JEMI ZOTER APO SKLLEVER TE GJENEVE TONA

Ermir Kuta
Ermir KutaStudent
JEMI ZOTER APO
SKLLEVER TE GJENEVE
TONA
Robert Brown zbuloi berthamen.
Mathias J.Schhleiden zbuloi se cdo bime eshte e
ndertuar nga qeliza.
Qeliza tulla e jetes.
Historik i shkurter
Robert Hook zbuloi qelizen.
Theodor Schwan arriti ne te njejtin perfundim
per gjallesat shtazore.
1665
1831
1838
1839
• Qeliza eshte njesia baze ndertimore.
• Qeliza eshte njesia baze funksionale.
Qeliza eshte njesia baze e rritjes dhe zhvillimit.
• Qeliza eshte njesia baze e trashegimise.
• Qeliza eshte njesia baze e riperteritjes.
Teoria qelizore
FUNKSIONALENDERTIMORE TRASHEGIMISE
QELIZA BIMORE
Eshte e ndertuar nga
aparati i Golxhit,
berthama,rrjeti
endoplazmatik i lemuar
e i ashper, mitokondri,
peroksizome,
citoplazma, ribozome,
endozome, lizozome,
membrana plazmatike,
kloroplaste, mur qelizor,
vakuola.
Eshte e ndertuar nga aparati i
Golxhit, berthama,rrjeti
endoplazmatik i lemuar e i
ashper, mitokondri,
peroksizome, citoplazma,
ribozome, endozome,
lizozome, membrana
plazmatike.
QELIZA SHTAZORE
Qeliza bimore dhe shtazore
Ndarja qelizore ndodh nëpërmjet ndarjes së thjeshtë ku nga
një qelizë nënë formohen dy qeliza bija.   Tërësia e procesit
jetësor që karakterizojnë qelizën që nga formimi deri në
ndarjen e saj përfundimtare quhet cikël qelizor. Cikli qelizor
kalon në katër faza kryesore G1 ,S ,G2 dhe M.Fazat G1 ,S
dhe G2 përfaqësojnë inte rfaz ë n.Një qelizë gjatë ciklit jetësor
të saj kalon në dyperiudha: interfaza dhe ndarja qelizore.
Cikli qelizor
Profaza
-Centriolat zhvendosen në polin e qelizës.
-Cdo kromozom përbëhet nga dy kromatide që takohen në një pikë që quhet centromer.
-Membrana bërthamore tretet
-Fijet e boshtit kapin kromozomet në struktura në formë disku që quhen cinetokore.
Metafaza
-Fijet e kromatideve tërhiqen herë në drejtim të një poli e herë në drejtim të polit
tjetër
Anafaza
-Kromozomet shkojnë në pole .
-Fijet e boshtit mitotik treten .
-Rreth kompletit kromozomik formohet membrana bërthamore
-Fillon një ngushtim (Q. shtazore) në ekuatorin e qelizës.
Telofaza
-Është ndarja e citoplazmës së qelizës nënë në dy qeliza bija.
-Ngushtimi thellohet deri sa qeliza nënë ndahet në dy qeliza bija.
Riprodhimi qelizor
JEMI ZOTER APO SKLLEVER TE GJENEVE TONA
ADN materiali gjenetik baze
ADN është akronim për Acidin Desoksiribonukleik. ADN-ja është substanca në të cilën mbartet e
koduar, për shumicën e organizmave, informacioni i trashëgimisë, informacion i cili kalohet në qelizat
bija pas cdo ndarje qelizore. Në këtë mënyrë, ADN-ja është përgjegjëse për strukturën dhe
karakteristikat physiologjike dhe biokimike për gati të gjitha qeniet e gjalla.
ARN Struktura dhe formimi
ARN është produkt parësor i gjeneve, d.m.th. i ADN dhe ka strukturë të ngjashme me ADN, mirëpo për
dallim ARN është molekulë lineare njëzingjirore shumë më e vogël se molekula e ADN. Në vend të
dezoksiribozës ka sheqerin-ribozë si dhe në vend të timinës (T) ka bazën uracilë (U). ARN është
përbërës i kromozomeve i të gjithë organizmave të gjallë, ndërsa në përqindje më të madhe gjendet në
bërthamëz dhe në ribozome. ARNi-informativ perben 5% te ARN ARNt-transportus perben 10% te ARN
ARNr-ribozomal perben 85% te ARN.
Gjenet dhe Proteinat
Gjeni është nje copë e molekules së acidit dezoksiribonukleik (ADN-së), që përmban informacionet
themelore të krijimit të një acidi ribonukleik (ARN). Gjenet janë njësitë e trashegimise në organizmat e
gjalla.Proteinat janë lëndë organike, janë makromolekula të cilat kryesisht përbëhen nga elementet e
karbonit, hidrogjenit, oksigjenit, azoti si dhe rrallë herë edhe prej sulfurit. Proteinat janë baza kryesore
të  qelizave.
Kodi gjenetik
Bazat e azotuara [Adenina (A), Citozina (C), Timina (T), Guanina (G)] mund te imagjinohen si kater
shkronja te alfabetit. Duke përdorur grupe me nga tre shkronja mund te formohen 64 kombinime të
ndryshme të cilat formojnë 20 aminoacidet ekzistuese. Me që ekzistojnë 64 tripleta dhe 20 aminoacide
në kodin gjenetik disa aminoacide mund të kodifikohen nga disa tripleta të ndryshme por jo anasjelltas,
një tripletë i përket vetëm një aminoacidi
Informacioni gjenetik
Si kopjohet informacioni Gjenetik
Helika e dyfishtë  despiralizohet nga këputja e lidhjeve hidrogjenore ndërmjet bazave
përplotësuese duke bërë që dy fijet e ADN-së të dalin të lira.Përballë çdo fijeje të lirë formohet
një fije e re përplotësuese të cilat lidhen me lidhje hidrogjenore dhe formojnë dy molekula te reja
bija.Dy molekulat e reja të ADN-së janë identike me molekulën prindërore.Cdo molekulë bijë ka
një varg nga molekula prindërore dhe një varg të ri.Për kryerjen e këtij procesi nevojitet një
enzimë e vecantë  ADN-polimeraza.
Mutacionet e gjeneve
Ato mund te ndryshojne pjese te caktuara te materialit gjenetik, e si pasoje te korrnizes se
leximit te informacionit. Per shembull nje delecion, nje shtim apo nje zevendesim I nje ose me
shume bazave te azotuara ne renditjen e nukleotideve te nje gjeni mund te shkaktoje nje
alteracion qe quhet mutacion gjenetik. Disa nga mutacionet gjenetike mund te shkaktohen nga
faktor mjedisore, te cilet sulmojne molekulat e AND-se dhe ndryshojne strukturen e saj. Disa
viruse me enzimat perkatese, rrezatimi UV dhe disa perberes kimik jane shkaktaret e
mutacioneve. Elementet kimik qe shkaktojne mutacionet quhen mutagjene.
Terapia gjenike
Terapia e gjeneve është dizenjuar për te futur material gjenetik brenda qelizave për te
kompensuar funksionin e gjeneve anormalë ose për te ndertuar një proteine te nevojshme.
Nëse mutacioni ne një gjen ben qe nje proteine e nevojshme te mungoje ose te jetë ne pakice,
terapia e gjeneve mund te jetë e afte qe te fusi një kopje normale (që nuk ka pesuar mutacion),
qe te risjelle, rivendosi funksionin e proteines.
Qelizat staminale ndryshojnë prej qelizave të maturuara. Ato kanë një aftësi të mahnitshme. Jo
vetëm që janë të afta të shumëfishojnë vetveten, por mund të krijojnë inde të reja kur ato ndahen
e zhvillohen më tej. Qelizat staminale luajnë një rol kyç gjatë zhvillimit të trupit të njeriut pas
ngjizjes. Dhe kjo aftësi e tyre për të prodhuar lloje të ndryshme qelizash të specializuara i bën të
papërsëritshme për efektin veprues që mund të kenë në terapinë mjekësore. Qelizat staminale
klasifikohen sipas origjinës dhe sipas llojit të qelizave të maturuara që mund të prodhojnë. Ato
ndahen në qelizat staminale embrionale, qeliza staminale të të rriturve dhe qeliza staminale të
kordonit kerthizor.
 
Qelizat staminale
Shkencëtarët thonë se qeliza të lëkurës nga dy burra të moshuar që vuajnë nga sëmundje të zemrës, kanë
arritur t'i transformojnë në qeliza të shëndetëshme në zemër. Përdorimi i qelizave në laborator, është hap
për përsosjen e teknologjisë qelizore, dhe një ditë të ndihmojnë për të trajtuar sëmundje të zemrës që janë
në rritje në thuajse çdo rajon të botës. Shkencëtarët morën qelizat e lëkurës nga 2 pacientë me qeliza të
sëmura të zemrës. Pastaj këto qeliza i ri-programuan për t'u bërë qeliza embrionale të cilat mund
riprodhojnë qeliza për një sërë organesh. Përfitimi më i dukshëm i kësaj forme trajtimi është se trupi nuk
mund t'i refuzojë qelizat e veta, siç ndodh normalisht me transplantimin e qelizave të huaja. Studimi
kryesohet nga profesor Lior Gepstein, mjek kardiolog në Qendrën Mjekësore Rambam në Haifa dhe
profesor në Institutin Izraelit të Teknologjisë. Për të prodhuar këtë sasi të vogël indesh në epruvetë, thotë
doktor Gepstein, duhen disa miliarda qeliza, pa llogaritur që ato duhet të gjitha të jenë të shëndetëshme e
të mos krijojnë sëmundje në vend që ta luftojnë atë. Një pengesë e madhe për shkencëtarët në këtë
moment është se qelizat e zemrës që ata prodhojnë nuk kanë një jetë të gjatë. Në fushën e kirurgjisë së
zemrës, gjatë dy dekadave të fundit janë bërë shumë përparime, por doktor Gepstein beson se një ditë
mjekësia do t'i trajtojë sëmundje të tilla nëpërmjet terapisë qelizore. Pavarësisht përmirësimeve të
rëndësishme që janë bërë në trajtimin me kirurgji apo ndërhyrje koronare, numri i pacientëve që pësojnë
goditje në zemër vazhdon të rritet. Ndërhyrje të tilla kirurgjike nuk garantojnë mos kthimin e sëmundjes,
prandaj duhet t’i lenë vendin trajtimit me qeliza emrionale. Sëmundjet e zemrës janë vrasësi i katërt më i
madh në botë, sipas shifrave të Organizatës Botërore Shëndetësore. Vetëm vitin e kaluar,  57 milionë
njerëz vdiqën nga sëmundje të zemrës. Por kërkimet në fushën e terapisë me qelizave embrionale ecin
ngadalë dhe kushtojnë shumë. Puna  e shkencëtarëve në këtë fushë bazohet në dhjetra vjet njohuri e
kërkime në laboratorë në mbarë botën.
Terapia qelizore
Biologjia moderne mund te permblidhet ne pese
principe unifikuese: Teoria Qelizore, Teoria e
Evolucionit, Gjenetika, Homeostaza dhe
Energjia.
Teoria e evolucionit gjithashtu mund te ndahet
ne dy epoka. Teoria klasike e evolucionit u
formulua nga Carls Darvini dhe Alfred Rasell
Uallis ne mesin e shek te 19 dhe ishte e para
teori evolucionare qe perfshinte mekanizmin e
perzgjedhjes natyrore.
Homeostaza eshte aftesia qe kane organizmat e
ndryshem biologjik, qofshin keta nje apo
shumeqelizore, per ta mbajtur mjedisin e tyre te
brendshem ne nje ekuiliber dinamik dhe kushte
te stabilizuara.
Gjenetika është dega e cila studion gjenet,
trashëgiminë, dhe ndryshimin e organizmave.
Trashëgimia e tipareve te ndryshme tek gjallesat
behet e mundur nëpërmjet tejçimit te materialit
gjenetik nga njeri brez ne tjetrin.
Cdo gjallese ka nevoje per energji te
vazhdueshme per te mbijetuar, energji e cila
perftohet gjate perpunimit te ushqimit ne
proceset metabolike.
Biologjia moderne dhe shoqeria
Evolucioni është çdo ndryshim te brezat pasardhës në karakteristikat e trashëgueshme te popullatave. Proceset
evolucionare i japin jetë diversitetit në çdo nivel të organizimit biologjik, si në specie, organizma individualë dhe
në molekula si AND-ja dhe proteinat.
Jeta në Tokë filloi dhe evoluoi nga një paraardhës universal i përbashkët rreth 3.7 miliard vjet më parë. Shfaqja e
gjallesave të reja dhe divergjenca e jetës mund të dëshmohen nga një grup i përbashkët i tipareve biokimikë dhe
morfologjikë, ose nga sekuenca të përbashkëta të AND-së. Këto tipare dhe sekuenca homologe janë më të
ngjashme ndër speciet të cilat kanë një paraardhës më të ri dhe mund të përdoren për të rindërtuar historinë
evolucionare duke u mbështetur në rekordet e fosileve dhe specieve të tanishme. Struktura e sotme e
biodiversitetit është formuar si nga zhdukja, si nga shfaqja e specieve të reja.
Çarls Darvin qe i pari që formuloi një argument shkencor për teorinë e evolucionit me mekanizëm seleksionim
natyror. Evolucioni me seleksion natyror është një proces që dëshmohet nga tre fakte për popullatat: 1) më
shumë pasardhës prodhohen sesa mbijetojnë, 2) tiparet janë të ndryshme për çdo individ, duke çuar në raporte
të ndryshme të mbijetesës dhe riprodhimit dhe 3) ndryshimet në tipare janë të trashëgueshme. Kështu që, kur
anëtarët e një popullate vdesin, ata zëvendësohen nga pasardhësit e prindërve që përshtatën më mirë për të
mbijetuar dhe riprodhuar në mjedisin në të cilin seleksioni natyror ndodhi. Ky proces krijon dhe ruan tiparet që
janë më të përshtatshmet për të kryer funksionet biologjike. Seleksioni natyror është shkaku i vetëm i njohur i
përshtatjes, por jo i vetmi shkak i evolucionit. Të tjerë, jo-përshtatës shkaqe të evolucionit janë mutacioni dhe
shmangia gjenetike.
Në fillim të shekullit të 20-të, gjenetika u integrua me teorinë darviniane të evolucionit me seleksion natyror
përmes disiplinës së gjenetikës së popullatave. Rëndësia e seleksionit natyror si shkak i evolucionit u pranua
edhe në degë të tjera të biologjisë. Përveç kësaj, nocione të vjetra të evolucionit, si ortogjeneza dhe "progresi" u
bënë pa vlerë. Shkencëtarët vazhdojnë të studiojnë aspekte të ndryshme të evolucionit duke dhënë dhe testuar
hipoteza, ndërtuar teori shkencore me anë të të dhënave vëhzguese dhe performuar eksperimente në fushë dhe
në laborator. Biologët pranojnë se pasardhja me modifikim është një nga faktet më të besueshme në
shkencë. Zbulimet në biologjinë evolucionare kanë kryer impakt jo vetëm në degët tradicionale të biologjisë, por
edhe në disiplina të tjera akademike (p.sh, antropologjia dhe psikologjia) dhe në shoqëri.
Evolucioni
Evolucioni nga majmun ne homo sapiens sapiens
Perfundimet
Gjenet na kontrollojne neve aq sa ne i
kontrollojme ata.psh ne qofte se nje njeri ka
gjenin per trup shtatlarte ai ne qofte se nuk
ushqehet mire nuk ka kushte te mira
mbijetese atehere gjeni nuk shprehet qe do
te thote se ne ndikojme ne shprehjen e
gjeneve.
JEMI ZOTER APO SKLLEVER TE GJENEVE TONA
1 sur 16

Recommandé

Presentation1 Qeliza dhe ndertimi i saj Arjola Mullai shkolla "Albanet" klasa... par
Presentation1 Qeliza dhe ndertimi i saj Arjola Mullai shkolla "Albanet" klasa...Presentation1 Qeliza dhe ndertimi i saj Arjola Mullai shkolla "Albanet" klasa...
Presentation1 Qeliza dhe ndertimi i saj Arjola Mullai shkolla "Albanet" klasa...lira kuca
20.8K vues10 diapositives
Qeliza par
QelizaQeliza
Qelizaart teacher
4.7K vues9 diapositives
Projekt biologji par
Projekt biologjiProjekt biologji
Projekt biologjiDoris Jonuzaj
56.1K vues27 diapositives
Teoria Qelizore + Muskujt par
Teoria Qelizore + Muskujt Teoria Qelizore + Muskujt
Teoria Qelizore + Muskujt Kristina Xani
6K vues34 diapositives
Biologji par
BiologjiBiologji
BiologjiInidri BejTja
26.1K vues18 diapositives
Biologjia par
BiologjiaBiologjia
BiologjiaArdian Hyseni
42.8K vues35 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Kimia-Qeliza Shtazore par
Kimia-Qeliza ShtazoreKimia-Qeliza Shtazore
Kimia-Qeliza ShtazoreDenisa Caushi
12.1K vues21 diapositives
Projekt biologji par
Projekt biologjiProjekt biologji
Projekt biologjirejdi2106
687 vues27 diapositives
Ndërtimi i qelizës bakterore par
Ndërtimi i qelizës bakteroreNdërtimi i qelizës bakterore
Ndërtimi i qelizës bakteroreUniversiteti i Prishtinës "Hasan Prishtina"
11.1K vues10 diapositives
EVOLUCIONI NJEREZOR (biologji 10 ) par
EVOLUCIONI NJEREZOR (biologji 10 )EVOLUCIONI NJEREZOR (biologji 10 )
EVOLUCIONI NJEREZOR (biologji 10 )CleaInanis24
2.6K vues13 diapositives
Biologji par
BiologjiBiologji
BiologjiKolegji Universitar BIZNESI - Gjakovë
83K vues90 diapositives
Mesimet ne Biologji pjesa e dyte par
Mesimet ne Biologji pjesa e dyte Mesimet ne Biologji pjesa e dyte
Mesimet ne Biologji pjesa e dyte EliotDylazeka
15.6K vues10 diapositives

Tendances(20)

Projekt biologji par rejdi2106
Projekt biologjiProjekt biologji
Projekt biologji
rejdi2106687 vues
EVOLUCIONI NJEREZOR (biologji 10 ) par CleaInanis24
EVOLUCIONI NJEREZOR (biologji 10 )EVOLUCIONI NJEREZOR (biologji 10 )
EVOLUCIONI NJEREZOR (biologji 10 )
CleaInanis242.6K vues
Mesimet ne Biologji pjesa e dyte par EliotDylazeka
Mesimet ne Biologji pjesa e dyte Mesimet ne Biologji pjesa e dyte
Mesimet ne Biologji pjesa e dyte
EliotDylazeka15.6K vues
Gjaku par MedShqip
GjakuGjaku
Gjaku
MedShqip60.4K vues
Biologji - Qeliza,Struktura Dhe Funksioni I Saj par Erdi Dibra
Biologji - Qeliza,Struktura Dhe Funksioni I SajBiologji - Qeliza,Struktura Dhe Funksioni I Saj
Biologji - Qeliza,Struktura Dhe Funksioni I Saj
Erdi Dibra10.1K vues
Punim seminarik par BJashari
Punim seminarikPunim seminarik
Punim seminarik
BJashari4K vues
Sistemi imun par MedShqip
Sistemi imun Sistemi imun
Sistemi imun
MedShqip24.9K vues

En vedette

Projekt biologji par
Projekt biologjiProjekt biologji
Projekt biologjixhesiona pera
13.2K vues18 diapositives
Ligjet e Mendelit par
Ligjet e MendelitLigjet e Mendelit
Ligjet e MendelitAldo Keçi
33.9K vues5 diapositives
Projekt biologji par
Projekt biologjiProjekt biologji
Projekt biologjixhesiona pera
16.3K vues14 diapositives
Biologji par
BiologjiBiologji
BiologjiXhen'ilda Domi
11.4K vues6 diapositives
Sjellja e kafsheve par
Sjellja e kafsheveSjellja e kafsheve
Sjellja e kafsheveKe Keiss
37.4K vues9 diapositives
Projekt biologji par
Projekt biologjiProjekt biologji
Projekt biologjiUeda Rrukaj
33.3K vues21 diapositives

En vedette(6)

Similaire à JEMI ZOTER APO SKLLEVER TE GJENEVE TONA

Inxhinieringu gjenetik par
Inxhinieringu gjenetikInxhinieringu gjenetik
Inxhinieringu gjenetikArdian Hyseni
13.2K vues15 diapositives
Acidet nukleike dhe nderrimi i kromozomeve par
Acidet nukleike dhe nderrimi i kromozomeve Acidet nukleike dhe nderrimi i kromozomeve
Acidet nukleike dhe nderrimi i kromozomeve Fortesa Hoti
600 vues7 diapositives
Evolucioni par
EvolucioniEvolucioni
EvolucioniInternet VloraAlb
1K vues8 diapositives
Fazat e gjenetikes moderne par
Fazat e gjenetikes moderne Fazat e gjenetikes moderne
Fazat e gjenetikes moderne An An
17.8K vues35 diapositives
Ema project.pptx par
Ema project.pptxEma project.pptx
Ema project.pptxkloreta Kotorri
26 vues6 diapositives
Bazat e gjenetikes moderne par
Bazat e gjenetikes moderneBazat e gjenetikes moderne
Bazat e gjenetikes moderneshkolla-arianiti
5.9K vues15 diapositives

Similaire à JEMI ZOTER APO SKLLEVER TE GJENEVE TONA(19)

Acidet nukleike dhe nderrimi i kromozomeve par Fortesa Hoti
Acidet nukleike dhe nderrimi i kromozomeve Acidet nukleike dhe nderrimi i kromozomeve
Acidet nukleike dhe nderrimi i kromozomeve
Fortesa Hoti600 vues
Fazat e gjenetikes moderne par An An
Fazat e gjenetikes moderne Fazat e gjenetikes moderne
Fazat e gjenetikes moderne
An An17.8K vues
Acidi desoksiribonukleik adn par OrgesaIbri
Acidi desoksiribonukleik  adnAcidi desoksiribonukleik  adn
Acidi desoksiribonukleik adn
OrgesaIbri140 vues
ADN - Acidi Desoksiribonukleik par Ertil EB
ADN - Acidi DesoksiribonukleikADN - Acidi Desoksiribonukleik
ADN - Acidi Desoksiribonukleik
Ertil EB3.3K vues
Inxhinieringu gjenetik par Genta Jusufi
Inxhinieringu gjenetik Inxhinieringu gjenetik
Inxhinieringu gjenetik
Genta Jusufi1.5K vues
my old messenger is closed and i cant transver it in new one par Monika Babarogata
my old messenger is closed and i cant transver it in new onemy old messenger is closed and i cant transver it in new one
my old messenger is closed and i cant transver it in new one
Biologjia par nida63
BiologjiaBiologjia
Biologjia
nida633.1K vues
Semundjet gjenetike (mutacione gjenetike dhe kromozoike) par Denisa Caushi
Semundjet gjenetike (mutacione gjenetike dhe kromozoike)Semundjet gjenetike (mutacione gjenetike dhe kromozoike)
Semundjet gjenetike (mutacione gjenetike dhe kromozoike)
Denisa Caushi2K vues
Leksioni 1 - 16.10.2011 Hyrje ne histologji, metodat e studimit par Nderim Shefkiu
Leksioni 1 - 16.10.2011 Hyrje ne histologji, metodat e studimitLeksioni 1 - 16.10.2011 Hyrje ne histologji, metodat e studimit
Leksioni 1 - 16.10.2011 Hyrje ne histologji, metodat e studimit
Nderim Shefkiu7.3K vues
TRANSPLANTI I ORGANEVE DHE ETIKA par Blerta Baroti
TRANSPLANTI I ORGANEVE DHE ETIKATRANSPLANTI I ORGANEVE DHE ETIKA
TRANSPLANTI I ORGANEVE DHE ETIKA
Blerta Baroti22.1K vues
Biosinteza e ac.nukleike dhe proteinave par OrgesaIbri
Biosinteza e ac.nukleike dhe proteinaveBiosinteza e ac.nukleike dhe proteinave
Biosinteza e ac.nukleike dhe proteinave
OrgesaIbri825 vues

JEMI ZOTER APO SKLLEVER TE GJENEVE TONA

 • 1. JEMI ZOTER APO SKLLEVER TE GJENEVE TONA
 • 2. Robert Brown zbuloi berthamen. Mathias J.Schhleiden zbuloi se cdo bime eshte e ndertuar nga qeliza. Qeliza tulla e jetes. Historik i shkurter Robert Hook zbuloi qelizen. Theodor Schwan arriti ne te njejtin perfundim per gjallesat shtazore. 1665 1831 1838 1839
 • 3. • Qeliza eshte njesia baze ndertimore. • Qeliza eshte njesia baze funksionale. Qeliza eshte njesia baze e rritjes dhe zhvillimit. • Qeliza eshte njesia baze e trashegimise. • Qeliza eshte njesia baze e riperteritjes. Teoria qelizore FUNKSIONALENDERTIMORE TRASHEGIMISE
 • 4. QELIZA BIMORE Eshte e ndertuar nga aparati i Golxhit, berthama,rrjeti endoplazmatik i lemuar e i ashper, mitokondri, peroksizome, citoplazma, ribozome, endozome, lizozome, membrana plazmatike, kloroplaste, mur qelizor, vakuola. Eshte e ndertuar nga aparati i Golxhit, berthama,rrjeti endoplazmatik i lemuar e i ashper, mitokondri, peroksizome, citoplazma, ribozome, endozome, lizozome, membrana plazmatike. QELIZA SHTAZORE Qeliza bimore dhe shtazore
 • 5. Ndarja qelizore ndodh nëpërmjet ndarjes së thjeshtë ku nga një qelizë nënë formohen dy qeliza bija.   Tërësia e procesit jetësor që karakterizojnë qelizën që nga formimi deri në ndarjen e saj përfundimtare quhet cikël qelizor. Cikli qelizor kalon në katër faza kryesore G1 ,S ,G2 dhe M.Fazat G1 ,S dhe G2 përfaqësojnë inte rfaz ë n.Një qelizë gjatë ciklit jetësor të saj kalon në dyperiudha: interfaza dhe ndarja qelizore. Cikli qelizor
 • 6. Profaza -Centriolat zhvendosen në polin e qelizës. -Cdo kromozom përbëhet nga dy kromatide që takohen në një pikë që quhet centromer. -Membrana bërthamore tretet -Fijet e boshtit kapin kromozomet në struktura në formë disku që quhen cinetokore. Metafaza -Fijet e kromatideve tërhiqen herë në drejtim të një poli e herë në drejtim të polit tjetër Anafaza -Kromozomet shkojnë në pole . -Fijet e boshtit mitotik treten . -Rreth kompletit kromozomik formohet membrana bërthamore -Fillon një ngushtim (Q. shtazore) në ekuatorin e qelizës. Telofaza -Është ndarja e citoplazmës së qelizës nënë në dy qeliza bija. -Ngushtimi thellohet deri sa qeliza nënë ndahet në dy qeliza bija. Riprodhimi qelizor
 • 8. ADN materiali gjenetik baze ADN është akronim për Acidin Desoksiribonukleik. ADN-ja është substanca në të cilën mbartet e koduar, për shumicën e organizmave, informacioni i trashëgimisë, informacion i cili kalohet në qelizat bija pas cdo ndarje qelizore. Në këtë mënyrë, ADN-ja është përgjegjëse për strukturën dhe karakteristikat physiologjike dhe biokimike për gati të gjitha qeniet e gjalla. ARN Struktura dhe formimi ARN është produkt parësor i gjeneve, d.m.th. i ADN dhe ka strukturë të ngjashme me ADN, mirëpo për dallim ARN është molekulë lineare njëzingjirore shumë më e vogël se molekula e ADN. Në vend të dezoksiribozës ka sheqerin-ribozë si dhe në vend të timinës (T) ka bazën uracilë (U). ARN është përbërës i kromozomeve i të gjithë organizmave të gjallë, ndërsa në përqindje më të madhe gjendet në bërthamëz dhe në ribozome. ARNi-informativ perben 5% te ARN ARNt-transportus perben 10% te ARN ARNr-ribozomal perben 85% te ARN. Gjenet dhe Proteinat Gjeni është nje copë e molekules së acidit dezoksiribonukleik (ADN-së), që përmban informacionet themelore të krijimit të një acidi ribonukleik (ARN). Gjenet janë njësitë e trashegimise në organizmat e gjalla.Proteinat janë lëndë organike, janë makromolekula të cilat kryesisht përbëhen nga elementet e karbonit, hidrogjenit, oksigjenit, azoti si dhe rrallë herë edhe prej sulfurit. Proteinat janë baza kryesore të  qelizave. Kodi gjenetik Bazat e azotuara [Adenina (A), Citozina (C), Timina (T), Guanina (G)] mund te imagjinohen si kater shkronja te alfabetit. Duke përdorur grupe me nga tre shkronja mund te formohen 64 kombinime të ndryshme të cilat formojnë 20 aminoacidet ekzistuese. Me që ekzistojnë 64 tripleta dhe 20 aminoacide në kodin gjenetik disa aminoacide mund të kodifikohen nga disa tripleta të ndryshme por jo anasjelltas, një tripletë i përket vetëm një aminoacidi Informacioni gjenetik
 • 9. Si kopjohet informacioni Gjenetik Helika e dyfishtë  despiralizohet nga këputja e lidhjeve hidrogjenore ndërmjet bazave përplotësuese duke bërë që dy fijet e ADN-së të dalin të lira.Përballë çdo fijeje të lirë formohet një fije e re përplotësuese të cilat lidhen me lidhje hidrogjenore dhe formojnë dy molekula te reja bija.Dy molekulat e reja të ADN-së janë identike me molekulën prindërore.Cdo molekulë bijë ka një varg nga molekula prindërore dhe një varg të ri.Për kryerjen e këtij procesi nevojitet një enzimë e vecantë  ADN-polimeraza. Mutacionet e gjeneve Ato mund te ndryshojne pjese te caktuara te materialit gjenetik, e si pasoje te korrnizes se leximit te informacionit. Per shembull nje delecion, nje shtim apo nje zevendesim I nje ose me shume bazave te azotuara ne renditjen e nukleotideve te nje gjeni mund te shkaktoje nje alteracion qe quhet mutacion gjenetik. Disa nga mutacionet gjenetike mund te shkaktohen nga faktor mjedisore, te cilet sulmojne molekulat e AND-se dhe ndryshojne strukturen e saj. Disa viruse me enzimat perkatese, rrezatimi UV dhe disa perberes kimik jane shkaktaret e mutacioneve. Elementet kimik qe shkaktojne mutacionet quhen mutagjene. Terapia gjenike Terapia e gjeneve është dizenjuar për te futur material gjenetik brenda qelizave për te kompensuar funksionin e gjeneve anormalë ose për te ndertuar një proteine te nevojshme. Nëse mutacioni ne një gjen ben qe nje proteine e nevojshme te mungoje ose te jetë ne pakice, terapia e gjeneve mund te jetë e afte qe te fusi një kopje normale (që nuk ka pesuar mutacion), qe te risjelle, rivendosi funksionin e proteines.
 • 10. Qelizat staminale ndryshojnë prej qelizave të maturuara. Ato kanë një aftësi të mahnitshme. Jo vetëm që janë të afta të shumëfishojnë vetveten, por mund të krijojnë inde të reja kur ato ndahen e zhvillohen më tej. Qelizat staminale luajnë një rol kyç gjatë zhvillimit të trupit të njeriut pas ngjizjes. Dhe kjo aftësi e tyre për të prodhuar lloje të ndryshme qelizash të specializuara i bën të papërsëritshme për efektin veprues që mund të kenë në terapinë mjekësore. Qelizat staminale klasifikohen sipas origjinës dhe sipas llojit të qelizave të maturuara që mund të prodhojnë. Ato ndahen në qelizat staminale embrionale, qeliza staminale të të rriturve dhe qeliza staminale të kordonit kerthizor.   Qelizat staminale
 • 11. Shkencëtarët thonë se qeliza të lëkurës nga dy burra të moshuar që vuajnë nga sëmundje të zemrës, kanë arritur t'i transformojnë në qeliza të shëndetëshme në zemër. Përdorimi i qelizave në laborator, është hap për përsosjen e teknologjisë qelizore, dhe një ditë të ndihmojnë për të trajtuar sëmundje të zemrës që janë në rritje në thuajse çdo rajon të botës. Shkencëtarët morën qelizat e lëkurës nga 2 pacientë me qeliza të sëmura të zemrës. Pastaj këto qeliza i ri-programuan për t'u bërë qeliza embrionale të cilat mund riprodhojnë qeliza për një sërë organesh. Përfitimi më i dukshëm i kësaj forme trajtimi është se trupi nuk mund t'i refuzojë qelizat e veta, siç ndodh normalisht me transplantimin e qelizave të huaja. Studimi kryesohet nga profesor Lior Gepstein, mjek kardiolog në Qendrën Mjekësore Rambam në Haifa dhe profesor në Institutin Izraelit të Teknologjisë. Për të prodhuar këtë sasi të vogël indesh në epruvetë, thotë doktor Gepstein, duhen disa miliarda qeliza, pa llogaritur që ato duhet të gjitha të jenë të shëndetëshme e të mos krijojnë sëmundje në vend që ta luftojnë atë. Një pengesë e madhe për shkencëtarët në këtë moment është se qelizat e zemrës që ata prodhojnë nuk kanë një jetë të gjatë. Në fushën e kirurgjisë së zemrës, gjatë dy dekadave të fundit janë bërë shumë përparime, por doktor Gepstein beson se një ditë mjekësia do t'i trajtojë sëmundje të tilla nëpërmjet terapisë qelizore. Pavarësisht përmirësimeve të rëndësishme që janë bërë në trajtimin me kirurgji apo ndërhyrje koronare, numri i pacientëve që pësojnë goditje në zemër vazhdon të rritet. Ndërhyrje të tilla kirurgjike nuk garantojnë mos kthimin e sëmundjes, prandaj duhet t’i lenë vendin trajtimit me qeliza emrionale. Sëmundjet e zemrës janë vrasësi i katërt më i madh në botë, sipas shifrave të Organizatës Botërore Shëndetësore. Vetëm vitin e kaluar,  57 milionë njerëz vdiqën nga sëmundje të zemrës. Por kërkimet në fushën e terapisë me qelizave embrionale ecin ngadalë dhe kushtojnë shumë. Puna  e shkencëtarëve në këtë fushë bazohet në dhjetra vjet njohuri e kërkime në laboratorë në mbarë botën. Terapia qelizore
 • 12. Biologjia moderne mund te permblidhet ne pese principe unifikuese: Teoria Qelizore, Teoria e Evolucionit, Gjenetika, Homeostaza dhe Energjia. Teoria e evolucionit gjithashtu mund te ndahet ne dy epoka. Teoria klasike e evolucionit u formulua nga Carls Darvini dhe Alfred Rasell Uallis ne mesin e shek te 19 dhe ishte e para teori evolucionare qe perfshinte mekanizmin e perzgjedhjes natyrore. Homeostaza eshte aftesia qe kane organizmat e ndryshem biologjik, qofshin keta nje apo shumeqelizore, per ta mbajtur mjedisin e tyre te brendshem ne nje ekuiliber dinamik dhe kushte te stabilizuara. Gjenetika është dega e cila studion gjenet, trashëgiminë, dhe ndryshimin e organizmave. Trashëgimia e tipareve te ndryshme tek gjallesat behet e mundur nëpërmjet tejçimit te materialit gjenetik nga njeri brez ne tjetrin. Cdo gjallese ka nevoje per energji te vazhdueshme per te mbijetuar, energji e cila perftohet gjate perpunimit te ushqimit ne proceset metabolike. Biologjia moderne dhe shoqeria
 • 13. Evolucioni është çdo ndryshim te brezat pasardhës në karakteristikat e trashëgueshme te popullatave. Proceset evolucionare i japin jetë diversitetit në çdo nivel të organizimit biologjik, si në specie, organizma individualë dhe në molekula si AND-ja dhe proteinat. Jeta në Tokë filloi dhe evoluoi nga një paraardhës universal i përbashkët rreth 3.7 miliard vjet më parë. Shfaqja e gjallesave të reja dhe divergjenca e jetës mund të dëshmohen nga një grup i përbashkët i tipareve biokimikë dhe morfologjikë, ose nga sekuenca të përbashkëta të AND-së. Këto tipare dhe sekuenca homologe janë më të ngjashme ndër speciet të cilat kanë një paraardhës më të ri dhe mund të përdoren për të rindërtuar historinë evolucionare duke u mbështetur në rekordet e fosileve dhe specieve të tanishme. Struktura e sotme e biodiversitetit është formuar si nga zhdukja, si nga shfaqja e specieve të reja. Çarls Darvin qe i pari që formuloi një argument shkencor për teorinë e evolucionit me mekanizëm seleksionim natyror. Evolucioni me seleksion natyror është një proces që dëshmohet nga tre fakte për popullatat: 1) më shumë pasardhës prodhohen sesa mbijetojnë, 2) tiparet janë të ndryshme për çdo individ, duke çuar në raporte të ndryshme të mbijetesës dhe riprodhimit dhe 3) ndryshimet në tipare janë të trashëgueshme. Kështu që, kur anëtarët e një popullate vdesin, ata zëvendësohen nga pasardhësit e prindërve që përshtatën më mirë për të mbijetuar dhe riprodhuar në mjedisin në të cilin seleksioni natyror ndodhi. Ky proces krijon dhe ruan tiparet që janë më të përshtatshmet për të kryer funksionet biologjike. Seleksioni natyror është shkaku i vetëm i njohur i përshtatjes, por jo i vetmi shkak i evolucionit. Të tjerë, jo-përshtatës shkaqe të evolucionit janë mutacioni dhe shmangia gjenetike. Në fillim të shekullit të 20-të, gjenetika u integrua me teorinë darviniane të evolucionit me seleksion natyror përmes disiplinës së gjenetikës së popullatave. Rëndësia e seleksionit natyror si shkak i evolucionit u pranua edhe në degë të tjera të biologjisë. Përveç kësaj, nocione të vjetra të evolucionit, si ortogjeneza dhe "progresi" u bënë pa vlerë. Shkencëtarët vazhdojnë të studiojnë aspekte të ndryshme të evolucionit duke dhënë dhe testuar hipoteza, ndërtuar teori shkencore me anë të të dhënave vëhzguese dhe performuar eksperimente në fushë dhe në laborator. Biologët pranojnë se pasardhja me modifikim është një nga faktet më të besueshme në shkencë. Zbulimet në biologjinë evolucionare kanë kryer impakt jo vetëm në degët tradicionale të biologjisë, por edhe në disiplina të tjera akademike (p.sh, antropologjia dhe psikologjia) dhe në shoqëri. Evolucioni
 • 14. Evolucioni nga majmun ne homo sapiens sapiens
 • 15. Perfundimet Gjenet na kontrollojne neve aq sa ne i kontrollojme ata.psh ne qofte se nje njeri ka gjenin per trup shtatlarte ai ne qofte se nuk ushqehet mire nuk ka kushte te mira mbijetese atehere gjeni nuk shprehet qe do te thote se ne ndikojme ne shprehjen e gjeneve.