгор 2 640.8 Адуу 2 186.9 2 221.3 1 920.3 2 112.9 2 330.4 Хэнтий 2 610.4 Үхэр 2 503.4 2 599.3 2 176.0 2 339.7 2 584.6 Булган 2 578.6 Хонь 18 362.3 19 274.7 14 480.4 15 668.5 18 141.4 Сүхбаатар 2 280.6 Ямаа 19 969.4 19 651.5 13 883.2 15 934.6 17 558.7 Завхан 2 280.0 Ховд 2 038.5 Увс 2 030.7 Говь-Алтай 1 911.0 Дундговь 1 671.9 Өмнөговь 1 419.3 Баян-Өлгий 1 410.6 Дорноговь 1 327.9 Сэлэнгэ 1 305.6 Дорнод 1 207.3Улаанбаатар 308.5 Дархан-Уул 268.4 Говьсүмбэр 226.1 Орхон 184.5 22
 23. 23. III. БОДИТ СЕКТОРЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ Хураасан үр тариа, мян.т Хураасан төмс, хүнсний ногоо мян.т жил бүрийн эцэст жил бүрийн эцэст 245.9 479.3 465.3 446.1 435.9 201.6 355.1 345.5 168.0 99.0 98.9 82.3 2010 2011 2012 2010 2011 2012 Үр тариа Буудай Төмс Хүнсний ногоо Тариалсан талбай, мян.га Нэг га талбайгаас хураасан ургац, цн жил бүрийн эцэст жил бүрийн эцэст18 16.8 400 160 146.2 20 15.3 131.1 13.5 13.8 121.615 12.3 109.6 111.8 300 12012 306.2 299.99 154.0 252.4 259.2 200 80 15 15.5 15.76 7.8 7.9 14.9 6.4 6.5 7 1003 40 13.8 13.70 0 0 10 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 төмс хүнсний ногоо үр тариа төмс үр тариа
 24. 24. III. БОДИТ СЕКТОРЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ Аж үйлдвэрийн салбарын нийт бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн индекс, 2012 оныАж үйлдвэрийн салбар Хувь байдлаар, сараар 115Аж үйлдвэрийн салбарынбүтээгдэхүүний нийт 110үйлдвэрлэл 2005 онызэрэгцүүлэх үнээр 2012 105онд 2206.8 тэрбум төгболж, өмнөх оныхоос 100 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII147.8 тэрбум төг буюу 7.2 Нийт дүн Сархувиар өслөө Уул уурхай, олборлох аж үйлдвэр Боловсруулах аж үйлдвэр Цахилгаан, дулааны эрчим хүч үйлдвэрлэлт, усан хангамж Борлуулалтын бүтэц, дэд салбараар, жил Борлуулалт, оны үнээр, бүсээр бүрийн эцэст, хувиар Бүс Баруун бүс 64.9 60.3 Зүүн бүс 70.6 2012 Төвийн бүс 2011 27.8 32.2 21.0 Хангайн бүс 2010 8.4 7.3 7.5 2010 2011 2012 Улаанбаатар Цахилгаан, дулааны эрчим хүч үйлдвэрлэл, усан хангамж Боловсруулах аж үйлдвэр Уул уурхай, олборлох аж үйлдвэр 0 1000 2000 3000 4000 Тэрбум төг
 25. 25. III. БОДИТ СЕКТОРЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ тэрбум төг. 2010 2011 2012 Гүйцэтгэгчийн төрөл I I - II I - III I - IV I I - II I - III I - IV I I - II I - III I - IV*Барилга угсралт, их засварын ажил, бүгд 8.4 55.9 143.7 463 23 97.5 258.1 745 23.1 140.6 340.9 811.3Дотоодын барилгын байгууллагын гүйцэтгэсэн 4 49 131 442.7 22.4 95.5 240.1 657.2 23 138.9 338.4 748.1Гадаадын барилгын байгууллагын гүйцэтгэсэн 4.4 6.9 12.8 20.3 0.7 2 18 87.8 0.1 1.8 2.5 63.2Тайлбар: *- Урьдчилсан гүйцэтгэлNote: * - Preliminary estimates
 26. 26. III. БОДИТ СЕКТОРЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ Бөөний болон жижиглэн худалдааны нийт борлуулалт, жил Худалдааны салбарын бүрийн эцсийн байдлаар, тэрбум төг борлуулалтын бүтэц, 2012 оны жилийн эцсийн байдлаар 3416.9 3041.4 29.8 1424.8 1448.2 650.7 814.4 70.2 Жижиглэн худалдаа 2010 I-XII 2011 I-XII 2012 I-XII Бөөний худалдаа Жижиглэн худалдаа Бөөний худалдаа Бөөний болон жижиглэн худалдааны салбарын нийт борлуулалт, дэд салбараар, улирлаар 2011 2012 Дэд салбар I I - II I - III I - IV I I - II I - III I – IV* Бүгд 696.6 1688.3 2739.6 3855.8 1024.3 2157.1 3857.0 4865.1 Бөөний 486.3 1166.6 1789.3 2641.4 560.9 1475.6 2596.3 3416.9 худалдаа Жижиглэн 210.3 521.7 950.3 1214.4 463.4 681.5 1260.7 1448.2 худалдаа Жилд 50 сая төгрөгөөс дээш борлуулалтын орлоготой аж ахуйн нэгжүүдийг хамруулав.
 27. 27. ТАВИГДАЖ БУЙ ОЙРЫН ЗОРИЛТ Эдийн засгийн статистикийн чиглэлд хийгдэх томоохон ажлууд:  ҮТС-2008-ыг нэвтрүүлэх бэлтгэл шатыг дуусгавар болгоно.  Одоогийн мөрдөж буй аргачлалд тусгагдсан өөрчлөлтөд яамдаас санал авч эцэслэн батлуулна.  “ҮТС-2008” зөвлөмжийг нэвтрүүлэхэд шаардагдах мэдээллийн эх үүсвэрийг бүрдүүлнэ.  Тооллого, судалгааны үр дүнг нэгтгэж тархаана. (I улиралд)  ХААТ  НАХ, СХТ  ДЭЗ-ийн судалгаа  НАХ-ийг жилээр байгуулах туршилт тооцоо хийнэ.  БОЭЗД байгуулах арга зүйн үзүүлэлтийг судалж, санал боловсруулна. 27
 28. 28. www.1212.mn

×