Punim Seminarik

Ermirë Redenica
Ermirë RedenicaStudent à University of Pristina

Marketingu ne "Nike"

Marketingu ne “NIKE” 
2014 
1 
UNIVERSITETI I PRISHTINËS 
UNIVERSITY OF PRISHTINA 
Fakulteti Ekonomik 
PUNIM SEMINARIK 
TEMA :Marketingu në ndërrmarjen “NIKE” 
Mentori: Studentja: 
Prof.Dr.Fatos Ukaj Ermirë Redenica 
Ass.Vjosa Fejza Prishtinë,2014
Marketingu ne “NIKE” 
2014 
2 
Përmbajtja: 
1.Qëllimi……………………………………………………..3 
2.Hipotezë……………………………………………………3 
3.Marketingu si nocion………………………………………4 
4.Definicioni mbi marketingun………………………………6 
5.Rast studimi:Marketingu në “Nike”……………………….7 
5.1.Historiku I shkurtër I ndërrmarrjes “Nike”………………7 
5.1.1.Analiza e tregut………………………………………….8 
5.1.2.Konkurrenca…………………………………………….9 
6.Mix marketing I “Nike”…………………………………...11 
6.1.Produktet e “Nike”………………………………………...12 
6.1.1.Cmimet e“Nike”………………………………………...13 
6.1.2.Promocioni………………………………………………14 
6.1.3.Distribucioni shpërndarja………………………………15 
7.Përfundimi dhe rekomandimi……………………………...16 
8.Literatura…………………………………………………..17
Marketingu ne “NIKE” 
2014 
3 
1.Qëllimi 
Qёllimi kryesor qё mё shtyri ta bёjё kёtё seminar ёshtё sprovimi im edhe nё fushёn e 
marketingut . 
Shuarja e kureshtjёs mbi atё se si funksionojnё firmat,veprimataria e tyre,sfidat dhe gjithqka qё 
ka tё bёjё me to ёshtё njёra ndёr arsyet kryesore dhe shpresojё qё i`a kam arritur qellimeve tё 
mia . 
2.Hipotezë: 
Duke u nisur nga hulumtimet e bëra mund të themi se “NIKË” është njëra ndër firmat më të 
suksesshme në mbathjet sportive sepse ajo zbaton me përpikmëri detyrat ndaj konsumatorëve si 
dhe plotëson nevojat e tyre duke I bërë ata te pandashem nga produktet “NIKE” pasi që më 
strategjitë e tyre si firmë arrin që të jëtë në një nivël më të lartë ndaj konkurentëvë të saj që I ka 
në treg.
Marketingu ne “NIKE” 
2014 
4 
3.Marketingu si nocion : 
Me nocionin marketingut përmblidhet filozofia afariste e ndërmarrjës, institucionit apo individit 
të cilën e karakterizon përqëndrimi, përkatësisht fokusimi në konsumatorin, shprehur përmes 
përpjekjes të përhershme dhe harmonike të tërë ndërmarrjës në procesin e përmbushjës se 
nevojave dhe dëshirave të konsumatorit si dhe të vet realizimit të objektivave të ndërmarrjës. 
Koncepti i marketingut është filozofia në bazë të së cilës qëllimet për profit të ndërmarrjes mund 
të realizohen më së miri përmes njohjës të dëshirave dhe nevojave të grupimeve cak të 
konsumatorëve e duke i përmbushur ato nevoja përmes aktiviteteve dhe angazhimeve të 
ndërlidhura të të gjitha strukturave dhe niveleve të organizimit të ndërmarrjës. Në vitin 1954, 
Peter Druckër, ka theksuar shumë qartë rolin e marketingut për suksesin e ndërmarrjës. Edhe në 
kohën e sotshme koncepti i tij mbi marketingun ka vlerën dhe qëndrueshmërinë e te p 
akontestueshme : 
”Nëse dëshirojmë të dijmë së ç’është puna jonë, atëhërë duhet të fillojmë me misionin.Ekziston 
vetëm një definicion i drejtë për misionin e ndërmarrjës : knaqësia e konsumatorit. Ajo që 
ndërmarrja mendon të prodhojë nuk është e rëndësisë primare-veçanërisht jo për ardhmërinë dhe 
sukesin e saj. Vendimtare është ajo që konsumatori mendon ta bleje përkatësisht ajo që për të 
paraqet vlerë-kjo përcakton çka është ndërmarrja e juaj, çka të prodhojë ajo dhe a do të prospëroj 
ajo”. 
Për të kuptuar drejt konceptin kyç të marketingut, duhet theksuar se aktivitetet e ndërmarrjes 
pikënisjen dhe mbarimin e kane te konsumatori. Ndërmarrja nëpërmjet marketingut e bënë 
identifikimin e nevojave dhe te kërkesave, i analizon dhe i ndjeke ato deri në përmbushjën e tyre. 
Sipas konceptit të marketingut, në fokusin e të gjitha angazhimeve të ndërmarrjës është tregu, 
përkatësisht konsumatori. Ndërmarrja nuk do të jetë e sukseshme në biznesin e vet, nese 
paraprakisht nuk i kryen punët hulumtuese, kërkimore-studimore për tregun dhe konsumatorin. 
Në kushtet e sotme të zhvillimit tekniko-teknlogjik dhe nivelit të lartë të përsosjes zhvillimore
Marketingu ne “NIKE” 
2014 
është e mundur të prodhohet çdo gjë. Problem i veçante është ku dhe si do të plasohen produktet 
5 
pra marketingu ka rolin dhe funksionin e vet primar për zgjidhjen e këtij problemi. 
Nga fakti se kuptimi i koneptit kyç te marketingut përqëndrohet të konsumatori, çdo subjekt 
afarist që mirret me prodhimin e produkteve dhe shërbimeve, për të qënë i suksesshëm asnjëherë 
nuk guxon të harroj se : 
 Në ekonominë dhe tregun e lirë konsumatori është mbret, 
 Çdo herë duhet ta vejmë veten në lëkurën e konsumatorit, 
 Duhet të kuptohen përfitimet e konsumatorit nga produkti apo shërbimi jonë, 
 Duhet të shesim në bazë të nevojave dhe kërkësave të konsumatorëve e jo në bazë të 
nevojave tona, karakteristikave të produktit dhe vetive të tija, 
 Duke i plotësuar nevojat e konsumatorit pikësynim permanent është plotësimi i knaqësisë të 
tij. 
Marketingu, në realitet ndikon në kërkësën duke u përpjekur të krijoj produkt a shërbim që është 
atraktiv dhe i pranueshëm për konsumatorin, më çmim të lëvërdishëm dhe që është i lete që të 
arrihët deri te produkti i dëshiruar. 
Marketingu është aq i rëndësishëm, sa nuk mund të konsiderohet si funksion i veçantë. Ai është 
tërë biznesi i parë nga këndëvështrimi i rezultatit përfundimtar, nga pikëpamja e konsumatorit. 
Në ekonomine moderne, afarizmi i ndërmarrjëve te cilat anashkalojnë filozofinë e biznesit të 
bazuar në postulatët kyç të marketingut e që orientohën vetëm në shitje, u kërcnohet situata ë pa 
lakmuëshme financiare. Vëtëm ndërmarrjet që pozicionohën në baza të një strategjie të mirëfillt 
të marketingut dhe përpilojnë plan të qartë të marketingut, mund të kenë : 
 Identitet të qartë në treg, 
 Klientel lojale dhe biznes të vazhdueshëm, 
 Shfrytëzim dhe përdorim efikas dhe te efektshëm të burimeve, Nga ky elaborim del 
konstatimi së ”Marketingu udhëheq ndërmarrjen”.
Marketingu ne “NIKE” 
2014 
6 
4. Definicione mbi marketingun 
Dr.Philip Kotlër e dëfinon marketingun “si shkencën dhe artin e eksploruar duke e krijuar dhe 
duke i dhëne përparsi arritjen e nëvojave të tregut drejt fitimit.Sipas Kotlerit marketingu 
identifikon nevojat dhe dëshirat e papërmbushura,ajo përcakton masat dhe sasine e tregut dhe 
sasin që mund të arriert ne at treg.Me anën ё marketingut sipas Kotler kompania gjen segmentet 
në të cilat është e aftë për të promovuar dhe nxjerr fitim nga produktet e saj”.1 
Peter Drucke thotë se ”Nëse dëshirojmë të dijmë së ç’është puna jonë, atëhërë duhet të fillojmë 
me misionin... Ekziston vetëm një definicion i drejtë për misionin e ndërmarrjes : kënaqësia e 
konsumatorit. Ajo që ndërmarrja mendon të prodhojë nuk është e rëndësisë primare-vëçanërisht 
jo për ardhmërinë dhe suksesin e saj. Vendimtare është ajo që konsumatori mendon të blejë 
përkatësisht ajo që për të paraqet vlerë-kjo përcakton çka është ndërmarrja e juaj, çka të prodhojë 
ajo dhe se a do të prospëroj ajo”. 2 
Asociacioni Amerikan për Marketing thot se ” Marketingu është proces i planifikimit dhe 
zbatimit të koncepteve të çmimit,promocionit dhe distribuimit (shpërndarjes) të idevë, mallravë 
dhe shërbimevë me qëllim të krijimit të shkëmbimit i cili plotëson nevojat e individëve dhe 
organizatavë” 3 
Në fund do doja të jepja mendimin tim duke u bazuar në fjalët dhe definicionet e mësipërme : 
Mendoj se marketingu është rruga kryesore për një ndërrmarrje e cila synon pushtimet e 
tregut,daljen nga ato trege fitimtare dhe mbi të gjitha të mbaj lidhjet me konsumatorët nga të cilët 
varet edhe jetgjatsia e asaj ndërmarrjeje. 
1 Kotler.Ph. “Marketing Management”,Informator,Zagreb,1994,f12 
2 Drucker,P.:The practice of Management ,Evans,New York,1987 
3 American Marketing Association,Markteing News,Maech 1,1985
Marketingu ne “NIKE” 
2014 
7 
5.Rast Studimi : Marketingu në “NIKE” 
5.1.Historik I shkurtër I ndërmrrjës “NIKE” 
“Nike “ u themelua në janar të vitit 1964 nga atleti Philip Knight dhe trajneri I tij Bill Bowërman 
të cilët ishin nga universiteti I Oragonit.Fillimisht kompania ishte distributor për prodhuësit e 
këpucëve japonez Onitsuka Tigër (ASICS). 
Në vitin e parë të biznesit të tyre NIKE e njohur si Blue Ribbon Sports (BRS) I shet Japonisë 
1300 palë këpucë në vlerë të 8000 $ ,dhe që nga viti 1965 fiton 20000 $ nga shitjet. Në vitin 
1966 BRS hap dyqanët e para me pakicë në Bulevardin 3107 Pico në Santa Monica në Kaliforni. 
Në vitin 1971 lidhja mes BRS dhe Ontisuka Tigër ishte afër fundit. BRS pregatiti te lëshonte 
linjën e parë të mbathjev të cilat mbanin shenjën e dizënjuar nga Carolyn Davidson 
Në vitin 1977 NIKE krijoi linjën e parë të këpuceve të quajtur “Linja ska fund” më anë të së 
cilës arriti të përfshijë rreth 50% të tregut në SH.B.A. 
Gjatë zhvillimit të tyrë NIKE përdori shum sloganë: “JUST DO IT”,”LETS DO IT” më anë të së 
cilave synonte ti nxiste njerzit që ti blejnë produktet e tyre.Prej vitit 1980 e tutje NikE zgjeroi 
tregun e saj sa që sot përfshin pjësen më të madhe të tregut në të gjithë botën 
Në vitin 1977 NIKE krijoi linjën e parë të këpucëve të quajtur “Linja ska fund” më anë të së cilës 
arriti të përfshijë rreth 50% të tregut në SH.B.A.
Marketingu ne “NIKE” 
2014 
8 
5.1.1.Analiza e tregut 
Duke u bazuar se njihet si një ndër ndërmarrjet më të njohura në të gjithë botën pa dyshim se 
ndërmarrja “NIKE” përfshin pothuajeë pjesen më të madhe të tregut anë ё mbanë. 
Duke filluar nga Washingtoni saktësisht nga Orëgoni ku njëhërsh ka edhe zyret qëndrore ajo 
zgjeron tregun e saj duke pasur më shumë së 700 dyqane në botë dhe duke pasur zyrë në 45 
vënde jashtë Shteteve të Bashkuara të Amerikes. 
Shumica e fabrikavë të “ NIKE” janë të vendosura në Azi duke përfshirë Indonezin,Kinën 
Tajvanin , Indinë, Tajlanedën, Vietnamin, Pakistanin, Filipinet dhë Malejzinë. 
Duke u bazuar në përfshirjën e shumë vendëve dhe në kualieëtin e paisjeve të saj sportive ajo 
njëherësh është ehde sponzore në shumë vende në diciplina të ndryshme si në 
futboll,basketboll,volejboll,tenis etj
Marketingu ne “NIKE” 
2014 
9 
5.1.2.Konkurenca 
Të jesh një ndër firmat më të njohura dhe më të medhaja në tregun botëror do të thotë se do të 
kesh para vetës një mori përballjësh e konkurrëntësh që synojn të dalin në vendin tënd. 
“NIKE” përball tregut të saj ka jo një por disa konkurrënt duke filluar nga 
“ADIDAS”,”PUMA”,”REEBOK”,”KAPPA”,”TIMBERLAND” e shumë të tjera të njohura në 
tregun ndërkombëtare. 
Duke u bazuar në shumë të dhëna mund të themi eë “lufta” më e fortë për treg zhvillohet mes 
“NIKE” dhe “ADIDAS”.Për të treguar se sa e fortë është kjo luftë konkurrëntësh flet edhe 
ngjarja e koheve të fundit ku dy futbollist të një ekipi të sponzoruara nga “ADIDAS” gjatë një 
konferncë mbanin të veshura fanella të firmës “NIKE”. 
Mirëpo jo më mirë së konsumatorët dhe rrjetet ё shumta sociale na bëjnë të ditur konkurrencën 
dhe favorizimin e këtyre dy firmave gjigantë.
Marketingu ne “NIKE” 
2014 
10
Marketingu ne “NIKE” 
2014 
11 
6.MIX MARKETINGU I “NIKE” 
Mix marketing si term u bë I njohur në vitin 1946 pasi që Neil H Borden publikoi artikullin e tij 
“Koncepti I Mix Marketingut” ky artikull përfshinte së pari planifikimin e produktit, çmimin, 
kanalet e shpërndarjës, shitjen personale, reklamat, promovime, paketim, shfaqje, shërbimin, 
trajtimin fizik të cilat më von I grumbulloi mbrenda 4 kategorivë të njohura si 4P-të 
 Produkti 
 Cmimi 
 Shpërndarjën (Distrubiconi) 
 Promocionin
Marketingu ne “NIKE” 
2014 
12 
6.1 Produktet e “NIKE” 
Si një firmë e njohur që është ajo përpiqet që gjithnjë e më shumë ti plotësoj nevojat e 
konsumatorëve në mënyrë që ti mbaj afër vetës duke ofruar produktet nga më të ndryshmet si për 
meshkuj femra dhe fëmijë . 
Ndër produktet më të njohura të “NIKE” janë : 
 Nike Air Max 1 
 Nike Air Force 
 Nike Lunar 
 Nike Hyperdunk 
 Nike Lëbron 
 Nike Jordan 
Karakteristikë e disa prej produkteve të “NIKË” është se kanë shtresa të cilat mundësojne futjen 
e ajrit brenda tyre.Pastaj karakteristike e tyre janë dizajnet e llojllojshme dhe shumëngjyrëshe.
Marketingu ne “NIKE” 
2014 
13 
6.1.1 Cmimet e “NIKE” 
Duke u bazuar ne kualtetin dhe format e ndryshme të produkteve qmimet padyshim mund të 
konsiderohen të volitshme dhe te pranueshme nga konsumatorët. 
Veqojmë disa nga to : 
 Nike Air Max 1- konsiderohen si njëra ndër produketet më cilsorë të ‘NIKE” qmimet e së 
cilës sillen duke filluar nga 150 $ deri në 300$ 
 Nike Air Force –fillojn nga 95$ deri 150 $ 
 Nike Lunar qmimet e se cilave fillojn nga 60 $ deri 200$ 
 Nike Hypërdunk qmimet e tyre sillen nga 135 $ deri në 300$ 
 Nike Lebron nga 80 $ deri në 150$ 
 Nike Jordan nga 100$ deri në 300$ 
Mirpo duke pare konkurrencën në treg “NIKE” mundohet që tu përshtatet qmimeve që u 
përshtatën edhe konsumatorëe edhe kërkësave te tyre.Në bazë të disa hulumtimeve të bëra vlen 
grafikoni që sqaron më së miri këte konkurrence :
Marketingu ne “NIKE” 
2014 
14 
6.1.2 Promocioni 
Promocioni si tërsi përfshinë teknikat për një produkt ose një shërbim më qëllim që të shtoj 
interesin e blerseve rreth atij produkti me qëllim që të shtojnë fitimin e tyre.Kjo përfshin mjëte të 
ndryshme nxitëse si kupona,oferta,zbritje të ndryshme,dhurata e forma të ndryshme. 
Bazuar në këtë fakt “NIKE” përdorë pothuajse shumicën e këtyre metodave vëtëm e vëtëm që të 
jëtë në nivel më të lartë se sa konkurrëntët e saj. 
Reklama është njëra ndër format që përdor më së shumti “NIKE” duke përdorur edhe fëtyra të 
njohura për publikun si :Raul Godrigez,Rafael Nadal ,Serena Williams,Adrian Pëtërsan,Theo 
Walcot,Neymar,Maria Sharapova ё shume të tjërë në mënyrë që ti tërheq me anë të tyre edhe 
konsumatorin.Këto reklama I bën si nëpër rrjete të ndryshme sociale ashtu edhe në TV. 
Gjithashtu një formë tjetër që e përdor për te ndikuar tek shija e konsumatorit është edhe zbritjet 
sezonale që bën në kohën kur firmat tjera rrisin qmimet e produkteve të tyre. 
Gjithashtu produktet e tyre arrin ti shes edhe nëpërmjet pulblicitetit që I bëjn konsumatorët.
Marketingu ne “NIKE” 
2014 
15 
6.1.3 Distrubucioni(Shpërndarja) 
E dimë se kemi 4 forma të shpërndarjës 
Forma direkte (nivëli 0) 
Më një ndërmjëtsues : Prodhuesi – shitësi me pakic- konsumatori(niveli 1) 
Më dy ndërmjëtsues : Prodhuësi-shitësi me shumicë-shitësi me pakic-konsumatori(niveli 2) 
Më tre ndërmjëtsues: Prodhuësi-shitësi me shumic-Agjentët tregtar-shitësi me pakic-konsumatori( 
niveli 3) 
Duke u bazuar në këto të dhëna mund të konkludojmë se “NIKE” përdorë formën ё shitjës më dy 
dhe tre ndërmjëtsues varësisht nga tregu se ku vepron
Marketingu ne “NIKE” 
2014 
16 
7.Përfundim dhe rekomandim 
Bazuar nga të gjitha këto mund të themi se marketingu nuk bëhet vëtëm për të fituar para. nuk ka 
të bëjë vëtëm më shitjën,rekalmën ose vetëm me publicitetin.Të gjitha këto gërshëtohen mes veti 
duke krijuar një herësh një knaqësi nga shitja,fitimit ose edhe kur të tjeret flasin për të duke I 
bërë reklam ose edhe publicitet. 
Të gjitha këto firmat I bëjnë natyrisht për të mbajtur afër konsumatorët e tyre me strategji të 
ndryshme më anë të së cilave sigurojnë një fitim ku synojnë sigurimin e burimeve për të vepruar 
në vitet e ardhshme. 
Duke u bazuar në faktin që “NIKE” ka një periudhë të gjatë që është në treg dhe asnjeherë nuk 
ka pasur një rënje drastike ndaj konkurrëntëve të tij mund të themi se ja vlen që të blihen 
produketet nga kjo firmë. 
8.Literatura: 
http://www.statista.com/statistics/278834/rëvënuë-nikë-adidas-puma- 
footwëar-sëgmënt/ 
https://www.quintly.com/blog/2013/08/social-mëdia-sport-brands-nikë- 
adidas/ 
http://www.nikë.com/us/ën_us/
Marketingu ne “NIKE” 
2014 
17 
PYETJE ?
Marketingu ne “NIKE” 
2014 
18 
Ju Faleminderit !

Recommandé

Njohuri Baze Marketing par
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingMenaxherat
66.2K vues114 diapositives
Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group" par
Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"
Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"Ajete Malaj
10.5K vues16 diapositives
Metodologjia e Hulumtimeve par
Metodologjia e Hulumtimeve Metodologjia e Hulumtimeve
Metodologjia e Hulumtimeve Fitore ZEQIRI
19.9K vues31 diapositives
Marketing - Përmbledhje par
Marketing - PërmbledhjeMarketing - Përmbledhje
Marketing - PërmbledhjeJozef Nokaj
3.8K vues29 diapositives
Udhezime per pune seminarike 2011 par
Udhezime per pune seminarike 2011Udhezime per pune seminarike 2011
Udhezime per pune seminarike 2011Menaxherat
89.8K vues7 diapositives
Promocioni i shitjeve ( marketing ) par
Promocioni i shitjeve ( marketing )Promocioni i shitjeve ( marketing )
Promocioni i shitjeve ( marketing )Sabir Asipi
18.9K vues3 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Coca cola par
Coca colaCoca cola
Coca colaSara Carli
51.8K vues10 diapositives
Segmentimi i tregut dhe pozicionimi par
Segmentimi i tregut dhe pozicionimiSegmentimi i tregut dhe pozicionimi
Segmentimi i tregut dhe pozicionimiHekuran Zogaj
17K vues11 diapositives
Rast studimi:ZARA par
Rast studimi:ZARARast studimi:ZARA
Rast studimi:ZARAVilma Hoxha
21.4K vues13 diapositives
Plan biznesi par
Plan biznesiPlan biznesi
Plan biznesiDiana Rama
82.7K vues26 diapositives
Produkti ( marketing ) par
Produkti ( marketing )Produkti ( marketing )
Produkti ( marketing )Sabir Asipi
12.4K vues2 diapositives
Bazat e marketingut - produkti par
Bazat e marketingut - produktiBazat e marketingut - produkti
Bazat e marketingut - produktiVeton Sopjani
27.1K vues18 diapositives

Tendances(20)

Segmentimi i tregut dhe pozicionimi par Hekuran Zogaj
Segmentimi i tregut dhe pozicionimiSegmentimi i tregut dhe pozicionimi
Segmentimi i tregut dhe pozicionimi
Hekuran Zogaj17K vues
Rast studimi:ZARA par Vilma Hoxha
Rast studimi:ZARARast studimi:ZARA
Rast studimi:ZARA
Vilma Hoxha21.4K vues
Plan biznesi par Diana Rama
Plan biznesiPlan biznesi
Plan biznesi
Diana Rama82.7K vues
Produkti ( marketing ) par Sabir Asipi
Produkti ( marketing )Produkti ( marketing )
Produkti ( marketing )
Sabir Asipi12.4K vues
Bazat e marketingut - produkti par Veton Sopjani
Bazat e marketingut - produktiBazat e marketingut - produkti
Bazat e marketingut - produkti
Veton Sopjani27.1K vues
E - Marketingu - Dr. Hykmete Bajrami par fatonbajrami1
E - Marketingu - Dr. Hykmete BajramiE - Marketingu - Dr. Hykmete Bajrami
E - Marketingu - Dr. Hykmete Bajrami
fatonbajrami18.5K vues
Punim seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Sinalco" par Ajete Malaj
Punim seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Sinalco"Punim seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Sinalco"
Punim seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Sinalco"
Ajete Malaj5.5K vues
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1 par Zana Agushi
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1
Zana Agushi1.7K vues
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave) par fatonbajrami1
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave)ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave)
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave)
fatonbajrami115.8K vues
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje par fatonbajrami1
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigjeMAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
fatonbajrami1136.3K vues
Politika e distribucionit 9 par Zana Agushi
Politika e distribucionit 9Politika e distribucionit 9
Politika e distribucionit 9
Zana Agushi1.1K vues
Tregu Dhe Llojet E Tij par ha 15753
Tregu Dhe Llojet E TijTregu Dhe Llojet E Tij
Tregu Dhe Llojet E Tij
ha 1575334.2K vues
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Sllajdet e ligjëratave) par fatonbajrami1
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Sllajdet e ligjëratave)BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Sllajdet e ligjëratave)
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Sllajdet e ligjëratave)
fatonbajrami143K vues
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore - Dr. Ymer Havolli (Skriptë) par fatonbajrami1
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore - Dr. Ymer Havolli (Skriptë)Menaxhimi i Burimeve Njerëzore - Dr. Ymer Havolli (Skriptë)
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore - Dr. Ymer Havolli (Skriptë)
fatonbajrami185.9K vues
Publiciteti ( marketing ) par Sabir Asipi
Publiciteti ( marketing )Publiciteti ( marketing )
Publiciteti ( marketing )
Sabir Asipi11.2K vues
Promocioni nail reshidi par Menaxherat
Promocioni nail reshidiPromocioni nail reshidi
Promocioni nail reshidi
Menaxherat6.3K vues
Strategjite segmentimi i tregut par ekonomia
Strategjite  segmentimi i tregutStrategjite  segmentimi i tregut
Strategjite segmentimi i tregut
ekonomia31.6K vues

En vedette

Punim seminarik par
Punim seminarikPunim seminarik
Punim seminarikRamiz Ilazi
34.8K vues10 diapositives
Punimi seminarik par
Punimi seminarik Punimi seminarik
Punimi seminarik Ramë Hajraj
60.5K vues14 diapositives
Projekt ne marketing par
Projekt ne marketingProjekt ne marketing
Projekt ne marketinganxhelomorava
3.4K vues17 diapositives
Projekt ne marketing par
Projekt ne marketingProjekt ne marketing
Projekt ne marketinganxhelomorava
5.4K vues17 diapositives
Marketingu hulumtimi i tregut par
Marketingu hulumtimi i tregutMarketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregutbujar30
34.8K vues167 diapositives
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje) par
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)fatonbajrami1
102.2K vues43 diapositives

En vedette(6)

Punim seminarik par Ramiz Ilazi
Punim seminarikPunim seminarik
Punim seminarik
Ramiz Ilazi34.8K vues
Punimi seminarik par Ramë Hajraj
Punimi seminarik Punimi seminarik
Punimi seminarik
Ramë Hajraj60.5K vues
Marketingu hulumtimi i tregut par bujar30
Marketingu hulumtimi i tregutMarketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregut
bujar3034.8K vues
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje) par fatonbajrami1
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
fatonbajrami1102.2K vues

Similaire à Punim Seminarik

Pdfslide.net punim seminarik-55b0cd262e832 par
Pdfslide.net punim seminarik-55b0cd262e832Pdfslide.net punim seminarik-55b0cd262e832
Pdfslide.net punim seminarik-55b0cd262e832INVA SHAHOLLI
236 vues18 diapositives
Marketingu par
MarketinguMarketingu
MarketinguMenaxherat
1.8K vues2 diapositives
Tendencat në Marketing, prezantuar nga Uragan Alija par
Tendencat në Marketing, prezantuar nga Uragan AlijaTendencat në Marketing, prezantuar nga Uragan Alija
Tendencat në Marketing, prezantuar nga Uragan AlijaUragan Alija
1.3K vues75 diapositives
Marketing1 par
Marketing1Marketing1
Marketing1Valdet Shala
7.7K vues18 diapositives
Restaurant Ibri dhe marketingu i tij par
Restaurant Ibri dhe marketingu i tijRestaurant Ibri dhe marketingu i tij
Restaurant Ibri dhe marketingu i tijDiellza Haxhimehmeti
156 vues26 diapositives
Universiteti m ikroekonimi par
Universiteti m ikroekonimiUniversiteti m ikroekonimi
Universiteti m ikroekonimiDuresa M. Bytyqi
1K vues21 diapositives

Similaire à Punim Seminarik(20)

Pdfslide.net punim seminarik-55b0cd262e832 par INVA SHAHOLLI
Pdfslide.net punim seminarik-55b0cd262e832Pdfslide.net punim seminarik-55b0cd262e832
Pdfslide.net punim seminarik-55b0cd262e832
INVA SHAHOLLI236 vues
Tendencat në Marketing, prezantuar nga Uragan Alija par Uragan Alija
Tendencat në Marketing, prezantuar nga Uragan AlijaTendencat në Marketing, prezantuar nga Uragan Alija
Tendencat në Marketing, prezantuar nga Uragan Alija
Uragan Alija1.3K vues
Kapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe Konteksti par Kujtim Hameli
Kapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe KontekstiKapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe Konteksti
Kapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe Konteksti
Kujtim Hameli1.4K vues
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01 par valmirejetishi
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
valmirejetishi800 vues
Marketingu Per Bizneset E Vogla par Menaxherat
Marketingu Per Bizneset E VoglaMarketingu Per Bizneset E Vogla
Marketingu Per Bizneset E Vogla
Menaxherat4.3K vues
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p, par Shqiprim Jashari
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
Shqiprim Jashari1.4K vues
Njohuribazemarketing par Arta Kurti
NjohuribazemarketingNjohuribazemarketing
Njohuribazemarketing
Arta Kurti1.4K vues
Polika e promocionit x par Zana Agushi
Polika e promocionit xPolika e promocionit x
Polika e promocionit x
Zana Agushi3.4K vues
Njohuri Baze Marketing par Menaxherat
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze Marketing
Menaxherat6.9K vues
Hulumtimet e Marketingut, Ercan Gegez par Kujtim Hameli
Hulumtimet e Marketingut, Ercan GegezHulumtimet e Marketingut, Ercan Gegez
Hulumtimet e Marketingut, Ercan Gegez
Kujtim Hameli2.3K vues
Ndermarresi par Menaxherat
NdermarresiNdermarresi
Ndermarresi
Menaxherat20.5K vues
Ligjerata e 13 & info par ekonomia
Ligjerata e 13 & infoLigjerata e 13 & info
Ligjerata e 13 & info
ekonomia725 vues

Punim Seminarik

 • 1. Marketingu ne “NIKE” 2014 1 UNIVERSITETI I PRISHTINËS UNIVERSITY OF PRISHTINA Fakulteti Ekonomik PUNIM SEMINARIK TEMA :Marketingu në ndërrmarjen “NIKE” Mentori: Studentja: Prof.Dr.Fatos Ukaj Ermirë Redenica Ass.Vjosa Fejza Prishtinë,2014
 • 2. Marketingu ne “NIKE” 2014 2 Përmbajtja: 1.Qëllimi……………………………………………………..3 2.Hipotezë……………………………………………………3 3.Marketingu si nocion………………………………………4 4.Definicioni mbi marketingun………………………………6 5.Rast studimi:Marketingu në “Nike”……………………….7 5.1.Historiku I shkurtër I ndërrmarrjes “Nike”………………7 5.1.1.Analiza e tregut………………………………………….8 5.1.2.Konkurrenca…………………………………………….9 6.Mix marketing I “Nike”…………………………………...11 6.1.Produktet e “Nike”………………………………………...12 6.1.1.Cmimet e“Nike”………………………………………...13 6.1.2.Promocioni………………………………………………14 6.1.3.Distribucioni shpërndarja………………………………15 7.Përfundimi dhe rekomandimi……………………………...16 8.Literatura…………………………………………………..17
 • 3. Marketingu ne “NIKE” 2014 3 1.Qëllimi Qёllimi kryesor qё mё shtyri ta bёjё kёtё seminar ёshtё sprovimi im edhe nё fushёn e marketingut . Shuarja e kureshtjёs mbi atё se si funksionojnё firmat,veprimataria e tyre,sfidat dhe gjithqka qё ka tё bёjё me to ёshtё njёra ndёr arsyet kryesore dhe shpresojё qё i`a kam arritur qellimeve tё mia . 2.Hipotezë: Duke u nisur nga hulumtimet e bëra mund të themi se “NIKË” është njëra ndër firmat më të suksesshme në mbathjet sportive sepse ajo zbaton me përpikmëri detyrat ndaj konsumatorëve si dhe plotëson nevojat e tyre duke I bërë ata te pandashem nga produktet “NIKE” pasi që më strategjitë e tyre si firmë arrin që të jëtë në një nivël më të lartë ndaj konkurentëvë të saj që I ka në treg.
 • 4. Marketingu ne “NIKE” 2014 4 3.Marketingu si nocion : Me nocionin marketingut përmblidhet filozofia afariste e ndërmarrjës, institucionit apo individit të cilën e karakterizon përqëndrimi, përkatësisht fokusimi në konsumatorin, shprehur përmes përpjekjes të përhershme dhe harmonike të tërë ndërmarrjës në procesin e përmbushjës se nevojave dhe dëshirave të konsumatorit si dhe të vet realizimit të objektivave të ndërmarrjës. Koncepti i marketingut është filozofia në bazë të së cilës qëllimet për profit të ndërmarrjes mund të realizohen më së miri përmes njohjës të dëshirave dhe nevojave të grupimeve cak të konsumatorëve e duke i përmbushur ato nevoja përmes aktiviteteve dhe angazhimeve të ndërlidhura të të gjitha strukturave dhe niveleve të organizimit të ndërmarrjës. Në vitin 1954, Peter Druckër, ka theksuar shumë qartë rolin e marketingut për suksesin e ndërmarrjës. Edhe në kohën e sotshme koncepti i tij mbi marketingun ka vlerën dhe qëndrueshmërinë e te p akontestueshme : ”Nëse dëshirojmë të dijmë së ç’është puna jonë, atëhërë duhet të fillojmë me misionin.Ekziston vetëm një definicion i drejtë për misionin e ndërmarrjës : knaqësia e konsumatorit. Ajo që ndërmarrja mendon të prodhojë nuk është e rëndësisë primare-veçanërisht jo për ardhmërinë dhe sukesin e saj. Vendimtare është ajo që konsumatori mendon ta bleje përkatësisht ajo që për të paraqet vlerë-kjo përcakton çka është ndërmarrja e juaj, çka të prodhojë ajo dhe a do të prospëroj ajo”. Për të kuptuar drejt konceptin kyç të marketingut, duhet theksuar se aktivitetet e ndërmarrjes pikënisjen dhe mbarimin e kane te konsumatori. Ndërmarrja nëpërmjet marketingut e bënë identifikimin e nevojave dhe te kërkesave, i analizon dhe i ndjeke ato deri në përmbushjën e tyre. Sipas konceptit të marketingut, në fokusin e të gjitha angazhimeve të ndërmarrjës është tregu, përkatësisht konsumatori. Ndërmarrja nuk do të jetë e sukseshme në biznesin e vet, nese paraprakisht nuk i kryen punët hulumtuese, kërkimore-studimore për tregun dhe konsumatorin. Në kushtet e sotme të zhvillimit tekniko-teknlogjik dhe nivelit të lartë të përsosjes zhvillimore
 • 5. Marketingu ne “NIKE” 2014 është e mundur të prodhohet çdo gjë. Problem i veçante është ku dhe si do të plasohen produktet 5 pra marketingu ka rolin dhe funksionin e vet primar për zgjidhjen e këtij problemi. Nga fakti se kuptimi i koneptit kyç te marketingut përqëndrohet të konsumatori, çdo subjekt afarist që mirret me prodhimin e produkteve dhe shërbimeve, për të qënë i suksesshëm asnjëherë nuk guxon të harroj se :  Në ekonominë dhe tregun e lirë konsumatori është mbret,  Çdo herë duhet ta vejmë veten në lëkurën e konsumatorit,  Duhet të kuptohen përfitimet e konsumatorit nga produkti apo shërbimi jonë,  Duhet të shesim në bazë të nevojave dhe kërkësave të konsumatorëve e jo në bazë të nevojave tona, karakteristikave të produktit dhe vetive të tija,  Duke i plotësuar nevojat e konsumatorit pikësynim permanent është plotësimi i knaqësisë të tij. Marketingu, në realitet ndikon në kërkësën duke u përpjekur të krijoj produkt a shërbim që është atraktiv dhe i pranueshëm për konsumatorin, më çmim të lëvërdishëm dhe që është i lete që të arrihët deri te produkti i dëshiruar. Marketingu është aq i rëndësishëm, sa nuk mund të konsiderohet si funksion i veçantë. Ai është tërë biznesi i parë nga këndëvështrimi i rezultatit përfundimtar, nga pikëpamja e konsumatorit. Në ekonomine moderne, afarizmi i ndërmarrjëve te cilat anashkalojnë filozofinë e biznesit të bazuar në postulatët kyç të marketingut e që orientohën vetëm në shitje, u kërcnohet situata ë pa lakmuëshme financiare. Vëtëm ndërmarrjet që pozicionohën në baza të një strategjie të mirëfillt të marketingut dhe përpilojnë plan të qartë të marketingut, mund të kenë :  Identitet të qartë në treg,  Klientel lojale dhe biznes të vazhdueshëm,  Shfrytëzim dhe përdorim efikas dhe te efektshëm të burimeve, Nga ky elaborim del konstatimi së ”Marketingu udhëheq ndërmarrjen”.
 • 6. Marketingu ne “NIKE” 2014 6 4. Definicione mbi marketingun Dr.Philip Kotlër e dëfinon marketingun “si shkencën dhe artin e eksploruar duke e krijuar dhe duke i dhëne përparsi arritjen e nëvojave të tregut drejt fitimit.Sipas Kotlerit marketingu identifikon nevojat dhe dëshirat e papërmbushura,ajo përcakton masat dhe sasine e tregut dhe sasin që mund të arriert ne at treg.Me anën ё marketingut sipas Kotler kompania gjen segmentet në të cilat është e aftë për të promovuar dhe nxjerr fitim nga produktet e saj”.1 Peter Drucke thotë se ”Nëse dëshirojmë të dijmë së ç’është puna jonë, atëhërë duhet të fillojmë me misionin... Ekziston vetëm një definicion i drejtë për misionin e ndërmarrjes : kënaqësia e konsumatorit. Ajo që ndërmarrja mendon të prodhojë nuk është e rëndësisë primare-vëçanërisht jo për ardhmërinë dhe suksesin e saj. Vendimtare është ajo që konsumatori mendon të blejë përkatësisht ajo që për të paraqet vlerë-kjo përcakton çka është ndërmarrja e juaj, çka të prodhojë ajo dhe se a do të prospëroj ajo”. 2 Asociacioni Amerikan për Marketing thot se ” Marketingu është proces i planifikimit dhe zbatimit të koncepteve të çmimit,promocionit dhe distribuimit (shpërndarjes) të idevë, mallravë dhe shërbimevë me qëllim të krijimit të shkëmbimit i cili plotëson nevojat e individëve dhe organizatavë” 3 Në fund do doja të jepja mendimin tim duke u bazuar në fjalët dhe definicionet e mësipërme : Mendoj se marketingu është rruga kryesore për një ndërrmarrje e cila synon pushtimet e tregut,daljen nga ato trege fitimtare dhe mbi të gjitha të mbaj lidhjet me konsumatorët nga të cilët varet edhe jetgjatsia e asaj ndërmarrjeje. 1 Kotler.Ph. “Marketing Management”,Informator,Zagreb,1994,f12 2 Drucker,P.:The practice of Management ,Evans,New York,1987 3 American Marketing Association,Markteing News,Maech 1,1985
 • 7. Marketingu ne “NIKE” 2014 7 5.Rast Studimi : Marketingu në “NIKE” 5.1.Historik I shkurtër I ndërmrrjës “NIKE” “Nike “ u themelua në janar të vitit 1964 nga atleti Philip Knight dhe trajneri I tij Bill Bowërman të cilët ishin nga universiteti I Oragonit.Fillimisht kompania ishte distributor për prodhuësit e këpucëve japonez Onitsuka Tigër (ASICS). Në vitin e parë të biznesit të tyre NIKE e njohur si Blue Ribbon Sports (BRS) I shet Japonisë 1300 palë këpucë në vlerë të 8000 $ ,dhe që nga viti 1965 fiton 20000 $ nga shitjet. Në vitin 1966 BRS hap dyqanët e para me pakicë në Bulevardin 3107 Pico në Santa Monica në Kaliforni. Në vitin 1971 lidhja mes BRS dhe Ontisuka Tigër ishte afër fundit. BRS pregatiti te lëshonte linjën e parë të mbathjev të cilat mbanin shenjën e dizënjuar nga Carolyn Davidson Në vitin 1977 NIKE krijoi linjën e parë të këpuceve të quajtur “Linja ska fund” më anë të së cilës arriti të përfshijë rreth 50% të tregut në SH.B.A. Gjatë zhvillimit të tyrë NIKE përdori shum sloganë: “JUST DO IT”,”LETS DO IT” më anë të së cilave synonte ti nxiste njerzit që ti blejnë produktet e tyre.Prej vitit 1980 e tutje NikE zgjeroi tregun e saj sa që sot përfshin pjësen më të madhe të tregut në të gjithë botën Në vitin 1977 NIKE krijoi linjën e parë të këpucëve të quajtur “Linja ska fund” më anë të së cilës arriti të përfshijë rreth 50% të tregut në SH.B.A.
 • 8. Marketingu ne “NIKE” 2014 8 5.1.1.Analiza e tregut Duke u bazuar se njihet si një ndër ndërmarrjet më të njohura në të gjithë botën pa dyshim se ndërmarrja “NIKE” përfshin pothuajeë pjesen më të madhe të tregut anë ё mbanë. Duke filluar nga Washingtoni saktësisht nga Orëgoni ku njëhërsh ka edhe zyret qëndrore ajo zgjeron tregun e saj duke pasur më shumë së 700 dyqane në botë dhe duke pasur zyrë në 45 vënde jashtë Shteteve të Bashkuara të Amerikes. Shumica e fabrikavë të “ NIKE” janë të vendosura në Azi duke përfshirë Indonezin,Kinën Tajvanin , Indinë, Tajlanedën, Vietnamin, Pakistanin, Filipinet dhë Malejzinë. Duke u bazuar në përfshirjën e shumë vendëve dhe në kualieëtin e paisjeve të saj sportive ajo njëherësh është ehde sponzore në shumë vende në diciplina të ndryshme si në futboll,basketboll,volejboll,tenis etj
 • 9. Marketingu ne “NIKE” 2014 9 5.1.2.Konkurenca Të jesh një ndër firmat më të njohura dhe më të medhaja në tregun botëror do të thotë se do të kesh para vetës një mori përballjësh e konkurrëntësh që synojn të dalin në vendin tënd. “NIKE” përball tregut të saj ka jo një por disa konkurrënt duke filluar nga “ADIDAS”,”PUMA”,”REEBOK”,”KAPPA”,”TIMBERLAND” e shumë të tjera të njohura në tregun ndërkombëtare. Duke u bazuar në shumë të dhëna mund të themi eë “lufta” më e fortë për treg zhvillohet mes “NIKE” dhe “ADIDAS”.Për të treguar se sa e fortë është kjo luftë konkurrëntësh flet edhe ngjarja e koheve të fundit ku dy futbollist të një ekipi të sponzoruara nga “ADIDAS” gjatë një konferncë mbanin të veshura fanella të firmës “NIKE”. Mirëpo jo më mirë së konsumatorët dhe rrjetet ё shumta sociale na bëjnë të ditur konkurrencën dhe favorizimin e këtyre dy firmave gjigantë.
 • 11. Marketingu ne “NIKE” 2014 11 6.MIX MARKETINGU I “NIKE” Mix marketing si term u bë I njohur në vitin 1946 pasi që Neil H Borden publikoi artikullin e tij “Koncepti I Mix Marketingut” ky artikull përfshinte së pari planifikimin e produktit, çmimin, kanalet e shpërndarjës, shitjen personale, reklamat, promovime, paketim, shfaqje, shërbimin, trajtimin fizik të cilat më von I grumbulloi mbrenda 4 kategorivë të njohura si 4P-të  Produkti  Cmimi  Shpërndarjën (Distrubiconi)  Promocionin
 • 12. Marketingu ne “NIKE” 2014 12 6.1 Produktet e “NIKE” Si një firmë e njohur që është ajo përpiqet që gjithnjë e më shumë ti plotësoj nevojat e konsumatorëve në mënyrë që ti mbaj afër vetës duke ofruar produktet nga më të ndryshmet si për meshkuj femra dhe fëmijë . Ndër produktet më të njohura të “NIKE” janë :  Nike Air Max 1  Nike Air Force  Nike Lunar  Nike Hyperdunk  Nike Lëbron  Nike Jordan Karakteristikë e disa prej produkteve të “NIKË” është se kanë shtresa të cilat mundësojne futjen e ajrit brenda tyre.Pastaj karakteristike e tyre janë dizajnet e llojllojshme dhe shumëngjyrëshe.
 • 13. Marketingu ne “NIKE” 2014 13 6.1.1 Cmimet e “NIKE” Duke u bazuar ne kualtetin dhe format e ndryshme të produkteve qmimet padyshim mund të konsiderohen të volitshme dhe te pranueshme nga konsumatorët. Veqojmë disa nga to :  Nike Air Max 1- konsiderohen si njëra ndër produketet më cilsorë të ‘NIKE” qmimet e së cilës sillen duke filluar nga 150 $ deri në 300$  Nike Air Force –fillojn nga 95$ deri 150 $  Nike Lunar qmimet e se cilave fillojn nga 60 $ deri 200$  Nike Hypërdunk qmimet e tyre sillen nga 135 $ deri në 300$  Nike Lebron nga 80 $ deri në 150$  Nike Jordan nga 100$ deri në 300$ Mirpo duke pare konkurrencën në treg “NIKE” mundohet që tu përshtatet qmimeve që u përshtatën edhe konsumatorëe edhe kërkësave te tyre.Në bazë të disa hulumtimeve të bëra vlen grafikoni që sqaron më së miri këte konkurrence :
 • 14. Marketingu ne “NIKE” 2014 14 6.1.2 Promocioni Promocioni si tërsi përfshinë teknikat për një produkt ose një shërbim më qëllim që të shtoj interesin e blerseve rreth atij produkti me qëllim që të shtojnë fitimin e tyre.Kjo përfshin mjëte të ndryshme nxitëse si kupona,oferta,zbritje të ndryshme,dhurata e forma të ndryshme. Bazuar në këtë fakt “NIKE” përdorë pothuajse shumicën e këtyre metodave vëtëm e vëtëm që të jëtë në nivel më të lartë se sa konkurrëntët e saj. Reklama është njëra ndër format që përdor më së shumti “NIKE” duke përdorur edhe fëtyra të njohura për publikun si :Raul Godrigez,Rafael Nadal ,Serena Williams,Adrian Pëtërsan,Theo Walcot,Neymar,Maria Sharapova ё shume të tjërë në mënyrë që ti tërheq me anë të tyre edhe konsumatorin.Këto reklama I bën si nëpër rrjete të ndryshme sociale ashtu edhe në TV. Gjithashtu një formë tjetër që e përdor për te ndikuar tek shija e konsumatorit është edhe zbritjet sezonale që bën në kohën kur firmat tjera rrisin qmimet e produkteve të tyre. Gjithashtu produktet e tyre arrin ti shes edhe nëpërmjet pulblicitetit që I bëjn konsumatorët.
 • 15. Marketingu ne “NIKE” 2014 15 6.1.3 Distrubucioni(Shpërndarja) E dimë se kemi 4 forma të shpërndarjës Forma direkte (nivëli 0) Më një ndërmjëtsues : Prodhuesi – shitësi me pakic- konsumatori(niveli 1) Më dy ndërmjëtsues : Prodhuësi-shitësi me shumicë-shitësi me pakic-konsumatori(niveli 2) Më tre ndërmjëtsues: Prodhuësi-shitësi me shumic-Agjentët tregtar-shitësi me pakic-konsumatori( niveli 3) Duke u bazuar në këto të dhëna mund të konkludojmë se “NIKE” përdorë formën ё shitjës më dy dhe tre ndërmjëtsues varësisht nga tregu se ku vepron
 • 16. Marketingu ne “NIKE” 2014 16 7.Përfundim dhe rekomandim Bazuar nga të gjitha këto mund të themi se marketingu nuk bëhet vëtëm për të fituar para. nuk ka të bëjë vëtëm më shitjën,rekalmën ose vetëm me publicitetin.Të gjitha këto gërshëtohen mes veti duke krijuar një herësh një knaqësi nga shitja,fitimit ose edhe kur të tjeret flasin për të duke I bërë reklam ose edhe publicitet. Të gjitha këto firmat I bëjnë natyrisht për të mbajtur afër konsumatorët e tyre me strategji të ndryshme më anë të së cilave sigurojnë një fitim ku synojnë sigurimin e burimeve për të vepruar në vitet e ardhshme. Duke u bazuar në faktin që “NIKE” ka një periudhë të gjatë që është në treg dhe asnjeherë nuk ka pasur një rënje drastike ndaj konkurrëntëve të tij mund të themi se ja vlen që të blihen produketet nga kjo firmë. 8.Literatura: http://www.statista.com/statistics/278834/rëvënuë-nikë-adidas-puma- footwëar-sëgmënt/ https://www.quintly.com/blog/2013/08/social-mëdia-sport-brands-nikë- adidas/ http://www.nikë.com/us/ën_us/
 • 17. Marketingu ne “NIKE” 2014 17 PYETJE ?
 • 18. Marketingu ne “NIKE” 2014 18 Ju Faleminderit !